İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
 
ONYEDİNCİ KISIM
VAZİFE MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI

              Madde 55 - Vazife malüllüğü aylığı, vazife malüllerinden fiili ve itibari hizmet müddetleri toplamı:

            a) (30) yıla kadar olanlara (30) yıl üzerinden;

            b) (30) yıl ve daha yukarı olanlara fiili ve itibari hizmet müddetleri toplamı üzerinden;

            53 üncü maddeye göre hesaplanacak adi malüllük aylıklarına malüllük derecelerine göre aşağıda yazlı  nispetlerde ayrıca zam yapılmak suretiyle bağlanır.

                    Malüllük derecesi            Zam nispeti
                    -----------------            -----------
                           1                         % 60
                           2                         % 50
                           3                         % 40
                           4                         % 30
                           5                         % 20
                           6                         % 15

            Vazife malüllüğü aylıkları, buna esas tutulan vazife aylık veya ücretleri tutarlarının % 90 ını geçemez.

           Madde 56 - Muvazzaf, yedek ve gönüllü erlerin; silah altında bulundukları esnada veya celp ve terhisleri için  vazifeli olanların gözetimi altındaki sevklerinde, Yedek Subay Okulu öğrencilerinin gerek okulda gerek okuldan evvelki  hazırlık kıtasında vazife malülü olmaları halinde kendilerine,derecelerine göre aşağıda yazılı miktarlarda vazife malüllüğü aylığı bağlanır:

                         Derece                Bağlanacak aylık Lira
                    -----------------          ----------------------
                           1                          75
                           2                          65
                           3                          55
                           4                          50
                           5                          45
                           6                          40

            Askerlik vazifesini veya yedek subaylık hizmetini başkasının yerine yaptığı anlaşılanlara aylık bağlanmaz. Bağlanan aylıklar ödendikçe faturası karşılığında Hazineden alınır.

           Madde 57 - Emekli veya adi malüllük aylığı alanlardan; emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye alınanların bu vazifede iken adi malül olmaları dolayısiyle vazifelerinden ayrılmalarında eski aylıklarına 100 üncü madde gereğince son hizmet zammı eklenir. Şu kadar ki, eski aylık ile son hizmet zammı toplamı, eski aylığa veya son hizmet zammına esas olan vazife aylıklarından fazla olanının % 70 ini geçemez.

           Madde 58 - Vazife malüllüğü aylığı alanlardan; emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye girenlerin; tekrar vazife malülü olarak ayrılışlarında haklarında aşağıdaki hükümler uygulanır:

            a) Daha yüksek derecede vazife malüllü olmuş iseler, eski aylıkları; bunlarda dahil bulunan 55 inci maddede  yazılı zamlar çıkarılmak, kalan kısmına 100 üncü madde gereğince son hizmet zammı eklenmek ve bulunacak miktara  yeni malüllük dereceleri üzerinden 55 inci maddeye göre zam yapılmak suretiyle yükseltilir.

            b) Aynı veya daha aşağı derecede vazife malülü olmuş iseler, eski aylıklarına, 100 üncü madde gereğince son  hizmet zammı ile yalnız bu zam üzerinden yeni malüllük derecesine ve bu derece için 55 inci maddede yazılı nispete  göre hesaplanacak miktar eklenir.

            Şu kadar ki, eski aylık ile son hizmet zammı toplamı, eski aylığa veya son hizmet zammına esas olan vazife aylıklarından fazla olanının % 90 ını geçemez.

           Madde 59 - Emekli veya adi malüllük aylığı alanlardan emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye alınanların, vazife  malülü olarak ayrılışlarında, emekli veya adi malüllük aylıklarına 100 üncü madde gereğince son hizmet zammı eklendikten sonra toplamına, malüllük dereceleri üzerinden 55 inci maddeye göre bulunacak zam da ayrıca eklenir. Şu  kadar ki, eski aylık ile son hizmet zammı toplamı, eski aylığa veya son hizmet zammına esas olan vazife aylıklarından fazla olanın % 90 ını geçemez.

           Madde 60 - Emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı alanlardan; her ne sebeple olursa olsun er olarak silah altına alınanların vazife malülü olmaları halinde kendilerine malüllük derecelerine göre 56 ncı madde gereğince ayrıca erlere mahsus vazife malüllüğü aylığı bağlanır.

            Emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunmakta iken her ne suretle olursa olsun er olarak silah altında alınanlardan; kanunlarına göre vazifeleri ile ilgileri kesilmeyenlerin, silah altında iken vazife malülü olmalarında; haklarında aşağıda yazılı hükümler uygulanır:

            a) Malüllükleri, esas vazifelerini yapmaya mani olan iştirakçilere vazife malüllüğü aylığı, esas vazifelerinin aylık veya ücretleri tutarı ve fiili ve itibari hizmet müddetleri üzerinden 55 inci maddeye göre ve mani değilse 56 ncı maddeye göre bağlanır;

            Erler gibi aylık bağlanmış olanların bu aylıkları, ileride esas vazifelerinden dolayı emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı bağlanması halinde o aylıklarla birlikte ödeneceği gibi toptan ödemeye istihkak halinde de ona mani olamaz;

            b) Tevdiatçıların malüllükleri halinde 56 ncı maddeye göre aylık bağlanır. Bu malüllük, esas vazifelerini yapmaya da mani ise ayrıca 126 ncı maddede yazılı ödemeler de yapılır.

           Madde 61 - Vazife malüllüğü aylığı bağlananların, malüllük derecelerinin belirtilmesi için 50 nci maddedeki esaslara göre ilk defa yapılan muayeneye ait raporun sağlık kurulunca tasdik edildiği tarihten itibaren üçer yıl sonlarında ve yine aynı madde esaslarına göre iki defa muayeneleri yapılır.

            Gerek vazife malüllüğü aylığının bağlanması için 50 nci maddeye göre yapılan ilk muayenede, gerek yukarki birinci fıkraya göre birinci ve ikinci (3) yıl sonlarında yapılan muyayenelerde malüllük derecelerinin değişmiyeceği anlaşılanların başka muayeneleri yapılmaz ve bu durumları aylık kayıtlarına yazılır.

            Malüllüklerinin değişmiyeceği anlaşılanlar, malüllük derecelerinde yükseliş olduğu takdirde son raporlarının sağlık kurulunca tasdik edildiği tarihlerden itibaren (3) yıl içinde bir defaya mahsus olmak üzere yeniden muayene edilmelerini yazı ile Sandıktan istiyebilirler.

           Madde 62 - 61 inci madde gereğince malüllük derecelerinin değiştiği veya malüllüklerinin tamamiyle geçtiği sağlık kurulunca tasdik edilecek raporlariyle anlaşılanların aylıkları, bu raporların tasdik tarihlerini takibeden ay başlarından itibaren yeni derecelerine göre düzeltilir veya kesilir.

            Aylıkları kesilenler hakkında aşağıda yazılı esaslar uygulanır:

            a) Emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tayin edilmiyenlere, isterlerse fiili hizmet müddetleri (5) yıldan fazla (20) yıldan az olmak şartiyle emekli kesenekleri geri verilerek Sandıkla alakaları kesilir.

            İstemezlerse veya fiili hizmet müddetleri (20) yıl ve daha fazla ise (60) yaşını doldurdukları zaman fiili ve itibari hizmet müddetleri toplamına göre emekli aylığı bağlanır veya hizmeti (20) yıldan az ise 82 nci maddeye göre toptan ödeme yapılır. Şu kadar ki bunlardan yaşları (55) i ve fiili hizmet müddetleri (30) yılı doldurmuş bulunanlar emekli aylığı bağlanmasını her vakit istiyebilirler.

            b) Emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye alınanların eski fiili ve itibari hizmet müddetleri yeni vazifelerinde geçecek fiili ve itibari hizmet müddetlrine eklenerek haklarında bu kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

            c) Emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tayin edilmediği gibi emekli keseneğini istememiş, henüz emekli aylığı bağlanmamış veya toptan ödeme yapılmamış olanların eski malüllükleri, bunların tamamiyle geçtiği hakkındaki raporların sağlık kurulunca tasdikı tarihlerinden itibaren (3) yıl içinde yeniden meydana çıkarsa ilgililer bu tarihten itibaren en çok bir yıl içinde tekrar muayenelerini yazı ile Sandıktan istiyebilirler.

            Yapılacak muayenelerinde malüllükleri anlaşılanlara raporlarının tasdik tarihlerini takibeden ay başlarından itibaren belirtilen dereceleri üzerinden yeniden vazife malüllüğü aylığı bağlanır.

           Madde 63 - Vazife malüllüğü aylığı bağlananlardan; sonradan adi malül oldukları bağlama tarihinden itibaren (3) yıl içinde anlaşılanlar hakkında aşağıda yazılı esaslar uygulanır:

            a) Vazife malüllüğü aylıkları kesilir.

            b) Mevcut fiili ve itibari hizmet müddetleri üzerinden 53 üncü maddeye göre adi malüllük aylığı bağlanır veya 82 nci maddeye göre toptan ödeme yapılır.

            c) Adi malüllük aylığı bağlanacaklardan; bu aylık ile ödenen vazife malüllüğü aylıkları arasındaki farkların toplamı adlarına borç kaydedilerek yeni aylıklarının her ay 1/5 i kesilmek suretiyle geri alınır, ölümleri halinde borç bakıyeleri silinir.

            ç) Toptan ödeme yapılacak ise, bundan vazife malüllüğü aylığının ödendiği her ay için toptan ödemenin fiili ve itibari hizmet müddetlerine göre bir aya isabet eden miktarı kadar indirme yapılır.

            d) Adi malül iken vazife malüllüğü aylığı bağlanması, ilgilinin kötü niyet ve hareketlerinden ileri gelmiş ise, müddet kaydı ile mukayyet olmaksızın (c) fıkrasında yazılı geri alma yeni aylıklarının yarısı kesilmek suretiyle yapılır ve toptan ödeme yapılacak ise evvelce ödenen aylıkların tamamı mahsup edilir. Borcu kalırsa bu da hükümle tahsil olunur.

ONSEKİZİNCİ KISIM
HARP MALÜLLÜĞÜ

           Madde 64 - Vazife malüllerinden bu malüllüklere;

            a) Harpte fiilen ateş altında,

            b) Harpde harb bölgelerindeki harb hareket ve hizmetleri sırasında, bu hareket ve hizmetlerin sebep ve tesirleriyle;

            c) Harpde veya harbe hazırlık devresinde her nevi düşman silahlarının tesirleriyle;

            ç) Askeri harekatı gerektiren iç tedip ve hudut hareketleri sırasında bu hareketlerin sebep ve tesirleriyle;

            uğramış olan muvazzaf ve yedek subay, gedikli subay, askeri memur, gedikli erbaş ve erlerle, (Gönüllü erler dahil) orduca vazifelendirilen sivil iştirakçilere ve erlikten dolayı aylık bağlanan tevdiatçılara ayrıca (Harb malülü) denir ve bunlara vazife malüllüğü aylıkları ile birlikte ve malüllükleri derecelerine göre aşağıda yazılı miktarlarda (Harb malüllüğü zammı) ödenir:

            Bu zamlar ödendikçe faturası karşılığında Hazineden alınır.
 

                   Malüllük           İştirakçiler için            Erler için
                   Derecesi                  Lira                      Lira
                   ---------    -----------------------------    -----------------

                       1                      250                       60
                       2                      200                       50
                       3                      150                       40
                       4                      125                       35
                       5                      100                       25
                       6                       75                       20

            Harb malülü sayılacak vazife malüllerinden bir hareketin muvaffakiyetle neticelenmesinde şahsan amil olduğu veyahut örnek tutulacak cesaret ve fedakarlık gösterdiği sıralarda bu malüllüğe uğradıkları usulüne göre üstleri tarafından Milli Savunma Bakanlığına bildirilen ordu mensuplarına ait harb malüllüğü zamları % 25 fazlasiyle bağlanır.

           Madde 65 - Harb malüllerine aşağıda yazılı yardımlar yapılır:

            a) Eksilen vücut organları, son usullere göre yapılması mükmün sunileriyle tamamlattırılır ve gerekirse tamir ettirilir veya yenisi yaptırılır.

            b) Yurt içinde tedavileri mümkün olmadığı sağlık kurulunca tasdik olunacak raporla anlaşılanlar, yurt dışında parasız tedavi ettirilir.

            c) Kurumlarla yabancı ortaklıkların işlettikleri tarifeli her çeşit vasıtalarla yapacakları yolculuklarında askerlik şubelerinden tasdikli ve fotoğraflı hüviyet cüzdanına istinaden muvazzaf ordu mensupları gibi ücret alınır ve bilet ve yer temininde tercih edilirler.

            ç) Yaşamak için gerekli hareketleri kendi kendine yapmaktan aciz oldukları sağlık kurulunca tasdikli raporla anlaşılacak ve kimsesizlikleri 108 inci maddeye göre belirtilecek olanlar Sandıkça, kurulacak (Harb Malülleri Yurdu) nda parasız barındırılır ve tedavileri yaptırılır. Yedirilmeleri için harcanacak paralar, bunların aylık ve harb malüllüğü zamlarından kesilir.

            d) Çocuklarından biri okulunu bitirmiş veya bütünlemeye kalmaksızın bulunduğu sınıfa yükselmiş bulunmak şartiyle ve her yıl adedi yüzü geçmemek üzere Devlete ait yatılı orta öğrenim okul ve müesseselerinde parasız okutturulur.

            Savaşta ölenlerin çocukları da nazara alınır.

            Şu kadar ki, talip olanlar (100)'ü geçtiği takdirde Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak müsabaka ile yalnız bu miktar alınır.

            e) Gerekli ilaç ve sağlık malzemesi, en yakın; genel, katma ve özel bütçeli dairelerle belediyelerin hastanelerinden maliyet bedeli karşılığında verilir.

            f) (ç) fıkrası dışında kalanlar, müracaat edecekleri genel ve katma bütçeli dairelerle belediyelerin hastanelerinde parasız muayene ve tedavi edilirler.

            (a), (b), (ç) fıkralarında yazılı yardımlar için Sandıkça harcanacak paralar her yıl sonunda faturası karşılığında Hazineden alınır.

ONDOKUZUNCU KISIM
DUL VE YETİM AYLIĞI BAĞLANACAK HALLER

           Madde 66 - Dul ve yetim aylıkları:

            a) Cumhurbaşkanı iken veya ayrıldıktan sonra ölenlerin,

            b) İştirakçilerden fiili hizmet müddetleri 15 yıl ve daha fazla olanlardan ölenlerin,

            c) Emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı alanlardan (Aylığa müstahak duruma girip te henüz bağlama yapılmamış olanlar dahil) ölenlerin,

            ç) İştirakçilerden 45 inci maddede yazılı vazifeden doğma sebeplerle ölenlerin veya aynı sebeplerden doğma kaza ve yaralanmaları üzerine tedavi sırasında veya ameliyat yüzünden ölenlerin;

            d) Erlerden 56 ncı maddede yazılı vazifeden doğma sebeplerle veya aynı sebeplerden doğma kaza ve yaralanmaları üzerine tedavi sırasında veya ameliyat yüzünden ölenlerin;

            e) Erlerden 56 ncı madde gereğince vazife malüllüğü aylığı alanlardan (Aylığa müstahak duruma girip te henüz bağlama yapılmamış olanlar dahil) ölenlerin,

            f) Fiili hizmet müddetleri 25 yıl ve daha fazla olup ta kesenekleri geri verilmemiş durumda olanlardan (60) yaşını doldurmadan ölenlerin,

            g) Vazife malüllüğü geçtiğinden dolayı aylığı kesilmiş ve emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tayin edilmemiş ve fiili hizmet müddetleri de 15 yılı doldurmuş bulunanlardan ölenlerin,

            ölüm tarihinde bu kanuna göre aylığa müstahak dul ve yetimlerine bağlanır.

           Madde 67 - 66 ncı maddede sözü geçen dul ve yetimler şunlardır:

            a) Karı;

            b) Koca;

            c) Çocuklar;

            ç) Ana;

            d) Baba;

YİRMİNCİ KISIM
DUL VE YETİM AYLIKLARI           Madde 68 - Dul ve yetim aylıkları:

            Ölenin bağlanmış veya bu kanun hükümlerine göre hesaplanacak emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylıklarının:

            a) Dul karı veya dul koca için % 50'si;

            b) Çocuklarla ana veya babanın her biri için % 25'i,

            nispetinde bağlanır.

            Evvelki karıdan veya kocadan olan çocuklarla hem baba ve hem anadan yetim çocukların aylıkları % 30 nispetinde bağlanır ve sonradan bu duruma girenlerin bağlanmış aylıkları da bu miktara yükseltilir.

            Ölen, dul karı veya koca bırakmazsa veya bıraktığı bu kimseler bir aylığa müstehak değilse, bunların payları, müstehak olan çocuklar ile ana veya babanın aylıklarına eşitlikle eklenir. Şu kadar ki bu aylıkların her biri, yapılan eklemelerden sonra, bağlamaya esas tutulan emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığının % 30 unu geçemez.

            Yukarda yazılı nispetlere göre bağlanacak dul ve yetim aylıkları toplamı, bunlara esas tutulan emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylıklarından fazla olursa fazlası, dul ve yetimlerin aylıklarından mütenasiben indirilir.

            Dul ve yetimlerin birinden boşalan aylık hiçbir suretle diğerlerinin aylıklarına eklenemez. Ancak bu aylıklardan bağlama sırasında, toplamının bağlamaya esas tutulan aylıktan fazla olması dolayısiyle, indirme yapılmış ise, boşalan aylıklar bu indirmeler giderilinceye kadar geri kalanların aylıklarına mütenasiben eklenir.

            72, 74 ve 80 inci maddelere göre birer yıllık müddetler içinde yazı ile Sandığa müracaat eden ilgililerden müstehak bulundukları anlaşılanlara da aylık bağlanır ve gerekiyorsa evvelce bağlanmış aylıklarda düzeltme yapılır.

           Madde 69 - Dul ve yetim aylıklarının bağlanmasında:

            a) İştirakçilerle 88 inci madde gereğince kesenekleri geri verilmemiş olanlardan veya vazife malüllüğü aylığı kesilmiş ve emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tayin edilmemiş durumda bulunanlardan ölenler için; bunların adi malül olmaları halinde kendilerine bağlanması gereken aylıklar,

            b) Emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı almakta olanlardan, (aylığa müstahak duruma girip te henüz bağlama yapılmamış olanlar dahil) ölenler için; bu aylıklar ile varsa son hizmet ve harb malüllüğü zamları toplamı,

            c) İştirakçilerle emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı bağlandıktan sonra tekrar emeklilik hakkı tanınan bir hizmete girenlerden vazifeden doğma sebeplerle ölenler ile aynı sebeplerden doğma kaza ve yaralanmaları üzerine tedavi sırasında veya ameliyat yüzünden ölenler için; kendilerinin birinci dereceden vazife malülü olmaları halinde bağlanacak vazife malüllüğü aylıkları;

            ç) Emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı alanlardan yedek er olarak silah altına alınanlardan (c) fıkrasında yazılı surette ölenler için; eski aylıkları ve 56 ncı maddeye göre birinci derece üzerinden hesaplanacak vazife malüllüğü aylıkları toplamı,

            d) Yukarki (c) ve (ç) fıkralarında yazılı olanlar 64 üncü madde şümulüne girmekte iseler veya yine 64 üncü maddede yazılı hallerde şehit olmuşlarsa; aynı fıkralarda yazılı aylıklar 64 üncü maddeye göre birinci derece üzerinden hesaplanacak harb malüllüğü zammı toplamı,

            esas tutulur.

           Madde 70 - Birden fazla karısı olan kocanın ölümünde 68 inci maddede yazılı nispette hesaplanacak dul aylığı, bunlar arasında paylaştırılmak suretiyle bağlanır. Bunlardan birinin ölümünde veya aylığının kesilmesini gerektiren bir duruma girmesinde aylığı en çok bir yıl içinde yazı ile Sandığa müracaat olunması şartiyle kalan dul bir ise onun aylığına ve birden fazla ise eşitlikle bunların aylıklarına eklenir. 77 nci maddenin (a) fıkrası hükümleri bunların birbirleri hakkında da uygulanır.

           Madde 71 - İştirakçi karı veya koca eşinden 30 yaş veya daha büyük ise ölümünde eşine yarı nispetinde aylık bağlanır. Ancak evlenme akdi en az 10 yıl evvel yapılmış veya çocukları olmuş ise bu indirme yapılmaz.

           Madde 72 - Ölen iştirakçilerin dul ve muhtaç anaları ile iştirakçi olmıyan ve ölüm tarihinde muhtaç ve (65) yaşını doldurmuş bulunan koca ve babalarına, ölüm tarihinden itibaren en çok bir yıl içinde yazı ile Sandığa müracaat etmeleri şartiyle, müracaat tarihini takibeden aybaşından itibaren aylık bağlanır. Muhtaç koca ve babalardan geçimini sağlıyamıyacak derecede malül olanlar için yaş kaydı aranmaz.

            Muhtaç olması hasebiyle aylık bağlanan babanın ölümünde bunun aylığı muhtaç olması şartiyle öz anaya bağlanır.

           Madde 73 - 67 nci maddede yazılı çocuklardan, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre:

            a) Nesebi sahih;

            b) Nesebi tashih edilmiş;

            c) Evlat edinilmiş;

            ç) Nesebi sahih olmıyan; (Anadan aylığa müstahak olma halinde)

            d) Tanınmış;

            f) Babalık davası ile hükmen tanınmış; (Türk Medeni Kanununun 297 nci maddesi gereğince babanın yalnız para ödemesi için açılan davalar sonunda bu yolda hüküm alınması hariç.)

            çocuklar anlaşılır.

           Madde 74 - Ölüm tarihinde ortaöğrenim yapmakta ise 20, değil ise 18 yaşını ve yükseköğrenimi yapmakta ise 25 yaşını doldurmamış erkek çocuklara aylık bağlanır.

            Ancak çalışmaya mani, tedavisi kabil olmıyan hastalık veya çalışmaya mani malüllük sebepleri ile muhtaç oldukları sağlık kurulunca tasdik olunacak raporla anlaşılanlara, muhtaç olmak ve ölüm tarihinden itibaren en çok bir yıl, ehliyeti olmıyan, veli veya vasilleri bulunmıyanlar için beş yıl içinde kendileri veya veli veya vasilleri tarafından yazı ile Sandığa müracaatları şartiyle ölüm tarihinde yaşları ne olursa olsun, aylık bağlanır.

            Aylık almakta iken bu duruma düştükleri aynı şekilde anlaşılanların aylıkları; yaşları dolayısiyle, aylıklarının kesilmesi gereken tarihten itibaren en çok bir yıl,ehliyeti olmıyan, veli veya vasilleri bulunmıyanlar için bir yıl içinde kendileri veya veli veya vasilleri tarafından yazı ile Sandığa müracaatları şartiyle yaş kaydı aranmaksızın bu durumları geçinceye kadar ödenir.

            Hastalığın seyrinde veya malüllüğün derecesinde veya mahiyetindeki azalıp çoğalmalar, muhtaçlıklarını ortadan kaldırmadıkça, nazara alınmaz.

            Orta öğrenimin son sınıfında iken 20 yaşını dolduran ve okul veya müesseselerin tatil devreleri hariç, ara vermeksizin yüksek öğrenime başlıyanların, evvelce kesilmiş aylıkları, yüksek öğrenime başladıkları tarihi takibeden ay başından itibaren tekrar bağlanarak 25 yaşını geçmemek üzere, öğrenimlerini tamamlayıncaya kadar ödenir.

            Ancak sağlık kurulunca tasdik edilecek raporla orta öğrenimi bitirdikten sonra hasta oldukları belirtilecekler için bir öğrenim devresi gecikme kabul edilir.

            Bir yüksek öğrenimin bitirilmesi üzerine kesilen aylıklar 25 yaşını doldurmadan ikinci bir yüksek öğrenime başlanmış olsa da tekrar bağlanmaz.

            Hastalıktan başka sebeplerle yüksek öğrenim müesseselerindeki kayıtları silinenlerin aylıkları,silinme tarihini takibeden aybaşından itibaren kesilir. Kayıt silme muamelesi yetkili mercilerce kaldırılmadıkça hiçbir sebep ve suretle tekrar bağlanmaz.

            Hastalık yüzünden kayıtları silinenlerin; kesilen aylıkları, en çok bir yıl içinde, yüksek öğrenimi istekleri ile bırakanların en çok 6 ay içinde, başka bir yüksek öğrenim müessesesine kayıtla devama başlaamaları şartiyle kayıt tarihini takibeden ay başından itibaren tekrar bağlanır.

            Ölüm tarihinde 20 yaşını henüz doldurmuş ve orta öğrenimi de bitirmiş durumda olanlardan yüksek öğrenime başlıyanlara yukarki esaslara göre aylık bağlanır.

            Doktora yapmak üzere geçen müddetler yüksek öğrenim sayılmaz.

           Madde 75 - Kendisinden aylık bağlanacak olanların ölümü tarihinde, evli bulunmıyan kız çocuklarına aylık bağlanır.

            Evlenme dolayısiyle aylığı kesilmiş olanlardan sonradan boşanan veya dul kalanların da eski aylıkları bağlanarak ödenir.

           Madde 76 - Ölüm tarihinde gebe olan karının sonra doğurduğu çocuğa, doğum gününü takibeden ay başından itibaren aylık bağlanır. Ve evvelce 68 inci madde gereğince ölüm tarihinde müstahak dul ve yetimlere bağlanan aylıklarda, doğan çocuk ta nazara alınmak suretiyle, gerekirse, düzeltme yapılır.

            Ölümden sonra mahkemece babalığa hükmolunan çocuklar hakkında da aynı hükümler uygulanır.

YİRMİBİRİNCİ KISIM
DUL VE YETİM AYLIĞININ BAĞLANMIYACAĞI HALLER

           Madde 77 - Aşağıda yazılı hallerde dul ve yetimlere aylık bağlanmaz:

            a) Kendisinden aylık bağlanacak, iştirakçiyi veya emekli, adi malüllük, vazife malüllüğü aylığı alanı;

            Kasten ve haksız yere öldüren veya öldürmeye teşebbüs edenlere veya bu kanun gereğince adi malül sayılacak hale getirenlere;

            b) Kendisine aylık bağlatacak iştirakçiye, veya emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı alana veya ailesine karşı ağır bir cürüm işlediğinden veya bunlara karşı kanunen mükellef olduğu vazifeleri ifada büyük bir kusur irtikap eylediğinden dolayı ölüme bağlı bir tasarrufla mirastan ıskat edilenlere;

            c) Evli kız ve erkek çocuklarla anaya.

           Madde 78 - İştirakçilerle 88 inci maddeye göre kesenekleri geri verilmemiş veya 62 nci maddeye göre vazife malüllüğü aylığı kesilerek emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tayin edilmemiş durumda olup ta mahkemece gaipliklerine  hükmolunanlardan; fiili hizmet müddetleri 15 yıl ve daha fazla bulunanların, dul ve yetimlerine hükmün kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl içinde yazı ile Sandığa müracaat etmeleri şartiyle gaipliğin başladığına hükmolunan tarihi ve bir yıl geçtikten sonra yine yazı ile Sandığa müracaat edenlere de müracaatları tarihlerinitakibeden ay başlarından itibaren 68 inci madde esaslarına göre aylık bağlanır ve gaipliklerinin geçmesi halinde bağlanan aylıklar, gaipliğin geçtiğinin belirdiği tarihi takibeden ay başından itibaren kesilir.

            Gaiplikleri geçenlerden bir yıl içinde emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tayin olunanlar, iştirakçi durumlarını tekrar iktisap ederler ve gaiplikleri sırasında dul ve yetimlerine ödenmiş aylıkların veya toptan ödemenin toplamı adlarına borç kaydedilerek aylık veya ücretleri tutarından emekli, adi malüllük veya vazife malülü aylığı bağlanmasında bu aylıklarından ve ölümü halinde de dul ve yetimlerine bağlanacak aylıklardan % 10 kesilmek suretiyle tahsil olunur.

            İlgililer adına borç kayıtlanan aylığa ait vergiler Sandığın işarı üzerine Hazinece toptan geri verilir.

            Yukarki fıkrada yazılı müddet içinde emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tayin edilmeyenlerin Sandıkla ilgileri kesilir ve Sandıkta birikmiş keseneklerinin faizsiz toplamı dul ve yetimlere ödenen aylıkların veya 82 nci maddenin (d) fıkrasına göre yapılan toptan ödemenin toplamından fazla ise, fazlası toptan kendilerine ödenir. Noksan ise farkı aranmaz.

            Gaiplikleri geçenlerden; emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı bağlanmasına hak kazanmış durumda olanlar hakkında yukarıki fıkra hükmü tatbik edilmeyip istediklerinde kendilerine müstahak oldukları aylıklar bağlanır ve yukarda ikinci fıkrada gösterilen borçları bu aylıklarından kesilir.

            Emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylıklarından birini almakta iken gaipliklerine hükmolunanların dul ve yetimlerine aylık bağlanır. Gaiplikleri geçenlerin kendi aylıklarının ödenmesine başlanır ve gaiplikleri sırasında dul ve yetimlerine ödenen aylıkların toplamı, emekli aylıkları toplamından eksik ise farkı ayrıca kendisine toptan ödenir.

            Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra harbde gaip olan ve gaipliğine hükmolunduğu tarihten itibaren 5 yıl sonuna kadar gaipliği geçmediği gibi durumu da tespit edilemiyen iştirakçilerin dul ve yetimlerine, gaipliğin hükme bağlandığı tarihi takibeden aybaşından itibaren vazife yüzünden ölmüş olanlar gibi ve durumlarına göre bu kanunun ilgili hükümleri gereğince aylık bağlanır ve evvelcve bağlanmış aylıklarda düzeltme yapılır. Bunlardan fiili hizmet müddetleri 15 yıldan az olduğundan dolayı dul ve yetimlerine toptan ödeme yapılmış ise ödenen para, bağlanan aylıkların müterakiminden indirilerek varsa artanı aylıklarının dörtte birinin kesilmesi suretiyle tahsil olunur.

            Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra harbde gaip olan ve gaipliğine hükmolunduğu tarihten itibaren 5 yıl sonuna kadar gaipliği geçmediği gibi durumu da tesbit olunamıyan erlerin, dul ve yetimlerine de yukarki fikra hükümleri dairesinde aylık bağlanır.

            Bu madde hükmü tevdiatçılara da kıyas yolu ile uygulanır.

           Madde 79 - 64 üncü maddede yazılı hallerde şehit olduğu iddia olunanların aylığa müstahak dul ve yetimleri tarafından, aylık bağlanması isteği ile yapılacak müracaatlarda mahkemelerden aldıkları veraset vesikaları ile Sandık gıyabında yapılmış muhakeme sonunda aldıkları ilamlarda gösterilen şehitlikler, resmi kayıtlara göre hakikate uygun değilse Sandık, bu vesika veya ilamlardaki ölümün şehitlikle olduğu hakkındaki hüküm ve kararların bozulmasını ilgili mahkemeden istemeğe yetkilidir.

            Madde 80 - 93 üncü madde gereğince aylıkları kesilen emekli, adi malül veya vazife malüllerinin, muhtaç dul ve yetimlerine hükmün katileştiği veya durumlarının  belli olduğu tarihlerden itibaren en çok bir yıl içinde yazı ile Sandığa müracaatları şartiyle ve o atrihleri takibeden ay başlarından itibaren aylık bağlanır ve mahkumiyetlerinin sona erdiği veya durumlarının zail olduğu tarihleri takibeden ay başından itibaren kesilerek ölümlerinde, müstahak olanlara tekrar bağlanır.

            Şu kadar ki, 92 nci maddenin (b) fıkrasında yazılı olanların dul ve yetimlerinden yalnız Türk sınırları içinde Türk uyruğu olarak kalanlara aylık bağlanır.

            Madde 81 - 66 ncı maddenin (a), (d) ve (e) fıkralarında yazılı olanların dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar, ödendikçe faturası karşılığında Hazineden alınır.

YİRMİİKİNCİ KISIM
TOPTAN ÖDEME

           Madde 82 - Toptan ödeme, aşağıda yazılı hallerde yapılır:

            a) Yaş haddinden dolayı emekliye ayrılanlardan veya (60) yaşını doldurarak emekliye ayrılmalarını istiyenlerden, fiili hizmet müddetleri 20 yıldan az olanlara;

            b) 39 uncu maddenin (e) ve (f) fıkralarında yazılı olanlardan; fiili hizmet müddetleri 25 yılı doldurmamış olanlara;

            c) Haklarında adi malüllük hükümleri tatbik edilen iştirakçilerden; fiili hizmet müddetleri 15 yıldan az olanlara;

            ç) Vazife malüllüğü geçtiğinden aylığı kesilmiş ve emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tayin edilmemiş durumda iken (60) yaşını dolduranlardan; fiili hizmet müddetleri 20 yıldan az olanlara veya yine bu durumda iken ölen ve fiili hizmet müdetleri 15 yıldan az olanların; dul ve yetimlerine;

            d) Mahkemece gaipliklerine hükmolunan iştirakçilerden fiili hizmet müddetleri 15 yıldan az olanların; hüküm tarihinden itibaren bir yıl içinde yazı ile Sandığa müracaat eden dul ve yetimlerine.

           Madde 83 - (Toptan ödeme) ilgililerin Sandıktaki emekli kesenekleri ile karşılıklarının 34 ve 38 inci maddeler gereğince fiili ve itibari hizmet müddetleri için kurumlarca ödenen paralar da dahil olmak üzere % 4 mürekkep faizle kendilerine veya 68 inci maddede yazılı esas ve nispetlere ve ölüm tarihindeki durumlarına göre dul ve yetimlerine ödenmesidir.

            Şu kadar ki, 82 nci maddede yazılı olanlardan iştirakçilere ödenecek para, keseneğe esas olan aylık veya ücret tutarının bir aylığından, dul ve yetimlere ödenecek paranın toplamı da bu miktarın yarısından aşağı olmaz.

           Madde 84 - 70, 71 ve 72 nci maddelerle 74 üncü maddenin 1 inci fıkrası 75 ve 77 nci maddeler hükümleri, dul ve yetimlere yapılacak toptan ödemelerde de uygulanır.

            Ölüm tarihinde çalışmağa mani ve tedavisi imkansız hastalık veya malüllük sebepleriyle muhtaç oldukları sağlık kurulunca tasdik edilecek raporla anlaşılan erkek çocuklara da yaş kaydı aranmaksızın toptan ödeme yapılır.

            Ancak gerek bunların, gerek muhtaç ana, baba koca ile kız çocuğun müstahak sayılabilmesi için ölüm tarihinden itibaren en çok 3 ay içinde yazı ile Sandığa müracaat olunması şarttır.

           Madde 85 - Ölüm tarihinde dul karı gebe ise, gebelik dul karı tarafından ölüm tarihinden itibaren en çok 6 ay içinde yazı ile Sandığa bildirilmek şartiyle doğacak çocuk için de toptan ödeme tahakkuk ettirilerek Sandıkta saklı tutulur ve doğumda genel hükümlere göre ödenir.

            Doğum olmaz veya çocuk ölü doğarsa, bu para, 68 inci madde hükümlerine göre gerekiyorsa diğerlerinin hisselerine eklenir.

           Madde 86 - Ölümlerinde aylığa veya toptan ödemeye müstahak dul ve yetim bırakmıyanların kesenekleri Sandığa kalır.

YİRMİÜÇÜNCÜ KISIM
EMEKLİ KESENEKLERİNİN GERİ VERİLMESİ

           Madde 87 - Aşağıda yazılı sebeplerle, emeklilik hakkı tanınan vazifelerden ayrılanların, Sandıkla ilgileri kesilir ve o tarihe kadar aylık ve ücretlerinden kesilerek Sandıkta birikmiş kesenekleri (34 ve 38 inci maddelerde yazılı %10 ların kesenek itibar edilen kısımları dahil) faizsiz olarak kendilerine ödenir.

            a) - İstifa edenler;

            b) İstifa etmiş sayılanlar;

            c) Emeklilik hakkı tanınmıyan kadrolara nakil suretiyle tayin edilenler;

            ç) Milletvekilliğine seçilenler;

            d) Belediye başkanlığından veya il daimi komisyonu üyeliğinden 39 uncu maddenin (b) fıkrasında yazılı duruma girmeden ayrılanlardan emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tayin edilmemiş veya 40 ıncı maddede yazılı yaş hadleri sebebiyle tayin edilememiş olanlar;

            e) idareten veya cezaen vazifelerine son verilenler;

            f) Asillikleri tasdik olunmıyarak vazifelerine son verilen stajyerler ve adaylar;

            g) Bakanlık emrine alınanlardan, kurumlarca teklif edilen eski vazifelerine eşit veya bir aşağı derecedeki emeklilik hakkı tanınan vazifeleri kabul etmemek suretiyle ilgisi kesilerek aylıksız duruma geçenler;

            h) Emeklilik hakkını düşürmiyen hürriyeti tahdit edici ceza ile hükümlü bulunanlar (Cezaları tecil edilenler hariç);

            i) Kadro yüzünden açıkta kalanlardan aylıksız veya ücretsiz duruma girenler;

            j) Kadroları kurumlarınca geçici hale getirilenler;

            k) 92 nci madde gereğince emeklilik hakkı düşen iştirakçiler;

            l) Milli Savunma Bakanlığının harb okullarındaki öğrencilerinden okullarını tamamlıyamıyarak ayrılanlar, (Yalnız öğreci aylıklarından kesilen miktarlar);

            m) Muvazzaflık hizmetini kısa veya tam olarak yapmak üzere vazifeleri ile ilgileri kesilmek suretiyle silah altına alınan iştirakçilerle, seferberlik, talim veya manevra için er olarak silah altına alınan ve vazifeleri ile ilgileri kesilen hizmetliler;

            Bu maddede yazılı olanlardan fiili hizmet müddetleri ile fiili hizmet zamları 5 yılı doldurmamış bulunanlara birşey verilmez. Ancak tekrar iştirakçi olanların hakları devam eder.

           Madde 88 - 87 nci maddenin (a, b, c, ç, d, e, g, h, i, j, m) fıkralarında yazılı olanlardan fiili hizmet müddetleri 25 yıl ve daha fazla bulunanların ayrılışlarında kesenekleri geri verilmez.

YİRMİDÖRDÜNCÜ KISIM
İKRAMİYE

           Madde 89 - Emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı ilk defa bağlananlardan bağlanma sırasında ve bağlanmaya esas fiili hizmet müddetleri 30 yılı doldurmuş bulunanlara (Emekli ikramiyesi) adı ile bu aylıklarına esas tutulan vazife aylık veya ücretleri tutarının bir yıllık toplamı ödenir.

            Fiili hizmet müddetleri 30 yılı doldurmuş bulunanlardan vazifede veya açıkta iken ölenlerin ikramiyeleri 68 inci maddedeki esas ve nispetlere göre aylığa müstehak dul ve yetimlerine ve artarsa bu da yine aynı nispetlere göre bunlara ödenir.

            Emekli ikramiyeleri ödendikçe yazı ile istenilmesi üzerine en çok 2 ay içinde faturası karşılığında kurumlarca Sandığa ödenir.

           Madde 90 - Evlenme sebebiyle aylığı kesilen kız çocuklarla, evlenen dul karıya (Evlenme ikramiyesi) adı ile ve bir defa için almakta oldukları dul ve yetim aylıklarının iki yıllığı ödenir.

YİRMİBEŞİNCİ KISIM
AYLIKLARIN BAŞLANGICI

           Madde 91 - Bu kanuna göre bağlanan aylıklardan:

            a) Emekli aylığı;

            I - 42 nci maddede yazılı olanlar için o maddede yazılı olduğu gibi yazı ile istedikleri tarihleri;

            II - Emeklilik hakkı tanınan bir vazifede iken emekliliğe ayrılmalarını istiyenler için yazı ile yapacakları isteklerinin yetkili makamlarca tasdik edildiğinin yine yazı ile kendilerine bildirilmesinden itibaren vazifelerinden ayrılanların ayrıldıkları tarihleri, (Bunların en çok bir ay içinde vazifelerinden ayrılmaları mecburidir.)

            III -  Emekliliğe ayrılma isteklerinin kabul edildiği yetkili makamlarca yazı ile kendilerine bildirilmezse isteklerini yaptıklarını tarihlerden itibaren, bir aydan evvel olmamak üzere vazifelerini terkettikleri tarihleri;

            IV - Re'sen emekliye ayrılanlardan:

            1. Yaş haddi dolayısiyle ayrılanlar için bu hadleri doldurdukları tarihleri veya uzatılmış ise uzatılan müddetlerin bitimi tarihlerini;

            2. Hüküm ile ayrılanlar için hüküm kesinleştiği tarihleri;

            3. Yetkili makamlarca emekliye sevkedilenlerin vazifelerine son verilme tarihlerini;

            4. Geri kalanlar için emekliye ayrılmalarının kurumlarınca tasdikı tarihlerini;

            b) Adi malüllük veya vazife malüllüğü aylıkları, buna ait raporların sağlık kurulunca tasdik edildiği tarihleri ve bunlardan vazife aylık veya ücretleri daha evvel kesilmiş bulunanların kesilme tarihlerini;

            c) Dul ve yetim aylıkları ilgili maddelerde ayrıca belirtilenler hariç olmak üzere, ölüm tarihlerini;

            takibeden ay başlarından başlar.

            (a) fıkrasının (IV) üncü bendi ile (b) fıkrasında yazılı başlama tarihlerinden sonra her ne sebeple olursa olsun kurumlarınca vazifeleri ile ilgileri kesilmiyerek aylık veya ücretleri ödenenlerin bu suretle geçen müddetleri fiili hizmet müddeti sayılmaz ve bunlar için kesenek ve karşılıkları alınmış ise geri verilir.

            Şu kadar ki, bağlanan aylıklar; vazifelerinden ayrılarak vazife aylığı veya ücretlerinin kesildiği tarihleri takibeden ay başlarına kadar ödenmez.

YİRMİALTINCI KISIM
EMEKLİLİK HAKLARININ DÜŞMESİNİ VE BAĞLANAN AYLIKLARIN DEVAMLI OLARAK KESİLMESİNİ GEREKTİREN SEBEPLER

           Madde 92 - İştirakçilerden:

            a) Kasta makrun olmıyan veya tahrik neticesi vukua gelen fiiller hariç olmak üzere bir yıldan fazla ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis cezaları ile yahut hırsızlık, emniyeti suistimal, sahtekarlık, dolandırıcılık, yalan yere şahitlik, yalan yere yemin, cürüm uydurma, iftira, irtikap, rüşvet, zimmet ve ihtilas suçlarının birinden dolayı 6 aydan ziyade hapis cezası ile veya en az haddi bir yıldan aşağı olmamak üzere mükerrer hapis cezalarını gerektiren suç ile veya Askeri Ceza Kanunu hükümlerine göre ve başka bir ceza ile birlikte veya yalnız olarak verilmiş bulunan askerlikten tart cezası ile hükümlü duruma girenlerin,

            b) Türk vatandaşlığından çıkarılan, Türk vatandaşlığını bırakan, yabancı memleket uyruğuna giren, Hükümetten izin almaksızın yabancı memlekette vazife kabul edenlerin,

            emeklilik hakları düşer.

           Madde 93 - Bu Kanuna göre bağlanan aylıkları alanlardan:

            a) 92 nci maddede yazılı durumlara girenlerin;

            b) Evlenen karı, ana ve kız ile erkek çocukların, (harb malülleriyle
evlenen karılar hariç);

            c) Muhtaç durumdan çıkan koca, ana ve babanın;

            ç) 74 üncü madde hükmü uygulanmak suretiyle (18) yaşını, orta öğrenimde ise (20) yaşını, yükseköğrenim yapmakta ise (25) yaşını geçmemek üzere bu öğrenimlerini bitiren erkek çocukların;

            Aylıkları, bu durumlarının kati olarak belirtildiği tarihleri takibeden aybaşından itibaren kesilir ve (c) fıkrasında yazılı haller hariç olmak üzere tekrar bağlanmaz. 75 inci madde hükmü mahfuzdur.

YİRMİYEDİNCİ KISIM
İKİ CİHETTEN VEYA AYNI SIFATLA (AYLIK) VE  (TOPTAN ÖDEME) YE İSTİHKAK HALLERİ

           Madde 94 - Bu Kanunda belirtilen istisnalar dışında, gerek kaldırılan hükümlere göre bağlanmış, gerek bu kanuna göre bağlanacak aylıklardan ikisinin birleşmesi halinde az olanı sürekli olarak kesilir.

            Dul ve yetim sıfatiyle, toptan ödeme yapılanlara gerek yine dul ve yetim sıfatiyle, gerek kendi vazifelerinden dolayı müstahak oldukları toptan ödeme ayrıca yapılır.

            Dul veya yetim aylığı almakta iken başka cihetten tekrar dul ve yetim aylığına müstahak duruma girenlere, yanisi fazla ise o bağlanır. Ancak eşinden aylık alan dul karı ve koca, ayrıca ana, baba veya çocuğundan aylığı müstahak duruma girerlerse bir ay içinde yazı ile Sandıktan istemeleri şartiyle fazla olan yeni aylıkları bağlanır. Eskileri kesilir.

            Baba veya anasından aylık almakta iken evlenmesi dolayısiyle aylığı kesilen kızın; kocasının ölümü yüzünden yetim aylığının tekrar bağlanması, ölen kocasından aylığa müstahak olmaması veya bağlanacak aylığın az olması veya kızın bu aylığı tercih ettiğini bu duruma girdiği tarihten itibaren bir ay içinde yazı ile Sandığa bildirilmesi şartiyle mümkündür.

            Evlendiğinden dolayı aylığı kesilen kızın, kocasının ölümü sebebiyle toptan ödemeye müstahak olması yetim aylığının ödenmesine mani olmaz.

            Emekli, adi malüllük veya er vazife malüllüğü aylığı almakta iken daha fazla dul veya yetim aylığına  müstahak duruma girenlere bir ay içinde yazı ile Sandıktan istemeleri şartiyle eski aylıkları kesilerek yeni aylıkları bağlanır. Şu kadar ki, ölümlerinde dul ve yetimlerine bıraktıkları aylıklar üzerinden aylık bağlanır.

            İki cihetten aylık veya toptan ödemeye aynı zamanda müstahak duruma girenler hakkında da yukarki hükümler uygulanır.

           Madde 95 - Dul ve yetim aylığı almakta iken emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye giren karı ve çocukların; vazifelerinden dolayı vazife malüllüğü aylığına müstahak olmalarında, bu aylıkları bağlanır.

            Vazife malüllüklerinin geçmesinde de, müstahak iseler, eski dul ve yetim aylıklarının ödenmesine başlanır.

            Vazifelerinden dolayı (Toptan ödeme) ye müstahak duruma girmelerinde bu istihkakları verilmekle beraber müstahak iseler kesilen aylıklarının ödenmesine de başlanır.

           Madde 96 - Dul ve yetim aylığı almakta iken iştirakçi durumuna giren dul ana ile karı ve kızın sonradan kendi vazifelerinden dolayı aylığa müstahak duruma girmelerinde; tercih ederlerse bir ay içinde yazı ile Sandığa müracaat etmek ve müstahak olmak şartiyle, kesilen eski aylıklarının ödenmesine başlanır ve bu durumda iken ölümlerinde; yetimlerine emekliliğe esas olan vazife aylıkları üzerinden aylık bağlanır.

            Tercih etmezlerse veya ana muhtaç değilse eski aylıkları sürekli olarak kesilip vazifelerinden dolayı müstahak oldukları aylıkları bağlanır.

            Vazifelerinden dolayı (Toptan ödeme) ye hak kazanmışlarsa, bu istihkakları verilmekle beraber yine müstahak olmaları şartiyle, kesilen aylıklarının ödenmesine de başlanır.

           Madde 97 - Toptan ödeme yapılmış dul veya yetimlerin sonradan aynı sıfatların birinden dolayı aylığa müstahak duruma girmelerinde evvelce yapılan toptan ödeme nazara alınmaz.

            Dul ve yetim aylığı almakta iken aynı sıfatların birinden dolayı toptan ödemeye hak kazanılmasında da toptan ödeme ayrıca yapılır.

            Aylık ve toptan ödemeye istihkak; aynı zamanda doğmuş olursa yine bu hükümler uygulanır.

YİRMİSEKİZİNCİ KISIM
EMEKLİ, ADİ MALÜLLÜK, VAZİFE MALÜLLÜĞÜ, DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARDAN VEYA KESENEKLERİ GERİ VERİLENLERLE TOPTAN ÖDEME YAPILANLARDAN BİR VAZİFEYE TAYİN EDİLENLER

           Madde 98 - Emekli, adi malüllük ve vazife malüllüğü aylığı alanların; kurumlarda emeklilik hakkı tanınan vazifelere tayin edilebilmeleri için tayin edilecekleri vazifelere ait yaş hadlerini doldurmamış olmaları ve malüllürin, malüllüklerinin bu vazifeleri yapmağa mani olmadığının sağlık kurulunca tasdik edilecek raporla belirtilmesi şarttır.

           Madde 99 - Emekli, adi malüllük, vazife malüllüğü, dul veya yetim aylığı, son hizmet zammı alanlardan; hiçbir şarta bağlı olmaksızın emeklilik hakkı tanınan vazifelere tayin edilenlerin, aylıklarının tamamı, bu vazifelere tayinleri tarihini takibeden ay başından itibaren kesilir. Ancak hayrat hademesinin aylıkları kesilmez ve kendilerine bu hizmetlerinden dolayı son hizmet zammı da yapılmaz.

            Vazife malüllüğü aylığı alanların, varsa, harb malüllüğü zammı ile Harb Okulu öğrencilerinden yetim aylığı alanların bu aylıkları kesilmez.

            Bu vazifelerden ayrılanların kesilen aylıklarının ayrıldıkları tarihi takibeden ay başından itibaren müstahak olmaları şartiyle ödenmesine başlanır.

            Peşin ödenen aylıklardan yukarki fıkra gereğince istirdadı gereken ve tayin tarihlerini takibeden ay başlarından sonraya raslıyan kısımları, Sandığın bildirimi üzerine kurumlarınca ilgililerin istihkaklarından en geç (3) ay içinde ve (3) eşit taksitte kesilmesi suretiyle tahsil olunarak Sandığa gönderilir.

            Madde 100 - Emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı alanlardan; "Erler hariç" emeklilik hakkı tanınan vazifeye tayin edilenlerin, ayrılışlarında;

            Eski aylıklarına, bu vazifelerde geçen fiili ve itibari hizmet müddetlerinin her yıl için keseneğe esas son aylık veya ücreti tutarının ve 15 inci maddenin (g) fıkrasındakilerin tam aylık veya ücretleri tutarlarının % 1 i(Son hizmet zammı) adı ile eklenir.

            Ancak, bağlanmış eski aylıkları ile son hizmet zamlarının toplamı emekli veya adi malüllük aylığı alanlar için eski ve yeni vazifelerinin keseneğe esas aylık veya ücretleri tutarından fazla olanının % 70 ini ve vazife malüllüğü aylığı alanlar için % 90 ını geçemez.

            Tekrar emekliliğe ayrılmaları kendi istekleriyle yapılanlardan bu vazife aylık veya ücretlerini iki tam yıl almamış olanların, son hizmet zammına bir alt derece aylık veya ücret tutarı esas olur.

            Son aylık veya ücret tutarı; ilgilinin emekli, veya adi malüllük aylığına esas tutulmuş olan aylık veya ücreti tutarından az veya ona eşit ise iki yıl kaydı aranmaz.

            Toptan ödeme yapılmış olanlardan; emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tayin edilenlerin, bu vazifelerden ayrılışlarında da yukarda yazılı surette hesaplanacak (Son hizmet zammı) aylık şeklinde bağlanır.

            Yıl ve lira kesirleri hakkında 41 inci maddede yazılı hükümler uygulanır.

           Madde 101 - Vazife malüllüğü aylığı alan erlerden, sonradan emeklilik hakkı tanınan vazifelere tayin edilenlerin, çeşitli sebeplerle ayrılışlarında veya ölümlerinde bu vazifelerinden dolayı haklarında bu kanunun ilgili hükümleri ayrıca uygulanır.

           Madde 102 - Sandıkta birikmiş emekli keseneklerini geri almış bulunanlardan 98 inci maddenin vazifeye alınmaya ait hükümleri mahfuz kalmak üzere emeklilik hakkı tanınan veya 130 uncu maddede gösterilen vazifelere, belediye başkanlığına, illerin daimi komisyonu üyeliklerine geçenler, aldıkları paraları, tayin dildikleri veya seçildikleri tarihten itibaren en çok bir yıl içinde ve aldıkları tarihlerden itibaren % 5 faizi ile toptan Sandığa geri verirlerse;

            Tayin veya seçilme tarihindeki yaşlarından, emeklilik hakkı tanınan vazifelerde evvelce geçen fiili hizmet müddetlerinin indirilmesinden sonra kalan yaş sayısı, 40 ı geçmemiş olmak şartiyle, Sandıkla ilgilendirilirler ve eski fiili ve itibari hizmet müddetleri yenilerine eklenir.

            Aldıkları paraları, yukarki müddetler içinde geri vermiyenler veya esasen geri vermek istemiyenler 40 yaşını doldurmamış olmak şartiyle emeklilik hakkı tanınan bir vazifee ilk defa alınmış sayılarak Sandıkla ilgilendirilirler.

            88 inci madde gereğince emekli kesenekleri geri verilmemiş veya tahakkuk ettirilen keseneklerini henüz almamış olanlardan, birinci fıkrada yazılı vazifelere geçenler hakkında da paranın iadesi kaydı hariç olmak üzere sözü geen fıkra hükümleri uygulanır.

            Yukarki fıkralarda yazılı olanlardan hesaplanacak yaşsayısı 40 ı geçenler Biriktirma Sandığına alınırlar.

            Meydana çıkan gaiplerden 78 inci madde gereğince Sandıkla ilgileri kesilenler hakkında da keseneğin geri verilmesinde; gaipliklerinden dolayı dul ve yetimlerine aylık bağlanmış ise, gaiplikleri tarihine kadar Sandıkta birikmiş kesenekleri miktarında bir para, toptan ödeme yapılmış ise, bu para esas alınmak suretiyle yukarki hükümler uygulanır.

           Madde 103 - Emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı alanlardan; talim, manevra, seferberlik veya harb için silah altına alınanlar hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:

            a) Aylıkları, rütbeleri aylıklarından az ise geçici olarak kesilir ve kurumlarca ödenecek rütbeleri aylıklarından kesenek alınır.

            b) Aylıkları, rütbeleri aylıklarından çok ise farkları Sandıkça ödenerek kurumlarca yalnız rütbeleri aylıklarından kesenek alınır.

            c) Er olarak silah altına alınanların aylıkları kesilmez.

            (a) ve (b) fıkralarında yazılı olanların terhislerinde rütbeleri aylıkları üzerinden 100 üncü madde hükmü uygulanır.

           Madde 104 - 39 uncu maddenin yetersizlik ve disiplin sebepleri hariç olmak üzere (e) ve (f) fıkralariyle 92 nci maddede gösterilenler, kurumlarda emeklilik hakkı tanınan vazifelerde çalıştırılamazlar.

YİRMİDOKUZUNCU KISIM
YAŞ

           Madde 105 - Bu kanunun iştirakçi ve tevdiatçılara ait çeşitli hükümlerinin tatbikında; emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye ilk defa tayin sırasında kurumlara gösterilen nüfus hüviyet cüzdanlarında yazılı doğum tarihleri, eğer 18 yaşını tamamladıktan sonra yaş düzeltilmesi yapılmış ise 18 yaşının doldurulması tarihindeki doğum tarihleri, dul ve yetimler hakkındaki hükümlerinin uygulanmasında da, dul ve yetim aylıklarına veya (Toptan ödeme) ye hak kazanıldığı tarihlerde bunların kayıtlı bulundukları nüfus idarelerindeki doğum tarihleri esas tutulur.

            Nüfus hüviyet cüzdanlarındaki doğum tarihleri ile nüfus kayıtlarındaki doğum tarihleri arasında fark varsa, nüfus kayıtlarındaki tarih ve birden fazla nüfus kaydı bulunanların bu kayıtları arasında fark varsa, tarihi eski olan kayıt; sonraki kayıt idare veya kaza mercilerinden verilmiş bir karar ile yapılmış veya düzeltilmiş ise, kararlar nüfus kayıtlarına henüz geçirilmemiş olsa bile iştirakçiler için bu karar 18 yaşın doldurulmasından evvel alınmış olmak şartiyle bu kayıt esas olur.

            Ancak, doğum tarihlerinde, iştirakçi veya tevdiatçılar için 18 yaşın doldurulmasından sonra, dul ve yetimler için de aylığa veya toptan ödemeye istihkak tarihlerinden geriye doğru bir yıl içinde yapılan düzeltmeler, nazara alınmaz.

            Doğum tarihlerinde ay gösterilmemiş ise, o yılın Temmuz ayının birinci günü, ay yazılı gün gösterilmemiş ise, o ayın birinci günü, ay yazılı gün gösterilmemiş ise, o ayın brinci günü,doğum günü sayılır.

            Madde 106 - Kurumlar kendilerine gösterilen nüfus hüviyet cüzdanlarının tasdikli bir örneğini, ilgililerin işe başlama tarihlerinden itibaren en çokbir ay içinde Sandığa göndermeğe mecburdurlar.

            Ancak, Sandık; gönderilen örnekleri nüfus idarelerindeki kayıtları ile karşılaştırabilir ve bunlar hakkında 105 inci maddeye göre muamele yapar.

           Madde 107 - Nüfus hüviyet cüzdanları ile nüfus kayıt örneklerinin; Sandığa bilerek yanlış bildirilmesinden doğan her çeşit zararlardan, ilgisine göre, kurumlar veya nüfus memurları ve doğru olmıyan nüfus hüviyet cüzdanlarının bilerek kurumlara gösterilmesinden doğan her çeşit zararlardan da bunları gösteren veya bunları bilerek kabul edip örneklerini Sandığa gönderenler malen sorumludurlar.

OTUZUNCU KISIM
MUHTAÇLIK

           Madde 108 - Kendisini ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bakmağa mecbur olduğu ailesi fertelerini geçindirmeğe yetecek geliri, malı (Para veya o mahiyetteki kıymetler dahil) veya kazancı bulunmıyanlara, bu kanun hükümlerinin uygulanmasında (Muhtaç) denir.

            Muhtaçlık, dul ve yetimler tarafından tanzim ve imzaları ihtiyar heyetlerince tasdik edilecek beyan kağıtları üzerine daimi olarak oturdukları yerlerin bağlı bulunduklar il veya ilçe idare heyetleri tarafından muhtaçlık sebepleri açıkça gösterilmek suretiyle verilecek mazbatalarla belirtilir.

            Bu mazbatalara karşı ilgili veya Sandık tarafından Danıştayda dava açılabilir. Sandıkça itirazda bulunulması halinde netice alınıncıya kadar aylığın yarısı ve toptan ödeme, kesenek iadesi ve ikramiye gibi ödemelerin tamamı emanet olarak Sandıkta alıkonulur.

           Madde 109 - Sandık Yönetim Kurulu, idare heyetlerinin soruşturma ve kararları dışında ilgililerin gelir, kazanç ve malları hakkında başka yerlerde de idare makamları vasıtasiyle ayrıca her çeşit soruşturma yaptırmaya, resmi ve özel idare, müessese ve ortaklıklardan ve şahıslardan bilgi istemeye yetkili ve bunlar da vermeye mecburdurlar.

           Madde 110 - Sonradan veraset, bağış, vasiyet yoliyle veya başka suretlerle para, menkul ve gayrimenkul mal ve gelir edinmiş veya kazanç sağlamış olanlar; bu durumlarını, bunları iktisap ettikleri tarihten itibaren bir ay içinde beyanname ile Sandığa bildirmeye mecburdurlar. Bu takdirde bu hallerin muhtaçlığını gidermiş olup olmadığı Sandık tarafından evvelce bu muhtaçlığı karara bağlıyan yerler idare heyetlerince yeniden karara bağlattırılır.

           Madde 111 - Sandık Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bakmaya mecbur olanlar tarafından bakılmadığından veya bağlanan nafaka veya sağlanan menfaatin azlığından dolayı muhtaç durumda olmaları hasebiyle aylık bağladığı dul ve yetimlerin bakmaya mecbur yakınları aleyhine gerekli nafakanın bağlanması veya bağlanan miktarın artırılması için doğrudan doğruya veya üçüncü şahıs sıfatiyle dava açmaya yetkilidir.

OTUZBİRİNCİ KISIM
AYLIK BAĞLANINCAYA, TOPTAN ÖDEME VE KESENEK İADESİ YAPILINCAYA KADAR VERİLECEK AVANSLAR

           Madde 112 - İlgililere bu kanun gereğince aylık bağlanıncıya kadar geçecek müddet için yazı ile Sandıktan istemelerinde aşağıdaki esaslara ve bu kanunun genel hükümlerine göre (Avans aylık) ödenir:

            a) Emeklilik hakkı tanınan vazifelere alınmış emekli, adi malül ve vazife malüllerinden emekliye ayrılanlara, kesilen aylıkları,

            b) Emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylıı bağlanacak veya aylık şeklinde son hizmet zammı yapılacaklara bu aylıklarının dul ve yetimlere de (68) inci maddeye göre bağlanması gereken aylıkların yarısı.

            Bağlanan aylıkların avans aylıklardan artanı toptan ödenir. Fazla ödendiği anlaşılan kısım, bağlanan aylığın dörtte birinin kesilmesi suretiyle geri alınır.

            Müstahak olmadıkları sonradan anlaşılanlara ödenmiş avans aylıklar genel hükümlere göre tahsil edilir.

            İlgililerin, aylık yerine (Toptan ödeme) ye müstahak bulundukları anlaşılırsa, ödenen avans aylıklar, toptan ödemelerden indirilir.

           Madde 113 - Bu kanun gereğince (Toptan ödeme) yapılıncaya kadar yazı ile istemeleri şartiyle, Sandıkta birikmiş kesenekler ilgililere veya (68) inci madde de yazılı nispetlere göre, dul ve yetimlerine avans olarak ödenir.

           Madde 114 - Bu Kanun gereğince kesenekleri geri verileceklere, ödeme yapılıncıya kadar, yazı ile istemeleri şartiyle, yarısı avans olarak verilir.

           Madde 115 - Yer sarsıntısından zarar gören bölgelerin, Bakalar Kurulunca belirtilecek yerlerinde veya yangın, sel gibi önemli olaylara maruz kalan yerlerde, yardıma muhtaç olacak derecede malca veya bedence mühim zarara uğradıkları o yerlerin idare heyetleri tarafından tasdik olunan; emekli, adi malül, vazife malülü ve dul ve yetimlere, aylıklarının üç mislini geçmemek üzere Yönetim Kurulunca uygun görülecek miktarda avans verilir.

            Bu avanslar, ilgililerin aylıklarından eşit taksitlerle ve ödeme tarihlerinden itibaren iki yıl içinde geri alınır.

            Aylıkları henüz bağlanmamış olanlara bu ödemeler 112 nci maddede yazılı avans aylıklar üzerinden yapılır.

            Ölüm halinde tahsil edilmemiş kısımlar aranmaz.

OTUZİKİNCİ KISIM
ZAMANAŞIMI

           Madde 116 - Emekli, adi malüllük ve vazife malüllüğü, dul ve yetim aylıklarını almak üzere, bu aylıkların tahakkuk ettirildiği tarihlerden itibaren aralıksız bir yıl sonuna kadar Sandığa müracaat etmiyenlerin aylıkları kesilir. Bunlardan kesilme tarihinden itibaren 5 yıl içinde yazı ile Sandığa müracaat edenlere kesilen aylıkları tekrar bağlanır ve geçmiş müddete ait aylıkları da toptan ödenir. Bu müddetten sonra müracaat edenlerin aylıkları, müracaat tarihlerini takibeden ay başından itibaren yeniden bağlanarak ödenir ve geçmiş müddet için bir şey verilmez.

            Bu kanunda ayrıca belirtilen haller dışında aylık bağlanmasına istihkak kesbedildiği tarihten itibaren beş yıl sonuna kadar yazı ile müracaat edilmezse bu aylıklar, müracaat tarihini takibeden ay başından itibaren bağlanır.

           Madde 117 - Bu kanun gereğince çeşitli adlarla ödenecek paralardan; istihkak kesbedildiği tarihlerden itibaren beş yıl sonuna kadar alınmıyan veya yazı ile müracaat edilerek aranmıyanlar Sandık lehine zamanaşımına uğrar.

           Madde 118 - 116 ve 117 nci maddeler, ilgililerin her birinin istihkakları hakkında ayrı ayrı uygulanır.

            Sandığa müracaat etmemenin makbul veya mücbir bir sebebe dayandığını genel hükümlere göre ispat edenler hakkında yukarki maddeler hükümleri uygulanmaz.Ölümü duymamış olmak, ispat edilmek şartiyle, mücbir sebep sayılır.

OTUZÜÇÜNCÜ KISIM
ÖDEME

           Madde 119 - Bu kanun gereğince yapılacak her çeşit ödemeler için, kullanılacak belgeler ve ödemenin şekilleri tüzük ile belirtilir.

           Madde 120 - Bu kanunda yazılı her çeşit istihkaklar; yerleştikleri yerlerde doğrudan doğruya hak sahiplerine, vekillerine veya kanuni temsilcilerine ödenir. Ancak köylerde oturanların aylıkları, bunların bağlı oldukları il veya ilçe merkezlerinde ödenir.

           Madde 121 - Her ne suretle olursa olsun istihkaklarından fazla yapılan ödemeler, ilgililerin, varsa sonraki her çeşit istihkaklarından hüküm alınmaksızın kesilmek suretiyle geri alınır. Ancak ilgili, Sandıkça yapıhan bu muamelenin yersizliği hakkında Danıştayda dava açabilir.

            Madde 122 - Bağlanan aylıkların üçer aylığı ilgililerin haklarının kesilmesi için 93 üncü maddede tayin olunan tarihleri geçmemek üzere peşin olarak ödenir.

            25 liradan az aylıkların 6 aylığını aynı suretle peşin olarak ödetmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

            Peşin ödenen aylıklar, ölüm halinde geri ödenmez.
 

OTUZDÖRDÜNCÜ KISIM
YOKLAMA

            Madde 123 - Aylıkların ödenmesi için aylık sahiplerinin durumlarında değişiklik olup olmadığı bakımından yoklama yapılır.

            Yoklamanın:

            a) Esas ve şekilleri,

            b) Zamanı ve müddeti,

            c) Kullanılacak belgeler,

            d) Kurumların, memurlarının ücret dereceleri özel teadül kanunları ile belirtilen daire, müessese ve ortaklıkların veya bunlara bağlı veya bunların kurduğu veya katıldığı ortaklıkların; aylık ve ücret tahakkuk ettiren ve ödiyen servislerinin, nüfus ve evlenme memurlarının, muhtarların ve yabancı memleketlerdeki Türk elçilik ve konsolosluklarının yoklama işlerindeki vazifeleri;

            tüzükle belirtilir.

            Madde 124 - Yoklama için tüzükle belirtilecek vazifeleri yerine getirmiyenler hakkında Türk Ceza Kanununun 230 uncu,

            Aylık sahiplerinden tüzükle belirtilecek beyan kağıtlarını veya istenecek her çeşit belge veya bilgileri vermiyenlerle hakikat hilafı beyanda bulunanlar hakkında 528 inci,

            Tüzükle belirtilecek her çeşit belgeleri doğru olmıyarak düzenleyip göstererek haksız para alanlar ve tüzükle belirtilecek vazifeleri yaparken veya Sandık muameleleri ile ilgili belgeleri tanzim ve tasdik ederken bilerek doğru olmıyan bilgi ve belge verenler hakkında 343 üncü,

            maddelerine göre kovuşturma yapılır.
 

OTUZBEŞİNCİ KISIM
BİRİKTİRME SANDIĞI

            Madde 125 - Emaklilik hakkı tanınan vazifelere ilk defa alınanlardan yaşları 40 ı geçmiş bulunanlar ile, emekli keseneklerini geri aldıktan sonra emeklilik hakkı tanınan vazifelere, belediye başkanlığına, illerin daimi komisyonu üyeliğine veya 130 uncu maddede yazılı vazifelere geçenlerden:

            a) Keseneklerini geri vererek 102 nci maddeye göre yapılacak hesapla yaş sayısı 40 ı aşanlar;

            b) Keseneklerini tayin olunan müddet içinde iade etmiyen veya esasen geri vermek istemiyenlerden yaşları 40 ı geçmiş olanlar;

            Tevdiatçı olarak, (Biriktirme Sandığı) na alınırlar.

            Tevdiatçılardan, iştirakçilerden alındığı gibi her çeşit kesenek ve kurumlarından da karşılıkları ile 34 ve 38 inci maddelerde gösterilen paralar alınarak bu Sandıktaki hesaplarına geçirilir ve bunlarla bunların işletilmesinden elde edilen paralar (Biriktirme Sandığı) nın gelirini teşkil ederler.

            Madde 126 - Tevdiatçıların; bu kanun gereğince iştirakçilere emekli, adi malüllük ve vazife malüllüğü aylığı bağlanmasını veya (toptan ödeme) yapılmasını gerektiren durumlara girmelerinde Biriktirme Sandığındaki hesaplarında toplanmış bütün kesenek ve karşılıkları, yıllık toplamlarının % 4 ü üzerinden hesaplanacak mürekkep faizi ile toptan kendilerine ödenerek ilgileri kesilir.

            Ölümlerinde, bu paralar dul ve yetimlerine bu kanunun dul ve yetim aylıkları hakkındaki esas ve nispetlerine göre ödenir.

            Bunların, iştirakçilerin keseneklerinin geri verilmesini gerektiren sebeplerle veya 92 nci maddede yazılı durumlardan birine girmeleri dolayısiyle vazifelerinden ayrılışlarında yalnız birikmiş kesenekleri "34 ve 38 inci maddelere göre alınan paraların kesenek itibar edilen kısımları dahil" faizsiz olarak toptan ödenerek ilgileri kesilir.

            113 ve 114 üncü maddeler hükümleri bu madde gereğince yapılacak ödemeler hakkında da uygulanır.

            Bu kanun gereğince aylığa müstahak dul ve yetim bırakmıyan tevdiatçıların (Biriktirma Sandığı) ndaki paraları
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına kalır.
 

OTUZALTINCI KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

            Madde 127 - Bu kanun gereğince bağlanacak aylıklar için aylık sahiplerine özel belgeler verilir. Bunların çeşitleri ve şekilleri tüzükle belirtilir.

            Madde 128 - 107 ve 124 üncü maddeler dışında Sandıkça istenilen her çeşit bilgi ve sorulara tam, doğru veya hiç cevap vermiyen kurumlarla tüzelkişiliği haiz yerlerin ilgili memurları ve şahıslar ve emeklilik hakkı tanınan vazifelere ilk defa alınanlardan istenilen beyan kağıtlarını kasten yanlış olarak verenler hakkında Türk Ceza Kanununun, ilgisine göre, 230 veya 528 inci maddeleri gereğince kovuşturma yapılır. Sandığın zarara uğramasında bunlar; yapılan masraflarla birlikte hüküm ile kendilerine ödettirilir.

            Kurumların emeklilik hakkı tanınan vazifelerine açıktan alınanlardan iki ay içinde bu kanun gereğince Sandığa verilmesi gerekli belge ve bilgileri vermiyenlerin mütaakıp aya ait aylık veya ücretleri ödenmez.

            Madde 129 - Vazifeleri içinde veya dışında her hangi sebeple zarar görmüş veya tehlikeye düşmüş ve bundan dolayı adi malül durumuna girmiş iştirakçilerle tevdiatçıların veya bunlardan ölenlerin, dul ve yetimlerinin; sebep olanlar aleyhine açacakları davaları Sandık dahi kovuşturmaya ve bu davalara üçüncü şahıs olarak girmeye ve dul ve yetimler tarafından dava açılmamış ise bunu doğrudan doğruya açmaya yetkilidir.

            Dava sonunda para tazminatı da alınırsa bundan kovuşturma için yapılan masraflarla birlikte emekli, adi malüllük, dul ve yetim aylıkları bağlanan hallerde bu aylıkların beş yıllığı; (Toptan ödeme) veya tevdiatçıya ödeme yapılan hallerde de bunların toplamının yarısı Sandıkça alınarak, varsa, geri kalanı ilgililere ödenir.

            Sebep olanlar iştirakçi ise ve bunlara bu kanuna göre Sandıklarca her hangi adla olursa olsun ödeme yapılacaksa istihkakları dava sonuna kadar hükmolunacak tazminata karşılık olmak üzere ödenmez.

            Madde 130 - İştirakçi veya tevdiatçılardan Milli Korunma Kanununa göre kurulan kadrolara veya (Kurumlar) dışında kalan müessese, teşekkül ve ortaklıklardan kendilerine sözü geçen kanuna dayanılarak vazife verilmiş bulunanlarda bir vazifeye nakil suretiyle tayin edileceklerin, Sandıkla ilgileri kesilmez. Buralarda geçecek fiili hizmet müddetleri bu kanun esaslarına göre evvelki fiili ve itibari hizmet müddetlerine eklenir. Aylıklarından kesenek ve çalıştıkları yerlerden de karşılık alınır.

            Madde 131 - Aylık bağlanması gerekirken (Toptan ödeme) yapılmış olan hallerde bağlanan aylıklar, ödenen paranın tamamı geri alınıncaya kadar verilmez.

            (Toptan ödeme) yapılması gerekirken aylık bağlanmış olan hallerde de ödenmiş aylıkların toplamı, hesaplanacak (Toptan ödeme) den indirilir.

            Madde 132 - Bu kanunun mevzuu ile ilgili hükümler buna ek olarak yapılacak kanunlarda yer alır.

            Madde 133 - Aşağıda yazılı kanunlar kaldırılmıştır:

Kanun
      Tarihi      No.                         Adı
    ----------  ------  ------------------------------------------------------
1)  27.08.1337     147  Müftülerin tekaütten istisnası hakkında Kanun.

2)  27.02.1340     408  Mücahedei milliyede şehit olan gedikli kuvayı milliye
                        zabitan ve efradı ailelerine maaş tahsisi hakkında
                        Kanun.

3)  08.02.1341     551  Bil-mum Askeri malüllerin terfihi Kanunu.

4)  02.06.1926     900  Tekaüt maaşı ile muallim ve müderrislik, doktor,
                        eczacı, baytar, mühendis ve kondöktörlük maaşlarının
                        bir zat uhdesinde içtima edebileceğine dair kanun.

5)  22.06.1927    1122  Bil-mum askeri malüllerin terfihine dair olan 8 Şubat
                        1341 tarih ve 551 numaralı kanunun 7 nci maddesine bir
                        fıkra ilavesi ile 11 inci maddesine merbut cetvelde
                        bazı tadilat icrasına dair Kanun.

6)  25.06.1927    1165  İtalya, Balkan harbleri ile Harbi Umumide duçarı,
                        malüliyet olanlardan İstiklal Muharebatına iştirak
                        edenlerin 8 Şubat 1341 tarihli ve 551 numaralı
                        kanundan istifadeleri hakkında Kanun.

7)  28.05.1928    1330  Evkaf, Şehremaneti ve Ziraat Bankası memurlarının
                        tekaüt maaşlarına adir Kanun.

8)  03.06.1930    1683  Askeri ve Mülki Tekaüt Kanunu.

9)  02.02.1931    1746  Askeri ve Mülki Tekaüt kanunun 47 nci maddesine bir
                        fıkra tezyiline dair kanun.

10) 19.07.1931    1842  Diyanet işleri Reisliğinin 1683 numaralı Tekaüt
                        Kanununun 3 üncü maddesinin mülki memurlara ait olan
                        kısmının (a) fıkrası hükmünden istisnasına dair Kanun.

11) 23.05.1932    1977  1683 numaralı Askeri ve Mülki Tekaüt kanununun 4 üncü
                        ve 6 ncı maddelerinin tadili hakkında Kanun.

12) 25.06.193     2026  7 Haziran 1336 tarih ve 7 numaralı kanuna müzeyyel
                        Kanun.

13) 26.11.1932    2071  Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununun 53 üncü maddesinin
                        tadiline ve mezkur kanuna bir geçici madde ilavesine
                        dair Kanun.

14) 014.01.1933   2097  Vilayet hususi idarelerinden maaş alan memur ve
                        muallimlerin tekaüt maaşları hakkında Kanun.

15) 08.05.1933    2169  Dahiliye memurlarından bir kısmının tahdidi sinlerine
                        dair Kanun.

16) 20.05.1933    2190  Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununun 55 inci maddesinin
                        tadili hakkında kanun.

17) 03.06.1933    2264  İstanbul Mahalli İdaresi ile Ankara Merkez Beledeyesi
                        Memurları Tekaüt kanunu.

18) 26.10.1933    2324  788 numaralı Memurin Kanununun 75 inci maddesine bir
                        fıkra ilavesine dair Kanun.

19) 09.12.1933    2348  Askeri ve Mülki Tekaüt kanununun Tahlisiye Umum
                        Müdürlüğü memurlarına dahi teşmili hakkında Kanun.

20) 08.03.1934    2388  Polis mensuplarının yaş hadlerine dair Kanun.

21) 28.05.1934    2454  Devlet demiryolları ve Limanları İşletme Umumi İdaresi
                        Memurları Tekaüt Sandığı Kanunu.

22) 14.06.1934    2509  1683 numaralı kanunun 21 inci maddesine bir fıkra
                        ilavesine dair Kanun.

23) 25.06.1934    2543  Tekaüt kanununa bir madde ilavesi hakkında Kanun.

24) 22.12.1934    2636  Memurin Kanununun 75 inci maaddesine bir fıkra
                        ilavesine dair olan 2324 sayılı kanuna bir fıkra
                        ilavesine dair Kanun.

25) 23.12.1934    2662  2454 numaralı kanunun 8 inci maddesinin 3 üncü
                        fıkrasını değiştiren Kanun.

26) 27.01.1936    2904  Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umumi İdaresi
                        Memurları Tekaüt Sandığı hakkındaki 2454 sayılı kanuna
                        ek Kanun.

27) 20.03.1936    2921  İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tekaüt sandığı Kanunu.

28) 06.04.1936    2936  Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununun bazı maddelerinin
                        tadiline ve bazı maddelerine fıkra eklenmesine dair
                        kanun.

29) 13.04.1936    2941  Askeri ve Mülki Tekaüt kanununa ek Kanun.

30) 15.04.1936    2945  Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununun Tahlisiye Umum
                        Müdürlüğü memurlarına dahi teşmili hakkındaki 9
                        Kanunuevvel 1933 tarih ve 2348 sayılı kanuna ek Kanun.

31) 15.05.1936    2969  Askeri ve Mülki Tekaüt kanununun 45 inci maddesine bir
                        fıkra eklenmesine dair Kanun.

32) 11.06.1936    3028  Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununa bazı hükümler
                        eklenmesine dair kanun.

33) 12.06.1936    3048  Denizyolları ve Akay İşletmeleri ile fabrika ve
                        havuzlar teşkilatı hakkındaki 2248 numaralı kanunun 15
                        inci maddesine ek Kanun.

34) 20.11.1936    3066  Askeri ve Mülki Tekaüt kanunun 2 nci maddesinin
                        değiştirilmesine dair Kanun.

35) 21.12.1936    3079  Subay ve askeri memurların tekaüdü için rütbe ve
                        sınıflarına göre tayin olunan yaşları bildiren Kanun.

36) 29.01.1937    3107  Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununun 8 ve 50 nci
                        maddelerine fıkralar eklenmesine dair Kanun.

37) 15.02.1937    3137  Denizyolları ve Akay İşletmeleri ile Fabrika ve
                        Havuzlar İdareleri Memur ve Müstahdemleri Tekaüt
                        kanunu.

38) 12.06.1937    3255  Askeri ve Mülki Tekaüt kanununa ek kanun.

39) 17.12.1937    3286  Askeri ve Mülki Tekaüt kanununun 69 uncu maddesinin
                        değiştirilmesi hakkında Kanun.

40) 03.01.1938    3297  Askeri ve Mülki Tekaüt kanununun 18 inci maddesinin
                        değiştirilmesine dair Kanun.

41) 21.03.1938    3337  Askeri ve Mülki Tekaüt kanununun 48 inci maddesini
                        değiştiren Kanun.

42) 13.04.1938    3360  Askeri ve Mülki Tekaüt kanununun 3 üncü maddesini
                        değiştiren Kanun.

43) 02.01.1939    3549  Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununun bazı maddelerinde
                        değişiklik yapılmasına dair kanun.

44) 26.01.1939    3575  Askeri Fabrikalar Tekaüt ve muavenet sandığı hakkında
                        Kanun.

45) 19.06.1940    3886  Vilayet hususi idarelerinden maaş alan memur ve
                        mualimlerin tekaüt maaşları hakkındaki 2097 sayılı
                        kanuna ikinci bir geçici madde ilavesine dair Kanun.

46) 11.12.1940    3937  Askeri ve Mülki tekaüt kanununun 66 ncı maddesi ile 67
                        nci maddesine eklenmiş fıkraların değiştirilmesi
                        hakkında Kanun.

47) 06.01.1941    3977  Hatay hükümetinden devrolunan mütekait ve yetimlerin
                        aylıkları hakkında Kanun.

48) 21.04.1941    4001  Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umumi İdaresi
                        memurları Tekaüt sandığı hakkındaki 2454 ve 2904
                        sayılı kanunlara bazı hükümler eklenmesine ve bu
                        kanunların bazı maddelerinin değiştirilmesine dair
                        kanun.

49) 21.05.1941    4034  Dahiliye memurlarından bir kısmının tahdidi sinlerine
                        dair kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında
                        Kanun.

50) 02.06.1941    4056  Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununun 61 inci maddesinin
                        tadiline ve bu kanuna bazı maddeler ilavesine dair
                        kanun.

51) 18.06.1941    4067  Askeri ve Mülki Tekaüt kanununun 4 üncü maddesinde
                        yazılı cetvelin değiştirilmesine dair Kanun.

52) 02.07.1941    4085  Belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler ve
                        Belediyeler Bankası Memurları Tekaüt Sandığı teşkiline
                        dair Kanun.

53) 02.02.1942    4188  Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet sandığı
                        hakkındaki 3575 sayılı kanunun bazı maddelerini
                        değiştiren Kanun.

54) 20.05.1942    4222  İktisadi Devlet Teşekkülleri Memurları Tekaüt Sandığı
                        hakkında Kanun.

55) 14.08.1942    4295  Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı
                        hakkındaki 3575 sayılı kanunun 36 ncı maddesinin
                        değiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici madde
                        eklenmesine dair Kanun.

56) 14.08.1942    4298  Eşkiya müsademesinde malül olanların 3656 ve 4222
                        sayılı kanunların 24 ve 21 nci maddelerinden istifade
                        etmeleri hakkında Kanun.

57) 30.12.1942    4346  Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununun 39 uncu maddesinin
                        değiştirilmesine dair Kanun.

58) 14.01.1943    4369  İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tekaüt Sandığı Kanununun
                        bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı
                        maddeler eklenmesine dair Kaun.

59) 15.01.1943    4380  Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununun 2 nci maddesinin
                        değiştirilmesi hakkındaki 3066 sayılı kanunun 2 nci ve
                        3 üncü fıkralarının tadiline dair Kanun.

60) 14.07.1943    4463  Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununa ek 3255 sayılı kanuna
                        ek kanun.

61) 19.07.1943    4477  İktisadi Devlet Teşekkülleri Memurları Tekaüt Sandığı
                        hakkındaki 4222 sayılı kanuna ek Kanun.

62) 06.03.1944    4526  Bil-mum askeri malüllerin terfihine ait 551 sayılı
                        kanunun 11 inci maddesine bağlı emraz cetveline bir
                        fıkra ilavesi hakkında Kanun.

63) 10.04.1944    4540  Hatay'ın ihlakı dolayısiyle açıkta kalan memurlara
                        verilecek tekeüt aylığı ve tazminat hakkında Kanun.

64) 17.04.1944    4546  Askeri ve Mülki Tekaüt kanununun 46 ncı maddesini
                        değiştiren Kanun.

65) 19.06.1944    4594  Belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler ve
                        Belediyeler Bankası Memurları Tekaüt Sandığı teşkiline
                        dair olan 4085 sayılı kanuna ek Kanun.

66) 02.08.1944    4640  Devlet demiryolları ve Limanları İşletme Umum
                        Müdürlüğü tekaüt sandığı hakkındaki kanuna ek 4001
                        sayılı kanuna bir geçici madde eklenmesine dair
                        Kanun.

67) 25.06.1945    4765  Subay ve askeri memurların tekaüdü için rütbe ve
                        sınıflarına gör etayin olunan yaşları bildiren 3079
                        sayılı kanuna ek Kanun.

68) 02.07.1945    4778  devlet Ekonomi Kurumları memurları emekli Sandığı
                        hakkındaki 4222 sayılı kanunun 15 inci maddesinin
                        değiştirilmesi hakkında Kanun.

69) 13.12.1946    4867  Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel
                        Müdürlüğü Memurları Emekli Sandığı hakkındaki 3137
                        sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve
                        bu kanuna yeniden bazı maddeler eklenmesine dair
                        kanun.

70) 03.06.1946    4913  Belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler ve iller
                        Bankası Emekli Sandığı kurulmasına dair olan 4085
                        sayılı kanuna ek Kanun.

71) 10.06.1946    4923  Belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler ve
                        Belediyeler Bankası Memurları Tekeüt Sandığı teşkiline
                        dair olan 4085 sayılı kanunun baz maddelerinin
                        değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesi
                        Hakkında Kanun.

72) 17.06.1947    5094  Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet sandığı Kanununda
                        bazı değişiklikler yapılmasına ve bu kanuna geçici bir
                        madde eklenmesine dair Kanun.

73) 18.06.1947    5101  Polis memurlarının yaş hadlerine dair olan 2388 sayılı
                        kanunun 1 inci maddesinin değiştirilmesi hakkında
                        Kanun.

74) 18.06.1947    5107  Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam yapılması
                        hakkındaki 4992 sayılı kanuna ek Kanun.

75) 20.02.1948    5191  Hizmet süreleri emekli ve yetim aylığı bağlanmasına
                        elverişli olmıyan subay, askeri ve mülki memurlarla
                        bunların yetimlerine bir defaya mahsus olmak üzere
                        verilen paraların vergiye tabi tutulmaması hakkında
                        Kanun.