belediye ve imar mevzuatı  
SULAR HAKKINDA KANUN


            Madde 1- Şehir ve kasabalarla köylerde ihtiyacı ammeyi temine mahsus suların tedarik ve idaresi belediye teşkilatı olan mahallerde belediyelere, olmıyan yerlerde Köy Kanunu mucibince ihtiyar meclislerine aittir.

            Madde 2- Gerek vakfa ait olsun ve gerek suveri saire ile vücuda getirilmiş bulunsun umumun istifadesine mahsus olarak şehir ve kasabalar ve köylere isale edilmiş suların idaresi, kaffei müessesat ve menabii varidatiyle birlikte birinci madde veçhile belediye ve köy ihtiyar meclislerine müdevver ve mevdudur. Ancak Devletçe ve mahalli idarelerle belediyelerce mukaveleye merbut suların idaresi kemakan mukavelatı mahsusları ahkamına tabi olacağı gibi su ile birlikte diğer hususatı hayriyeye ait olan vakıflar kemakan evkaf idaresi veya mütevellileri tarafından idare ve varidattan sulara ait olan hisseler her sene evkaf idareleri veya mütevelileri tarafından belediye ve köy ihtiyar meclislerine teslim olunurlar.

            Madde 3-Eşhası hakikiye ve hükmiyeye ait olup ta kendilerine varidat temin eden sulardan umumun istifadesine vazedilmesine lüzüm görülenler, belediyelerce kanuna tevkifan istimlak edilirler.

            Madde 4- Suların tesis, isale, idame masarifi belediye ve köylerce temin ve tesviye edilir.

            Madde 5- İşbu kanunun tarihi neşrinden itibaren azami beş sene zarfında belediye teşkilatı bulunan mahaller belediyeleri tarafından hali hazırda mevcut su tesisatının miktar, evsaf ve sair havas itibariyle o mahallin nüfusuna ve şeraiti hususiyesine göre hıfzıssıhha kavaidine muvafık bir surette ıslah, tadil veya yeniden inşası için bir proje tertip ve tetkik ve tasdik zımnında Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaletine irsal olunur. Bu projelerin nihayet iki ay zarfında vekaletçe tasdikı meşruttur. Projelerin tasdikından itibaren marur edecek iki sene zarfında inşaat ve tesisata başlanılması mecburidir. Köylere getirilen ve getirilecek veya mahallerinde tedarik olunmuş veya olunacak olan suların ve tesisatın dahi şeraiti lazimei sıhhiye ve fenniyeyi haiz olmaları muktazi olup bu bapta mahalli memurini sıhhiyesinin rey ve mütalaasiyle hareket olunur.

            Madde 6- Bir köyün hayat ve sıhhatı için zaruri olup hududu haricinde bulunan sulardan temini istifadesi için Sıhhıye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaletinin tasvibine iktiran etmek şartiyle bu sular, köyün mensup olduğu kaza kaymakamlığınca köy namına istimlak edebilirler.

            Madde 7- Müessesatı vakfiyeye veya efrada ait olup idarei belediyeye devrolunan suların muhassasunlehleri, bu sularda hissei iştirak tediyesine mecbur tutulmaksızın kemakan istifade ederler.

            Madde 8- İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir.

            Madde 9- İşbu kanun ahkamının icrasına Başvekil, Dahiliye ve Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekilleri memurdur.