İş ve sosyal Güvenlik Mevzuatı  
           Madde 134 - 1306 tarihli İdarei Mahsusa Memurları Tekaüt nizamnamesi kaldırılmıştır.

           Madde 135 - Aşağıda yazılı kanunların, hizalarında gösterilen madde, fıkra ve hükümleri kaldırılmıştır:

          Kanunun                                         Kaldırılan
      Tarihi    Sayısı           Adı                 madde, fıkra ve hükmü
    ----------  ------  ------------------------- ----------------------------
1)  21.12.1330          Mektebi Harbiyeden        7 nci maddesinin emeklilik
                        başahadetname neşet       işlerine matuf hükmü.
                        edenlerin kıtaata sureti
                        tevzi ve istihdamları
                        hakkında Kanunu geçici.

2)  24.12.1330     172  Bahriye Efrat ve Küçük    22 ve 25 inci maddeleriyle
                        Zabitanı ile Gedikli      20, 21, 23 ve 24 üncü
                        Zabitanı Kanunu.          maddelerinin emeklilik
                                                  hususlariyle ilgili
                                                  hükümleri.

3)  13.10.1335          Tahsisatı Fevkalade       Erat ve askeri okullar
                        Kararnamesi.              öğrencilerinin aylıklarının
                                                  tahsisatına ait olanlar
                                                  dışında kalan hükümleri.

4)  18.03.1926     788  Memurin Kanunu.           37 ve 75 inci maddeleri ile
                                                  77 nci maddenin emekliye
                                                  ayırmıya ait hükmü ve
                                                  müzeyyel maddesi.

5)  07.06.1926     912  Ordu, bahriye, jandarma,  3, 10 ve 11 inci maddeleri
                        zabitan ve memurini       ile 1278 sayılı kanunla
                        hakkında Kanun.           değişik 5 inci maddesinin
                                                  emekliye ayırmıya ait
                                                  hükümleri.

6)  26.05.1927    1050  Muhasebei Umumiye Kanunu. 60 ıncı maddesi ile 47, 48
                                                  ve 138 inci maddelerinin bu
                                                  kanuna uymıyan hükümleri.

7)  26.06.1927    1108  Maaş Kanunu.              13 üncü maddesinin bu kanuna
                                                  uymıyan hükmü ile 20 nci
                                                  maddesinin emekli aidatına
                                                  ilişkin hükmü.

8)  23.06.1927    1144  Dalgıç, zabitan ve        5 inci maddesi.
                        efradına verilecek zamaim
                        hakkında Kanun.

9)  25.06.1927    1154  Hariciye Vekaleti         11 inci maddesi.
                        Memurin Kanunu.

10) 28.05.1928    1324  Damga Resmi kanunu.       32 nci maddesinin 12 nci ve
                                                  3478 sayılı kanunun 10 uncu
                                                  maddesi ile değişik 23 üncü
                                                  fıkraları.

11) 24.05.1929    1453  Zabitan ve askeri         7 nci maddesinin emekliliğe
                        memurların maaşatı        ait hükmü
                        hakkında kanun.

12) 15.05.1930    1613  Büyük Millet meclisi      3 üncü maddesinin emekli
                        azasının tahsisat ve      aylığının hesabında esas
                        harcırahları hakkındaki   tutulacak aylığa ait hükmü.
                        Kanun.

13) 21.05.1930    1626  11 Ağustos 1325 tarihli   geçici maddesinin son
                        Askeri Tekaüt ve İstifa   fıkrası.
                        Kanununun muaddel
                        maddesinin tadiline dair
                        Kanun.

14) 10.06.1930    1702  İlk ve orta tedrisat      29 uncu maddesinin
                        muallimlerinin terfi ve   emekliliğe ait hükmü.
                        teçziyeleri hakkında
                        Kanun.

15) 20.06.1931    1851  Vilayetler İdaresi        3 üncü maddesinin son
                        Kanununun bazı            fıkrası.
                        maddelerini muaddil
                        Kanun.

16) 07.01.1932    1920  Gümrük memurlarından      1 ve 2 nci maddelerinin
                        vazifei memuresini        emekliliğe ait hükümleri.
                        suistimal edenler ile
                        vazife veya mesleklerinde
                        kendilerinden istifade
                        edilmiyenler hakkında
                        yapılacak muameleye dair
                        Kanun.

17) 29.04.1932   2159  İnhisarların idaresi      7 nci maddesi.
                        hakkındaki 1660 numaralı
                        kanuna müzeyyel Kanun.

18) 31.05.1933    2248  Denizyolları A.K.A.Y.     15 inci maddesi.
                        işletmeleri ile fabrika
                        ve havuzlar teşkilatı
                        hakkında Kanun.

19) 29.05.1934    2467  İstanbul üniversitesinin  8 inci maddesinin emekliliğe
                        Muvazenei Umumiyeye       ait hükmü
                        alınmasına dair Kanun.

20) 16.06.1934    2514  Divanı Muhasebat Kanunu.  72 ve 73 üncü maddeleri ile
                                                  11 inci maddesinin bu kanuna
                                                  uymıyan hükmü.

21) 30.06.1934    2550  Kaçakçılığın men ve       3 üncü maddesinin emekli,
                        takibi hakkındaki 1918    dul ve yetim aylıklarına ve
                        sayılı kanunun 57 ve 60   tazminata ati hükümleri.
                        ıncı maddelerini
                        değiştiren ve bu kanuna
                        bir madde ekliyen Kanun.

22) 04.07.1934    2556  Hakimler Kanunu.          69 uncu maddesi ile 79 uncu
                                                  maddesinin (d) fıkrası ve 80
                                                  inci maddesinin emekliliğe
                                                  ait hükmü.

23) 23.12.1934    2658  Memurin Kanununa ekli     1 inci maddesinin emekliye
                        Kanun.                    ayırmaya ait hükmü

24) 23.12.1935    2871  Arazi ve bina vergileri   14 üncü maddesi.
                        ile bunlardan alınacak
                        iktisadi buhran
                        vergisinin vilayet
                        hususi idarelerine devri
                        hakkında Kanun.

25) 16.03.1936    2919  Memurin kanunun bazı      3 üncü maddesinin emekliye
                        maddeleri ile buna        ayrılma ve ayırmaya ve
                        müzeyyel olan 1777        emeklilik hususlarına ait
                        sayılı kanunun 3 üncü     hükmü.
                        maddesinin tadili
                        hakkında Kanun.

26) 29.05.1936    2996  Maliye Vekaleti           Geçici 3 üncü maddesinin
                        teşkilat ve vazifeleri    emekliye ayırma ile ilgili
                        hakkında Kanun.           hükmü.

27) 29.05.1936    2997  Tapu ve Kadastro Umum     Geçici 1 inci maddesinin
                        Müdürlüğü teşkilat ve     emekliye ayırma ile ilgili
                        vazifeleri hakkında       hükmü.
                        Kanun.

28) 08.06.1936    3007  Kültür Bakanlığına bağlı  2 nci maddesinin emekliye
                        ertik okulları            ayırma ile ilgili hükmü.
                        öğretmenleri hakkında
                        Kanun

29) 09.06.1936    3017  Sıhhat ve İçtimai         81, 82, 85 ve 86 ncı
                        Muavenet Vekaleti         maddeleri.
                        Teşkilat ve Memurin
                        Kanunu.

30) 10.06.1936    3023  İstanbul ve İzmir         22 nci maddesi.
                        Limanlarının sureti
                        idaresi hakkında Kanun.

31) 12.06.1936    3045  Cumhurbaşkanlığı          11 inci maddesinin emekliye
                        Filarmonik Orkestrası     ayırma ile ilgili hükmü.
                        teşkilatı ve orkestra
                        mensuplarının terfi ve
                        tecziyeleri hakkında
                        Kanun.

32) 04.06.1937    3201  Emniyet Teşkilatı kanunu  56 ncı maddesinin son bendi
                                                  ile 57 nci maddesi.

33) 04.06.1937    3202  Türkiye Cumhuriyeti       55-69 uncu maddeleri ile 70
                        Ziraat Bankası Kanunu.    inci maddesinin 3 ve 4
                                                  işaretli bentleri.

34) 04.06.1937    3204  Orman Umum Müdürlüğü      3 üncü maddesinin 2 nci
                        Teşkilat Kanunu.          bendi.

35) 30.05.1938    3407  İlk tedrisat              5 inci maddesinin emekliye
                        müfettişlerinin           ait hükmü.
                        Muvazenei Umumiye
                        içine alınmasına dair
                        Kanun.

36) 03.06.1938    3424  Devlet Havayolları Umum   3 üncü maddesinin emekliliğe
                        Müdürlüğü Teşkilat        ait hükmü
                        Kanunu.

37) 10.06.1938    3433  Askeri hastabakıcı        8 inci maddesi
                        hemşireler hakkında
                        Kanun.

38) 17.06.1938    3460  Sermayesinin tamamı       geçici maddenin (e) bendi.
                        Devlet tarafından
                        verilmek suretiyle
                        kurulan iktisadi
                        teşekküllerin teşkilatı
                        ile idare ve
                        murakabeleri hakkında
                        Kanun.

39) 24.06.1938    3485  Hava sınıfı mensuplarına  11 inci maddesi ile 5131
                        verilecek zamlar ve       sayılı kanunla değişik 12
                        tazminler hakkında Kanun  nci maddesi.

40) 24.06.1938    3486  Denizaltı sınıfı          9 ve 10 uncu maddeleri.
                        mensuplarına verilecek
                        zamlar ve tazminler
                        hakkında Kanun.

41) 24.06.1938    3492  Türkiye Cumhuriyeti       6 ncı maddesi.
                        Merkez Bankası Kanununun
                        bazı hükümlerini
                        değiştiren Kanun.

42) 27.05.1939    3613  Münakalat Vekaleti        3 üncü maddesinin
                        teşkilat ve vazifelerine  Denizyolları ve Limanları
                        dair Kanun.               Emekli Sandığına ait hükmü.

43) 07.06.1939    3633  Devlet denizyolları ve    17 ve 18 inci maddeleri.
                        Devlet Limanları
                        İşletme Umum
                        Müdürlüklerinin teşkilat
                        ve vazifelerine dair
                        Kanun.

44) 26.06.1939    3653  Yalova Kaplıcalarının     14 üncü maddesinin emekliye
                        işletmesi ve              ait hükmü.
                        kaplıcaların inkişafı
                        işlerinin Sıhhat ve
                        İçtimai Muavenet
                        Vekaletine bağlı hükmi
                        şahsiyeti haiz bir
                        teşekküle devri hakkında
                        Kanun.

45) 30.06.1939    3656  Devlet memurları          24 üncü maddesi.
                        aylıklarının tevhit ve
                        teadülüne dair Kanun

46) 18.01.1940    3779  Gedikli erbaşların        11 inci maddesi.
                        maaşlarının tevhit ve
                        teadülüne dair Kanun.

47) 22.05.1940    3835  Askeri ve Mülki Tekaüt    Vatani hizmet tertibinden
                        Kanununda bazı            bağlanan maaşlara zam
                        değişiklikler icrasına    yapılması hakkındaki 2 nci
                        ve vatani hizmet          maddesi dışında kalan
                        tertibinden verilen       hükümleri
                        maaşlara zam yapılmasına
                        dair Kanun.

48) 18.12.1940    3944  Gümrük muhafaza ve        5 inci maddesi ile 13 üncü
                        muamele sınıfı memurları  maddesinin emekliye ayırma
                        teşkilatı hakkında        ile ilgili hükmü.
                        Kanun

49) 02.06.1941    4060  % 5 faizli Hazine         2 nci maddesinin bu kanunun
                        Tahvilleri ihracına dair  geçici 2, 3 ve 5 inci
                        Kanun                     maddelerinde geçici olarak
                                                  çalışmaları kabul edilenler
                                                  dışında kalan emekli
                                                  sandıklarına ait hükmü.

50) 22.12.1941    4157  Posta, Telgraf ve         1 inci maddesinin (b) ve (c)
                        Telefon İdaresinin        fıkralarının bu kanuna
                        Biriktirme ve Yardım      uymıyan hükümleri.
                        Sandığı hakkında Kanun.

51) 26.12.1941    4161  Maaş Kanununa ek Kanun.   9 uncu maddesi ile bu kanuna
                                                  aykırı hükümleri.

52) 19.06.1942    4274  Köy Okulları ve           65 inci maddesi.
                        Enstitüleri Teşkilat
                        Kanunu.

53) 05.07.1943    4454  Posta, Telgraf ve         50 nci maddesi ile 41 inci
                        Telefon İşletme Umum      maddesinin emeklilik ile
                        Müdürlüğü Teşkilat ve     ilgili hükmü.
                        Vazfeleri ve Memurları
                        Kanunu.

54) 09.07.1943    4459  Köy ebeleri ve köy        16 ncı maddesinin emekli
                        sağlık memurları          sandığına ait hükmü.
                        teşkilatı yapılmasına
                        ve 3017 numaralı Sıhhat
                        ve İçtimai Muavenet
                        Vekaleti Teşkilat ve
                        Memurini Kanununun bazı
                        maddelerinin
                        değiştirilmesine dair
                        Kanun.

55) 14.07.1943    4464  1683 sayılı kanunun       Vatani hizmet tertibinden
                        meriyetinden evvelki      bağlanan aylıklara ait 4
                        hükümlere göre bağlanmış  üncü maddesi dışında kalan
                        olan tekaüt ve yetim      maddeleri.
                        aylıkları ile vatani
                        hizmet maaşlarına zam
                        yapılması hakkında Kanun.

56) 14.07.1943    4466  Mamak Gaz Maske           4 üncü maddesinin
                        Fabrikasının Milli        hizmetlilerinin emeklilik
                        Müdafaa Vekaletine devri  işleri için 3575 sayılı
                        hakkında Kanun.           kanuna atıf yapan hükmü.

57) 16.07.1943    4467  Devlet Havayolları Umum   3 üncü maddesi.
                        Müdürlüğü teşkilatı
                        hakkındaki 3424 ve 3822
                        sayılı kanunlarda
                        değişiklik yapılması ve
                        bu kanunlara bazı
                        hükümler ilavesi
                        hakkında Kanun.

58) 13.09.1943    4489  Yabancı memleketlere      2 nci maddesinin (a)
                        gönderilecek memurlar     fıkrasının fiili hizmete ait
                        hakkında Kanun.           hükmü.

59) 24.01.1944    4598  Devlet Limanları İşletme  3 üncü maddesi
                        Umum Müdürlüğünün
                        kaldırılması ve
                        vazifelerinin Devlet
                        Denizyolları ve
                        Limanları İşletme Umum
                        Müdürlüğüne verilmesi
                        hakkında Kanun.

60) 21.06.1944    4598  Devlet memurları          8 inci maddesinin emekli
                        aylıklarının tevhit ve    ikramiyesinin vergi ve
                        teadülüne dair olan       tevkifata tabi olmadığına
                        3656 sayılı kanunun bazı  dair hükmü.
                        maddelerinin
                        değiştirilmesi ve bu
                        kanuna bazı maddeler
                        eklenmesi hakkında Kanun.

61) 21.06.1944    4600  Subay ve askeri           4 üncü maddesinin 4598
                        memurların maaşlarına     sayılı kanunun 8 inci
                        dair 3661 sayılı kanunun  maddesine atıf yapan
                        1 inci maddesinin         hükmünün emekli ikramiyesine
                        değiştirilmesine ve bu    ait kısmı.
                        kanuna bazı maddeler
                        eklenmesine dair Kanun.

62) 21.06.1944    4601  Gedikli erbaşların        3 üncü maddesinin 4598
                        maaşlarının tevhit ve     sayılı kanunun 8 inci
                        teadülüne dair olan 3779  maddesine atıf yapan
                        numaralı kanunun bazı     hükmünün emekli ikramiyesine
                        maddelerinin              ait kısmı.
                        değiştirilmesi ve bu
                        kanuna bir madde
                        eklenmesi hakkında Kanun.

63) 10.07.1944    4609  Devlet memurları          1 inci maddesinin son
                        aylıklarının tevhit ve    fıkrasının 900 sayıl kanuna
                        teadülüne dair kanunun    atıf yapan hükmü.
                        18 inci maddesinin
                        değiştirilmesi hakkında
                        Kanun.

64) 17.07.1944    4620  Devlet Demiryolları ve    10 uncu maddesinin emekli
                        Limanları İşletme Umum    ikramiyesinin vergi ve
                        Müdürlüğü memur ve        tevkifata tabi olmadığına
                        müstahdemlerinin          dair hükmü.
                        ücretlerine dair
                        olan kanunun bazı
                        maddelerini değiştiren
                        3173 sayılı Kanuna ek
                        Kanun

65) 17.07.1944    4621  Bankalar ve Devlet        8 inci maddesinin emekli
                        müesseseleri memurları    ikramiyesinin vergi ve
                        aylıklarının tevhit ve    tevkifata tabi olmadığına
                        teadülü hakkındaki        dair hükmü.
                        3659 sayılı kanunun
                        bazı maddelerinin
                        değiştirilmesine ve bu
                        kanuna bazı maddeler
                        eklenmesine dair Kanun.

66) 18.07.1944    4623  Yer sarsıntısından evvel  28 ve 29 uncu maddelerinin
                        ve sonra alınacak         emekli, dul ve yetimlere ait
                        tedbirler hakkında Kanun. hükümleri.

67) 03.08.1944    4644  Devlet memurları          6, 7 ve 8 inci maddeleri ile
                        aylıklarının tevhit ve    geçici 2, 3, 4, 8 ve 9 uncu
                        teadülüne dair olan       maddeleri ve geçici 5 inci
                        3656 sayılı kanuna ek     maddesinin emekliliğe ait
                        Kanun.                    hükümleri.

68) 03.08.1944    4648  Milli Korunma Kanununun   Milli Korunma Kanununun bu
                        bazı maddelerinin         kanunla değiştirilen 6 ncı
                        değiştirilmesi ve ek      maddesinin (XI) inci ve
                        maddelerin çıkarılmasına  (XII) nci bentlerinin
                        dair Kanun.               emeklilikle ilgili
                                                  hükümleri.

69) 15.01.1945    4697  Şirketi Hayriye'nin       5 inci maddesi ile
                        satın alınmasına dair     Sözleşmenin 4 üncü
                        olan sözleşmenin          maddesinin bu kanuna uymayan
                        onanması hakkında         hükümleri.
                        Kanun.

70) 13.06.1945    4759  İller Bankası Kanunu.     24 üncü maddesi.

71) 27.06.1945    4772  İş Kazaları ile Meslek    83 üncü maddesinin bu kanuna
                        Hastalıkları ve Analık    uymayan hükümleri.
                        Sigortaları Kanunu.

72) 21.12.1945    4805  Devlet memurları          4 üncü maddesi.
                        aylıklarının tevhit ve
                        teadülüne dair olan 3656
                        sayılı kanunda
                        değişiklik yapılması ve
                        aylıklardan % 5 emeklilik
                        karşılığı kesilmesi
                        hakkında Kanun.

73) 21.12.1945    4806  Subay ve askeri           3 üncü maddesi.
                        memurların aylıkları
                        hakkındaki 3661 sayılı
                        kanunda değişiklik
                        yapılmasına ve
                        aylıklardan % 5
                        emeklilik karşılığı
                        kesilmesine dair Kanun.

74) 21.12.1945    4807  Gedikli erbaşların        3 üncü maddesinin 4805
                        aylıkları hakkındaki      sayılı kanunun 4 üncü
                        3779 sayılı kanunda       maddesine atıf yapan hükmü
                        ve gedikli subay          ile 4 üncü maddesinin son
                        maaşlarında değişiklik    fıkrasının 4598 sayılı
                        yapılması ve              kanunun 8 inci maddesinin
                        aylıklarında % 5          emekli ikramiyesine atıf
                        emeklilik karşılığı       yapan hükmü.
                        kesilmesi hakkında
                        Kanun.

75) 29.05.1946    4910  Maliye Bakanlığı kuruluş  17 nci ve geçici 5 ve 6 ncı
                        ve görevleri hakkındaki   maddeleri.
                        2996 sayılı kanunun bazı
                        maddelerinin
                        değiştirilmesine ve bu
                        kanuna bazı maddeler
                        eklenmesine dair Kanun.

76) 13.06.1946    4936  Üniversiteler Kanunu.     66 ncı maddesi.

77) 14.06.1946    4947  Türkiye Emlak Kredi       Geçici 7 nci maddesi.
                        Bankası Kanunu.

78) 28.12.1946    4988  Devlet memurları          2 nci maddesi ile 3 üncü
                        aylıklarının tevhit ve    maddesinin emekli
                        teadülüne dair olan       kesenekleri ile emekli
                        3656 sayılı kanunla       aylıklarının hesabında esas
                        buna ek 4644 sayılı       tutulacak aylık aslına ait
                        kanunda değişiklik        hükmü.
                        yapılması hakkında
                        Kanun.

79) 28.12.1946    4989  Subay ve askeri           2 nci maddesinin emekli
                        memurların aylıkları      kesenekleri ile emekli
                        hakkındaki 3661 sayılı    aylıklarının hesabında esas
                        kanunda değişiklik        tutulacak aylık aslına ait
                        yapılmasına dair Kanun.   hükmü.

80) 28.12.1946    4990  Gedikli erbaşların        3 üncü maddesinin emekli
                        aylıkları hakkındaki      kesenekleri ile emekli
                        3779 ve 4807 sayılı       aylıklarının hesabından esas
                        kanunlarda değişiklik     tutulacak aylık aslına ait
                        yapılması hakkında        hükmü.
                        Kanun.

81) 28.12.1946    4992  Emekli, dul ve yetim      1 inci ve 4 üncü
                        aylıklarına zam           maddelerinin vatani hizmet
                        yapılması hakkında Kanun  tertibinden bağlanmış
                                                  aylıklarla ilgili olanlar
                                                  dışında kalan hüküm ve
                                                  maddeleri,

82) 04.09.1947    5129  Köy enstitüsü mezunu      8 inci maddesinin emeklilik
                        öğretmenlerle köy sağlık  sandığı ile ilgili hükmü.
                        memurlarının geçimlerini
                        düzenlemek üzere 3803,
                        4274 ve 4459 sayılı
                        kanunlara ek Kanun.

83) 22.12.1947    5142  1757 sayılı kanuna ek     2 nci maddesi.
                        kanun.

84) 30.01.1948    5166  Özel idarelerden aylık    5 inci maddesi.
                        alan ilkokul
                        öğretmenlerinin
                        kadrolarının Milli
                        Eğitim Bakanlığı
                        teşkilatına alınması
                        hakkında Kanun.

85) 10.07.1948    5250  Dışişleri Bakanlığı       4 üncü maddesi.
                        kuruluşu hakkındaki
                        3312 sayılı kanuna ek
                        Kanun.

OTUZYEDİNCİ KISIM
GEÇİCİ HÜKÜMLER

            A) DEVİR MUAMELELERİ
            Geçici Madde 1 - Aşağıda yazılı emekli sandıklarının her çeşit paraları ile esham ve tahvilatı, menkul ve gayrimenkul bütün malları, alacak ve borçları, bunlara ait kayıt, defter ve belgeleriyle birlikte bu kanunla kurulan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına devrolunur.

            Devir, kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan muameleleri gösterir şekilde hazırlanacak bilançolara göre yapılır ve bunlara gerekli müfredat
hesap ve cetvelleri bağlanır:

            a) 20/3/1936 tarihli ve 2921 sayılı kanunla kurulu; İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tekaüt Sandığı;

            b) 15/2/1937 tarihli ve 3137 sayılı kanunla kurulu; Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü Memurları Tekaüt Sandığı;

            c) 04/06/1937 tarihli ve 3202 sayılı kanunun 55 inci maddesiyle kurulu; Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Memurları Tekaüt Sandığı;

            ç) 24/6/1938 tarihli ve 3492 sayılı kanunun 6 ncı maddesiyle kurulu; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Memurları Tekaüt Sandığı;

            d) 2/7/1941 tarihli ve 4085 sayılı kanunla kurulu; Belediyeler ve İller
Bankası Memurları Tekaüt Sandığı;

            e) 20/5/1942 tarihli ve 4222 sayılı kanunla kurulu; Devlet Ekonomi Kurumları Memurları Emekli Sandığı;

            f) Türkiye Emlak Kredi Bankası Emekli Sandığı;

            4085 sayılı kanunun 36 ncı maddesinde yazılı tabebet ve şuabatı sanatları mensuplariyle diğer memurlarının; kaldırılan hükümlere dayanılarak evvelce fiili hizmet müddetlerine ekletmiş oldukları hizmet müddetleri karşılığı olarak Belediyeler ve İller Bankası Memurları Tekaüt Sandığına borçlandıkları paralardan tahsil edilenler ile borç bakiyeleri ilgili belediyelere devrolunur.

           Geçici Madde 2 - 28/5/1934 tarihli ve 2454 sayılı kanunla kurulu (Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umumi İdaresi Memurları Tekaüt Sandığı) nın adı (Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığı) olarak değiştirilmiştir.

            Sözü edilen İşçiler Emekli Sandığı, bu İdarenin; 12 nci maddenin (II) işaretli fıkrasında (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) ile ilgilendirilecekleri gösterilenler dışında kalan işçilerinin, 2454 sayılı kanun ile ekleri ve kaldırılan ilgili diğer hükümler dairesinde emeklilik muamelelerini yapmak ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar işçilerden emekliye ayrılmış olanlar ile yine işçilerden ölenlerin dul ve yetimlerine bağlanmış emekli, dul ve yetim aylıklarını ödemek üzere ilgililerin müktesep hakları ihlal edilmiyecek şekilde özel bir kanunla işçi sigortalarına devredilinceye kadar geçici olarak çalışmasına devam eder.

            Adı değiştirilen Tekaüt sandığının mevcutları ile alacak ve borçları aşağıda gösterilen şekilde tasfiyeye tabi tutulur:

            a) Geçici 1 inci madde gereğince hazırlanacak bilanço ve müfredat hesaplarına göre idarenin; (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) ile ilgilendirilecek memur ve hizmetlileriyle (İşçiler Emekli Sandığı) na intikal edecek işçilerinin kesenekleri ve bu mahiyetteki paraları ayrı ayrı tesbit edilir;

            b) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar bağlanmış her çeşit aylıklardan, memur ve hizmetlilere ait olanla işçilere ait bulunanların 4992 sayılı kanunla yapılan zamlariyle birlikte onar yıllıkları hesaplanır;

            c) Bilançoya göre Sandığın mevcutlariyle alacaklarından, borçları ve (a, b) fıkralarındaki paralar çıkarıldıktan sonra artanı da (a) fıkrasında gösterilen keseneklere nispet edilerek ikiye ayrılır;

            ç) Yukarki (a), (b) ve (c) fıkralarında gösterilen paralardan, memur ve hizmetlilere ait kısım (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na ve işçilere ait miktar da (İşçiler Emekli Sandığı) na devrolunur;

            d) Kaldırılan hükümlere göre yapılmış borçlanmaların bakiyeleri, yukarki
hesaplaşmalara dahil edilmiyerek bunlardan memur ve hizmetlilere ait olanlar (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na ve işçilere ait bulunanlar da (İşçiler Emekli Sandığı) na devrolunup buralarca tahsillerine devam edilir;

            e) Eski Sandığın alacaklarının tahsil ve borçlarının ödenme işleri o Sandığa izafetle (İşçiler Emekli Sandığı) nca yapılır.

            Yukarki fıkralar gereğince yapılan devir tarihinden itibaren 6 ay sonunda teknik bir hesaplaşma yapılarak buna göre her iki sandığa ayrılan miktarlarda fark görülürse fazla almış olan sandık, bu farkı % 4 mürekkep faiziyle diğer Sandığa öder.

           Geçici Madde 3 - 26/1/1939 tarihli ve 3575 sayılı kanunla kurulu (Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı) ile ilgili hizmetlilerin; kesenek ve bu mahiyetteki paraları ile karşılıkları ve % 4 mürekkep faizi, ayrıca memur ve hizmetlilerinden emekliye ayrılmış olanlar ile yine bu sınıfa dahil olanlardan ölmüş olanların, dul ve yetimlerine kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar bağlanmış aylıkların 4992 sayılı kanunla yapılan zamlariyle birlikte on yıllığı, (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na devrolunur.

            Hizmetlilere ait borçlanmaların bakıyeleri (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na devredilerek oraca tahsillerine devam edilir.

            Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet sandığı; bu kanunun yürürlüğe girdiği
tarihe kadar işçilerden emekliye ayrılmış olanlarla bu sınıfa dahil bulunanlardan ölenlerin dul ve yetimlerine bağlanmış ve kanunun yürürlüğe girmesinden sonra bağlanacak aylıkları ödemek, işçilerin bütün emeklilik işlerini yapmak ve işçilerle 3575 sayılı kanun ve eklerinin şümulüne girenlerin yardım işlerini tedvir etmek üzere -ilgililerin müktesep hakları ihlal edilmiyecek surette özel bir kanunla işçi sigortalarına devrolununcaya kadar - 3575 sayılı kanun ile ekleri ve kaldırılan ilgili diğer hükümler dairesinde geçici olarak çalışmasına devam eder.

           Geçici Madde 4 - Geçici 2 ve 3 üncü maddelerde yazılı sandıklardan kanunun
yürürlüğe girmesinden sonra bağlanacak aylıklarla yapılacak toptan ödemeler, bu kanunun esaslarına göre hesaplanır.

           Geçici Madde 5 - 14/1/1933 tarihli ve 2097 sayılı kanunun 1 inci maddesiyle kurulu (Vilayet Hususi İdareleri Tekaüt Sandığı); (Özel İdarelerle Ankara Merkez Belediyesi ve İstanbul Birleşik İdaresi Zat Maaşları Sandığı) adı altında ve 1683 sayılı kanun hükümlerine göre bağlanmış emekli, dul ve yetim aylıklarının ödenmesi sona erinceye kadar, kaldırılan hükümlere göre çalışmasına devam eder.

            Vilayet Hususi İdareleri Tekaüt Sandığı memur ve hizmetlilerinin bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen ve kesenekleriyle karşılıkları geçici 1 inci maddenin (D) işaretli fıkrasında yazılı Belediyeler ve İller Bankası Tekaüt Sandığından (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na devredilecek olan fiili ve itibari hizmet müddetleri, kanunun yürürlüğe girmesinden sonra geçecek hizmet müddetlerine eklenmek suretiyle kendileri (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) ile ilgilendirilirler.

            Sözü edilen Tekaüt Sandığının memur ve hizmetlileriyle kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra bu vazife ve hizmetlere geçeceklere ait kesenek karşılıkları (Özel İdareler Zat Maaşları Sandığı) tarafından ödenir.

            Özel idarelerle yukarda yazılı belediyeler memurlarından; kaldırılan hükümlere göre boçlanmış olanların boçlarından yapılan tahsilat ile borç bakıyeleri ilgili özel idare ve belediyelere devredilerek oralarca tahsillerine devam olunur.

           Geçici Madde 6 - Geçici 1, 2 ve 3 üncü maddelere göre yapılacak devir muamelelerinin kimler tarafından nerede, nasıl ve ne kadar müddet içinde tamamlanacağı Maliye Bakanığı ile sandıkların bağlı bulundukları Bakanlıklarca birlikte tesbit olunur.

            Devir muameleleri, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en çok 6 ay içinde tamamlanır.

            Kaldırılan sandıkların ilgili memur ve hizmetlileri, devrin sonuna kadar (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) nın memuru olarak ve almakta oldukları aylıklarla devir muamelelerinde çalıştırılabilirler.

           Geçici Madde 7 - Kaldırılan sandıkların memur ve hizmetlilerinden (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) nda bir vazifeye geçmek isteyenler ehliyet ve sicilleri uygun olmak şartiyle münhal kadrolara, yoksa bağlı bulundukları kurumların kadrolarına, almakta oldukları aylıklarla, tercihan alınırlar.

            (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) nda veya kurumlarda bir vazifeye alınmıyanlara veya geçici 6 ncı madde gereğince devir işlerinde çalıştırılmalarına son verilenlere üçer aylık ücretleri (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) nca tam olarak ödenir.

            Bu ücretlerden emekli keseneği kesilmez ve bunlar için karşılık ta verilmez.

            Bu müddet içinde kurumlarda aylık veya ücretli bir vazifeye tayin edilenlerin mütaakıp ay ücretleri ödenmez.

            Yukarıda sözü geçen memurlardan fiili hizmet müddetleri (25) yılı doldurmamış ve emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye geçmemiş bulunanların kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yazı ile Sandıktan istediklerinde her hizmet yılı için; kununun yürürlüğe girdiği tarihte almakta oldukları ücretleri tutarının bir aylığı verilmek suretiyle, emeklilik hakları tasfiye olunur.

           Geçici Madde 8 - 17/4/1940 tarihli ve 3803 sayılı kanunun 18 inci maddesiyle kurulup 4/9/1947 tarihli ve 5129 sayılı kanunun 8 inci maddesiyle adı (Köy Öğretmenleri ve Köy Sağlık Memurları Emeklilik Sandığı) olarak değiştirilen Sandıkta birikmiş paralar (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na devrolunur.

            Bu öğretmen ve sağlık memurlarının bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçmiş hizmet müddetlerinin her yılı için, kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki aylıklarının yıllık toplamının % 15 i üzerinden (Bu paranın yarısı kesenek ve yarısı karşılık sayılır) hesaplanacak paradan, yukarki hükme göre ödenen para çıkarılarak artanı, Milli Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları bütçelerine konacak ödenekten 2 yıl içinde ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren % 5 faizi ile birlikte (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na ödenir.

           Geçici Madde 9 - Geçici 2 ve 3 üncü maddelerde adları değiştirilen Devlet Demiryolları ve Askeri Fabrikalar İşçileri Emekli Sandıklarının memur ve hizmetlilerinin; bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar fiili hizmet müddetleri ile bunlara ait paralar hakkında sözü geçen geçici maddeler hükümleri tatbik olunmak suretiyle kendileri (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) ile ilgilendirilirler.

            Bunlara ait kesenek karşılıkları sandıklarınca ödenir.

            Bu memuriyet ve hizmetlere sonradan girecekler hakkında da bu kanunun hükümleri uygulanır.

           Geçici Madde 10 - Kaldırılan sandıklardan bağlanmış her çeşit aylıklarla geçici 2 ve 3 üncü maddeler gereğince (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na intikal edecek emekli, dul ve yetimlere ait aylıklar ve bunlara kaldırılan hükümlerle yapılmış aylık zamları bu kanunla yükseltilecek miktarlar üzerinden ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) nca ödenir.

            Yukarki fıkrada adları geçen sandıklarca peşin ödeme yapılmışsa bu aylıkların, (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) nca, bu ödemelerin ait bulunduğu müddetin bitimini takibeden ay başından itibaren, ödenmesine başlanır.

            Bu aylıkların kimlere ait ve nerede, nasıl ödenmekte olduklarını gösterir müfredatlı cetveller, kayıt ve belgeleriyle birlikte ve devir sonu beklenmeksizin bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içinde (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na gönderilir.

           Geçici Madde 11 - Kanunun yürürlüğe girmesinden önce: 3/6/1930 tarihli ve 1683 sayılı kanuna tabi vazifelerden; bu kanunla kaldırılan veya geçici 2 ve 3 üncü maddelerde yazılı sandıklarla ilgili kurumlara veya bu kurumlardan; 1683 sayılı kanuna tabi vazifelere geçmiş olup ta kesenek ve karşılıkları 20/5/1942 tarihli ve 4222 sayılı kanunun 18 inci meddesi gereğince henüz ödenmemiş bulunanlara ait paralar, bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra aynı esaslar dairesinde ve aşağıda yazılı şekilde derhal ödenir:

            a) 1683 sayılı kanuna tabi vazifelerden, kaldırılan sandıklarla ilgili vazifelere geçenlere ait paralar (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na,

            b) Kaldırılan sandıklarla ilgili vazifelerden 1683 sayılı kanuna tabi vazifelere geçenlere ait paralar (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) nca o dairelere;

            c) Devlet Demiryolları memur ve hizmetlilerinden 1683 sayılı kanuna tabi vazifelere geçenlere ait paralar (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) nca o daireye;

            1683 sayılı kanuna tabi vazifelerden Devlet demiryoları memur ve hizmetliliğine geçenlere ait paralar da o dairece (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na;

            ç) Devlet demiryolları işçilerinden 1683 sayılı kanuna tabi veya kaldırılan sandıklarla ilgili vazifelere geçenlere ait paralar, Devlet Demiryolları İşçileri Emekli Sandığından taallükuna göre geçtikleri dairelere veya (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na;

            1683 sayılı kanuna tabi veya kaldırılan sandıklarla ilgili vazifelerden Devlet Demiryolları işçiliğine geçmiş olanlara ait paralar da ilgili daire veya (Türkiye Cumhuriyeti emekli Sandığı) ndan Devlet Demiryolları İşçileri Emekli Sandığına;

            4644 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden önce Askeri Fabrikaların aylık ücretli daimi vazifelerinden ayrılarak 1683 sayılı kanuna tabi veya kununla kurulu emekli sandıklariyle ilgili vazife ve hizmetlere geçmiş ve adı geçen fabrika Tekaüt ve Muavenet Sandığınca kesenekleri geri verilmemiş olanların fiili hizmet müdetleri için de 4644 sayılı kanunun geçici 8  inci maddesi esasları dairesinde ve yukarki fıkralara göre ilgili kurum veya sandıklara ödeme yapılır.

           Geçici Madde 12 - 21/12/1945 tarihli ve 4805 sayılı kanunun 4 üncü ve 6 ncı, aynı tarihli ve 4806, 4807 sayılı kanunların da 3 üncü maddeleri gereğince aylıklardan kesilip emanet hesaplarında kayıtlı bulunan % 5 emekli kesenekleriyle karşılıkları, müfredat bordrolariyle birlikte bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na ödenir.

            Bu müddet içinde ödenmiyen paralar için % 5 üzerinden faiz hesaplanır.

            4805 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında 1683 sayılı kanun hükümlerine tabi vazifelerden kanunla kurulu emekli sandıklariyle ilgili vazifelere geçenlerin her hizmet yılı için 4222 sayılı kanunun 18 inci maddesinin (a) fıkrası gereğince ilgililerin geçtikleri sandıklara iki asli maaşları nispetinde ödenen paralardan, 4805 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraya isabet eden miktarı, birinci fıkrada yazılı paradan indirilerek ilgili dairelerce gelir kaydolunur.

            2/7/1941 tarihli ve 4085 sayılı kanunun 36 ncı maddesinde yazılı tababet ve şuabatı sanatları mensuplariyle diğer memurların aylıklarından 4805 sayılı kanuna göre kesilerek Belediyeler ve İller Bankası Tekaüt Sandığına gönderilen emekli kesenekleriyle % 5 karşılıklarından toplanmış paraların (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na devri, geçici 1 inci madde hükmüne göre yapılır.

           Geçici Madde 13 - 21/12/1945 tarihli ve 4805 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihle bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında 1683 sayılı kanuna tabi dairelerden veya kanunla kurulu Emekli sandıklarından, emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı bağlanmış, toptan ödeme veya son hizmet zammı yapılmış, tazminat verilmiş olanlarla ölenlerin, aylıklarından 4805 sayılı kanun gereğince kesilip geçici 12 nci maddeye göre (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na ödenen emekli kesenekleriyle karşılıkları, ilgili kurumlara geri verilerek oralarca gelir kaydedilir.

B) BU KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTE EMEKLİLİK HAKKI TANINAN VAZİFELERDE BULUNANLAR VEYA SONRADAN BU DURUMA GİRENLER
            Geçici Madde 14 - Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 12 nci maddenin (II) işaretli fıkrasında gösterilenler ile geçici 2, 3 ve 5 inci maddelerde yazılı sandıkların memur ve hizmetlilerinin (Emeklilerden Tekrar tavzif edilmiş bulunanlar dahil) kaldırılan hükümlere göre iktisap ettikleri fiili ve itibari hizmet müddetleri, bu kanun hükümlerine göre geçecek fiili ve itibari hizmet müddetlerine eklenir.

            Bu madde hükmünün uygulanmasında:

            a) 1452 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tekaüt aidatı verilmek suretiyle aylıklı memuriyetlerde (20) nci yaştan önce geçen müddetler ve o tarihten bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar da (19) uncu yaşta ve aylıklı memuriyetlerde geçen müddetler;

            b) Adları 1107 sayılı kanunla (Gedikli küçük zabit) olarak değiştirilen (Kıdemli küçük zabit) likte ve gedikli erbaşlıkta geçirilmiş müddetler ile mükellef hizmetin bitip ilk temdidin yapıldığı tarihten sonra jandarma gedikli erbaşlığında geçen müddetler;

            c) Büyük Millet Meclisi Posta, Telgraf servisinde geçen hizmetler için 4454
sayılı kanunun 50 nci maddesinde yazılı fiili hizmet zamları, eklemeye tabi tutulur.

            Bu madde hükmünün tatbikında (15) inci yaşın doldurulmasından önce geçen hizmet müddetleri hesaba katılmaz.

            Bu madde hükmü; geçici 28 inci maddede yazılı olanlar hakkında o madde nazara alınarak uygulanır.

            32 ve 36 ncı maddelerdeki fiili ve itibari hizmet müddetlerinin azami hadlerinin hesaplanmasında bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce kazanılmış olanlar hariç tutulur. Ancak 39 uncu maddenin (b) fıkrasında yazılı yaş haddinden hiç bir suretle 6 yıldan fazla indirme yapılmaz.

           Geçici Madde 15 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; Türkiye Cumhuriyeti
Ordusunda bulunan muvazzaf ve gedikli subaylarla askeri memurlardan; emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı bağlanacak olanların; 32 nci madde gereğince fiili hizmet müddetlerine eklenen müddetler 3 yıldan az olduğu takdirde 3 yıla çıkarılır.

            Bu suretle açıktan eklenecek müddetlerin her ayı için, o tarihte keseneğe esas olan aylıkları tutarının % 10 u Hazinece toptan Sandığa ödenir.

           Geçici Madde 16 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte: Polis mesleğinde bulunanlardan, 6 ncı meslek derecesinden 12 nci meslek derecesine (dahil) kadar olanlarla meslekten yetişmiş emniyet müdürlerinden; emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı bağlanacak olanların, 32 nci madde gereğince ve her yıl için üçer ay olmak üzere hesap edilerek fiili hizmet müddetlerine eklenecek müddetler 3 yıldan aşağı olamaz.

            Bu suretle eklenecek müddetler için Hazinece geçici (15) inci maddenin son fıkrasına göre sandığa ödeme yapılır.

            Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bu mesleğin yukarda yazılı vazifelerinde bulunanlardan, fiili hizmet müddetleri 15 yılı doldurmuş olanlar yukarki zamlar dahil olmaksızın 22 yılı tamamladıklarında emekliye ayrılmalarını istiyebilirler.

           Geçici Madde 17 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ordu askeri hastabakıcılığında müstahdem bulunan ve fiili hizmet müddetleri 10 yılı doldurmuş olan hemşireler, fiili hizmet müddeti 20 yılı doldurduğunda emekliye ayrılmalarını istiyebilirler. Bu takdirde 20 yıl üzerinden hesaplanacak emekli aylığı % 5 eksiğiyle bağlanır.

           Geçici Madde 18 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte:

            12 nci maddenin (II) işaretli fıkrasında gösterilenler ile Milletvekili bulunan veya geçici 24 üncü maddede yazılı vazifelerde bulunanların;

            a) 4805 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden önce, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ile üniversitelerin aylıklı kadrolarında,

            b) 1/6/1928 tarihinden sonra şehremanetlerinin ve 1/6/1930 tarihinden sonra da özel idare ve belediyelerin aylıklı memur, öğretmen, tababet ve şuabatı sanatları mensupluğu, eczacı, kimyagerlik ve hastane, sanatoryum, verem dispanseri hemşirelikleriyle ziyaretçi hemşirelikleri kadrolarına açıktan veya naklen tayin suretiyle bu vaziflerde;

            geçen hizmet müddetleri, bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra geçecek fiili ve itibari hizmet müddetlerine eklenir.

            Bu hüküm; (a) ve (b) fıkralarında yazılı vazifelerde bulunduktan sonra ayrılıp bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra iştirakçi veya tevdiatçı olarak hakkında da bu duruma girdikleri tarihten itibaren  3 ay içinde uygulanır.

           Geçici Madde 19 - Geçici 14 üncü madde gereğince fiili ve itibari hizmet müddetleri eklenenlerden; 3/6/1930 tarihli ve 1683 sayılı kanuna tabi olanların (2097 ve 2264 sayılı kanunlar hükümlerine tabi olanlarla 4085 sayılı kanunun 36 ncı maddesinde yazılı tababet ve şuabatı sanatları mensuplariyle diğer memurlar dahil) 21/12/1945 tarihli ve 4805 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar fiili ve itibari hizmet müddetlerine karşılık olmak üzere,

            Bu müddetlerin her yılı için 1/1/1946 tarihindeki keseneğe esas aylıklarının 3656, 3661 ve 3779 sayılı kanunlarda yazılı tutarlarının yıllık toplamının % 15'i, aşağıda yazılı esaslar dairesinde tahakkuk ettirilerek bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte memurların müstahdem bulundukları kurumlarca geçici 20 nci maddede yazılı şekilde (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı)na ödenir.

            Hizmet müddetlerinin tesbitinde, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar çeşitli kanunlarla borçlanma yoliyle eklettirilen müddetler hesaba dahil edilir. Hizmet müddetlerinin toplamında 6 ay ve daha fazla yıl kesirleri, yıl sayılır, 6 aydan az kesirler nazara alınmaz.

            Yukarda yazılı paranın yarısı kesenek, yarısı karşılık sayılır ve bunların tahakkuk muamelesi (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) ile ilgili kurumlar ve Maliye Bakanlığı arasında birlikte tesbit olunacak esaslara göre ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en çok 6 ay içinde tamamlanır.

           Geçici Madde 20 - Hazine ve katma bütçeli dairelerden 1683 sayılı kanuna tabi olanlar ve il özel idareleriyle Ankara Merkez Belediyesi ve İstanbul Birleşik İdaresi tarafından geçici 19 uncu maddeye göre tesbit edilecek paralar, ilgili kurumlarca Sandık adına açılacak bir hesaba matlup ve Sandıkça da bu kurumlar adına borç kaydolunup kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren % 5 faize tabi tutulur.

            Zamanında ödenmiyen faizler için tekrar faiz hesaplanır.

            Yukarda yazılı kurumlardan; Hazinece 1950 yılından itibaren her yıl bütçelerinin zat maaşları bölümlerine konulan ödeneklerden tasarruf olunduğu ertesi yılın 8 inci ayı sonuna kadar tesbit edilecek miktar, o yıl bütçesindeki zat maaşları bölümündeki ödenekten ve yukarda sözü geçen borca mahsuben bir ay içinde Sandığa ödenir ve bu borç ödeninceye kadar mütaakıp yıllar bütçelerinin sözü geçen bölümlerine daha az ödenek konulmıyacağı gibi bu tertibe konulan ödeneklerden başka tertiplere aktarma da yapılamaz.

            Hazine dışında kalan kurumlar bu borçlarını, her yıl bütçelerine koyacakları ödeneklerle 15 yıl ve 15 eşit taksitte Sandığa öderler.

           Geçici Madde 21 - Geçici 19 uncu madde hükmünün uygulanmasında:

            a) 4805 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında kanunla kurulu emekli sandıklariyle ilgili vazifelerden 1683 sayılı kanuna tabi vazifelere geçenler için Sandığa ödenmesi gereken paranın hesaplanmasında, geçiş tarihlerine kadar olan fiili ve itibari müddetleri ile o tarihteki keseneğe esas aylıkları nazara alınır.

            b) 9/6/1936 tarihli ve 3017 sayılı kanunun 81 inci ve 82 nci maddelerinde yazılı tababet ve şuabatı sanatları mensupları ile diğer memurlarından bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kanunla kurulu emekli sandıklariyle ilgili kurumlarda bir vazifeye geçenlerin, 4805 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel aylıklı olarak geçen fiili hizmet müddetleri için Sandığa verilecek paralar, bunların aylıklı vazifelerden son defa ayrıldıkları kurumlarca ödenir.

            c) 23/12/1935 tarihli ve 2871 sayılı kanunun 14 üncü maddesine göre emeklilik muameleleri Maliye Bakanlığınca yapılacak bina ve arazi vergileri memurlarının hizmet müddetleri için Sandığa verilecek paralar Hazinece ödenir.

            ç) 30/1/1948 tarihli ve 5166 sayılı kanunla Milli Eğitim Bakanlığı teşkilatına alınan ilkokul öğretmen, başöğretmen ve yar öğretmenlerin hizmet müddetleri için hesaplanacak paralar, adı geçen kanunun yürürlüğe girdiği tarihte çalışmakta oldukları il özel idaresince ödenir.

            d) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Milli Savunma Bakanlığı Harb okulu öğrencisi bulunanlar ile 1683 sayılı kanunun 2 nci maddesinin 4380 sayılı kanunla değiştirilen 2 nci fıkrası gereğince diğer okullar öğrencilerinin fiili hizmet müddetleri için Sandığa ödenecek paranın hesaplanmasında, bunların bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan öğrencilik müddetleri nazara alınır ve tahakkuk asteğmen aylıkları tutarı üzerinden yapılır.

            e) Aylıklı memuriyetlerde bulunduktan sonra, Tekel, Devlet Demiryolları, Devlet Denizyolları ve Türkiye Ziraat Bankasının ücretli vazifelerine geçerek tekaüde tabi hizmetleri 15 yıldan fazla olduğundan dolayı,

            2159 sayılı kanunun 7 nci maddesinin (a) fıkrası

            3028 sayılı kanunun 1 nci maddesinin (a) fıkrası

            3137 sayılı kanunun 42 nci maddesi

            3202 sayılı kanunun 66 ncı maddesi

            gereğince emekli hakları mahfuz tutulmuş ve haklarında 4222 sayılı kanunun 18 inci maddesi hükümleri uygulanmamış olanlardan;

            Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emeklilik hakkı tanınan vazifelerde. Milletvekilliğinde, belediye başkanlığında, illerin daimi komisyonu üyeliğinde ve geçici 24 üncü maddede yazılı vazifelerde bulunanların, aylıklı hizmet müddetleri için geçici 19 uncu maddeye göre hesaplanacak paralar, bunların bu aylıklı memuriyetlerden son ayrıldıkları kurumlar tarafından ödenir. Bu hüküm, 4867 sayılı kanunun geçici 3 üncü maddesinden faydalanmış olanlar hakkında uygulanmaz.

           Geçici Madde 22 - Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte: Geçici 1 ve 2 nci maddelerde adı geçen sandıklarla ilgili vazifelerde bulunanlardan; aylıklı hizmet müddetleri 15 yıldan az olduğu halde 2159 sayılı kanunun 7 nci maddesi ile 3028 sayılı kanunun 1 inci maddesinin B fıkrasına göre tazminat almamış olanların, bu aylıklı hizmet müddetleri için, geçici 19 uncu maddeye göre hesaplanacak paralar, bunların aylıklı vazifelerden son ayrıldıkları kurumlarca iki ay içinde toptan (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na ödenir.

            Ancak ilgili dairelerce 3202 sayılı kanunun 66 ncı maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Tekaüt Sandığına parası ödenmiş olanlarla Türkiye Ziraat Bankası Yardım Sandığından Tekaüt Sandığına devredilmiş paraları bulunanların, bu paralarının ilgili bulunduğu hizmet müddetleri için bu ödemeler yapılmaz.

           Geçici Madde 23 - Geçici 19 uncu maddeye göre hazırlanacak cetveller, kurumlarca Sandığa karşı yapılacak borçlanmanın tahakkuk belgesi olmak üzere Sayıştayın tetkikından geçirilir.

           Geçici Madde 24 - Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 130 uncu maddede yazılı vazifelerde bulunanlarla 12 nci maddenin (II) işaretli fıkrasında gösterilenlerden:

            Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 3/6/1930 tarihli ve 1683 sayılı kanuna tabi vazifelerden (2097 ve 2264 sayılı kanunlara tabi olanlar dahil) nakil suretiyle veya istifa ederek ayrıldıktan sonra 130 uncu maddede yazılı vazifelere geçmiş olanların;

            Milli Korunma Kanununun 3/8/1944 tarihli ve 4648 sayılı kanunla değiştirilen 6 ncı maddesiyle tanınan emeklilik hakları mahfuz tutularak bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra geçecek fiili ve itibari hizmet müddetlerine eklenir.

            Bunların bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar mahfuz tutulan bu müddetleri için ayrıldıkları kurumlarca geçici 19 uncu maddedeki esas dairesinde hesaplanacak para, geçici 23 üncü madde hükmü uygulanmak suretiyle ve kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde toptan Sandığa ödenir.

           Geçici Madde 25 - 130 uncu maddede yazılı vaziflere, geçici 1 inci madde yazılı sandıklarla ilgili vazifelerden veya geçici 2 ve 3 üncü maddelerde yazılı sandıklarla ilgili memur ve hizmetlilikten nakil suretiyle tayin edilmiş ve emeklilik hakları, Milli Koruma Kanununun 3/8/1944 tarihli ve 4648 sayılı kanunla değiştirilen 6 ncı maddesiyle devam ettirilmiş olanların bu hakları, Sandığa geçerek devam eder.

           Geçici Madde 26 - Geçici 19, 24, 28 ve 29 uncu maddelerde yazılı olanlardan; bu kanun gereğince keseneklerinin geri verilmesi gerekenlere, geçici 12 nci maddenin 3 üncü bendi hükmü mahfuz kalmak üzere, yalnız 21/12/1945 tarihli ve 4805 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden sonra aylıklarından alınan kesenekler ödenir.

            Bunların 4805 sayılı kanundan önceki zamana ait fiili ve itibari hizmet müddetlerinden dolayı durumlarına göre haklarında geçici 28 inci maddenin ilgili fıkraları hükümleri uygulanır.

            Geçici 22 nci madde gereğince kurumlarından Sandığa yapılan ödemeler ile bunlara ait müddetler hakkında da yukarki birinci fıkra hükmü cereyan eder.

            Köy enstitüsü mezunu köy öğretmenleriyle köy sağlık memurlarından bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra kesenek iadesi durumuna gireceklere, bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yalnız kendilerinden alınan kesenekler geri verilir.

            1683 sayılı kanuna tabi vazifelerden, 4805 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında ayrılmış olanlara, aylıklarından kesilen %  5 ler ile borçlanmalarından tahsil edilen paralar ve 4222 sayılı kanunun 18 inci maddesinin (b) fıkrasına göre sandıklardan kurumlara ödenmiş paralardan kesenek kısmı bu Sandıkça geri verilir.

           Geçici Madde 27 - Geçici on dördüncü madde gereğince fiili ve itibari hizmet müddetleri eklenenlerden:

            a) Geçici 1, 2 ve 3 üncü maddelerde yazılı sandıklarla ilgili bulunanların; sandıkla ilgilendirilmelerinden önce aylıklı vazifelerde iken kazanmış oldukları (harb, esaret, Milli Mücadele ve mıntaka zamları gibi) itibari müddet zamları, (Ziraat Bankası Memurlarının 788 sayılı Memurin Kanununun müzeyyel maddesine göre müktesep zamları dahil);

            b) 1683 sayılı kanunun hükmüne tabi olanların; 4805 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden sonraya ait fiili ve itibari hizmet zamları,

            toplamının her ayı için, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte keseneğe esas vazife aylık veya ücretleri tutarının % 15 i kurumlarınca bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en çok 6 ay içinde toptan Sandığa ödenir.

           Geçici Madde 28 - Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce 3/6/1930 tarihli ve 1683 sayılı kanuna tabi vazifelerden istifa vesair sebeplerle ayrılmış olup ta bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte açıkta bulunanlar hakkında emeklilik bakımından, aşağıda yazılı hükümler tatbik olunur:

            a) 21/12/1945 tarihli ve 4805 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ayrılmış olanların geçmiş hizmet müddetleri için geçici 19 ve 23 üncü maddelere göre Sandığa para ödenir;

            Hizmet karşılıkları bu suretle Sandığa ödenenlerin; adi malüllüklerinde veya 60 yaşını doldurmalarında kendilerine veya ölümlerinde de dul ve yetimlerine yazı ile Sandığa müracaatları tarihini takibeden aybaşından itibaren (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) nca hizmet müddetleri üzerinden bu kanun hükümlerine göre aylık bağlanır veya toptan ödeme yapılır;

            b) 4805 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden önce ayrılanların, geçmiş hizmet müddetleri için Sandığa ödeme yapılmaz.

            Bunlardan; bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye girenler veya geçici 24 üncü maddede yazılı vazifelere geçenler, tayinleri tarihinden itibaren bir ay içinde tayinlerini ve fiili ve itibari hizmet müddetlerini bağlı oldukları kurumlar vasıtasiyle Sandığa bildirirler.

            Bu suretle vazifeye girenlerin son ayrıldıkları kurumlar; geçici 19 uncu ve 23 üncü maddelere göre tahakkuk ettirecekleri paraları, Sandığın istemesi üzerine en geç bir ay içinde toptan öderler.

            Bunların 1452 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden önce ayrılmış olanları için Sandığa yapılacak ödemelere, ayrıldıkları tarihlerde almakta oldukları aylıklarla olağanüstü ödeneklerinin toplamı esas tutulur.

            Bu fıkrada yazılı olanların; bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra emeklilik hakkı tanınan vazifelere geçmeksizin adi malüllüklerinde vaya 60 yaşını doldurmalarında kendilerine veya ölümlerinde de dul ve yetimlerine, bu kanun hükümlerine göre kurumlarınca aylık bağlanır veya toptan ödeme yapılır.

            Toptan ödeme yapılmasında: 1452 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden önce ayrılmış olanlar için; ayrıldıkları tarihlerde almakta oldukları aylıklarla olağanüstü ödenekler toplamı ve o tarihten sonra ayrılmış olanlar için de ayrıldıkları tarihlerdeki aylıkları tutarları üzerinden geçici 19 uncu maddeye göre hesaplanacak para ile % 4 mürekkep faizi esas tutulur.

            c) (a) ve (b) fıkralarında yazılı olanlardan; bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra emeklilik hakkı tanınan vazifelere alınanlar, fiili hizmet müddetleri ve yaşları itibariyle 102 nci madde gereğince yapılacak hesaba göre yaşları 40 ı geçmemiş ise iştirakçi, aksi takdirde tevdiatçı olurlar.

           Geçici Madde 29 - Geçici 24 üncü maddede yazılı olanlardan; kanunun yürürlüğe girmesinden önce vazifelerinden ayrılmış bulunanların, ayrılışları tarihine kadar olan hakları sözü geçen geçici maddeye göre mahfuzdur. Bunlar hakkında, ayrılışları 21/12/1945 tarihli ve 4805 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden önce veya sonra olduğuna göre, geçici 28 inci maddenin ilgili fıkraları hükümleri uygulanır.

           Geçici Madde 30 - Geçici 1, 2 ve 3 üncü maddelerde yazılı sandıklardan, emekli keseneklerini geri almış olanlardan;

            I - Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte:

            a) Emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunanlar;

            b) Geçici 24, 25, 55 ve 60 ıncı maddelerde yazılı olanlar;

            c) Belediye Başkanlığında, illerin daimi komisyonu üyeliğinde bulunanlar;

            Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten,

            II - Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yukarda yazılı durumlara girenler de geçişleri tarihinden,

            İtibaren bir yıl içinde 102 nci madde hükmünün haklarında tatbikını kurumları vasıtasiyle yazılı olarak Sandıktan istiyebilirler.

            Bu takdirde bunların iade edecekleri emekli kesenekleri geçici 2 ve 3 üncü maddelerde yazılı sandıklardan alınmış ise bunların karşılıkları o sandıklarca (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na toptan ve derhal ödenir.

            Keseneklerini henüz geri almamış bulunanların yukarda gösterilen vazifelere girmeleri halinde keseneklerinin taallük ettiği müddetler, yeni müddetlerine eklenir, bu kesenekler geçici 2 ve 3 üncü maddelere göre çalışmalarına devam edecek sandıklarda ise oralardan bir ay içinde (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na devredilir.

           Geçici Madde 31 - Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte: Emeklilik hakkı tanınan vazifelerde, belediye başkanlığında ve illerin daimi komisyonu üyeliğinde ve geçici 24 ve 25 inci maddelerde yazılı bulunanlardan;

            a) Fiili hizmet müddetleri 25 yıl ve daha fazla olanlara, istediklerinde yaş kaydı aranmaksızın bütün fiili ve itibari hizmet müddetleri toplamına ve 41 inci maddedeki nispetlere göre emekli aylığı bağlanır.

            b) Fiili hizmet müddetleri 20 ile 25 yıl arasında bulunanlar da 25 yılı doldurmalarından itibaren yaş kaydı aranmaksızın, emekli aylığı bağlanmasını istiyebilir. Bu takdirde yukarki fıkraya göre hesaplanacak aylık % 5 noksaniyle bağlanır.

            (a) ve (b) fıkralarında yazılı olanların yaş haddi bakımından, evvelki hükümlere göremüktesap hakları mahfuzdur. Ancak yaş haddi dolayısiyle kurumlarınca emekliye ayrılmaları için vazifelerinin 40 ıncı madde ile tayin edilen yaş hadlerini doldurmaları şarttır.

            C) BU KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTE EMEKLİ AYLIĞI ALANLARIN ÖLÜMLERİNDE DUL VE YETİMLERİNE BAĞLANACAK AYLIKLAR
            Geçici Madde 32 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar emekli aylığı bağlanmış olanlardan; (müstahak duruma girdikleri halde henüz bağlanmamış olanlar dahil) kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ölenlerin dul ve yetimlerine aşağıdaki esaslara göre aylık bağlanır:

            I - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emeklilik hakkı tanınan vazifelerde olmıyanların ölümlerinde;

            a) Bu kanunun genel hükümlerine göre aylık bağlanır.

            b) Bağlama muamelesi, 3/6/1930 tarihli ve 1683 sayılı kanuna veya daha evvelki hükümlere göre yapılmış olanlar için; kurumlarınca veya geçici 5 inci maddede yazılı Sandıkça, kaldırılan sandıklarca yapılmış olanlar için de; (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) nca yapılır.

            c) Bunların emekli aylıklarının ödendiği kurumlardan başka kurumlardan ödenen son hizmet zamları varsa, bu zamlardan dolayı (a) ve (b) fıkralarına göre ayrıca o yerlerce aylık bağlanır.

            II - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunanların veya sonradan bu vazifelere girenlerin ölümlerinde;

            a) Geçici 33 ve 34 üncü maddelerde yazılı olanlardan iseler; evvelemirde sözü geçen maddelere göre bağlanacak son hizmet zamları da eklenmek ve gerekli muameleler yapılmak suretiyle bulunacak emekli aylıkları üzerinden bu aylıkları bağlıyan yerlerce veya (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) nca bu kanun esasları içinde aylık bağlanır.

            b) Geçici 37 nci maddede yazılı olanlardan iseler; 3/6/1930 tarihli ve 1683 sayılı kanuna ve daha evvelki hükümlere göre bağlanmış aylıklarından dolayı 1 inci bentteki esaslara göre ayrıca aylık bağlanmakla beraber iştirakçi durumları dolayısiyle de bu kanun gereğince hizmet müddetlerine göre aylık bağlanır veya toptan ödeme yapılır.

            Ç) EMEKLİ, DUL VE YETİMLERDEN BU KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTE EMEKLİLİK HAKKI TANINAN VAZİFELERDE BULUNANLAR VEYA SONRADAN BU VAZİLERE GİRENLER
            Geçici Madde 33 - 3/6/1930 tarihli ve 1683 sayılı kanuna veya daha evvelki hükümlere göre emekli aylığı bağlanmış olanlardan; bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sözü geçen kanuna tabi veya kanunla kurulu emekli sandıkları ile ilgili vazifelerde bulunanlar ile kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra bu gibilerden iştirakçi olacaklar sandıkla ilgilendirilerek haklarında aşağıdaki hükümler uygulanır:

            a) Tekrar emekli aylığı bağlanmasını gerektiren duruma girmelerinde veya adi malüllüklerinde, eski aylıklarına fiili ve itibari hizmet müddetleri üzerinden 100 üncü madde esaslarına göre (son hizmet zammı) eklenir. Bunlardan geçici 68 inci maddeye göre borçlanmış olanların borçlandıkları müddetler de hesaba katılır.

            b) Vazife malüllüklerinde; durumlarına göre haklarında 58 ve 59 uncu maddeler hükümleri uygulanır.

            c) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunanlardan, sonradan emekliye irca edilecek veya adi malül, vazife malülü durumuna girecekler için 100 üncü madde gereğince yapılacak son hizmet zammı, % 2 ve harb malüllerinden bu duruma girecekler için de % 3 üzerinden hesaplanır.

            ç) Son hizmet zamları, emekli aylıklarını bağlamış olan yerlerce yapılır ve o yerlerden ödenir.

            d) Yukarki hükümlere göre son hizmet zammı yapılanların 21/12/1945 tarihli ve 4805 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ayrılışları tarihine kadar aylıklarından kesilmiş ve kesilcek paralarla karşılıkları ve geçici 19 uncu madde gereğince Sandığa ödenmiş paralar ve geçici 68 inci maddeye göre borçlanmışlarsa bu borçlarından tahsil edilen paraları (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) nca bu aylık ve son hizmet zammını bağlıyan yerlere toptan ödenir ve borçlanmışlarsa borç bakıyeleri de devredilir.

            1683 sayılı kanuna veya ondan evvelki hükümlere göre bağlanmış emekli aylığı alanlardan; bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra iştirakçi olacaklar hakkında bu kanun esaslarına göre muamele yapılır.

            4805 sayılı kanundan evel geçen son hizmet zammına tabi hizmet müddeti için 1683 sayılı kanuna tabi kurumlarla geçici 5 inci maddede yazılı Sandık arasında kesenek ve karşılık ödenmez.

           Geçici Madde 34 - Kaldırılan veya geçici 2, 3 üncü maddelerde gösterilen sandıklardan emekli aylığı bağlanmış olanlardan; bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte adları geçen sandıklarla ilgili veya 3/6/1930 tarihli ve 1683 sayılı kanuna tabi vazifelerde bulunanlar ile kanun yürürlüğe girdiği tarihten sonra bu gibilerden iştirakçi olacaklar sandıkla ilgilendirilerek haklarında aşağıdaki hükümler uygulanır.

            a) 20/5/1942 tarihli ve 4222 sayılı kanunun 21 inci maddesi gereğince emekliye ayrıldıkları kurumlarda vazife almış olanların; bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra emekli aylığı bağlanmasını gerektiren duruma girmelerinde veya adi malüllüklerinde: Bu suretle geçen fiili hizmet müddetleri için,

            b) Emekliye ayrıldıkları kurumlardan başka kurumlarda emeklilik hakkı tanınan vazife almış olanların; emekli veya adi malül olarak ayrılmalarında; geçici 68 inci madde gereğince borçlanmışlarsa; borçlanılan müddet ile bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçecek olan fiili hizmet müddetleri için, borçlanmamışlarsa; yalnız bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçecek fiili hizmet müddetleri için;

            c) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 1683 sayılı kanuna tabi vazifelerde, yürürlüğünden sonra da bu kanunla emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunanların, emekli veya adi malül olarak ayrılışlarında: Ayrıldıkları tarihe kadar geçecek fiili hizmet müddetleri için;

            aylıklarına bu kanunun 100 üncü maddesine göre son hizmet zammı eklenir.

            ç) Yukarki fıkralarda yazılı olanların vazife malülü olarak ayrılışlarında: Durumlarına göre 58 veya 59 uncu maddeler hükümleri uygulanır;

            d) Bu madde gereğince yapılacak son hizmet zamları da asıl aylıkla beraber (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) nca ödenir.

            e) Geçici 1, 2 ve 3 üncü maddelerde yazılı sandıklardan bağlanmış aylığı alanlardan, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra iştirakçi olacaklar hakkında bu kanun esaslarına göre muamele yapılır.

           Geçici Madde 35 - Aylıklarına son hizmet zammı yapılmış olanlardan; sonradan tekrar emeklilik hakkı tanınan vazifelere tayin edilenler hakkında da ilgilerine göre geçici 33 ve 34 üncü maddeler hükümleri uygulanır.

           Geçici Madde 36 - Kaldırılan hükümlere göre bağlanmış vazife malüllüğü aylığının on yıllığını almış veya hizmet müddetinin azlığı sebebiyle kendisine aylık yerine toplu ödeme yapılmış veya tazminat verilmiş olanlardan;

            a) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunanların, bu vazifelerden emekliye ayrılmaları veya adi malül, vazife malülü olmaları halinde: Bu hizmet müddetlerinden dolayı bu kanun esaslarına göre hesaplanacak son hizmet zammı emekli aylığı şeklinde ödenir.

            Vazife malülü olanların son hizmet zamlarına ayrıca malüliyet dereceleri üzerinden 55 inci maddeye göre hesaplanacak zam da eklenir.

            b) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra iştirakçi olanların ayrılışlarında da yukardaki fıkralar hükümleri uygulanır.

           Geçici Madde 37 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 3/6/1930 tarihli ve 1683 sayılı kanuna veya ondan evvelki hükümlere göre emekli aylığı bağlanmış olup ta geçici 1, 2 ve 3 üncü maddelerde yazılı sandıklarla ilgilenmiş ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte o idarelerde müstahdem bulunmuş olanların evvelki hükümlerle tanınan emekli hakları bu Sandıkta da devam eder.

           Geçici Madde 38 - 98, 99 ve 104 üncü maddelerin hükümleri; bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce emekli aylığı bağlanmış (Bağlama muamelesi henüz tamamlanmamış olanlar dahil) bulunanlarla kaldırılan hükümlere göre tazminat veya toplu ödeme alanlar hakkında da uygulanır.

            Ancak bunlardan hangi vazife ve hizmetlerde bulunurlarsa bulunsunlar harb malüllerinin (Eşkiya müsademesinde malül olanlar dahil) aylıklariyle her çeşit zamları kesilmez.

           Geçici Madde 39 - Kaldırılan hükümlere göre dul ve yetim aylığı bağlanmış (Bağlama muamelesi henüz tamamlanmamışlar dahil) olanlardan; kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bu kanunla emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunanlarla bu tarihten sonra bu vazifelere alınacaklar ve bunlardan ayrılacaklar hakkında bu kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

           D) KALDIRILAN HÜKÜMLERE GÖRE BAĞLANAN EMEKLİ, DUL VE YETİM AYLIKLARI
            Geçici Madde 40 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar bağlanmış emekli, dul ve yetim aylıklariyle son hizmet zamları ve bunlara bu kanunla kaldırılan hükümlerle yapılmış her çeşit aylık ve terfih zamları; geçici 45 - 53 üncü maddelerde yükseltilen miktarları üzerinden ve ilgisine göre bunları bağlıyan kurumlarla geçici 2, 3 ve 5 inci maddelerde yazılı sandıklarca veya geçici 10 uncu madde hükmü de nazara alınarak (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) nca ödenir.

            Şu kadar ki, 1683 sayılı kanuna veya ondan evvelki hükümlere göre genel ve katma bütçeli dairelerle geçici 5 inci maddede yazılı sandıktan bağlanmış aylıklardan; geçici 45 - 50 nci maddeler gereğince yükseltilenlerin bu muameleleri Sayıştayın tescilinden geçinceye ve sandıklardan bağlanmış aylıkların geçici 52 ve 53 üncü maddeler gereğince yükseltme muameleleri de geçici 2 ve 3 üncü maddelerde yazılı sandıklarla (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) nca tamamlanıncaya kadar bu aylıklar bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihdeki miktarları üzterinden % 30 fazlasiyle ödenir.

            Sözü geçen aylıkların her birinin yükseltme muameleleri tamamlandıkça bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren zamlı olarak tahakkuk eden istihkak miktarından evvelce % 30 fazlasiyle ödenmiş miktar indirilerek artanı toptan ve derhal ödenir.

            Geçici 45-50 ve 52, 53 üncü maddelere göre ödenmesi gereken miktardan evvelce % 30 fazlasiyle ödenen miktar fazla olduğu takdirde fazlası geri alınmaz.

            Yükseltme muamelelerinin resmi senetlerine işaret olunduğu tarih, üçer aylık olarak yapılan ödemeden sonraya rastlarsa artan müddete ait % 30 un fazlası geri alınmayıp mütaakıp üç aylıktan itibaren yükseltilen miktar üzerinden ödenmeye başlanır.

            İstihkak kesbedildiği halde bağlama muamelesi, kanunun yürürlüğe girmesinden sonraya kalmış bulunan aylıklar da bu madde hükmüne tabidir.

            Aylıklarda; bu maddeye göre yapılacak yükseltmelerde elde edilecek miktar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte almakta oldukları aylık ve çeşitli zamlariyle çocuk zammı toplamının % 10 fazlasından hiç bir suretle aşağı olamaz. 41 inci maddenin lira kesirlerine ait hükmü bu fıkra hakkında da uygulanır.

            Bu kanunun; emekli, adi malüllük, vazife malüllüğü, dul ve yetim aylıklariyle son hizmet zammı alanlara ait hükümleri, bu madde ile geçici 10 uncu maddede sözü geçen aylıkları alanlar hakkında da uygulanır.

            Geçici 38 inci madde hükmü mahfuzdur.

           Geçici Madde 41 - Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce vazife malüllüğünden dolayı bağlanmış emekli aylığını alanların muayeneleri ve muayene sonunda durumlarında değişiklik olanların belirecek yeni durumları hakkında bu kanunun hükümleri uygulanır.

            Bu kanunun neşrinden evvel iki muayene geçirip te malüllükleri sabit sayılmış olanlar tekrar muayeneye tabi tutulmazlar.

           Geçici Madde 42 - Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce aylık, son hizmet zammı, ikramiye, toptan ödeme, kesenek iadesi veya tazminata müstahak duruma girmiş olup da bağlama veya tahakkuk muamelesi tamamlanmamış bulunanların bu muameleleri kaldırılan hükümler gereğince ve ilgisine göre kurumlariyle geçici 2, 3 ve 5 inci maddelerde yazılı sandıklarca veya (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) nca tamamlanır.

           Geçici Madde 43 - Mücahedei Milliyede şehit olan gönüllü veya Kuvayı Milliye zabitan ve efradı ailelerine maaş tahsisi hakkındaki 27 Şubat 1340 tarih ve 408 sayılı kanuna göre aylığa müstahak oldukları bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra anlaşılacaklara, o kanun gereğince aylık bağlanır ve bunlar emsallerinin bu kanunun geçici maddeleriyle yükseltilen aylıkları miktarlarına çıkarılır.

           Geçici Madde 44 - Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra geçici 40 ıncı madde gereğince ödenmesine devam edilecek olan aylıklara ait yoklama muameleleri; bu kanun esaslarına göre bunları ödeyen yerlerce ve 123 üncü maddede yazılı tüzük yürürlüğe girinciye kadar kaldırılan hükümler dairesinde yapılır.

           Geçici Madde 45 - 1683 sayılı kanun hükümlerine göre bağlanmış emekli, adi malüllük aylıkları ile (Harb ve vazife malüllüklerinden dolayı bağlanmış olanlar hariç) bunlara bu kanunla kaldırılan hükümlere göre yapılmış aylık zamlarının toplamı; tahsise esas tutulmuş olan aylık aslı ve fiili ve itibari hizmet müddetleri aynı olan iştirakçilere bu kanunla bağlanacak emekli aylıkları miktarlarına;

            Bunlardan son hizmet zammı yapılmış olanların, bu zamları da, zamma esas tutulmuş olan aylık aslı ile fiili ve itibari hizmet müddetleri aynı olan iştirakçiler için yine bu kanun gereğince hesaplanacak son hizmet zamları miktarlarına;

            yükseltilmiştir.

            Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, yürürlükte olan barem derecelerinin aylık asıllarından birine uymıyan aylık asılları üzerinden bağlanmış aylıkların arttırılmasında: Bu aylıkların barem kanunlarına göre intikal ettikleri aylıkların tutarları esas olur.

            Hizmet müddetleri 15 ile 20 yıl arasında olanlara bağlanmış emekli aylıklarının yükseltilmesi, 53 üncü maddede yazılı nispetlere göre yapılır. 15 yıldan az hizmeti olanların bu hizmetlerinin iki misli, bağlanması gerekli aylığın hesabında 53 üncü maddede yazılı % nispeti itibar olunur.

            Tahsise esas tutulmuş aylık asılları (1-6) lira olanların 1683 sayılı kanuna bağlı cetvelde gösterilen tutarlarının 4 misli, (6) liradan fazla (15) liradan az olanların 3 misli karşılaştırmanın yapılmasında aylık tutarları sayılır.

           Geçici Madde 46 - 1683 sayılı kanun hükümlerine göre bağlanmış vazife malüllüğü aylıkları hakkında aşağıda yazılı esaslara göre muamele yapılır:

            a) Fiili ve itibari hizmet müddetleri ve malüllük dereceleri üzerinden bağlanmış aylıklar ile bunlara, bu kanunla kaldırılan hükümlerle yapılmış aylık ve terfih zamlarının toplamı; tahsise esas aylık aslı ile fiili ve itibari hizmet müddetleri, malüllük dereceleri aynı olan iştirakçilere bu kanuna göre bağlanacak vazife malüllüğü aylıkları derecesine yükseltilir. 5107 sayılı kanundan faydalanmış aylıkların bu zamları aşağıdaki (c) fıkrası hükmüne tabidir;

            b) Vazife malüllüğü aylıklarına yapılmış son hizmet zamları, zamma esas tutulmuş olan aylık aslı ve hizmet müddeti itibariyle emsaline 100 üncü maddeye göre yapılacak son hizmet zammı miktarına çıkarılır;

            c) 5107 sayılı kanunun 1 inci maddesiyle zam görmüş aylıkların bu zamları, malüllük derecelerine göre 64 üncü maddede yazılı (Harb malüllüğü zammı) miktarına çıkarılır.

            Bu madde hükmünün tatbikında:

            Milli Mücadelede harb sahası dışında kalan yerlerde asilerle mücadele esnasında malül kalan ve Milli Orduya mensup bulunan muvazzaf, yedek, gönüllü ve gedikli subaylarla askeri memurlar da 5107 sayılı kanunun şümulüne dahil sayılırlar.

            Geçici 45 inci maddenin tahsise esas aylık asılları hakkındaki hükümleri bu maddedeki aylıklar hakkında da uygulanır.

            Bu kanun gereğince yapılacak artırmalarda elde edilecek miktar, (5107) sayılı kanunun 1 inci maddesi şümulüne giren harb malülleriyle bunların dışında kalıp 191 sayılı yorum gereğince harb malülü sayılanlar da dahil, bilumum harb malüllerinin bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte almakta oldukları veya müstahak bulundukları aylık ve çeşitli zamları toplamının % 20 fazlasından hiç bir suretle aşağı olamaz. 41 inci maddenin lira kesirlerine ait hükmü bu fıkra hakkında da uygulanır.

           Geçici Madde 47 - 1683 sayılı kanun yürürlükte iken:

            a) Emekliye ayrılmış olanlardan ölenlerin;

            b) Açıkta veya vazifede bulananlardan ölenlerin;

            (Erler hariç) dul ve yetimlerine 1683 sayılı kanun hükümlerine göre bağlanmış aylıklar ve bunlara bu kanunla kaldırılan hükümlerle yapılmış aylık zamları toplamları; emekli iken ölenlerin dul ve yetimleri için geçici 45 ve 46 ncı maddelerdeki esaslara ve vazife yüzünden ölmüş olanların dul ve yetimleri için de aynı zamanda 69 uncu maddeye göre bulunacak emekli, adi malüllük ve vazife malüllüğü aylıkları ve varsa son hizmet, harb malüllüğü zamları üzerinden ölüm tarihinde aylığa müstahak dul ve yetimlere göre bu kanunun 68 inci maddesi gereğince bağlanacak aylık miktarlarına yükseltilmiştir.

            Geçici Madde 48 - 1683 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden önce subay ve askeri memurlara bağlanmış vazife malüllüğü aylıklariyle bunlara bu kanunla kaldırılan hükümlerle yapılmış aylık ve terfih zamlarının toplamları; 1/6/1930 tarihinde emekliye ayrılan aynı rütbe ve aynı hizmet müddetli vazife malülü emsallerinin geçici 46 ncı madde gereğince yükseltilen aylıkları miktarlarına çıkarılmıştır.

            Bunların, varsa, son hizmet zamlarının geçici 46 ncı madde gereğince artırılmasında 1/6/1930 tarihindeki aynı rütbeli emsallerinin aylık asıllarının bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki tutarları esas alınır.

           Geçici Madde 49 - 1683 sayılı kanuna veya ondan evvelki hükümlere göre bağlanmış er aylıkları ile bunlara bu kanunla kaldırılan hükümlerle eklenmiş aylık ve terfih zamları (5107 sayılı kanunla yapılan zamlar hariç) toplamları; malüllük derecelerine göre 56 ncı maddede gösterilen miktarlara yükseltilmiştir.

            5107 sayılı kanunun 3 üncü maddesiyle aylıklarına zam yapılmış erlere bu zamları yerine 64 üncü maddede yazılı harb malüllüğü zamları ayrıca ödenir.

           Geçici Madde 50 - Vazife malüllüğü aylığı almakta iken veya vazife yüzünden ölen erlerin; dul ve yetimlerine bağlanmış aylıkların: bu kanunla kaldırılan hükümlerle eklenmiş aylık zamlariyle birlikte toplamları; vazife malüllüğü aylığı almakta iken ölenlerin dul ve yetimleri için; malüllük dereceleri ve 56 ncı maddede yazılı miktarlar ve vazife yüzünden ölenlerin dul ve yetimleri için de 69 uncu maddeye göre hesaplanacak miktarlar üzerinden ölüm tarihinde aylığa müstahak dul ve yetimlere göre bu kanunun 68 inci maddesi gereğince bağlanacak aylık miktarlarına yükseltilmiştir.

           Geçici Madde 51 - 1683 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden önce bağlanmış:

            a) Emekli aylıklarından; geçici 48 ve 49 uncu maddelerde gösterilenler dışında kalanların (1683 sayılı kanunun geçici 3 üncü maddesine göre emekliye sevkedilenler dahil);

            b) Dul ve yetim aylıklarından; geçici 50 nci maddede gösterilenler dışında kalanların;

            c) 1683 sayılı kanundan önceki hükümlere göre bağlanmış emekli aylıkları üzerinden sözü geçen kanunun yürürlüğe girmesinden sonra bağlanmış dul ve yetim aylıklarından; yine geçici 50 nci maddede gösterilenler dışında kalanların;

            Bu kanunla kaldırılan hükümlerle yapılmış bütün aylık zamları ile birlikte toplamlarına % 60 zam yapılmıştır.

            (a) fıkrasındakilerden; 1/6/1930 tarihinden sonra aylıklı vazifelerde geçen hizmet müddetlerinden dolayı aylıklarına son hizmet zammı yapılmış olanların, son hizmet zamları için yukarki zam verilmeyip geçici 45 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.

           Geçici Madde 52 - Kanunla kurulu emekli sandıklarından (2097 sayılı kanunla kurulu sandık hariç) bağlanmış emekli, adi malüllük ve vazife malüllüğü aylıkları ile bunlara bu kanunla kaldırılan hükümlerle yapılmış aylık zamlarının toplamı;

            Tahsise esas ücretlerin, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki tutarları ile hizmet müddetleri aynı olan iştirakçilere bu kanunla bağlanacak emekli ve malüllük aylıklarına:

            Bunlardan son hizmet zammı yapılmış olanların bu zamları da, zamma esas ücretlerin yukarda yazılı tutarları ile hizmet müddetleri aynı olan iştirakçiler için yine bu kanun gereğince hesaplanacak son hizmet zamları miktarlarına,

            yükseltilmiştir.

            Vazife malüllüğü aylıklarının yükseltilmesinde, malüllük dereceleri ayrıca nazara alınır.

            Tahsise esas ücretleri 150 liradan az olanların aylıklarının yükseltilmesinde geçici 45 inci maddenin son fıkrası hükümleri tatbik olunur.

           Geçici Madde 53 - Kanunla kurulu emekli sandıklarından (2097 sayılı kanunla kurulu Sandık hariç) bağlanmış dul ve yetim aylıklariyle bunlara bu kanunla kaldırılan hükümlerle yapılmış zamların toplamı; geçici 52 nci maddedeki esaslara göre bulunacak emekli adi malüllük, vazife malüllüğü aylıkları ve son hizmet zamları üzerinden gerekirse 69 uncu madde nazara alınarak ölüm tarihinde aylığa müstahak dul ve yetimlere göre 68 inci madde gereğince bağlanacak aylık miktarlarına yükseltilmiştir.

            E) DOĞUMLARI 8 ŞUBAT 1332 VEYA DAHA EVVELKİ TARİHLİ OLANLARIN YAŞLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
            Geçici Madde 54 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte iştirakçi durumunda bulunanlarla bu tarihten sonra iştirakçi veya tevdiatçı durumuna gireceklerden doğumları 8 Şubat 1332 veya daha evvelki tarihli olanlar hakkında bu kanunun yaş ile ilgili hükümleri aşağıdaki esaslara göre uygulanır:

            I - İstanbul doğumlularda nüfus kayıtlarında tek tarih olanlar için bu tarihler, Hicrı Kameri sayılır.

            II - İstanbul doğumlularda nüfus kayıtlarında tek tarih; fakat Rumi kaydını havi olanların bu tarihleri Rumi sayılır.

            III - İstanbul'dan başka yer doğumlularda tek tarihler Rumi itibar olunur.(Bu tek tarihler, yerli, yabancı ve İstanbul doğumlu şeklinde olsa da.)

            IV - İstanbul'dan başka yer doğumlularda Hicri kayıtlı tek tarih varsa bu tarih, Hicri Kameri sayılır.

            V - Diğer yerlerde veya İstanbul doğumlularda hem Rumi hem Hicri doğum tarihi yazılı olanların Rumi tarihleri alınır.

            VI - Rumi tarihlerde ay, gün belli olmıyan hallerde 105 inci madde hükmü ve Hicri tarihlerde gün belli olmıyan hallerde o ayın ilk gününe tesadüf eden Rumi yılın günü, ay da belli olmıyan hallerde o yılın Recep ayının birinci gününe tesadüf eden Rumi yılın ayının rasladığı gün esas tutulur.

            VII - Sicilinde nüfus hüviyet cüzdanının tasdikli örneği de bulunanların sicildeki doğum kaydı ile sözü geçen örnekteki doğum kaydı arasında aykırılık yoksa bu kayıtlar esas tutulur. Varsa nüfus hüviyet cüzdanının tasdikli örneğindeki kayıt alınır.

            Sicilinde nüfus hüviyet cüzdanı örneği olmayıp (Nüfus hüviyet cüzdanı görülmüştür) kaydı varsa, bu kayıt gösterilecek nüfus hüviyet cüzdanındaki kayda uymasa da, esas tutulur. Ancak sicilinde bu şekilde bir kayıt dahi yoksa nüfus hüviyet cüzdanındaki kayıt esas alınır.

            VIII - 105 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri yukarda yazılı olanlar hakkında da uygulanır. Ancak 1683 sayılı kanuna göre muteber sayılmış olan yaş tashihlerine ait müktesep haklar mahfuzdur.

            Sicilinde nüfus kaydı veya nüfus hüviyet cüzdanı örneği bulunmıyanların gösterecekleri nüfus hüviyet cüzdanlarındaki kayıtlar yukarki I - VII nci bentlerdeki hükümler gözönünde bulundurulmak suretiyle, esas tutulur.

            F) MİLLETVEKİLLERİ İLE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI VE BAKANLARIN EMEKLİLİKLERİ
            Geçici Madde 55 - Evvelce, emeklilik hakkı tanınan veya 3/8/1944 tarihli ve 4644 sayılı kanunun 7 nci maddesinde yazılı olan vazifelerden birinde bulunduktan sonra Milletvekilliğine seçilerek bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Milletvekili bulunanların; kaldırılan hükümlere göre mevcut fiili ve itibari hizmet müddetleri, bu tarihten sonra aralıksız olarak Milletvekilliğinde veya Milletvekilliğinden sonra bu kanunla emeklilik hakkı tanınan vazifeler ile belediye başkanlığında, illerin daimi komisyon üyeliklerinde veya geçici 24 üncü maddede yazılı vazifelerde geçecek fiili ve itibari hizmet müddetlerine geçici 14 üncü maddeye göre eklenir.

            Emeklilik hakkı tanınan aylıklı vazifelerde bulunduktan sonra Milletvekilliğine seçilmiş ve durumları 2941 sayılı kanunun şümulü dışında kaldığından dolayı ödeneklerinden 4805 sayılı kanunun 4 üncü maddesine göre emekli keseneği kesilmemiş olanların, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadarki müddete ait kesenekleri, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ve aylık keseneklerinden ayrı olarak 6 ay içinde ve 6 eşit taksitte kendileri tarafından Sandığa ödendiği takdirde bu müddete ait kesenek karşılıkları da Hazinece toptan ve derhal Sandığa ödenir. Bunların 4805 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden önce Milletvekilliğinde geçen fiili ve itibari hizmet müddetleri de yukarki fıkra gereğince hizmet müddetlerine eklenir.

           Geçici Madde 56 - Genel Bütçeye giren dairelerde bulunduktan sonra Milletvekilliğine seçilmiş olanların; (4644 sayılı kanunun 7 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince sandıklarda birikmiş paraları Hazineye devredilenler dahil) geçici 55 inci madde gereğince eklenen müddetlerinden 4805 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen müddet için, Hazinece ve 1683 sayılı kanuna tabi katma bütçeli dairelerle özel idare ve belediyelerin aylıklı memuriyetlerinde bulunduktan sonra seçilenlerin yine bu devreye ait hizmet müddetleri için de bu idare ve belediyelerce, geçici 19 uncu maddeye göre ödenecek paralar; (500) lira, daha önce birinci derecenin aylığını müktesep hak olarak almışlarsa (600) lira, aylık üzerinden hesaplanır.

            Milletvekillerinden geçici 24 üncü maddede yazılı vazifelerde geçmiş hizmetleri bulunanların bu müddetleri için de bu madde hükmü dahi nazara alınmak suretiyle o geçici madde gereğince muamele yapılır.

            4805 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 1683 sayılı kanundan başka kanunlarla emeklilik hakkı tanınan vazifelerden Milletvekilliğine seçilmiş olanların, seçilme tarihine kadar olan hizmet müddetleri için dahi Milletvekilliğine seçildikleri tarihteki keseneğe esas ücret tutarları üzerinden Hazinece geçici 19 uncu maddeye göre Sandığa ödeme yapılır.

           Geçici Madde 57 - Geçici 55 inci maddede yazılı olanların kesenek ve karşılıkları; 875 lira üzerinden, daha önce birinci derecenin aylığını müktesep hak olarak almışlarsa 1.000 lira üzerinden hesaplanır.

            Bunların Milletvekili iken emekli, adi malüllük vazife malüllüğü aylığı bağlanmasını veya kesenek iadesi, toptan ödeme yapılmasını gerektiren durumlara girmelerinde veya ölümlerinde bu kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

           Geçici Madde 58 - Milletvekilliğinden ayrılarak emeklilik haklarının devam edeceği vazifelere geçenlerin; emekli kesenekleri ve karşılıkları:

            a) Milletvekili iken 25 fiili hizmet yılını doldurmuş bulundukları takdirde Milletvekilliğinde keseneklerine esas olan miktarlar üzerinden,

            b) 25 yılı doldurmamış iseler 15 inci maddenin (h) fıkrasının kadro yüzünden açıkta kalanlara ait hükmü de nazara alınarak müktesep hakları bulunan derece aylık ve ücret tutarları üzerinden;

            alınır.

            Ancak Milletvekili iken fiili hizmet müddetleri 25 yılı doldurmamış bulunanlardan; Milletvekilliğinde iken keseneklerine esas tutulan miktarlardan aşağı aylık veya ücretli ve emeklilik haklarının devam edeceği bir vazifeye geçmekle beraber o vazifede iki yılı tamamlamaksızın:

            I - Fiili hizmet müddetleri 25 yılı doldurarak emekliye ayrılmalarını isteyenler;

            II - Fiili hizmet müddetleri 20 yılı ve yaşları 60 ı doldurmuş bulunarak emekliliğe ayrılmalarını talep edenler veya kurumlarınca emekliye sevkedilenler;

            III - Fiili hizmet müddetleri 15 yılı doldurmuş bulunarak adi malül durumuna girenler;

            IV - Hizmet müddetleri ne olursa olsun vazife malüllüğüne uğrıyanlar.

            Bu vazifelerde geçen müddet zarfında verdikleri kesenek ile Milletvekilliğinde iken keseneklerine esas tutulan miktar üzerinden hesaplanacak keseneğin farkını toptan ve derhal Sandığa ödedikleri takdirde emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylıkları Milletvekilliğinde emekli keseneklerine esas tutulan miktar üzerinden bağlanır ve Hazinece de bu kesenek farklarına ait karşılıklar toptan ve derhal Sandığa ödenir.

            Milletvekilliğinden ayrıldıktan sonra geçtikleri daha aşağı aylık veya ücretli bir vazifede iki yılı tamamlamadan ölen ve fiili hizmet müddeti 15 yıl ve daha fazla olanlar ile hizmet müddetleri ne olursa olsun yine bu vazifede ve bu durumda iken vazife yüzünden ölenlerin dul ve yetimlerine dahi Milletvekilliğinde keseneklerine esas tutulan miktar üzerinden aylık bağlanır ve bu vazifede geçen müddete ait kesenek farkı dul ve yetimlere bağlanacak aylıkların % 25 inin kesilmesi suretiyle tahsil edilir. Bu takdirde kesenek karşılığı da Hazinece toptan Sandığa tediye olunur.

            Bu madde hükmü, kanunun yürürlüğe girmesinden önce Milletvekilliğinden ayrılmış ve emeklilik hakkı tanınan vazifelerde müstahdem bulunmuş olanlar hakkında da uygulanır.

           Geçici Madde 59 - Geçici 55 inci maddede yazılı olanlardan; kanunun yürürlüğe girdiği tarihte geçici 55 inci maddeye göre eklenecek müddetlerle birlikte:

            a) Fiili hizmet müddetleri 25 yılı doldurmuş bulunanlar, her an ve 20 yılı doldurmuş bulunanlar da 25 yılı doldurduktan sonra geçici 31 inci madde esasları dairesinde emekliye ayrılmalarını istiyebilirler;

            Bunların Milletvekilliğinden sonra emeklilik haklarının devam edeceği bir vazifeye geçmelerinde dahi yaş haddi bakımından (Vazifeleri için bu kanunun 40 ıncı maddesiyle tayin olunan hadlerden aşağı olmamak üzere) müktesep hakları mahfuzdur.

            b) Fiili hizmet müddetleri 20 yıldan az olanlar, Milletvekilliğinden ayrıldıkları ve emeklilik haklarının devam edeceği bir vazifeye de geçmemiş bulundukları takdirde, ayrılışları tarihindeki fiili hizmet müddetleri 25 yılı
doldurmamış ise geçici 26 ncı madde de gözönüne alınarak 87 nci maddeye göre kesenekleri geri verilir. 25 yılı doldurmuş iseler haklarında 88 inci madde hükmü uygulanır.

            c) Fiili hizmet müddetleri 20 yılı doldurmuş olmakla beraber 25 yılı doldurmaksızın Milletvekilliğinden ayrılan ve emeklilik haklarının devam edeceği bir vazifeye de geçmemiş bulunanlar, keseneklerinin geri verileceği 5 yıl içinde (60) yaşını doldurarak emekli aylığı bağlanmasını istedikleri veya adi malül oldukları takdirde kendilerine emekli veya adi malüllük aylığı bağlanır.

            ç) Fiili hizmet müddetleri 15 yılı doldurduktan sonra Milletvekilliğinden
ayrılarak emeklilik haklarının devam edeceği bir vazifeye de geçmemiş ve emekli keseneklerinin geri verileceği 5 yıl içinde keseneklerini geri almadan ölmüş bulunanlar ile 88 inci madde gereğince keseneği geri verilmemiş bulunanlardan ölenlerin dul ve yetimlerine bu kanunun ilgili hükümleri dairesinde aylık bağlanır.

           Geçici Madde 60 - Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Büyük Millet Meclisi Başkanlığında, Başbakan veya Bakanlıkta  bulunanlar ile (Evvelce bulunmuş olanlar dahil) Milletvekili bulunanlardan; bu tarihten sonra Milletvekillerinin aralıksız olarak devamı sırasında aynı yerlere geçenlerin, bu yerlerde bulundukları müddetçe (Emekliye ayrıldıktan sonra bu yerler geçenler hariç) ödeneklerinden birinci derece aylık tutarı üzerinden emekli keseneği alınır ve karşılıkları da bu miktar üzerinden Hazinece Sandığa ödenir.

           Geçici Madde 61 - Geçici 60 ıncı maddede yazılı olanların, bu yerlerden ayrılışlarında: Birinci derece aylık tutarı ve 25 yıldan aşağı olmamak üzere hizmet müddetleri toplamı üzerinden emekli aylığı bağlanır.

            Bu yerlerden ayrıldıkları halde emekli aylığı bağlanmasını istemiyenlerin Milletvekili, açıkta, emeklilik hakkı tanınan bir vazifede bulundukları sırada emekliye  ayrılmalarını istediklerinde veya kurumlarınca emekliye ayrılmalarında dahi aylıkları, bu esas üzerinden bağlanır.

            Bunların; bu yerlerde, Milletvekilliğinde, emeklilik hakkı tanınan bir vazifede veya açıkta iken; adi malüllüklerinde yukarki hükümler gereğince hesaplanacak emekli aylıkları miktarında (Adi malüllük aylığı)ve vazife malüllüklerinde de bu suretle bulunacak adi malüllük aylıklarına  55 inci madde gereğince yapılacak eklemelerle (Vazife malüllüğü aylığı) bağlanır.

            Bağlanacak aylıklar, ödendikçe faturası karşılığında Hazineden alınır ve Sandıkta birikmiş kesenekleriyle  karşılıkları aylığın bağlanmasını mütaakıp toptan Sandıkça hazineye öder.

           Geçici Madde 62 - Vazifelerinden dolayı emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı bağlanmış veya bağlanacak olanlardan geçici 60 ıncı maddede yazılı yerler geçmiş veya aynı madde esasları dairesinde geçecek olanların; bu yerlerden ayrılışlarında (Ayrılmış olanlar dahil) eski aylıkları, geçici 61 inci maddeye göre bağlanması gerekli miktardan az ise sözü geçen madde esasları dairesinde yükseltilir.

            Aylığın yükselmesi halinde düzeltme işi, Sandıkça yapılarak Hazinece ödenir. Eski aylıklar; katma, özel bütçeli dairelerce, geçici 5 inci maddede yazılı Sandıkça veya kaldırılan sandıklarca bağlanmış olduğu takdirde bu aylıkların 10 yıllığı, yazı ile bildirimi üzerine aylıkları bağlıyan yerlerce veya (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) nca bir ay içinde Hazineye ödenir.

           Geçici Madde 63 - Geçici 60 ıncı maddede yazılı yerlerde bulunduklarından dolayı aylık bağlanmış veya bu sebeple evvelki aylıklarında artırma yapılmış olanlardan; emeklilik hakkı tanınan vazifelere tayin edilenlerin bu vazifelerde geçen hizmet müddetleri için 100 üncü madde esasları dairesinde hesaplanacak son hizmet zammı, Sandıkça bu aylıklarına eklenerek geçici 61 inci maddeye göre ödenir.

            Eski aylıklar Hazinece bağlanmışsa son hizmet zammı da Hazinece ödenir ve bu müddet içinde alınan kesenek ve karşılıkları (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) nca Hazineye verilir.

            Geçici Madde 64 - Geçici 60 ıncı maddede yazılı olanların;

            a) Bu yerlerde;

            b) Bu yerlerde ayrıldıkları halde emekli aylığı bağlanmamış veya eski aylıklarında artırma yapılmamış olarak açıkta;

            c) Emeklilik hakkı tanınan vazifelerde;

            ç) Bu yerlerde bulunduklarından dolayı bağlanmış veya artırılmış aylıkları almakta;

            iken, ölümlerinde: Dul ve yetimlerine, ilgisine göre geçici 61, 62 ve 63 üncü maddeler esasları üzerinden hesaplanacak aylıklar 68 ve 69 uncu maddeler hükümlerine göre bağlanır.

            Bu aylıkların ödenmesi ve (a), (b) ve (c) fıkralarında yazılı hallerde, Sandıkta birikmiş kesenek ve karşılıklarının hazineye verilmesi sözü edilen geçici 61, 62 ve 63 üncü maddeler gereğince yapılır.

            G) BORÇLANMA HÜKÜMLERİ
            Geçici Madde 65 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; Aşağıda (I) işaretli fıkrada gösterilenlerin; (II) işaretli fıkrada yazılı vazife ve hizmetlerde geçmiş olan hizmet müddetlerinin en çok 10 yılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde yazı ile Sandığa müracaatla geçici 66 ncı madde gereğince borçlandırılmalarını istemeleri halinde; yalnız emeklilik hesaplarında sayılmak üzere fiili hizmet müddetlerine eklenir.

            I - Borçlanabilecekler:

            a) 12 nci maddenin (II) işaretli fıkrasında gösterilenler; (Emekli, adi malüllük ve vazife malüllüğü aylığı bağlanmış olanlar hariç)

            b) Geçici 24, 25, 55 ve 60 ıncı maddelerde yazılı olanlar;

            c) Geçici 2, 3 ve 5 inci maddelerde çalışmalarına devam edecekleri gösterilen emekli ve zat maaşları sandıkları memur ve hizmetlileri,

            II - Borçlanılabilecek vazife ve hizmetler:

            a) 12 nci maddenin (I) işaretli fıkrasında gösterilen kurumların (Bu fıkranın (K) bendi hariç) veya bu kurumlarca; yerini tuttuğu, yerine geçtiği, satınaldığı; mülga daire, müessese, idare ve ortaklıkların (Kurumlara intikal eden veya geçen müesseseler dahil);

            b) Geçici 2, 3 ve 5 inci maddelerde gösterilen emekli ve zat maaşları sandıklarının;

            c) Hizmetleri özel kanunlarla emeklilik müddetlerine eklenen mülga daire müessese, idare ve ortaklıklarının;

            ç) Mülga Reji İdaresinin ve mülga Liman, Rıhtım Ortaklıklarının (Fenerler İdaresi ve İzmir Körfez Ortaklığı dahil);

            Aylık ücretli sürekli vazifelerinde (aylıklı kadrolarda ücretle geçen müddetler dahil);

            d) Murakabesi Devlete ait ortaklıkların komiserliklerinde;

            e) Azınlık ve yabancı okulların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tayin olunan öğretmenliklerinde;

            f) Bütçelerin masraf tertiplerinden alınmakta iken bir kanunla sürekli ücretli hale getirilen veya ücretli iken aylıklı yapılan kadrolarda;

            g) Aylıklı vazifelerde iken muhtelif hakem mahkemelerine aylıkla tayin edilip bu vazifelerde bulunmakta iken aylıkları ücrete çevrilen bu vazifelerde;

            h) Emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunduktan sonra belediye başkanlığında ve illerin daimi komisyonu üyeliğinde;

            i) Manisa'da Moris Şinasi Hastanesinin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tayin olunan doktorluk, memurluk ve sürekli ücretli hizmetliliklerinde;

            j) Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret ve Zahire Borsalarının tayinleri Ticaret Bakanlığınca yapılan aylık ücretli sürekli kadrolarındaki memurluklarında;

            geçen müddetlerle;

            k) Türkiye'de yüksek öğrenimini bitirdikten ve aylıklı memuriyette bulunduktan sonra mesleki bilgilerini genişletmek üzere 10/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden önce Devletçe yabancı memleketlere gönderilmiş ve memuriyetle ilgileri kesilmiş olanların, yabancı memleketlerde Devletten ödenek almak suretiyle geçirdikleri müddetler;

            Kaldırılan çeşitli kanunlardaki hükümlere göre borçlanma surtiyle eklenen müddetlerle bu madde gereğince eklenecek müddetler toplamı 10 yılı geçemez.

            Şu kadar ki 10 yılın hesabında 4/6/1937 tarihli ve 3202 sayılı kanunun 62 nci maddesine, 21/4/1941 tarihli ve 4001 sayılı kanunun 12 ve 13 üncü maddelerine ve 20/5/1942 tarihli ve 4222 sayılı kanunun geçici 5 ve 7 nci maddelerine göre borçlanma suretiyle eklenen müddetler nazara alınmaz.

           Geçici Madde 66 - Geçici 65 inci madde hükmünden faydalanmak üzere müracaat edenlerin bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geriye doğru arada fasıla bulunsa da gidilerek sıra gözetilmek suretiyle 10 yıla kadar olan geçmiş hizmet müaddetleri içinde aldıkları ücretler toplamının % 10 u Sandıkça adlarına borç kaydedilir.

            Geçici 65 inci maddenin (II) işaretli fıkrasının (K) bendinde yazılı müddetlerin her ayı için staja giderken ayrıldıkları memuriyetlerin aylık ve olağanüstü ödenekleri toplamının % 10 u borçlandırılır.

            Bu borçlar müracat müddetinin bitimi tarihini takibeden ay başından başlamak üzere ilgililerin 15 inci maddeye göre keseneğe esas aylık veya ücreti tutarının % 5'i, kesenekten ayrı olarak 16 ncı ve 17 nci maddeler gereğince kurumları tarafından tahsil edilerek Sandığa gönderilir. İstiyenler borçlandıkları paraları daha önce toptan ödiyebilecekleri gibi aylık veya ücretlerinden her ay daha fazla miktarda kesinti de yaptırabilirler.

            Borcun tahakkuk muamelesinin gecikmesi veya yapılamaması tahsili geciktirmez ve borçlanma isteğinden dönülemez.

            87 nci maddede yazılı olanların ayrılışlarında borçlanmaları iptal edilerek bundan tahsil edilen miktarlar kesenekleriyle birlikte kendilerine geri verilir. Ancak bunlardan 88 inci maddede yazılı durumda bulunanlar için bir ay içinde yazı ile Sandıktan istemeleri ve borç artıklarını da keseneğe esas son aylık veya ücret tutarları üzerinden her ay muntazam olarak Sandığa ödemeleri şartiyle iptal muamelesi yapılmaz.

            Aksi takdirde borç artıkları için borçlanma iptal edilir ve tahsil edilen kısma ait olarak borçlanılan miktar ile tahsil edilen kısma göre mütenasiben bulunacak müddetler, fiili hizmet müddetlerine eklendikten sonra bu müddetler 25 yıldan aşağı düşerse haklarında 87 nci madde hükümleri uygulanır.

            Borçlandıkları paraların tamamını ödemeksizin emekli, adi malüllük, vazife malüllüğü aylığı bağlananların veya son hizmet zammı yapılanların borç artıkları, bağlanan aylıklarının her ay % 5 inin kesilmesi suretiyle tahsiline devam olunur.

            Toptan ödeme yapılmasını gerektiren hallerde 83 üncü maddede yazılı miktarlara, borçlanılan paralardan yalnız tahsil edilen miktarlar eklenerek artıkları silinir.

            Dul ve yetimlere aylık bağlanmasını gerektiren hallerde borç artıkları, bağlanan aylıklar nispetinde dul ve yetimlere taksim edilerek bu aylıkların her birinden her ay % 5 kesilmek suretiyle tahsil olunur.

            Aylığa müstahak dul ve yetim bırakılmadan ölüm halinde veya dul ve yetimlerin aylıklarının, bu kanun hükümlerine göre kesilmesinde, kendilerine isabet eden borç artıkları aranmaz.

            87 nci maddede keseneklerin iadesi için kabul edilen 5 yıllık müddetin hesabında borçlanılan müddetten yalnız karşılığı ödenmiş kısım nazara alınır.

           Geçici Madde 67 - Geçici 65 inci maddenin (I) işaretli fıkralarında gösterilenler; İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğünün aylık ücretli sürekli vazifelerinde 22/6/1939 tarihinden sonra geçip 10/6/1946 tarihli ve 4923 sayılı kanunun geçici 3 üncü maddesi hükmü henüz uygulanmamış hizmet müddetlerini,

            Sözü geçen geçici madde ile aynı kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümlerine göre, geçici 66 ncı maddede yazılı 10 yıllık hizmet müddetleri dışında, fiili hizmet müddetlerine ekletebilirler.

           Geçici Madde 68 - Geçici 1, 2 ve 3 üncü maddelerde yazılı sandıklardan veya 1683 sayılı kanuna veya ondan evvelki hükümlere göre emekli aylığı bağlanmış olup da: Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte geçici 65 inci maddenin (I) işaretli fıkrasında yazılı vazife ve hizmetlerde bulunanlar;

            I - Emekliye ayrıldıkları kurumdan başka bir kurumun emeklilik hakkı tanınan vazifelerine tayinleri veya vazifelerinin sonradan emeklilik hakkı tanınan vazifeler arasına girmesi dolayısiyle 4222 sayılı kanunun 21 inci maddesi gereğince emekli aylıklarının tamamı kesilmek suretiyle geçen hizmet müddetlerini;

            II - Aylıklı kadrolara ücretle tayinlerinden dolayı 3656 sayılı kanunun 24 üncü maddesi gereğince emekli aylıklarının tamamı kesilmek suretiyle geçen hizmet müddetlerini;

            Bu kanun gereğince yapılacak son hizmet zamlarında nazara alınmak üzere, aşağıda yazılı esaslara göre borçlanabilirler:

            a) Yapılacak borçlanmada: Müracaat yeri ile müddeti hakkında geçici 65 inci madde, tahakkuk ve tahsil muameleleri hakkında da; geçici 66 ncı madde hükümleri uygulanır.

            b) Bağlanmış emekli aylıkları ve bunların çeşitli zamlariyle bu kanun gereğince yapılacak son hizmet zamları toplamının 100 üncü madde hükümlerine göre keseneğe esas son aylıklarının % 70 ini geçmemesi borçlanmada gözönünde tutulur.

              Geçici Madde 69 - Geçici 65, 67 ve 68 inci maddelerde borçlanılması mümkün olduğu gösterilen vazife ve hizmetlerde bulunmuş olup da kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra iştirakçi olacaklar da o tarihten itibaren 6 ay içinde sözü geçen maddeler gereğince borçlandırılmalarını istiyebilirler.

           Geçici Madde 70 - Kaldırılan çeşitli kanunlarla geçmiş hizmet müddetlerinin fiili hizmet müddetlerine eklenmesi için yapılan borçlanmaların bakıyelerinin, geçici 66 ncı madde esasları dairesinde ve ilgisine göre Sandık veya kurumlarca tahsiline devam olunur.

            Şu kadar ki, 4222 sayılı kanunun geçici 5 inci maddesinin (b) bendinin birinci fıkrası hükmü saklı kalmak üzere, geçmiş hizmet müddetlerinden dolayı % 10 yerine % 5 hesabiyle borçlanmış olanların borç bakiyeleri iki kata çıkarılır.

           Geçici Madde 71 - Geçici 66 ncı madde gereğince borçlanmaları iptal edilenlerden; emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tayin edilenler, bu kanun hükümlerine göre keseneklerini geri vermek istediklerinde: Bunları, borçlanmalarından tahsil edilip kendilerine geri verilen paralarla birlikte Sandığa öderler.

            İptal edilen borç bakıyelerini tayin tarihinden itibaren 6 ay içinde kanun esaslarına göre tekrar borçlanmak isterlerse ilk borçlandıkları hizmet müddetlerinin tamamı yeniden fiili hizmet müddetlerine eklenir.

            Borçlanma isteğinde bulunmıyanların fiili hizmet müddetlerine yalnız geri verdikleri paralar içindeki borçlanma tahsilatına tekabül eden hizmet müddetleri eklenir. Bu suretle eklenecek hizmet müddetleri geçici 66 ncı maddede yazılı nispete göre hesaplanır. Şu kadar ki, iptal edilen borçlanmanın yenilenmesi her iştirakçi hakkında bir defadan fazla yapılmaz.

            Kanunun yürürlüğe girmesinden önce borçlanması iptal edilmiş olanlar; eski borçlanmalarını bir defaya mahsus olmak üzere yeniliyebilirler.

           Geçici Madde 72 - 2159 sayılı kanunun 7 nci maddesiyle 3028 sayılı kanun hükümlerine göre sandıklarla ilgilendirilmemiş olanlardan kanunun yürürlüğe girdiği tarihte;

            Geçici 65 inci maddenin (I) işaretli fıkrasında yazılı olanların; sözü geçen kanunlar hükümlerinin uygulandığı kurumların sürekli ücretli vazifelerinde geçen fiili hizmet müddetleri hakkında aşağıda yazılı hükümler uygulanır.

            a) Kaldırılan sandıklarla ilgilendirilmemiş olanlar; bu müddet içinde almış oldukları ücretleri toplamının % 5 ini kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlıyarak 6 ay içinde bağlı bulundukları kurumlar vasıtasiyle yazı ile Sandığa müracaat ederek borçlandıkları takdirde bu hizmet müddetleri fiili hizmet müddetlerine eklenir. İlgili kurumlar bunların karşılıklarını bir ay içinde Sandığa toptan öderler.

            b) Sözü geçen kanunlar hükümlerine göre aylıklı hizmet müddetleri için tazminat almış bulunanlar ile sandıklariyle ilgilenmiş oldukları müddete ait aidatlarını geri almış olanlardan; aldıkları paraları geri vermek istiyenler hakkında 102 nci madde hükümleri uygulanır.

            Bu taktirde evvelce Sandıkla ilgilenmiş oldukları müddete ait aidatın karşılıkları da Sandığın işarı üzerine ilgili kurumlarca derhal ve toptan (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na ödenir.

            c) (a) fıkrası hükmünün o fıkrada yazılı müddet içinde uygulanmasını istememiş olanların sözü geçen hizmet müddetleri emeklilik hesaplarında sayılmaz.

            Bu madde hükümleri, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra iştirakçi veya tevdiatçı durumuna girenler hakkında da uygulanır. Bunlar için müracaat müddeti tayinleri tarihinden başlar.

            Bu madde hükmü 13/2/1946 tarihli ve 4867 sayılı kanunun geçici 3 üncü maddesi hükmünden faydalanmamış olanlar hakkında da uygulanır.

            H) ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
            Geçici Madde 73 - 52 nci maddede sözü geçen tüzük yapılıncıya kadar vazife malüllüğü dereceleri hakkında 551 sayılı kanuna bağlı cetvel esas tutulur.

           Geçici Madde 74 - Bu kanunda bahsedilen çeşitli hak ve durumlar için tayin olunan (Bildirme, müracaat, zamanaşımı) müddetleri kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emeklilik hakkı tanınan veya geçici 24 üncü maddede yazılı vazifelerde veya Milletvekilliğinde bulunanlar ile emekli, dul ve yetimler için; bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ve sonradan iştirakçi veya tevdiatçı durumuna girecekler için de; bu durumlara girdikleri tarihlerden başlar.

           Geçici Madde 75 - 29 uncu madde gereğince yaptırılacak ilk incelemede geçici 19 uncu maddeye göre kurumlarca Sandığa ödenecek paraların yetersizliği anlaşılırsa gerekli miktarların sözü geçen geçici 19 uncu maddedeki esaslara göre ödenmesi Hükümetçe sağlanır.

           Geçici Madde 76 - Bu kanuna konulan hükümler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki zamana ait ve kanunda belirtilen haller dışında herhangi bir hakkın doğumuna veya bu kanunun yürürlüğünden sonra yeniden aylık veya toptan ödemeye müstahak duruma girilmesine sebep olmaz.

           Geçici Madde 77 - (Türkiye Cumhuriyti Emekli Sandığı) Genel Müdürlüğüne 5 yılı geçmemek üzere yabancı Devlet uyruğunda bulunanlar tayin edilebilirler.

           Geçici Madde 78 - (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) nın kuruluşunun gerektirdiği ödemeler, bu Sandık hesabına Devlet Ekonomi Kurumları Memurları Emekli Sandığınca yapılır.

           Geçici Madde 79 - 1683 sayılı kanunun 58 inci ve 4001 sayılı kanunun 15 inci maddelerinde yazılı ikramiyeler, aylık veya ücret tutarları üzerinden hesaplanır.

           Geçici Madde 80 - Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce yapılan mevduat ve kesenek iadeleriyle bu mahiyetteki tazminatların geri verilmesi halinde buna ait vergiler, Sandığın işarı üzerine Hazinece bir ay içinde toptan Sandığa ödenir.

           Geçici Madde 81 - Gelir Vergisi Kanununun ücretlere ait hükümlerinin uygulanmasına başlandığı tarihe kadar emekli, adi malüllük, vazife malüllüğü, son hizmet zammı veya dul ve yetim aylıklarında; Kazanç, İktisadi Buhran ve Muvazene Vergileri kanunlarındaki muaflık ve istisna hükümleri uygulanmamak üzere aşağıda yazılı kimseler ve ödemeler; kazanç, iktisadi buhran, muvazene ve hava kuvvetlerine yardım vergilerinden istisna edilmiştir.

            a) İki gözü kör, veya dilsiz, veya meflüç, veya el veya ayaklarının; ikisinden veya birisinden mahrum olan emekli, adi malül ve vazife malulü veya dul ve yetimler;

            b) Zamlariyle birlikte 75 liraya kadar (dahil) olan emekli, adi malüllük, vazife malüllüğü, dul ve yetim aylıklariyle son hizmet zamları ve bunlardan bu miktarı aşanların 75 lirası;

            c) Harb malüllüğü zamları ile askeri malüllerin terfih zamları;

            ç) Geriye verilen emekli kesenekleriyle toptan ödemeler;

            d) Emekli ve evlenme ikramiyeleri;

            e) Harb malüllerine 65 inci maddeye göre yapılan yardımlar ile emekli, adi malül ve vazife malüllerine ve dul ve yetimlere tedavi ve saire gibi sebeplerle yapılan yardımlar ve ödemeler;

            f) Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ve girdiği tarihten önceki zamana ait olarak 5191 sayılı kanunun 1 ve 2 nci maddelerinde yazılı ödemeler.

            İktisadi Buhran Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin (a) ve (b) bentleri hükümleri mahfuzdur.

            Bu madde hükmünün, bu kanunun yayımlandığı tarihten önce peşinen yapılmış tediyelerin; kanunun yayımlandığı tarihten sonraki zamana ait kısmına, şümulü yoktur.

           Geçici Madde 82 - Aylıkları, geçici 45 - 50 nci maddelere göre aynı aylıklı ve aynı hizmet müddetli emsalinin derecesine yükseltilenlere ait evrakın tetkik ve muamelelerinin, kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar ikmaliyle zamların zamanında ödenmesini temin hususunda uygulanacak usul ile bu işlerde mesai saatleri içinde ve dışında çalıştırılacak memurlara ve Sayıştay murakıplariyle memurlarına zaruri masraf karşılığı ve bu işlerde çalıştırılmak üzere hariçten alınacak memurların gündeliği olarak ilgili kurumların bütçelerinin zat aylıkları bölümlerindeki ödeneklerden ödeme yapılması esasları Bakanlar Kurulu karariyle tesbit olunur.

           Geçici Madde 83 - Muvazzaf ve gedikli subaylarla askeri memurlar subay veya askeri memur olduklarından itibaren fiilen 15 yıl askeri hizmetlerini yaptıktan sonra istifa edebilirler. Ancak yabancı memleketlerde tahsil edenlerin veya staj görenlerin istifalarının kabulü, masrafları kendi, taraflarından ödenmişse; tahsil veya staja azimet ve avdet tarihleri arasında geçen müddet kadar Devlet tarafından ödenmişse; bu müddetin iki misli kadar fazla hizmet etmeleriyle mümkündür.

            Askeri okullar talebelerinden istifa etmek istiyenlerin istifaları, Devletçe yapılan bütün okul masraflarının ödenmesine bağlıdır. Ancak bunların, emeklilik hakları başladıktan sonra, okul masraflarını verseler bile, istifaları kabul edilmez.

            Harbe hazırlık devrinde subayların istifa muameleleri; durumun inkişafına, tehlikenin geçmesine kadar geciktirilebilir. Bu devrin başlangıç ve bitimi Bakanlar Kurulunca belirtilir.

           Geçici Madde 84 - Subaylarla askeri ve mülki memurlardan; yabancı tabiiyetindeki kız ve kadınlarla evlenenler veya nikahsız olarak yaşıyanlar, istifa etmiş sayılırlar ve emeklilik hakları düşer.

            Bunlar istifa için kanuni müddeti ikmal etmemiş iseler muayyen olan tazminatı verirler. Yabancı memleketlere öğrenim ve staj için veya memuriyetle gönderilmiş veya kendi hesabına gitmiş olanlardan bu harekette bulunanlar hakkında yukarki fıkrada gösterilen muamelenin uygulanması ile beraber orada bulundukları müddet zarfında aldıkları aylık ile Devletçe yapılan bütün masraflar kendilerinden tahsil olunur.

            Bu suretle Ordudan çıkanlar 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurları Kanununun 23 üncü maddesi hükmüne tabi tutularak yaşlarına göre Askerlik Kanunu mucibince muamele görürler.

           Geçici Madde 85 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü aylıklı kadrolarında bulunan memurların (Büyük Millet Meclisi Posta ve Telgraf servisinde bulunan memurlar dahil) 4454 sayılı kanunun 50 nci maddesinde yazılı fili hizmet zamları, bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra da devam eder. Bu zamlar hakkında 33 ve 34 üncü maddeler hükümleri uygulanır.

           Geçici Madde 86 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sonsuz izinli bulunan hayrat hademesiyle vekilleri hakkında bu kanun hükümleri uygulanmaz.

           Geçici Madde 87 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte geçici 65 inci maddenin (I) işaretli fıkrasında yazılı hizmetlerde bulunanlardan 2248 sayılı kanunun 15 inci maddesi hükmüne göre maaşlı hizmetlerinden dolayı tazminat almış bulunanların bu tazminatları hakkında da geçici 72 nci maddenin (b) fıkrasına göre muamele yapılır.

           Madde 136 - Bu kanunun; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının  kuruluşuna ait birinci kısıma dahil maddeleriyle emeklilik muamelelerinde yürürlükte olan hükümler uygulanmak üzere 39 uncu maddenin (b) fıkrası ve geçici 77, 78, 79, 81 ve 82 nci maddeleri yayımı gününü takibeden ay başından, diğer hükümleri de bu tarihten 6 ay sonra yürürlüğe girer.

           Madde 137 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.