belediye ve imar mevzuatı  
 
HARİTA MÜDİRİYETİ UMUMİYESİ KANUNU 


            Madde 1-Müdafaai Milliye Vekaletine merbut olmak ve ayrı bir bütçe ile idare edilmek üzere Harita Müdiriyeti Umumiyesi namile bir müdiriyet teşkil olunmuştur. 

            Madde 2- Elyevm Müdafaai Milliye Vekaletine merbut harita dairesi, tahsisatı ve bilcümle memurin ve müstahdemini ve alat ve edevat ve levazımı sairesile Harita Müdiriyeti Umumiyesi esasını teşkil ve dairei mezkurenin bilumum muamelat ve hesabatı Müdiriyeti Umumiyeye intikal eder. 

            Madde 3- Harita Müdiri Umumisinin tayini Müdafaai Milliye Vekaletinin inhası üzerine Başvekaletin tasvibile Reisicumhurun tasdikına arzolunur. 

            Madde 4- Harita Müdiriyeti Umumiyesi: 

            A)Müdafaai memlekete muktazi bilumum plan ve haritaların; 

            B)Tapu Müdiriyeti Umumiyesine muktazi kadastro planlarının; 

            C)Nafıa, Ziraat ve Ticaret Vekaletlerine muktazi plan ve haritaların; 

            D) Diğer Vekaletlerle  bilumum devairi resmiyenin lüzum göstereceği haritaların ahiz ve tab’ile mükelleftir. 

            Ancak herhangi bir vekalet veya daire, kendi ihtiyacı mesleki ve fennisinin istilzam ettiği mesaiyi bizzat ifa edebilir. 

            Madde 5 -Belediyeler, idarei hususiyeler ve bilumum müessesat ve eşhas tarafından hususi vesaitle yaptırılacak her türlü plan ve haritaların birer nüshası vesaiki lazimesile Harita Müdiriyeti Umumiyesine tevdi edilir. 

            Madde 6- Harita Müdiriyeti Umumiyesinin her sene ifa edeceği hidemat ve ahzedeceği harita ve planlar ile sair mesaii fenniyenin esasatı, alakadar devairi hükümet ve makamtı tarafından intihap edilecek murahhaslar ile Harita Müdiri Umumisi ve şuabatı müdiranından mürekkep bir heyet tarafından, o sene bütçesinin Büyük Millet Meclisine sevkinden evvel Harita Müdiriyeti Umumiyesi, daveti üzerine bilmüzakere tesbit olunur. 

            Madde 7- Harita Müdiriyeti Umumiyesi memurini fenniyesine derecei ihtısaslarına nazaran ve yevmiye hesabile bir tazminat verilir. İşbu tazminatın miktarı kadro ile tesbit olunur. 
  
            Madde 8-Harita Müdiriyeti Umumiyesi, harita ve kadastro ameliyatı için muktazi memurini fenniyeyi yetiştirmek üzere bir harita mektebi tesis edecektir. 

            Madde 9- Harita Müdiriyeti Umumiyesi 1341 senesi teşkilat, teçhizat, tesisat ve inşaatı için Müdafaai Milliye bütçesinde küşat olunacak faslı mahsusa beş yüz bin lira tahsisat vazolunmuştur. 

            Madde 10- İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren mer’iyülicradır. 

            Madde 11- İşbu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

            Maddei muvakkate - Müdiriyeti Umumiyenin 1341 senesi mesai proğramı, işbu kanunun neşrini müteakip altıncı maddede mezkur heyetçe tanzim olunur, Müdiriyeti Umumiyenin (1341) senesi kadrosu Müdafaai Milliye Vekaleti tarafından tertip ve İcra Vekilleri Heyetince tanzim olunur.