belediye ve imar mevzuatı  
İSKELELERİN NE SURETLE İDARE EDİLECEĞİNE DAİR KANUN


            Madde 1- Vilayet hususi idareleriyle belediyelerin ve köylerin elinde bulunan iskele ve rıhtım ve umumi seyrüsefere yarıyan kanal ve kayık ve sallardan kanunlara müsteniden alınmakta olan müruriye resim ve ücretlerine dair tarifeler, İktisat Vekaletince tetkik ve İcra Vekilleri Heyeti tarafından tasdik edildikten sonra tatbik olunur. 

            İcra Vekilleri Heyeti bu tarifeler üzerinde lüzum gördüğü şekilde tadiller yapmak ve iktisadi icaplara müsteniden bazı limanlarda bazı eşyayı bu resimden muaf tutmak salahiyetini haizdir. 

            Madde 2- Vilayet hususi idareleriyle belediyelerin ve köylerin elinde bulunan iskelelerle rıhtım ve kanallardan ve kayıklar ve sallar ile geçecek olan yolculardan ve cinslerine göre eşyalardan her mali sene alınacak ücretlere ait tarifeler, bu idareler bütçelerinin tanzimi sırasında tertip edilir ve İktisat Vekaletine gönderilir. 

            Bu tarifeler, birinci madde hükümleri dairesinde tasdik ve bütçe yapmak üzere toplanan meclislerin içtimaından evvel mahallerine iade olunur. 

            Madde 3- Vilayet hususi idareleriyle belediyelerin elinde bulunan ve mahalli maliyeti haiz olmayıp iktısadi veya askeri ehemmiyeti olan iskele ve rıhtımlar ile umumi seyrüsefere yarıyan kanallardan lüzum görülenleri, birden veya kısım kısım tedricen bu idarelerden alıp ayrı bir teşekküle idare ettirmeğe Hükümet mezundur. 

            Birinci derece iskelelerden madut olup büyük liman yapılması derpiş edilen yerlerdeki tesisatın tevsii veya son şekil yükleme ve boşaltma vasıtaları ile teçhiz edilmesi için Hükümet tarafından verilecek planları tatbik edebilecek vaziyette olan vilayet hususi idareleriyle belediyelerin elindeki iskele ve rıhtım ve umumi seyrüsefere yarıyan kanalların, bu teşekkül tarafından idare edilmesi tecil olunur. 

            Madde 4- Yukarıki maddede yazılı iskele ve rıhtım ve kanalları bir elden idare ve bunları ihtiyaca göre inşa ve ıslah etmek vazifesini yapmak üzere 2248 numaralı kanunun esasları dairesinde bir idare tesisine veya bu vazifeleri İktisat Vekaletinin deniz teşekküllerinden birine yaptırmağa Hükümet salahiyetlidir. 

            Madde 5- Ayrı bir teşekkülün idaresine alınmış olan iskele, rıhtım ve kanalların her seneki gayrisafi varidatının yüzde otuzu, bunların alındığı vilayet hususi idareleriyle belediyelere tediye olunur. 

            Bu tesisatı karşılık göstererek taahhüd altına girmiş bulunan hususi idarelerle belediyelerin hisseleri, bu vecibeleri ödeninceye kadar yüzde elli nispetinde tesbit ve tediye edilir. 

            Varidatın mütebakisi memlekette umuma mahsus iskele ve rıhtım ve kanallar inşa, tamir ve idaresi işlerine sarfedilir. 

            Madde 6- Üçüncü madde mucibince; ayrı bir teşekkül tesis edildikten sonra idaresi bu teessüse geçecek olan iskele ve rıhtımların ve umumi seyrüsefere yarıyan kanalların tamiri ve ıslahı ve bu yerlerde yenilerinin yapılması bu teşekküle aittir. 

            Madde 7- Vilayet hususi idareleriyle belediyelerin ellerinde bulunan iskele ve rıhtım ve kanalları karşılık göstererek yeni vecibeler almaları İktisat Vekaletinin muvafakatine bağlıdır. 

            Madde 8- İdarei Umumiyei Vilayat Kanununun ve belediye kanunlarının bu kanun icaplariyle taaruz eden hükümleri tatbik edilmez. 

            Madde 9- Bu kanun 1/1/1937 tarihinden muteberdir. 

            Madde 10- Bu kanun hükümlerinin icrasına, İcra Vekilleri Heyeti memurdur.