Ticaret Mevzuatı
 
 
BORÇLAR KANUNU
   
KABUL TARİHİ : 22/04/1926
KANUN NO : 0818
 
RESMİG.TARİHİ : 29/04/1926
RESMİ G. NO : 00359
 
DÜSTUR NO : 7 TERTİP 3
DÜSTUR SAYFA : 0763
 
 
BİRİNCİ KISIM
UMUMİ HÜKÜMLER
BİRİNCİ BAP
BORÇLARIN TEŞEKKÜLÜ
BİRİNCİ FASIL
AKİTTEN DOĞAN BORÇLAR
A) AKDİN İNİKADI 
I - İKİ TARAFIN MUVAFAKATİ 
Madde   1 : 1 - UMUMİ ŞARTLAR 
Madde   2 : 2 - İKİNCİ DERECEDEKİ NOKTALARIN MESKUT KALMASI 
Madde   3 : 1 - KABUL İÇİN MÜDDET TAYİNİ 
2 - KABUL İÇİN MÜDDET TAYİNİ OLUNMAKSIZIN İCAP  
Madde   4 : a) HAZIRLAR BEYNİNDE 
Madde   5 : b) GAİPLER ARASINDA 
Madde   6 : 3 - ZIMNİ KABUL 
Madde   7 : 4 - İLTİZAMSIZ İCAP VE ALENİ İCAP 
Madde   8 : 5 - İLAN SURETİYLE VUKU BULAN VAİTLER 
Madde   9 : 6 - İCAP VE KABULÜN GERİ ALINMASI 
Madde 10 : III - GAİPLER ARASINDA VUKUBULAN BİR AKDİN HANGİ ZAMANA İSTİNAT ETTİĞİ 
B) AKİTLERİN ŞEKLİ 
Madde 11 : I - UMUMİ KAİDE VE EMROLUNAN ŞEKİLLERİN ŞÜMULÜ 
II - TAHRİRİ ŞEKİL 
1 - KANUNEN MUAYYEN ŞEKİL 
Madde 12 : a) ŞÜMULÜ 
Madde 13 : b) RÜKÜNLERİ 
Madde 14 : c) İMZA 
Madde 15 : d) İMZA MAKAMINA KAİM OLACAK İŞARETLER 
Madde 16 : 2 - AKİTTE MAHFUZ KALAN ŞEKİL 
Madde 17 : C) BORCUN SEBEBİ 
Madde 18 : D) AKİTLERİN TEFSİRİ MUVAZAA 
H) AKDİN MEVZUU 
Madde 19 : I - ERKANI 
Madde 20 : II - BUTLAN 
Madde 21 : III - GABİN 
Madde 22 : IV - AKİT YAPMAK VADI 
V - RIZADAKİ FESAT 
I - HATA 
Madde 23 : 1 - HATANIN HÜKÜMLERİ 
Madde 24 : 2 - HATA HALLERİ 
Madde 25 : 3 - HÜSNÜNİYET KAİDELERİNE MUHALİF HAREKET DAVASI 
Madde 26 : 4 - İHMAL YÜZÜNDEN HATA 
Madde 27 : 5 -BİR VASITANIN HATASI 
Madde 28 : II - HİLE 
III - İKRAH 
Madde 29 : 1 - AKDİN İNKİZASI 
Madde 30 : 3 - İKRAHIN ŞARTLARI 
Madde 31 : IV - AKDE İCAZET İLE RIZANIN FESADI BERTARAF EDİLMESİ 
Z) TEMSİL 
I - SALAHİYETE MÜSTENİT TEMSİL 
1 - UMUMİYET İTİBARİYLE 
Madde 32 : a) TEMSİLİN HÜKÜMLERİ 
Madde 33 : b) SALAHİYETİN DERECESİ 
2 - HUKUKİ MUAMELEDEN NEŞET EDEN SALAHİYET 
Madde 34 : A) SALAHİYETİN TAHDİDİ VE REFİ 
Madde 35 : B) ÖLÜM VE EHLİYETSİZLİĞİN VE SAİRENİN HÜKÜMLERİ 
Madde 36 : C) SALAHİYETİ HAVİ OLAN SENEDİN İADESİ 
Madde 37 : D) SALAHİYETİN HANGİ ZAMANDAN İTİBAREN NİHAYET BULACAĞI 
II - SALAHİYETİN FIKDANI 
Madde 38 : 1 - İCAZET 
Madde 39 : 2 - İCAZETİN BULUNMAMASI 
Madde 40 : III - MAHFUZ HÜKÜMLER
İKİNCİ FASIL
HAKSIZ MUAMELELERDEN DOĞAN BORÇLAR
A) UMUMİ KAİDELER  
Madde 41 : I - MESULİYET ŞERAİTİ 
Madde 42 : II - ZARARIN TAYİNİ 
Madde 43 : III - TAZMİNAT MİKTARININ TAYİNİ 
Madde 44 : IV - TAZMİNATIN TENKİSİ 
V - HUSUSİ HALLER  
1 - ADAM ÖLMESİ VE CİSMANİZARAR  
Madde 45 : A) ÖLÜM TAKDİRİNDE ZARAR VE ZİYAN 
Madde 46 : B) CİSMANİ ZARAR HALİNDE LAZIMGELEN ZARAR VE ZİYAN 
Madde 47 : C) MANEVİ TAZMİNAT 
Madde 48 : 2 - HAKSIZ REKABET 
Madde 49 : 3 - ŞAHSİ MENFAATLERİN HALELDAR OLMASI 
VI - MÜTESELSİL MESULİYET  
Madde 50 : 1 - HAKSIZ FİİL HALİNDE 
Madde 51 : 2 - MUHTELİF SEBEPLERİN İÇTİMAI HALİNDE 
Madde 52 : VII - MEŞRU MÜDAFAA, IZTIRAR VE KENDİ HAKKINI VİKAYE İÇİN KUVVET KULLANILMASI 
Madde 53 : VIII - CEZA HUKUKU İLE MEDENİ HUKUK ARASINDA MÜNASEBET 
Madde 54 : B) TEMYİZ KUDRETİNİ HAİZ OLMAYANLARIN MESULİYETİ 
Madde 55 : C) İSTİHDAM EDENLERİN MESULİYETİ 
D) HAYVANLAR TARAFINDAN YAPILAN ZARARDAN MESULİYET  
Madde 56 : I - ZARAR VE ZİYAN 
Madde 57 : II - HAYVAN ÜZERİNDE HAPİS HAKKI 
H) BİNA VE DİĞER ŞEYLERDE MESULİYET 
Madde 58 : I - ZARAR VE ZİYAN 
Madde 59 : II - TEDBİRLER 
Madde 60 : V) MÜRURU ZAMAN
ÜÇÜNCÜ FASIL
HAKSIZ BİR FİİL İLE MAL İKTİSABINDAN DOĞAN BORÇLAR
A) ŞARTLAR  
Madde 61 : I - UMUMİYET İTİBARİYLE 
Madde 62 : II - BORÇ OLMAYAN ŞEYİN TEDİYESİ 
B) İADENİN ŞÜMULÜ 
Madde 63 : I - MÜDDEİALEYHİN BORCU 
Madde 64 : II - MASRAFTAN MÜTEVELLİT HAKLAR 
Madde 65 : C) İSTİRDADIN CAİZ OLMAMASI 
Madde 66 : D) MÜRURU ZAMAN
İKİNCİ BAP
BORÇLARIN HÜKMÜ
BİRİNCİ FASIL
BORÇLARIN İFASI
A) UMUMİ ESASLAR 
Madde 67 : I - BİZZAT BORÇLU TARAFINDAN İFA 
II - İFANIN MEVZUU 
Madde 68 : 1 - KISMEN TEDİYE 
Madde 69 : 2 - TAKSİM KABİL OLMAYAN BORÇ 
Madde 70 : 3 - MUAYYEN OLMAYAN BİR ŞEYE TAALLÜK EDEN BORÇ 
Madde 71 : 4 - BİRDEN ZİYADE ŞEYLERE TAALLÜK EDEN BORÇ 
Madde 72 : 5 - FAİZ 
Madde 73 : B) BORCUN İFA EDİLECEĞİ MAHAL 
C) İFANIN ZAMANI 
Madde 74 : I - MUACCEL BORÇ 
II - MÜECCEL BORÇ 
Madde 75 : 1 - AY ÜZERİNE ECEL 
Madde 76 : 2 - DİĞER ECELLER 
Madde 77 : 3 - CUMA VE TATİL GÜNLERİ 
Madde 78 : III - İŞLERE TAHSİS OLUNAN SAATLERDE İFA 
Madde 79 : IV - ECELİN UZATILMASI 
Madde 80 : V - VAKTİNDEN EVVEL İFA 
I - MÜTEKABİL TAAHHÜDATI İHTİVA EDEN AKİTTE 
Madde 81 : 1 - İFANIN TARZI 
Madde 82 : 2 - BORCUNU ÖDEMEKTEN ACİZ HALİNDE BİR TARAFIN FESİH HAKKI 
D) TEDİYE 
Madde 83 : I - MEMLEKET PARASİYLE 
II - MAHSUP 
Madde 84 : 1 - KISMEN TEDİYE HALİNDE 
2 - BİRDEN FAZLA BORÇLAR OLDUĞU SURETTE 
Madde 85 : a) ALACAKLININ BEYANINA TEVFİKAN 
Madde 86 : b) KANUNA TEVFİKAN 
III - MAKBUZ VE SENETLERİN İADESİ 
Madde 87 : 1 - BORÇLUNUN HAKKI 
Madde 88 : 2 - HÜKÜMLERİ 
Madde 89 : 3 - SENEDİN İADESİNİN MÜMKÜN OLAMAMASI 
H) ALACAKLININ TEMERRÜDÜ 
Madde 90 : I - ŞARTLAR 
II - HÜKÜMLERİ 
1 - BORCUN MEVZUU BİR AYIN OLDUĞU SURETTE 
Madde 91 : a) TEVDİ HAKKI 
Madde 92 : b) SATMAK HAKKI 
Madde 93 : c) TEVDİ EDİLEN ŞEYİN İSDİRDADI 
Madde 94 : 2 - BORCUN MEVZUU BİR ŞEY OLMADIĞI SURETTE 
Madde 95 : V - BORCUN İFASINA MANİ OLAN DİĞER SEBEPLER
İKİNCİ  FASIL
BORÇLARIN ÖDENMEMESİNİN NETİCELERİ
A) BORCUN İFA EDİLMEMESİ 
I - BORÇLUNUN MESULİYETİ 
Madde  96 : 1 - UMUMİYET İTİBARİYLE 
Madde  97 : 2 - BİR ŞEYİN YAPILMASI VEYA YAPILMAMASI BORÇLARI 
II - MESULİYETİN VÜSATİ 
Madde  98 : 1 - UMUMİYET İTİBARİYLE 
Madde  99 : 2 - MESULİYETTEN BERAET ŞARTI 
Madde 100 : 3 - MUAVİN ŞAHISLARIN MESULİYETİ 
B) BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ 
Madde 101 : I - ŞARTLAR 
II - HÜKÜMLERİ 
Madde 102 : 1 - KAZA HALİNDE MESULİYET 
2 - GEÇMİŞ GÜNLER FAİZİ 
Madde 103 : a) UMUMİYET İTİBARİYLE 
Madde 104 : b) FAİZİN, MÜTEDAHİL TAKSİTLERİN, HİBE ETTİĞİ MEBALİĞİN TEDİYESİNDE MÜTEMERRİT  
                    OLAN BORÇLU 
Madde 105 : 3 - MUNZAM ZARAR 
4 - BİR MEHİL TAYİNİ SURETİYLE 
Madde 106 : a) FESİH HAKKI 
Madde 107 : b) DERHAL FESİH 
Madde 108 : c) RÜCUUN HÜKÜMLERİ
ÜÇÜNCÜ FASIL
BORÇLARIN ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HAKKINDAKİ TESİRİ
Madde 109 : A) ALACAKLIYA HALEF OLMAK 
Madde 110 : B) BAŞKASININ FİİLİNİ TAAHHÜT 
C) BAŞKASI LEHİNE ŞART 
Madde 111 : I - UMUMİYET İTİBARİYLE 
Madde 112 : II - SİGORTA İLE TEMİN EDİLMİŞ HUKUKİ MESULİYETLER
ÜÇÜNCÜ BAP
BORÇLARIN SUKUTU
Madde 113 : A) BORÇLARIN FERİLERİNİN SUKUTU 
B) TECDİT 
Madde 114 : I - UMUMİYET İTİBARİYLE 
Madde 115 : II - CARİ HESAP 
Madde 116 : C) ALACAKLI VE BORÇLU SIFATLARIN BİRLEŞMESİ 
Madde 117 : D) İFANIN MÜMKÜN OLMAMASI 
H) TAKAS 
I - ŞARTLARI 
Madde 118 : 1 - UMUMİYET İTİBARİYLE 
Madde 119 : 2 - KEFALET HALİNDE 
Madde 120 : 3 - ÜÇÜNCÜ ŞAHIS LEHİNE TAAHHÜT HALİNDE 
Madde 121 : 4 - BORÇLUNUN İFLASI HALİNDE 
Madde 122 : II - HÜKÜMLERİ 
Madde 123 : III - TAKASI KABİL OLMIYAN ALACAKLAR 
Madde 124 : IV - TAKASTAN FERAGAT 
V) MÜRURU ZAMAN 
I - MÜDDETLER 
Madde 125 : 1 - ON SENELİK MÜRURU ZAMAN 
Madde 126 : 2 - BEŞ SENELİK MÜRURU ZAMAN 
Madde 127 : 3 - MÜRURU ZAMAN MÜDDETLERİNİN KATİYETİ 
4 - MÜRURU ZAMANIN BAŞLANGICI 
Madde 128 : a) UMUMİYET İTİBARİYLE 
Madde 129 : b) MUAYYEN ZAMANLARDA VERİLEN İVAZLARDA 
Madde 130 : 5 - MÜDDETLERİN HESABI 
Madde 131 : II - FER'İLER HAKKINDA MÜRURU ZAMAN 
Madde 132 : III - MÜRURU ZAMANIN CEREYANINA MANİ OLAN VE MÜRURU ZAMANI TATİL EDEN SEBEPLER 
IV - MÜRURU ZAMANIN KAT'I 
Madde 133 : 1 - KATI SEBEPLERİ 
Madde 134 : 2 - BORÇULARA KARŞI KAT'IN NETİCELERİ 
3 - YENİ MÜDDETİN MEBDEİ 
Madde 135 : a) İKRAR VE HÜKÜM HALİNDE 
Madde 136 : b) ALACAKLININ FİİLİ HALİNDE 
Madde 137 : V - DAVANIN REDDİ HALİNDE MUNZAM MÜDDET 
Madde 138 : VI - MENKUL REHNİ İLE TEMİN EDİLMİŞ ALACAK HALİNDE 
Madde 139 : VII - MÜRURU ZAMANDAN FERAGAT 
Madde 140 : VIII - MÜRURU ZAMANIN DERMEYANI LÜZUMU
 
SONRAKİ SAYFA