BELEDİYE VE İMAR MEVZUATI
 
 
BELEDİYE KANUNU
   
KABUL TARİHİ : 03/04/1930
KANUN NO : 1580
 
RESMİG.TARİHİ : 14/04/1930
RESMİ G. NO : 1471
 
DÜSTUR NO : 3 TERTİP 11
DÜSTUR SAYFA : 0080
 
 
BİRİNCİ FASIL
BELEDİYELERİN İDARESİ 
Madde    1 : BELEDİYE     
Madde    2 : BELEDİYE TEŞKİLATI MECBURİ OLAN YERLER  
Madde    3 : BELEDİYE İDARESİNİN MEVDU OLDUĞU MAKAM VE HEYETLER  
Madde    4 : BELEDİYE SINIRLARININ TAHDİDİ  
Madde    5 : SINIRLARIN TASDİKİ ŞEKLİ  
Madde    6 : SINIR İHTİLAFLARININ HALLİ  
Madde    7 : BELDE VEYA BELDE AKSAMININ AYRILMASI VEYA BAŞKA PARÇALARIN BELDE İLE  
                    BİRLEŞMESİ  
Madde    8 : MAHALLELER İHDASI, İLGASI İSİMLERİYLE HUDUTLARININ TAYİNİ  
Madde    9 : BELDE İSİMLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ  
Madde  10 : BELEDİYE ŞUBELERİ TEŞKİLİ  
Madde  11 : BİR VEYA BİRKAÇ KÖY VEYA MAHALLENİN BİRLEŞEREK BELEDİYE İDARESİ TESİS ETMESİ  
Madde  12 : 4,5,6,7 VE 10 UNCU MADDELERDEKİ KARARLARIN TATBİKİ  
Madde  13 : HEMŞERİ HUKUKU  
Madde  14 : BELDE SINIRI DAHİLİNDEKİ ŞAHISLARIN VAZİFELERİ 
İKİNCİ FASIL
Madde  15 : BELEDİYENİN VAZİFELERİ  
Madde  16 : BELEDİYE VAZİFELERİNİN VARİDATA GÖRE BELEDİYELERE TEVDİİ  
Madde  17 : İHTİYARİ VAZİFELER  
Madde  18 : MECBURİ VAZİFELERİN İFASI İÇİN TASARRUF  
Madde  19 : BELEDİYELERİN HAKLARI, SALAHİYET VE İMTİYAZLARI 
ÜÇÜNCÜ FASIL
BELEDİYE MECLİSİ
A- TEŞKİLATI  
Madde  20 : MECLİSİN MÜDDETİ   
Madde  21 :  MECLİS AZASININ ADEDİ  
Madde  22 :  BELEDİYE ŞUBELERİNE AYRILAN YERLERDE AZA ADEDİNİN TESBİTİ  
B - BELEDİYE İNTİHABI HAKLARI  
Madde  23 :  İNTİHAP ETMEK ŞARTLARI  
Madde  24 :  İNTİHAP OLUNMAK ŞARTLARI  
Madde  25 :  MECLİSE AZA İNTİHAP OLUNAMIYAN MEMURLAR  
Madde  26 :  MEBUSLUK, ENCÜMENİ DAİMİİ VİLAYET VE BELEDİYE AZALIĞI  
Madde  27 :  BİR MECLİSTE BİRLEŞEMİYENLER  
Madde  28 :  AZALIĞI KABUL ETMEYENLERİN CEZASI  
Madde  29 :  SABIK REİS VE AZANIN RİAYETE MECBUR OLDUĞU HUSUSLAR  
Madde  30 :  AZALIK ŞARTLARI ZAİL OLURSA  
C - İNTİHAP MÜDDETİ VE HİTAMI  
Madde  31 :  İNTİHAP MÜDDETİ VE HİTAMI  
Madde  32 :  İNTİHAP ENCÜMENİN TEŞKİLİ  
Madde  33 :  İNTİHAP ŞUBELERİ  
Madde  34 :  İNTİHAP DEFTERLERİ  
Madde  35 :  İNTİHAP İŞLERİNİN İLANI, DEFTERLERİN ASILMASI  
Madde  36 :  İTİRAZLR  
Madde  37 :  İNTİHAP ENCÜMENİ KARARLARINA İTİRAZ   
Madde  38 :  REYLERİN KAÇ GÜNDE SANDIĞA ATILACAĞI
Madde  39 :  MÜNTEHİPLER LİSTESİ
Madde  40 :  SANDIĞIN MUAYENESİ, MÜHÜRLENMESİ
Madde  41 :  REYLERİN SANDIĞA ATILMASI
Madde  42 :  SANDIĞIN AÇILMASI, REYLERİN SAYILMASI
Madde  43 :  İNTİHAP MAZBATASI
Madde  44 :  İNTİHABIN SONU
Madde  45 :  MECLİS VAZİFESİNİN ENCÜMEN TARAFINDAN İFASI
Ç - İNTİHAP CEZALARI  
Madde  46 :  HİLAFI KANUN REY VERENLER
Madde  47 :  MÜNTEHİPLERİ TEHDİT EDENLER
Madde  48 :  İNTİHAP İŞLERİNİ MENEDENLER, BOZANLAR
Madde  49 :  İNTİHABI İFSAT VE BİTARAFLIĞINI İHLAL EDEN ENCÜMEN AZASI HAKKINDA CEZA
Madde  50 : İNTİHAP İŞLERİNDE NÜFUSU MEMURİYETİ SUİİSTİMAL
Madde  51 :  İNTİHAP CEZALARINDA MÜRURUZAMAN
D - BELEDİYE İNTİHABININ İPTALİ  
Madde  52 :  İNTİHABIN İPTALİ  
E - BELEDİYE MECLİSİNİN FESHİ  
Madde  53 :  MECLİSİN FESHİ
F - İÇTİMALAR, MÜZAKERELER, KARARLAR  
Madde  54 :  MECLİSİN ADİ VE FEVKALADE İÇTİMAİ
Madde  55 :  RUZNAME
Madde  56 :  AÇIK VE GİZLİ TOPLANMALAR
Madde  57 :  MÜZAKERE EDİLECEK MADDELERİN REİS TARAFINDAN MECLİSE VERİLMESİ AZANIN TEKLİF
                    HAKKI
Madde  58 : MECLİSE REİS RİYASET EDER, REİS VEKİLLERİ
Madde  59 : MÜZAKERE İÇİN YARIDAN FAZLA AZA BULUNMASI
Madde  60 : REİS NE ZAMAN YERİNİ REİS VEKİLİNE BIRAKIR
Madde  61 : İSTİZAH
Madde  62 :  ENCÜMENLER
Madde  63 : HESAPLARIN TEFTİŞİ İÇİN SEÇİLEN AZANIN VAZİFESİ
Madde  64 : REİSİN SORULAN SUALLERE CEVAP VERMEK MECBURİYETİ
Madde  65 : MECLİSİN NİZAM VE İNTİZAMI
Madde  66 : AZANIN KARARA İŞTİRAK EDEMEYECEĞİ MESELELERİN MÜZAKERELERİ 
Madde  67 : ZAPTIN İMZASI 
Madde  68 : MECLİS MÜZAKERESİNDE EKSERİYET OLMAZSA 
Madde  69 : MAZERETSİZ  DEVAM ETMEYEN AZA
Madde  70 : MECLİSİN MÜZAKERE EDECEĞİ VE KARAR VERECEĞİ İŞLER
Madde  71 : MECLİS KARARLARININ TASVİP VE TASDİKİ
Madde  72 : 25 SENEDEN FAZLA İKRAZ VE İSTİKRAZ KARARLARI 
Madde  73 : MECLİSÇE KATİ OLARAK VERİLEN KARARLARA İTİRAZ
Madde  74 : HÜKÜMSÜZ BIRAKILACAK MADDELER
Madde  75 : MECLİSİN, MÜTALAA BEYANINA, KARAR VERMEĞE MECBUR OLDUĞU HUSUSLAR VE
                   TEMENNİ KARARLARI
Madde  76 : REİSİN SENELİK RAPORU
DÖRDÜNCÜ FASIL 
BELEDİYE ENCÜMENİ
Madde  77 : ENCÜMENDE BULUNANLAR
Madde  78 : REİSLİK, EKSERİYET, İÇTİMA GÜNÜNÜ TAYİN, GELEN İŞLERİ BİR HAFTA İÇİNDE MÜZAKERE
Madde  79 : HESAPLARIN TETKİKİ
Madde  80 : AZANIN KARARA İŞTİRAK EDEMİYECEĞİ MESELELERİN MÜZAKERESİ
Madde  81 : REİS VE ENCÜMEN AZASININ MESULİYETLERİ
Madde  82 : ENCÜMENİN TEŞKİL EDECEĞİ TETKİK HEYETLERİ
Madde  83 : ENCÜMENİN VAZİFELERİ
Madde  84 : ENCÜMENE REİS TARAFINDAN VERİLMEYEN İŞLER İÇİN ENCÜMEN KARAR VEREMEZ
Madde  85 : ENCÜMEN AZASININ MÜSTAFA ADDİ
Madde  86 : KATİ HESAP CETVELLERİ
Madde  87 : REİSİN ENCÜMEN KARARLARINA İTİRAZI
BEŞİNCİ FASIL
BELEDİYELERDE İCRAİ VAZİFELERİ
A - BELEDİYE HEYETLERİ, MEMUR VE MÜSTAHDEMLERİ
Madde  88 : BELEDİYE BAŞ AMİRLERİ, MEMUR VE MÜSTAHDEMLER
Madde  89 : REİS İNTİHABI
Madde  90 : MECLİS EKSERİYETİ KALMADIĞI VE REİS BULUNMADIĞI TAKDİRDE YAPILACAK MUAMELE
Madde  91 : REİSLERİN VAZİFEDEN ÇIKARILMALARI
Madde  92 : REİSLERİN İŞTEN EL ÇEKTİRMELERİ
Madde  93 : REİSLİK İNTİHABI İÇİN MECLİSİN İÇTİMAA DAVETİ
Madde  94 : MANSUP REİSLER
Madde  95 : ANKARA VE İSTANBUL REİS MUAVİNLERİ
Madde  96 : BELEDİYE MEMURLERININ TAYİNİ
Madde  97 : REİS, ENCÜMEN VE MECLİS ARASINDAKİ İHTİLAFLARIN KATİ KARARA RAPTI
Madde  98 : KANUN VE NİZAMLARI NEŞİR VE İLAN, HÜKÜMLERİNİ TATBİK VE İCRA
Madde   99 : EN BÜYÜK BELEDİYE AMİRİ SIFATİYLE REİSİN VAZİFESİ
Madde 100 : BELEDİYE MÜMESSİLİ SIFATİYLE REİSİN VAZİFESİ
Madde 101 : MUAVİNLERE VAZİFE TEVDİİ
Madde 102 : BİLİMUM BELEDİYE MEMURLERI HAKKINDA MUHAKEME USULÜ
Madde 103 : MEMURLAR İÇİN YAPILACAK NİZAMNAME
Madde 104 : BELEDİYE ZABITASI VEZAİFİ
Madde 105 : BELEDİYE ZABITASI KADROSU
Madde 106 : BELEDİYE ZABITASI TALİMATNAMESİ
Madde 107 : BELEDİYE ZABITASININ MERCİİ
Madde 108 : BELEDİYE ZABITASINA KARŞI GELENLER
Madde 109 : BELEDİYE ZABITASI VEZAİFİNİN DEVLET ZABITASINA VERİLMESİ 
ALTINCI FASIL
BELEDİYE BÜTÇESİ
A - VARİDAT  
Madde 110 : BELEDİYELERİN VARİDATI  
Madde 111 :BELEDİYELERDE İNTİZAM USULÜNÜN İLGASI 
Madde 112 : VERGİ VE RESİMLERİ MÜDDETLERİNDE ÖDEMİYEMLERDEN ALINACAK CEZA
Madde 113 : BELEDİYENİN RUHSAT, RESİM VE VERGİLERİNİ TABİ İŞLERİ RUHSAT ALMADAN GÖRENLERİN
                    CEZASI
Madde 114 : SİGORTA ŞİRKETLERİNİN İTFAİYE MASRAFLARINA İŞTİRAKİ
Madde 115 : KAPALI ÇARŞI VE BEDESTEN GİBİ MÜŞTEREK VE MÜRTABIT EMLAKİN TAMİRİ
Madde 116 : BELEDİYE HUDUDU DAHİLİNDEKİ MÜLK SAHİPLERİNİN TAAHHÜT ETTİKLERİ MASRAF
                    NİSPETİNDE BELEDİYE HİZMETLERİNDEN İSTİFADELERİ
B- BELEDİYE MASRAFLARI 
Madde 117 : BELEDİYE MASRAFLARI
Madde 118 : BELEDİYENİN İHTİYARİ MASRAFLARI
C - BÜTÇENİN İHSARI, TASDİKİ, TASVİBİ, TATBİKİ VE MÜRAKEBESİ   
Madde 119 : BELEDİYELERDE MALİ SENE
Madde 120 : BÜTÇENİN İHZARI
Madde 121 : MECLİSTE BÜTÇE MÜZAKERESİ
Madde 122 : TASDİK EDİLEN BÜTÇENİN VEKALETE GÖNDERİLMESİ
Madde 123 : BÜTÇENİN TASDİKİ
Madde 124 : 123 ÜNCÜ MADDE HARİCİNDE BÜTÇENİN DEĞİŞTİRİLMESİ
Madde 125 : BÜTÇE HARİCİ SARFİYAT
Madde 126 : BÜTÇENİN AMİRİ İTASI
Madde 127 : MUHASİBİ MESULLER
Madde 128 : İDARE HESABI VE KESİN HESAP
Madde 129 : MUHASEBE USULÜ
Madde 130 : ESKİ SENE BÜTÇESİNİN DEVAMI
Madde 131 : İHTİYAT AKÇESİ
Madde 132 : İHTİYAT AKÇESİ MUKABİLİNDE AVANS
YEDİNCİ FASIL
BİRLİK TESİSİ
Madde 133 : BELEDİYE, KÖY VE VİLAYET MAHALLİ İDARELERRIİNİN BİRLİK KURMALARI 
Madde 134 : BİRLİK NİZAMNAMESİNİN KATİLEŞMESİ
Madde 135 : NİZAMNAMEYE YAZILACAK MADDELER
Madde 136 : NİZAMNAMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ, BİRLİĞİN İLGASI
Madde 137 : MÜDDETİN BİTMESİ, BİRLİĞİN İLGASI HALİNDE YAPILACAK MUAMELE
Madde 138 : BİRLİKLER HÜKMİ ŞAHSİYETİ HAYİZ AMME MÜESSESELERİDİR
Madde 139 : BİRLİK MECLİSİ 
Madde 140 : MECLİSİ İNTİHABI, AZA ADEDİ 
Madde 141 : YEDEK AZA 
Madde 142 : MECLİSİN ÇALIŞMASI VE RİAYET EDECEĞİ MADDELER 
Madde 143 : MECLİSİN AÇILMASI, REİSİN SEÇİLMESİ 
Madde 144 : VALİLER NE ZAMAN BİRLİK REİSİ OLURLAR 
Madde 145 : BİRLİK ENCÜMENİ İNTİHABI 
Madde 146 : BİRLİK MECLİSİNİN VAZİFE VE SALAHİYETLERİ 
Madde 147 : BİRLİK REİSİNİN VAZİFE VE SALAHİYETİ 
Madde 148 : BİRLİK ENCÜMENİNİN VAZİFE VE SALAHİYETİ
SEKİZİNCİ FASIL 
Madde 149 : İSTANBULDA VİLAYET VE BELEDİYENİN BİRLEŞMESİ 
Madde 150 : İSTANBUL VALİSİ BELEDİYE REİSİ 
Madde 151 : İSTANBUL MECLİSİ 
Madde 152 : BÜTÇENİN NASIL TERTİP VE TASDİK OLUNACAĞI 
Madde 153 : ENCÜMEN
DOKUZUNCU FASIL
MÜTEFERRİK MADDELER
Madde 154 : BELEDİYE TEŞKİLATI KALDIRILACAK YERLER, BELEDİYE İNTİHAPLARINDAKİ NÜFUS  
                    ESASLAR 
Madde 155 : BELEDİYE İNTİHAPLARININ BU KANUNA GÖRE YAPILMASI 
Madde 156 : NÜFUSU 70 BİNDEN FAZLA BELEDİYELERDE MECLİS AZASINA HUZUR HAKKI VERİLMESİ 
Madde 157 : İMTİYAZLI ŞİRKETLER İÇİN BELEDİYELERE VERİLEN MÜBAYAA HAKKI 
Madde 158 : BELEDİYENİN MÜŞTEREK VE SIHHİ İŞLERİ İÇİN MAHALLİ İDARELERLE BİRLEŞMEK 
                    HUSUSUNDA HÜKÜMETİN SALAHİYETİ 
Madde 159 : BELEDİYE HUDUDU DAHİLİNDE BELEDİYELERE AİT MALLAR 
Madde 160 : MEZARLIKLAR BELEDİYELERE AİTTİR 
Madde 161 : SU İÇİN BELEDİYELERCE YAPILACAK İSTİKRAZLARA MALİYE VEKALETİNİN KEFALETİ 
Madde 162 : MÜLGA KANUNLAR 
Madde 163 : NİZAMNAME YAPILMASI 
Muvakkat Madde : 
Madde 164 : BU KANUN 1 EYLÜL 1930 DAN BAŞLAR 
Madde 165 :