icra ve iflas kanunu  
SEKİZİNCİ BAP
İFLASIN TASFİYESİ

            I- MASANIN TEŞKİLİ  
            DEFTER TANZİMİ  
            Madde 208 - İflasın açılması kendisine tebliğ olunur olunmaz iflas dairesi müflisin mallarının defterini tutmağa başlar ve muhafazaları için lazımgelen tedbirleri alır.  

            Başka bir kaza dahilinde bulunan mallar hakkında bu muamele ora iflas dairesi vasıtasiyle yapılır.  

            MÜFLİSİN VAZİFELERİ  
            Madde 209 - Müflis defter tutulurken bulunarak mallarını iflas dairesine göstermeğe ve emrine hazır bulundurmağa mecburdur.  

            Müflisi hazır bulundurmak mümkün olmazsa bu mecburiyet onunla bir arada yaşamış kimselerin reşit olanlarına düşer.  

            İflas dairesi bu mecburiyet kendilerine teveccüh eden kimselere kanunun hükmünü ihtar eder.  

            TEMİNAT TEDBİRLERİ  
            Madde 210 - İflas dairesi müflisin mağazalarını, eşya depolarını, imalathanelerini, perakende satış dükkanlarını ve buna mümasil yerlerini kapatıp mühürler.  

            Şu kadar ki masa hakkında faydalı olacağı anlaşılırsa daire, bu yerleri ilk alacaklılar toplanmasına kadar kontrolu altında idare edebilir.  

            Daire, paraları, kıymetli evrakı, ticari ve ev idaresine ait defterleri ve sair herhangi ehemmiyeti haiz evrakı muhafaza altına alır.  

             Başka malları defter tutuluncaya kadar mühürler. Daire lüzum görürse defter tutulduktan sonra tekrar mühürler.  

            Daire müflisin kullandığı yerler haricinde bulunan eşyayı da muhafaza altına alır.  

            HACZİ CAİZ OLMIYAN EŞYA HAKKINDA  
            Madde 211 - Daire 82 inci maddede sayılan malları deftere kaydetmekle beraber müflisin elinde bırakır.  

            ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA AİT MALLAR  
            Madde 212 - Üçüncü şahısların mülkü olarak gösterilen yahut bunlar tarafından mülkiyeti iddia olunan mallar, bu cihetler de şerh verilerek deftere kaydolunur.  

            GAYRİMENKULLER ÜZERİNDE ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HAKLARI  
             Madde 213 - Müflisin gayrimenkulleri üzerinde sicilden anlaşılan üçüncü şahıslara ait haklar resen deftere işaret olunur.  

            KIYMET TAKDİRİ  
            Madde 214 - Deftere geçirilen her malın kıymeti takdir olunur.  

            DEFTERİN MÜFLİS TARAFINDAN TANINMASI  
            Madde 215 - Daire doğruluğu ve noksansızlığı hakkında beyanda bulunmak üzere tutulan defteri müflise gösterir.  

            Müflisin cevabı deftere yazılır ve kendisine imza ettirilir.  

            MÜFLİSİN MÜKELLEFİYETLERİ  
            Madde 216 - Kendisine ayrıca müsaade edilmiyen müflis tasfiyenin devamı müddetince iflas idaresinin emri altında bulunmakla mükelleftir ve icabında zabıta kuvvetleriyle getirilir. İflas idaresi müflisi hususile emri altında tuttukça münasip miktarda muavenette bulunabilir.  

            TASFİYENİN TATİLİ  
            Madde 217 - Masaya ait hiçbir mal bulunmazsa iflas dairesi tasfiyenin tatiline karar verir ve ilan eder. Bu ilan da alacaklılar tarafından otuz gün içinde iflasa müteallik muamelelerin tatbikına devam edilmesi  istenilerek masrafı peşin verilmediği takdirde iflasın kapatılacağı yazılır.  

            II- ALACAKLILARI DAVET  
            BASİT TASFİYE  
            Madde 218 - İflas dairesince defteri tutulan mallar bedelinin tasfiye masraflarını koruyamıyacağı anlaşılırsa basit tasfiye usulü tatbik olunur.  

            Bu takdirde iflas dairesi, alacaklılara yirmi günden az ve iki aydan çok olmamak üzere tayin edilecek müddet içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeğe ilanla davet eder. Bu müddet içinde alacaklılardan biri masrafları peşin vermek suretiyle tasfiyenin adi şekilde yapılmasını istiyebilir.  

            Basit tasfiyede iflas dairesi alacaklıların menfaatlerine muvafık surette malları paraya çevirir ve başka merasime mahal kalmaksızın alacakları tahkik ve sıralarını tayin ederek bedellerini dağıtır.  

            Tasfiyenin kapandığı ilan olunur.  

            ADİ TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASININ İLANI  
            Madde 219 – Tasfiye adi şekilde yapılacaksa iflas dairesi keyfiyeti ilan eder.  

            İlanda:  

            1- Müflisin hüviyeti, ikametgahı ve iflasın açıldığı tarih  

            2- Alacaklılara ve istihkak iddiasında bulunanlara alacaklarını ve istihkaklarını ilandan bir ay içinde kaydettirmeleri ve delillerinin (senetler ve defterler hulasaları vs.) asıl veya musaddak suretlerini tevdi eylemleri, (pek uzak yerlerde veya yabancı memleketlerde ikamet eden alacaklılar için müddet uzatılabilir.)  

            3- Hilafına hareket cezai mesuliyeti müstelzim olmak üzere müflisin borçlularının aynı müddet içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri;  

            4- Müflisin mallarını her ne sıfatla olursa olsun ellerinde bulunduranların o mallar üzerindeki hakları mahfuz kalmak şartiyle bunları aynı müddet içinde daire emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse makbul mazeretleri bulunmadıkça cezai mesuliyete uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları;  

            5- İlandan nihayet on gün içinde toplanmak üzere alacaklıların ilk içtimaa gelmeleri ve müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tekeffül eden sair kimselerin toplanmada bulunmağa hakları olduğu yazılır.  

            REDDEDİLEN MİRASLARDA ALACAKLILARI DAVET  
            Madde 220 - Reddedilen bir mirasın, ölünün sıfatına göre iflas dairesince  tasfiyesi lazım geldikte  miras hükümleri mucibince evvelce alacaklılar davet edilmiş ise yukarıdaki maddeye göre kayıt müddeti on güne indirilir. Evvelce alacaklarını kayıt ettirenler için yeniden müracaata lüzum yoktur.  

            III- MASANIN İDARESİ  
            İLK ALACAKLILAR TOPLANMASI  
            Madde 221 –İlk alacaklılar toplantısında iflas memuru yahut muavinlerden biri reislik  eder.Bu memur tarafından tayin olunacak iki alacaklı veya mümessilleri bulunmazsa bir alacaklı veya mümessili ile bir (büro) teşkil eder.  

            Kendileri veya mümessilleri bulunan alacaklılar, malum alacaklar adedinin en az dörtte birine baliğ olursa toplanma nisabı hasıl olur. Toplanmada bulunanlar beş kişiden azsa alacaklıların yarısını temsil etmeleri  
şarttır.  

            Kararlar ekseriyeti mutlaka ile verilir.Reis reye iştirak etmez, ancak reyler müsavi gelirse reis reyiyle bir tarafa iltihak eder.  

            Reylerin muteber olup olmayacağı hakkındaki ihtilafı büro halleder.  

            İLK ALACAKLILAR TOPLANMASI MÜMKÜN OLMAZSA  
            Madde 222 - Alacaklılar toplanması mümkün olmazsa keyfiyet tesbit olunur.  
Bu halde daire ikinci alacaklılar toplanmasına kadar masayı idare eder ve tasfiyeye başlar.  

            İFLAS İDARESİ VE İFLAS DAİRESİNİN VAZİFELERİ  
            Madde 223 - Toplanan alacaklılar,lazımgelen bilgi ve tecrübeyi haiz Türh vatandaşlarından intihap edecekleri bir veya birkaç şahıstan bir iflas idaresi teşkil ve tasfiyeyi buna havale eylerler.Bu idare iflas  idaresinin murakabesi altındadır.  

            TOPLANMADA VERİLEN KARARLAR  
            Madde 224 - Alacaklılar toplanması, bilhassa müflisin sanat veya ticaretinin devamı, imalathaneleriyle mağazalarının, perakende satış yerlerinin açılması, muallak davalar ve pazarlıkla satışlar hakkında müstacel kararlar verebilir.  

            Müflis bir konkordato teklif ederse alacaklılar tasfiyeyi tatil edebilirler.  

            KARARLAR ALEYHİNE MÜRACAAT  
            Madde 225 - Alacaklılar toplanmasının kararlarından dolayı her alacaklı tarafından beş gün içinde tetkik merciine şikayet olunabilir. Merci iflas dairesinin mütaleasını aldıktan ve icabında şikayet edeni ve dinlenmelerini istiyen alacaklıları da dinledikten sonra kısa bir zamanda kararını verir.  

           İFLAS İDARESİNİN VAZİFESİ   
            Madde 226 - Masanın kanuni mümessili iflas idaresidir. İdare masanın menfaatlerini gözetmek ve tasfiyeyi yapmakla mükelleftir.  

            İdare, üçyüz liraya kadar olan alacaklardan doğrudan doğruya, daha ziyade alacaklardan alacaklılar toplanmasının vereceği salahiyetle sulh olabilir ve tahkim yapabilir.  

            İFLAS İDARESİNİN VAZİFE VE MES'ULİYETİ  
            Madde 227 – 5 inci madde ile 8 inci maddenin 1 ve 2 nci fıkraları ve 9, 11 ve 16  ncı maddelerin icra dairelerine ait hükümleri iflas idaresi hakkında da caridir..  

            ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN İSTİHKAK İDDİALARI  
            Madde 228 - Üçüncü şahıslar tarafından istihkak iddiasında bulunulan eşyanın kendilerine verilip verilmiyeceğini iflas idaresi kararlaştırır.  

            İdare istihkak iddiasını reddederse davanın açılması için yedi gün mühlet tayin ve tebliğ eder. Bu mühleti geçiren üçüncü şahıs, masaya karşı istihkak iddiasından vazgeçmiş sayılır.  

            MASA ALACAKLARININ TAHSİLİ, MÜSTACEL SATIŞ  
            Madde 229 - İflas idaresi masanın vadesi gelmiş alacaklarını tahsil ve lüzumunda takip veya dava eder.  

            Kıymeti düşecek yahut muhafazası masraflı olacak şeyler geciktirilmeksizin satılır. Borsa veya piyasada fiyatı bulunan esham ve eşya derhal paraya çevrilebilir. Sair mallar ancak ikinci alacaklılar toplanmasından sonra satılır.  

            Üzerinde rehin hakkı bulunan mallar 185 inci madde hükmüne tabidir.  

            IV- ALACAKLARIN TAHKİKİ VE SIRALARIN TAYİNİ  
            İDDİA EDİLEN ALACAKLARIN TETKİKİ  
            Madde 230 - İdare, alacak ve istihkak iddialarının kaydı için tayin olunan müddet bittikten sonra iddiaları tahkik ve tetkik eder. Müflisi bulundurmak mümkünse her iddia hakkında ne diyeceğini sorar ve icabına göre kabul veya ret kararı verir.  

            TAPU SİCİLİNE YAZILI ALACAKLAR  
            Madde 231 - Tapu siciline yazılı olan alacaklar; kayıt için müracaat edilmemiş olsa bile işliyen faizile kabul olunurlar.  

            ALACAKLILAR SIRA CETVELİNİN MÜDDET VE ŞEKLİ  
            Madde 232 –Alacakların kaydı için muayyen müracaat müddeti geçtikten sonra yirmi gün içinde iflas idaresi tarafından 206 ve 207 nci maddelerde yazılı hükümlere göre alacaklıların sırasını gösteren bir cetvel yapılır.  

            REDDEDİLEN ALACAKLAR  
            Madde 233 - Sıra cetvelinde kabul edilmeyen alacaklarla ret sebepleri de gösterilir.  

            ALACAKLILAR SIRA CETVELİ, İLAN VE İHBAR  
            Madde 234 -İflas idaresi sıra cetvelini  iflas dairesine verir ve alacaklıları ilanla haberdar eder.  

            İddialarının tamamı veya bir kısmı reddedilen yahut iddia ettikleri sıraya kabul edilmeyen alacaklılara doğrudan doğruya haber verilir.  

            SIRA CETVELİNE İTİRAZ VE NETİCELERİ  
            Madde 235 –Sıra cetveline itiraz edenler, cetvelin verilmesinin ilanından itibaren beş gün içinde iflasa karar veren mahkemeye müracaata mecburdur.  

            İtiraz eden talebinin haksız olarak ret veya tenzil edildiğini yahut istediği sıraya kaydedilmediğini iddia ederse dava masaya karşı açılır. Muteriz başkasının kabul edilen alacağına Itiraz eyliyorsa davasını o alacaklı aleyhine açar.  

            Bir alacağın terkini hakkında açılan dava kazanılırsa, bu alacağı tahsis edilen hisse dava masrafları da dahil olduğu halde sıraya bakılmaksızın alacağı nisbetinde itiraz edene verilir ve artanı da diğer alacaklılara sıra cetveline göre dağıtılır. Dava seri muhakeme usuliyle görülür.  

            Ancak itiraz alacağın esas veya miktarına taalluk etmeyip yalnız sıraya dair ise şikayet yoliyle tetkik merciine arzolunur.  

            GEÇ KALAN MÜRACAATLAR  
            Madde 236 - Vaktinde deftere kaydettirilmiyen alacaklar iflasın kapanmasına kadar kabul olunur.  

            Geç kalmadan ileri gelen masraflar alacaklıya aittir. Alacaklı bu masrafları peşin vermeğe cebrolunabilir.  

            Müracaattan evvel kararlaştırılmış paylaşmaya alacaklının iştirak hakkı yoktur.  

            İflas idaresi alacağı kabul ederse alacaklılar sıra cetvelini düzeltir ve bunu ilan ile alacaklılara bildirir.  

            235 inci madde hükmü burada da caridir.  

            V- MASANIN TASFİYESİ  
            İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANMASI  
            Madde 237 –İflas idaresi alacakların tahkiki işini yaptıktan sonra; alacaklıları ikinci toplanmaya ilanla davet eder.Bu toplanmaya alacakları tamamen veya kısmen idarece kabul edilen alacaklılar çağrılır.  

            İlan, en az yirmi gün evvel yapılır ve ilanın birer nüshası alacaklılara gönderilir.  

            Konkordato teklifi hakkında müzakere cereyan edecekse davette bu cihet de bildirilmelidir.  

            Toplanmıya iflas memuru veya Muavini reislik eder. 221 inci maddenin 2 ve 3 üncü fıkraları burada da caridir.  

            İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANMASININ SALAHİYETİ  
            Madde 238 - İflas idaresi tasfiyenin cereyanı şekline ve alacaklılarla borçların vaziyetine dair alacaklılar toplanmasına mufassal bir rapor verir.  

            Alacaklılar toplanması iflas idaresini vazifelerinde bırakmak isterse bu hususta ve masanın menfaati için zaruri gördüğü diğer hususlarda icap eden kararları verir.  

            TOPLANMA MÜMKÜN OLMAZSA  
            Madde 239 - Alacaklılar toplanması mümkün olmazsa keyfiyet tesbit edilir ve bu halde iflas idaresi tasfiye kapanıncaya kadar işe devam eder.  

            YENİDEN ALACAKLILAR TOPLANMASI  
            Madde 240 -Alacaklıların ekseriyetiister yahut iflas idaresi lüzumuna kani olursa yeniden alacaklılar toplanması için davet yapılabilir.  

            MALLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ USULÜ  
            Madde 241 - Masaya ait mallar iflas idaresi marifetiyle açık artırma yahut alacaklılar karar verirlerse pazarlık suretile satılır.  

            Üzerlerinde rehin hakkı bulunan eşya ancak rehin sahibi alacaklıların da muvafakatı halinde pazarlık suretile satılabilir.  

            ARTIRMANIN İLANI  
            Madde 242 - Satış ilanında artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat yazılır. Satılan gayrimenkul ise ilan en aşağı bir ay evvel yapılır. İlanda satış şartlarının iflas dairesinde ne günden itibaren görüleceği dahi gösterilir.  

            İpotek alacaklısına ilandan bir nüsha verilir ve kendisine tahmin edilen bedel bildirilir.  

            ARTIRMA VE İHALE  
            Madde 243 - İflas idaresi tarafından artırma ile satılacak menkul ve gayrimenkul malların ihalesi 115 ve 129 uncu maddelerin 185 inci maddeye muhalif olmıyan hükümlerine göre yapılır.  

            ARTIRMA SURETİYLE SATIŞIN ŞARTLARI  
            Madde 244 - 117,118, 124, 125, 130, 131,133, 134 ve 135 inciatışlarında 116 ve 242 nci maddeler hükmü tatbik olunur.  

             maddeler burada da uygulanır. İcra  dairesinin vazifeleri iflas idareleri tarafından görülür.  

            MÜNAZAALI HAKLARIN TALEP EDEN ALACAKLILARA TEMLİKİ  
            Madde 245 - Alacaklıların masa tarafından neticelendirilmesine lüzum görmedikleri bir iddianın takibi hakkı istiyen alacaklıya devrolunur. Hasıl olan neticeden masraflar çıkarıldıktan sonra devralanın alacağı verilir ve artanı masaya yatırılır.  

            AİLE YURTLARI  
            Madde 246 - Aile yurtları hakkındaki Kanunu Medeni hükümleri mahfuzdur.  

            VI - PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI  
            PAY CETVELİ VE SON HESAP  
            Madde 247 - Satılan malların bedeli tahsil edilip alacaklıların sıra cetveli katileşince iflas idaresi paraların pay cetvelini ve son hesabını yapar.  

            İFLAS MASRAFLARI VE MASANIN BORÇLARI   
            Madde 248 - İflasın açılmasından ve tasfiyeden doğan masraflar önce çıkarılır. Rehinlerin bedelinden yalnız rehinin muhafaza ve paraya çevrilmesi masrafları çıkarılır.  

            PAY CETVELİNİN İFLAS DAİRESİNE BIRAKILMASI   
            Madde 249 - Pay cetveli ve son hesap iflas dairesine bırakılır ve orada on gün kalır.  

            İflas idaresince bırakılma keyfiyeti ve payının miktarı her alacaklıya bildirilir.  

            DAĞITMA   
            Madde 250 - Yukarki maddede yazılı bırakılma müddeti bittikten ve şikayet vaki olmuşsa  halledildikten sonra idare paraları dağıtmağa başlar. 144 üncü madde hükümleri burada da tatbik olunur. Taliki bir şarta veya muayyen olmıyan bir vadeye muallak alacaklar için ayrılan paylar sağlam bir bankaya, bulunmıyan yerlerde mahkeme veya icra sandıklarına yatırılır.  

            BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ VESİKASI   
            Madde 251 -İdare, paraları dağıtırken alacağının tamamını alamamış olan her alacaklıya ödenmemiş miktar için aciz vesikası verir. Vesikada müflisin alacağı kabul veya reddettiği yazılır. Kabul halinde vesika 68 inci maddenin 1 inci fıkrasında yazılı senet mahiyetinde olur.  

            Aciz vesikası 143 üncü maddede yazılı olan hakları verir. Fakat, müflis yeni mal iktisap etmedikçe hakkında yeniden takip talebinde bulunulamaz ve ihtilaf vukuunda mahkeme seri muhakeme usuliyle kararını verir.  

            MUVAKKAT DAĞITMALAR   
            Madde 252 - İtiraz müddetinin bitmesinden sonra muvakkat dağıtmalar yapılabilir.  

            İtiraz üzerine mahkemece henüz intaç edilmemiş bulunan ihtilaflı alacaklar için pay ayrılıp 250 nci madde hükmü dairesinde muhafaza edilir.  

            KAYDETTİRİLMEMİŞ ALACAKLAR   
            Madde 253 - Evvelce kaydedilmemesinden dolayı tasfiyeye girmemiş olan alacaklara aciz vesikası verilen alacaklar hakkındaki hükümler tatbik olunur.  

            VII- İFLASIN KAPANMASI   
            NİHAİ RAPOR VE KAPANMA KARARI   
            Madde 254 - Paralar dağıtıldıktan sonra idare iflasa hükmeden mahkemeye son bir rapor verir.  

            Mahkeme iflasın idaresinde hata ve noksan görürse tetkik merciine bundan haber verir.  

            Mahkeme, tasfiyenin bittiğini anladıktan sonra kapanma kararı verir.  

            İflas dairesi kapanmayı ilan eder.  

            İFLAS KAPANDIKTAN SONRA   
            Madde 255 - İflas kapandıktan sonra tasfiyeden hariç kalmış bir mal bulunduğu haber alınırsa iflas  dairesi o mala vaziyed edip sattıktan sonra başka bir merasime hacet kalmaksızın bedelini eksik alan alacaklılara sıralarına göre dağıtır.  

            Evvelce bankaya yatırılmış olupta tasarrufu kabil bir hale gelen paralar hakkında da hüküm böyledir.  

            Şüpheli bir hak mevzuubahis oldukta iflas dairesi alacaklılara keyfiyeti ilan eder yahut mektupla bildirir ve 245 inci madde mucibince muamele yapılır.  

            İFLASIN TASFİYESİ MÜDDETİ   
            Madde 256 - İflas açıldıktan altı ay içinde tasfiye edilmek lazımdır. Bu müddet içinde tasfiye muamelesi bitmediği takdirde alacaklılar toplanıp basit tasfiye usulünün tatbikına karar verebilir. Bu karar da ekseriyeti meblağıyenin husulü şarttır. Böyle bir karar verilmemişse tetkik mercii icabına göre müddeti uzatır.  

 
DOKUZUNCU BAP 
İHTİYATİ HACİZ 

            İHTİYATİ HACİZ   
            Madde 257 - Rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir borcun alacaklısı, borçlunun yedinde veya üçüncü şahısta olan menkul ve gayrimenkul mallarını ve alacaklarile diğer haklarını ihtiyaten haczettirebilir.  

            Vadesi gelmemiş borçtan dolayı yalnız aşağıdaki hallerde ihtiyati haciz istenebilir :  

            1- Borçlunun muayyen ikametgahı yoksa;  

            2- Borçlu taahhütlerinden kurtulmak maksadile mallarını gizlemeğe, kaçırmağa veya kendisi kaçmağa hazırlanır yahut kaçarsa;  

            Bu suretle ihtiyati haciz konulursa borç yalnız borçlu hakkında muacceliyet kesbeder.  

            İHTİYATİ HACİZ KARARI   
            Madde 258 - İhtiyati hacze 50 nci maddeye göre salahiyetli mahkeme tarafından karar verilir. Alacaklı alacağı ve icabında haciz sebepleri hakkında mahkemeye kanaat getirecek deliller göstermeğe mecburdur.  

            Mahkeme iki tarafı dinleyip dinlememekte serbesttir.  

            İHTİYATİ HACİZDE TEMİNAT   
            Madde 259 - İhtiyati haciz istiyen alacaklı hacizde haksız çıktığı takdirde borçlunun ve üçüncü şahsın bu yüzden uğrayacakları bütün zararlardan mesul ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 96 ncı maddesinde yazılı teminatı vermeğe mecburdur.  

            Ancak alacak katileşmiş bir ilama müstenit ise teminat aranmaz.  

            Alacak ilam mahiyetinde bir vesikaya müstenit ise mahkeme teminata lüzum olup olmadığını takdir eder.  

            Tazminat davası ihtiyati haczi koyan mahkemede dahi görülür.  

            İHTİYATİ HACİZ KARARININ MUHTEVİYATI   
            Madde 260 – Mahkeme ihtiyati haciz kararını icra dairesine gönderir.Kararda;  

            1. Alacaklının ve icabında mümessilinin ve borçlunun isim ve ikametgahı,  

            2. Haczin ne miktar alacak için konulduğu;  

            3. Haciz konulmasının sebebi;  

            4. Haczolunacak şeyler;  

            5. Alacaklının zararın tazminiyle mükellef olduğu ve gösterilen teminatın nelerden ibaret bulunduğu,  yazılır.  

            İHTİYATİ HACİZ KARARININ İCRASI   
            Madde 261 - İhtiyati haciz kararları; 80 den 99 uncuya kadar olan maddelerdeki. haczin  
ne suretle yapılacağına dair olan hükümlere göre icra olunur.  

            ZABIT TUTMA VE HACİZ TUTANAĞININ TEBLİĞİ   
            Madde 262 - Haczi icra eden memur bir zabıt varakası tutar. Bunda haczolunan şeyler ve kıymetleri gösterilir ve derhal icra dairesine verilir.  

            İcra dairesi, ihtiyati haciz tutanağının bir suretini üç gün içinde alacaklı ve borçluya ve icabında üçüncü şahsa tebliğ eder.  

            BORÇLU TARAFINDAN GÖSTERİLECEK TEMİNAT   
            Madde 263 -Haczolunan mallar, istenildiği zaman para veya ayın olarak verilmek ve bu hususu temin için malların kıymetleri depo edilmek yahut icra dairesinin bulunduğu mahalde ikametgah sahibi bir şahıs müteselsil kefil gösterilmek şartiyle borçluya ve mal üçüncü şahıs yedinde haczolunmuşsa bir taahhüt senedi alınarak kendisine bırakılabilir.  

            İHTİYATİ HACZİ TAMAMLAYAN MERASİM   
            Madde 264 -Dava açılmadan veya icra takibine başlanmadan evvel ihtiyati haciz yaptırmış olan alacaklı kararın kendisine tebliğinden yedi gün içinde ya takip talebinde bulunmağa veya dava açmağa mecburdur.  

            Borçlu itiraz ederse itirazı alacaklıya hemen tebliğ olunur. Alacaklı tebliğ tarihinden itibaren beş gün içinde tetkik merciinden itirazın refini istemeğe yahut dava açmağa mecburdur. Tetkik mercii itirazın ref'I talebini reddederse alacaklının karar tarihinden beş gün içinde dava açması lazımdır.  

            İhtiyati haciz, alacak davasının mahkemede görüldüğü sırada konulmuşsa mahkemece esas hakkında verilecek hükmün tefhiminden itibaren iki ay içinde alacaklı takip talebinde bulunmağa mecburdur.  

            Alacaklı bu müddetleri geçirir veya davasından yahut takip talebinden vazgeçerse veya davası yahut takip talebi, kanuni müddetlerin geçmesiyle düşerse veya davasında haksız çıkarsa ihtiyati haciz hükümsüz kalır ve alakadarlar isterse lazım gelenlere bildirilir.  

            İHTİYATİ HACİZ SEBEBİNE İTİRAZ VE MÜDDETİ   
            Madde 265 - İhtiyati haciz kararı temyiz edilemez.  

            Ancak kendisi dinlenmeden kararı verilen ihtiyati haczin istinat ettiği sebebi borçlu kabul etmezse haciz kararnamesinin tebliği tarihinden beş gün içinde mahkemeye müracaat eder;dava seri muhakeme usulüne tabidir ve dava esnasında 264 üncü maddedeki müddetler cereyan etmez.  

            İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI   
            Madde 266 - Borçlu, nakit veya mahkemece kabul edilecek rehin veya esham yahut tahvilat depo etmek veya gayrimenkul rehin yahut muteber bir banka kefaleti göstermek şartı ile ihtiyati haczin kaldırılmasını mahkemeden istiyebilir.  

            İHTİYATİ HACİZDEN SONRA TAKİP   
            Madde 267 –İhtiyati haciz üzerine itiraz edilmemiş veya itiraz reddolunmuş ise takip, borçlunun sıfsatına ve alacaklının talebine göre icari haciz veya iflas yoliyle devam eder.  

            İCRAİ HACİZLERE İŞTİRAK   
            Madde 268 - İhtiyaten haczedilen mallar haciz yolu ile takip hükümlerine göre icrai hacze inkilab etmezden evvel bir diğer alacaklı tarafından haczedilirse ihtiyati haciz sahibi bu hacze kendiliğinden ve muvakkaten iştirak eder.  

            İhtiyati haciz masrafları satış tutarından alınır.  

            İhtiyati haciz diğer rüçhan hakkını vermez.  

 
ONUNCU BAP 
KİRALAR HAKKINDA HUSUSİ HÜKÜMLER VE KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN TAHLİYESİ 

            ADİ KİRA VE HASILAT KİRALARI İÇİN ÖDEME EMRİ VE İTİRAZ MÜDDETİ   
            Madde 269 -Takip adi kiralara veya hasılat kiralarına mütedair olupta alacaklı da talep ederse ödeme emri Borçlar Kanununun 260 ve 288 inci maddelerinde yazılı ihtarı ve kanuni müddet geçtikten sonra sulh mahkemesinden borçlunun kiralanan şeyden çıkarılması istenebileceği tebliğini ihtiva eder.  

            Bu tebliğ üzerine borçlu borcunu ödemez veya itiraz etmez yahut itirazı tetkik mercii tarafından refedilirse alacaklı itirazın vukuu bulmadığına veya ref olunduğuna dair vesikasını göstererek sulh hakiminden tahliyenin icrasını isteyebilir.  

            Borçlu borçtan kurtulma davası açmamış ise hakim tahliye emri verir.Bu emrin temyizi kabil değildir.  
  
            Borçlar Kanununun 260 ıncı maddesinin kiralayana altı günlük mühletin hitamında akdireshe müsaade ettiği hallerde, itiraz müddeti üç gündür.  

            HAPİS HAKKI İÇİN DEFTER YAPILMASI   
            Madde 270 - Kiralayan evvelce yapılması lazım gelen icrai takibi yapmadan haiz olduğu hapis hakkının muvakkaten muhafazası için icra dairesinin yardımını isteyebilir.  

            (B.K. 267,269,281).  

            Teahhurunda tehlike varsa zabıtanın yahut nahiye müdürünün de yardımı istenebilir.  

            İcra dairesi üzerlerinde hapis hakkı bulunan eşyanın bir defterini yapar ve rehinleri paraya çevirme yoliyle takip talebinde bulunması için kiralayana on  beş günü geçmemek üzere münasip bir mühlet verir.  

            KAÇIRILAN EŞYAYI TAKİP HAKKI   
            Madde 271 - Gizlice veya cebirle götürülmüş eşya, götürülmelerinden on gün içinde icra dairesinin emri ile ve zabıta kuvvetiyle geri alınabilir.Hüsnüniyet sahibi üçüncü şahısların hakları mahfudur.  

            İhtilaf halinde mahkeme seri muhakeme usuliyle meseleyi halleder ve karara bağlar.  

            MUKAVELENAME İLE KİRALANAN  GAYRİMENKULLERİN TAHLİYESİ   
            1- TAHLİYE EMRİ VE MÜNDERECATI   
            Madde 272 - Mukavelename ile kiralanan bir gayrimenkulün müddeti bittikten bir ay içinde mukavelenin icra dairesine ibraziyle tahliyesi istenebilir.  

            Bunun üzerine icra memuru bir tahliye emri tebliği suretiyle gayrimenkulün on beş gün içinde tahliye ve teslimini emreder.  

            Tahliye emrinde :   

            Kiralayanın ve kiracının ve varsa mümessillerinin isim, şöhret ve ikametgahları ve mukavele tarihi ve  kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına dair bir itirazı varsa beş gün içinde daireye müracaatla beyan etmez ve itirazda bulunmaz veya kendiliğinden tahliye etmezse zorla çıkarılacağı yazılır.  

            2- TAHLİYE VE TESLİM   
            Madde 273 - Müddeti içinde itiraz olunmaz veya itiraz refolunursa kiralanan gayrimenkul müddetin hitamında zorla tahliye ve kiralıyana teslim olunur. Ancak tahliye emrindeki müddetin geçmesi lazımdır.  

            Tahliye edilecek yerde kiralıyana ait olmıyan eşya bulunursa 26 ncı maddenin hükmü kıyas yoliyle tatbik olunur.  

            İTİRAZ   
            1- MÜDDET VE ŞEKLİ   
            Madde 274 - İtiraz etmek isteyen kiracı itirazını tahliye emrinin tebliğinden itibaren beş gün içinde istida ile veya şifahen icra dairesine bildirir.  

            Bu suretle yapılan itiraz tahliye takibini durdurur.  

            63,64 ve 65 inci maddeler hükmü tahliye takiplerinde de caridir.  

            2- İTİRAZIN REF'İ   
            Madde 275 - İtiraz vukuunda kiralıyan tetkik merciinden itirazın ref'ini istiyebilir.  

            Tahliye talebi noterlikçe re'sen tanzim veya tarih ve imzası tasdik edilmiş yahut ikrar olunmuş bir mukaveleye müstenit olupta kiracı kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına dair aynı kuvvet ve mahiyette bir vesika gösteremezse itiraz refolunur.  

            Aksi takdirde refi talebi reddolunur.  

            İtirazın ref'i üzerine tahliye ve teslim icra edildikten veya ref'i talebi reddolunduktan sonra kiracının veya kiralayanın umumi hükümlere göre mahkemeye müracaat hakları mahfuzdur.  

            KİRALANAN GAYRİMENKULDE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS BULUNURSA   
            Madde 276 - Tahliyesi istenen yerde kiracıdan başka bir şahıs bulunur ve işgalde haklı olduğuna dair resmi bir vesika göstermezse derhal tahliye olunur.  

            Şu kadar ki bu şahıs resmi bir vesika gösterememekle beraber daireye ibraz olunan mukavele tarihinden evvelki bir zamandanberi orayı işgal etmekte bulunduğunu beyan eder ve bu beyanı icra memuru tarafından mahallinde yapılacak tahkikatla teeyyüt ederse memur, tahliyeyi tehirle üç gün içinde keyfiyeti tetkik merciine bildirir.  

            Merci, tarafları dinliyerek icabına göre tahliyeyi emreder veya taraflardan birinin yedi gün içinde mahkemeye müracaat etmesi lüzumuna karar verir. Bu müddet içinde mahkemeye müracaat edilirse takip, davanın neticesine kalır.  

            Dava etmiyen taraf iddiasından vazgeçmiş sayılır.