Devrim Mevzuatı  
CUMHURİYETİN İLANINA MÜSADİF 29 TEŞRİNİEVVEL GÜNÜN MİLLİ BAYRAM ADDİ HAKKINDA KANUN (1) 


            Madde 1 - Türkiye dahil ve haricinde devlet namına yapılacak bayram merasimi Cumhuriyetin ilan edildiği 29 teşrinievvel günü icra edilir. 

            Madde 2 - İşbu milli bayram merasiminin icrasiyle sair bayramlarda icra olunacak merasimin tarzı icra Vekilleri Heyetince tayin olunur. 

            Madde 3 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

            Madde 4 - Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.