Sağlık Mevzuatı  
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 


            Madde 1 - Türkiye hudutları içinde meslek ve sanatlarını yapmaya  yetkili  olup da sanatı ile iştikal eden  bütün tabiplerle diş tabiplerinin katıldığı bir Türk Tabipleri Birliği kurulmuştur.

            Madde 2 - Türk Tabipleri Birliği; Tabip odaları, Merkez Konseyi, Yüksek Haysiyet Divanı ve Büyük Kongreden ibaret teşekküllerin bütünüdür. Bu Birlik Hükmi şahsiyeti haiz bir teşekküldür.

            Madde 3 - Türk  Tabipleri  Birliği, amme hizmetine yarar mesleki bir teşekkül olup Cemiyetler Kanunu hükümlerine uygun olarak ayrıca teşekkül etmiş ve edecek ilmi ve mesleki tabipve diş tabipleri dernek vfe teşekküllerine mümkün olan manevi muzaharette bulunur.

            Madde 4 - Birlik, aşağıda yazılı hizmetleri yapmakla mükelleftir:

            a)Halk  sağlığına  ve  hastalara  fedakarlık  ve  feragatle hizmeti ideal bilen meslek geleneklerini muhafaza ve geliştirmeye çalışmak,

            b)Azalarının maddi ve manevi hak ve menfaatlerini korumak ve bunları halkın ve Devletin menfaati ile en iyi bir şekilde denkleştirmeye çalışmak,

            c)Halkın  sağlığını  korumaya,  azalarını  muayyen refah seviyesine ulaştıracak gerekli iş sahaları bulmaya,  İş  Kanunu ile sosyal kanunların ve bunlara bağlı nizamname ve talimatname hükümlerinin tatbikatında meslek ve meslektaşların hak ve menfaatlerini korumaya ve her türlü iş tevziinin adilane bir surette düzenlenmesine çalışmak,

            d)Halk sağlığı ve  tıp  meslekleri ile ilgili   meseleler için   resmi   makamlarla   karşılıklı   işbirliği yapmak,

            e)Halk sağlığı ve tıp meslekini ilgilendiren işlerde resmi  makamlardan yardım sağlamak.

            Madde 5 - Bir müessese veya  iş yeri tabipleri, çalıştıkları yerlerin sıhhi işleri başka bir yerde ikinci bir vazife almalarına müsait olduğu tabip odaları idare heyetlerince kabul  edilmedikçe, her ne suret le olursa oisun, diğer bir müessese veya iş yerinin tabipliğini alamazlar. Bu fıkra hükmü Devlet teşkilatına dahil tabiplerin resmi vazifeleri dışındaki müessese veya iş yerlerinde alacakları munzam vazifeler hakkında da tatbik olunur.

            TABİB ODALARI
            Madde 6 - Hudutları içinde en az 100 tabip  ve diş tabibi bulunan her il merkezinde veya mücavir illerin birleşmelerin ile en az 100 tabip ve diş tabibi bulunan mıntakalarda merkez konseyi kararı ile bir tabip odası kurulur. Bu haller dışında dahi konsey lüzum gördüğü illerde yeni odalar açmaya salahiyetlidir.

            Madde 7 - Bir il veya mıntıka hudutları içinde bulunan sivil, askeri tabip ve diş tabibleri bir ay içinde o il veya mıntıka tabipleri odasına yazılmak ve azalık vecibelerini yerine getirmekle mükelleftirler.

            Herhangi bir sebeple sanatıyla iştigal etmeyenklerden istiyenler birinci fıkradaki müddet zarfında Birliğe kaydolunabilir. 

            Madde 8 - Tabip odalarının gelirleri şunlardır 

            a) Bir defaya mahsus olmak üzere her azadan giriş parası olarak alınan (10) lira,

            b) Yıllık aidat, bunun miktarları şöyledir:

            1 - Hiç sanat icra etmeyenlerden senede (6) lira,

            2 - Muayenehanesi olmayıp sanat icra edenlerden sanat icra edenlerden senede (18) lira,

            3.Muayenehanesi olanlardan senede (24) lira,

            c) Her türlü bağışlar ve diğer çeşitli gelirler,

            d) Haysiyet divanları kararları ile hükmedilip tahsil edilecek para cezaları, 

            e) Gelirleri giderlerini karşılıyamıyanlar odalara merkez konseyince yapılacak yardımlar.

            İlden ile veya mıntıkadan mıntıkaya nakil, (a,b) bentlerinde yazılı giriş ve yıllık aidat paralarını yeniden ödemeyi gerektiremez. 

            Madde 9 - İdare Heyeti, hastalık, ihtiyarlık veya yoksulluk dolayısiyle aidatını veremeyecek durumda olan oda mensuplarından geçici veya sürekli olarak aidat almamaya karar verebilir.

            Madde 10 - Oda, gelirlerinden, Türk Tabipleri Birliğine harcanmak üzere merkez konseyine gönderile- cek miktar büyük kongrece tespit edilir. Ancak bu miktar % 25 ten aşağı olamaz. 

            TABİP ODALARI ORGANLARI
            Madde 11 - Tabip odaları: Umumi Heyet, İdare Heyeti ve Haysiyet Divanından teşekkül eder. 

            UMUMİ HEYET
            Madde 12 - Umumi Heyet Odada kayıtlı azaların toplanması ile teşekkül eder. 

            Madde 13 - Umumi Heyet yılda iki kere (Mart ve Ekim aylarının ilk haftasında ) toplanır. Bu toplantılar en az on beş azanın iştiraki ile yapılabilir. Seçim için yapılacak Mart toplantısında ancak Odanın bulunduğu merkezin belediye hudutları dışında kalanlar, zarf göndermek suretiyle seçime katılabilirler.

            Zarf gönderme yoliyle seçime katılanlar, reylerini imzasız bir kağıda yazıp, yazısız zarfa koyarak zarfı kapattıktan sonra bunu ikinci bir zarfın içine koyup bu zarfın üzerine adını, soyadını adresini yazar, imzasını atar ve taahhütlü olarak umumi heyet reisliğine gönderirler. 

            Her seçim için ayrı kapalı zarf gönderilir.

            Madde 14 - Oda idare heyeti umumi heyet toplantısı hakkında bütün azalara üç hafta önce şahsen ve gazete ile ilan suretiyle tebligat yapar. Bu tebligatta toplantı günü, saati, yeri, gündemi bildirilir. Seçim yapılacaksa aza listesi de gönderilir.

            Madde 15 - Umumi  Heyet   toplantılarında   evvelce   bildirilen   gündemdeki   mevzular   müzakere edilir. Şu kadar ki, azalardan  bir  veya  bir  kaçının  imzası ile müzakeresi teklif edilen bir mevzu umumi heyetin ekseriyeti tarafından kabul edilirse gündeme  eklenir. 

            Madde 16 - Umumi Heyet toplantısını idare heyeti reisi açtıktan sonra bir reis,bir  reisvekili ve iki katip seçilir. Umumi heyette kararlar ekseriyetle verilir. 

            Madde 17 - Umumi Heyetin vazifeleri şunlardır: 

            I -İdare Heyetinin yıllık çalışma raporunu ve murakıpların raporunu incelemek. 

            II-İdare Heyetinin bilançosunu tetkik ve kabulü halinde ibra etmek. 

            III-Bütçeyi tasdik etmek. 

            IV-İdare heyetince teklif edilen mevzuları müzakere etmek. 

            V-İdare Heyeti azalarını seçmek. 

            VI-Büyük kongreye gidecek asıl ve yedek temsilcileri seçmek. 

            VII-Üç hesap murakıbını seçmek. 

            VIII-Haysiyet Divanı azalarını seçmek. 

            İDARE HEYETİ
            Madde 18 - Tabip odaları İdare Heyeti  azaları Umumiye Heyet tarafından gizli reyle seçilir. kur'a çekilir. Tasnifin neticesi hemen bildirilir. Rey puslalarının ve umumi heyet zabıtalarının yeni seçime kadar saklanması mecburidir. Tasnifin başlanmasından sonra gelen rey zarfları hesaba katılmaz. 

            Madde 19 - Aza sayısı beş yüze kadar olan tabip odalarının idare heyeti beş asıl,beş yedek, beş yüzden fazla olanlarda yedi asıl, yedi yedek azadan teşekkül eder. 

            Madde 20 - İdare heyetinin müddeti iki yıldır. İki devre üst   üste   seçilen   azalar,   aradan  bir  devre  geçme- dikçe yeniden seçilemezler. 

            Bu devre içinde asıl azalıklardan açılan yerlere mesleke göre en çok rey alan yedek aza getirilir.

            Madde 21 - İdare Heyetine seçilebilmek için yurt içinde en  az  beş  yıl  meslekte  çalışmış olmak şarttır. 

            Madde 22 - Haklarında sanat icrasından  muvakkaten  meni  kararı  Yüksek  Haysiyet  Divanınca tasdik  edilmiş olanlarda, mesleki veya haysiyeti ihlal edici bir suç  dolayısıyle,   mahkemelerce  hürriyeti tahdit eden bir ceza veya sanatı icradan muvakkaten meni ile mahkum edilenler,hükmün katileşmesinden  başlamak  üzere  iki  yıl  içinde  idare  heyetlerine  aza  seçilemezler  ve bu seçimlere katılamazlar. 

            Madde 23 - 22 nci madde yazılı cezalara çarptırılmış olan idare heyeti azaları azalıktan düşerler ve hükmün katileştiği tarihten itibaren yıl içinde seçilemezler ve seçimlere katılamazlar. 

            Madde 24 - İdare Heyeti azaları ilk toplantıda kendi aralarında gizli reyle bir reis, bir umumi katip,bir muhasip, bir de veznedar seçerler. 

            Reisin bulunmadığı zamanlarda odayı, umumi katip temsil eder. 

            Madde 25- İdare Heyeti en az on beş günde bir  toplanır. Üst üste üç belli toplantıya mazeretsiz olarak gelmiyen  aza,  istifa  etmiş  sayılır.  İdare  heyetinin  müzakereye başlıyabilmesi için toplantıda azalardan yarıdan bir fazlasının bulunması  şarttır. Reylerde müsavat halinde reisin katıldığı taraf çokluk sayılır. 

            İDARE HEYETİNİN VAZİFELERİ 
            Madde 26 - İdare Heyeti her yıl,  odanın  bilançosunu, bütçesini hazırlayıp, murakıp raporları ile birlikte Umumi Heyete sunar.Odanın umumi durumu ile muamele ves faaliyetleri hakkındaki raporunu Umumi Heyete okuyup ibrasını ister. İbra  edilmiyen  İdare  Heyeti   düşmüş  sayılır  ve  yeni  İdare  Heyeti seçilir. Bu suretle düşen İdare Heyeti azaları aradan iki devre geçmedikçe İdare Heyetine tekrar seçilemezler 

            Madde 27 - İdare Heyeti yıllık çalışma raporunun bir örneğini hemen merkez konseyine gönderir.

            Madde 28 - İdare Heyetinin diğer vazifeleri şunlardır:

            I -Sanat icrası hakkındaki kanunların  ve  bunlarla   ilgili   mevzuatın   gereği   gibi uygulanmasına yardım etmek. Bu arada:

            a)Oda azaları ile hastalar arasında aracılık yapmayı meslek  edinenlerle  oda  azalarının iş birliği yapmasını, 

            b)Meslek mensupları arasında karşılıklı gayrimeşru menfaat sağlanmasını, 

            c)Meslek  adabına  uymayan  ve  tıp  mesleklerinin  icrasına  dair  kanunun  kabul  ettiği çerçeve dışında tabela kullanılmasını, 

            d)Sinema, radyo, müstahdemler veya sair yazılı ve sözlü vasıtalarla reklam  yapılmasını 

            Önlemek. 

            II-Tabip   odalarının   veya   birlik   teşekküllerinden  herhangi birisinin göstereceği lüzum üzerine bazı mıntıkalarda odalarla tabip tedavisi  ücretlerinin  enaz  mik- tarlarını  gösteren  tarifeler  düzenlemek.  (Bu  tarifeler  Merkez  Konseyince tasdik edildikten sonra bilgi edinilmek üzere Sağlık  ve Sosyal Yardım Vekaletine gönderilir.) 

            III-Oda azaları arasında, oda azaları ile iş verenler  arasında,  oda  azaları  ile  hastalar ve hasta sahipleri arasında çıkabilecek ihtilafları uzlaştırmak veya  icabında hakem usulüne müracaat etmek. Bu maksatla: 

            a)Oda azaları arasında çıkacak mesleki ihtilafları, deontoloji bakımından  halletmek. 

            b)Oda azaları ile iş verenler arasında çıkabilecek ihtilafları  uzlaştırmak, icabında hakem usulüne müracaat etmek 

            c)Oda azaları ile hasta veya hasta sahipleri arasında ücret veya tedavi ile ilgili çeşitli ihtilafları tıp topluluğunun şerefini  esas  tutarak,  hastalığın  önemine,  tedavi ve hizmetin gerektirdiği çalışmaya, hastanın ve  oda  azasının  vaziyetlerine  göre uzlaştırma yolu ile halle çalışmak veya hakem usulüne baş vurmak. 

            IV-Azaların daha yükek bir meslek kültürüne erişmeleri için : 

            a)Kütüphane açmaya çalışmak, 

            b)Azaların mesleki tekamülleri için gerekli teşebbüslerde bulunmak ve bu hususun yerine getiril- mesi için resmi ve hususi sağlık teşekküllerinden faydalanmaya  çalışmak. 

            V-Azalarını memleketin sağlık meselelerini  incelemeye  ve  bu  hususta  araştırmalar  yapmaya teşvik etmek ve bunlardan çıkacak sonuçlara göre ilgili sağlık makamlarından dileklerde bulunmak. 

            VI-Meslekin haysiyetini ve  meslektaşların  hukuk  ve  menfaatlerini  diğer  makamlar  nezdinde savunmak, 

            VII-Lüzum görülecek yerlerde belirtilecek salahiyetler dairesinde temsilciler tayin etmek. 

            Madde 29 - İdare heyeti meslektaşlar arasında vukuuna herhangi  bir  suretle  ıttıla  hasıl ettiği ihtilafları hal ve telife çalışır ve icabında tahkikatını tamamlıyarak  evrakını Haysiyet Divanına verir. 

            Madde 30 - 28 nci maddenin I ve III numaralı fıkralarının (a, b) ve (c) bentlerine şümulüne giren  hareketler İdare Heyetince hal ve tesviye edilemediği takdirde  meslek adabı ile bağdaşmıyan hallere kalkıştıkları görülen   meslek  mensuplarının  deontolojiye  veya amme hizmet veya selametine aykırı hareketleri, hadiseler ve  delillerle tesbit olunarak müdafaaları istenir.

            Yapılan tebligata 15 gün içinde cevap vermiyen azaların evrakı doğrudan doğruya,  cevap veren- lerin ki müdafaanameleri ile birtikte Haysiyet Divanına tevdi olunur. 

            HAYSİYET DİVANI 
            Madde 31 - Her tabip odasında bir haysiyet divanı bulunur. Divan dört tabip ve bir diş tabibinden teşekkül eder. Müddeti iki yıldır. Umumi Heyette gizli reyle, beş asıl ve ayrıca beş de yedek aza seçilir. 

            Toplanan reyler açık olarak tasnif edilir. Asıl azalıklarda her hangi bir suretle yer açılsığında yedekler aldıkları reye ve meslek nispetine göre asıl azalıklara geçerler. 

            Madde 32 -Haysiyet Divanına seçilebilmek için yurt içinde en az 10 sene meslekte çalışmış olmak şarttır. Bu vasıftaki  azalarla  heyet  tamamlanamazsa  yurt içinde  en  az  5  sene  hizmet  etmiş bulunanlar da Haysiyet Divanına asil ve yedek aza  seçilebilirler. 

            Madde 33 - İdare Heyeti azaları hakkında tatbik  olunan  22  nci  ve  23  üncü maddelerin  hükümleri  haysiyet Divanı azaları için de caridir. 

            Madde 34 - Haysiyet Divanı azaları ilk toplantıda kendi aralarında bir reis,bir reis vekili ve bir sözcü seçerler.

            Müzakere zabıt ve kararları gizli olup, reisin mesuliyeti altında emin bir yerde  muhafaza edilir. 

            Madde 35 - Haysiyet Divanı toplanmasına lüzum görüldüğü zaman taahhütlü bir  mektupla  veya  imza  muka- bilinde en az  bir  hafta  evvel  azalara  yazılı  olarak  keyfiyet  bildirilir. Toplantıya gelmiyecek azalar toplantıdan üç gün evvel reise yazı ile  mazeretlerini bildirmeye mecburdurlar. 

            Azaların mazereti halinde heyet yukardaki müddetle mukayyet olmamak üzere çağrılacak yedek- lerle tamamlanır. Üç defa mazeretsiz olarak toplantıya gelmiyen aza istifa etmiş sayılır. 

            Madde 36 - Haysiyet  Divanı   azaları  bitaraflıklarını  şüpheye  düşürecek  bir  vaziyetin   mevcudiyeti  halinde reddolunabilir. Ret talebinde bulunan  kimse  iddiasını  delilleri ile birlikte bitdirmeye mecburdur. Bu takdirde  reddolunan  asıl  azanın  yerleri  yedeklerle  ikmal edilmek ve reis ile vekilinin birlikte reddi halinde gizli  reyle geçici bir reis seçilmek suretiyle evvelemirde ret talebi incelenir. 

            Ret kabule şayan görülürse esas mesele  bu  heyet  tarafından  tetkik  edilerek  karara  bağlanır. Reddin asılsızlığı anlaşıldığı veya ret talebi kabule şayan görülmediği  takdirde talebin reddine karar verilmekle beraber ayrıca (25) liradan (50) liraya  kadar para cezası ödenmesine de karar verilebilir. 

            Reddedilenlerin çokluğu dolayısiyle Haysiyet Divanının  yedeklerle  dahi  teşkiline  imkan  görüle- mezse ret talebi en yakın Tabip Odası Haysiyet Divanında incelenir ve yukardaki  hükümler  bu  takdirde dahi aynen tatbik olunur. 

            Red  talebinin  reddi  hakkındaki  kararlara  ancak  esas  mesele  ile   birlikte   Yüksek   Haysiyet Divanına itiraz olunabilir. 

            Madde 37 - Aşağıdaki vaziyette bulunan Haysiyet Divanı azaları heyete  katılamazlar:

            I -İncelenen mesele ile alakası bulunanlar,

            II-Hakkında inceleme yapılan kimsenin usul veya füruundan olanlar. 

            Ana baba bir veya baba bir yahut ana bir kardeşler, amca, dayı, hala ve teyzeler, 

            III-Evlilik zail olmuş olsa bile karı ile koca ve bunların usul ve füruu, 

            IV - Evlatlık ile evlat edinenler. 

            HAYSİYET DİVANININ VAZİFE VE SALAHİYETLERİ 
            Madde 38 - Haysiyet Divanı, odaya  girmiyen  veya  kanunun  kendisine  tahmil  ettiği  diğer vecibeleri yerine getirmiyenler hakkında inzibati ceza verir: 

            Madde 39 - Haysiyet Divanı, odaya  girmiyen  veya  kanunun  kendisine  tahmil  ettiği  diğer vecibeleri yerine getirmiyenler hakkında aşağıdaki inzibati ceza verir. 

            a)Yazılı ihtar,

            b)(25) liradan (100) liraya kadar para cezası, 

            c)15 günden 6 aya kadar geçici olarak sanat icrasından meni, 

            d)Bir, mıntıkadaki üç defa sanat icrasından meni cezası almış olanlan  o  mıntıkada  çalışmaktan meni. 

            Haysiyet divanları, bu cezaların verilmesinde sıra gözetmeksizin geniş takdir hakkını kullanırlar. 

            Madde 40 - Haysiyet divanları tarafından verilen yazılı ihtar ve 100 liraya kadar olan para cezası katı olup derhal tatbik olunur. Bu kararlar alehhine hiçbir mercie başvurulamaz. Geçici olarak sanat icrasından veya bir mıntıkada çalışmaktan meni cezasına itiraz, kararın azaya tebliğinden itibaren 15 gün zarfında  yazılı  olarak  ve karar aleyhindeki müdellel müdafaa ile birlikte, Yüksek Haysiyet Divanına gönderilmek üzere Oda İdare Heyeti Reisliğine imza mukabilinde verilir. Böyle bir itiraz olmasa dahi geçici olarak sanattan veya bir mıntıkada çalışmaktan men kararı İdare :Heyeti Reisliğince Yüksek Haysiyet Divanına gönderilir. Bu kararlar Yüksek Haysiyet Divanına tasdik edildikten sonra yürürleğe girer.

            TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİNİN MERKEZ TEŞKİLATI 
            Madde 41 -  Türk Tabipleri Birliğinin merkez teşkilatı; Yüksek Haysiyet Divan, Tabip Odaları, Merkez Konseyi ve Büyük Kongreden teşekkül eder.

            YÜKSEK HAYSİYET DİVANI 
            Madde 42 - Yüksek Haysiyet Divanı 12 asıl ve üç müşavir azadan teşekkül eder. Divan Ankara'da Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletinde toplanır. 

            Asıl azalar her toplantı müddeti için aralarından gizli reyle bir reis seçerler. 

            I. Asıl azalar şunlardır:

            a) Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaleti Müsteşarı, 

            b) Tıp fakültelerinden birer deontoloji profesörü, 

            c) Temyiz Mahkemesince daire azaları arasından seçilecek bir temsilci,

            d) Devlet Şurasınca daire azaları arasından seçilecek bir temsilci, çalışmış ve biri asker olmak üzere 4 tabip ile aynı sayıda aza, 

            f) Büyük Kongrece gizli reyle seçilecek ve meslekte en az 20 sene çalışmış iki diş tabibi ile 2 yedek diş tabibi,

            g) Tabip Odaları Merkez Konseyinin temsilcisi, 

            II - Müşavir azalar:

            a) Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaleti Zatişleri ve Mumelet Umum Müdürü, 

            b) Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletinde tabip odaları ile ilgili dairenin temsilcisi, 

            c) Genelkurmay Sağlık Dairesi Personel Şubesi Müdürü, 

            Müşavir azalar müzakerelere iştirak ederleri ancak rey veremezler.

            Madde 43 -  İdare heyeti azaları hakkında tatbik olunan 22 ve 23 üncü maddelerin  hükümleri Büyük Kongrece seçilen Yüksek Haysiyet Divanı azaları için de caridir. 

             Madde 44 -Yüksek Haysiyet Divanına seçilen asıl ve  yedek  azaların  müddeti  2  yıldır.  Eski  azalar yeniden seçilebilir. Açılan azalığa rey sırasına göre yedeği getirilir. 
 
             Madde 45 -  Yüksek Haysiyet Divanı, asıl azalarının üçte iki ekseriyeti ile toplanır  ve mevcudun üçte  iki  ekse- riyeti ile karar verir. 

             Madde 46 -   Mıntıka Haysiyet Divanı  kararlarının  Yüksek  Haysiyet  Divanında  müzakeresi sırasında ilgililerin istekleri üzerine yazılı veya sözlü müdafaası  alınır. 

             Madde 47 - Yüksek Haysiyet Divanı, oda Haysiyet Divanlarından  gelecek  kararları  inceledikten  sonra kararı uygun bulmazsa, bu husustaki mütalasiyle birlikte  bahis  konusu  kararı  ilgili haysiyet divanına iade eder. 

             Oda  Haysiyet  divanından  gelecek  ikinci  karar  üzerine  vereceği kararlar katidir. 

            Yüksek Haysiyet Divanının verdiği kararlar kati olup aleyhine hiçbir mercie başvurulamaz. Bu kararlar Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaleti kanalı ile ilgili oda Haysiyet Divanına bildirilir. 

             Madde 48 - Yüksek Haysiyet Divanı Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletinin daveti ile senede iki defa Nisan ve Kasım aylarında toplanır. Lüzumlu halinde Divan fevkalede toplantıya çağrılabilir. 

             Madde 49 -  Memur olsun, serbet olsun Yüksek Haysiyet Divanı kararı ile geçici  olarak sanat icrasından menedilen azalar, hiçbir suretle sanatlarını icra  edemiyecekleri   gibi   hasta   kabul   ettikleri   yerler  de kapatılır. 

             Bu karar ilgililerce  bilinmek  üzere  Sağlık  ve  Sosyal  Yardım  Vekaletince  münasip  görülecek yollarla ilan olunur ve tatbiki sağlanır. 

             Sanat icrasından meni müddetince  memur   azaların   memuriyetleri   ile   ilgili   vazifelerine halel gelmez. 

             Madde 50 -  Yukardaki madde hükmüne göre sanat icrasından menedilen  tabip  ve  diş  tabipleri kati karara rağmen  sanatlarını  yaparlarsa  Haysiyet  Divanınca  ayrıca  (100) liradan (1 000) liraya kadar para cezasına çarptırılır. 

             Madde 51 - Her türlü oda aidatı ile para cezalarını tebliğ tarihinden itibaren 30 gün zarfında  ödemiyenler hakkında İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre takibat yapılır.

             Madde 52 -  Yüksek Haysiyet Divanı azalarının huzur hakları ve yollukları ve zaruri masrafları birlik bütçesinden ödenir. Bu huzur hakları  ve  yollukların  miktarı  merkez konseyince hazırlanacak bir talimatname ile tesbit edilir. 

             TÜRK TABiPLERi BiRLiĞi MERKEZ KONSEYİ 
             Madde 53 - Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi  meslek   hayatının   türlü   halleri  ile ilgili işlere bakmak ve bu kanunda derpiş edilen hükümleri uygulamak üzere   kurulmuştur. 

             Madde 54 -  Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi,Türk Tabipleri  Birliğini dahile ve harice karşı temsil eder. 

             Madde 55 - Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinin çalışma  yeri İstanbul'dur. 

             Merkez  Konseyi  18 inci  madde  hükümlerine göre  Büyük Kongrenin gizli reyle seçeceği 7 asıl aza ile 7 yedek azadan teşekkül eder. 

             Konseyi kongrenin gizli reyle seçeceği (5) tabip, (2) diş tabibi ile (3) denetçiden terekküp eder. Konseyin müddeti iki yıldır. 

            Konsey seçiminden asıl aza sayısınca ve gizli reyle aynı sayı ve nispette yedek aza da seçilir. 

            Madde 56 - Konsey azaları kendi aralarından bir Reis, bir İkinci Reis, biri Umumi   Katip, bir Muhasip ve bir de Veznedar  seçerler  ve  haftada  en  az  bir  defa  toplanırlar.  Üst  üste üç belli toplantıya mazeretsiz olarak gelmiyen azalar istifa etmiş  sayılır. Umumi Katibe kongrece tesbit edilecek tazminat verilir. 

             Madde 57 - Türk Tabipleri Birliği Merkez  Konseyine  seçilen  azaların İstanbul'da   oturmaları  şarttır. Seçimin ekseriyet kazandığı halde  İstanbul 'da  oturmak  istemeyen  veya  İstanbul'dan ayrılan üyelerin yerine yedeklerinden, rey ve meslek sırası gözetilmek üzere, İstanbul'da oturmayı kabul eden azalar getirilir.

            Madde 58 -  Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyince çalıştırılacak memur ve müstahdemlerin  sayı  ve  ücretleri kongrece tesbit edilir. Bu memurları Konsey tayin  eder. 

             Madde 59 - Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinin vazifeleri şunlardır: 

             a) Lüzumu halinde tabip odaları idare heyetlerini ilgili makamlar nezdinde temsil  etmek. 

             b) Birliğin tabip odaları ile ilgili işlerini takip etmek. 

             c) Tabip odalarının çalışmalarını ve muamelelerini ahenkleştirmek, takip ve murakabe  etmek. 

             d) Yılda bir defa büyük Kongreyi toplamak. 

             e) Tabip odalarının dahili nizamnameleriyle diğer hususlar  ve  lüzum  görülecek  diğer işlere dair hazırlıyacağı nizamname ve talimatnameleri Kongrenin tasvibine  arzetmek. 

             f) Türk Tabipleri Birliği azalarını sosyal sigortaya  teşvik  ve  isteklilerin bu  husustaki işlerini teshil ve tanzim etmek, 

             g) Meslektaşların  birbiri ile ve hastaları ile münasebetlerini düzenliyen deontoloji  nizamnameleri hazırlamak, 

             h) Lüzum görülecek hallerde (61 ) inci   madde   hükümlerine   uygun   şekilde   büyük    Kongreyi fevkalade toplantıya çağırmak. 

            BÜYÜK KONGRE 
            Madde 60 - Büyük Kongre Tabip  Odaları  Umumi  Heyetince gizli reyle seçilen temsilcilerden teşekkül eder. Azası  (200)'e kadar olanlar (3), (500)'e kadar olanlar (5) ve (500)'den yukarı olanlar  (7) temsilci ve aynı sayıda yedek seçerler.  (3) ve (5) temsilci gönderen odalar temsilcilerinden en az (2) si diş tabibi olacaktır. 

            Temsilcilerin ilgili odanın azası olması şarttır.  Kongreye  gidecek  temsilcilere  mensup oldukları odalarca bütçelerinde gösterilen yol ve zaruri masrafları ödenir. Bu suretle Kongreye iştirak edecek asker ve  sivil,  Devlet  daire  ve  müessese  memuru  tabiplere Kongrenin devamı müddetince ilgili müessese, daire veya Vekaletce gerekli  mezuniyet verilir. 

             Madde 61 - Büyük  Kongre  temsicilerinin mutlak ekseriyeti ile toplanır. İlk toplantıda bu ekseriyet elde edilmezse, iki gün sonra hazır bulunan azalarla toplaantısını yapar Büyük Kongre Konsey reisi tarafından açıldıktan sonra bir Reisle bir Reisvekili ve iki Katipten müteşekil kongre divanını seçer. 

             Kararlar mevcut temsilcilerin oy çokluğu ile alınır. 

            Madde 62 - Büyük Kongre her yıl Haziran'ın ikinci yarısında toplanır. 

            Vazifeleri  şunlardır: 

            1 - Merkez Konseyinin yıllık çalışma raporunu ve murakıpların raporunu incelemek, 

            2 - Merkez Konseyinin bilançosunu tetkik ve kabulü halinde ibra etmek, 

            3 - Bütçeyi tasdik etmek, 

            4 - Merkez konseyince teklif edilen mevzuları müzakere etmek, 

            5 - Merkez Konseyi azalarını seçmek, 

            6 - Yüksek Haysiyet Divanı azalarını seçmek, 

            7 - Üç murakıp seçmek, 

            8 - Tabip odalarının ihtiyaçlarını tesbit etmek, 

            9- Tabip odalarının içişlerini müzakere etmek, 

             10 - Tabip odalarının  Merkez  Konseyine   gönderdikleri   yıllık   çalışma   raporları hakkında bilgi edinmek, 

            11 - Kongreye arzedilen dilekleri müzakere ve yapılması gereken işleri tesbit  etmek. 

             Madde 63 -  Büyük Kongrede yapılacak seçimlerin  rey  pusula  ve  mazbataları  sonraki seçimin yapılmasına kadar konseyce muhafaza edilir. 

            TABİPLERE İŞ GETİRENLER 
            Madde 64 -  Ücret ve her hangi bir menfaat mukabilinde tabiplere iş   getirenler   veya   delalet   edenlere,  üç aydan bir seneye kadar hapis cezası verilir.

             Bu suretle  hareket  edenler memur iseler ceza yarısına kadar artırılır. 

            GEÇİCİ HÜKÜMLER 
            Geçici Madde 1 - Bu kanunun neşri tarihinde birden fazla müessese  veya  dairede  vazifeli olan tabipler durumlarını 6 ay zarfında 5 inci madde hükmüne intibak  ettirmek mecburiyetindedirler. 

            Geçici Madde 2 - Bu Kanunun neşri tarihinde  mevcut  permili   dişçiler   hakkında   da  bu kanun hükümleri tatbik olunur. 

            Geçici Madde 3 - Bu kanunun neşri tarihinden itibaren bir ay içinde halen mevcut  etibba odaları umumi heyetleri  toplıyarak   ilk   Büyük   Kongre   için   aralarından 15  tabip ve 5 diş tabipi temsilci seçerler. 

            İl Büyük Kongre kanunun neşri tarihinden sonra üç ay içinde Sağlık ve  Sosyal   Yardım  Vekale- tinin daveti ile Ankara'da toplanır ve Merkez Konseyi ile Yüksek Haysiyet  Divanı  azası  ve murakıplarını seçer. 

            Merkez Konseyi 15 gün içinde toplanarak yeniden kurulacak tabip odalarının  merkez   ve  hudutlarını tesbit ve mıntaka teşkili ile ilgili işleri yapar . 

            Kurulun   tabip   odaları   kendilerine   Konseyce   yapılan  tebligattan itibaren bir ay içinde umumi heyetlerini toplıyarak idare heyetlerini,  Haysiyet Divanı   azalarını,  murakıplarını ve Büyük Kongreye gidecek temsilcilerini seçerler. 

            Mütaakip Büyük Kongrede bütün seçimler yenilenir. 

            Geçici Madde 4 - Bu kanunun neşrinden sonra mıntakalarda  bulunan  etibba  odalarının  menkul ve gayrimenkul mallarının mülkiyeti bütün hak ve vecibeleri ile birlikte  bu  kanunda  mıntakada kuru- lacak tabip  odasına  intikal  eder.   Bu  menkullerin  Merkez  Konseyince takdir edilecek bir miktarı mıntıkadan  ayrılarak   yeniden   kurulacak   olan  tabip odasına veya odalarına yardım olarak tahsis edilir. 

             Madde 65 -  Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer. 

             Madde 66 -  Bu kanunun hükümlerini icraya Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet  Vekilleri memurdur.