Vatandaşlık Mevzuatı  
PASAPORT KANUNU


            GİRİŞ  KAPILARI 
            Madde 1 -Türk vatandaşları ve yabancılar, ancak Bakanlar Kurulunca tayin olunan yerlerden Türkiye’ye girip Türkiye'den çıkabilirler. 

            PASAPORT VEYA VESİKA MECBURİYETİ 
            Madde 2 -Türk vatandaşları ve yabancılar Türkiye’ye girebilmek ve Türkiye’den çıkabilmek için muteber ve  usulüne uygun veya pasaport veya pasaport kaim olan bir vesika ibrazına mecburdurlar. 

            Kanunlar ve Milletlerarası anlaşmalarla tespit edilenlerden başka yabancılar için ne gibi vesikaların  pasaport yerine geçerli kabul edilebileceği hususunda İç ve Dışişleri bakanlıkları müştereken karar almaya yetkilidirler. 

            PASAPORT VEYA VESİKASIZ GELEN TÜRK VATANDAŞLARI 
            Madde 3 - Pasaportsuz veya vesikasız, usulüne uygun veya muteber olmıyan pasaport veya vesikalarla Türkiye sınırlarına gelerek Türk vatandaşlığını iddia edenler: 

            A)Türkiye Cumhuriyeti nüfus hüviyet cüzdanlarını veya hüviyet varakalarını ibraz ettikleri ve bunların kendilerine ait bulunduğu tahakkuk eylediği takdirde; 

            B)Nüfus hüviyet varakasından başka vesika veya delil gösterenler ise, bu vesika veya delillerin kıymeti polisçe takdir edilerek Türk vatandaşı olduklarına kanaat getirilmesi halinde Türkiye’ye kabul olunurlar. 

            Yukarıdaki (B) fıkrasında bahis mevzuu kimseler vatandaşlıkları en seri vasıta ile usulü veçhile sabit oluncaya kadar icabederse en yakın idare merkezine gönderilerek mahalli mülkiye amirinin göstereceği yerde oturtulabilirler. 

            Türk vatandaşlığı sabit olmıyanlar geri çevrilirler. 

            PASAPORT VEYA VESİKASIZ GELEN YABANCILAR 
            Madde 4 - Pasaportsuz, vesikasız veya usulüne uygun veya muteber olmıyan pasaport veya vesikalarla Türkiye sınırlarına gelen yabancılar geri çevrilirler. 

            Bunlardan, pasaport veya vesikalarını yolda kaybettiklerini iddia edenlerin, İçişleri Bakanlığınca yapılacak soruşturma sonuna kadar, icabederse, en yakın idare merkezine gönderilerek haklarında verilecek kararlara göre işlem yapılmak üzere mahalli mülkiye amirinin göstereceği yerde oturtulabilmek kaydiyle kabulleri caizdir. 

            Hükümetin müsaadesiyle gelen göçmenler ellerinde Türk konsolosluklarının veya göçmen sevki için yabancı memleketlere Hükümetçe gönderilen memur veya heyetler tarafından verilmiş bir vesika bulunmak şartiyle pasaportsuz da olsalar Türkiye’ye kabul olunurlar. 

            Umumiyetle mültecilerin ve iskan hakkındaki mevzuat dışında olarak yurt tutmak maksadiyle gelen yabancıların, pasaportları olsun olmasın Türkiye’ye kabulleri İçişleri Bakanlığının kararına bağlıdır. 

            GİRİŞ VİZESİ MECBURİYETİ 
            Madde 5 - Bu kanunda derpiş edilen istisnalar dışında yabancıların Türkiye sınırlarından içeriye girebilmek için yetkili Türk makamlarından vize almaları mecburidir. Vizesiz olarak Türkiye sınırlarına gelenlerin memlekete kabulü ilgili emniyet makamlarının müsaadesine bağlıdır. 

            On sekizinci maddede yazılı pasaportların (A) nev’inden olanları giriş vizesine tabi değildir. 

            Türk vatandaşları Türkiye’ye gelmek için vize almak mecburiyetine tabi değildirler. 

            VİZE MUAFİYETİ 
            Madde6 - Başka memleketlere gitmek üzere yola çıkmış olan veya sırf turizm veya tenezzüh maksadiyle münferit veya müşterek pasaportlarla seyahat eden yabancılar vizesiz olarak Türk liman ve hava istasyonları şehirlerine mahalli emniyet makamlarının müsaadesi ile inip gezebilirler ve oralarda geceliyebilirler. 

            Hava yoliyle Türkiye’den, Türk hava limanından ayrılmıya lüzum kalmıyacak şekilde transit geçecek yabancılar için vize mecburiyeti yoktur. 

            Bir uçakla gelerek diğer bir uçağa aktarma olacak yolcuların geldikleri uçağın varışı ve gidecekleri ilk uçağın hareketi arasındaki zaman zarfında vizesiz olarak hava alanı şehrine çıkmalarına müsaade olunabilir. 

            ÇIKIŞ VİZESİ 
            Madde 7- Türkiye’den çıkış vizeye tabi değildir. 

            Ancak, on sekizinci madde gereğince ita olunan pasaportlardan (B) nev’inden olanların hamilleri bu pasaportu veriliş tarihinden itibaren bir ay zarfında Türkiye’den çıkış suretiyle kullanmadıkları takdirde çıkış vizesi alacaklardır. 

            Yurt dışına çıkmaları mahzurlu görülenlerden ,vergiden borçlu olanların ve adliyece ve askerlikçe ilişiği bulunanların isim ve hüviyetleri ilgili daireler tarafından polis makamlarına bildirilir. İlgili polis makamları tarafından da liman,tren ve hava yolları istasyonları ve bütün hudut zabıtasına yayınlanır ve hudut polisi bu gibilerin yurt dışına çıkmalarına olur. 

            On dokuzuncu ve yirminci maddelerde derpiş edilen vesikalar ve bunların yabancıların hamil bulunacakları muaddileri hiçbir hal ve karda çıkış vizesine tabi değildirler. 

            TÜRKİYE'YE GİRMELERİ MEMNU KİMSELER 
            Madde 8- 1. Serseriler ve dilenciler; 

            2. Delilikle veya bulaşık hastalıkla malul olanlar (Bu gibilerden umumi sıhhati ve asayişi tehlikeye sokmıyacak halde olup kendi vasıtalariyle veya kanuni veli veya vasilerinin maddi himayeleri altında olarak tedavi veya hava değiştirme için gelenler bu hükümden istisna edilebilirler); 

            3.Türkiye Cumhuriyetinin taraf bulunduğu, mücrimlerin iadesine mütaallik anlaşma veya andlaşmalarla iadeye esas olarak kabul edilen suçlardan birinden sanık veya hükümlü bulunanlar; 

            4.Türkiye’den sınır dışı edilmiş olupta avdetine müsaade edilmemiş bulunanlar; 

            5.Türkiye Cumhuriyetinin emniyetini ve umumi nizamını bozmak niyetiyle veya bozmak istiyenlere ve bozanlara iştirak veya yardım etmek maksadiyle geldikleri sezilenler; 

            6.Fahişeler ve kadınları fuhşa sevkederek geçinmeyi meslek edinenlerle beyaz kadın ticareti yapanlar ve her nevi kaçakçılar; 

            7.Türkiye’de kalacaklarını beyan ettikleri müddetçe yaşamalarına ve tekrar gitmelerine yetişecek paraları bulunmayıp Türkiye’de kendilerini himaye edecek kimseleri bulunduğunu veya Türkiye’de yabancılara kanunla menedilmemiş işlerden birini tutacaklarını ispat edemiyenler. 

            MUKABELE BİLMİSİL 
            Madde 9- Bakanlar Kurulu, hakimiyetleri veya idareleri altında bulunan memleketlere Türk vatandaşlarının girmelerini kayıt ve şartlara tabi kılan veya meneden devletler tebaaları hakkında münasip görülecek kayıt ve şartları koymaya veya bunların memlekete girmelerini menetmeye ve bu kanunda derpiş edilen bilcümle mali hükümlere nispetle Türk vatandaşları hakkında daha az müsait hükümler tatbik eden devletler tebaaları hakkında mukabele bilmisil tedbirleri almaya yetkilidir. 

            İSTİSNAİ PASAPORT VE VİZE KOLAYLIKLARI 
            Madde 10- Hükümet yabancı devletlerle pasaport ibrazı ve vize alma mecburiyetinin kaldırılması veya vizelerin harçtan muaf tutulması da dahil olmak üzere pasaport ve vize işlerinde istisnai kolaylıklar  gösterilmesine mütaallik karşılıklı anlaşmalar yapmaya ve lüzum göreceği hallerde bazı devletler tebaaları için vize mecburiyetini tek taraflı olarak da kaldırmaya yetkilidir. 

            HARBDE VE FEVKALADE HALLERDE İSTİSNAİ TEDBİRLER 
            Madde 11- Bakanlar Kurulu, harb halinde veya diğer olağanüstü hallerde memleketin bir bölgesine veya umumuna şamil olmak üzere bütün veya bazı yabancılar için pasaport ve vizeye mütaallik kayıt ve şartlar koyabilir. 

            PASAPORTLARIN VE VESİKALARIN NEVİLERİ, HARÇLARI VE             BUNLARI VERMEYE YETKİLİ MAKAMLAR 
            Madde 12- Türkiye Cumhuriyeti namına verilecek pasaport ve bunların yerini tutmaya mahsus vesikalar şunlardır: 

            A)Pasaportlar: 

            I - Diplomatik pasaportlar; 

            II - Hususi damgalı pasaportlar; 

            III - Hizmet damgalı pasaportlar; 

            IV - Umuma mahsus pasaportlar (Münferit veya müşterek olur); 

            V - Yabancılara mahsus pasaportlar. 

            B)Vesikalar: 

            I.Pasavanlar veya benzeri belgeler; 

            II.Tayfa vesikalariyle kara ve hava nakil vasıtaları memur ve mürettebatına mahsus vesikalar. 

            DİPLOMATİK PASAPORTLAR 
            Madde 13- Diplomatik pasaportlar, Dışişleri Bakanlığı ile yabancı memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti Büyük Elçilik ve elçilikleri tarafından verilir. 

            Diplomatik pasaportlar, muvakkat görev veya seyahat için gidenlere görevlerinin veya seyahatlerinin mahiyetine göre, bir seyahate mahsus olmak üzere veya azami iki sene için, daimi görevle gidenlere de azami dört sene için muteber olmak üzere verilip icabında aynı müddetler için üç defa temdit olunur. 

            Diplomatik pasaportlar: Büyük Millet Meclisi azasına, Yargıtay, Danıştay,Sayıştay Başkanlarına Genelkurmay Birinci ve İkinci Başkanlarına, Cumhuriyet Başsavcısına, Orgenerallere, Oramirallere, eski Devlet Başkanlarına, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanlarına, eski Başbakanlar ve Dışişleri  Bakanlarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Katibine, Dışişleri Bakanlığı meslek mensupları, Cumhurbaşkanlığı Dairesi erkanından resmi bir vazife ile gönderilenlere, Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri nezdine memur edilen müşavirlere, ataşelere ve muavinlerine, Hükümet adına Milletlerarası resmi müzakereler icrası, mukavelenameler akdi için veya Milletlerarası toplantılarla kongre ve konferanslara katılmak üzere gönderilenlere ve yabancı Devletler veya Milletlerarası teşekküller nezdinde daimi veya muvakkat vazife görmek üzere gönderilenlere, siyasi kuryelere verilir. 

             Diplomatik pasaport alabilecek durumda bulunan veya alan kimselerin sıfat veya vazifeleri devam ettiği müddetçe, karılarına dahi diplomatik pasaport verilmesi veya bunların kocalarının pasaportlarının refakat hanesine kayıt edilmesi caizdir. 

            Diplomatik pasaport alan kimselerin sıfat ve vazifeleri devam ettiği müddetçe, yanlarında yaşayıp evli bulunmıyan ve iş sahibi olmıyan kız çocuklarına ve yine yanlarında yaşayıp reşit bulunmıyan erkek çocuklarına dahi diplomatik pasaport verilir veya bunlar baba veya analarının pasaportlarının refakat hanesine kaydedilir. Diplomatik pasaportların refakat hanesine kayıtlı bulunanlar, pasaport sahibiyle birlikte seyahat etmedikleri takdirde o pasaportu kullanamazlar. 

            Diplomatik pasaportların, sahiplerinin veya varsa refakat hanesinde kayıtlı bulunanların birer kıta fotoğrafisini ihtiva eylemeleri lazımdır. 

            Diplomatik pasaportlar hiçbir harç veya resme tabi değildir. 

            HUSUSİ PASAPORTLAR 
            Madde 14- (A) Hususi damgalı pasaportlar: 

            Cumhurbaşkanlığı Dairesi erkanına, Devlet Bareminin birinci, ikinci ve üçüncü derecesinde bulunan subaylarla, mülki ve askeri memurlara, diplomatik pasaport itasını gerektiren vazifelerden  gayrı her hangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına dış memleketlere gittikleri zaman verilir. 

            Bunlardan memurluktan çekilmiş olanlara dahi, başka bir vazife almamış veya iş tutamamışlar ise bu nevi pasaport verilir. 

            Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların karılarına da aynı nevi pasaportun itası veya bunların kocalarının pasaportunu refakat hanesine yazılması caizdir. Hususi damgalı pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul karılarına,  başkası ile evlenmemiş veya para getiren bir iş tutmamışlarsa, aynı neviden pasaport itası caizdir. 

            Hususi damgalı pasaportların refakat hanesine, pasaport sahibinin yanında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan kız çocuklarıyla yine yanında yaşayıp reşit bulunmayan erkek çocuklarının kaydı caizdir. 

            HİZMET PASAPORTLARI 
            B)Hizmet Damgalı Pasaportlar: 

            Bu Kanun gereğince kendilerine diplomatik veya hususi damgalı pasaport verilmesi mümkün olmayan kimselere, Hükümetçe, hususi idarelerce veya belediyelerce resmi vazife ile dış memleketlere gönderildiklerinde veya dış memleketlerde vazifeye alındıklarında verilir. 

            HUSUSİ HİZMET PASAPORTLARI HAKKINDA MÜŞTEREK HÜKÜMLER 
            C) Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaportlar: 

            Talep edenin mensup bulunduğu makamın en yüksek amirinin yazılı işarı üzerine Dışişleri Bakanlığınca verilir. Bu nevi pasaportlar, aynı şart dahilinde ve Dışişleri Bakanlığının vereceği talimat üzerine, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve elçiliklerince de verilebilir.  Yukarıdaki (A) fıkrasında yazılı zevceler ve çocuklara hususi damgalı pasaport itası veya bunların refakat hanesine kaydı için da aynı yazılı işara lüzum vardır. 

             Hususi damgalı pasaportlar bir sene için; hizmet damgalı pasaportlar , pasaport sahibinin görevinin müddetine göre tespit edilecek süre için muteber olmak üzere tanzim edilir. Bu pasaportlardan süresi bitenlerin, bu fıkrada yazılı işarın vukuu şartıyle ve Dışişleri Bakanlığının vereceği talimat üzerine Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve elçiliklerince  aynı müddetler için üçer defa temdidi caizdir. 

            Bu pasaportların, sahiplerinin ve varsa refakat hanesine kayıtlı bulunanların birer kıta fotoğrafisini ihtiva eylemeleri lazımdır. 

            Bu pasaportlar hiç bir harç ve resme tabi değildir. 
  

           UMUMA MAHSUS MÜNFERİT PASAPORTLAR 
            Madde 15-Valiler, yahut emirleriyle illerde emniyet müdürleri ve ilçelerde kaymakamlar, yabancı memleketlerde Türkiye  Cumhuriyeti konsoloslukları tarafından Türk vatandaşlarına verilir. 

            Pasaport sahibi talep ettiği takdirde reşit olmayan ve iş sahibi bulunmıyan kız veya erkek çocukları pasaportun refakat hanesine kaydolunur. Pasaport sahibinin karısı için de aynı şekilde işlem yapılır. 

            Refakat hanesine yazılı olanlar, adına pasaport verilmiş bulunan kimselerin beraberinde bulunmadıkça o pasaportla seyahat edemezler. Bu pasaportların sahiplerinin ve varsa refakat hanesinde kayıtlı olanların yönetmeliğine göre birer kıta fotoğrafisini ihtiva eylemesi lazımdır. 

            MUTEBERLİK MÜDDETLERİ 
            Umuma mahsus münferit pasaportlar, aşağıda ve yirmi üçüncü maddenin son fıkrasında  yazılı istisnalar mahfuz bulunmak şartıyle ve alakadar, aşağıda gösterilen daha kısa müddetler için verilmesini talep etmediği takdirde , iki sene muteber olmak üzere tanzim edilir. 
  
            Askerliği tecili olanlara, subay,mülki veya askeri memur olup mensup oldukları makamlardan mezuniyet almak suretiyle  yabancı memleketlere gidenlere iki senelik pasaport verilmez. 

            Askerlik hizmetini yapmak üzere memlekete celp edilenlere konsolosluklarca yolun uzunluğuna ve seyahat şartlarına göre üç veya altı ay muteber pasaport verilir. 

            HARÇLARI 
            Umuma mahsus münferit pasaportlar aşağıdaki harçlara tabidir: 

            İki sene muteber olanlar                                              15 lira 
            Bir sene    “          “                                                        8 lira 
            Altı ay      “          “                                                          4 lira 
            Üç ay       “          “                                                         2 lira 

            Yirmi üçüncü maddenin son fıkrası gereğince verilen 
            Yalnız Türkiye’ye dönüş için muteber pasaportlar    2 lira 

            Refakat hanesinde kayıt olunanlar için ayrıca harç alınmaz. 
            Yabancı memleketlerde muvakkat olarak çalışmak üzere giden işçilere, kendilerini istihdam edenlerle birlikte gidecek kadın veya erkek hizmetçilere, bu sıfatları sabit olmak şartiyle bir lira harç mukabilinde pasaport verilir. 

            HARÇTAN MUAFLIK 

            Yabancı memleketlere münhasıran tahsil için gideceklere verilecek pasaportlardan harç alınmaz. 

            Yabancı memleketlerde yoksul kalmış oldukları sabit olan Türk vatandaşlarına Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca, sırf Türkiye’ye dönüş yolculuğu için muteber olmak ve veriliş tarihinden itibaren en fazla bir ay içinde sahibi tarafından bulunduğu memleketten hareket etmek suretiyle kullanılmak 
üzere harçsız pasaport verilir 

            UMUMA MAHSUS MÜŞTEREK PASAPORTLAR 
            Madde 16 - Toplu bir halde yolculuk etmek isteyen ve en az sekiz kişilik bir kafile teşkil eden Türk vatandaşlarına, istedikleri takdirde umuma mahsus müşterek pasaport verilir. Bu nevi pasaportu itaya valiler yahut emirleriyle illerde emniyet müdürleri, ilçelerde kaymakamlar yetkilidir. 

            MUTEBERLİK MÜDDETTİ 

            Bu pasaportlar verildikleri tarihten itibaren bir sene için muteberdir. Alakadarlar talep ettikleri takdirde altı ay muteber olmak üzere de tanzim edilir.Yabancı memleketlerde müddeti bittiği takdirde İçişleri Bakanlığının muvafakatı ile Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca bir seneden az bir süre için istisnai olarak muteberliğin uzatılması caizdir. 

            Bu pasaportlar umuma mahsus münferit pasaportlar gibi, kafileyi teşkil edenlerin fotoğrafilerini havi bir listenin ilavesi suretiyle tanzim olunur. 

            Bu pasaportla seyahat halinde kafileden ayrılanlar ayrıca pasaport almaya mecburdurlar. 

            HARCI 
            Müşterek pasaportlar, bu pasaportlara kayıtlı bulunan her şahıs başına: 
            Bir senelik olduğu takdirde 4 lira 
            Altı aylık olduğu takdirde 2 lira harca tabidir. 

            Seyahatleri Türkiye için kültürel, ticari veya sosyal bir menfaat temin edecek mahiyette bulunduğu sabit olanlarla Milli Eğitim Bakanlığının müsaadesiyle ilmi tetkiklerde bulunmak veya yabancı memleketlerde yapılacak spor teması ve müsabakalarına iştirak etmek üzere kafile halinde gezi yapacak öğretmen, öğrenci ve sporculara verilecek pasaportlar hiçbir harca tabi değildir. 

            UMUMA MAHSUS PASAPORTLARIN ALINMASI İÇİN ŞARTLAR 
            Madde 17 - A) Umuma mahsus gerek münferit, gerek müşterek pasaport almak isteyen kimselerin bir dilekçe ile mahallin en büyük mülki amirliğine başvurarak kendilerinin ve varsa beraberlerinde götüreceklerinin hüviyetlerini Türk vatandaşı olduklarının nüfus hüviyet cüzdanı ibraz etmek suretiyle ispat etmeleri lazımdır. 

            Yabancı memleketlerde kayıtlı bulundukları konsolosluğa müracaat edenlere konsolosluk kütüğündeki kayıtları esas tutularak pasaport verilir. Başka bir konsolosluğa müracaat edenlerin tabiiyet ilmühaberi veya eski pasaportlarından başka nüfuz tezkerelerini de ibraz etmemeleri takdirinde bu konsolosluk pasaportun itasını gerekli göreceği tahkikatın icrasına talik edebilir. 

            ASKERLİK HİZMETİ ÇAĞINDA OLANLAR 
            B) Türkiye’den yabancı memleketlere gitmek isteyen muvazzaf veya ihtiyat askerlik hizmeti çağında bulunan Türk vatandaşlarının gitmelerine bir mani bulunmadığını askerlik şubesinden verilmiş resmi vesika ile ispat etmeleri lazımdır.Harbe hazırlık, seferberlik veya ihtiyat subay ve efradını celp suretiyle yapılan manevra hali olmayan zamanlarda resmi ve muntazam terhis ihraç tezkerelerinin ibrazı kafidir. 

            REŞİT OLMIYANLAR VE MAHCURLAR 
            C)Reşit olmıyanların ve mahcurların yalnız seyahat etmek üzere pasaport alabilmeleri için kanuni mümessillerinin muvafakatlerini havi resmi bir makamdan tasdikli vesika ibraz eylemeleri lazımdır. 

            DEVLET MEMURLARI 
            D)Kendi hesabına yabancı memleketlere gitmek isteyen Devlet memurlarına, il özel idareleri ile belediye memurlarına ve bu makamlara merbut müesseseler hizmetindeki memur ve müstahdemlere pasaport verilmesi iöçin bunların mensup oldukları makam ve müesseseden verilmiş resmi müsaade vesikası ibraz etmeleri lazımdır. 

            "YABANCILARA MAHSUS" DAMGALI PASAPORTLAR 
            Madde 18 - Tabiiyetsiz bulunan veya tabiiyet durumlarının muntazam bulunmaması hasebiyle ikamet ve seyahatleri bakımından fiilen tabiiyetsizlere tatbik edilen muamelelere tabi tutulmasında İçişleri Bakanlığınca zaruret görülen kimselere icabında mezkur Bakanlığın alacağı kararla “yabancılara mahsus” damgasını taşıyan ve Türk vatandaşlığını iktisap bakımından herhangi bir manayı veya hamili lehine herhangi bir hak iktisabını tazammun etmiyen bir pasaport verilir. 

            Bu pasaport iki nevidir: 

            A)Türkiye’ye yalnız bir giriş veya Türkiye’den yalnız bir çıkış için muteber olan pasaportlar. 

            Giriş için verildiği takdirde Türkiye’ye girişin vukuu; Türkiye’den çıkış için verildiği takdirde de üzerindeki şerhte tasrih edilen memlekete vusul üzerine muteberliği nihayet bulacak olan bu pasaportların sahipleri tarafından itası tarihinden itibaren bir ay içinde bulunduğu memleketi terketmek suretiyle kullanılması şarttır. Aksi takdirde yenilenmesi gerekir. 

            B)İçişleri Bakanlığının takdirine göre 3 veya 6 ay muteber olmak üzere bir gidiş ve gelişe munhasır pasaportlar. 

            Her iki neviden pasaportlar, İçişleri Bakanlığı ve yabancı memleketlerde, İçişleri Bakanlığının talebi veya tasvibi üzerine Dışişleri Bakanlığınca verilecek talimata istinaden, Türkiye Cumhuriyeti konsolosluk makamları tarafından verilir. 

            Yukardaki (A) fıkrasında yazılı neviden pasaportların yürürlüğünü kaybetmesi tarihinden itibaren iki ay geçmiş ise bunların yenilenmesi işlemi İçişleri Bakanlığının kararına bağlıdır. 

            Pasaport sahibinin tabiiyet bakımından aynı durumda bulunup reşit olmıyan ve iş sahibi bulunmıyan kız veya erkek çocuklarının o pasaportun refakat hanesine kaydı caizdir. Kocasiyle tabiiyet bakımından aynı durumda bulunan karısı hakkında da aynı işlem yapılabilir. 

            Refakat hanesinde kayıtlı olanlar, pasaport sahibiyle seyahat etmedikleri takdirde o pasaportu kullanamazlar. 

            Bu pasaportların, sahiplerinin ve varsa refakat hanesinde kayıtlı olanların birer kıta fotoğrafisini ihtiva eylemesi lazımdır. 

            HARCI 
            Yukarıdaki (A) fıkrasında yazılı neviden alanlar beş lira harca tabidir.Bu harcı ödeyemiyecek durumda olduğu anlaşılanlar bu harçtan muaftırlar. 

            Yukarıdaki (B) fıkrasında yazılı neviden alanlar sekiz lira harca tabidir. 

            PASAVANLAR VE BENZERİ BELGELER 
            Madde 19 -  Pasavanlar veya benzeri belgeler, Türkiye Cumhuriyeti ile hem hudut memleketlerin hudut mıntıkaları dahilinde pasaport yerine kullanılmak üzere Türk vatandaşlarına verilir. Bunların şekli, ita tarzı, muteberlik müddeti, kimlere verileceği Türkiye Cumhuriyeti ile alakalı Devletler arasında yapılmış veya yapılacak anlaşmaların hükümlerine uygun olarak İç ve Dışişleri Bakanlıklarınca müştereken tesbit edilir. 

            Harcı 
            Bu vesikalar pasaport harcına değil hususi tarifeleri mucibince resme ve harca tabidir. 

            TÜRKİYE DIŞINA TAŞIMA YAPAN ULAŞIM ARAÇLARININ MEMUR VE MÜRETTEBATINA VERİLEN VESİKALAR 
            Madde 20 - Türkiye karasuları dışına çıkan Türk gemilerinin Türk vatandaşı olan mürettebatına pasaport yerine usulü dairesinde liman reisliğince tanzim olunmuş ve liman polisince vize edilmiş fotoğrafı tayfa vesikası verilir. 

            Yabancı gemi mürettebatına salahiyattar yabancı makamlar tarafından usulü dairesinde verilmiş olan tayfa vesikalariyle vazife icabı Türk karasularına ve liman şehirlerine girilip çıkılması caizdir. 

            Kara ve hava beynelmilel nakil vasıtaları memur ve müstahdemleri, idarelerinden ve şirketlerinden aldıkları ve ilk geldikleri zaman mahalli meniyet müdürlüklerinin tasdik ettirecekleri fotoğraflı vesikalarla, vazifede bulundukları müddetçe, Türkiye hava ve kara istasyon şehirlerine girip çıkabilirler. 

            Bu vesikalar pasaport ve vize harcına tabi değildir. 

            PASAPORT YERİNE GEÇERLİ VESİKALARIN VERİLİŞ ŞARTLARI 
            Madde 21 - Ondokuzuncu ve yirminci maddelerde yazılı vesikaların itası hususunda onyedinci maddenin A, B, ve C fıkraları hükümleri tatbik olunur. 

            PASAPORT VEYA VESİKA İTASI MEMNU OLAN HALLER 
            Madde 22 - Genel emniyet nezaretinde bulunanlara, yabancı memleketlere gitmeleri mahkemelerce menolunanlara, yabancı memleketlerde geçinmek için müsait şekil ve şartlara malik olduklarını ispat edemiyenlere; memleketten ayrılmalarında siyasi meniyet bakımından mahsur bulunduğu İçişleri Bakanlığınca tespit edilenlere ve vergi borcu olduğu pasaport itasına yetkili makamlara bildirilenlere pasaport veya vesika verilmez. 

            TÜRK VATANDAŞLARININ SEYAHATLERİNİN TAHDİDİ VEYA MEN'İ 
            Madde 23 - Bakanlar Kurulu, harb tehlikesi veya memleket güvenliğinin veya sağlık durumuna dokunan diğer olağanüstü haller dolayısıyla Türk vatandaşlarının yabancı memleketlere gitmelerini kısmen veya tamamen men edebilir. 

            Harp tehlikesi, yabancı memleketlerde zuhur edebilecek dahili karışıklıklar veya salgın hastalıklar hasebiyle dış memleketlerdeki pasaport itasına yetkili Türkiye Cumhuriyeti makamları, Dışişleri Bakanlığının talimatı veya muvafakati ile Türk vatandaşlarına verecekleri pasaportları, muayyen memleketlere gitmek için muteber olmak üzere tanzim edebilirler. 

            Yabancı memleketlerde bulunan Türk vatandaşlarından Türkiye’de haklarında adli takibat yapılmakta bulunanlarla yetkili Türk adli makamlarca gıyaben mahkum edilmiş bulunanlara, Adalet Bakanlığının talebi üzerine veya muvafakatiyle Dışişleri Bakanlığınca verilecek tevfikan yabancı memleketlerdeki pasaport itasına yetkili Türkiye Cumhuriyeti makamlarınca yalnız Türkiye’ye gelmek için ve veriliş tarihinden itibaren en fazla bir ay içinde, sahibi tarafından, bulunduğu memleketten ve bilahare geçeceği memleketlerden ayrılmak suretiyle kullanılmak şartıyla muteber pasaport verilir. 

            VİZE İTASINA YETKİLİ MAKAMLAR, VİZELERİN NEV'İ VE HARÇLARI 
            Madde 24 - Yabancıların diplomatik pasaportlariyle, bu kanunda Türk vatandaşları için derpiş edilen hususi ve servis damgalı pasaportlara tekabül eden pasaportlarına vize itasına yetkili makamlar: 

            Dışişleri Bakanlığı ve müstaceliyet hallerinde vilayetler: Yabancı memleketlerde ise Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri veya bunların bulunmadıkları yerlerde Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarıdır. 

            Umuma mahsus pasapotlara vize itasına yetkili makamlar: 
            Vilayetler veya onların müsaadesiyle emniyet müdürlükleri ve kaymakamlıklarla dış memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarıdır. 

            GİRİŞ VİZESİNİN MAHİYETİ 
            Madde 25 -  Türkiye’ye giriş vizesi Türkiye sınırlarından içeriye girmeyi sağlamağa matuf bulunup ikamet müddetine mütaallik bir şerhi havi bulunmadığı takdirde bu vizeyi hamil bulunan yabancının Türkiye’de ikamet edebileceği müddet bakımından herhangi bir hüküm ifade etmeyip bu husus yabancıların ikamet ve seyahatlerine mütaallik mevzuat hükümlerine tabidir. 

            TABİİYETSİZLER 
            Madde 26 - Aşağıda yazılı şahıslara Türkiye için giriş vizesi verilmesi İçişleri Bakanlığının müsaadesine bağlıdır. 

            A)Tabiiyetsizler (Haymatlozlar); 
            B)Nansen pasaportu hamilleri; 
            C)Seyahat belgeleri (Afidavit, Lesepase ve saire) ve benzeri vesika hamilleri. 

            Bu gibi belgeleri hamil bulunanlara Türkiye’den sonra gidecekleri veya geldikleri memleketlerin giriş vizesini hamil bulundukları takdirde İçişleri Bakanlığının müsaadesi olmaksızın transit vize verilebilir. 

           Madde 27 -Yabancıların diplomatik pasaportlariyle bu kanunda derpiş olunan hasusi ve servis damgalı pasaportlara tekabül eden pasaportlarının vizeleri hiç bir harca veya resme tabi değildir. 

            GİRİŞ VİZESİ  
            TEK BİR GİRİŞ VİZESİ  
            Madde 28 -  A) Giriş vizesi Türkiye’ye tek bir girişi sağlar. İtası tarihinden itibaren bir yıl içinde Türkiye sınırlarından girilmek suretiyle kullanılmadığı takdirde muteberliği kalmaz. 

            HARCI 
            Münferit pasaportlar için 2 liradır. 
            (Refagat hanesine kayıtlı olanlar için ayrıca harç alınmaz.) 

            Müşterek pasaport için: Bu pasaporta kayıtlı bulunan her fert için 50 kuruştur. 

            TÜRKİYE’YE DÖNÜŞ VİZESİ 
            B) Yabancılara, Türkiye’den çıkışlarında, talepleri takdirinde dönüş vizesi de verilir. Bu nevi vize yukarıda yazılı harç mukabilinde yalnız münferit pasaportlara verilir. 

            Türkiye’den ayrılış tarihinden itibaren bir yıl içinde Türkiye sınırlarından içeri girmek suretiyle kullanılmadığı takdirde muteberliği kalmaz. 

            MÜTEADDİT GİRİŞ VİZESİ 
            C)Yabancılara, itası tarihinden itibaren aşağıda yazılı müddetler zarfında 
Türkiye’ye sayısız giriş için muteber vize ita olunur. 

            HARCI 
            Üç ay için  :       4 lira 
            Altı ay İçin :      6 lira 
            Bir yıl için  :     10 lira 

            TRANSİT VİZESİ  
            Madde 29 - Transit vizesi başka memleketlere gitmek için Türkiye’den geçişi sağlamak üzere verilir. 

            A)Tek transit vizesi: 
            Türkiye’den tek bir geçiş için muteberdir. 
            Münferit pasaportlar için 1 Lira harca tabidir. 
             (Refakat hanesinde yazılı olanlar için ayrıca harç alınmaz). 
            Müşterek pasaportlar için, pasaportta yazılı her fert başına 50 Kuruş harca tabidir. 

            B) Çift transit vizesi: 
            Türkiye’den bir gidiş ve bir dönüş için geçişi sağlar. 
            Münferit pasaportlar için 2 lira harca tabidir. 
            (Refakat hanesinde kayıtlı olanlar için, ayrıca harç alınmaz). 
            Müşterek pasaportlar için, pasaportta yazılı bulunan fert başına 1 Lira harca tabidir. 

            Transit vizeleri, veriliş tarihinden itibaren üç ay içinde Türkiye sınırlarından girilmek suretiyle kullanılmadığı takdirde muteberliklerini kaybederler. 

            Transit vizesi, üzerinde daha kısa bir müddet gösteren bir şerhi veya (Tevakkufsuz transit) damgasını taşımadığı takdirde Türkiye’de azami bir ay kalmak imkanını bahşeder. 

            HARÇSIZ TURİST VİZESİ  
            Madde 30 - Milli veya milletlerarası tarih, kültür ve güzel sanatlar şenlikleri ve festivalleri, spor müsabakaları, kongreler ve konferanslar, sergi, ve panayırlar münasebetiyle Türkiye'ye gelecek veya başka memlekete vukubulacak aynı mahiyetteki milletlerarası gösterilerde bulunmak veya bunlara katılmak için Türkiye'den tarnsit geçeceklere harçsız vize verilir. 

            Bakanlar kurulunca tayin olunacak yerlere turizmi tedavi veya hava değiştirme maksadiyle geleceklere de tespit edilen şartlara bağlı olmak üzere harçsız vize verilir. 

            Bu maddede yazılı giriş vizeleri (Turist) damgasını taşıyacaktır. 

            VİZESİZ GELENLERİN ÖDEMİYECEKLERİ HARÇ  
            Madde 31 - Bu kanunla veya anlaşmalarla vize harcı ödemekten muaf tutulmamış bulunan yabancılardan Türkiye sınırlarına vizesiz gelipte Türkiye'ye girmelerine müsaade olunanlar vize harcını iki kat olarak girişlerinde ödemeye mecburdurlar. 

            Vize itasına yetkili bir Türk makamının bulunmadığı bir memleketten gelipte seyahetlerinin şekli icabı olarak yolda da vize temin edemedikleri sabit olanlardan yalnız vize harçları alınır. 

            ÇIKIŞ VİZESİ  
            Madde 32 -  Çıkış vizesi harca tabi değildir. 

            CEZAİ HÜKÜMLER  
            Madde 33 - Türkiye Cumhuriyeti sınırlarını pasaportsuz veya pasaport yerine kaim olacak bir vesikayı hamil olmaksızın terkeden veya buna teşebbüs eden kimseler hakkında 500 liraya kadar hafif para veya 3 aya kadar hafif hapis cezası verilir veya her iki ceza birlikte hükmolunur. 

            Türkiye’de herhangi bir suçtan sanık veya hükümlü olupta kendilerini takibattan veya cezadan kurtarmak, askerlikten kaçmak, vergi borçlarını ödememek gibi hususi maksatlarla bu fiili işleyen kimseler hakkında 250 Liradan 1000 Liraya kadar ağır para veya 1 aydan 6 aya kadar hapis cezası veya her iki ceza birlikte hükmolunur. 

            Madde 34 - Türkiye Cumhuriyeti sınırlarından her nasılsa pasaportsuz olarak girebilmiş olan vatandaşlar ve yabancılar 250 Liradan 1250 Liraya kadar ağır para veya 1 aydan 6 aya kadar hapis cezasiyle veya her ikisiyle cezalandırılır. 
  
             Bu gibilerden yabancı olanlar cezalarını çektikten sonra sınır dışı edilirler. 

            Madde 35 -  Bakanlar Kurulunca tayin olunan mahallerden başka yerlerden Türkiye’ye giren veya Türkiye’den çıkanlar usulüne uygun pasaport veya vesika taşısalar bile 125 Liradan 250 Liraya kadar hafif para veya 1 aydan 6 aya kadar hafif hapis cezasiyle veya her ikisiyle cezalandırılırlar. 

            Madde 36 - Yolcuları, pasaport ve diğer vesikaların yoklanması için Hükümetçe tayin olunan mevkilerin gayrı olan yerlere bilerek nakleden kara, deniz ve hava taşıtlarını sevk ve idare edenler veya bu hususta klavuzluk yapanlar 1 aydan 2 seneye kadar hapis olunurlar. 

            Madde 37 - Bu kanunda tayin olunan harçları kendi rızalarıyla ödemeyenler hakkında Tahsili Emval kanunu hükümleri tatbik olunur. 

            Madde 38 - Bu kanunda yazılı cezalar Sulh Ceza Mahkemelerince hükmolunur. 

            Madde 39 -  5654 sayılı Kanun hariç, 3519 sayılı pasaport kanuniyle ekleri kaldırılmıştır. 

            YÜRÜRLÜK  
            Madde 40 -Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            YÜRÜTME  
            Madde 41 -Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.