Milletlerarası Sözleşmeler  
Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Müşterek Enfrastrüktür Programı gereğince Türkiye’de yapılacak inşa ve tesis işlerine dair Kanun
 

             Madde1- Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Müşterek Enfrastrüktür programı gereğince Türkiye’de yapılması kararlaştırılan bilûmum inşa ve tesis işleri 1050 sayılı Muhasebet Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ve ekleri hükümleriyle mukayyet olunmadan İcra Vekilleri Heyetince tesbit olunacak esaslar dairesinde ve bu işlerle tavzif kılınacak Devlet Daire ve Müesseseleri ve İktisadi Devlet Teşekkülleri eliyle yaptırılır.

             Madde 2- Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Müşterek Enfrastrüktür fonundan tahsisat gelinceye kadar alelhesap masraf ihtiyar etmek lâzımgeldiği konulan tahsisat;

             a) Enfrastrüktürün icabettirdiği her türlü masraflar karşılığı olarak bütçeye konulan tahsisat;

             b) İcra Vekilleri Heyetince inşa ve tesis işleri ile vazifelendirilen Devlet Daire ve Müesseseleriyle Devlet İktisadi Teşekküllerinin ayırabilecekleri pararlar;

             c) Hazinece bu maksat için verilecek avanslar ile karşılanır.

             Şu kadar ki, yukardaki bentler hükmüne tevfikan temin edilecek meblâğın yekûnu, Müşterek Enfrastrüktür fonundan her dilim için Türkiye’ye tahsisi kesbikatiyet eden miktarı tecavüz edemiyeceği gibi, her tesis için de Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı ile mutabık kalınan keşif bedelinden ziyade olamaz.

             Madde 3- Müşterek Enfrastrüktür fonundan tahsil olunan paralarla ikinci maddede yazılı meblâğlar, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasında açtırılacak hesaplara kaydolunur.

             Madde 4- Müşterek Enfrastrüktür fonundan tahsil olunacak paralar, bir taraftan Muvazenel Umumiye Kanununa bağlı (B) işaretle cetvele irat, diğer taraftan Milli Savunma Vekâleti Bütçesinde açılacak hususi bir fasla tahsisat kaydolunarak Hazine avanslarına veya müesseselerin kaynakmarından bu işlere harcanmış olan paralara mahsup veya Genel Bütçedeki tertibine naklolunur.

             Madde 5- Her dilimden Türkiye’de icrası mukarrer inşa ve tesis işlerinin intacının mütaakıp yapılacak katî mahsup neticesinde mahsubu yapılamayan Hazine avansları ve sair muvakkat sarfiyat, mahsup ameliyesini takip eden ilk malî yıl bütçesine konulacak tahsisatla mahsup ve itfa edilir.

             Madde 6- Birinci madde gereğince İcra Vekilleri Heyeti tarafından Müşterek Enfrastrüktür tesislerin yapmakla görevlendirilecek Devlet Daire ve Müesseseleriyle İktisadi Devlet Teşekkülleri, Kuzey Atlantik Andlaşması teşkilâtınca tâyin edilen devreler içinde intaç edilen ve edilecek inşa ve tesis işlerine ait ve mezkûr teşkilâtça tesbit edilen esaslar dairesinde hazırlayacakları raporları en geç devreyi takip eden 15 gün içinde Dışişleri Vekâletine tevdie mecburdurlar. 

             Madde 7- Birinci maddede zikri geçen inşaat ve tesisatın yapımı ile ilgili her nevi döviz transferlerinin şartlarını tesbite İcra Vekilleri Heyeti salâhiyetlidir.

             Madde 8- Müşterek Enfrastrüktür fonundan alınacak tahsisatın mal veya hizmet şeklinde verilmesi takdirinde, bunları ait oldukları hesaplara intikalinde, mutabık kalınan kıymetleri nazarı itibara alınır.

             Madde 9- Bu kanun hükmüne göre yapılacak inşa, tesis, ihale, avans, tediye, tahsil ve mahsup safhalarına ait muamelelerin takip ve intacı ve Müşterek Enfrastrüktür programı işleriyle ilgili sair muamelâtın idaresi ve koordine edilmesi, İcra Vekilleri Heyeti karariyle tesbit edilecek vekâletler mümessillerinden mürekkep bir heyet tarafından ifa olunur.

             Bu heyet, ilgili vekâlet ve müesseselerle işbirliği halinde, işbu kanun hükümleri dairesinde cereyan edecek muhabere ve muhasebe işlerini yürütmek üzere ilgili vekâletler memurlarından mürekkep bir büro teşkil eder.

             Madde 10- Vergi, resim ver harçlardan mümkün olanlarının, birinci maddede mezkûr inşa ve tesis işlerinin maliyetine sirayetlerini kısmen veya tamamen önlemek maksadiyle gerekli tedbirlerin ittihazına İcra Vekilleri heyeti salâhiyetlidir.

             Madde 11- Bu  kanun neşri tarihinde meriyete girer.

             Madde 12- Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.