Vergi Mevzuatı
 
 
KURUMLAR VERGİSİ KANUNU   
 
KABUL TARİHİ : 03/06/1949
KANUN NO : 5422
 
RESMİ G.TARİHİ : 10/06/1949
RESMİ G. NO : 7229
 
DÜSTUR NO : 3. TERTİP 30
DÜSTUR SAYFA : 1178
 
 
 
BİRİNCİ KISIM
MÜKELLEFİYET
BİRİNCİ BÖLÜM
MEVZU ve MÜKELEFLER
Madde 1 : MEVZU   
Madde 2 : SERMAYE ŞİRKETLERİ  
Madde 3 : KOOPERATİF ŞİRKETLER  
Madde 4 : İKTİSADİ KAMU MÜESSESELERİ     
Madde 5 : DERNEK.TESİS VE VAKIFLARA AİT İKTİSADİ İŞLETMELER 
Madde 6 : YABANCI DEVLET VE DERNEKLERE AİT İKTİSADİ MÜESSESELER
İKİNCİ BÖLÜM
MUAFLIKLAR ve İSTİSNALAR
Madde 7 : MUAFLIKLAR    
Madde 8 : İSTİSNALAR 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MÜKELLEFİYET ŞEKİLLERİ
Madde 9 : TAM MÜKELLEFİYET  
Madde 10 : KANUNİ MERKEZ, İŞ MERKEZİ   
Madde 11 : DAR MÜKELLEFİYET  
Madde 12 : DAR MÜKELLEFİYETE MEVZUU 
İKİNCİ KISIM
VERGİNİN TARHI
BİRİNCİ BÖLÜM
MATRAHIN TAYİNİ
Madde 13 : SAFİ KURUM KAZANCI  
Madde 14 : İNDİRİLECEK GİDERLER  
Madde 15 : KABUL EDİLMEYEN TENZİLAT  
Madde 16 : ÖRTÜLÜ SERMAYE      
Madde 17 : ÖRTÜLÜ KAZANÇ 
İKİNCİ BÖLÜM
YABANCI ULAŞTIRMA KURUMLARINDA MATRAH
Madde 18 : YABANCI ULAŞTIRMA KURUMLARININ KAZANCI   
Madde 19 : TÜRKİYE'DE ELDE EDİLEN HASILAT 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BEYANNAME
Madde 20 : BEYAN ESASI    
Madde 21 : BEYANNAMENİN VERİLME ZAMANI VE YERİ  
Madde 22 : ÖZEL BEYAN ZAMANI  
Madde 23 : BEYANNAMENİN MUHTEVİYATI  
Madde 24 : BEYANNAME VERİLMEYECEK HALLER 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
VERGİNİN NİSPETİ ve TARHI
Madde 25 : NİSPET  
Madde 26 : TEKLİF YERİ  
Madde 27 : TARHİYATIN MUHATABI  
Madde 28 : VERGİLENDİRME DÖNEMİ   
Madde 29 : TARH ZAMANI 
BEŞİNCİ BÖLÜM
TASFİYE-BİRLEŞME-DEVİR
Madde 30 : TASFİYE DÖNEMİ   
Madde 31 : TASFİYE BEYANNAMESİ  
Madde 32 : TASFİYE KARI  
Madde 33 : SERVET DEĞERİ  
Madde 34 : TASFİYE MEMURLARININ SORUMLULUĞU  
Madde 35 : TASFİYE MUAMELELERİNİN İNCELENMESİ 
Madde 36 : BİRLEŞME  
Madde 37 : DEVİR  
Madde 38 : DEVİR HALİNDE VERGİLENDİRME  
Madde 39 : DEVİR BİLANÇOSU VE DEVİR BEYANNAMESİ 
ÜÇÜNCÜ KISIM
VERGİNİN ÖDENMESİ
Madde 40 : ÖDEME SÜRESİ   
Madde 41 : ÖZEL ÖDEME SÜRELERİ  
Madde 42 : TASFİYE, BİRLEŞME VE DEVİR HALİNDE ÖDEME  
Madde 43 : YABANCI MEMLEKETLERDE ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU  
Madde 44 : KESİLEN VERGİLERİN MAHSUBU 
SON HÜKÜMLER
Madde 45 : KIYASEN  UYGULANACAK GELİR VERGİSİ HÜKÜMLERİ   
Madde 46 : KALDIRILAN HÜKÜMLER  
Geçici Madde 1 : ESKİ YILLARA AİT VERGİLER  
Geçici Madde 2 : TAAHHÜT İŞLERİ VERGİLERİ  
Geçici Madde 3 : ESKİ İHTİYAT AKÇELERİ İLE PROVİZYONLARIN VERGİLENDİRİLMEZİ  
Geçici Madde 4 : GEÇİCİ EMSAL NİSPETLERİ  
Madde 47 : YÜRÜRLÜK  
Madde 48 : YETKİ