Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNU

           Madde  1 - Polis; asayişi amme, şahıs, tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korur. Halkın ırz, can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatini temin eder.

            Yardım istiyenlerle yardıma muhtaç olan çocuk, alil ve  acizlere muavenet eder. Kanun ve nizamnamelerinin kendisine verdiği vazifeleri yapar.
 

           Madde  2 - Polisin umumi emniyete mutaalik inzibati vazifeleri iki kısımdır:

            A) Kanunlara, nizamnamelere ve Hükümet emirlerine ve amme nizamına uygun olmıyan hareketlerin işlenmesinden evvel bu kanun hükümleri dairesinde önünü almak.

            B) İşlenmiş olan bir suç hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı vazifeleri yapmak polisin göreceği vazifelerde salahiyetli amirden verilecek emrilerde Memurin Kanununun 40 ıncı maddesi cari değildir.

           Madde  3 - Belediye zabıtası işleri Hükümetçe lüzum görülen yerlerde polise gördürülür.

           Madde  4 - Polis hiçbir suretle vazifesinden başka bir işte kulanılamaz.

           Madde  5 - Polis aşağıda gösterilen kimselerin parmak izlerini ve fotoğrafilerini almağa salahiyetlidir:

            A) Polis veya jandarma tarafından Cumhuriyet Müddeiumumiliğine tahkikat evrakile birlikte veya doğrudan doğruya gönderip mezkur makamca yapılan tahkikat neticesinde Türk Ceza Kanununa göre ağır hapis cezasını istilzam eden suçlarla ammenin itimadı aleyhine işlenmiş suçların maznun ve mahkumlarının;

            B) Yabancı memleketlerden Türkiye'ye kaçanların memleket içinde bir yerden başka bir yere naklolunanların, memleket dışına çıkarılanların;

            C) Hüviyetlerini isbat edemiyenlerin;

            D) Fuhuşla veya fuhuş yüzünden bulaşan hastalıklarla mücadele nizamname ve talimatnameleri hükümlerine göre kendilerine (Umumi ev sahibi), (Birleşme yeri sahibi) ve (Umum kadın) adı verilenlerin ve itiyat sebebiyle veya menfaat kastiyle kendilerini başkalarının zevkine terkedenlerin fuhşa vasıtalığı itiyat edenlerin, beyaz kadın ticaretiyle meşgul olanların ve umumi kadın patronlarının;

            E) Cumhuriyet Müddeiumumilikleri ve adli ve askeri mahkemelerce bir meselenin tetkik ve tahkiki için parmak izlerinin fotoğrafilerinin alınmasına lüzum gösterilen kimselerin.

           Madde  6 - Hariçten gelen filimlerin gösterilmesi ve dahide yapılacak filimlerin çekilmesi polisin iznine bağlıdır. Polis filimlerin ve senaryoların tetkik ve muayene işine alakalı makamlarla birlikte ve nizamnamesine göre yapar.

           Madde  7 - Otel, gazino, kahve, işçi yerleri, bar, tiyatro, sinema, hamam ve plaj gibi umuma mahsus istirahat ve eğlence yerlerinin açılması önce polisin tahkiki üzerine o yerin en büyük mülkiye amirinin vereceği izne bağlıdır.

            İzin alınmadan açılan bu gibi yerler polis tarafından kapatılır.

            Madde  8 - Aşağıda yazılı:

            A) Kumar oynayan, umumi ve umuma açık yerleri;

            B) Uyuşturucu madde kullanılan yerleri;

            C) Mevcut hükümlere aykırı haraketleri görülen umumievler, birleşme yerleri ve tek başına fuhuş yapların evlerini;

            D) Ahlaka ve umumi terbiyeye uygun olmayan veya devletin emniyet ve siyasetine mazarratı dokunacak oyun oynatılan veya temsil verilen yerleri;

            Polis, kati delliler elde ettiği takdirde o yerin en büyük mülki amirinin emriyle kapatabilir.

            Kapatmayı mucip sebepler suç teşkil ettiği takdirde tahkikat evrakı derhal adliyeye verilir. Mahkemeden aksine bir karar verilinceye kadar bu kapatma devam eder.

            Kapatmayı icapettirecek sebep mahkemeye verilecek hallerden değilse, kapatma en çok üç ay devam edebilir.

            Madde  9 - Polis:

            A) Askere, zabitlere ve zabıta memurlarına mahsus silahları, harb tüfeklerini ve namlusu 15 santimetreden uzun olan tabancaları,

            B) İzinsiz taşınan her model çap ve büyüklükte silah ve tabancalarla dinamit, bomba ve bunlara benzer yakıcı, öldürücü maddeleri ve zehirli gazlarla bunlara ait alet ve malzemeyi ve barut vesair ateş alıcı eczayı ve yasak olan silahlara ait fişekleri;

            C) Üstünde bulundurduğu saldırma, kama, bıçak ve sustalı çakıları, Amerikan yumruklarını, usturpa, matrakları, şişli bastonları ve buna benzer yaralayıcı aletleri;

            D) Ammenin emniyeti için tehlikeli bir vasıta olarak kullanılması muhtemel her türlü eşyayı;

            E) Serseri ve sabıkalılarda bulunan ve suç işlemeğe yarayan her türlü vasıtaları (Zabıta şüphe üzerine bu kabil eşhasın üzerini arayabilir);

            F) Ahlak ve umumi terbiyeye uygun olmıyan şarkı veya sözleri yahut amme emniyetini bozucu hitabeleri muhtevi bulunan gramofon plaklarını ve izinsiz gösterilen veya elde edilen filimleri ve bu kabil sair basma yazı ve resimleri; alır. Bunlardan suç mevzuu olanları evrakiyle Adliyeye ve diğerlerini ait olduğu makamlara verir.

            Madde  10 - Taşınması memnu olan kama, hançer ve saldırmanın yapılması ve satılması da yasaktır.

            Eski eserlerden olupta kıymetli olanların satışı bu hükümden müstesnadır.

             Madde  11 - Ar ve hayaya ve içtimai nizam ve ahlaka uygun olmayan harekette bulunanlarla bu yolda söz ve türkü söyliyen ve çalgı çalanları, kadın ve genç erkeklere söz atanları, sarkıntılık edenleri ve genç kimseleri her türlü ahlaksızlığa teşvik eyleyenleri polis meneder. suçlular hakkında tanzim olunucak evrak yirmi dört saat içinde Adliyeye verilir.

            Madde  12 - Kız ve kadınların gazino, bar, kafeşantan ve bunlara benzer içki kullanılan yerlerle banyo, hamam ve plajlarda çalışabilmeleri o yerin en büyük mülkiye amirinin iznine bağlıdır.

            Yirmi bir yaşından küçük yaştaki kadın ve erkekler hiç bir suretle bu yerlerde çalıştırılamazlar.

            Bar, kafeşantan ve meyhanelere, yanlarında veli ve vasileri olsa bile, on sekiz yaşından aşağı küçüklerin girmesini polis meneder.
 

            Madde  13 - Polis halkın rahatını bozacak ve rezalet sayılacak surette sarhoş olanlarla sarhoşluk halinde başkalarına tecavüz edenleri ve mutlak surette ammenin istirahatini bozanları yakalar ve haklarında tanzim edeceği evrakiyle yirmi dört saat içinde Adliyeye verir.

            Madde  14 - Şehir ve kasabalarda gerek mesken içinde ve gerek dışında saat 24 ten sonra her ne suretle olursa olsun civar halkının rahat ve huzurunu bozacak surette gürültü yapanlar polisçe menolunur. Bu yasağı dinlemeyenler hakkında Ceza Kanununun 546 ncı maddesine göre takibat yapılır.

            Zabıtadan izin alınarak yapılacak düğün ve müsamere ve balolar bu kayıttan müstesnadır.

            Madde  15 - Polis; yaptığı tahkikat esnasında ifadelerine müracaat lazımgelen kimseleri çağırır ve kendilerine lüzumu olan şeyleri sorar.

            Madde  16 - Polis, aşağıda yazılı hallerde silah kullanmağa salahiyetlidir:

             A) Nefsini müdafaa etmek;

             B) Başkasının ırz ve canına vukubulan ve başka suretle men'i mümkün olmıyan bir taarruzu savmak için;

              C) Ağır cezayı müstelzim bir suçtan maznun olarak yakalanıp nezaret altında bulunan veya her hangi bir suçtan mahkum ve mevkuf olupta tutulması veya nakil ve sevki polise emir ve tevdi olunan şahısların kaçmaları veya bu maksatla polise taarruzları halinde yapılacak ihtarlara itaat edilmemiş ve kaçmağa ve taarruza mani olmak için başka çare bulunmamışsa;

             D) Muhafazasına memur olduğu mevki veya elindeki silaha yahut kendisine verilmiş veya teslim edilmiş olan karakolhane ile şahıslara karşı vukubulacak taarruzu başka suretle defa imkan olmamışsa;

            E) Ağır cezayı müstelzim ve meşhut cürüm halinde bulunan suçlarda suçlunun saklı olduğu yerin arandığı sırada o yerden şüpheli bir şahıs çıkarak kaçtığı ve dur emrine kulak asmadığı görülerek başka suretle ele geçirilmesine imkan bulunmamışsa;

            F) Ağır hapsi müstelzim bir suçtan dolayı maznun veya mahkum olupta zabıtaca aranmakta olan bir şahsın yakalanmasına teşebbüs edildiği sırada kaçar ve dur emrine de kulak asmıyarak başka türlü ele geçirilmesi kabil olmazsa;

            G) Vazife esnasında polise tecavüze veya karşı koymağa elverişli aletlerin ve silahların teslimi emredildiği halde emrin derhal yerine getirilmiyerek karşı gelinmesi veya teslim edilmiş silah ve aletlerin zorla tekrar alınmasına kalkışılmışsa;

            H) Polisin vazifesini yapmasına yalnız veya toplu olarak fiili mukavemette bulunulmuş veya taarruzla mümanaat edilmişse;

            İ) Devlet nüfuz ve icraatına silahlı olarak karşı gelinmişse;

            Madde  17 - Polisin:

            A) Kanun ve usul dairesinde verdiği emre itaatsizlik ve ittihaz eylediği tedbirlere riayetsizlik edenler;

            B) Vazife yaparken polise mukavemette bulunan veya vazifesinden alıkoymak maksadiyle polise zorla karşı koyan ve yakalanmadıkları takdirde hareketlerinde devam etmeleri melhuz bulunan şahıslar;

               Karakola götürülüp haklarında tanzim olunacak evrakla beraber yirmi dört saat içinde Adliyeye verilirler.

            Madde  18 - Fevkalade hallerde ve devletin emniyet ve selamatini ve içtimai nizamı tehdit ve ihlal kabiliyetini haiz vaziyetlerde bu hal ve vaziyetlerin ihdas edeceklerinde veya devamına müessir olacaklarına şüphe edilenleri, sebep ortana kalkıncaya kadar, polis nezaret altına alabilir ve umumi ve hususi nakil vasıtalarına vaziyet edebilir.

            Bu hal ve vaziyetin devamının takdiri en büyük mülki amirine aittir.

           Madde  19 - Polis; sokak, meydan ve umuma mahsus yerlerde intizamı temin ve Seyrüsefer Talimatnamesindeki vasıflara uygun olmıyan nakil vasıtalarını işletmekten ve bu vasıtaları sarhoş olarak veya seyrüseferin intizam ve selametini bozacak surette idare edenleri çalışmaktan meneder.

            Madde  20 -  Polis, aşağıda yazılı hallerde evlere girebilir:

            A) İstimdat veya yangın, su bakını ve boğulma gibi büyük tehlikelerin haber verilmesi veya görülmesi halinde;

            B) Ağır cezayı müstelzim bir suçun işlenmesine veya yapılmakta devam olunmasına mani olmak için.

            Madde  21 - Bir neşir vasıtası için abone yazmak veya bunlar için yazı, resim, ilan gibi bir madde kabul etmek maksadiyle Matbuat Kanununa göre alınmış vesikası olmaksızın idare evlerinin dışında dolaşanlar veya dolaştırılanlar şantajdan veya böyle bir harekette  dolandırıcılıktan maznun olarak takibat altında bulunanlar; polisçe bu yolda çalışmaktan menedilir.

            Madde  22 - Bu kanunda yazılı vazife ve salahiyetlerin yapılması ve kullanılması için en büyük mülkiye amirlerinin vereceği emirleri, Dahiliye Vekili re'sen verebilir.

            Madde  23 - Umumi ve hususi kanunlarla polise verilen ve bu kanunda yazılı bulunmıyan vazife ve salahiyetlerin hükümleri bakidir.

            Madde  24 - Mahsus zabıta teşkilatı olan işlerde bu teşkilata mensup memur bulunmadığı yerlerde polis, bunlara ait inzıbati muameleleri yapmağa salahiyetlidir.

            Madde  25 - Polis teşkilatı olmayan yerlerde vilayet ve kaza jandarma kumandanları bu kanunda yazılı vazifeleri yaparlar ve selahiyetleri kullanırlar.

            Madde  26 - Bu kanunun tatbik suretini gösterir bir nizamname yapılacaktır.

            Madde  27 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

            Madde  28 - Bu kanunun hükümlerini yürütmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur.