Türk Parasının Kıymeti Koruma Hakkında Kanun  
1567 Sayılı TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUN
  
            Madde 1- Kambiyo, nukut, esham ve tahvilat alım , satımının ve memleketten ihracının tanzim ve tehdit ve Türk parası kıymetinin korunması zımnında  kararlar ittihazına İcra Vekilleri Heyeti selahiyetlidir.  

            Madde 2- Bu kararlar (Türk Parası Kıymetini Koruma) başlığı altında Gazetelerle ve sair  münasip  vasıtalarla neşrü ve ilân olunur.  

            Mer'iyeti tarihi metninde yazılı bulunmayan kararlar , neşrinin ertesi gününden muteber olur.  

            Madde 3- İcra Vekilleri heyetince ittihas olunacak kararlara muhalif hareket eden bankalarla birinci maddede yazılı işlerle işgal eden sair müesseseler hakkında kanuni takibat yapılarak mahkemelerce bunların onbeş günden iki seneye kadar muamele icrasından men ve tatiline karar verilmekle beraber beşyüz liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası dahi hükmedilir.  

            Bu hareketi itiyat eden banka ve müesseseler set olunur. Muhalif hareket banka ve müesseselerin merkezi tarafından yapılmış veya yaptırılmış ise tatil ve set kararları o banka ve müessesenin Türkiye'deki bilcümle şubelerine de şamildir.Şubeler kendiliklerinden yapmışlarsa karar yanlız o şubeler hakkında tatbik olunur. 

            Muvakkatten tatile mahkum olan banka ve müesseseleler tatil müddetince kendilerine menfaat temin edecek yeni muameleler icrasından memnundurlar. Şu kadarki üçüncü şahısların hukukunu alakadar edecek muamelelerle evvelce yapılmış olupta kanuni müddete tabi olan işlere devam olunur. .  
            Madde 4- Her nerede ve ne suretle olusa olsun icra vekilleri heyeti kararlarına muhalif hareket eden ve ettiren banka ve müesseselerin müdürleriyle alakadar memurları ve sair şahıslar Türk Ceza Kanununun 358 ve 359 'uncu maddelerinde yazılı cezalarla cezalandırılırlar.   

             Madde 5- İcra Vekilleri Heyetince ittihaz olunacak karar muhalif hareketler için 1447 numaralı kanunla sair kanunlarda yazılı ceza hükümleri cari olmayıp bu kanundaki cezalar tatbik olunur.  

            Madde 6- Bu kanun neşri tarihinde üç sene müddetle muteberdir.

            Madde 7- Bu kanun hükümlerinin icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.