Türk Ceza Kanunu  

765 Sayılı TÜRK CEZA KANUNU


ÜÇÜNCÜ KİTAP
KABAHATLER

BİRİNCİ BAP
AMMENİN NİZAMINA MÜTEALLİK KABAHATLER

BİRİNCİ FASIL
SALAHİYETTAR MERCİLERİN EMİRLERİNE İTAATSİZLİK

            Madde 526 - Her kim, salahiyettar merciden kanun ve usul dairesinde verilmiş bir emre itaatsizlik eder veyahut ammenin istirahat ve selameti veya madelat mulahazası namına merciinden kanun dairesinde ittihaz edilmiş bir tedbire riayet etmezse bir aya kadar hafif hapse ve elli liraya kadar hafif cezayı nakdiye mahkum olur.

            Madde 527 - Her kim, bir musibet ve felaket veya karışıklık yahut cürmü meşhut vukuunda makbul bir özüre müstenit olmaksızın lazımgelen hizmet ve yardımı yapmaktan kaçınır yahut vazifesini yaptığı sırada kendisine müracaat eden memurlara lazımgelen malümat ve tarifatı  vermekten imtina eylerse otuz liraya kadar hafif cezayı nakdiye mahkum olur.

            Eğer vermiş olduğu malümat ve tarifat hakikata mugayir olursa ceza elli liraya kadar hafif cezayi nakdi veya bir aya kadar hafif hapistir.

            Madde 528 - Bir memura vazifesini yapdığı sırada isim ve şöhret veya sıfat ve sanatını mesken ikametgahını veya doğduğu yeri yahut sair şahsi evsafını beyandan imtina eden şahıs otuz liraya kadar hafif cezayı nakdiye mahkum olur. Ve eğer hakikat hilafında beyanatta bulunursa bir aya kadar hafif hapis cezasıyla cezalandırılır.

            Madde 529 - Her kim, ait olduğu daire tarafından kanuna müsteniden vukubulan memnuiyet hilafı olarak ayin icrasına mahsus mahaller haricinde mezhebi merasim icrasına veyahut umuma mahsus meydanlarda ve yollarda dini ve gayri dini işlere müteallik alaylar tertibine halkı teşvik yahut bunlara riyaset eylerse bir aya kadar hafif hapse veya elli liraya kadar hafif cezayı nakdiye mahkum olur.

            Eğer işbu fiilden dolayı halk arasında bir heyecan ve karışıklık çıkarsa fail hakkında yukarıdaki cezaların ikisi birden hükmolunur.

İKİNCİ FASIL
CÜRMÜ HABER VERMEKTE ZÜHUL

            Madde 530 - Hekim, cerrah, ebe yahut sair sıhhiye memurları eşhas aleyhinde işlenmiş bir  cürüm asarını gösteren ahvalde sanatlarının icabettiği yardımı ifa ettikten sonra keyfiyeti adliyeye veya zabıtaya bildirmezler yahut ihbar hususunda teahhur gösterirlerse bu ihbar kendisine yardım ettikleri kimseyi takibata maruz kılacak ahval müstesna olmak üzere otuz liraya kadar hafif cezayı nakdiye mahkum olurlar.

ÜÇÜNCÜ FASIL
MESKÜKATA MÜTEALLİK KABAHATLER

           Madde 531 - Mecmuu kıymeti yüz kuruştan fazla meskükat veya evrakı nakdiyeyi sahih  zanniyle aldıktan sonra bunların kalp ve taklit olduklarına muttali olan kimse üç gün zarfında bunları nereden ve ne suretle aldığını mümkün mertebe tarif ile beraber hükümete teslim etmezse on beş liraya kadar hafif cezayı nakdiye mahkum olur.

            Madde 532 - Her kim, Türkiye'de kanunen tedavül etmekte olan meskükatı mukannen kıymetleriyle kabulden imtina eyler ise otuz liraya kadar hafif cezayı nakdiye mahkum olur.

DÖRDÜNCÜ FASIL
MATBAACILIK SANATININ İCRASINA VE MATBU EVRAK NEŞİR
VE TEVZİİNE VE İLANAT TALİKINA MÜTEALLİK KABAHATLER

            Madde 533 - Kanun ve nizamların ahkamına riayet etmiyerek gerek taş ve gerek hurufat matbaacılığını yapanlar ve mihaniki ve kimyevi vasıta ile bir şeyin bir çok nüshalarını  çıkartmaktan ibaret her nevi sanatı icra edenler bir aya kadar hafif hapse ve otuz liradan doksan liraya kadar hafif cezayı nakdiye mahkum edilir yahut bu cezaların ikisi birden verilir.

            Madde 534 - Her kim, salahiyettar merciiden ruhsat almağa bağlı olan ahvalde ruhsat almaksızın umumi mahalde yahut umumun girebileceği yerlerde matbu evrak veya resim yahut el ile yazılmış evrak satar veya dağıtırsa otuz liraya kadar hafif cezayı nakdiye mahkum olur.

            Bunlar hükümetin emriyle toplattırılan evrak kabilinden ise faili bir aya kadar hafif hapse ve beş liradan aşağı olmamak üzere elli liraya kadar hafif cezaya nakdiye mahkum olur.

            Madde 535 - Her kim, umumi bir mahalde veya herkesin girebileceği yerde matbu evrak veya resim yahut el yazılı evrakı satar veya dağıtırken halkın huzur ve rahatını kaçıracak surette haykırır yahut havadis neşir ederse yirmi beş liraya kadar hafif cezayı nakdiye mahkum olur.

            Eğer bu havadis yanlış veya uydurma ise fail bir aya kadar hafif hapse yahut elli liraya kadar hafif cezayı nakdiye mahkum olur.

            Madde 536 - Bir kimse salahiyettar makamdan izin almaksızın yahut ilan yapıştırmağa izin verilmiş olan mahallerin maadasına, matbu evrak ve resim yahut el yazılı evrak  talik eder veya ettirirse on beş liraya kadar cezayı nakdiye mahkum olur.

            Madde 537 - Her kim resmi daireler tarafından duvarlara yapıştırılmış olan matbu evrak ve resim ve el yazılı kağıtları duvardan çıkarır yahut yırtar veya sair suretle işe yaramıyacak hale koyarsa otuz liraya kadar hafif cezayı nakdiiye mahkum olur ve eğer bunu talik ettiren resmi daireyi istihfaf zımnında yapmış ise cezayı nakdiye bir aya kadar hafif hapis cezasıda ilave olunur.

            Madde 538 - Her kim, hükümetçe kabul ve tayin olunan suret ve mahallerde efradı ahali tarafından talik olunan evrakı asıldığı andan itibaren üç gün geçmeden çıkarır, yahut yırtar veya sair suretle işe yaramayacak bir hale koyarsa on beş liraya kadar hafif cezayı nakdiye mahkum olur.

BEŞİNCİ FASIL
RUHSATSIZ TEMAŞA YERLERİ VE SAİR
UMUMA MAHSUS YERLER AÇMAK

            Madde 539 - Bir kimse salahiyettar merciden halkın huzur ve rahatını muhafaza zımnında vukubulan tenbihata riayet etmiyerek umuma mahsus temaşa ve musabaka yerleri açar, yahut bunları açık tutarsa bir aya kadar hafif hapis cezasına ve on beş liraya kadar hafif cezayı nakdiye mahkum olur.

            Tekerrürü halinde cezayı nakdi elli liradan aşağı olamaz.

            Madde 540 - Umuma mahsus olan veya umuma açık bulunan yerlerde salahiyettar merciin ruhsatı olmaksızın her nevi oyun ve eğlence tertip eden kimse otuz liraya kadar hafif cezayı nakdiye mahkum olur. Eğer fiil salahiyettar merci tarafından vukubulan men'a muhalif olarak icra edilmiş ise fail bir aya kadar hafif hapis ve elli liraya kadar hafif cezayı nakdiye müstahak olur.

            Madde 541 - Açılması salahiyettar merciin müsaadesine mütevakkıf olan iş idarehanesi veya herhangi bir taahhüt müessesesini ruhsatsız açanlar otuz liraya kadar hafif cezayı nakdiye mahkum olur.

            Tekerrürü halinde bir aya kadar hafif hapis cezası ilave olunur.

            Eğer bu müesseseler ruhsat talebinin reddolunmasına rağmen açılmış ise cezayı nakdi yetmiş beş liraya kadar çıkarılır ve bunun tekerrürü halinde cezayı nakdiye iki aya kadar hafif hapis cezası ilave olunur.

            Madde 542 - Yukardaki maddede beyan olunan iş idarehanesi veya herhangi bir taahhüt müesesesi müdürü kanunen tayin edilen veya salahiyettar merci tarafından verilen tenbihata muğayir hareket ederse yirmi liraya kadar hafif cezayı nakdiye mahkum olur.

            Tekerrürü halinde cezayı nakdiye on beş güne kadar hafif hapis ve bir aya kadar meslek ve sanatın tatili cezaları ilave olunur.

            Madde 543 - Her kim olursa olsun tutulacak deftere kayıt etmek veya beyanname veya ihbarname vermek mecburiyeti hakkında nizamın tayin ettiği kaidelere tevfikı hareket etmeksizin ücretle bir kimseye yatacak yer verirse yahut onu pansiyoner olarak kabul ederse on liraya kadar hafif cezayı nakdiye mahkum olur.

            Tekerrürü halinde cezayı nakdi otuz liraya kadar hüküm olunur.

            Eğer bu hareket, hükümet tarafından vukubulan memnuiyete karşı icra olunursa fail yirmi beş liraya ve tekerrürü halinde on beş liradan doksan liraya kadar hafif cezayı nakdi ile cezalandırılır.

ALTINCI FASIL
DİLENCİLİK

            Madde 544 - Her kim iş işlemeğe salih olduğu halde dilencilik ederken tutulursa bir haftadan bir aya kadar idarei hususiyle ve belediye işlerinde boğaz tokluğuna çalıştırılır.

            Tekerrürü halinde çalışma müddeti on beş günden iki aya kadardır.

            Madde 545 - Her kim, on beş yaşından aşağı çocukları toplayıp dilencilik ettirir veya velayet ve vesayeti altında bulunan yahut kendisinin muhafaza ve nezaretine tevdi olunan on beş yaşından
aşağı bir küçüğün dilenmesine veya bir kimsenin o küçüğü dilencilikte kullanmasına müsaade ederse üç aya kadar üzere hafif hapse ve doksan liraya kadar hafif cezayı nakdiye mahkum olur.

YEDİNCİ FASIL
HALKI RAHATSIZ EDEN HAREKETLER

            Madde 546 - Her kim, gürültü veya velvele ile mutat hilafı olarak çan ve alatı saire çalarak yahut kanun ve nizam ahkamına muhalif surette gürültülü bir meslek ve sanat icar eyliyerek halkın veya meclis ve mahfillerin meşguliyet veya huzur ve rahatını ihlal ederse on beş liraya kadar hafif cezayı nakdiye mahkum olur.

            Bu fiil gece yarısından iki saat evvelinden sonra işlenirse hafif cezayı nakdi otuz liraya kadardır.

            Mükerrirler hakkında birinci fıkrada muharrer ahvalde otuz ve ikinci fıkrada muharrer halde elli liraya kadar hafif cezayı nakdi hükmolunur.

            Madde 547 - Her kim, itidal ve muvazene haricinde veya çirkin ve ayıp görünen sair herhangi bir hal ile başkasını alenen incitir veya huzur ve rahatını ihlal ederse on beş güne kadar hafif hapse veya otuz liraya kadar hafif cezayı nakdiye mahkum olur.

            Madde 548 - Her kim, umumi bir mahalde yahut umuma açık yerlerde yalan uydurarak  başkasını zarara sokacak veya halkın huzurunu bozacak suretlerle saffetinden istifadeye kalkarsa bir
aya kadar hafif hapse mahkum olur.

İKİNCİ BAP
AMMENİN SELAMETİNE MÜTEALLİK KABAHATLER

BİRİNCİ FASIL
SİLAH VE ECZAYI NARİYEYE AİT KABAHATLER

            Madde 549 - Merciinden ruhsat almaksızın kanuna göre memnu olmayan silahları ve kama ve saldırma ve büyük bıçak gibi alatı carihayı şehir ve kasaba dahilinde taşıyanlar otuz güne kadar hafif hapse veya otuz liraya kadar hafif cezayı nakdiye mahkum olur.

            Madde 550 - Her kim olursa olsun silah taşımak için resmi ruhsatı olsa bile aşağıda sayılan işlerden birini işlediği takdirde kendisinden otuz liraya kadar hafif cezayı nakdi alınır:

            1 - Mezkur silahlardan birini on beş yaşından aşağı bir çocuğa yahut silah kullanmak bilmeyen veya temyize muktedir olmayan bir şahsa vermek veya taşımasına müsaade etmek,

            2 - Bu silahın zikrolunan kimseler eline kolaylıkla geçmesini men için muhafazası hususunda lazımgelen tedabiri ittihaz etmemek,

            3 - Bir çok kimselerin toplanmış olduğu mahallerde dolu silah taşımak,

            tan ibarettir.

            Madde 551 - Her kim, hükümetten ruhsat almaksızın mazarratı mucip olacak surette sanayii nariye icra, yahut infilak edici mevad iş'al eder yahut tehlikeli yahut herkesi rahatsız edecek surette bir takım ecza patlatır veya iş'al eylerse yahut meskun bir mahalde veya civarında veya umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru zaruret olmaksızın silah atarsa elli liraya kadar hafif cezayı nakdiye mahkum olur ve buna vak'anın şiddetine göre otuz güne kadar hafif hapis cezası da ilave olunabilir.

İKİNCİ FASIL
BİNA YIKILMASI VE TAMİRATTA İHMAL

            Madde 552 - Bir kimsenin planını tanzimde veya inşasında iştirak etmiş olduğu bir bina kendi dikkatsizliği veya maharetsizliği neticesi olarak başkasına tehlike vermeksizin yıkılırsa o kimse yirmi beş liradan aşağı olmamak üzere hafif cezayı nakdiye mahkum olur ve buna meslek ve sanatın tatili cezası da ilave olunabilir.

            Bu maddenin ahkamı, inşaat ve tamirata mahsus iskelelerin ve köprülerin yıkılması halinde dahi tatbik olunur.

            Madde 553 - Bir bina veya sair inşaat başkasına tehlike verebilecek surette tamamen veya kısmen yıkılmağa meyil edipte mal sahibi veya vekili yahut bina ve inşaatın muhafazası veya nezaretiyle mükellef olan kimse tehlikeyi gidermek için lazım gelen tedbirleri almadığı takdirde yirmi beş liraya kadar hafif cezayı nakdiye mahkum olur. Salahiyettar merciin tenbih ve ihtarına itaat etmemesi halinde cezayi nakdi elli liraya kadardır.

            Madde 554 - Böyle bir bina veya sair inşaat tamamen veya kısmen yıkılırsa yıkılmanın icabatından olan daimi tehlikeyi tamirat veya sair vasıtalarla izalede ihmal veya müsamaha eden otuz liradan aşağı olmamak üzere hafif cezayı nakdiye mahkum olur.

ÜÇÜNCÜ FASIL
AMMENİN HİZMETİNE TAALLÜK EDEN İŞARETLER VE
ALETLERE DAİR KABAHATLER

            Madde 555 - Herkesin gelip geçtiği yerlerde yapılmakta olan bazı ameliyat veya bırakılan bazı eşyadan mütevellit tehlikeyi men için nizamına tevfikan konulması icap eden işaret ve maniaları koymakta ihmal edenler otuz liraya kadar ve bu işaretlerin keyfi surette mahallini değiştirenler on beş liraya kadar hafif cezayı nakdiye mahkum olur. Her iki fıkrada muharrer ahvalde tehlikenin vahametine göre cezayı nakdilere on beş günden bir aya kadar hafif hapis cezası da ilave olunabilir.

          Madde 556 - Umumi tenvirata mahsus ışıkları keyfi surette söndürenler otuz liraya kadar hafif cezayi nakdiye mahkum olur.

            Madde 557 - Ateş kullanan esnaftan dükkan ve fırın ve fabrikalarını zaman zaman temizleyip tamir etmiyenler beş liradan otuz liraya kadar hafif cezayi nakdi ile cezalandırılır.

DÖRDÜNCÜ FASIL
ÖTE BERİ ATMA

            Madde 558 - Halkın gelip geçeceği yerlere veya bir kaç ailenin müşterek avlusuna insanı yaralıyacak veya üstünü kirletecek bir şey atan veya döken kimse on güne kadar hafif hapis veya on liraya kadar hafif cezayi nakdi ile cezalandırılır.

            Madde 559 - Her kim lazım olan ihtiyatı ifa etmeksizin halkın geçtiği caddeler ve sokaklar üzerindeki pencerelere, damlara, taraçalara veya buna benzer yerlere düştüğü halde geçenleri yaralıyacak veya kirletecek şeyler koyar veya atarsa on liraya kadar hafif cezayi nakdi hükmolunur.

            Fail malum olmadığı takdirde ceza, fiili menedecek iktidarda bulunmak şartiyle binanın müdürüne veya zilyedine hükmedilir.

BEŞİNCİ FASIL
DELİLERİN MUHAFAZASINDA İHMAL KABAHATLERİ

           Madde 560 - Muhafazası altında bulunan delileri serbest bırakan yahut muhafazı olduğu deliler kurtulup kaçtıkları zaman derhal ait olduğu daireye malumat vermiyen kimse yirmi beş liraya kadar hafif cezayi nakdiye mahkum olur.

            Madde 561 - Her kim, ait olduğu daireye derhal malumat vermeksizin ve mezuniyet lazım gelen hususatta mezuniyet almaksızın akıl hastalığına müptela olduğunu bildiği bir kimseyi muhafaza için kabul eder veya böyle bir kimseyi kendi başına bırakırsa beş liradan elli liraya kadar hafif cezayi nakdiye mahkum olur ve buna ahvalin vahametine göre bir aya kadar hafif hapis cezası da ilave olunur.

            Madde 562 - Fail bir tımarhane müdürü veya tababet mesleki mensuplarından birisi olduğu takdirde geçen maddelerde yazılı cezalara meslek ve sanatın tatili cezası dahi ilave olunur.

ALTINCI FASIL
ARABA VE HAYVANLARIN İDARE VE MUHAFAZASINDA KUSUR

            Madde 563 - Bir kimse nizamına tevfikan ihtiyat tedbirleri almaksızın mülkiyeti veya muhafazası altında bulunan vahşi ve sair tehlikeli hayvanları başı boş bırakır veya muhafazasında ihmal ederse yahut kuduz hastalığı ile şüpheli hayvanatı hemen ait olduğu daireye malumat  vermezse on beş güne kadar hafif hapis cezasına mahkum olur.

            Madde 564 - Bir kimse bağlı veya bağsız koşum veya binek hayvanını açık yerlerde muhafaza etmez veya kendi kendine bırakır ve kafi dikkatle sevketmez veya tecrübesiz kimselere verir veya sağlamca bağlamamasından veya takayyütle sevketmemesinden veya azdırıp korkutmasından dolayı başkasını tehlikeye maruz kılarsa bir aya kadar hafif hapis cezasiyle cezalandırılır.

            Eğer fail, ruhsatnameye tabi arabacı ve sürücü ise bir aya kadar meslek ve sanatın tatili cezası da ilave olunur.

            Madde 565 - Bir kimse caddelerde ve umumun gelip geçtiği yerlerde veya umuma açık mahallerde hayvanları ve arabaları ve otomobilleri eşhas ve eşyanın emniyetine tehlike verecek tarzda sevk ve idare ederse yirmi güne kadar hafif hapse ve yirmi liraya kadar hafif cezayi nakdiye mahkum olur.

            Eğer fail ruhsatnameye tabi arabacı ve şoför ve sürücü ise bir aya kadar meslek ve sanatın tatili cezası da ilave olunur.

YEDİNCİ FASIL
HALKI TEHLİKEYE MARUZ BIRAKACAK SAİR KABAHATLER

            Madde 566 - Her kim dikkatsizlik veya tecrübesizlik neticesi olsa bile her ne suretle olursa olsun şahıslara bir zarar veya eşyaya mühim bir ziyan vukuu tehlikesini tevlit ederse yirmi liraya kadar hafif cezayı nakdiye veya yirmi güne kadar hafif hapse mahkum olur.

            Eğer fiil, aynı zamanda sanayii nefiseye ve ticaret ve sanayie mütaallik kavanın ve nizamata muhalefet cürmünü teşkil etmiş olur ve kanunen ona mahsus başka ahkam tayin edilmemiş bulunursa verilecek ceza yedi günden otuz güne kadar hafif hapis ve bir aya kadar meslek ve sanatın tatilidir.

ÜÇÜNCÜ BAP
AHLAKI UMUMİYEYE MÜTEALLİK KABAHATLER

BİRİNCİ FASIL
KUMAR

            Madde 567 - Her kim, umuma mahsus veya umuma açık yerlerde kumar oynatır veya oynatmak için yer gösterir ise bir aya ve tekerrürü halinde iki aya kadar hafif hapse ve her iki halde başkaca elli
liradan aşağı olmamak üzere hafif cezayı nakdiye mahkum olur.

            Kumar oynanan yerde bulunup kumar oynamaya yarıyan veya kumar oynamağa tahsis olunan mevat ve alat ile ortada bulunan eşya ve para zapt ve müsadere olunur.

            Fail:

            1. Bu fiilleri itiyat edinmiş bulunduğu,

            2. Birinci fıkrada beyan olunan kabahatin irtikabında kumar oynıyanlara karşı banko tutan olduğu,
 takdirde ağır hapis cezası aya kadar ve tekerrürü halinde iki aydan aşağı olmamak üzere  hükmolunur ve bu son halde bir aya kadar meslek ve sanatın tatili cezası da ilave edilir

            Madde 568 - Her kim, yukarki maddede beyan olunan kabahate iştirak etmeksizin umumi veya umuma açık mahalde kumar oynarsa elli liraya kadar hafif cezayi nakdi ile cezalandırılır.

            Madde 569 - Ceza Kanununun tatbikında kumar, kazanç kasdiyle icra kılınıp kar ve zarar baht ve talihe bağlı bulunan oyunlardır.

            Madde 570 - Yukarki maddelerde beyan olunan kabahatler için hususi içtimalara mahsus olsa bile kuman alat ve edevatının kullanılması için bir ücret alınan yerlerle oyun oynamak mutat olan yerler ve duhuliye verilmese bile oyun oynamak istiyen herkesin girebileceği mahaller, umuma açık yerlerden sayılır.

İKİNCİ FASIL
SERHOŞLUK

            Madde 571 - Her kim, umumi veya umumun girebileceği yerlerde halkın rahatını bozacak veya rezalet çıkartacak surette ve aşikar bir halde serhoş olarak yakalanırsa on beş güne kadar hafif hapse veya on beş liraya kadar hafif cezayı nakdiye mahkum olur.

            Madde 572 -Yukarki maddede gösterilen surette sarhoş olup da başkasına tecavüz ve umumun istirahatini selbedenler iki aya kadar hafif hapis cezasiyle cezalandırılır.

            Sarhoşluğu itiyat derecesine vardıranlar günden aşağı olmamak üzere hafif hapse mahkum olur.

            İki defa mahkum olduktan sonra aynı fiili tekrar işliyenler o fiili itiyat etmiş sayılır.

            Madde 573 - Sarhoşlukta itiyadı iptila derecesine varmış olanların altı aydan aşağı olmamak şartiyle salahı tıbben tebeyyün edinceye kadar bir hastanede muhafaza ve tedavisine hükmolunur. Mahkum, hastane olmıyan yerde ise hastane bulunan yere gönderilir.

            Madde 574 - Umumi veya umuma açık yerlerden birinde meşrubat ve sair müskir mevaddı tedarikle birinin serhoşluğuna sebebiyet veren veya bu mevaddı zaten serhoş bir kimseye tedarik eden şahıs otuz liradan elli liraya kadar hafif cezayı nakdiye mahkum olur.

            Her nerede olursa olsun on sekiz yaşını doldurmamış bir gence veya akıl ve şuurunun zaafı sebebiyle tabii halde olmadığı zahir bulunan bir kimseye müskirat verenler, iki aya kadar hafif hapse mahkum olur. Eğer fail, müskirat satıcısı ise muvakkaten meslek ve sanatının tatiline de hüküm olunur.

            Madde 575 - Yukarıdaki maddenin ilk fıkrasında beyan olunduğu veçhile bir kimsenin serhoşluğuna sebebiyet veren şahıs, kendini idareye muktedir olamayacak derecede bulunan serhoşu muhafaza için tedabir ittihaz etmeyip sokağa bırakırsa mezkur fıkrada münderiç cezadan başka üç günden bir aya kadar hafif hapis cezasiyle dahi mücazat olunur.

ÜÇÜNCÜ FASIL
EDEBE MUHALİF HAREKETLER

           Madde 576 - Bir kimse edebe muhalif bir surette halka görünür, veya bir yerini gösterir veyahut söz, şarkı ve sair surette halkın edep ve nezahatine tecavüz eylerse bir aya kadar hafif hapse veya beş liradan otuz liraya kadar hafif cezayı nakdiye mahkum olur.

DÖRDÜNCÜ FASIL
HAYVANLARA KÖTÜ MUAMELE

            Madde 577 - Bir kimse hayvanlara karşı insafsızca hareket eder veya lüzumsuz yere döver veya yaralar yahut aşikar surette haddinden fazla yorulacak derecede zorlarsa on liraya kadar hafif cezayı nakdiye mahkum olur.

DÖRDÜNCÜ BAP
MÜLKÜN HİMAYESİNE MÜTEALLİK KABAHATLER

BİRİNCİ FASIL
KENDİNİN OLDUĞU İSBAT OLUNAMIYAN EŞYAYI TAŞIMAK

            Madde 578 - Bir kimse, dilencilikle veya sirkat ve nehip ve garet ve yol kesmek veya dolandırıcılık ve hırsız yataklığı ile mahkum olduktan sonra üzerinde kendi haliyle mütenasip olmayan para ve eşya zuhur eder ve bunlara meşru surette malik olduğunu isbat edemezse iki aya kadar hafif hapis cezasına mahkum olur.

            Böyle bir kimse üzerinde taklit ve tağyir olunmuş veya yaptırılmış anahtar veya kilitleri açmağa veya zorlamağa mahsus alat ve maymuncuk zuhur eder ve bunları o anda meşru surette nerede kullanacağını tayin edemezse iki aya kadar ve eğer bunlar gece vakti elinde zuhur etmiş ise iki aydan altı aya kadar hafif hapis cezasına mahkum olur ve üzerinde zuhur eden eşya müsadere olunur.

İKİNCİ FASIL
TİCARET MUAMELATINDA VE REHİN ALMAKTA LAZIM
OLAN TEDABİRİN İHMALİ

            Madde 579 - Her kim, arzeden şahsın şerait ve ahvaline veya talep ve kabul edilen fiata nazaran bir cürüm mahsulü olduğu görülen eşyayı evvelemirde meşru menşeini tahkik etmeksizin satın almak veya rehin veya emanet veya alacağını istifa suretiyle alırsa on beş liraya kadar hafif cezayı nakdiye mahkum olur.

            Eğer fail, bundan evvelki maddede beyan olunan eşhastan ise ayrıca iki aya kadar hafif hapis cezası da hüküm olunabilir. Eşyanın meşruiyetini isbat edenler ceza görmezler.

            Madde 580 - Bir kimse bir parayı aldıktan ve eşyayı iştiradan veya herhangi bir suretle ele geçirdikten sonra menşei gayri meşru olduğuna vakıf olupta derhal merciine malumat vermekte ihmal ederse otuz liraya kadar hafif cezayı nakdiye mahkum olur ve buna yirmi güne kadar hafif hapis cezası da ilave olunabilir.

            Madde 581 - Bir kimse kıymetli eşya veya eşyayı müstamele ticareti ile veya rehin almakla meşgul olupta bu gibi ticaret ve mesleğe dair olan nizamat ve kavanın ahkamına riayet etmediği takdirde bir aya kadar hafif hapse ve elli liraya kadar hafif cezayı nakdiye mahkum olur.

            Aynı fiilin tekerrürü halinde on beş günden iki aya kadar hafif hapis cezasiyle beraber meslek ve sanatın tatili cezası dahi ilave olunur.

ÜÇÜNCÜ FASIL
ANAHTAR VE MAYMUNCUK ALIM SATIMI VE
KİLİTLERİN GAYRİ MEŞRU AÇILMASI

            Madde 582 - Demirci ve çilingir ve sair sanat sahipleri her rast geldiğine maymuncuk satar veya tevdi eder veya balmumu kalıbı ve sair basılmış ve ölçüsü alınmış nümuneler üzerine bunların kullanılacağı yerin veya eşyanın kendisince maruf sahip veya vekilinden başkası için her cins ve nevi anahtarlar imal ederse iki aya kadar hafif hapse ve otuz liraya kadar hafif cezayı nakdiye mahkum olur.

            Madde 583 - Bir şahsın talebi üzerine kilit veya buna mumasil bir şeyi açmağa davet olunan demirciler ve çilingirler ve sair bu nevi sanatkarlar açtırmak isteyen şahsın o yerin veya şeyin sahibi veya bunun vekili olduğunu tahkik etmeden açarlarsa yirmi güne kadar hafif hapse ve yirmi liraya kadar hafif cezayı nakdiye mahkum olurlar.

DÖRDÜNCÜ FASIL
GAYRİ MEŞRU ÖLÇÜ VE KİLE VE TARTI KULLANMAK

            Madde 584 - Dükkan ve mağaza sahipleri, kanunun tayin ettiği kile ve tartı ve ölçünün gayri bir kile ve tartı ve ölçü kullanırlarsa otuz liraya kadar hafif cezayı nakdiye mahkum olurlar. Aynı fiilin tekerrürü halinde cezayi nakdi yüz liraya kadar artırılır veya üç aya kadar hafif hapis ile cezalandırılır.

SON  MADDELER

            Madde 585 - Hususi kanunlarda men olunupta cezası 1274 tarihli ceza kanunun bir fasıl veya maddesine matuf bulunan ahvalde bu kanunun o cürme veya kabahate taalluk eden maddesi tatbik olunur.

           Madde 586 - Hususi kanunlarda men olunupta cezası 1274 tarihli ceza kanunun 99 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına atfolunmuş olan ahvalde bu kanunun 526 ncı maddesi mer'idir.

            Madde 587 - Elyevm meri olup cinayet, cünha ve kabahat taksimatına müstenit ahkamı havi bulunan kanunlarda münderiç (mücazatı terhibiye) ve (cinayet) tabirleri badema ceza kanununda muharrer müebbet veya muvakkat ağır hapis ve beş seneden fazla hapis ve hidematı ammeden müebbeden memnuiyet ve müebbet sürgün cezaları ile bunları müstelzim cürümlere, (mücazatı tedibiye) ve (cünha) tabirleri beş sene ve beş sene kadar hapis ve muvakkat sürgün ve ağır cezayı nakdi ile bunları müstelzim cürümlere ve (mücazatı tekdiriye) tabiri de hafif hapis ve hafif cezayı nakdi ve meslek ve sanatın tatili cezalariyle bunları müstelzim fiillere, masruf olacaktır.

            Madde 588 - Hususi kanunlarda müstakillen mevzu olan veya bu kanunun meriyete girdiği tarihte katileşmiş bulunan cezalardan müddetçe muadil olmak üzere kürek cezaları hapis ve kale bentlik cezaları nefi suretiyle infaz olunur.

            Madde 589 - Birinci kitabın yedinci ve sekizinci  bablarının münferit hapis müddetini tezyide dair olan maddeleri ahkamı hapisaneler teşkilat ve tesisatı icra olununcaya kadar münferit hapse ilave olunacak müddete bir misli zam olunmak suretiyle tatbik olunur.

           Madde 590 -  1274 tarihli Ceza Kanunu ve zeyilleri ilga edilmiştir. Sair kanunların da bu kanuna muhalif ahkamı mülgadır.

            Madde 591 - İşbu kanun 1926 senesi temmuzunun birinci gününden itibaren meriyülicradır.

            Madde 592 - İşbu kanunun icrayı ahkamına Adliye Vekili memurdur.

                                                           Kanun Layıhasını Hazırlıyan İlmi Heyet
 

Mahkemei Temyiz Birinci Reisi :Mehmet İhsan Beyefendi
Mahkemei Temyiz Birinci İstida Dairesi Reisi :Emin Beyefendi
Mahkemei Temyiz Ceza Dairesi Reisi :Semih Beyefendi
Başmüddeiumumi :Yusuf Nihat Beyefendi
Mahkemei Temyiz Ceza Dairesi :Nazmi Beyefendi
Mahkemei Temyiz İkinci Hukuk Azasından :Yusuf Cemal Beyefendi
Mahkemei Temyiz Ceza Dairesi Azasından :Mecdi Beyefendi
Mahkemei Temyiz İkinci Hukuk Dairesi Azasından :Ali Rıza Beyefendi
Mahkemei Temyiz Ceza Dairesi Azasından :Fahrettin Beyefendi
Mahkemei Temyiz İkinci İstida Dairesi Azasından :Kazım Beyefendi

            Tatbikat Kanununun 39 uncu maddesinde tashihi kabul edilmiş olan

            Ceza Kanununa Ait Hata Sevap Cetveli

Ceza Kanunu Maddesi Fıkra Satır Yanlış Doğru
14 1 1 En aşağı üç sene müddetle Üç seneden aşağı müddetle
15   7 Bir tevfikhane de Tevfikhanenin buna mahsus bir kısmında da
24   3 19 ncu maddenin son dört fıkrası 19 ncu maddenin son beş fıkrası
46   1 Cürmü işlediği vakit Cürüm ve kabahati işlediği vakit
47     Birinci bentten sonra ikinci bent olmak üzere ilave edilecektir Müebbet sürgüne bedel muvakkat sürgün
48   1 Cürmü irtikap ettiği Cürüm ve kabahati irtikab ettiği
54     Birinci bentten sonra ve diğer cezalar cümlesiyle başlıyan fıkradan evvel ilave edilecektir Müebbet sürgüne bedel muvakkat sürgün
54   5 Eğer çocuk işlediği fiilin cürüm olduğunu Eğer çocuk işlediği fiilin cezayi müstelzim olduğunu
54   6 Cürmünün cezası fiilinin cezası
  Bent      
54 2 9 Diğer cezalar 46 ncı maddenin Diğer cezalar 47 nci maddenin
55   1 Cürmü işlediği vakit Cürmü ve kabahati işlediği vakit
55     Birinci bentten sonra ve ikinci bentten evvel ilave edilecektir Müebbet sürgüne bedel üç seneden aşağı olmamak üzere muvakkat sürgün cezası verilir.
  Bent      
55 2 5 Ve altıdan on seneye kadar cezalar Ve altıdan on iki seneye kadar cezalar
56   1 İdam cezasına bedel İdam ve müebbet ağır hapis cezasına bedel
56   4 (Sair hallerde) fıkrasından evvel ilave edilecektir. Müebbet sürgüne bedel beş sene müddetle muvakkat sürgün cezası verilir.
57   5 51nci maddenin 53 ncü maddenin
61   7 ve müteşebbis cürmün (satır başı):Müteşebbis, cürmün
63   1 azami haddi bir seneden aşağı hapis Azami haddi bir seneden aşağı hapis veya ağır cezayi nakdiyi.
  Fıkra      
64 3 6 Müebbet ağır hapise bedel yirmi seneye kadar ağır hapis Müebbet ağır hapse bedel yirmi sene, ve müebbet sürgüne bedel beş sene ağır hapis.
  Bent      
65 3 4 On seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezasiyle On seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis ve müebbet sürgün ise üç sene müddetle muvakkat sürgün.
68     Yedinci babın ünvanı:Cürüm

ve cezaların içtimaı

memnu fiiller ile cezalarının içtimaı
81     Sekizinci babın ünvanı: Tekerrürü cürüm  Cürümde tekerrür.
84   1 Cezayi nakdilerde tekerrür Ağır cezayi nakdilerde tekerrür
98   5 Hususi affı tazammun eden kararnamede Hususi affı tazammun eden kanun veya kararnamede
  Bent      
112 2 1 Yirmi sene müddetle Yirmi sene ve daha fazla müddetle
133   5 Askeri sırları ifşa Sırları ifşa
587     Hidematı ammeden müebbeden veya muvakkaten memnuiyet Hidematı ammeden müebbeden memnuiyet

            Yukardaki tashihattan başka Ceza Kanununda yazılı(eşhas) tabirleri (şahıslar) a ve (sirkat) kelimeleri (hırsızlık) a ve (nehip) tabiri (yağma) ya ve 591 inci maddesinde mevcut (meriyülicra) tabiri (mer'i) kelimesine ve 592 nci maddesinde yazılı (icrayı ahkamına) terkibi(icrasına) şeklinde tadil edilmiştir.
 
 

No. Başlığı Düstur Tertip Cilt Sahife Resmi Gazete Sayı
1840 765 numaralı Türk Ceza Kanununun 160 ncı maddesini değiştiren kanun 

(Bu kanun 3038 sayılı kanunun 2 nci maddesiyle mülgadır.)

3 12 625 1850
1884 765 numaralı Türk Ceza Kanununun 158 nci maddesine 2 fıkra ilavesine dair kanun 3 12 1088 1863
2275 765 numaralı Türk Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 3 14 1343 2432
3038 Türk Ceza Kanununun bazı maddelerini değiştiren kanun 3 17 1309 3357
3112 Ceza Kanununun bazı maddeleriyle 3038 numaralı kanundaki muvakkat maddeyi değiştiren kanun 3 18 298 3531
3531 Türk Ceza Kanununun bazı maddelerini değiştiren kanun 3 19 1661 3961
3708 Türk Ceza Kanununun 494 üncü maddelerini değiştiren kanun 3 20 1704 4258
4055 Türk Ceza Kanununun bazı maddesini değiştiren kanun 3 22 1296 4827
437 765 numaralı kanunun 107 nci maddesi hükmünün tefsirine mahal olmadığı hakkında karar 3 9 1061 907
 Madde 1 - 124
Madde 125 - 281
Madde 282-525