Türk Kanunu Medenisi
 
 
TÜRK KANUNU MEDENİSİ 
(Üçüncü Kitap)
   
KABUL TARİHİ : 17/02/1926
KANUN NO : 0743
 
RESMİG.TARİHİ : 04/04/1926
RESMİ G. NO : 00339
 
DÜSTUR NO : 7 TERTİP 3
DÜSTUR SAYFA : 0237
 
 
ÜÇÜNCÜ KİTAP
MİRAS
BİRİNCİ  KISIM
MİRASÇILAR
ON ÜÇÜNCÜ BAP
KANUNİ MİRASÇILAR
(A) HISIMLAR:  
Madde 439 : I.FÜRU  
Madde 440 : II.BABA VE ANA  
Madde 441 : III.BÜYÜK BABA VE BÜYÜK ANA  
Madde 442 : IV.BÜYÜK BABA VE BÜYÜK ANANIN BABA ANALARI  
Madde 443 : V.SAHİH OLMAYAN NESEPTE MİRAS  
(B) KARI KOCADAN SAĞ KALAN  
Madde 444 : I.HAKKI  
Madde 445 : II.İNTİFA HAKKININ İRATA TAHVİLİ VE TEMİNAT  
Madde 446 : III.DİĞER MİRASÇILARA TEMİNAT İTASI  
Madde 447 : (C) EVLATLIĞA ALINAN ÇOCUK  
Madde 448 : (D) HAZİNE
ON DÖRDÜNCÜ BAP
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR
BİRİNCİ FASIL
TASARRUFA EHLİYET
Madde 449 : (A) VESAYET İLE  
Madde 450 : (B) MİRAS MUKAVELESİ  
Madde 451 : (C) BATIL TASARRUFLAR
İKİNCİ FASIL
TASARRUF NİSABI
(A) TASARRUF NİSABI  
Madde 452 : I. ŞÜMULÜ  
Madde 453 : II.MAHFUZ HİSSE  
III.TASARRUF NİSABININ HESABI  
Madde 454 : 1-BORÇLARIN TENZİLİ  
Madde 455 : 2-ÖLÜME BAĞLI OLMAYAN TEBERRULAR  
Madde 456 : 3-ÖLÜME KARŞI SİGORTALAR  
(B) MİRAS HAKKINDA İSKAT  
Madde 457 : I.SEBEPLERİ  
Madde 458 : II.HÜKÜMLERİ  
Madde 459 : III.BEYYİNE KÜLFETİ  
Madde 460 : IV.ACZ SEBEBİ İLE MİRAS HAKKINDAN İSKAT
ÜÇÜNCÜ FASIL
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN MUHTELİF SURETLERİ
Madde 461 : (A) UMUMİYETLE TASARRUF  
Madde 462 : (B) MÜKELLEFİYETLER, ŞARTLAR  
Madde 463 : (C) MİRASÇI NASBI  
(D) MUAYYEN BİR MALDA TASARRUF  
Madde 464 : I. MEVZUU  
Madde 465 : II.TESLİM  
Madde 466 : III.TENKİS  
Madde 467 : (H) ALELADE İKAME  
(V) FEVKALADE İKAME  
Madde 468 : I.NAMZET TAYİNİ  
Madde 469 : II.NAMZEDE İNTİKAL  
Madde 470 : III.TEMİNAT  
IV.FEVKALADE İKAMENİN HÜKÜMLERİ  
Madde 471 : 1-NAKİL MÜKELLEFİYETİ HAKKINDA  
Madde 472 : 2-NAMZET HAKKINDA  
Madde 473 : (Z) VAKIF  
(H) MİRAS MUKAVELELERİ  
Madde 474 : I.MİRASÇI NASBI VE MUAYYEN BİR ŞEYİ VASİYET  
II. FERAGAT MUKAVELESİ  
Madde 475 : 1-ŞUMULÜ  
Madde 476 : 2-FERAGATIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ  
Madde 477 : 3-TEREKEDEKİ ALACAKLILARIN HAKKI
DÖRDÜNCÜ FASIL
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ŞEKİLLERİ
(A) VASİYET   
I. VASİYETİN ŞEKİLLERİ  
Madde 478 : 1-UMUMİYET İTİBARİYLE  
2-RESMİ VASİYET  
Madde 479 : a)TANZİMİ  
Madde 480 : b)TAKRİR VE TANZİMDE MEMURUN VAZİFESİ  
Madde 481 : c)İŞHAT VE ŞAHİTLERİN VAZİFESİ  
Madde 482 : d)OKUYUP YAZAMAYAN VASİYETÇİ  
Madde 483 : h)VASİYETNAMEYE İŞTİRAK  
Madde 484 : v)VASİYETNAMENİN HIFZI  
Madde 485 : 3-EL YAZISI İLE VASİYETNAME  
4-ŞİFAHİ ŞEKİL  
Madde 486 : a)SON ARZULAR  
Madde 487 : b)TESBİT VE TEVDİ  
Madde 488 : c)ŞİFAHİ VASİYETİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ  
II. RÜCU VE İLGA   
Madde 489 : 1- RÜCU  
Madde 490 : 2- VASİYETNAMENİN ZAYİ OLMASI  
Madde 491 : 3- VASİYETLERİN TAADDÜDÜ  
(B) MİRAS MUKAVELESİ  
Madde 492 : I.ŞEKLİ  
II. FESİH   
1-SAĞ OLANLAR ARASINDA ARASINDA   
Madde 493 : a) MUKAVELE İLE YAHUT VASİYETNAME ŞEKLİYLE  
Madde 494 : b)DİĞER TARAFIN FESHİ  
Madde 495 : 2-MİRASÇI VEYA LEHİNE VASİYET YAPILAN KİMSENİN DAHA EVVEL VEFATI  
Madde 496 : (C) TASARRUF NİSABININ TAHDİDİ
BEŞİNCİ FASIL
VASİYETİ TENFİZ MEMURU
Madde 497 : (A)TENFİZ MEMURUNUN TAYİNİ  
Madde 498 : (B)SALAHİYETİN ŞÜMULÜ 
ALTINCI FASIL
MÜTEVEFFA TARAFINDAN YAPILAN TASARRUFLARIN İPTAL VE TENKİSİ
(A) İPTAL DAVASI   
Madde 499 : I.EHLİYETSİZLİK, KANUNA VEYA ADABI UMUMİYETE MUGAYERET  
Madde 500 : II.ŞEKİL NOKSANI  
Madde 501 : III.MÜRURU ZAMAN  
(B) TENKIS DAVASI   
I. ŞARTLARI   
Madde 502 : 1-UMUMİ SURETTE  
Madde 503 : 2-MAHFUZ HİSSELİ MİRASÇILAR LEHİNE TEBERRULAR  
Madde 504 : 3-BİR MİRASÇININ ALACAKLILARININ HAKLARI  
II.TENKISIN HÜKÜMLERİ  
Madde 505 : 1-UMUMİ SURETTE  
Madde 506 : 2- MUAYYEN BİR ŞEYİN VASİYETİ  
3- ÖLÜME BAĞLI OLMAYAN TEBERRULAR  
Madde 507 : a)ENVAI  
Madde 508 : b) GERİ VERİLECEK MİKTAR  
Madde 509 : 4-ÖLÜME KARŞI SİGORTALAR  
Madde 510 : 5-İNTİFA HAKKI VEYA İRAT TEBERRULARI HAKKINDA  
Madde 511 :  6-FEVKALEDE İKAME HALİNDE  
Madde 512 : III.TENKİSTE TERKİP  
Madde 513 : IV.MÜRURU ZAMAN 
YEDİNCİ FASIL
MİRAS MUKAVELENAMESİNDEN MÜTEHADDİS DAVALAR
Madde 514 : (A) MURİS HAYATTA İKEN MALLARIN TESLİMİNE MUTAALLİK HÜKÜMLER  
(B) TENKİS VE GERİ VERME   
I.TENKİS   
Madde 515 : II.GERİ VERME  
Madde 516 : (C) MUHAYYERLİK 
İKİNCİ KISIM
MİRAS
ON BEŞİNCİ BAP
MİRASIN AÇILMASI
Madde 517 : (A) AÇILMA SEBEBİ  
Madde 518 : (B) MİRASIN AÇILDIĞI MAHAL VE MUHAKEME MERCİİ  
(C) AÇILMA HÜKÜMLERİ   
I.EHLİYET   
Madde 519 : 1-MEDENİ HAKLARDAN İSTİFADE  
2-MAHRUMİYET   
Madde 520 : a) SEBEPLERİ  
Madde 521 : b) FÜRULAR HAKKINDAKİ HÜKÜMLERİ  
II. HAYATTA OLMAK ŞART   
Madde 522 : 1-MİRASÇILAR  
Madde 523 : 2-LEHİNE VASİYET YAPILAN  
Madde 524 : 3-ANA RAHMİNDEKİ ÇOCUKLAR  
Madde 525 : 4-FEVKALEDE İKAME  
(D) GAİPLİK HÜKMÜ   
I. GAİBİN MİRASI   
Madde 526 : 1-MİRASA VAZ'IYED VE TEMİNAT İRADESİ  
Madde 527 : 2-GERİ VERMEK MÜKELLEFİYETİ  
Madde 528 : II.BİR GAİBİN MİRASTAKİ HAKKI  
Madde 529 : III.GAİBİN AYNI ZAMANDA MİRASÇI VE MURİS OLMASI  
Madde 530 : IV.HAZİNENİN TALEBİ İLE 
ON ALTINCI BAP
MİRASIN HÜKÜMLERİ
BİRİNCİ FASIL 
İHTİYATİ TEDBİRLER
Madde 531 : (A) UMUMİ TEDBİRLER  
(B) MÜHÜRLEMEK, DEFTER TUTMA  
Madde 532 : (C) MÜFREDAT DEFTERİ  
(D) TEREKENİN RESMEN İDARESİ  
Madde 533 : I. UMUMİ SURETTE  
Madde 534 : II. MİRASÇILAR MEÇHUL İSE  
(H) VASİYETNAMENİN AÇILMASI  
Madde 535 : I.TEVDİ BORCU  
Madde 536 : II.MÜDDET VE DAVET  
Madde 537 : III.ALAKADARLARA TEBLİĞ  
Madde 538 : IV.MALLARIN İTASI 
İKİNCİ FASIL
MİRASI İKTİSAP
(A) İKTİSAP   
Madde 539 : I.MİRASÇILAR  
Madde 540 : II.İNTİFA HAKKI SAHİPLERİ  
III.LEHİNE MUAYYEN ŞEY VASİET EDİLEN KİMSE  
Madde 541 : 1-İKTİSAP  
Madde 542 : 2-MEVZUU  
Madde 543 : 3-ALACAKLILARIN HAKLARI  
Madde 544 : 4-TENKİS  
(B) RET   
I.HAKİKİ RET VEYA HÜKMİ RET   
Madde 545 : 1- RET SALAHİYETİ  
2-MÜDDET   
Madde 546 : a) UMUMİ MÜDDET  
Madde 547 : b) İHTİYATİ DEFTERİ TUTMADA MEBDE  
Madde 548 : 3- RET HAKKININ İNTİKALİ  
Madde 549 : 4- REDDİN ŞEKLİ  
Madde 550 : II. RET HAKKINDAN MAHRUMİYET  
Madde 551 : III. REDDEDEN MİRASÇININ HİSSESİ  
IV.EN YAKIN BÜTÜN MİRASÇILARIN REDDİ   
Madde 552 : 1- UMUMİYETLE  
Madde 553 : 2-KARI KOCADAN SAĞ KALANIN HAKKI  
Madde 554 : 3-MADUN DERECE LEHİNE  
Madde 555 : V.MÜDDETİN TEMDİDİ  
Madde 556 : VI.VASİYET OLUNAN MUAYYEN ŞEYİN REDDİ  
Madde 557 : VII.REDDEDEN MİRASÇININ ALACAKLILARINI HİMAYE  
Madde 558 : VIII.RET HALİNDE MESULİYET
ÜÇÜNCÜ FASIL
DEFTER TUTMA TALEBİ
Madde 559 : (A) ŞARTLARI  
(B) DEFTER TUTMA MUAMELESİ  
Madde 560 : I.DEFTERE GEÇECEK ŞEYLER  
Madde 561 : II.İLAN TARİKİYLE DAVET  
Madde 562 : III.DOĞRUDAN DOĞRUYA DEFTER TUTMA  
Madde 563 : IV.DEFTER TUTMANIN NİHAYETİ, TETKİKİ, MASRAFI  
(C) DEFTER TUTMA ESNASINDA MİRASÇILARIN VAZİYETİ  
Madde 564 : I.İDARE  
Madde 565 : II.İCRAİ TAKİBAT, MÜRURU ZAMAN VE DAVA  
(D) MİRASÇILARI KARAR İTTİHAZINA DAVET  
Madde 566 : I.MÜDDET  
Madde 567 : II.MİRASÇININ RED VE KABUL HAKKINDAKİ BEYANATI  
III. DEFTER TUTMA MUCİBİNCE KABULÜN HÜKMÜ   
Madde 568 : 1- DEFTERE NAZARAN MESULİYET  
Madde 569 : 2- DEFTER TUTMA HARİCİNDE MESULİYET  
Madde 570 : (H) KEFALET SEBEBİYLE MESULİYET  
Madde 571 : (V) HAZİNEYE İNTİKAL EDEN MİRASIN HÜKMÜ
DÖRDÜNCÜ FASIL
RESMİ TASFİYE
(A) ŞARTLARI  
Madde 572 : I.MİRASÇILARDAN BİRİNİN TALEBİ 
Madde 573 : II. ALACAKLILARIN TALEBİ ÜZERİNE 
(B) USULÜ  
Madde 574 : I.İDARE  
Madde 575 : II.ALELADE TASFİYE  
Madde 576 : III.İFLAS USULÜ İLE TASFİYE 
BEŞİNCİ FASIL
MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI
Madde 577 : (A) MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASININ ŞARTLARI 
Madde 578 : (B) İSTİHAK DAVASININ HÜKMÜ 
Madde 579 : (C) MÜRURU ZAMAN 
Madde 580 : (D) KENDİSİNE MUAEYYNE BİR ŞEY VASİYET EDİLENİN İSTİHKAK DAVASI 
ON YEDİNCİ BAP
TAKSİM
BİRİNCİ FASIL
TEREKENİN TAKSİMİNDEN EVVELKİ HALİ
(A) İNTİKALİN HÜKÜMLERİ 
Madde 581 : I.MİRAS ŞİRKETİ 
Madde 582 : II.MİRASÇILARIN MESULİYETİ 
Madde 583 : (B) TAKSİM DAVASI 
Madde 584 : (C) TAKSİMİN TEHİRİ 
Madde 585 : (D) YAŞAYANLARIN HAKKI
İKİNCİ FASIL
TAKSİMİN NASIL YAPILACAĞI
Madde 586 : (A) TAKSİMİN UMUMİ HÜKÜMLERİ 
(B) TAKSİM KAİDELERİ 
Madde 587 : I. MÜTEVEFFANIN ŞARTLARI 
Madde 588 : II. MAHKEMENİN BORÇLU VE MİRASÇI MAKAMINA KAİM OLMASI 
(C) TAKSİMİN TARZI   
Madde 589 : I.MİRASÇILARIN HUKUKÇA MÜSAVATI 
Madde 590 : II.HİSSELERİN TEŞKİLİ 
Madde 591 : III.BAZI TEREKE MALLARIN TAHSİSİ VEYA SATILMASI 
(D) BAZI EŞYANIN TAKSİMİNE MÜTEALLİK KAİDELER  
Madde 592 : I. KÜL TEŞKİL EDEN EŞYA, AİLE EMLAKI, HATIRALAR 
Madde 593 : II.MİRASÇIDAKİ ALACAĞIN MAHSUBU 
Madde 594 : III.TEMİNAT GÖSTERLEN TEREKE MALLARI 
IV.GAYRİMENKULLER   
1-AYIRMA   
2-TAH2SİS  
Madde 595 : a) KIYMET TAKDİRİ 
Madde 596 : b) KIYMET TAKDİRİNDE USUL 
V.ZİRAAT İŞLERİ  
Madde 597 : 1-TAKSİMDEN İSTİSNA 
Madde 598 : 2 -TAHSİSİN HANGİ MİRASÇIYA AİT OLACAĞI 
3-MİRASIN AİLE ŞİRKETİ EMVALİ HALİNDE İDARESİ 
Madde 599 : a) TALEP HAKKI 
Madde 600 : b) ŞİRKETİ EMVALİN FESHİ 
Madde 601 : 4- DİĞER HİSSELİLERİN NASIL TEDİYE OLACAĞI 
Madde 602 : IV. MÜLHAK SINAİ MALLAR
ÜÇÜNCÜ FASIL
MİRASTA İADE
Madde 603 : (A) İADE BORCU 
Madde 604 : (B) EHLİYETSİZLİK VEYA RED HALİNDE İADE 
(C) ŞARTLARI   
I. İADE VEYA MAHSUP 
Madde 605 : 1- MUHAYYERLİK 
Madde 606 : II.MİRAS HİSSESİNDEN FAZLA OLAN TEBERRÜRLER 
Madde 607 : III.HESABIN NASIL YAPILACAĞI 
Madde 608 : (D) TALİM VE TERBİYE MASRAFI 
Madde 609 : (H) MUTAT HEDİYELER 
Madde 610 : (V) AİLE İÇİN YAPILAN FEDAKARLIĞA KARŞI TAZMİNAT
DÖDÜNCÜ FASIL
TAKSİMİN HİTAMI VE HÜKÜMLERİ
(A) TAKSİMİN HİTAMI 
Madde 611 : I-TAKSİM MUKAVELESİ 
Madde 612 : II-MİRAS HİSSELERİ HAKKINDA MUKAVELE 
Madde 613 : III-HENÜZ AÇILMAMIŞ BİR MİRAS HAKKINDAKİ MUKAVELELER 
(B) MİRASÇILARIN BİRBİRİNE KARŞI MESULUYETİ  
Madde 614 : I-MESULİYETTEN MÜTEVELLİT BORÇLAR 
Madde 615 : II-TAKSİMİN FESHİ 
(C)-ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI MESULUYET 
Madde 616 : I- TESELSÜL 
Madde 617 : II-RÜCU HAKKI