Gümrük Mevzuatı  
 
GÜMRÜK MUHAFAZA VE MUÂMELE SINIFI MEMURLARI TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN

            Madde 1 - Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı Muhafaza ve Muamele Sınıfı Memurları Teşkilatı; Muhafaza başmüdürlüğü, müdürlüğü ve mıntıka ve kısım amirlikleri ile muhafaza ve muamele memurlarından ve istihbarat amirliklerinden terekküp eder. Bu teşkilatın maaşlı memurlarının derece, ünvan, aded ve maaşları (1) ve ücretli memurlarının derece,ünvan, aded, ve ücretleri (2) sayılı cetvellerde gösterilmiştir. 

            Madde 2 - Gümrük Muhafaza Memurluğuna hariçten gireceklerin: 

            A) Yaşı (30) dan yukarı olmaması ve bedeni kabiliyetleri gedikli erbaş olacaklar hakkındaki hükümlere uygun olması, 

            B) Boyu 1.64 den aşağı olmaması, 

            C) Memurin Kanunda yazılı diğer vasıfları haiz olması şarttır. 

            Madde 3 - Muhafaza Memurluğuna ilk alınacaklar, namzetlik devresince meslek kursuna tabi tutulurlar. 

            Madde 4 - Muamele sınıfı memurları büro işlerinde çalışırılar, sivil elbise giyerler ve silah taşıyamazlar. Muamele sınıfı memurları ile istihbarat amirlerinin ve muhafaza memurları (Gümrük zabıtası) dır. Bunlardan başmüdür ve müdürler tabidir. 

            Muamele sınıfı memurlarından muhafaza sınıfı memurluğuna ve muhafaza sınıfı memurluğundan muamele sınıfı memurluğuna nakil, sıhhi durumları ve istihdam kabiliyetleri dikkate alınarak Genel Komutanlıkça yapılır. 

            Madde 5 - Muhafaza memurlariyle kısım ve mıntıka amirlerinin mecburi olarak tekaüde sevkolunmaları için yaş haddi şunlardır: 

                                                                  Yaş haddi 
            A)Muhafaza memurları                     50 
            B)Kısım amirleri                                55 
            C)Mıntıka amirleri                              60 

            Bunlardan hizmetlerinin devamında fayda olduğu mefevklerinin vereceği ve Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığının kabul edeceği sicil ile anlaşılanlar Gümrük ve inhisar Vekilliğinin her sene için vereceği kararla daha beş seneye kadar çalıştırılabilir. Bu suretle tekaüt edilecekler hakkında Askeri ve Mülki Tekaüt Kanunun 26 ncı maddesi hükümleri tatbik olunur. 

            Madde 6 - Gümrük Muhafaza Teşkilatına giren memurlardan dokuzuncu (Dahil) dereceye kadar olanlarla bütün müstahdemler Muhafaza Genel Komutanlığınca, 8:6 (Dahil)nci dereceye kadar olanlar bu komutanlığın inhası üzerine Gümrük ve İnhisarlar Vekilliğince, bu derece yukarısında bulunanlar kararname ile tayin olunur. 

            Madde 7 - Muhafaza Başmüdür ve müdürleri ile mıntıka ve kısım amirleri ve muhafaza memurları (Gümrük zabıtası) dir, Bunlardan başmüdür ve müdürlerinden maadası mezun olmadıkları zamanlarda resmi elbise giymeye mecburdurlar. Bunların silahve cephanelei ile resmi elbiseleri Genel Komutanlıkça temin ve şekilleri kararname ile ve miadları Genel Komutanlıkça tespit olunur. 

            Sivil kıyafetle vazifelendirilen muhafaza memurlarıyla kısım ve mıntıka amirlerine senede maktuan (50) lira elbise bedeli verilir. 

            Madde 8 - Atlı olarak hizmet kabul eden gümrük muhafaza memurları ile kısım ve mıntıka amirleri Genel Komutanlıkça tayin edilecek vasıfta at ve teçhizatını kendileri tedarik ederler. Bu hayvanların iaşesi ayda maktuan memurlara verilecek (14) lira ile temin edilir. Bu memurların tahvillerinde vasıtalarla nakledilmeleri masrafı olarak ordu subaylarına verilen miktar ve nispette havan nakil masrafı verilir. Vazife esnasında telef olan veya işe yaramaz hale gelen zati hayvanların bedelleri 1471 sayılı kanun gereğince ödenir. Mezun bulunanlara, mezuniyetlerinin üç aydan fazlası için hayvanı ölen veya hizmet edemeyecek hale gelenlere yenisi tedarik edilinceye kadar yem bedeli verilmez. 

            Genel Komutanlığın muvafakatını almadan hayvanını elden çıkaran veya değiştiren memur müstafi addedilebilir. Atlı sınıfa alınacaklar askerliğini atlı sınıflarda yapmış olan tercih edilir. 

            Madde 9 - Muhafaza memurlarıyla kısım ve mıntıka amirler için çalışma zaman ve tarzları Genel Komutanlıkça tayin olunur. 

            Bunların, iş saatleri dışındaki zamanlarını da karakollarda geçirmeğe mecbur tutulan ve hafta tatilinden istifade ettirilmeyenlere haftada (24) saat izin verilir. 

            Çok mühim haller müstesna olmak üzere bu izin kesilmez. 

            Madde 10 - Muhafaza memurlarıyla kısım ve mıntıka amirleri hakkında Memurin Kanununda sayılan hallerden başka aşağıda yazılı hareketler dahi, karşılarında gösterilen inzibati cezaları istilzam eder: 

             A) İhtarı mucip hareketler : 
            Resmi elbiseyi Talimatname dairesinde giymemek; silah, cephane ve teçhizatını temiz tutmamak; karakol, koğuş ve dairelerde terbiyeye aykırı konuşmak ve hareket etmek, 

            B) Tevbihi mucip sebepler : 
            Resmi elbisesi üzerinde iken menedilen yerler de dolaşmak ve oturmak; meslek terbiyesine aykırı durumlar ve hareketler göstermek; resmi mühür, evrak ve defterleri, silah, cephane ve sair malzemesini ile elbiselerini karakolda ve üzerlerinde kayıtlı demirbaş eşyadan birini başkalarının kullanmasına mahal verecek veya kaybolabilecek bir mahalde bırakmak, 

            C) Maaş kesme cezasını mucip hareketler : 
            Lüzumsuz silah atmak Gümrük muhafaza teşkilatı veya memurları veya muhafaza hizmetleri hakkındaki görüş veya bilgisin matbuata bildirmek, 

            D) Kıdem tenzilini mucip hareketler : 
Kontrolüne tabi eşya için görmeden vesika vermek veya bu kabil eşyanın görmeden veya vesikasını talimatı dairsinde incelemeden ve karşılaştırmadan geçirilmesine müsaade etmek, vazifedar olmadığı hususlarda Hazinenin zararını mucip yolsuzluğa muttali iken mafevklerine haber vermemek; mafevkine hakaret etmek; amirleri aleyhine asılsız ihbarat veya isnatlarda bulundukları tahakkuk etmek, 

            E) Memurluktan çıkarma cezasını mucip hareketler : 
            Üzerlerine kaçakçıların saldırdığı arkadaşlarına veya mafevklerine yardım etmemek; verilen gizli emirleri ifşa etmek, memur olduğu mevkii ve vazifeyi amirlerinden izin almaksızın ve arkadaşlarına devretmeksizin bırakmak; kaçak takiplerinde ve kaçakçılarla çarpışmada emir ve makbul bir zaruret olmadan mevki ve vazifesini bırakmak; takip emrini icra etmemek; kaçakçılara alaka ve iştiraki bulunduğu sabit olmak; mafevkini dövmek; verilen emirlere karşı gelmek maksadiyle toplanarak veya muhabere veya müzakerede bulunarak bir karar verip bu kararı yalnız başına veya toplu olarak icraya teşebbüs etmek; kaçak zabıt varakasına hakikate uymıyan keyfiyetleri yazmak veya böyle bir zabıt varakasını bilerek imza etmek. 

            Madde 11 - Altıncı maddede yazılı kimselerden tayini vekillikçe veya kararname ile yapılan taşra memurlariyle merkez kadrosuna dahil her derecede ki memurlar için Muhafaza Genel Komutanlığında Kurmay Başkanın reisliği altında ikinci şube müdürü ve adli hakimden mürekkep bir inzibat komisyonu bulunur. Birinci fıkra haricinde kalan taşra memurları için muhafaza başmüdür veya müdürlüklerinde bu müdürlerin reisliği altında şefi mümeyyiz veya o derecedeki memurlardan toplanan üç kişilik bir inzibat komisyonu kurulur. 

            Taşra inzibat komisyonu kararları merkez inzibat komisyonunda ve merkez inzibat komisyonunca birinci derecede verilen kararlar Vekillik İnzibat Komisyonunda itiraz üzerine tetkik olunur. Merkez inzibat komisyonunca ikinci derecede verilen kararlar aleyhine Vekalet inzibat komisyonuna itiraz edilemez. 

            Madde 12 - İnzibat komisyonları, ceza hafiflettirecek sebepler gördükleri takdirde memurların 10 ncu maddede yazılı hareketlerine uyar, cezalarının aşağı derecesini hükmedebilecekleri gibi memurun mazur sayılmasını gerektiren sebepler karşısında ceza vermekten sarfınazar edebilirler. 

            Madde 13 - I920 numaralı kanun ve zeyli hükümleri Muhafaza Başmüdür, müdür ve muavinleriyle mıntıka ve kısım amirleri ve muhafaza memurları hakkında da caridir. 

            Madde 14 - Genel Komutan teftiş esnasında muhafaza memurlarıyla kısım ve mıntıka amirlerinin inzibat cezalarını müstehzim yolsuz hareketlerini gördüğü takdirde memurluktan çıkarma cezası hariç olmak üzere bunlar hakkında diğer inzibati cezaları re'sen dahi tatbik edebilir. 

            Madde 15 - Ankara'da Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı merkezinde muvakkat bir meslek kursu açılır. Kursların tedris devresi ve programlarıyla kimlerin devam edebilecekleri Vekaletçe tayin olunur. Bu kursların muallim kadrosu her sene bütçesinin E cetvelinde gösterilen tertiplerden temin edilir. 

            Madde 16 -11 Nisan 1334 tarihli Gümrük Kanununun 114 ve kanunun 906 sayılı kanunla değiştirilen 115 inci maddeleriyle, 1321, 2017 ve 3303 sayılı kanunlar mülgadır. 

            Muvakkat Madde - Bu kanuna bağılı (1) sayılı cetvelde 1940 mali yılı zarfında mevkuf tutulacaklar ilişik (3) sayılı cetvelde gösterilmiş olup bu cetvel 1940 mali yıl Muvazenei Umumiye Kanuna bağlı (L) cetvelinin Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti Muhafaza Genel Komutanlığı kısmı yerine konulmuştur. 

            Madde 17 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdlr. 

            Madde 18 - Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Gümrük ve İnhisarlar Vekilleri memurdur. 

[1] NUMARALI CETVEL 
Derece        Memuriyetin nev'i                  Aded Maaş 
 5     Muhafaza Başmüdürü                           1   80 
 6     Muhafaza Müdürü                              1   70 
 7        "       "                                 4   60 
 8        "       "                                 2   50 
 9     Mıntıka Amiri                                2   40 
10        "      "                                  4   35 
11     Kısım Amiri                                 39   30 
12       "     "                                  102   25 
13     Muhafaza Memuru                            380   20 
14         "       "                              855   15 
15         "       "                              509   10 
 8     Muamele Memuru                               2   50 
 9        "       "                                 2   40 
10        "       "  (Biri Ayniyat Muhasibi)       14   35 
11        "       "  (Biri Veznedar)               12   30 
12        "       "  (Dördü Ambar)                 25   25 
13        "       "  (Onu Ambar Memuru)            18   20 
14        "       "                                 2   15 
[2] NUMARALI CETVEL
Derece        Memuriyetin nev'i                  Aded Maaş 
 6     İstihbarat Servisi                           1  210 
 6     Muamele Memuru                               1  210 
 7        "       "                                 4  170 
 8     İstihbarat Servisi                           9  140 
 8     Muamele Memuru                               7  140 
 9        "       "                                 5  120 
10     Hekim                                        1  100 
10     Muamele Memuru                               9  100 
11        "       "                                 7   85 
12        "       "                                10   75 
13        "       "                                 4   60 
14        "       "                                 7   50 
[3] NUMARALI CETVEL 
Derece        Memuriyetin nev'i                  Aded Maaş 
11     Kısım Amiri                                  7   30 
12       "     "                                   15   25 
13     Muhafaza Memuru                             15   20 
14        "        "                               25   15 
15        "        "                               20   10 

            Bu Kanun 906, 1321, 1471, 1920, 2017, 2350, 3303, 3844, 4220, 4632, 4644, 6245, 6851 sayılı kanunla ilgilidir.