Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
ASKER AİLELERİNDEN MUHTAÇ OLANLARA YARDIM HAKKINDA KANUN


           Madde 1 - Hazarda ve seferde 45 günden ziyade müddetle askerlik hizmetinde bulunanların muhtaç ailelerine yardım yapılır. 

            Bu yardım askerin hizmete alındığı tarihten başlar, terhisini takip eden 15 günün hitamında sona erer.

            Kanuni sebep ve salahiyete müstenit olmaksızın vazifesinden ayrılmış olanların ailelerine yapılmakta olan yardım, resmi ıttıla tarihinden itibaren,iltihakında tekrar devam olunmak üzere derhal kesilir.

           Madde 2 - Yardımdan istifade için:

            a) Askerin usul veya furun, karısı, kız veya erkek kardeşi olmak;

            b) Yiyecek ve sair ihtiyaçları askere giden tarafından temin edilmekte bulunmak;

            c) Mahalli rayice nazaran idare ve ihtiyaçlarını temin edecek ne kendilerinin, ne askere gidenin geçim vasıta ve imkanı bulunmamak şarttır.

           Madde 3 - Yardım isteyenlerin talepleri, şehir ve kasabalarda belediye encümenleri, köylerde ihtiyar meclisi tarafından tetkik edilerek yardıma muhtaç olanların adedi, mahalli rayice göre her bir nüfusa yapılacak ayni veya nakti yardım miktarı ve imece nevi ve tarzı tesbit olunur.

            Yardım miktarı, her yerde asker ailelerini, en az oradaki asgari maişet haddi içinde, geçindirecek derecede olacaktır.

            İhtiyaçlarının tamamını kendileri tedarik edemeyip ancak bir kısmını temin edeceklere yapılacak yardım, mahallerine ait maişet haddi ile kendi gelirleri arasındaki farkın ikmaline inhisar eder.

            Köy, kasaba ve şehirlerdeki asgari maişet haddi, vilayet idare heyetince tesbit ve tayin olunur. İdare heyetinin bu kararı kat'idir.

            Yardımın ne suretle yapılacağı, şehir ve kasabalarda Belediye Encümenlerince, köylerde ihtiyar meclislerince tesbit ve onlar vasıtasiyle ifa olunur.

            Büyük şehirlerde incelemelerin layıkiyle yapılabilmesi için şehri lüzumu kadar semtlere ayırmağa ve ayrıca tali heyetler teşkiline belediyeler salahiyetlidir.

           Madde 4 - Bu yardım karşılığı olarak şehir ve kasabalarda belediye meclisleri:

            a) Belediye Vergi ve Resimleri Kanununun 1,2,18 ve 41 inci maddelerinde yazılı hisse, keşif ve inşa masrafları hariç olmak üzere, mezkür kanuna müsteniden alınmakta olan resimlere % 50'ye kadar; zam yapmaya mezundur.

            b) Sınai müesseselerde ve tramvaylarda kullanılan elektrik ve havagazı hariç olmak üzere belediye hududu içinde istihlak olunan elektriklerin beher kilovatına bir kuruş ve havagazının beher metre mikabına 20 para;

            Şu kadar ki bu zamların hesinin birden yapılması mecburi olmayıp, ihtiyaçları nispetinde ve hangisi dmünasipse ve hangisi münasipse ona zam yapmağı takdire, belediyeler salahiyetlidir.

            Bunlardan (a) işaretli fıkrada yazılı olanlar, asıllarile birlikte belediyeler ,

            (b) işaretli fıkrada yazılı zamlar, faturalara zam suretile elektrik ve havagazı müesseseleri.

            (c) işaretli fıkrada yazılı olanlar ise bilet ilaveten nakil vasıtalarını işleten fertler ve müesseseler tarafından tahsil olunur. Bunlardan banliyö trenlerinde bilet bedellerine yapılacak zamlar, tahsil edildiği ayın nihayetinden itibaren 75 inci günü akşamına kadar ve diğerleri tahsil edildikleri ayın nihayetinden itibaren 45 inci günü akşamına kadar doğrudan doğruya bulundukları mahallerin belediyelerine yatırılır.

            Belediye meclislerince konulan yardım zamlarını tahsil etmeyen veya tahsil ettikleri yardım paralarını yukarıda yazılı müddetler içinde yatırmayan fertler ve müesseselerden, tahsil etmeğe veya yatırmağa mecbur oldukları paralar, %10 zam ile ve Tahsili Emval Kanununa göre belediyelerce tahsil ve belediyelerce tahsil edilir.

           Madde 5 - Belediye meclisleri asker ailelerine yardım için, tiyatro, sinema, konser biletlerine % 10 a kadar zam yapmağa salahiyetlidir. Bu zamlar biletler üzerinde gösterilebileceği gibi bilet bedellerine de ilave olunabilir. Bu zamlarda 3702 numaralı kanun hükümleri dairesinde maliyece tahsil olunarak belediyelere verilir. 3702 numaralı kanunun 4 üncü maddesinde yazılı hallerde asker  ailelerine yardım paralar ile cezalar aynı hükümler dairesinde tahsil ve belediyelere tevdi olunur.

           Madde 6 - 1076 sayılı kanunun 25 inci ve 1111 sayılı kanunun 63 ve 64 üncü maddelerinde yazılı sebeplerle silah altına alınmayanlardan, mahalli belediyeler ve ihtiyar meclisleri tarafından asker ailelerine yardım karşılığı olarak beher müecceliyet senesi için beş lira tahsil olunur. Bu suretle silah altına alınmamış olanların listesi askerlik şubelerince mahalli belediyelere
ve ihtiyar meclislerine verilir.

            Mali yılın birinci yarısından sonra askere davet edilip tecil edilmiş olanlardan o sene için senelik miktarın yarısı ve mali yılın ikinci yarısından daha evvel davet edilenlerden tamamı alınır.

            Bu paralar mükelleflerin bulundukları mahalleri belediye veya ihtiyar meclisleri tarafından tahakkuk ettirilerek defaten tahsil olunur. 

           Madde 7 - Yukarıda yazılı gelirlerden hasıl olacak miktar ihtiyaca kafi gelmediği takdirde, eksik kısım Belediye Encümenince o şehir ve kasabada oturanlarla hükmi şahsiyeti haiz ticari şirketlere, aynı belde dahilinde veya umumi surette aynı matrahlar üzerinde mükerrer tarhiyata meydan vermeden tevzi edilir.

            Bu suretle tevzi edilecek para, mükelleflerin o seneye ait kazanç ve bina vergilerile bunlar üzerinde alınan buhran, fevkalade zam ve müdafaa vergileri mecmuunun % 25 inden fazla olamıyacağı gibi, Devlet, vilayet ve belediyelerle bunlara bağlı ve sermayelerinin en az yarısı bunlar tarafından temin edilen daire ve müesseselerdeki bil-mum memur ve müstahdemlerin aylık maaş ve ücretlerinin de ita miktarlarının % 1 ini geçemez. İta miktarları 50 lirayı geçmiyen memur ve müstahdemlerden bu yardım parası alınmaz.

            Kendilerine bu miktardan fazla yardım parası tevzi edilmiş olanlar bu ciheti vesaik ile isbat ettikleri takdirde Belediye Encümenince tevzi olunan miktar bu hadde indirilir.

            Bu suretle yapılmış tevziattan memur ve müstahdem maaşlarına taallük edenler Belediyeler Bankası nezdinde Dahiliye Vekaleti emrine açılacak "umumi hesab"a yatırılır.

            Köylerde ve kasaba ve şehirlerde ziraat erbabından olan asker ailelerine yapılacak yardım tercihan imece ve ayniyat suretile temin edilir. Köylerde imece ve ayni yardımlardan başka muhtaç ailelere nakdi yardım yapılmasına da lüzum ve ihtiyaç hasıl olduğu takdirde mükelleflere tevzi edilecek para 3664 sayılı kanunun hükümleri dairesinde senesi içinde tevzi edilmiş olan salma haddini geçemez.

            Yardımla mükellef olacakların mali vaziyetlerinin müsait olması veya vücut sağlamlıkları şarttır. Belediye Encümenleri ve köy ihtiyar meclisleri tarafından tevzi olunan yardımı yapmaktan imtina edenlerden nakti yardımlar şehir ve kasabalar da belediyelerce Tahsili Emval Kanunu'na ve köylerde Köy Kanunu'nun 66 ncı maddesi hükümlerine göre tahsil olunur.

            İmece ve ayni yardımı yapmaktan imtina edenlerden bu yardımlar mahalli rayice göre Belediye Encümenleri ve köy ihtiyar meclislerince kıymetlendirilerek bedeli yukarıdaki fıkra hükümleri dairesinde tahsil olunur. 

            Belediye Encümenlerinin ve köy ihtiyar meclislerinin bu kanuna göre ittihaz eyliyecekleri kararlar aleyhine kararın tebliği tarihinden itibaren 15 gün zarfında kaza ve vilayet idare heyetlerine itiraz olunabilir. İdare heyetlerinin kararları kat'idir.

            Bu kararlar aleyhine herhangi bir kanun yolile itiraz edilemez.

           Madde 8 - 2256 sayılı  kanunla gümrük resmine munzam belediye hissesine %50 ye kadar ve şehir hudutları haricindeki muayyen tarifeli bilumum nakil vasıtalarının birinci ve ikinci mevki bilet bedellerine yüzde üçe kadar İcra Vekilleri Heyeti kararile zam yapılarak hasılatı Dahiliye Vekaleti emrine Belediyeler Bankasında açılacak "umumi hesab"a yatırılır.

            Vekalet "Umumi hesab"a yatırılmış paraları kendi ihtiyaçlarını temin edemeyen belediye ve köylere yardım için kullanır.

           Madde 9 - İhtiyaç azaldıkça belediyelere ve köy ihtiyar heyetleri tarafından bu kanun mucibince yurttaşlara tahmil edilecek mükellefiyetler, de ihtiyacı karşılayacak hadlere icra olunur.

           Madde 10 - Bu kanunun tatbikatından mütevellit muameleler dolayısiyle tanzim olunacak bilcümle evrak ve alakalılar tarafından vukubulacak her türlü müracaat ve itirazlar bilcümle resimler, harçlar ve kaydiyelerden muaftır.

           Madde 11 - Muhtaç asker ailelerine yapılacak yardıma, belediye ve hususi idareler bir sene evvelki nakti tahsilat yek-nunun azami yüzde ikisi nispetinde iştirake mecburdurlar.

           Madde 12 - Bu kanun mucibince tahsil ve tahsis olunacak paralar belediye ve köy bütçelerinde açılacak husisi bir fasla varidat ve mukabili asker aillerine yardım namile açılacak fasla sarfiyat kaydolunur.

            Bu paralar asker aillerine yardımdan başka işlere ve maksatlara sarfolunamaz. Senesi içinde sarfedilemeyen paralar ertesi sene bütçelerine aynı fasla varidat kaydedilerek aynı hizmete tahsisen sarfolunur.

           Madde 13 - Bu kanunun 4 üncü maddesinde belediyelerce Tahsili Emval Kanununa göre tahsil edileceği gösterilmiş olan paraların tahsili emrinde icabedecek haciz ve hapis kararları Belediye Encümenlerince verilir. Haciz kararları belediyelerce, hapis kararları Cumhuriyet Müddeimumilerince infaz olunur.

           Madde 14 - 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun 71, 72, 73 üncü maddeleri mülgadır.

           Muvakkat Madde 1 - Bu kanunun neşrinden evvel belediye ve köylerce asker ailelerine yardım için yapılan istikraz ve tavizlerden kalan borçlar bu kanunla yazılı membalardan hasıl olacak paralardan ödenir.

           Muvakkat Madde 2 - Lüzum görülen vilayetlerde, valilerin muvafakati ile, şimdiye kadar tatbik edilmekte olan usule tevfikan tahakkuk ettirilen tekaliften bu kanunun icabettirdiği ihrazatın ikmaline kadar azami iki ay müddetle tahsilata devam olunabilir.

           Madde 15 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

           Madde 16 - Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.