vergi mevzuatı
 
 
AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA KANUN    
 
KABUL TARİHİ : 21.07.1953
KANUN NO : 6183
 
RESMİG.TARİHİ : 28.07.1953
RESMİ G. NO : 8469
 
DÜSTUR NO : 3 TERTİP 34
DÜSTUR SAYFA : 1658
 
 
BİRİNCİ KISIM
GENEL ESASLAR
BİRİNCİ BÖLÜM 
KANUNUN ŞUMULÜ, TERİMLER, VAZİFELER VE SALAHİYETLER
Madde   1 : KANUNUN ŞUMULÜ  
Madde   2 : TAHSİLİ, TAHSİLİ EMVAL KANUNUNA ATFEDİLEN ALACAKLAR  
Madde   3 : KANUNDAKİ TERİMLER  
Madde   4 : SALAHİYETLİLER VE MESULİYETLERİ  
Madde   5 : TAKİBATA SALAHİYETLİ TAHSİL DAİRESİ  
Madde   6 : YARDIM MECBURİYETİ  
Madde   7 : BORÇLUNUN ÖLÜMÜ  
Madde   8 : TEBLİĞLER VE MÜDDETLERİN HESAPLANMASI 
İKİNCİ BÖLÜM 
AMME ALACAKLARINININ KORUNMASI
I TEMİNAT HÜKÜMLERİ 
Madde   9 : TEMİNAT İSTEME  
Madde 10 : TEMİNAT VE DEĞERLENMESİ  
Madde 11 : ŞAHSİ KEFALET 
Madde 12 : TEMİNAT HÜKMÜNDE OLAN EŞYA  
II İHTİYATİ HACİZ 
Madde 13 : İHTİYATİ HACİZ  
Madde 14 : İHTİYATİ HACİZDE BORÇLU TARAFINDAN GÖSTERİLECEK TEMİNAT  
Madde 15 : İHTİYATİ HACZE İTİRAZ  
Madde 16 : İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI  
III İHTİYATİ TAHAKKUK 
Madde 17 : İHTİYATİ TAHAKKUK 
Madde 18 : İHTİYATİ TAHAKKUKUN NETİCELERİ  
Madde 19 : İHTİYATİ TAHAKKUKUN DÜZELTİLMESİ  
Madde 20 : İHTİYATİ TAHAKKUKA İTİRAZ 
IV DİĞER KORUMA HÜKÜMLERİ 
Madde 21 : AMME ALACAKLARINDA RÜÇHAN HAKKI  
Madde 22 : AMME ALACAKLARINI KESİP ÖDEMEK MECBURİYETİNDE OLANLAR 
Madde 23 : TAHSİL EDİLEN AMME ALACAKLARINDAN YAPILACAK REDDİYAT SEBEBİYLE MAHSUPLAR 
Madde 24 : İPTAL DAVASI AÇILMASI 
Madde 25 : İPTAL TALEBİNDE MUHATAP  
Madde 26 : HÜKÜMSÜZ SAYILMADA ZAMANAŞIMI 
Madde 27 : İVAZSIZ TASARRUFLARIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ  
Madde 28 : BAĞIŞLAMA SAYILAN TASARRUFLAR  
Madde 29 : HÜKÜMSÜZ SAYILAN DİĞER TASARRUFLAR  
Madde 30 : AMME ALACAĞININ TAHSİLİNE İMKAN BIRAKMAMAK MAKSADİYLE YAPILAN TASARRUFLAR  
Madde 31 : ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HAKLARI VE MECBURİYETLERİ  
Madde 32 : TAFSİYE HALİNDE VAZİFELİLER  
Madde 33 : TASFİYE HALİNDE MESULİYET  
Madde 34 : ORTAKLIĞIN FESHİNİ İSTEME 
Madde 35 : LİMİTED ORTAKLIKLARIN AMME BORÇLARI  
Madde 36 : BİRLEŞME , DEVİR VE ŞEKİL DEĞİŞTİRME HALLERİ 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
ÖDEME
Madde 37 : ÖDEME ZAMANI VE ÖNCE ÖDEME  
Madde 38 : TAKSİTLERİN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ  
Madde 39 : ÖDEME YERİ 
Madde 40 : ÖDEME ŞEKLİ, MAKBUZ  
Madde 41 : HUSUSİ ÖDEME ŞEKİLLERİ  
Madde 42 : ÇEKLE VEYA MÜNAKALE EMRİ İLE ÖDEMEYE AİT HUSUSİ HÜKÜMLER  
Madde 43 : ÇEKLERDE TANZİM TARİHİ  
Madde 44 : HUSUSİ ÖDEME ŞEKİLLERİNDE ÖDEME TARİHİ  
Madde 45 : VERGİ CÜZDANLARI  
Madde 46 : ÖDEMENİN İSPATI  
Madde 47 : ÖDEMENİN MAHSUP EDİLECEĞİ ALACAKLAR 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TECİL, TEHİR, GECİKME ZAMMI
Madde 48 : TECİL 
Madde 49 : İCRANIN KAZA MERCİLERİNCE TEHİRİ  
Madde 50 : ÖLÜM HALİNDE TAKİBİN GERİ BIRAKILMASI  
Madde 51 : GECİKME ZAMMI, NİSPET VE HESABI 
Madde 52 : GECİKME ZAMMINDA TATBİK MÜDDETİ VE DİĞER HÜKÜMLER  
Madde 53 : KÖYLERDE GECİKME ZAMMI 
İKİNCİ KISIM
AMME ALACAĞININ CEBREN TAHSİLİ
BİRİNCİ BÖLÜM
CEBREN TAHSİL VE TAKİP ESASLARI
Madde 54 : CEBREN TAHSİL VE ŞEKİLLERİ  
Madde 55 : ÖDEME EMRİ   
Madde 56 : TEMİNATLI ALACAKLARDA TAKİP  
Madde 57 : KEFİL VE YABANCI ŞAHIS VEYA KURUMLAR MÜMESSİLLERİNİ TAKİP   
Madde 58 : ÖDEME EMRİNE İTİRAZ  
Madde 59 : MAL BİLDİRİMİ   
Madde 60 : MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMIYANLAR  
Madde 61 : MAL EDİNME VE MAL ARTMALARI  
Madde 62 : HACİZ 
Madde 63 : DİĞER HAKLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ  
Madde 64 : HACİZ VARAKASI  
Madde 65 : KÖYLERDE HACİZ   
Madde 66 : BORÇLU ELİNDE HACZEDİLEN MALLARA KARŞI İSTİHKAK İDDİALARI  
Madde 67 : ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ELİNDE HACZEDİLEN MALLARA KARŞI İSTİHKAK İDDİALARI  
Madde 68 : İSTİHKAK İDDİALARI İLE İLGİLİ DİĞER HÜKÜMLER  
Madde 69 : AMME İDARELERİ ARASINDA HACZE İŞTİRAK  
Madde 70 : HACZEDİLEMİYECEK MALLAR   
Madde 71 : KISMEN HACZEDİLEBİLEN GELİRLER    
Madde 72 : YETİŞMEMİŞ MAHSULLERİN HACZİ  
Madde 73 : HACZİN NETİCELERİ   
Madde 74 : PARAYA ÇEVİRME  
Madde 75 : ACİZ HALİ   
Madde 76 : ACZİN NETİCELERİ 
İKİNCİ  BÖLÜM
MENKUL MALLARIN HACZİ VE SATIŞI
Madde 77 : MENKUL MALLARIN HACZİ  
Madde 78 : HACİZ SIRASINDA BULUNACAKLAR VE HACİZ ZAPTI  
Madde 79 : ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARDAKİ MENKUL MALLARIN, ALACAK VE HAKLARIN HACZİ  
Madde 80 : ZOR KULLANMA  
Madde 81 : HACİZDE DEĞERLEME  
Madde 82 : HACZEDİLEN MENKUL MALLARIN KORUNMASI  
Madde 83 : MENKUL MALLARI KORUYACAK OLANLARIN MECBURİYET VE MESULİYETLERİ  
Madde 84 : MENKUL MALLARIN SATIŞI  
Madde 85 : SATIŞ ŞEKLİ, ARTIRMA VE İLAN  
Madde 86 : MÜŞTERİNİN MALI ALMAKTAN VAZGEÇMESİ    
Madde 87 : SATILAMIYAN MENKUL MALLAR  
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GAYRİMENKUL MALLARIN HACZİ VE SATIŞI 
Madde 88 : GAYRİMENKUL MALLARIN, GEMİLERİN HACZİ    
Madde 89 : HACZİN REHİNLİ ALACAKLILARA BİLDİRİLMESİ    
Madde 90 : SATIŞ VE SATIŞ KOMİSYONLARI    
Madde 91 : GAYRİMENKULLERE DEĞER BİÇME 
Madde 92 : GAYRİMENKULLERİN SATIŞ ŞARTNAMESİ    
Madde 93 : GAYRİMENKUL SATIŞINDA İLAN   
Madde 94 : GAYRİMENKUL MALLARIDA ARTIRMA VE İHALE  
Madde 95 : ARTIRMANIN UZATILMASI   
Madde 96 : İHALENİN YAPILAMAMASI   
Madde 97 : GAYRİMENKUL SATIŞ BEDELİNİN TAHSİLİ   
Madde 98 : GAYRİMENKULLERİN TEFERRUĞU VE GERİ VERİLMESİ  
Madde 99 : İHALENİN NETİCESİ FESİH VE TESCİL  
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İFLAS YOLİYLE TAKİP VE KONKORDATO 
Madde 100 : İFLAS YOLUYLA TAKİP   
Madde 101 : KONKORDATO
ÜÇÜNCÜ KISIM
ZAMANAŞIMI, TERKİN, YASAKLAR VE CEZALAR VE SON HÜKÜMLER 
BİRİNCİ BÖLÜM
ZAMANAŞIMI VE TERKİN 
Madde 102 : TAHSİL ZAMANAŞIMI   
Madde 103 : ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ   
Madde 104 : ZAMANAŞIMININ İŞLEMEMESİ  
Madde 105 : TABİİ AFETLER SEBEBİYLE TERKİN   
Madde 106 : TAHSİL İMKANSIZLIĞI SEBEBİYLE TERKİN  
İKİNCİ BÖLÜM
YASAKLAR VE CEZALAR
Madde 107 : SIRRIN İFŞASI   
Madde 108 : ARTIRMALARA KATILAMIYACAK VE ARTIRMALARDA MAL SATIN ALAMIYACAK OLANLAR 
Madde 109 : TAKDİR MUAMELELERİNE VE KARARLARA İŞTİRAK EDEMİYECEK OLANLAR  
Madde 110 : AMME ALACAĞININ TAHSİLİNE ENGEL OLANLAR   
Madde 111 : GERÇEĞE AYKIRI BİLDİRİMDE BULUNANLAR   
Madde 112 : MAL EDİNME VE ARTMALARINI BİLDİRMİYENLER 
Madde 113 : AMME BORÇLUSUNA AİT ELLERİNDE BULUNDURDUKLARI MALLARI BİLDİRMİYENLER  
Madde 114 : İSTENECEK BİLGİLERİ VERMİYENLER   
Madde 115 : SUÇLARIN TAKİBİ  
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER 
Madde 116 : KALDIRILAN KANUN VE HÜKÜMLER   
Geçici Madde 1 : TAHSİLİ EMVAL KANUNUNA GÖRE BAŞLAMIŞ TAKİPLER   
Geçici Madde 2 : BU KANUNUN NEŞRİ TARİHİNDE GECİKME ZAMMINA TABİ OLMIYAN AMME ALACAKLARI   
Geçici Madde 3 : BU KANUNA GÖRE TAKİP EDİLECEK VAKIF MUKATAA VE MÜECCELELERİ   
Madde 117 : YÜRÜRLÜK 
Madde 118 : YÜRÜTMEYE MEMUR OLANLAR