BELEDİYE VE İMAR MEVZUATI  
BELEDİYE KANUNU 
BİRİNCİ FASIL 
BELEDİYELERİN İDARESİ 
 
            BELEDİYE 
            Madde 1 - Belediye, beldenin ve belde sakinlerinin mahalli mahiyette müşterek ve medeni ihtiyaçlarını tanzim ve tesviye ile mükellef hükmi bir şahsiyettir. 

            BELEDİYE TEŞKİLATI MECBURİ OLAN YERLER 
            Madde 2 - Nüfusu ne miktar olursa olsun kaza ve vilayet merkezlerinde ve nüfusu  iki binden fazla olan yerlerde  belediye teşkilatı mecburidir.  

            BELEDİYE İDARESİNİN MEVDU OLDUĞU MAKAM VE HEYETLER 
            Madde 3 - Belediye idaresi, belediye meclisi ile belediye encümeni ve belediye reisi ve muavinlerine, belediye şubeleri mevcut ise şube müdürlerine ve şube heyetlerine mevdudur. 

            BELEDİYE SINIRLARININ TAHDİDİ 
            Madde 4 - Bu kanunun hükümleri başlar başlamaz şimdiye kadar sınırı tahdit edilmemiş olan beldelerin sınırı tahdit edilmemiş olan beldelerin sınırı aşağıda tarif edildiği şekilde çizilir : 

            A: Ötedenberi beldeye ait sayılan bütün tarla, bağ, bahçe, çayır, mer’a zeytinlik, palamutluk, baltalık, otlak gibi yerler sınır içinde kalır. 

            B: Bir beldenin sınırını derelerden, tepelerden, yollardan veya diğer değişmeyen işaretli yerlerden geçirmek kabil değilse büyük taşlar dikilerek gösterilir. 

            C: Belde ahalisinden bazı kimselerin başka bir köy veya belde arazisi içinde kalan emlak ve arazisi, sahiplerinin bulunduğu beldenin değil bu emlak ve arazinin bulunduğu belde veya köy sınırı içinde gösterilir. 

            D: Ötedenberi müştereken intifa edilen çayır, yayla ve korulardan mer’a ve menba ve tepelerden taamülü veçhile alakadarların istifade hakları bakidir. Bu suretle belediye sınırı dahilinde kalıp başkalarının hakkı intifaları bulunan bu kabil yerler hakkında sınır kağıdına şerh verilir. 

            E: Yukardaki tariflere göre çizilen sınırın geçtiği yerlerin isimleri bu kağıda yazılmakla beraber sınırın nerelerden geçtiğini gösterir bir harita tanzim ettirilir. 

            F: Komşu köyler ve beldeler ile nizalı olan yerler sınır kağıdında ve haritasında ayrıca gösterilir. 

            G: Sınır nizaları, meclis mukarreratının tebliği tarihinden itibaren 31 gün zarfında alakadar tarafın ihtiyar ve belediye meclislerinin müracaatları dinlenmek şartiyle beldenin sınırını kati ve nihai surette tasdika salahiyettar olan makam tarafından halledilir. 

            H: Sınır kağıdı ile haritaları, beşinci madde ahkamı icra edilmek üzere belediyelerce dörder nüsha olarak tanzim ve salahiyettar mercilere irsal olunup tasdik edildikten ve iktisabı katiyet eyledikten sonra bir nüshası belediyeye tevdi, ikinci nüshası tasdika salahiyettar makamca muhafaza, üçüncü nüshası Dahiliye Vekaletindeki dosyası meyanınına vazı ve dördüncü nüshası mahalli tapu dairesine teslim edilir. 

            SINIRLARIN TASDİKİ ŞEKLİ 
            Madde 5- Belediye sınırları: 

            A- Seksen binden az nüfuslu olan beldelerde belediye meclislerinin kararı ve mahalli idare heyetinin mütalaası alındıktan sonra vilayet idare heyetinin tasdikı ile, 

            B- Seksen binden fazla nüfuslu beldelerde belediye meclisinin kararı idare heyetinin muvafakati ve Dahiliye Vekaletinin inhası üzerine İcra Vekilleri Heyetinin tasdiki ile katileşir.  

            Tasdik edilmeyen sınır kağıtları esbabı mucibesiyle mahallerine iade edilir. Sınırın değiştirilmesine ihtiyaç olursa yeni sınırın çizilmesi aynı usule tabidir. 

            SINIR İHTİLAFLARININ HALLİ 
            Madde 6 - Beldeler veya köyler arasında sınır ihtilafı çıkarsa aşağıda tarif olunduğu şekilde hallolunur: 

            İhtilaf bir kaza dahilindeki belde ve köyler arasında ise kendilerine mahalli en büyük mülkiye memuru tarafından tahriren vakı olacak tebligat üzerine alakadar ihtiyar veya belediye meclislerinin en çok otuz bir gün zarfında bildirecekleri mütalaaları tetkik olunmak şartiyle kaza idare heyetinin eshabı mucibeli kararı ve vilayet idare heyetinin aynen veya tadilen tasdikı ile; 

            İhtilaf bir vilayete merbut ve muhtelif kazalar dahilindeki belediye ve köyler arasında ise kezalik kendilerine mahalli en büyük mülkiye memuru tarafından yapılacak tahriri tebligat üzerine alakadar ihtiyar veya belediye meclislerinin en çok otuz bir gün zarfında bildirecekleri mütalaaları tetkik olunmak şartıyla vilayet idare heyetlerinin kararı ve vilayet umumi meclisinin tasdikı ile kati surette halolunur. 

            BELDE VEYA BELDE AKSAMININ AYRILMASI VEYA BAŞKA PARÇALARIN BELDE İLE BİRLEŞMESİ 
            Madde 7 - Bir beldenin bazı aksamının beldelerden ayrılarak  ayrı belediye idaresine tabi bir belde haline geçmesi veya diğer komşu belde veya köylerin sınırı dahilinde veyahut bir belde ile komşu olan köy veya köylerin veya aksamının belde hududu dahiline girmesi aşağıda tarif  edilen şekilde olur: 

            Bir beldeden ayrı  bir belediye idaresi tesis edilecek belde kısmında sakin belediye müntehiplerinin laakal yarısından fazlasının imzalı mazbatlariyle talebi ve yahut vali tarafından görülen idari lüzum üzerine ayrılacak belediye kısmı ile diğer bir yere iltihak edecek ise iltihak edeceği belde veya köy belediye ve ihtiyar meclisleri müntehiplerinin reyine müracaat olunur.  

            Bunun için vali kaza veya kazaların idare heyetinin üçer zat seçeçek bir tahkik heyeti teşkil eder. Tahkik heyeti teşkil eder. Tahkik heyeti en az  on beş gün evvelinden tayin ve ilan edeceği günde alakadar belediye veya köylerin müntehiplerini bulundukları belediye veya köyün tayin edilecek bir mahallinde rey vermeye davet eder. (Reyler belediye intihabatındaki usul ve şeraite tevfikan alınır). Tahkik heyetinin mazbatası üzerine vilayet idare heyetinin vereceği karar Şurayı Devlete tevdi olunur. Şurayı Devletçe bu iftirakın nafi olduğuna ve belde veya köy varidatının kendisini idareye, imara kafi bulunduğuna karar verdiği takdirde Reisicumhurun tasdikına arzolunur.  

            MAHALLELER İHDASI, İLGASI İSİMLERİYLE HUDUTLARININ TAYİNİ 
            Madde 8 - Bir belediye sınırı içinde mahalleler ihdası, ilgası, birleştirilmesi, isimleriyle hudutlarının değiştirilmesi belediye meclisinin ve mahalli idare heyetinin kararı ve valinin tasdikı ile icra edilir. 

            BELDE İSİMLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ 
            Madde 9 -Bir beldenin isminin değiştirilmesi belediye meclisinin ve vilayet idare heyetinin kararı üzerine Şurayı Devletin mütalaası alınarak İcra Vekilleri Heyetinin tasdikı ile yapılır. 

            BELEDİYE ŞUBELERİ TEŞKİLİ 
            Madde 10 - Nüfusunun arazi üzerinde tekasüfü itibariyle muhtelif kümelerden müteşekkil olan beldelerle nüfusu seksen bini geçen beldelerde belediye şubeleri teşkili caizdir. Belediye şubelerinin teşkili veya ilgası, hudutlarının tesbit ve tadili aşağıda tarif edilen şekilde olur: 

            Belde dahilinde şube haline geçmesi istenilen belde kısmında sakin belediye müntehiplerinin en az yarısından fazlasının imzalı bir talebi veya belediye meclisinin müracaatı ve teklifi üzerine en büyük mahalli mülkiye memuru o dairede intihap hakkını haiz halkın reyine müracaat edilmesini kaza idare heyetine icra ettirir. İdare heyeti on beş gün evvelinden tayin ve ilan edeceği günde şube haline geçecek belde kısmı müntehipleriyle mütebaki müntehipleri beldenin muayyen bir mahallinde rey vermeğe davet eder (Reyler belediye intihabatındaki usul ve şarta tevfikan alınır.) İdare heyeti reylerin neticesini mazbata ile tespit eder ve doğrudan doğruya valiye gönderir. İdare heyetinin mazbatası üzerine vilayet İdare heyetinin vereceği karar, Şurayı Devletin mütalaası ve İcra Vekilleri Heyetinin tasvibi üzerine, Reisicumhurun tasdikı ile icra edilir. 

            BİR VEYA BİRKAÇ KÖY VEYA MAHALLENİN BİRLEŞEREK BELEDİYE İDARESİ TESİS ETMESİ 
            Madde 11 - Bir köyün münferiden veya aralarında fasılasız arazi irtibatı olan birkaç köy mahallelerinin birleşerek bir belediye idaresi tesis etmeleri için nüfusları mecmuunun iki binden fazla olması ve köy veya ihtiyar meclisi müntehiplerinin en az nısfından fazlasının bir mazbata ile mahallin en büyük mülkiye memuruna müraacat etmesi ve belediye idaresi tesisi için kafi varidata malik bulunmaları muktazidir. Bu şeraiti haiz oldukları takdirde yedinci madde ahkamı tatbik olunur. 

            4,5,6,7 VE 10 UNCU MADDELERDEKİ KARARLARIN TATBİKİ 
            Madde 12 - 4 üncü, 5 inci, 6 ıncı, 7 inci ve 10 uncu maddelerde bildirilen kararlar, katileşme tarihini takip eden mali senenin başlangıcından itibaren tatbik olunur.Tatbikından en az bir ay evvel mahalli en büyük mülkiye memuru tarafından gazetelerle ve diğer vasıtalarla ilan olunur. 

            HEMŞERİ HUKUKU 
            Madde 13 -Her Türk, nüfus kütüğüne yerli olarak yazıldığı beldenin hemşerisidir. Hemşerilerin belediye işlerinde reye, intihaba, belediye idaresine iştirake ve belde idaresinin devamlı yardımlarından istifadeye hakları vardır. 

            BELDE SINIRI DAHİLİNDEKİ ŞAHISLARIN VAZİFELERİ 
            Madde 14 - Belediye sınırı içinde oturan, bulunan, ilişiği olan her şahıs belediyenin kanununa, nizam ve talimatına müstenit emirlerini, hükümlerini tutmak, yapmak, resim ve harç, ücret ve aidatlarını vermekle mükelleftir. 

 
İKİNCİ FASIL

            BELEDİYENİN VAZİFELERİ 
            Madde 15 - Belediyelerin kanunlar ve nizamnamelerle muayyen hukuku, buna mukabil beldenin ve belde halkının sıhhat, selamet ve refahını temin, intizamını halelden vikaye maksadiyle yapacağı vazifeleri vardır. 

            Bu vazifeler aşağıda yazılanlarla, ayrıca kanun ve nizamname ve talimatnamelerle muayyen hususlardır: 

            1-Umuma açık olan yerlerin temizliğine, intizamına bakmak; 

            2-Yenilecek, içilecek ve umumun sıhhatine mütaallik kullanılacak şeyleriyle yerlerinin, mahsus kanun, nizamname veya talimatnamesine tevfikan murakabesi; 

            3-Umumun yiyip içmesine, yatıp kalkmasına, taranıp temizlenmesine, eğlenmesine mahsus lokanta, birahane, gazino, kahvehane, kıraathane, meyhane, han, otel, hamam, sinema, tiyatro, bar, dansing ve emsali yerlerin ve bu mahallerde satılan ve kullanılan şeylerin temizliğine, sıhhiliğine ve sağlamlığına dikkat etmek ve kanun ve talimatname mucibinde bu gibi yerlerin işletilmeleri için gece ve gündüz açık kalmalarına ve inzibati esbaba nazaran zabıtaca verilecek ruhsat üzerine sınıflarına ve tarifelerine göre bunlar için ruhsatname vermek ve açık ve kapalı bulunacağı saatleri mahalli hükümetinin de muvafakatini aldıktan sonra tayin eylemek, ücret tarifelerini tetkik ve tasdik etmek ve bu gibi yerlerde işi çeviren ve çalışanların ehliyet ve sıhhatleri müsait olup olmadığına göre işlemelerine izin vermek veya menetmek; 

            4-Salgın ve bulaşıcı insan ve hayvan hastalıklarının önüne geçmek ve yayılmasına mani olmak için mahsus kanun, nizamname veya talimatnameleri mucibince tatbik edilen tedbirler hakkında hükümet teşkilatiyle birlikte çalışmak: 

            5-Ölenleri muayene etmek ve gömülmesine ruhsat vermek ve belediyelerce gösterilen mezarlıklardan başka yerlere ölü gömdürmek, ücretli ücretsiz olan cenazeleri fenni şartlar dairesinde teçhiz, tekfin ve nakletmek, gömmek ve belediye mezarlıkları ve fenni cenaze yıkama yerleri tesis ve idare etmek ve hayvan ölülerini yaktırmak veya gömdürmek; 

            6-Sıhhi şartları cami belediye salhanesinden başka yerlerde kasaplık hayvan kestirmemek; 

            7-Belediye depolarından başka yerlerde kanun ve nizam ve talimat ile muayyen miktar haricinde kabili iştial ve infilak maddeler bulundurmamak, buna riayet etmeyenlerin mallarını belediye deposuna kaldırmak ve nısıf bedelini ceza olarak belediyeye almak; 

            8-Mürebbiye, sütnine, hizmetçi, aşçı, çamaşırcı, uşak, hamal, şoför, arabacı, kayıkçı, berber, mevaddı gıdaiye satıcısı, süthanelerde hizmet edenlerle süt satanlar ve emsali ve halk ile temas eden hizmet erbabı işçilerin sıhhi ve fenni muayenelerini yaptırmak, ehliyet ve sıhhat vesikaları alanların işlemelerine izin vermek ve bunları daima tescil ederek müseccel olmayanları menetmek (kayıkçıların ehliyetini tayinde mahalli liman reislerinin mütalaası alınacaktır.); 

            9-Belediye sınırı dahilindeki deniz, göl ve nehirlerde belde sınırı dahiline münhasır olmak üzere, seyrüsefer eden istimbot, motörbot ve her nevi kayık, mavuna ve salapurya gibi denizdeki ufak nakliye vasıtalariyle hususi sandal ve kayıklar ve karada belediye sınırı dahilinde umuma mahsus mahallerde seyrüsefer eden yük ve binek araba ve hayvanları ve otobüs, otomobil ve emsali (şimendiferlerden maada) nakliye vasıtalarının sağlamlığına, temizliğine dikkat ederek bunların azami haddi istiabisini ve tahammül derecelerini ve sınıflarını ve numaralarını tayin ve işletenlerin ehliyet ve sıhhatlerini murakabe ve ücret tarifelerine riayetlerini temin edecek tedbirler ittihaz etmek ve icabında bunları bizzat temin ve idare eylemek ve mevzu kanunlar mucibince salahiyettar dairelerden verilen vesikalara müsteniden işlemelerini ruhsata bağlamak. 

            (Deniz vasıtalarının haddi istiabisini ve sağlamlığını tayinde mahalli liman dairesiyle ticaret müdürlüklerinin mütalaası alınır); 

            Beldeler veya beldelerle köyler arasında seyrüfeser eden yük ve binek araba ve hayvanları ile otomobil, otobüs ve kamyonların sağlamlığına, temizliğine dikkat ederek bunların azami haddi istiabisi ve tahammül derecelerini tesbit ve sınıflarını, numaralarını tayin ve işletenlerin ehliyet ve sıhhatlerini murakabe etmek bu vesait sahiplerinin daimi ikametgahlarının mensup olduğu kaza belediye idaresine aittir. 

            10-Umuma ait yerlerde gelip geçmeğe, nakliye vasıtalarının işlemesine engel olacak, geçenlere zarar veya rahatsızlık verecek veya kaza çıkaracak ve beldenin umumi temizliğini bozacak şeyleri kaldırmak, nakliye vasıtalarının nevi ve cinsine göre belde dahilinde azami ve asgari süratini ve işleyeceği ve işlemeyeceği, duracağı, yavaş gideceği yerleri tayin ve seyrüsefer tarifelerini tanzim ve ilan ve umumi intizamı temin etmek, beynelmilel otomobil seyrüseferlerinin talimatnamei mahsusuna tevfikan belediye sınırı dahilinde seyrüseferlerine muktazi işaretlerin vaz’ı ile otomobille şoförlerin haiz olmaları lazım gelen evsafı tetkik etmek; 

            Denizlere ait yerler için mahalli liman idaresinin mütalaası alınır. 

            11-Yol, meydan, pazar, iskele, köprü ve nehirler gibi umuma ait yerlerden ve denizlerden bir kısmını mürur ve ubur ihtiyacını tazyik etmeyecek surette ve muvakkaten her hangi bir ameliye için işgal veya istimal edeceklere izin vermek ve ruhsatsız işgalleri menetmek; 

            12-Alelumum inşaat tamir ve ilaveler için kanun mucibince ruhsat vermek, kanunsuz veya ruhsatsız başlanan ve yapılmakta olan inşaatı men ile hususi kanunların hükümlerini tatbik ve kazalı binaları ve baca ve duvarları yıktırmak, arsalarla yangın yerlerindeki kuyu ve çukurları kapattırmak veya tehlikelerini refetmek. 

            13- Umumun selamet, sıhhat ve huzur ve istirahatine tesiri melhuz olan imalat, istihsalat, müdehharat ve tesisatın yerlerini; harman, kabristan, pazar, gaz depoları, kömür depoları ve süprüntülük mevkilerini ve şartlarını evvelden tesbit ve ilan etmek ve ona göre ruhsata bağlamak (Belediye yeniden yapılacak umumi ahır ve samanlıkların yerini tayin ve mevcut olanları sıhhi takyitlere tabi tutar); 

            14-Kanun ahkamına tevfikan başı boş hayvanları tutmak, muhafaza etmek, belde dahilinden geçecek hayvan sürülerinin gelip geçeceği yolları ve yaylıma gidecek hayvanların toplanacağı yerleri tayin ve tahdit etmek; 

            15-Aleni müzayedeli gayriresmi satışları murakabe etmek, umumi yerlerde toptan satılan ve tartılacak, ölçülecek şeyleri kanun ahkamına tevfikan tartmak ve ölçmek ve bilcümle tartı ve ölçüler alat ve edevatını ayarlamak, damgalamak; 

            16-Belediyenin azami fiyat ve ücurat tarifelerine ve narhlarına riayeti temin etmek; 

            17-Dilencileri dilenmekten menedecek tedbirler almak; 

            18-Bırakılmış ve bulunmuş çocukları, delileri, dalanmış ve kudurmuşları, sokakta bayılanları, kazaya ve afete uğrayanları koruyup gözetmek; 

            19-Belediye kanun, nizam ve yasaklarına uymayan, kanunen ruhsata tabi iken ruhsatsız yapılan, beldenin selamet, intizam, sıhhat ve huzurunu ihlal eden şeylere meydan vermemek ve bunlara menetmek; 

            20-Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek istiyenlere izin vermek; 

            21-Belediye hududu dahilinde orman, tarla, harman, bağ, bahçe, koru, çayır ve mer’aları ve alelumum araziyi hasardan muhafaza etmek; 

            22- Yangın vukuunu menedecek tedbirleri almak, ateşe karşı ihtiyaç için umuma açık yerlerde imalathane ve fabrikalarda ve her dükkanda bulundurulacak tertibatı ve vesaiti tayin ve ilan ile ihzar ve ifa ettirmek, yangını tarassut, ihbar ve istihbar için lazım gelen tesisat ve teşkilatı yapmak, itfaiye tulumba takımlarını ve tekerlekli itfaiye vesaitini her an ihtiyaca yarar halde bulundurmak, beldeyi tehdit edecek orman yangınlarına karşı kazma, kürek, balta ve saire gibi vesaiti itfaiye bulundurmak, beldenin icap eden mahallerinde itfaiye havuzları, sarnıçları yaptırmak; 

            23-Sokak, meydan, iskele, köprü, pazar, panayır yerleri gibi umumi mahalleri daima temiz tutmak, yıkamak, temiz sularla sulatmak, kışın çamur ve karları ve buzları kaldırtmak ve geçenlerin kaymamasını temin eylemek; 

            24-Umumi ve hususi yerlerin süprüntülerini muntazam ve fenni vasıtalarla toplatmak, kaldırtmak ve ifna etmek; 

            25-28 Nisan 1926 tarih ve 831 numaralı Sular Kanunu mucibince su getirtmek, suları sıhhi ve temiz tutmak; 

            26-Belediye hududu dahilindeki müşterek bağ, bahçe, tarla ve bostanların müşterek su kanallarını temizlettirmek, bozulan yollarını tamir ve bu husustaki masrafları alakadarlardan tahsil etmek; 

            Bahçe, tarla, bostanların ve umumi yerlerin su birikintilerini kurutmak ve kurutturmak, umumi ve hususi havuzların sularını şartlara uygun surette vakit vakit değiştirtmek ve tazelettirmek; 

            27-İhtiyaca göre umuma mahsus ücretli ücretsiz helalar yaptırmak; 

            Umumi ve hususi binalarda yapılması mecburi olan helaların sıhhi şartlara uygun olmasını temin ettirmek; 

            28- Umumun yiyeceği, içeceği ve  kullanacağı şeylerin satıldığı ve muhafaza olunduğu mahallerin, umumun içinde yatıp kalkacağı, barınacağı veya bineceği, çalışıp işliyeceği veya hayvanlarını koyacağı yerlerin sıhhi şartlara uygun olmasını temin etmek; 
  
            29-Kanun ve belediye kararlarının mecburi tuttuğu ahvalde veya ihtiyari olarak müracaat vakı olduğu takdirde insan, hayvan, eşya ve emlak hakkında harçlı  harçsız, tıbbi, baytari, fenni muayeneler, kimyevi ve bakteriyolojik tahliller yapmak ve şeraiti sıhhiye raporu vermek, 

            30-Beldenin harita, kadastro ve müstakbel şekil planlarını yaptırmak ve en az beşer senelik bir mesai imar programı hazırlayıp tatbik etmek; 

            31- Beldenin sokak ve meydanlarını plana ve programa uygun olarak tanzim ve ıslah etmek, sınıflarını, isimlerini, numaralarını tayin etmek, buna göre ağaçlamak, döşemek, aydınlatmak süslemek, duracak, sığınacak, dinlenecek yerler yapmak ve iyi bir halde bulundurmak; 

            32-Beldenin plana ve programa uygun, 13 Mayıs 1926 tarih ve 839 numaralı kanuna ve diğer hususi ahkama tevfikan lağım ve çukurlarını inşa ve tamir etmek ve ettirmek; 

            33-Halk için kütüphane ve okuma salonları açmak, belediye bahçeleri, fidanlıkları, çocuk bahçeleri, oyun ve spor yerleri yapmak, belediye koruları yetiştirmek, bunları korumak ve işletmek (Bu işler için kafi mütehassıs bulunamayan belediyelere alakadar mahalli daireleri yardım eder); 

            34-Fakir ailelerin ikiz çocuklarına, alelumum öksüz, fakir, kimsesiz çocuklara para, hekim, ilaç, yeme, içme, giyinme, barınma, tahsil, terbiye cihetlerinden yardım etmek, fakir hastalara meccanen bakmak, ilaç vermek, fakir cenazelerini meccanen kaldırmak, alil, işten aciz olupta bakacak kimsesi olmıyanlara bakmak; 

            35-Alelumum belediyelere ait suları, çeşmeleri, sebilleri, arkları, havuzları, su taksim yerlerini, hazinelerini, kaynaklarını tanzim ve idame etmek; 

            36-Belediye sınırı dahilinde umuma mahsus iskele, rıhtım ve köprüleri plana göre inşa ve idame etmek; 

            37-Yangın yerlerini ve mahalle haline getirilecek yerleri kanun dairesinde tanzim ve imar etmek ve alelumum inşaat, tamirat ve ilavat planlarını kanuna tevfikan tetkik ve tatbik etmek, 

            38-Alelumum sınai müessese ve fabrikaların, elektrik, tenvirat ve tesisatının, makine ve motör ve inbiklerinin kazan, ocak ve bacalarının gerek ilk önce ve gerek sonradan muttariden ve muntazaman fenni muayenelerini icra etmek, etrafındakilerin sıhhatları huzur, rahat ve malları üzerine fena tesir icra edip etmediklerini tetkik etmek, zararlarına mani olmak; 

            39- Kanunun mecburi tuttuğu ahvalde veya ihtiyari olarak müracaat vuku bulduğu takdirde her nevi inşaat ve tesisat için muayenei fenniye raporları ve şahadetnameleri vermek ve yahut mezkur tetkikatı yapacak müesseseye malik değilse en yakın bir müessese vasıtasiyle bu işleri temin etmek; 

            40-Kanuna tevfikan fenni ve sıhhi mezbaha ve teferruatından madut olan barsakhane ve saire yapmak ve işletmek; 

            41-Beldiye gaz ve her nevi müştail maddeler depoları yapmak ve işletmek; 

            42-Meydan ve pazar yerleri yapmak. 

            43- Ekmeğe, ete, doğrudan doğruya ve kati lüzum halinde bunlardan maada havayici zaruriyeye mahalleri  idare heyetlerinden tasdik edilmek şartiyle azami fiat koyabilmek ve icabında ihtikara mani olmak için havayici zaruriyeye mutaallik mevat alım ve satımı ve bunlardan stok yapmak ve hayatı ucuzlatacak tedbirler ittihaz etmek; 

            44-Meydan, cadde ve sokak gibi umuma ait yerlerde ilan işlerini idare etmek; 

            45-Yetimhane, acezehane, doğum ve emzirme ve mecburi olarak meccani doğum evleri tesisat ve teşkilatı ve mahalleri Sıhhat Vekaletince tayin ve tasdik edilmek şartiyle tımarhane, fenni tebhirhane ve tathir istasyonları vücude getirmek ve işletmek; 

            46-Yarış yerleri yapmak ve işletmek; 

            47- Kanuna göre doğrudan doğruya veya alakadar tarafından müracaat üzerine gaz, su, elektrik sarfiyatını müş’ir saat ve aletleri veya taksimetreleri teftiş etmek; 

            48-Yersiz, yurtsuz olanlara iş bulmak, bunlardan garip olup çalışmayanları memleketine göndermek, kimsesiz kadın ve çocukları korumak; 

            49-Belediye varidatını tahsil etmek; 

            50-Belediye hizmetleri için ıktıza eden masrafları tesviye etmek; 

            51-Belediye emval ve akaratını idare etmek; 

            52-Sıhhi muavenet ve imdat merkezleri yapmak ve işletmek; 

            53-A: Plan ve tesisatı ve mahalleri Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince tasdik edilmek şartiyle beldenin ihtiyaciyle mütenasip ücretli, ücretsiz belediye hastanesi; 
            B: Ehli hayvan hastalıklarının tedavisi için hayvan hastanesi tesis etmek ve işletmek; 

            54-Gençler için mahallin ihtiyaciyle mütenasip stadyumlar tesis etmek ve işletmek; 

            55-Belediyeye ait eğlence yerleri tesis etmek ve işletmek; 

            56-Belediyeye ait ılıcaları işletmek, deniz hamamları ve her nevi yıkanma müesseseleri açmak, açılmasına ruhsat verilenlere nezaret etmek; 

            57-Eczanesi olmayan yerlerde hususi kanuna tevfikan eczane açmak, fakirlere parasız veya ucuz ilaç vermek, ücretli ücretsiz muayenehane, dispanser vücuda getirmek, fakirler için meccani doğum yardımını temin etmek üzere ebe istihdam etmek; 

            58- Her nevi et, yağ, balık, zeytinyağı, peynir ve sebze ve meyva, turşu, tuzlu balık gibi muhafazası ve satılması sıhhi ve baytari şeraite tabi yenilecek şeylerin müzayedeli, müzayedesiz toptan alım ve satımının muayyen mahallerde ve belediye nezareti altında icrasını temin için haller tesis ve idare etmek (Borsa muamelatı cereyan eden mahallerde borsaya tabi mevat hakkında hususi kanun ahkamı tatbik olunur); 

            59-Belediye tiyatrosu, sineması, belediye oteli ve gazinosu, halk müzeleri ve hayvanat ve nebatat bahçeleri yapmak ve idame etmek ve yaptırıp işletmek; 

            60-Borsa bulunmıyan yerlerde zahire pazarları ve ardiyeler yapmak ve işletmek; 

            61-Buz fabrikası, sıhhi kar kuyuları, soğuk hava mahzenleri, umumi su depoları, belediye süthaneleri yapmak ve işletmek; 

            62-Mahrukat pazarları ve ardiyeleri yapıp idare etmek; 

            63-İktisat Vekaletinin müsaadesi alındıktan sonra mahsulat ve masnuat sergi ve panayır yerleri ve müzeleri kurmak ve işletmek; 

            64-Mezat salonları açmak ve işletmek; 

            65-Belediye un ve inşaat malzemesi fabrikaları vücude getirmek ve idare etmek; 

            66-Belediye fırınları yapmak ve işletmek; 

            67-Belediye müessesatının muhafazası altında bulunan emtia üzerine itibar ve ikraz muamelesi yapacak müessesat vücude getirmek; 

            68- Ucuz belediye meskenleri yapmak ve belediye namına inşaat yaparak icar etmek, belediyenin inkişaf ve tevessüe müsait mahallerinde arazi alarak yeni plana göre tanzim etmek ve yeniden inşaat yapmak isteyenlere satarak ihtikara mani olmak; 

            69-Fakirler için yatı evleri yapmak ve idare etmek; 

            70-Şefkat, tasarruf, memurin ve müstahdemini belediye tekaüt sandıkları tesis ve idare etmek ve şehir bankaları açmak; 

            71-Muhtacin için iane sandıkları tesis ve idare etmek ve emvali menkule terhin sandıkları tesis etmek, 

            72-Zabıtai belediye memuru belediye fen memuru, yapı kalfası ve yapıcı ve muhtelif meslek ustaları gibi beldenin ve belediye idaresinin muhtaç olduğu meslekler erbabı yetiştirmek üzere kurslar, dersler, gece ve hafta tatili günü dershaneleri ve ikmal ve çırak, ev kadını mektepleri açmak ve idare etmek, 

            73-İşçiler, sanat ve mesai erbabı ve alelumum müstahdemler için iş kalemleri ve idarehaneleri tesis ve idare etmek, edeceklere de ruhsat vermek; 

            74-Seyrüseferleri tanzim için talimatnameler yapmak; 

            75-Fenni ve sıhhi umumi çamaşırhaneler yapmak ve yahut yapılmasına izin vermek ve bunları murakabe etmek; 

            76-Fabrika ve iş evlerinin, amele ve meskenlerinin sıhhi teftişlerini yapmak (Bu teftiş, Devlet Demiryolları için idarenin müfettişleri ve imtiyazlı şirketler için de Hükümet tarafından mansup komiserler marifetiyle yapılır). 

            BELEDİYE VAZİFELERİNİN VARİDATA GÖRE BELEDİYELERE TEVDİİ 
            Madde16-1 -15 inci maddenin 1-39, 41-44, 47-52, 56, 57, 74, 76 ncı fıkralarında sayılan vazifeler her belediye için; 

            2-15 inci maddenin 40 ve 58 nci fıkralarında izah olunan vazife, varidati elli bin liradan fazla belediyeler için; 

            3-15 inci maddenin 45 ve 53 üncü fıkralarında izah olunan vazifeler, varidatı iki yüz bin liradan fazla belediyeler için; 

            4-15 inci maddenin 46, 54 ve 55 inci fıkralarında izah olunan vazifeler, varidatı beş yüz bin liradan fazla belediyeler için mecburidir. 

            İHTİYARİ VAZİFELER 
            Madde 17 -15 inci maddenin 59 - 73 üncü fıkralarında tadat edilen vazifeler belediyeler için ihtiyaridir. 

            MECBURİ VAZİFELERİN İFASI İÇİN TASARRUF 
            Madde  18 -16 ncı maddenin birinci fıkrasının 5, 22 ve 25 inci numaralarında yazılı olanlarla bu maddenin, 2, 3 ve 4 üncü fıkralarında yazılan mecburi vazifeleri ifa için vazifedar olan belediyenin varidatının en az yüzde onu tahsis ve tasarruf edilmek şartiyle en çok on beş sene zarfında muktazi tesisat vücuda getirilir. 

            BELEDİYELERİN HAKLARI, SALAHİYET VE İMTİYAZLARI 
            Madde  19 -Belediyelerin hakları, salahiyetleri ve imtiyazları şunlardır: 

            1-Belediye idareleri kanunun kendilerine tahmil ettiği vazife ve hizmetleri ifa ettikten sonra belde sakinlerinin müşterek ve medeni ihtiyaçlarını tesviye edecek her türlü teşebbüsatı icra ederler. 

            2- Beldenin ve belde halkının sıhhat, selamet ve refahını temin ve intizamı beldeyi halelden vikaye maksadiyle kanunların bahşettiği salahiyete müsteniden emirler vermek ve belediye yasakları koymak ve infaz ettirmek, hilafında hareketleri görülenleri cezalandırmak; 

            3- Kavanini mahsusa mucibince belediye vergi ve resimlerini tarh ve Tahsili Emval Kanununa tevfikan cibayet etmek; 

            4- Müktesep haklara halel gelmemek üzere belediye sınırı dahilinde; 

            A)Doğrudan doğruya yapılmak ve işletilmek şartiyle su, havagazı, elektrik, tramvay tesisatı kurmak ve işletmek, göl, nehir, körfez ve sevahili mütecavire vapurları nakliyatını deruhde ve ifa etmek belediyelerin hakkıdır. (Ancak belediyeler bu işlerin tesis veya işletilmesi için müddeti kırk seneyi tecavüz etmemek ve şeraiti Devletçe müttehaz kaidelere muvafık olmak üzere imtiyaz da verebilirler. 

            B)Teştithane tesisatı ve çöpleri, paçavra ve kemikleri toplamak teşkilatını idare etmek ve ettirmek; 

            5-Belediye sınırı dahilinde muayyen mevkiler arasında otobüs, omnibüs, gibi yolcu ve yük başına ücret alan nakliye vasıtsıtalarının işletilmesine ve hususi mahiyette elektrik tesisatı gibi işlerin yapılmasına ve umuma ait suların ihtiyaçtan fazlasının hususi istihsalatta kullanılmasına inhisarı tazammun etmemek üzere ruhsat vermek; 

            6-Belediyeye ait hizmetlerin ifası zımmında şahsı hükmi sıfatiyle sınır dahil ve haricinde menkul ve gayrimenkul mallara tasarrufa, bey ve şiraya, icar ve isticar, ikraz ve istikraza, teberruatın kabulüne, emsali nukut ve taahhüdatı medeniyeyi ifaya ve davaya ve sulh ve ibraya ehil olmak; 

            7-Belediye daire ve şubeleri, bahçeleri, umuma ait akar olmıyan açık ve kapalı mahalleri emlak vergisinden müstesna olmak, belediye vergi ve resimleri ile hidematı ammeye muhtas ve akar olmayan emval ve eşyası üzerine haciz konulmamak; 

            8-Belediye emvalini zimmetine geçirenler, Devlet emvalini zimmetine geçirmiş olanlar hakkındaki ahkama tabi olmak; 

            9-Belediyece alınacak, verilecek menkul ve gayrimenkul emvalin mubayaası, füruhtu, mübadelesi, icarı, imarı, müzayede, münakasa ve ihalesi, usulü muhasebesi, tanzim edilecek nizamnamelere tabi olmak. 

            Belediye bu haklarını ve salahiyetlerini kanunların vaz ettiği kuyut ve şerait dahilinde kullanır. 

 
ÜÇÜNCÜ FASIL
BELEDİYE MECLİSİ
            A- TEŞKİLATI 
            MECLİSİN MÜDDETİ 
            Madde  20 - Belediye maclisleri intihap devreleri dört sene olmak üzere intihap hakkını haiz hemşeriler tarafından doğrudan doğruya intihap olunur. 

            MECLİS AZASININ ADEDİ 
            Madde  21 - Umum nüfusu (3000) e kadar olan beldelerde belediye meclislerine 12, umum nüfusu (3000) den (5000) e kadar olan beldelerde meclislerine (3000) den yukarı her beş yüz nüfus için zamimeten bir aza, umum nüfusu (5000) den (10000) ne kadar olan beldelerde belediye meclislerine (5000) den yukarı her bin nüfus için zamimeten bir aza, umum nüfusu (10 000) den yukarı her (3000) nüfus için zamimeten bir aza, umum nüfusu (25 000) den (50 000) e kadar olan beldelerde belediye meclislerine (25 000) den yukarı her (5000) nüfus için zamimeten bir aza, (50 000) den (100 000) ne kadar olan beldelerde belediye meclislerine (50 000) den yukarı olan beldelerde (100 000) den yukarı her (25 000) nüfus için zamimeten bir aza intihap olunur. 

            BELEDİYE ŞUBELERİNE AYRILAN YERLERDE AZA ADEDİNİN TESBİTİ 
            Madde 22 - Belediye şubelerine ayrılan yerlerde meclis azası miktarı, beldenin umum nüfusuna nazaran 21 inci maddedeki nispet dahilinde tesbit olunduktan sonra şubelerin her birinin umum belde nüfusuna nazaran olan nispeti üzerinden hesap edilmek şartiyle her şube dahilindeki müntehipler tarafından intihap olunacak belediye azası miktarı mahalli en büyük mülkiye memuru tarafıdan tesbit ve ilan olunur.  

            B - BELEDİYE İNTİHABI HAKLARI 
            İNTİHAP ETMEK ŞARTLARI 
            Madde  23 -Belediye intihaplarında rey sahibi olamk için: 

            1 - Türk olmak, 

            2 - İntihap başlamadan evvel laakal altı aydan beri beldede ikamet etmekte olduğunu vesaik ile ispat etmek, 

            3 - 18 yaşını bitirmiş olmak,  

            4 - Ağır hapis cezasına mahkum olmamak,  

            5 - Hidematı ammeden memnu bulunmamak,  

            6 - Hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, iflas gibi muhilli haysiyet suçlarla mahkum bulunmamak lazımdır  
 

            7 - Silah altında bulunan askerler, jandarmalar, zabitler ve polisler, askeri memurlar belediye intihabına karışmazlar. 

            İNTİHAP OLUNMAK ŞARTLARI 
            Madde 24 - Belediye meclisine aza intihap olunmak için: 

            1 - Türk olmak, 

            2 - 23 üncü maddenin 2 inci fıkrasındaki evsafı haiz bulunmak, 

            3 - Hidematı ammeden mahcur olmamak, 

            4 - 25 yaşını bitirmiş olmak, 

            5 - Türkçe okur yazar olmak,  

            6 - 23 üncü maddenin 4, 5, 7 inci fıkralarında yazılan suçlardan biriyle mahkum olmamak; 

            7 - Belediyeye ait bir işin maukavili, mütaahhidi veya bunların kefil ve şeri ve yahut bu cihetlerden borçlu bulunmamak lazımdır. 

            8 - Silah altında bulunan askerleri jandarmalari zabitler, polisler, askeri memurlar belediyeye aza intihap olunmazlar.(Manevrada talim için ihtiyat zabitanının silah altına alınması müstesnadır). 

            MECLİSE AZA İNTİHAP OLUNAMIYAN MEMURLAR 
            Madde 25 -Bilumum Devlet memurları ve belediye memur ve müstahdemleri dairei memuriyetleri dahilinde belediye meclisine aza intihap olunamazlar. 

            MEBUSLUK, ENCÜMENİ DAİMİİ VİLAYET VE BELEDİYE AZALIĞI 
            Madde 26 -Mebusluk encümeni daimii vilayet azalığı ile belediye meclisi azalığı bir zat uhdesinde birleşemez.Bu evsafı haiz bir kimse belediye meclisine aza intihap olunduğu ve belediye intihabının neticesinin kendisine tebliği tarihinden itibaren üç gün zarfında hakkı tercihi kullanmadığı takdirde belediye azalığını reddetmiş sayılır.Kezalik belediye meclisinde aza iken mebusluk veya encümeni daimi azalığına intihap olunan kimse intihabatı vakıa neticesinin tebiğinden itibaren üç gün zarfında hakkı tercihini kullanmazsa belediye meclisi azalığından istifa etmiş sayılır. 

            BİR MECLİSTE BİRLEŞEMİYENLER 
            Madde 27 -Birinci derecede usul ve füruğ, birinci derecede civar ve bu derecelerdeki sıhri hısımlar bir mecliste birleşemezler. Bir mecliste birleşmesi caiz olmayanlar intihap edilmiş oldukları takdirde en ziyade rey kazanmış olan, bu da müsavi ise evli olanlardan da çocuğu çok olan azalık sıfatını alır. 

            Çocuk adedinin de müsavatı halinde kura çekilir. İntihaptan sonra sıhriyet peyda edenler de aynı hükümlere tabidir. 

            AZALIĞI KABUL ETMEYENLERİN CEZASI 
            Madde 28 -Belediye meclisi azalığına intihap edilipte sıhhi esbap veya beldeden müfarekata mecburiyet gibi bir mazereti olmaksızın son dört sene zarfında bir senelik meclis azalığını ifadan imtina edenler meclis karariyle dört sene için aza intihap olunmak hakkından mahrum olurlar. Belediye meclisinin bu husustaki kararına razı olmayan alakadaranın, kararın usulen tebliği tarihinden itibaren bir ay zarfında mahalli mahkemei asliyesine; bulunmayan yerlerde sulh hakimine müracaatla meclis kararına itiraza hakları vardır. Mahkemenin veya sulh hakiminin kararı katidir. 

            SABIK REİS VE AZANIN RİAYETE MECBUR OLDUĞU HUSUSLAR 
            Madde 29 -Belediye reisleri veya belediye azası riyaset veya meclis azalığından çekilip üzerinden bir sene geçmedikçe mensup olduğu belediye aleyhine münferiden veya müştereken dava vekaleti deruhde edemez, mensup olduğu belediye bütçesinden maaşlı veya ücretli bir vazifeye tayin edilemez, münferiden veya müşareket suretiyle mensup olduğu belediyeye ait bir iş taahhüt eyleyemez. Belediye reisi ve belediye azası, Avukatlık Kanunu’nun 9 uncu maddesi mucibince reislik ve azalık müddeti esnasında vaziyed etmiş bulundukları veya itayı rey eyledikleri mevadda mütaalik deaviyi kabulden memnudur. 

            AZALIK ŞARTLARI ZAİL OLURSA 
            Madde 30 -Aza olmak için lazım gelen şartlardan her hangi birine halel geldiği takdirde azalık sıfatı zail olur. Ancak azalık sıfatının her hangi bir surette zevaline, azadan birinin müstafi addine veya istifasının kabulüne meclis karar verir. 
  
            C - İNTİHAP MÜDDETİ VE HİTAMI 
            İNTİHAP MÜDDETİ VE HİTAMI 
            Madde 31 -Belediye meclisi intihabı Eylül iptidasında başlar, Teşrinievvel yirmisinde biter. Fesih ve iptal ve istifa suretiyle meclis vaktinden evvel dağılırsa yeni meclisin intihabı tebligat tarihinden itibaren bir ay zarfında başlar ve bu takdirde intihap muamelatına ait müddetler, intihabın başladığı günden hesap ve belediyece ilan olunur. 

            İNTİHAP ENCÜMENİN TEŞKİLİ 
            Madde 32- İntihap senesi Eylül ayı girince intihap işinin icrasına bakmak üzere belediye reisi veya belediye şube müdürleri tarafından her mahallenin muhtarına teskere ile haber verilerek her mahalleden  belediye intihap hakkını haiz, tercihan okur ve yazar ikişer kişi istenir.Her mahallenin ihtiyar meclisi muhtarın riyasetinde toplanır. Gizli rey ile istenilen adette mahalle halkından seçer. Mahallelerden seçilenler her kaç kişi olursa olsun cümlesi belediye dairesine veya şubelerine davet olunup en az üçte biri hazır olduğu halde cümlesinin ismine kura çekilerek içlerinden kura sırasiyle en çok on ve en az beş ve belediye şubelerine ayrılan beldelerin her belediye şubesi için en çok on ve en az beş kişi ayrılır ve bu suretle her beldede bir, mütaaddit belediye şubelerine münkasim beldelerde belediye şubelerinin adedi kadar intihap encümeni teşkil olunur. 

            İNTİHAP ŞUBELERİ 
            Madde 33 - Belediye intihabının teshili için beldenin veya belediye şubelerinin nüfusu beş yüzden aşağı olmamak üzere intihap şubelerine tefrıkı caizdir. Bu takdirde mahallelerden seçilen zevat arasından intihap edileceklerin miktarı ve her intihap şubesine kaç zat tefrik edileceği belediye meclisi kararı ve mahalli en büyük mülkiye memurunun tasdıkı ile tesbit olunur.Şube taksimatına dair olan kararlarda şubelerin hangi mahalle ve sokaklarda müteşekkil olduğu tasrih olunmak muktazidir. İntihap şubeleri hakkında mahalli en büyük mülkiye memurunun tasdıkına iktiran eden belediye meclisi kararı intihabattan en az altı ay evvel mahalli gazetelerle ve diğer vasıtalarla ilan edilir. İntihap şubeleri intihap encümenlerine ayrılan zevatın miktarı en az beştir. Belediye dairesinin bulunduğu şubeye belediye reisi, diğer şubelere belediye meclisi azasından birer zat reisi olurlar. Reislik yapacak aza bulunmadığı takdirde her şube azası kendi aralarından birini reis intihap ederler. 

            Belediye meclisi azasından kimlerin hangi şubelere riyaset edecekleri belediye meclisi tarafından kura ile tayin olunur. İntihap encümeni azalığı için ismine kura çıkanlardan istifa eden veya istifasız encümene gelmeyen ve yazılan davetnameye icabet etmeyen bulunursa onun yerine kura sırasiyle diğerleri davet olunur.İntihap encümenine belediye reisi veya vekili veya belediye şube müdürleri riyaset eder.Azanın sülüsanı içtima ve içtimaa iştirak edenlerin nısfından bir ziyadesinin reyi inzimam etmedikçe encümen kararları muteber olmaz.İntihap encümeninde, sahifeleri numaralı ve idare heyetinden tasdikli bir zabıt defteri bulunur ve muamelat, mukarrerat zabıtları bu deftere yazılır ve reis ve azalar tarafından imza olunur. 

            İNTİHAP DEFTERLERİ 
            Madde 34 - İntihap encümeni marifetiyle aza intihabına rey vermeğe hakkı olanların ve aza intihap olunmağa salahiyeti bulunanların belediyelerce ayrı ayrı birer defteri yapılır. İntihap cetvellerinin suretleri hükümet ve belediye daireleri kapıları ile umumun görebileceği diğer yerlerde tatil günleri hariç olmak üzere altı gün müddetle asılır. 

            İNTİHAP İŞLERİNİN İLANI, DEFTERLERİN ASILMASI 
            Madde 35 - Defterler talik edilmeden kaç gün asılı kalacağı, defterde yazılı olup olmayanların hangi güne kadar itiraz hakkı olacağı, hangi günden itibaren itiraz kabul olunmayacağı intihabın hangi gün başlayacağı kaç gün devam edeceği, her mahalle müntehiplerinin hangi günlerde rey vermeğe gelmeleri iktiza edeceği intihap sandığının nereye konulacağı gazete ile ve icabında diğer münasip vasıtalarla halka ilan ettirilir. 

            İTİRAZLR 
            Madde 36 - Defterlerin asılı kaldığı altı gün zarfında müntehiplerin isimleri, hüviyetleri defterlere yanlış veya mükerrer yazılmış veya hiç yazılmamış olduğuna dair ileri sürülecek itirazlar, intihap encümenince dinlenip işbu encümen karariyle lazımgelen tashihat yapılır. İntihap encümenince itiraz varit görülmediği takdirde reddi mutazammın kararın sureti, muterize usulen tebliğ olunur. Defterler asıldığının altıncı günü akşamı saat on sekizde kaldırılır. Ondan sonra bu itiraz iddiası dinlenmez, İntihap encümeni salahiyeti dahilindeki tashihatı Eylülün son günü akşamına kadar bitirmeğe mecburdur. 

            İNTİHAP ENCÜMENİ KARARLARINA İTİRAZ  
            Madde 37 - İntihap encümeninin kararına razı olmayanların, kararın usulen tebliği tarihinden itibaren üç gün zarfında mahalli mahkemei asiiyesine, bulunmayan yerlerde sulh hakimine intihap encümeni karariyle birlikte müraacatla itiraz etmeğe hakları vardır. Bu müddet bittikten sonra itiraz hakkı kalmaz. 

            Mahkeme itiraz iddialarını en çok altı gün zarfında kati karara rapteder. 

            REYLERİN KAÇ GÜNDE SANDIĞA ATILACAĞI 
            Madde  38 -Reylerin bir günde sandığa atılması kabil olmayacaksa kaç gün mühlet verileceği ve son günde hangi saate kadar reylerin kabul edileceği belediye meclisinin kararı ve mahalli en büyük mülkiye memurunun tasdiki ile tayin olunur. 

            MÜNTEHİPLER LİSTESİ 
            Madde 39 - Reylerin sandığa atıldığı salonda reylerin kabulü devam ettiği müddetçe rey hakkına malik olanların listesi salon duvarında asılı kalır. 

            SANDIĞIN MUAYENESİ, MÜHÜRLENMESİ 
            Madde 40 - Sandığa rey pusulaları atılmağa başlanmazdan evvel intihap encümeni reisi azalara ve sair hazır bulunanlara sandığın boş olduğunu gösterdikten sonra dört tarafını sicimle bağlayıp düğüm yerlerini mühürle mühürler. Sandığın başka başka anahtarlarla açılır iki kilidi, üzerinde ince bir mektup sığacak kadar yarığı bulunur. İntihap devam ettiği günlerde akşamları rey atmağa mahsus yarık encümen huzurunda bir kağıtla kapatılarak dört tarafı reis ve aza tarafından mühür mumu ile mühürlenir ve sabahları yine encümen huzurunda açılır. 

            REYLERİN SANDIĞA ATILMASI 
            Madde 41 - Her müntehip kendi reyini getirip intihap sandığına atmakla mükelleftir.Hiç bir sebep ve suretle başkasının namına intihap puslası sandığa atılmaz. İntihap puslasında müntehibin ismi, adresi, imzası veya mühürü bulunur. Her müntehibin elinde nüfus hüviyet cüzdanı olduğu halde intihap encümeni huzuruna gelerek evvelen musaddak intihap defterlerindeki ismi hizasına imzalaması veya türkçe okuyup yazma bilmiyorsa parmak basması ve ondan sonra rey puslası alarak orada intihap olunacak aza miktarının iki misli isim yazılıp veya türkçe okuyup yazmak bilmiyorsa emniyet ettiği kimseye yine orada yazdırıp sandığa encümen huzurunda bizzat koyması şarttır.İntihap sandığının açılabilmesi için müntehiplerden en az yarısından fazlasının intihaba iştirak etmiş olması lazımdır.Sandığa rey atılması için tayin edilen son günün akşamı müntehiplerden yarısından ziyadesinin iştirak etmemiş olduğu bittekkik anlaşıldığı takdirde sandık açılmayarak intihap encümeni karariyle rey atılmak müddeti bir tafta temdit ve keyfiyet ilan olunur.Bu müddetin hitamında 42 inci madde mucibince sandık açılır. 

            SANDIĞIN AÇILMASI, REYLERİN SAYILMASI 
            Madde 42 - İntihabın sonunda meclis azası adedi on iki olan yerlerde intihap encümeni azasının en az üçünün ve diğer yerlerde en az yedisinin huzuriyle sandık açılır. 

            1 - Rey puslaları sayılarak musaddak defterlerdeki imzalı ve işaretli müntehipler esamesi yekunu ile mukayese edilir. 

            2 - Yazısı okunmayan puslalarla seçilenin kim olduğu belli olmayan puslalar bir tarafa ayrılır.  

            3 - Azalık evsafını haiz olmayan isimler nazarı itibarı alınmaz. 

            4 - Adedi mürettepten eksik esamiyi ihtiva eden puslalarda münderiç isimler hesaba katılır.Adedi mürettepten fazla olan isimler sondan itibaren silinir. 

            5 - İntihap puslalarının tadat ve tasnifi bu suretle ikmal edildikten sonra en ziyade rey kazanandan itibaren sırasıyla her namzedin kaç rey almış olduğu tesbit edilir. 

            6 - Müsavirey kazananlardan evli olan, evlilerden yaşı büyük olan, buda müsavi ise çocuğu çok olan tercih olunur.Çocuk adedinde de musavat halinde çekilerek işbu kurada ismi önce çıkan sırada evvel olur. 

            7 - En çok rey kazanandan itibaren adedi mürettep miktarı isim, azalığa ve bunun bir mislide yedek azalığa ayrılır. 

            8 - Mazbatanın tanzimi üzerine intihap puslaları ile tasnif cetvelleri ve nazarı itibara alınmayan puslalar ayrı ayrı bir zarfa konularak zarf intihap encümeni tarafından mühürlenir ve belediyelerce evrak kasalarında saklanır. 

            İNTİHAP MAZBATASI 
            Madde 43 - Maddei sabıkada muharrer tasnifin hitamında intihap encümeni tarafından mevaddı atiyeyi ihtiva etmek üzere bir intihap mazbatası tanzim ve mahallin en büyük mülkiye memuruna tevdi olunur: 

            1 - İntihabın ne gün başladığı ve ne gün hitam bulduğu, 

            2 - Sandığın ne zaman ve intihap encümeni azasından kimlerin huzuriyle açıldığı, 

            3 - Rey puslalarından kaç tane zuhur eylediği ve musaddak intihap defterlerindeki isimlerin kaç tanesinin hizasına imza işaret vazedilmiş ve kaç ismin hizası boş kalmış olduğu, 

            4 - Rey puslalarında kaç adedin ne sebeplerle gayri muteber sayıldığı, 

            5 - Muteber sayılan rey puslalarının tasnif neticesinde hangi isimlerin en çoktan en aza doğru kaç rey kazandığı, 

            6 - Meclis adedi mürettebine göre azalığa ve yedek azalığa kimlerin ayrıldığı, 

            7 - İntihabın kanuna muhalif bir şekilde yapıldığı belde hemşerilerinden biri tarafından ihbar ve iddia edildiği takdirde ihbar ve şikayetin neden ibaret olduğu. 

            İNTİHABIN SONU 
            Madde 44 - Teşrinievvelin yirminci gününden evvel gönderilecek olan intihap mazbataları üzerine kaymakam veya vali tarafından tezkere ile intihap keyfiyeti intihap olunan azalara ve belediye reisine bildirilir. 

            MECLİS VAZİFESİNİN ENCÜMEN TARAFINDAN İFASI 
            Madde 45 -İntihap mazbatasının bir sureti meclis odasına asılır.Azalık inhilalinde yedek aza sırasiyle belediye reisi tarafından azalığa davet olunur.Bunlar mütebaki müddeti ikmal ederler.Belediye meclisi azaları tamamen istifa ettikleri takdirde yeni intihabın hitamına kadar belediye meclisi vazifesi belediye encümeni tarafından ifa olunur.Belediye reiside istifa etmiş ise muavini, muavini yok ise veya varda bu da istifa etmiş ise vali tarafından bizzat muvakaten riyasete ikame olunur. 

            Ç - İNTİHAP CEZALARI 
            HİLAFI KANUN REY VERENLER 
            Madde 46 - Sahte bir isim ve sıfat takınarak intihap hakkından mahrum olduğunu saklıyarak kendisini intihap defterine yazdıranlar bir haftadan aşağı olmamak üzere hafif  hapis ile cezalandırılır. 

            MÜNTEHİPLERİ TEHDİT EDENLER 
            Madde 47 - Ya bizat intihap olunmak veya başka bir zatı intihap ettirmek kastiyle müntehipleri tehdit edenler, bir haftadan aşağı olmamak üzere hafif hapis ile beraber beş liradan iki yüz liraya kadar hafif para cezasiyle mücazat olunurlar. 

            İNTİHAP İŞLERİNİ MENEDENLER, BOZANLAR 
            Madde 48 - İntihap sandığını salahiyeti haricinde açan, intihap işine ait resmi kağıt ve defterleri ve intihap encümeninin tayin ettiği müddet içinde açıkta duran ilanları ve intihap cetvellerini ve rey puslalarını çalan veya parçalayanlar ve intihap işlerini menedenler hakkında bir aydan aşağı olmamak üzere hafif hapis ile beraber ayrıca yirmi beş liradan iki yüz liraya kadar hafif para cezası hükmolunur. 

.            İNTİHABI İFSAT VE BİTARAFLIĞINI İHLAL EDEN ENCÜMEN AZASI HAKKINDA CEZA  
            Madde 49 - İntihap encümeni heyetinden bir veya bir kaçı veya hepsi her ne suretle olursa olsun intihabı ifsat ve bitaraflığı ihlal edecek bir iş yaparlarsa altı aydan aşağı olmamak üzere hafif hapis veya elli liradan iki yüz liraya kadar hafif para cezası ile veya bu cezaların her ikisiyle birlikte cezalandırılırlar. 

            İNTİHAP İŞLERİNDE NÜFUSU MEMURİYETİ SUİİSTİMAL 
            Madde 50 - Belediye intihap işlerinde nüfuzu memuriyetini suiistimal eden hükümet memurları Türk Ceza Kanunu mucibince cezalandırılırlar. 

            İNTİHAP CEZALARINDA MÜRURUZAMAN  
            Madde 51 - Belediye intihaplarına müteferri hukuku umumiye davalarında müruruzaman müddeti hükümden evvel altı ay, hükümden sonra bir senedir. 

            D - BELEDİYE İNTİHABININ İPTALİ 
            İNTİHABIN İPTALİ 
            Madde 52 - Belediye intiaplarında bu kanunun hükümlerine mugayir bir hareket vukuu üç ay zarfında ya teftiş yapılırken anlaşıldığı, yahut intihabın hitamından itibaren aynı müddet zarfında her hangi bir müntehip tarafından iddia edildiği takdirde tahkikat yapılır.Tahkikat neticesi intihabın muallel bulunduğunu müeyyit ise tahkikat evrakı Şurayı Devlete verilir.Şurayı Devlet evrakın verildiği tarihten itibaren iki ay zarfında bir karar verir.Bu karar intihabın iptali merkezinde ise yeniden intihap yapılır. Bu takdirde yeni meclis iptal edilen meclisten bakıye kalan müddeti ikmal eder. 

            E - BELEDİYE MECLİSİNİN FESHİ 
            MECLİSİN FESHİ 
            Madde 53 - 1 - Kanunen muayyen olan içtimaatı adiye ve fevkalade haricinde toplanırsa, 

            2 - Kanunen muayyen olan yerden gayrı bir mevkide akti içtima ederse, 

            3 - Kanunen uhdesine mürettep vazaifi miadı kanunisi zarfında ifadan imtina eder ve keyfiyeti imtina meclise mevdu işleri sekteye ve teehhüre uğratırsa, 

            4 - Siyasata dair müzakratla iştigal veya temenniyatı siyasiye ızhar ederse, 

            5 - Belediye azalıkları birer suretle inhilal ederek yedek aza bulunmamak dolayısiyle azayı mevcude miktarı adedi mürettebin yarısından daha az kalırsa, 

            6 - Bir, iki ve dördüncü numaralarda yazılı ahvalin vukuu takdirinde Dahiliye Vekaletinin inhası ve İcra Vekileri Heyetinin kararı, üçüncü fıkradaki ahvalin hudusunda Dahiliye Vekaletinin işarı ve Şurayı Devletin kararı üzerine meclis feshedilir. 

            Beş numaralı hükmün hudusunda mülhakat belediyeleri için valinin ve vilayet merkezindeki belediyeler için de Dahiliye Vekaletinin emri ile yeniden intihap yapılır.Valiler bu fıkraya ait salahiyetlerini istimal ettikleri takdirde Dahiliye Vekaletine malümat verirler. Bu takdirde nihayet iki ay zarfında intihap edilecek olan yeni meclis eski meclisten bakıye kalan müddeti ikmal eder. 

            F - İÇTİMALAR, MÜZAKERELER, KARARLAR 
            MECLİSİN ADİ VE FEVKALADE İÇTİMAİ 
            Madde 54 -Meclis, Şubat, Nisan, Teşrinisani ayları iptidasında olmak üzere senede üç defa adiyen içtima eder. Bütçe müzakeresine tesadüf eden içtima müddeti en çok otuz gün olup diğer içtimaların müddeti en çok on beş gündür. 

            Bu müddetlerden evvel vazife bitmezse vali on beş günden fazla olmamak üzere müzakere müddetlerini uzatarak sebeplerini Dahiliye Vekaletine bildirir. Mühim ve müstacel bir iş çıkarsa belediye reisinin yazılı daveti veya azadan üçte birinin esbabı mucibeli talep ve teklifi üzerine veyahut valinin re’sen davetiyle meclisler fevkalade olarak toplanırlar. Fevkalade içtimalarda davete sebep olan maddeden gayrı bir iş müzakere edilemez.  

            RUZNAME 
            Madde 55 - Adi ve fevkalade içtimaların ruznamesi belediye reisi tarafından en az bir hafta evvel umum belediye azasının beldedeki adreslerine gönderilir ve mahalli gazeteler ve sair münasip vasıtalarla ilan edilir. Müstacel hallerde bu müddet üç güne indirilebilir. 

            AÇIK VE GİZLİ TOPLANMALAR 
            Madde 56 -Meclis müzakeresi açıktır. Reis veya aza tarafından teklif vukuunda meclisin ekseriyetle vereceği karar üzerine gizli celse yapılabilir.  Açık ve gizli celselerdeki karar hulasalarının mahalli en büyük mülkiye memuruna verilmesi ve kararların verildiği tarihten itibaren kırk sekiz saat zarfında hulasalarının belediye kapısına asılmak suretiyle neşir ve ilanı meşruttur.Yapılacak gizli celseden ve ruznamesinden en büyük mülkiye memuruna malumat verilir. Bunlar, gizli celselere bizzat girebilecekleri gibi bir memur da gönderebilirler. 

            MÜZAKERE EDİLECEK MADDELERİN REİS TARAFINDAN MECLİSE VERİLMESİ AZANIN TEKLİF HAKKI 
            Madde 57 -Belediye meclisinde müzakere olunacak maddeler reis tarafından meclise tevdi olunur. 

            Azadan her biri dahi belediyeye ait vazaif cümlesinden bulunan maddelere dair tekliflerde bulunabilir. Teklif, meclisce kabul edilirse ruznameye alınır. 

            MECLİSE REİS RİYASET EDER, REİS VEKİLLERİ 
            Madde 58 -Belediye meclisine belediye reisi riyaset eder. Reis meclisi miadı kanunisinde küşat, müzakereleri idare, kararları istihsal ve ilan ve tebliğ ve hitamı mesaiyi beyan eyler. 

            Meclis her Teşrinisani içtimaında içlerinden iki reis vekili ve lüzumu kadar katip intihap eder. Reis bulunmazsa birinci reis vekili, bu da bulunmazsa ikinci reis vekili reislik vazifesini yapar. 

            MÜZAKERE İÇİN YARIDAN FAZLA AZA BULUNMASI 
            Madde 59 -Meclis, azayı mürettep adedinin yarısından fazla aza hazır bulunmadıkça müzakere icra edemez. Kararlar mevcut azanın ekseriyetiyle ittihaz olunur. Reylerde müsavat vukuunda reisin bulunduğu taraf tercih olunur. Azadan her biri bizzat reyini verir. Bütçe müzakeratında esami tayini ile rey verilir. Meclisin çalışma usulü Dahiliye Vekaletince bir talimatname ile tesbit olunur. 

            REİS NE ZAMAN YERİNİ REİS VEKİLİNE BIRAKIR 
            Madde 60 -Belediye reisinin bir senelik icraatına dair meclise vereceği raporun müzakeresi esnasında meclise müntahap reis vekili tarafından riyaset olunur. 

            İSTİZAH 
            Madde 61 -Meclis azasından her biri belediye işlerinde her hangi bir madde hakkında meclis riyasetine takrir vererek istizah edebilir. İstizah takriri münderecatı meclis adedi mürettebinin ekseriyetince varit görüldüğü takdirde ruznameye alınır. Belediye reisleri veya memur edecekleri zevat istizaha meclis huzurunda cevap verirler. Cevap, meclisin mürettep adedinin ekseriyetince kafi görülmediği takdirde 76 ıncı maddenin son fıkrası mucibince muamele yapılır. 

            ENCÜMENLER 
            Madde 62 -Belediye meclisi her içtima müddeti için ruznamelerdeki meseleleri tetkik etmek üzere encümenler teşkil edebilir. Encümenler mütalaalarını o içtima müddeti içinde meclise bildirirler. 

            HESAPLARIN TEFTİŞİ İÇİN SEÇİLEN AZANIN VAZİFESİ 
            Madde 63 -Meclis lüzum görürse içlerinden bir kaç azayı hesabat ve mumelatı teftişe memur edebilir. Bu teftiş heyeti hariçteki mütehassıslardan da istifade edebilir. Neticei teftişat nihayet ertesi içtimaın bidayetinde belediye reisinin de mütalaası alındıktan sonra meclise arzolunur. 

            REİSİN SORULAN SUALLERE CEVAP VERMEK MECBURİYETİ 
            Madde 64 -Belediye reisi belediyeye ait işlerden meclise lazımgelen izahatı ve sorulan suallerin cevaplarını vermeğe mecburdur. Reis bu suallerin cevaplarını vermeğe encümen aza ve devair rüesasını da memur edebilir. Verilen izahlar ve cevaplar kafi görülmediği takdirde meclis re’sen encümen azasından sual sorabilir. 

            MECLİSİN NİZAM VE İNTİZAMI 
            Madde 65 -Meclis reisi meclisin nizam ve intizamını temin ile mükelleftir.Dahili nizamname hükümlerini bozan aza hakkında bu nizamnameye göre muamele yapar. Müzakereyi dinlemeğe gelenlerden nümayiş ve gürültü yapanlar içtima salonundan çıkarılır. Reis bu hususta belediye zabıtasını istihdam eder. 

            AZANIN KARARA İŞTİRAK EDEMEYECEĞİ MESELELERİN MÜZAKERELERİ 
            Madde 66 -Meclis azası mukavelename ile alakadar olduğu hususatta kendisinin veya (27) inci madde mucibince kendisiyle bir mecliste içtimaı caiz olmayan akrabasının tahtı tasarrufunda bulunan emlakin, istimlak, isticar ve mubayaasında müzakerata iştirak edemez. 

            ZAPTIN İMZASI 
            Madde 67 -Belediye meclisinin müzakeratını kayde mahsus olan zabıtnamesi her müzakereyi mütaakıp meclis reisi ve meclisçe azalar arasından müntehap katipler tarafından imza olunur. 

            MECLİS MÜZAKERESİNDE EKSERİYET OLMAZSA 
            Madde 68 -Belediye meclisinin içtimaında mürettep azanın ekseriyeti hazır değilse meclis reisi meclisi tatil ve en az üç gün sonra içtima etmek üzere günü tesbit ve mahalli vasıtalarla ilan eder. İkinci içtimada kaç aza olursa olsun mevcut aza ile müzakere yapılır ve karar verilir. 

            MAZERETSİZ  DEVAM ETMEYEN AZA 
            Madde 69 -Birbirini mütaakıp üç içtima gününde bilamazaret içtimalarda hazır bulunmayan aza meclis karariyle istifa etmiş addolunur. 

            MECLİSİN MÜZAKERE EDECEĞİ VE KARAR VERECEĞİ İŞLER 
            Madde 70 -Meclis aşağıda gösterilen işleri müzakere eder bunlar hakkında karar verir: 

            1-Bütçe, 

            2-Kati hesap, 

            3-On beşinci maddenin 30, 31, 32 inci fıkralarındaki mesai programı, 

            4-Tahsisatı munzamma veya bütçede tadilat veya fasıldan fasıla münakale, 

            5-İkrazlar, istikrazlar, 

            6-Senesi içinde ödemek şartiyle avanslar, 

            7-Kanunlarla vazedilmiş olan belediye vergi ve resimlerine ait tarifeler, 

            8-Belediye vergi ve resimlerinin taalluk ettiği hususat haricinde belediye dairesi tarafından ifa olunacak hizmetlere mukabil alınacak ücret tarifeleri, 

            9- Beldenin müstakbel şekli, umumi imar programları, mecari, hava gazı, su, elektrik, tenvirat tesisatı mesaili, 

            10-Üç seneden fazla müddetle veya on bin liradan fazla bedeli senevi ile akdedilecek icar ve isticar mukaveleleri, 

            11-Menafii umuma mahsus belediye gayrimenkul emvalinin bir hizmete tahsisi, ciheti tahsisinin tebdil veya akar haline ifrağı, 

            12-İvaz mukabilinde vukubulacak teberruatın kabulü, 

            13-Müddeabihi bin liradan fazla olan davaların sulhan tesviyesi, 

            14-Menafii umuma ait olmak üzere belediye namına verilecek imtiyazat mukaveleleri, 

            15-Belediye zabıtası talimatnamelerinin tetkik ve tasdikı, 

            16-Kanunen belediyeye mürettep vazife ve salahiyetler dahilinde olmak şartiyle reis tarafından tevdi ve azadan bir veya bir kaçı tarafından teklif edilen mevaddı saire. 

            MECLİS KARARLARININ TASVİP VE TASDİKİ 
            Madde 71 -Yetmişinci maddenin 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 13 üncü fıkralarında gösterilen işler ve 15 inci fıkrada mezkur belediye zabıtasına mütaallik talimatnameye ait olan belediye meclisleri mukarreratı, mahalli en büyük mülkiye memurunun tasvibiyle mer’iyet kesbeder. Bu memurlar mezkur kararları bir hafta zarfında tasdik etmedikleri takdirde belediye meclisinin tetkik talebi üzerine Şurayı Devlet tarafından bir ay zarfında verilecek kararlar katidir. 

            25 SENEDEN FAZLA İKRAZ VE İSTİKRAZ KARARLARI 
            Madde 72 -25 seneden fazla bir müddet için yapılacak ikraz veya istikraz kararları vilayet idare heyetinin mütalaası üzerine valinin tasvibi ve Şurayı Devletin karariyle mer’iyet kesbeder. 

            MECLİSÇE KATİ OLARAK VERİLEN KARARLARA İTİRAZ 
            Madde 73 -Belediye meclisleri tarafından ittihaz edilen mukarrerattan 71, 72 inci maddelerde yazılı olan hususattan gayrı mevadda mütaallik meclis mukarreratı katidir. Ancak bu kabil mukarrerata usulen ilan tarihinden itibaren on gün zarfında vilayet merkezi olmayan beldelerde belediye reisi veya alakadarlar tarafından vilayete; vilayet merkezi olan beldelerde belediye reisi veya alakadarlar tarafından Dahiliye Vekaletine müracaatla itiraz olunabilir. Vilayete işar olunan itirazlar kaymakamın mütalaası alındıktan sonra vilayet idare heyetince nihayet on beş gün zarfında; vilayet merkezi olan beldelerde Vekalete yapılan itirazlar valinin mütalaası alındıktan sonra nihayet bir ay zarfında Şurayı Devletçe tetkik ve bir karara raptolunur.Yapılan itiraz ve müracaatların yukarıda yazılı alakadar makamlarca tetkiki neticesine kadar vali meclis kararlarının tatbik ve icrasını tehir ettirebilir. 

            HÜKÜMSÜZ BIRAKILACAK MADDELER 
            Madde 74 -Adi ve fevkalade içtimalar haricinde veya vazife ve salahiyeti kanuniye hilafında veya Devlet kanun ve nizamnamelerine mugayir olarak ittihaz edilen mülhakat meclisi kararları valinin talebi üzerine vilayet idare heyeti tarafından, vilayet merkezi olan mahallerde Dahiliye Vekaletinin talebi üzerine Devlet Şurasınca tetkik olunarak tasdik veya iptal olunur. 

            MECLİSİN, MÜTALAA BEYANINA, KARAR VERMEĞE MECBUR OLDUĞU HUSUSLAR VE TEMENNİ KARARLARI 
            Madde 75 -Belediye meclislerinin rey ve mütalaa beyanına mecburiyetleri kanun ve nizamlarla tasrih edilmeyen hususatta mahalli en büyük mülkiye memurunun vakı olan müracaatı üzerine belediye meclisleri rey ve mütalaalarını beyana mecburdurlar. Beldenin menafiine mütaallik işler için belediye meclisleri mahalli en büyük mülkiye memurları vesatatiyle talep ve temennilerini alakadar Devlet dairelerine iblağ edebilirler. 

            REİSİN SENELİK RAPORU 
            Madde 76 -Belediye reisi, belediye meclisine her içtima devresinin bidayetinde meclis mukarreratının tatbıkına, belediyenin hali malisine, taahhüdatı mevcude ve münakidenin sureti ifasına dair bir senelik mesai raporu verir. 

            Meclis rapordaki izahatı mürettep adedinin ekseriyetiyle kafi görmezse keyfiyet rapordaki izahat ve müzakeratı aynen ihtiva eden zabıtname ile birlikte müntehap meclis reis vekili tarafından vilayet merkezi olmayan yerlerde valiye, vilayet merkezi olan yerlerde Dahiliye Vekaletine mazbata ile işar olunur. 

             Bu işar üzerine vilayet veya vekalet hakemdir.Belediye meclisinin ademi kifayet kararı kaza belediye reisi hakkında vali, vilayet belediye reisi hakkında Dahiliye Vekili tarafından tasvip edildiği takdirde belediye reisi infisal eder.