Montreux Mukavelenamesi  
 
 
24 TEMMUZ 1923 TARİHİNDE LOZAN'DA İMZA EDİLEN "BOĞAZLARIN TABİ OLACAĞI USULE DAİR MUKAVELENAME"NİN YERİNE KAİM OLMAK ÜZERE 20 TEMMUZ 1936 TARİHİNDE MONREUX'DE İMZA EDİLMİŞ BULUNAN YENİ MUKAVELENAMENİN TASTİKİNE DAİR KANUN 
Kanun No:3056

            Madde 1- 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan’da imza edilen “Boğazların tabi olduğu usule dair makuvelename”nin yerine kaim olmak üzere 20 Temmuz 1936 tarihinde Montreux’de imza olunan Boğazlar Mukavelenamesiyle buna bağlı bir protokol ve dört lâhika kabul ve tasdik edilmiştir.  

            Madde 2- Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.  

            Madde 3- Bu kanunun tatbikına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.