Gümrük Mevzuatı  
1918 Sayılı KAÇAKÇILIĞIN MEN ve TAKİBİNE DAİR KANUN 

BİRİNCİ FASIL
UMUMİ HÜKÜMLER

            Madde 1- Aşağıda Yazılı Fiilleri işlemek Kaçakçılıktır: 

            A) Herhangi bir maddeyi veya eşyayı gümrük muamelesine tabi olmaksızın Türkiye'ye ithal veya Türkiye'ye ithale teşebbüs etmek; 

            B) Türkiye'ye ithali veya Türkiye'den ihracı memnu olan herhangi bir Madde veya eşyayı ithal veya ihraç veya bunlara teşebbüs eylemek; Devletçe ihraç şartıyla müşterisine satılan eşya ve maddeleri dahilde satmak veya mücbir bir sebep olmaksızın muayyen 
müddet zarfında ihraç etmemek. 

            C) A,B fıkralarında yazılı kaçak eşyayı memleket dahilinde bir yerden diğer yere bilerek nakletmek veya satın almak veya satmak veya saklamak veya satılığa arz etmek veyahut alınıp satılmasına delalet eylemek; 

            Gümrük mıntıkası hudutları dahilinde kaçak eşya nakledenler aksini bir vesika ile ispat etmiş olmadıkça bilerek nakletmiş sayılırlar. 

            Bu hüküm gümrük mıntıkası haricinde kalan şehir ve kasaba ve istasyonlarda mutat pazar yerlerinden gayrı yerlerden yükletilip nakledilen kaçak tüccar emtia ve eşyasını nakleden nakliyeciler hakkında da caridir. 

            İskelelerle vapurlar ve istasyonlar ile trenler arasındaki nakliyatta kapalı balya ve sandıkların, zahiri bir alamet olmaksızın, içlerinde zuhur edecek kaçak eşya nakilleri, bilerek naklettikleri sabit olmadıkça kaçakçı addolunmazlar. 

            Devlet tekeli altında bulunan maddeleri mezun veya salahiyetli olmaksızın: 
            1-Türkiye'ye ithal etmek 
            2- Memleket içinde bir yerden diğer yere sevk ve nakletmek 
            3- Saklamak; 
            4- Satılığa çıkarmak veya satmak; 
            5- Bilerek kabul etmek, satın almak, istimal veya istihlak etmek (tütün ve sigara kağıdı ve ithali memnu her nevi kopya kağıdı mutlak olarak) ; 
            6- Türkiye dahilinde imal etmek veya imal için hariçten alet ve edevat ithal eylemek veya bu alet ve edevatı dahilde imal etmek veya nakletmek veya istimal etmek veya hıfzetmek veyahut failin ne maksatla kullanacağını bilerek tedarik eylemek; 

            E) Hususi kanunları mucibince muayyen işler için resimden muaf olarak veya az resimle ithal olunan veya Hükümetçe verilen resme veya inhisara tabi maddeleri: 
            1- Tahsis edildikleri yerlerden başka yerlerde kullanmak veya satmak; 
            2- Bilerek satın almak; 
            3- Kanuni hakkı olmaksızın veya hakkından fazla olarak almak veya bu hususta beyanname doldurmak veya tasdik ettirmek veya etmek. 

            F) hususi kanunlara veya müsadelere istinaden her hangi bir ameliye için kabulü muvakkat suretiyle ithal olunan veya muvakkat yoluyla ihraç edilen eşya ve maddelerin tekrar ihraç ve ithalinde kanun ve müsadelerindeki şartllara riayet etmemek; 

            Kaçakçılık yapmak maksadiyle icra vasıtalarının hazırlanması ve kendi feragatiyle olmayarak ittihaz edilmiş mani tedbirler sebebiyle fiilin husule gelmemesi bu kanuna göre kaçakçılığa teşebbüstür. 

            Askeri şahıslar tarafından askere mahsus silah ve mühimmat üzerinde işlenecek kaçakçılık suçları hakkında askeri muhakeme usulü ve askeri ceza kanunları ahkamı mahfuzdur 

            Madde 2- Devletin,mahalli idarelerin, belediyelerin ve bunlara ait müesseselerin memur ve müstahdemleriyle mahalle ve köy muhtarları ve ihtiyar heyeti azaları, mahalle ve kır ve orman bekçileri, köy korucuları; kaçakçılık fiillerini, bunların men ve takip ve tahkik ile mükellef olanlara, ihbara mecburdurlar. 

            Bunlardan mahalle ve köy muhtarları ve ihtiyar heyeti azaları, mahalle ve kır orman bekçileri ve köy korucuları; kaçakçılık fiillerini meni ve takip ve tahkik ile mükellef memurların bulunmadığı yerlerde, bizzat meni ve takip ile mükelleftirler. 

            Madde 3-  Her mahallin en büyük mülkiye memuru bilumum gümrük memurları, doğrudan doğruya Devlet tarafından idare edilen bilcümle inhisar memurları, polis müdürü, merkez memuru, komiser, muavin ve memuru, jandarma kumandan,zabitan ve efradı, hudut ve sahillerde gümrük muhafaza kıtaları zabitan ve efradı ve mumurları kaçakçılığı meni ve takip ve tahkik ile mükelleftirler. 

            Madde 4- Kaçakçılığı takip ve meni ile mükellef olanlar kaçakçılık vukuuna muttali veya müsadif bulundukları zaman bu kanunun kendilerine tahmil ettiği vazifeleri hemen ifaya başlar ve aynı zamanda keyfiyeti taallukuna göre gümrük veya inhisar memurları ile en büyük mülkiye memuruna bildirirler. 

            Kaçakçılık vukuatı askeri ihtisas mahkemeleri mıntıkalarında vuku bulmuş ise kaçakçılığı meni ve takip ve tahkika memur olanlar, gümrük muhafaza kıtaları kumandanlıklarına evvel emirde malûmat verirler ve bu kumandanlıklarla tevhidi mesai ederler. 

            Kaçakçılığın meni ve takibi ile mükellef olanlara muavenet iktiza ettiği takdirde en büyük mülkiye memuru veya muhafaza kıtaları kumandanları tarafından yapılacak tahriri talep üzerine en yakın askeri kumandanı muktezi askeri kuvveti derhal tefrik ve sevk eder. 

            Madde 5- Kara, deniz, nehir ve hava yollarından biri ile Türkiye'ye gelecek veya Türkiye'den harice gidecek ve eşyanın memelekete hangi noktadan girip gümrüğe kadar hangi yolları takip edecekleri ve hangi noktadan harice çıkacakları ve transit ve aktarma olunacak eşya ve şahıslar hakkında ne yolda muamele yapılacağı ve transit antrepolarının ithalat ambarlarından icabına göre tefrikı Dahiliye, İktisat ve Gümrük ve İnhisarlar Vekaletlerince tayin ve ilan olunur. 

            7.Haziran.1926 tarih ve 905 numaralı kanunun 15 inci maddesi hükmü mahfuzdur. 

 
İKİNCİ FASIL
ARAMALAR

            Madde 6- Üçüncü maddede sayılan memurlar aşağıdaki maddeler veçhile aramalara da salahiyetlidirler. 

            Madde 7-  Kaçak eşya, bulunduğu şüphe edeilen her denk veya sandıkta veya nakle hadim sair vasıtalarda arama yapılır. 

            Madde 8- Hususi evlerle müştemilatında arama: 

            A) Mahallin en büyük mülkiye memurunun vereceği yazılı izinle, 

            B) Salahiyetli memurun izni bulunmadığı halde köylerde muhtar veya vekilinin ve bunlar da bulunmadığı takdirde ihtiyar heyetinden iki kişinin huzuriyle: 

            C) Arama izni verenlerin evlerinde arama icap ettiği taktirde mafevk mülkiye memurunun izniyle yapılır. 

            Hususi ev aramaları salahiyetli memurlarca, ihtiyar heyetleri azasından ve bulunmadığı takdirde mahalle veya köy halkından en az iki kimsenin huzuriyle yapılır. 

            Muvazzaf ve müstahdem zabitlerle askeri memurların kendilerinin oturdukları yerlerde arama, mafevk veya hem rütbe bir zabitin huzuriyle yapılır. İzin veren makamın iş'arı üzerine aramada bulunacak zabitin izamına askeri merciler mecburdurlar. 

            Arama sırasında  tetkikına lüzum görülecek evrak bulunursa sahibinin huzuriyle sayılıp mühürlenerek mahhali cumhuriyet müddeiumumisine ve askere ait olanları da  en yakın amiri adliye gönderilir.. 

            Kaçak eşya ile girilirken veya çıkılırken görülen veyahut kaçakçılık sayılan herhangi bir işin yapıldığı zahiri delilleriyle tespit edilen yerlerde usulü dairesinde ve hemen aramak için gündüz izin almağa lüzum yoktur. Bu hallerde arama (A,B,C) fıkraları hükümleri dairesinde geceleyin de yapılır. 

            Madde 9- Dükkan, Mağaza, Ticaret ve alış veriş yapılan hususi evler, depo, ambar, antrepo. han, otel, pansiyon, sinema, tiyatro, gazino, kahvehane, bar, dansing ve bunlara benzer yerler ve müştemilatı umuma açık oldukları müddetçe ve umuma açık yerlerinde arama izinsiz yapılabilir. Bu mahaller umuma açık bulunmadıkları zaman 8 inci Madde hükmüne tabi tutulur. 

            Madde 10- Gümrük salonlarında kaçak eşya sakladığından şüphe edilen şahısların üzeri sivil, asker ayrılmaksızın kayıt ve şartsız aranabilir. 

            Gümrük mıntakası dahilinde bu arama en yakın bir karakola veya bir Hükümet dairesine veya askeri garnizona götürülerek yapılır. 

            Kadınların üzerinde arama, bir kadın marifetiyle yapılır. 

            Hakim ve cumhuriyet müddeiumumileri ile Müddeiumumilerin muavini sıfatiyle emirlerini icraya memur olan zabıta memurları hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda mevcut salahiyetler mahfuzdur. 

            Madde 11- 5 inci madde mucibince tayin olunan kapı ve yollardan başka yerlerden izinsiz girmek ve çıkmak ve geçmek memnudur. Bu yerlerde tesadüf edilecek şahısların her nevi nakil vasıtaları salahiyetli memurlar tarafından durdurulur. Eşya ve yükü aranır. 

            "Dur" ihtarına itaat etmeyen şahıslar hakkında evvela havaya silahatmak suretiyle bu ihtar tekrar edilir. Yine riayet etmezse silah kullanmağa, muhafaza kıtalarına mensup asker ve silahla teçhiz edilen muhafaza memurları mezundur. 

            Silahla teçhiz edilen zabıta ve muhafaza memurlarının memleket dahilinde tesadüf edecekleri kaçakçılar hakkında da baladaki fıkralar ahkamı tatbik olunur. 

 
ÜÇÜNCÜ FASIL
CEZAİ HÜKÜMLER
 
BİRİNCİ KISIM
MÜNHASIRAN GÜMRÜKLERE AİT CEZAİ HÜKÜMLER

            Madde 12- Yabancı memleketlerden geldiği halde mücbir sebepler olmaksızın avrakının gösterdiği mahal güzergahı haricinde Türkiye kara sularında rastlanan gayri safi yüz tonilato hacminden aşağı (yüz dahil) sefinelerin hamulesi müsadere olunur. 

            Hamulesi bulunmadığı halde hamulesi olmadığını veya başka bir limana çıkarıldığını veya avarya olduğunu ispat edemeyen sefine kaptan veya acentasına tonilato başına on lira hesabiyle ağır para cezası hükmolunur. 

            Madde 13- Sahillerde ve hudut teşkil eden nehir ve göllerde gümrük idaresi bulunmayan yerlere izinsiz yanaşan veya kara ile veyahut sefineler ile ihtilat eden sefinelerin içinde bulunan memnu eşya manifestoya dahil olsun olmasın müsadere olunur. 

            Madde 14- Türkiye'ye giren yolcuların beyanlarına muhalif olarak üzerlerinde veya eşyaları arasında çıkan gümrük resmine veya inhisara tabi eşya müsadere olunur. 

            Madde 15- Hariçten getirildiği halde manifestosunun asıl nüshasında veya barnamede yazılı olmıyan resme tabi eşya ister vapur ve ister şimendifer vesair nakil vasıtalarının içinde zuhur etmiş olsun ve ister gümrüğe teslim edilmiş bulunsun bu eşyanın manifesto veya barnameye yazılmaması makbul ve mücbir sebepten ileri geldiği sabit olmazsa müsaderesine ve bedelinin bir misli ağır para cezası alınmasına hükmolunur. 

            Madde 16- Manifestonun asıl nüshasına dahil olmayan eşyanın kapları manifestoda yazılı diğer bazı kapların numara ve markasını havi bulunur ve zarfları da nev'i itibariyle mutabık olursa bunlardan ağır resme tabi eşyayı havi olanları manifesto haricinde sayılır ve hakkında 15 inci Madde hükmü tatbik olunur. 

            Bu eşyanın, manifestosunun gümrüğe ibrazından evvel suretlerine ilave ve sefinenin limana gelmesi akabinde üzerine giden memura vücudundan malûmat verilirse bunlardan gümrük resminin bir misline muadil ağır para cezası alınmasına hükmolunur. 

            Manifestoya ithal edilmemesinin makbul ve mücbir sebeplerden ileri geldiği ispat olunursa ceza lazım gelmez. 

            Müsemmaları iç zarfları üzerinde yazılı isimlere uymayan maddeler müsadere olunur. 

            Madde 17- Manifesto veya barnamede yazılı olmayan ve bulunduğu yerden aranarak çıkarılan eşyanın müsaderesiyle failleri hakkında 25 inci maddenin 2 nci fıkrasından başlayan hükümler tatbik olunur. 

            Madde 18- Türkiye'ye giren veya Türkiye'den çıkan yolculara ithali veya ihracı memnu eşya bildirilir. Bu  tefhimden sonra kendilerinin beyanları hilafına olarak üzerlerinde veya eşyaları arasında memnu eşya çıkarsa bunların müsaderesine ve kıymetinin beş misli ağır para cezasına hükmolunur. 

            Memnu eşya sahibi para cezasını gümrük idaresine rızasiyle verirse keyfiyet gümrük idaresince tutulacak ve kendisine imza ettirilecek zabıt varakasına derci ile iktifa olunarak hakkında takibat yapılmaz ve kendisinin mahkemeye müracaat hakkı da sakıt olur. 

            Madde 19- Yabancı memleketlerden gelen memnu eşya manifestonun asıl nüshasında veya barnamede tasrih edilerek gümrüğe getirilirse sağlam teminat altında geldiği yere veya diğer bir yabancı yere iade ve sevk olunur. 

            Manifestonun asıl nüshasına veya barnamede dahil olmayan bu kabil eşya, velev ki mevrit liman veya istasyona gelmesi akabinde kaptan veya acentası veya şimendifer idaresi tarafından gümrüğe ihbar ve hatta teslim edilmiş olsun, müsadere edilmekle beraber nakledenler hakkında 25'inci maddenin 2 nci fıkrasından başlıyan hükümler tatbik olunur. 

            Madde 20- Hakikat hilafına beyanname vermekle veya herhangi bir hile ve suistimal ile muamelesi yaptırılarak noksan resim verilmek veyahut gümrük resmi verilmeksizin resmi verilmiş ve muamelesi yaptırılmış mal gibi gösterilmek suretiyle memlekete eşya ithal ettikleri anlaşılanlar hakkında 1 seneden 3 seneye kadar hapis ve resmi verilmeyen eşya kıymetinin iki misli ağır cezası hükmolunur.Bu harekete iştirak eden memurlar hakkında verilecek ceza bir misli arttırılır. 

            Madde 21-Gümrüklerce tutulan resme tabi eşyanın veya nakilleri o eşyanın zaptını mütakıp kıymetiyle beraber gümrük resmine ve sair tabi olduğu resimlere muadil bir meblağı depozito ederek kendisine teslimini istiyebilir.Bu surette istenilmeyen eşya,bozulur mevattan ise veya muhafazası zor ve masraflı olursa,gümrük idaresince sahibine bildirildikten sonra ticaret odası bulunmıyan yerlerde belediye encümeni azasından bir zatın huzurunda artırma ile satılır. 

            Madde 22- Gümrüğe ait kaçak eşya ve maddelerin müsaderesi, kaçırıldığı tarihten  itibaren bir sene içinde istenilebilir.12,13 ve 14 üncü maddelerle 16 ncı maddenin son fıkrasında yazılı eşya,yalnız vaka anında müsadere edilebilir. 

            Bu suretlerle müsaderesi hakkı sakıt olan eşyanın bedeliyle bu eşyaya taalluk eden Devlet resimleri kaçakçıdan tahsil olunur. 

            Resimlerin tayini kabil olmazsa her kap için beş liradan iki bin liraya ve dökme eşyanın her tonası için 10 liradan 50 liraya ve bedeli tahkik ve tayin edilemediği halde dahi  50 liradan 5000 liraya kadar ağır para cezası alınır. 

            Kaçakçılık fiillerine terettüp eden cezalarla kaçırılan malın bedeli Türk Ceza Kanununun müruru zaman hükümlerine tabidir.Bu suretle müruru zamana uğrayan kaçak eşya için resim dahi aranmaz. 

 
İKİNCİ KISIM
GÜMRÜK VE İNHİSAR KAÇAKÇILIĞINA AİT CEZAİ HÜKÜMLER

            Madde 23- Cezai hükümler faslının birinci kısmında yazılı suçlara müteallik kaçak eşya müstesna olmak üzere gerek hariçten gelsin ve gerek dahilde bulunsun kaçak eşya ve maddeler derhal zapt olunur ve tutuldukları yere en yakın olan hükümet merkezinde ve maznunun huzurunda zabıta memuru ile ait olduğu gümrük ve inhisarlar memurlarından ve bulunmadığı yerlerde mal memurlarından mürekkep bir heyet tarafından nevi ve aded ve  miktarını bildiren bir zabıt varakası tanzim ve imza olunur. 

            Bunların arasında: 

            1.Suçun sübut delili olmakla beraber mahiyetinin tayini fen ve ihtisas erbabının tahlil veya tetkikına bağlı bulunan memnu maddeler zabıta memurunun resmi mühürü ile mühürlenerek bu baptaki zabıt varakasıyle birlikte gümrük veya inhisar idaresine makbuz mukabilinde verilir. 

            2. Oyun ve sigara kağıdı ve tütün ve kibrit ve çakmak, barut, eczai nariye ve mevaddı infılakıyle, fişek ve av malzemesi, saçma gibi kaçak maddeler en yakın gümrük veya inhisar idaresinde ve bulunmadıkları yerlerde en yakın hükümet konağında alakadarların huzuriyle imha ve bu keyfiyet dahi ikinci bir zabıt varakasiyle tesbit ve imza olunur.Maznunu bulunmıyan veya firar etmiş olan kaçak maddelerin tesbit ve imhasında maznunun huzuru aranmaz. 

            3. Satılması veya kullanılması memnu olmıyan kaçak maddeler ait olduğu gümrük veya inhisar idaresine ve  bulunmıyan yerlerde mal memuruna ilmühaber mukabilinde teslim olunur. 

            Yukarıdaki hükümler, gümrüklerce tutulan inhisar eşya ve maddeler hakkında dahi caridir. 

            Bu maddelerin ait oldukları inhisar idarelerine tevdiinde, bedel ve resim aranmaz. 

            Madde 24- 23.' üncü maddenin 3 numaralı bendine tevfikan  gümrük idarelerine veya bulınmıyan yerlerde mal memurlarına teslim olunan vet-ya gümrük idarelerince ele geçirilen eşyanın müsaderesi kararı katileştikten sonra bunlar hakkında 1549 numaralı kanunun ikinci maddesinin bu kanun ahkamiyle tearuz etmiyem hükümleri dairesinde muamele olunur. 

            Ancak o maddeye tevfikan satılığa çıkarılan eşyanın satış bedeli gümrük resminin veya sif kıymetinin hangisi daha az ise o miktardan aşağı olamaz. 

            Kaçak eşya  ithali memnu olan kısımdan ise takdir edilecek bedel mukabilinde taalluk ve münasebedi olan devlet idare ve müesseselerine verilir. ve mukadder bedel bütçedeki tahsisatına mahsuben 60 ıncı maddedeki nispetler dairesinde tevzi olunur. 

            Madde 25- 14 ' üncü maddehükmü hariç kalmak üzere inhisara tabi kaçak eşyayı istimal veya istihlak için bulunduranlar ile gümrüğe kaçak eşyayı kaçak olduğunu bilerek şahsi ihtiyacında kullanmak kastiyle satın alan veya nezdinde bulunduranlardan,bu eşyaserbestçe alınıp satılabilen nevattan ise mahhali rayicinin bir misli ve inhisara tabi ise 20 lira hafif para cezası alınır ve eşya müsadere olunur. Kaçak maddelerin rayici veya inhisar kanunlarındaki cezası 20 lirayı geçen kaçakçılarda bu hüküm tatbik olunmaz. 

            Yukarki fıkra hükmü tatbik olunmıyacak olnalarla birinci maddede sayılan sair suçlar için 6 aydan 3 seneye kadar hapis ile beraber gümrük resmine tabi işlerde tutulan eşyanın gümrük resmiyle sair Devlet resimlerine muadil para cezası ve inhisara tabi işlerde hususi kanun ve nizamlarındaki para cezası hükmolunur ve eşya müsadere edilir. 

            Kaçak gümrük eşyasının ele geçirilmediği veya memnu eşyadan bulunduğu hallerde veyahut hususi kanun ve nizamnamelerinde  parta cezası bulunmıyan yerlerde kaçak mal kıymetinin iki misli para cezası alınır. 

            1701 numaralı Tütün İnhisarı Kanununun 62 nci maddesinde yazılı suçlara bu madde hükmü tatbik edilemez. İkinci fıkrada yazılı suçları işleyenler kaçakçılığın meni ve takip ve tahkik ile mükellef memurlardan ise o fıkradaki cezanın en yüksek derecesi hükmolunur. Bunlardan maada memurlara verilecek ceza bir seneden aşağı olamaz. 

            Madde 26- Kaçakçılık maksadıyla bir teşekkül vücuda getirenlerle  idare edenler 6 aydan 2  seneye kadar hapis ve 200 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasına mahkum olurlar. Öyle birı teşekküle intisap edenler mücerret bundan dolayı  üç aydan bir  seneye kadar hapis ve yüz liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasıyle cezalandırılırlar. 

            Kaçakçılıkla iştigal etmek maksadiyle iki  veya daha ziyade kimselerin birleşmeleri kaçakçılık için teşekkül sayılır. 

            Teşekkülü vücude getirenler veya o teşekküle intisap edenler içinde memur da var ise bu memurlar birinci fıkrada yazılan cezaların iki misli ile cezalandırılırlar. 

            Madde 27- 26 ncı maddede yazılı  teşekkülleri vücude getirenler veya bu teşekküllere  mensup olanlar tarafından kaçakçılık yapılırsa vücuda getiren veya idare edenler hakkında 2 seneden 5 seneye kadar ve diğerleri hakkında 1 seneden 3 seneye kadar hapis cezasiyle beraber inhisar mevaddı için hususi kanunlarındaki para cezaları miktarından ve diğer eşya kaçakçılığı içinde gümrük resminin beş mislinden ve memnu eşyadan ise kıymetinin beş katından aşağı olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur Kaçak eşya dahi müsadere edilir 

            Bu maddede yazılı cürümde memur ve müsdahdemler de alakadar bulundukları takdirde 26 ncı maddenin son fıkrasındaki esasa göre cezalandırılırlar. 

            Aralarında bu suretle bir teşekkül ve irtibat olmaksızın ikden fazla kimseler tarafından toplu olarak kaçakçılık yapanlara 25 inci maddede yazılı cezalar yarısı miktarında zammedilerek hükmolunur. 

            Madde 28- İçlerinden velev biri olsun memnu silahlı olarak kaçakçılık yapan şahısların her biri hakkında yukarı ki maddelerde yazılı cezalar iki kat olarak hükmolunur. 

            Madde 29- Kaçakçılığı Devletin siyasi veya mali veya iktisadi veya askeri veya idari emniyet ve selametini bozmak kastına vasıta ve alet ittihas ettikleri sabit olanlara 10 seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis ve yukarıdaki maddelerde yazılı nispetler dairesinde para cezaları hükmolunur ve kaçak eşya da müsadere edilir. 

            Madde 30- Kaçakçılığın men ve takip sırasında vazifedar olanlardan birini veya ahaliden memurlara yardım eden bir kimseyi öldürenler ölüm cezasına mahkum olurlar. 

            Madde 31- Kaçakçılık münasebetiyle Türk Ceza Kanununda yazılı sair bir cürüm işleyenler hakkında içtima kaidesi tatbik olunmaksızın her cürümün cezası ayrı ayrı hükmolunur. 

            Madde 32- Kaçak eşyanın yakalanması tehlikesine karşı sigorta yapanlar 6 aydan bir seneye  kadar hapis ve 500 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. 

            Kaçakçılığı sigorta edenlerin Türkiye dahilinde şube veya acenteleri varsa kanunun tayin ettiği ceza bunlardan alınır veTürkiye dahilinde sigortacılıktan menedilir. 

            Madde 33- 25, 26 ve 27 ,inci maddelerdeki kaçakçılık cürümlerine veya teşekküllerine, faillerinin hal ve sıfatlarını bilerek her ne şekilde olursa olsun yardım edenler hakkında asıl suçluların o maddeler hükmünce görecekleri cezaların yarısı hükmolunur. 

            Bu fiilllere iştirak eden memur ise asıl fail gibi ceza görür. 

            Madde 34- Gümrük veye inhisar idarelerinin mühür veya damga veya alameti farikalarını veya bandrol veya etiketlerini taklit veya tahrif veya konulduğu eşyadan fek veya tabdil ederek veya çalarak yahut bunların sahte veya çalınmışlarını tedarik eyleyerek kaçak maddelerde kullananların hareketleri kaçakçılık sayılır ve 25'inci maddenin 2 nci fıkrasında yazılı ceza hükmedilmekle beraber, bu suçun Türk Ceza Kanununun muayyen olan cezasiyle de ayrıca cezalandırılır. 

            Yukarıdaki fıkrada yazılı alamet veya bandrol ve etiketleri salahiyet ve mezuniyetleri olmaksızın basanlar veya satanlar veya saklayanlara 6 aydan  2  seneye kadar hapis cezası hükmolunur. 

            Bu maddede yazılı fiiller ilgili memurlar tarafından işlenmiş ise, ceza iki kat olarak hükmolunur. 

            Madde 35- Ceza ehliyetini haiz olmayan kimseleri kaçakçılık suçlarında kullananlar, kaçakçılık fiiline terettüp eden cezaya yarısı misli zammonularak cezalandırılır. 

            Kaçakçılıktan menfaat veya alakası olmaksızın velayet veya vesayetleri altında bulunan ehliyetsizlerin kaçakçılık yapmasına göz yumanlar 20 liradan 200 liraya kadar hafif para cezasiyle ve  tekerrürü halinde bi haftadanbir aya kadar hafif hapis ile cezalandırılırlar. 

            Madde 36- Kaçakçılık işlerinde memurlara hediye veya rüşvet verenler bir seneden beş seneye kadar hapis ve yüz liradan bin liraya kadar ağır para cezasına mahkum edilirler. 

            Rüşvet  vermeğe teşebbüs veya tavassut  edenler hakkında bu ceza yarısından dörte üçüne kadar tenzil edilerek hükmolunur. Kaçakçılık yapılmış ise onunda cezası ayrıca verilir. 

            Kaçakçılık işlerinde hediye veya rüşvet alan veya rüşvet ve hediye almağa teşebbüs eden memurlar hakkında birinci fıkrada yazılı cezaların iki katı hükmedilir. 

            İhmal, müsamaha, rüşvet ve iştirak şekillerinden başka her hangi suretle bu kanunda yazılı meni ve takip ve tahkik vazifelerini suistimal edenler bir seneden üç seneye kadar hapsolunur. 

            Bu suistimal irtikap suretinde vuku bulursa irtikabın şekil ve derecesine göre Ceza Kanununun 209 uncu maddesine uyan hallerde o maddeye tevfikan tayin olunacak cezaya nısıf miktarı zammolunur; 210 uncu   maddesine uyan hallerde iki buçuk seneden aşağı olmamak üzere hapis cezası hükmolunur. 

            Madde 37- Kaçak arama işlerinde kanuna muhalif hareket edenler hakkında Türk Ceza Kanununun 194' üncü maddesi tatbik olunur.  

            Madde 38- İkinci'nci maddede yazılı ihbar mecburiyetini ifada ihmal eden memurlar hakkında bir aya kadar hafif hapis ve elli liraya kadar para cezası hükmolunur.o maddenin ikinci fıkrasında yazılı takip vazifesini yapmakta ihmal eden muhtar ve ihtiyar heyeti ağzalarıyle bekçi ve koruyucular hakkında  Ceza Kanununun 230 uncu maddesinin ilk fıkrasındaki cezaya bir haftadan bir aya kadar hapis cezası da ilave olunur. 

            3 üncü maddede yazılı memurlardan bu kanunda mükellef oldukları vazifeleri yapmayı ihmal edenler hakkında Ceza  Kanununun 230 uncu maddesinin son fıkrasına göre ceza hükmolunur. 

            Madde 39- Kaçakçılık yapanlara müsamaha edenler 3'üncü maddede yazılı memurlardan ise kaçakçıya verilmesi lazım gelen cezaya yarısı miktarı zam ile cezalandırılır. Bunun haricindeki memurlardan haklarında kaçakçıya verilmesi lazım gelen cezanın yarısı hüküm olunur. 

            Mensuplarının kaçakçılık yapanlarına müsamaha eden nakliyat müessese ve şirketleri kaçakçıya, hüküm olunması lazım gelen Para cezası miktarında ağır Para cezasıyla mahkum edilir. 

            Antrepolarda ve bekleme yerlerinde ve tahmil ve tahliyede zayi olan veya değiştirilen mallar hakkında kaçak muamelesi tatbik olunur. Bu malların bedelleri ile resimlerinden taalluk eyledikleri müesseselerin hükmi şahsiyetleri malen mesuldürler. 

            Madde 40- Kaçakçılık için vücude getirilen bir teşekkülü idare edenler hakkında hükmedilerek cezalara her halde muvakkat sürgün cezasıda zammedilir. 

            Kaçakçılık mükerrirleri hakkında Türk Ceza Kanununun tekerrüre mütedair hükümleri tatabik ve bunlara muvakkat sürgün cezası da ilave olunur. 

            Bu kanuna göre bir sene veya daha fazla hapis cezasına mahkum olanların cezalarına muvakkat sürgün cezası da zammolunabilir. 

            Üçüncü defa kaçakçılıkta  mahkum olanların cezalarına Emniyet Umumi nezareti altına alınmak cezası da zammolunur. 

            Madde 41- Posta sürücüleri, kaptanlar, gemi adamları vesair kara, deniz, nehir ve havada nakliyat yapan şahıs veya idare veya şirketlerin memur ve adamları; han, otel, kahvehane, meyhane, gazino, ticaret ve alış veriş yapan hususi evler, vesair umumi yerler müdür ve sahipleri meslek ve sanat ve vaziyetlerinin verdiği kolaylıktan istifade ederek birinci maddede yazılı kaçakçılığı irtikap eyledikleri takdirde, haklarında 25'inci maddenin 2'nci fıkrasında yazılı para cezasından başka terettüp eyleyecek hapis cezasına yüksek haddi geçmemek üzere yarısı zammolunarak hükmedilir. 

            Madde 42- Kaçakçılıktan mahkûm olan inhisar maddeleri bayilerinin bey'iye tezkere veya ruhsatnameleri iptal edilmekle beraber kendilerine bir daha inhisar maddelerini satmak hakkı verilmez. 

            Madde 43- Kazanç maksadıyla kaçak şeyleri inhisar maddelerine ait zarflara koyan veya inhisar maddelerini kaçak maddelerle karıştıran veya mezuniyet almaksızın tasfiye eden kimseler hakkında bu Kanunun 25'inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü tatbik olunur. 

            Madde 44- Tren veya istasyon veya vapurlarda ve her nevi nakil vasıtalarında vekahvehane, otel, han, gazino,bar , dasing ve sair bu gibi umumi yerlerde bunların memur ve adamları tarafından yapılan kaçakçılık suçlarında ihmal ve teseyyüpleri  müessir olduğu tahakkuk eyliyen  o vasıta ve o mahallerin sahip veya müstercilerinden 20 liradan 200 liraya kadar hafif para cezası alınır. 

            Madde 45- Gümrük resminden muaf olarak ithali lazım gelen eşyanın gümrüğe ibraz ve muamelesi ifa olunmaksızın ithaline ve 5 inci madde mucibince tayin olunan mahal ve yollarda başka yerlerden geçirilmesine teşebbüs olunursa faillerinden mümasil eşyanın gümrük resminin dörtte biri nispetinde ağır para cezası alınır. 

            Gümrük resmine tabi olmıyan eşyayı 5 inci maddede tayin olunan yollardan başka yerlerden memleket haricine çıkaranlar hakkında beş liradan elli liraya kadar hafif para cezası alınır. 

            Madde 46- Müşterek kaçakçılık edenlerden veya kaçaklığa yardım eyleyenlerden alınacak para cezasına, bunlardan her biri müteselsilen kefildir. 

            Madde 47-  Kaçak eşya naklinde bilerek kullanılan vasıtalar hakkında  aşağıda gösterildiği veçhile muamele olunur. 

            A)Kara nakil vasıtalarında umum hayvanlar ve koşumları, her nevi araba ve hayvan ve komşuları otomobil, kamyon ve kamyonet ve bunlara benzer vasıtalar, deniz ve nehir vasıtalarında sal, sandal, mavna ve emsali ve yüz tonilatoya kadar (100 tanilato dahil ) motörlü veya buharlı veya yelkenli umum sefineler, deniz altı sefineleri ve her nevi tayyareler  müsadere olunur. 

            B) 101 gayri safi tonilatodan bin gayri safi tonilatoya kadar (1000 tonilato dahil) olan her nevi safineler, kaçak hamulesi kaçak olmıyan hamulesinden gümrük resmi itibariyle fazla bulunmadığı takdirde müsadere edilir.Fazla olmadığı halde safine kıymetinin üçte biri nisbetinde ağır para cezası hükmolunur. 

            C)1000 Gayri safi tonilatodan fazla olan her nevi sefineler naklettikleri kaçak eşya kıymetinin iki misli veya daha aşağı kıymette oldukları halde müsadere edilir. Sefine bu nispetten daha fazla kıymette olduğu halde kıymetinin dörtte biri derecesinde ağır para cezası hükmolunur. 

            Bu cezanın miktarı kaçak eşya bedelinin iki mislinden aşağı olamaz. 

            D) Müsaderesi  lazımgelen nakil vasıtaları başka bir yerde durdurulmaksızın taallukuna göre en yakın gümrük veya inhisar idaresinde teslim edilir. 

            Madde 48- Kaçakçılıkta kullanılan nakil vasıtaları ve kaçak maddelerin yapılmasında kullanılan alet ve edevat  her nerede ve kimin tarafından tutulursa tutulsun zaptolunarak  taalluk  ettiği idareye derhal teslim olunur.İdare, zaptedilip muhafazası külfet ve masrafı mucip olan bu gibi nakil vasıtalarını mahalli hükümet marifetiyle ve arttırma ile sattırılabilir. 

            Madde 49- Bu kanunda yazılı kaçakçılık suçlarından birine iştirak etmiş olan bir şahıs hükümet memurlarınca haber alınmadan evvel gelip te kaçakçılığı ve faillerini ve kaçak eşyanın saklanmış veya satılmış olduğu yerleri kaçakçılığı meni ve takip ve tahkik ile mükellef memurlara haber verirse fiiline terettüp eden cezadan muaftır ve muhbir ikramiyesine müstahaktır. Haber alındıktan sonra fiilin etrafiyle meydana çıkmasına hizmet ve yardım eden şeriklerin cezası yarısına indirilir. 

            Mürettiple memurlar ihbar ve müsadere ikramiyelerinden müstefit olamazlar. 

            Madde 50- İkramiyeden faydalanmak veya başkasına zarar vermek veyahut kendisini cezadan kurtarmak maksadiyle bu kanunda yazılı suçlardan biririn  yoktan tertip ve delillerinin trasni veya ihsar ile başkasına isnat edenler her kim olursa olsun tertip ve isnat eylediği cürmün cezasiyle beraber Türk Ceza Kanununun 283 üncü maddesinde yazılı cezailede mahkum olur.İlave olunacak cezanın en az haddi 3 aydan aşağı olamaz. 

            Yukarıdaki tertip ve tasni hakkında merci huzurunda yalan yere ihbar veya şahadette bulunanlar dahi Türk Ceza Kanununun  283 ve 286 ıncı maddelerinde  yazılı cezalarından suçlarına uyan fıkradaki cezanın en fazla haddiyle cezalandırılırlar. 

            Madde 51- Doğrudan doğruya kaçakçılık yapmaktan veya vazifesini suiistimal veyahut rüşvet almak suretiyle kaçakçılığa sebebiyet vermekten veya cürüm tasniinden mahkum olan memurlara amme hizmetlerinden müebbet memnuiyet cezası da hükmolunur. 

            Madde 52- Bu Kanunun ceza hükümlerinde yazılı memur tabirinden maksat Türk Ceza Kanununun 279'uncu maddesiyle Askeri Ceza Kanununun 13'üncü maddesinde sayılan şahıslardır. 
  

DÖRDÜNCÜ FASIL
USULÜ HÜKÜMLER

            Madde 53- Bu kanunun 26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,39 ve 40 ıncı maddelerinde yazılı cürümler ilk tahkibata tabi tutulabilir. 

            Bu işlerde önceden tevkif  yapılmamış ise son tahkikatın  açılması kararı ile beraber suçlu tevkif olunur ve mahkemece de o  veçhile duruşmaları yapılır. 

            Duruşmalara ve temyiz tahkikatına mütedair olarak 58 ve 59 uncu maddelerde konulan hükümler bu işlerde de caridir. 

            Madde 54- Kaçakçılık hadisesinin görüldüğü esnada tesbitine mütaalik bulunan zabıt varakaları: 

            1. Hangi senenin hangi ay ve gününde nerede tanzim olunduğunu ve yazanların resmi sıfat ve hüviyetlerini ve  icrası amirin yazılı iznine bağlı olan işlerde bu iznin tarih ve numarası; 

            2. Vakayı ve delilleri ve suçu vücuda getiren eşya ve alet ve edevatın ve nakil vasıtalarının mahiyet, miktar ve vasıflarını ve nerede ve ne suretle görülüp zaptedilmiş olduklarını; 

            3. Maznunun isim ve hüviyet ve sanat ve mahalli ikameti ile ifadesini; 

            Muhtevi olmak ve tanzim eden memur ile maznun ve hariçten hazır bulunan hazır bulunan en az iki kimse tarafından imza olunmak lazımdır. Bu şartları tamamen haiz olarak Kanunun 3' üncü maddesinde yazılı memurlar tarafından tanzim olunan zabıt varakaları ilk tahkikata tabi tutulmuş olan işlerin maadasında sahteliği ispat olununcaya kadar muteberdir. 

            Maznun, zabıt varakasını imzadan istinkaf ederse sebebini kendi el yazı ile varakanın altına yazıp  imaz eder. Yazı bilmezse istinkaf sebebi hazır bulunanlar tarafından varaka altına yazılarak imza edilir. 

            Sebepsiz istinkaf halinde  de keyfiyet veçhile  tesbit olunur. Sebep beyaniyle istinkaf halinde hakim o sebeplerin mahiyetine göre tetkikat yapabilir. 

            Bu zabıt varakasının sahteliğini iddia halinde bunu iddia eden maznun mahkemeye sahtelik hakkında kanaat  verecek deliler göstermeye mecburdur. 

            Bu takdirde mahkeme bu müdafaayı tamika şayan görürse delillerini istima ve tetkik eder. Neticede maznunun iddiasının haklı gösterecek bazı sebepler karşısında kalırsa sabıt varakasını imza etmiş olan şahitleri çağırıp dinledikten ve başka delileri var ise tetkik ettikten sonra hasıl edeceği kanaate göre kaçakçılık davasını intaç edert. 

            İş sürüncemede bırakmak kastiyle sahtelik iddiasında bulunanlara yol gösterenden 100 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası alınmasına hükmolunur. 

            Bu kimseler avukat ve dava  vekili iseler  hakklarında salahiyetli merciler tarafından ayrıca insibati muamele de yapılır. 

            Madde 55- Bu Kanunun 12 ,13 ve 14' üncü maddeleriyle 16 ncı maddesinin son fıkrasında beyan olun müsaderelere gümrük memurlerından müteşekkil bir heyet karar verir. 

            Bu kanunun 25 inci maddesinin 1 inci fıkrasıyla 44 üncü maddesinde yazılı suçlara müteaallik para cezalarına 1701numaralı kanunun 69 ve 70 inci maddeleirnde yazılı heyetler tarafından karar verilir. 

            1 ve 2 nci  fıkrada yazılı mercilerce verilen kararlara karşı maznunlar tarafından 1701 numaralı kanunda gösterilen müddet ve usul  dairesinde sulh hakimlerine itiraz olunabilir. 

            Sulh hakiminin birinci fıkra mucibince verilecek müsadere kararı aleyhine itirazen vereceği hükümlerin kıymetçe 50 liradan fazla olanları müstesna olmak üzere her iki fıkrada yazılı işlerde itiraz üzerine  verceği kararlar katidir. 

            Bu cezalar Tahsili  Emval Kanunu hükmünce tahsil olunur. 

            Madde 56- 55. inci madde haricinde kalan ve bu kanunda yazılıl buluna suçlara ait davalar münferit hakimli asliye mahkemeleri tarafından görülür. 

            Müçtemi  teşkilata tabi asliye hakimi bulunan yerlerde bu işleri görecek münferit hakimleri Adliye Vekaleti ayırır.Bu hakimler kaza merkeziyle mukayyet olmaksızın hadise yerinde dahi davayı görüp bitirmek salahiyetini haizdir.Ölüm  veya 10 sene veya daha fazla hapis cezalarının müstelzim kaçakçılık suçlarının muhakemesi salahiyetli ağır ceza mahkemelerine aittir. 

            Bu hakimler tarafından hükmolunacak para cezalarının havi hüküm ilamları hapis hükmü müstesna olarak Tahsili Emval  Kanununa göre tahsil edilmek üzere cumhuriyet müddeiumumiliğince bulunduğu yerde Gümrük İnhisarlar Vekaletinin ait olduğu memuruna verilir. Bu suretle istifası mümkün olmayan ağır para cezalarının Türk Ceza Kanunun hükümlerine göre hapse çevirilmesi için ilamı cumhuriyet müddediumumiliğine iade olunur. 

            Madde 57-  56' ncı madde de yazılı suçlar hakkında ait olduğu idarelerin memurları tarafından tanzim edilecek zabıt varakaları ve tahkikat evrakı muktazi takibatın icrası için  bir müzekkere ile cumhuriyet müddeiumumîliğine verilir. Gümrük ve inhisarlar memurları bu  müzekkerelerle Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 367nci maddesinde gösterilen müdahil sıfatını ihtisap etmiş olurlar. 

            Madde 58-  55 inci maddede yazılı işlerden maadasında gümrük veya inhisar memurları tarafından müddeiumumiliğine verilen evrak ilk tahkikata ve karar hakimliği kararına hacet kalmaksızın iddianame ile mahkemeye verilir ve bu mazmunlar hakkında mahkemece açılacak son tahkikatın mevkuflu olarak yapılması mahkemeden istenir. Mahkemece ilk önce bu cihet hakkında bir karar verilir. 

            Hüviyetini ispat edemiyen veya kaçakçılıkta sabıkası olanlar veya kaçak eşya ile  birlikte yakalananlar hakıkındaki tahkikat ve mahkemeler mutlak suretle mevkuf olarak yapılır. Failler sübut delilleri ile beraber mahkemeye sevk olundukları hallerde derhal duruşma yapılarak dava intaç. olunur. Sair  hallerde gecikmesine zaruret bulunaan bir sebep olmadıkça mahkeme usulü hükümlerle bağlı olmaksızın icap eden muamele ve tebliğleri yaptırarak iddianamenin verilmesinden itibaren nihayet beş gün içinde duruşma yapmaya ve 54 üncü maddenin son fıkrasında gösterilen zaruretler müstesna olmak üzere duruşmayı bir celsede bitirmeye ve cumhuriyet müddeiumumisi de iddiasını aynı  celsede serdetmeğe mecburdur. Maznunun duruşma sırasında  diğer bir cürmünün de mevcudiyeti anlaşılırsa bile  bu hal davaların tevhidine sebep teşkil edilemez. 

            Maznun veya müdefaai müdafaasını  hazırlayamadığından dolayı mühlet isterse kendisine nihayet üç gün müsaade edilebilir. 

            Mazmun duruşmadan evvel tevkif olunmamış ise  mahkumiyet halinde tevkifine de karar verilir. Davanın temyiz olunması mevkufiyet halinin devamına mani olamaz ve bu tevkif kararına itiraz olunamaz. 

            Mahkemece bu kanuna göre hükmolunan cezalar tecil edilemez. 

            Madde 59- Davayı temyiz eden maznun hükme karşı itirazlarını ya temyiz istidasında yazar veya temyiz istidası için kanunda muayyen müddet içinde bu hususta bir zabıt varakası tutulmak üzere mahkeme zabıt katibine beyan eder. 

            Evrak istidanın kaydı veya beyan zabıt varakasının yapıldığı günden itibaren bir hafta içinde Temyiz Mahkemesine gönderilir. Temyiz tetkikatı diğer işlere tercihan ve müstacelen yapılır. Hükme tesir etmeyen usul noksanları bozma sebebi ittihaz olunmaz. Temyiz Mahkemesi kanun maddesinin numarasında yanlışlık vukuu veya hüküm mahallindeki tavsife göre cezası daha hafif olan maddenin tatbiki icap ederken daha ağır olan ve tavsife uymayan maddenin tatbiki gibi zühulleri tashih ve tatbiki lazım gelen maddeye göre ceza tayin eder. 

            Madde 60- Bu kanunda yazılı para cezalariyle müsadere olunan eşyanın sif kıymetinden yüzde otuzu haber verenler ve yüzde otuzu bilfiil tutanlara ikramiye olarak dağıtılır. yüzde onbeşi peşin ikramiye faslının mütehavvil tahsisatın karşılığı olmak üzere Hazineyı  irat kaydolunur.Yüzde onu müsademelerde ölenlerin veya sakat kalanların sigortasına tahsis olunur.Yüzde onbeşi kaçağın vuku bulduğu muhafaza tabur veya merkez müdiriyeti itibariyle muhafaza işlerinde fevkalede yararlığı görülen memurlara tevzi olunur. 

            Kaçak eşyanın muhbiri yoksa muhbire ait olan hissenin üçte ikisi bilfiil tutanlara, üçte biride peşin ikramiye faslının mütehavvil tahsisatına  karşılık teşkil etmek üzere Hazineye irat kaydolunur. 

            Madde 61- Kaçak eşya ve maddeleri ihbar edenlerle bilfiil tutanlara bu kanunun 60ıncı maddesinde yazılı ikramiye hisselerinin yüzde otuzu müsadereyi mütaakıp  ve peşin olarak verilebilir. Ancak bu yüzde otuzlar müsadere edilen eşya ve maddelerin yarısını geçemez. 

            Peşin ikramiyeler bütçelerde açılarak  mütehavvil tahsisat faslı mahsusundan verilir. 

            Madde 62- Kaçak Sigara kağıdı müsaderelerinde muhbirlerle bilfiil tutanlara peşin olarak aşağıdaki nisbetler üzerinden ikramiye verilir: 

            50 yaprak bir defter itibariyle: 

            Bir defterden 1000 deftere kadar beher defter için 2 kuruş; 

            1000 defterden fazlasına beher defter için 1 kuruş. 

            Ancak  kaçak sigara kağıdının miktarı ne olursa olsun her ihbar ve müsadere vakasında peşin olarak verilecek ikramiya 300 lirayı geçemez. 

            Madde 63- Müskirat maddeleri ile takdir vesayeti ihbarlarında 

            I - İmalathane ve şaraphaneleri inhisar idaresinden mezuniyet almaksızın mevaddı iptidaiye ithal eyliyenleri ve buralarda mevaddı iptidaiye ıslatanları veya tahammür ettirenleri haber verenleri beş liradan yüz liraya kadar, 

            II - Sirke ve şarap hakkındaki müsaadeler bakı kalmak şartiyle bağ, bahçe, dükkan, hususi meskenler veya sair mahkemelerde mevaddı iptidaiye ıslatıp tahammür haber verenlere 2 liradan 25 liraya kadar 

            III - Kaçak imbik ve sair taktir aletlerinin (nakil, müberrit, müberrit kapağı, müberrit tasları, taktir aleti haline getirilmiş adi kazan) ihbar edenlerle bilfiil tutanlara; 

            A) Hacmi istiabisi 20 litereye kadar olan imbikler için beş lira ; 

            B) Hacmi istiabisi 40 litreye kadar olan imbikler için on lira ; 

            C)Hacmi istiabisi 40 litereden yukarı olan imbikler için (A ve B) fıkralarındaki miktarlara beher yirmi litre hacmi istiabiye mukabil beş lira zam suretiyle ve imbik teferruatından olup imbiği tutulamıyan her alet için yalnız iki lira peşin ikramiye verilir. 

            Ancak 3 üncüfıkrasında yazılı hallerde peşin olarak verilecek ikramiyelerin azami miktarı 60 lirayı geçemez. 

            Madde 64- Müsadere edilen kaçak eşya ve maddelerin muhakeme neticesinde müsaderesine hükmedilmese dahi muhbirlere ve bilfiil tutanlara peşin olarak verilmiş olan ikramiyeler istirdat edilmez. 

BEŞİNCİ FASIL
TEŞKİLAT

            Madde 65- Kaçakçılık cürümlerine ait davalar asker ve sivil tefrik edilmeksizin ihtısas mahkemeleri bulunan yerlerde o mahkemelerde ve bulunmayan yerlerde 58 ncı maddedşe yazılı hakimler tarafından görülür. 

            İhtısas mahkemeleri, vazife ifa olunacak mıntıkanın hususiyetine göre, yalnız adli veya yalnız askeri olarak teşkil edilebilir. 

            Bu mahkemeler teşekkül suretlerine göre ihtısas mahkemesi ve askeri ihtısas mahkemesi unvanını taşır. 

            Hangi mıntıkada hangi  nevi ihtısas mahkemesi teşkil olunacağı İcra Vekilleri  Heyetince  tayin ve icabına göre tebdil  ve bunların kaza daireleri ilan olunur. . 

            Valiler, kaymakamlar, ağır ceza mahkemeleriyle bu kanuna göre  kaçakçılık işlerini gören mahkemeler hakimleri ve bu mahkemeler nezdindeki cumhuriyet müddiymumileri ve maaşların tevhit ve teadülüne dair olan 1452 numaralı kanunun 4 üncü derecesinde ve daha yukarı derecede bulunan memurlar olmak üzere bu kanunda yazılı suçlardan dolayı memurların takip ve tahkik usulüne ve makeme merciine mütedair 766 ve 1609 numaraları kanunlarda mevcut istisnai hükümler taybik olunmaz. 

            Madde 66- Adli ihtısas mahkemeleri, Adli Vekaletince sırf kaçakçılık davalarını görmek üzere teşkil edilecek münferit hakimli asliye mahkemeleridir. 

            Ölümve on sene veya daha fazla ağır hapis cezalarını müstelzim işlerde bu hakimlerin riyaseti altında, bulundukları yerdeki veya en yakın mahaldeki hakimlerden ikisinin inzimam ve iştirakiyle heyet teşkil olunur. 

            Madde 67- Askeri ihtisas mahkemeleri bir askeri adli hakim ile iki askeri azadan terekküp eder. 

            Her mahkeme  nezdinde askeri adli hakimler meydanında müntehap bir askeri müddeiumumi ve bir müstantik bulunur. Bu  mahkemeler  maiyetine lüzumu kadar zabıtkatibi verilir. 

            Askeri ihtısas mahkemeleri hakimleri ve müddeiumumileriyle müstantikleri Milli Müdafaa Vekaleti tarafından intihap ve milli irade ile tayin olunur. 

            Madde 68- Askeri ihtısas mahkemeleri mıntıkalarında  amiri adlik salahiyeti gümrük  muhafaza kıtaatı kumandanlığına  ve bu kumandanın  maiyetinde bulunan  alay  kumandanllarına  aittir. 

            Alay kumandanlarının  askeri  ihtisas  mahkemeleri  üzerindeki  amiri  adlilik  salahiyeti fırka ve muhafaza  kıtaatı kumandanının amiri adlilik  salahiyeti  kolordu  kumandanı  derecesindedir. Askeri  ihtısas mahkemelerinin  rütbe itibariyle  salahiyetleri  haricinde  kalan askeri  maznunların  muhakemesi en yakın kolordon veya daha yüksek askeri mahkemeye aittir. 

            Madde 69- Askeri ihtısas  mahkemeleri bu kanun  ve bu konuda  tasrih edilmeyen hususatta askeri muhakeme usulü  kanununu  tatbik ederler. 

            Madde 70- Mertebe ve maaş dereceleri ne olursa olsun  ihtısas mahkemeleri hakimlerine aylık olarak  300 ve müddeiumumilerine 250 ve müstantiklerine 150 ve başkatiplerine 130 ve katiplerine 100 lira verilir. 

            Bu miktarların maaşların tevhit  ve teadülüne dair olan kanundaki maaş emsali hasıllarından fazlası ihtısas ücreti  addolunur ve müktesep hak  teşkil etmez. 

            Madde 71-Teşkilat faslı unvanı altında 65, 66, 67, 68, 69 ve 70 inci maddeller hükmü  bu kanunun meriyete girdiği tarihinden itibarinden üç sene müddetle muteberdir. 

            Madde 72- 1510 numaralı Kaçakçılığın Meni ve Takibi Kanunu ve Gümrük Kanununun 12'nci faslı ve 1341 senesi bütçe kanununun 5O'inci maddesi mülgadır. Bu kanunun şümulüne giren işlerde gümrük ve inhisar kanunlarıyla sair kanunların bu kanuna uymayan hükümleri kaldırılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE

            A) Gümrük idarelerince tanzim edilen ve bu kanunu meriyeti tarihinde henüz katileşmemiş bulunan müsadere mazbataları  ve kaçakçılağa  mütaallik  tahkikat  evrakı  müzekere ile cumhuriyet müddeiumumiliğine tevdi olunur. 

            B) 1510 numaralı kanunun 13 üncü maddesinin ilk fıkrasına  giren istihlak  işlerinden bu kanunun meriyete  zamanında elde bulunanlar, bulundukları  mahkemelerde hususi  kanunlarındaki ceza hükümlerine göre  ve münferit  hakim tarafından intaç  olunur. 

            C)Elde bulunan kaçakçılık işleri de bulundukları mahkemelerde görülür Bu işlerde evrakı cumhuriyet müddeiumumiliğine verilmiş olan gümrük veya inhisar memurları müdahil addolunurlar. 

            D) Bu kanunun meriyeti zamanında gümrük veya inhisar  memurlarınca  temyüz olupta  henüz tetkik edilmemiş  olan davalarda, o memurların müdahil sıfatıyle dava istidaları  kabul olunur. 

            E) Bu kanunun neşrinden evvel işlenmiş kaçaskçılık  fiillerinden dolayı Türk Ceza Kanu nunun  ikinci maddesi  hükmü dairesinde muamele  olunur. 

            Madde 73- Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

            Madde 74- Bu kanun hükümlerini icraya İcra vekilleri Heyeti memurdur.