belediye ve imar mevzuatı  
UMUMİ, MÜLHAK VE HUSUSİ BÜTÇELERLE İDARE EDİLEN DAİRELER VE BELEDİYELERLE SERMAYESİNİN TAMAMI DEVLETE VEYA BELEDİYE VEYA HUSUSİ İDARELERE AİT DAİRE VE MÜESSESELER ARASINDAKİ İHTİLAFLARIN TAHKİM YOLİYLE HALLİ HAKKINDA KANUN 


             Madde 1-  Umumi, mülhak ve hususi bütçelerle idare edilen daireler ve belediyelerle sermayesinin tamamı Devlete veya belediye veya hususi idarelere ait olan daire ve müesseseler arasında çıkan ihtilaflardan adliye mahkemelerinin vazifesi dahilinde bulunanlar bu kanunda yazılı tahkim usulüne göre halledilirler.

             Madde 2- Umumi bütçeye dahil daireler arasında tahaddüs edecek ihtilaflar İcra Vekilleri Heyetince seçilecek İcra Vekilleri azasından bir hakem vasıtasiyle hallolunur.

             Madde 3-Mülhak bütçe ile idare edilen daireler veya bunlardan biri ile ikinci maddede daireler arasındahasıl olan ihtilaflar Temyiz Mahkemesi Birinci Reisi tarafından, Temyiz Mahkemesi Daire Reisleri arasından, seçilecek bir hakem marifetiyle hallolunur.

             Madde 4-  Belediyeler, hususi bütçe ile idare olunan veya sermayesinin tamamı Devlet, belediye veya hususi idarelere ait olan daire ve müesseselerin veya bu daire ve müesseselerden biriyle ikinci ve üçüncü maddelerde yazılı dairelerden biri arasında tahaddüs eden ihtilaflar bulunduğu yerin ve ihtilaf gayrimenkule taalluk ediyorsa, o gayrimenkulün bulunduğu mahallin  ve taraflar ayrı ayrı  yerde bulunuyorlarsa müddeialeyh mevkiinde olan daire veya müessesenin ve müddeialeyhler taaddüt eylediği takdirde bunlardan birinin bulunduğu yerin yüksek dereceli hukuk mahkemesi reisi veya hakimi tarafından hakem sıfatiylehallolunur..

             Madde 5-  Bu kanunun şümulüne giren işlerin tedkik edilebilmesi, taraflardan birinin vaki olacak yazılı müracaatına bağlıdır. Hakem tedkikatın ve tahkikatın şeklini ve müddetlerini tayin eder ve hakimin haiz olduğu bütün salahiyetleri kullanabilir. Lüzum gördüğü takdirde tarafları da dinleyebilir.

             Madde 6-  Yukarıki maddelerde yazılı hakemler tarafından verilecek kararlar kat’idir ve tescile tabi değildir. Aleyhine hiç bir makam ve mahkemeye müracaat edilemez.

             Ancak; dördüncü maddede yazılı hakem tarafından verilmiş olan karara karşı yeniden tedkiki icab ettirecek haklı sebeplerin mevcudiyeti halinde kararın tebliği tarihinden itibaren 30 gün içinde kararı veren hakeme itiraz olunabilir.

             İtiraz üzerine verilecek kararlar kat’idir.

             Madde 7-  Yukarıki maddelerde yazılı hakemler tarafından verilen kararlar, ilamların icrasına dair olan umumi hükümlere göre infaz olunur.

             Muvakkat Madde  - Bu kanunun şümulüne girip de kanun mer’iyete girdiği tarihte mahkemelerce henüz intaç edilmemiş davalarla intaç edildiği halde haklarında verilen ilamlar henüz kat’iyet kasbetmemiş olan davalar dahi bu kanun hükümlerine tabidir.

             Madde 8-  Bu kanun 1 Eylül 1938 tarihinden muteberdir.

             Madde 9- Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.