İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
HARCIRAH KANUNU


KISIM I
UMUMİ HÜKÜMLER
       KANUNUN ŞÜMULÜ
        Madde 1 - a) Umumi Muvazeneye dahil dairelerle mülhak ve hususi bütçeli idareler (Köy bütçeleri hariç) ve bunlara bağlı sabit ve mütedavil sermayeli müesseseler;

            b) Hususi kununlarla kurulmuş banka ve teşekküller; (Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı ile Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı hariç);

            c) Yukarıdaki (a) ve (b) fıkralarında yazılı daire, idare, banka, teşekkül ve müesseselerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları teşekkül ve müesseseler;

            Tarafından ödenecek harcırah bu kanun hükümlerine tabidir.
 

            REİSİCUMHURUN SEYAHAT MASRAFLARI
            Madde 2 - Reisicumhurun memleket iç ve dışındaki seyahatleri dolayısiyle vakı bilcümle masrafları bu kanun hükümlerine tabi tutulmaksızın ödenir.

            TARİFLER
            Madde 3 - Bu Kanunda geçen;
            a) Kurum tabiri : Birinci maddenin (a), (b) ve (c) fıkralarında yazılı daire, idare, banka, teşekkül ve müessesleri;

            b) Memur tabiri : Barem kanunları hükümlerine tabi olan aylıklı ve ücretli kimseleri;

            c) Hizmetli tabiri :Barem Kanunu hükümlerine tabi olmıyan daimi veya muvakkat müstahdemlerle kurumlarda yalnız ödenek veya gündelik mukabili çalışan kimseleri;

            d) Aile efradı tabiri : Memur ve Hizmetlinin, harcırah verilmesini gerektiren hadise sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi ile, yardım etmemesi halinde zarurete düşecek olan usul ve füruu ve erkek ve kız kardeşlerini;

            e) Bagaj tabiri : Memur ve hizmetlinin mensup olduğu kuruma veya şahsına ait olup resmi vazife için istimal olunabilecek eşya ile yolcunun bu seyahati için ihtiyacı bulunan zati eşyasından mütat surette taşınması mümkün olanları;

            İfade eder.

            HARCIRAH VERİLECEK KİMSELER VE İSTİSNALARI
            Madde 4 - Bu kanunda zikredilen ahvalde ancak:

            1. Birinci maddenin (a), (b) ve (c) fıkralarında yazılı kurumlardan aylık, ücret, ödenek ve yevmiye alan memur ve hizmetlilerle aileleri etradı ve aynı kurumlarda fahriyen çalışanlara;

            2. Uhdelerinde her hangi resmi bir vazife bulunmamakla beraber kurumlarca muvakkat bir vazife ile tavzif olunanlara;

            3. Kadro dolayısiyle açıkta kalan veya vekale emrine alınan memurlara ve bunların ailesi efradına;

            4. Hizmetlilerden cezaen olmamak üzere vazifelerine son verilenlere ve aileleri efradına;

            5. Memur veya hizmetlinin vefatında ailesi efradına, çocuklara terfik olunacak memur ve hizmetlilere;

            6. Mahkum veya mevkufların sevkine memur edilen jandarmalara;

            7. Re’sen veya isteği üzerine emekliye ayrılanlara tekrar hizmete alınmaları dolayısiyle kesilmiş olan emekli aylıkları iadeten tahsis olunanlara ve bunların ailesi efradına;

            8. Milli ve resmi spor temasları dolayısiyle seyahat edecek sporcu ve idarecilere;

            9. Birlik halinde yabancı memleketl ere gönderilecek ordu mensuplarına ve bunların memlekette bırakacakları aile efradına;

            10. Aile ile bir likte oturulması yasak edilen bölgelerdeki askeri şahısların aileleri efradına;

            Harcırah vrilir.

            Ancak,
            Becayiş olunanlarla bu kanunda aksine sarahat bulunmadıkça hizmetlilerden hademe, odaı, bekçi, kolcu, evrak dağıtıcı, işçi gibi mahalen temin ve tavzifleri mümkün ve mütat olan kimselere yeni veya açıktan vekaleten tayin veya nakil veyahut da vazifeye son verilme ve emeklilik hallerinin icbettirdiği seyahatler dolayısıyle ve vefatlarında aileleri efradına;

            Harcırah verilmez.

            HARCIRAHIN UNSURLARI
            Madde 5 - Harcırah; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva eder. İlgili, bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstahak olabilir.

            HARCIRAH HESABINDA ESAS TUTULACAK YOL
            Madde 6 - Harcırah, bu kanunda aksine sarahat bulunmadıkça, gidip gelmeye en müsait ve takibi mütat olan yolun daha az masrafı icabettireni üzerinden verilir.

            Bu yol, seyahatte geçen müddete göre memur veya hizmetlinin ve ailesi için ödenmesi lazımgelen yevmiye ile nakil vasıtası ücretleri yekunu nazarı itibara alınmak suretiyle memur veya hizmetlinin mensup olduğu dairece tesbit olunur.

            Ancak iki mahal arasında hem muayyen tarifeli ve hem de gayrimuayyen tarifeli nakil vasıtası işlemekte ise harcırah muayyen tarifeli nakil vasıtasına göre tahakkuk ettirilir.

            Birinci fıkraya göre takibedilmesi lazımgelen yoldan başka bir  yol takibi veya muayyen tarifeli nakil vasıtalarından başka bir vasıta ile seyahat edilmesinin işin icabına göre zaruri bulunması halinde, mütat yol veya muayyen tarifeli nakil vasıtasından başka yol ve vasıtaya ait masrafların kabulü merkezde amiri ita veya bu durumda olan amirlerin, taşrada memur veya hizmetlinin mensup olduğu kurumun amiri itası mevkiinde olan kimsenin veya mahallin en büyük askeri ve mülki amirinin önceden verilmiş yazılı bir emiri bulunmasın bağlıdır.

            HARCIRAH HESABINDA ESAS TUTULACAK AYLIKLAR
            Madde 7 - Harcıraha istihkakta, işgal edilen kadroya ait tutarlar esastır. Ancak kadro aylığı karşılık gösterilmek suretiyle yapılan tayinlerde müktesep hak olarak alınan aylık veya ücret tutarları nazarı itibara alınır.

            Hizmetlilerin harcırahı, aldıkları aylık ücret veya ödeneklerinin; yemiye ile çalışanlşarın harcırahı da gündeliklerinin 30 mislinin takabül ettiği en yakın aylık veya ücret tutarı üzerinden hesaplanır. Şu kadar ki, ücretli ve gündelikli olan hizmetlilerin harcırahları, hiçbir suretle 4 üncü derecedeki memurlara verilen miktarı geçemez.

            Terfian tayin edilenlerin harcırahı, yeni vazifelerine yapılan tayin şekline göre terfi ettikleri derece üzerinden birinci fıkradaki esaslar dairesinde ödenir.

            Vekaleten veya muvakkat kaza yetkisi ile başka bir mahalle gönderilenlere, asli vazifelerine ve gönderildikleri vazifenin kadro aylığına göre bu madde hükümlerine tevfikan verilmesi lazımgelen harcırahtan fazla olanı ödenir.

            UHDELERİNDE RESMİ BİR VAZİFE BULUNMIYANLARIN HARCIRAHI
            Madde 8 - Uhdelerinde bu kanuna göre harcırah verilmesini icabettirecek bir vazife bulunmıyanlardan; bu kanuna tabi kurumlarca muvakkat bir vazife ile tavzif edilen kimselere verilecek yol masrafı ve yevmiye, bunların bilgi seviyeleri ve faaliyet sahaları ile mahalli şartlar nazarı itibara alınarak 4 üncü dereceye kadar olan memurlardan her hangi birine verilen yol masrafı ve yevmiyeye kıyasen, ilgili dairece takdir olunur. Ancak ilgili Vekaletin tek lifi ve Maliye Vekaletinin muvafık mütalaası üzerine bu gibi kimselerden icabedenlere 4 üncü dereceden daha yüksek dereceli memurların müstahak bulunduğu yol masrafı ve yevmiye verilebilir.

            Mukavele ile istihdam edilip de mukavelede kendilerine verilecek harcırah hakında hususi hükümler bulunan kimseler hakkında madde hükmü tatbik olunmaz.

            DAİMİ VAZİFE HARCIRAHININ MEBDEİ
            Madde 9 - Daimi vazife harcırahı:

            a) İlk defa bir memuriyete tayin olunanlara tayinleri sırasında mütemekkin oldukları mahalden;

            b) Naklen veya tahvilen başka bir mahalle gönderilenlere, bu tayinleri sırasında mezunen başka bir mahalde bulunsalar dahi, eski memuriyetleri mahallinden;

            c) Muvakkat vazife ile vey vekaleten bir yerde bulundukları esnada asli vazife mahalli değişenlere eski memuriyetleri mahallinden;

            İtibaren verilir.

KISIM II
SEYAHAT VE VAZİFENİN MAHİYETİNE GÖRE VERİLECEK HARCIRAH

            YOL MASRAFI, YEVMİYE, AİLE MASRAFI VE YER DEĞİŞTİRME MASRAFININ BİRLİKTE VERİLMESİNİ İCABETTİREN HALLER
            Madde 10 - Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer dağiştirme masrafı aşağıdaki hallerde verilir:

            1. Yurt içinde veya dışındaki daimi bir vazifeye yeniden veya naklen tayin olunanlarla yabancı memleketlerdeki memuriyet merkezi tebdil olunan veyahut bu yerlerden yurt içinde diğer bir daimi vazifeye tayin edilen memur ve hizmetlilere yeni vazife mahallerine kadar;

            2. Emekliliğini isteyen veya emekliye sevkolunan memur ve hizmetlilerden (4 üncü maddenin son fıkrasında yazılı hizmetliler dahil) emekli aylıkları ilk defa bağlananların bu aylıklarını Türkiye dahilinde, tediye ettirecekleri mahalle kadar ve emekli aylığı almaya kesbi istihkak etmemiş olan memur ve hizmetliler için de, keza Türkiye dahilinde ikamet edecekleri yere kadar ve yanlız bir defaya ma hsus olmak üzere;

            3. Emekli iken Devlet hizmetine alındıktan sonra cezaen olmamak üzere vazifelerine son verilen memur ve hizmetlilerden emekli aylıkları iadeten tahsis edilenlere bu aylıklarını Türkiye dahilinde tesviye ettirecekleri mahalle kadar;

            4. Cezaen olmamak üzere kurumlarınca azifelerine son verilen hizmetlilerle terhis olunan yedek subay ve yedek askeri memurlara Türkiye dahilinde ikamet edecekleri yere kadar ve yalnız bir defaya mahsus olmak üzere;

            5. Kadro dolayısiyle açıkta kalan veya vekalet emrine alınan memurlara açık aylıklarını Türkiye dahilinde tesviye ettirecekleri yere kadar;

            6. Asilin vüruduna kadar muvakkaten gönderilmiş olmayıp da vekalet namı altında asaleten gönderilen ve vekalet müddeti belli olmıyan kumandan ve memurlara vazife mahallerine kadar.

            YOL MASRAFI, YEVMİYE VE YER DEĞİŞTİRME MASRAFI VERİLMESİNİ İCABETTİREN HALLER
            Madde 11 - Memur ve hizmetlilerden vefat edenlerle emekliye ayrıldıktan veya açığa çıktıktan sonra işlerinden ayrılış tarihinden itibaren altı ay içinde vefat edenlerden 10 uncu maddenin 2 nci bendi mucibince harcırah almamış olanların, bu kanuna göre harcıraha müstahak aile efradından her birine eski memuriyet veya ikamet mahallinden, Türkiye dahilinde dul ve yetim aylıklarını alacakları ve böyle bir aylığa istihkakı olmıyanların ikamet edecekleri mahalle kadar yol masrafı, yevmiye ve yer değiştirme masrafı verilir. 44 ve 45 inci maddelerin tatbikı suretiyle hesaplanacak olan bu yevmiye, yol masrafı ve yer değiştirme masrafı, aile efradından olup bu ailenin idaresini deruhde eden kimseye verilir.

            Aile inkısam ettiği takdirde yukarki esaslara göre hesaplanan yevmiye ve yer değiştirme masrafı yekünu, aile efradı adedine taksim edilerek elde olunacak mebaliğ, yol masrafı ile birlikte, harcırah olarak ilgililere verilir.

            Aile efradının hepsi küçüklerden ibaret ise bunlar gidecekleri mahalle kurumlarınca sevkolunur ve yukarki esaslara göre hesaplanacak harcırahlar küçüklerin seyahatı için zaruri bulunan masrafları tediye etmek üzere sevke memur kimseye emaneten tevdi olunur.

            4 üncü maddenin son fıkrası şümulüne giren hizmetlilerden vefat edenlerin dul ve yetim maaşı bağlanan aile efradına da bu madde esasları dahilinde harcırahı verilir.

            DAİMİ VEYA MUVAKKAT VAZİFE HALİNDE YOLDA VEYA VAZİFEYE BAŞLAMADAN VEFAT EDENLERİN HARCIRAHI:
            Madde 12 - Daimi veya muvakkat bir vazife ile bir tarafa gönderilenler yolda veya yeni vazife mahallinde işe başlamadan vefat eyledikleri takdirde ölüm mahalline kadar olan harcırahları hesap ve buna peşinen ödenmiş ve istirdadı kısmen veya tamamen imkansız bulunmuş olan nakil vasıtaları bilet ücretleri ilave olunur. Bu suretle tahakkuk edecek istihkak, verilmiş olan avanstan ziyade ise fazlası tasviye olunur, noksan ise farkı geri alınmaz. Ancak muvakkat vazife ile yabancı memleketlere gönderilenlerden vefat edenlerin bu suretle uhdelerinde bırakılacak fark, bunların bu kanuna göre müstahak bulundukları dış yevmiyelerin on günlüğüne tekabül eden miktarından fazla olamaz.

            YENİ MEMURİYET MAHALLİNDE İŞE BAŞLAMADAN VEYA YOLDA VEFAT HALİNDE AİLE HARCIRAHI
            Madde 13 - Daimi memuriyetle bir mahalle tayin olunup da yolda veya yeni memuriyet mahallinde işe başlamadan evvel vefat eden memur veya hizmetli ailesini birlikte götürmüş bulunuyorsa, harcıraha müstahak aile efradına ölümün vukubulduğu mahalden itibaren ve ailesini birlikte götürmemiş ise bunlara vefat tarihinde bulundukları mahalden itibaran, 11 ve 45 inci maddeler esaslarına göre harcırah verilir.

            MUVAKKAT VAZİFE HARCIRAHI (YOL MASRAFI VE YEVMİYE)
            Madde 14 - Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verilir ve hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ayrıca tediye olunur:

            1. Birinci maddede yazılı kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadiyle muvekkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere;

            2. Yeni ve eski memuriyetlerine mütaallik bir meseleden dolayı bu kanuna tabi kurumlarca açılan bir dava sebebiyle sanık veya davalı olarak (İşten el çektirilmiş olsun veya olmasın) başka bir yere gönderilenlerden lehinde netice hasıl olanlara;

            3. Memuriyet merkezlerinin bulunduğu mahal dışındaki bir vazifeye vekaleten gönderilenlere;

            4. Fiilen oturduğu mahalden gayrı bir yere açıktan vekaleten gönderilenlere (yalnız gidiş ve dönüşleri için);

            5. Muvakkat kaza salahiyeti ile gönderilenlere. (Yanlız gidiş ve dönüşleri için).

            ASKERİ BİRLİKLERDE HAREKATTA HARCIRAH:
            Madde 15 - Kıta halinde ve bir kumanda altında hareket eden askeri birliklere mensup subay ve askeri memurlarla astsubaylara ve sivil memur ve hizmetlilere yol masrafı ve yevmiye verilmez. Ancak bu hareket, kıtanın daimi yer değiştirmesi veya diğer kuruluşa girmesi için olursa bunlara aile ve yer değiştirme masrafı verilir.

            Subay, askeri memur ve astsubaylardan bir kıtayı bir yerden diğer muayyen bir yere götürmeye memur edilip bu vazifenin hitamında asıl birlikleri mahalline dönenlere yalnız dönüşleri için ve teslim ve tesellüm için birkaç erle başka mahalle gönderilenlere gidiş, dönüşleri için yol masrafı ve yevmiye verilir.

            Celp ve terhis eratını sevke memur edilen subay ve askeri memur ve astsubaylara gidişlerinde yalnız yevmiye ve dönüşlerinde yol masrafı ve yevmiye verilir.

            AİLE İLE BİRLİKTE OTURULMASI YASAK BÖLGELERE GELİŞ, GİDİŞTE AİLE HARCIRAHI
            Madde 16 - Seferberlikte veya fevkalade hallerde aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerden çıkarılacak veya yasak olan veya olmıyan bir bölgeden bu nevi bir bölgeye tayin veya naklolunacak askeri şahısların aile efradı için 45 inci maddenin son fıkrası ile 46 ncı maddenin 2 nci fıkrası hükümleri de nazarı itibara alınmak suretiyle;

            a) Aile ile birlikte oturulması yasak edilmiş olan bölgelerden çıkarılacak aile efradına ikamet edecekleri yere kadar;

            b) Aile ile birlikte oturulması yasak edilmiş olan yerden yasak edilmiş olmıyan bir yere tayin edilenlerin aile efradı için, bunların (a) fıkrasındaki ikamet yerlerinden yeni vazife mahalline kadar;

            c) Aile ile birlikte oturulması yasak edilmiş olan bir yerden yine böyle bir yere tayin edilenlerin aile efradı için, bunların evvelce oturduğu yerden ikamet edecekleri yeni mahalle kadar;

            d) Aile ile birlikte oturulması yasak olmıyan bir yerden yasak olan bir yere tayin edilenlerin aile efradı için, eski vazife mahallinden ailenin ikamet edeceği yere kadar;

            e) Aile ile birlikte oturulması yasak edilen böigelerden çıkarılmış olan aile efradının, yasağın fer’i üzerine tekrar yerlerine avdetleri halinde, bunlara (a) fıkrasına göre harcırah verilmiş olan yerden eski yasak yere kadar;

            Aile masrafı ile yer değiştirme masrafı verilir.

            BİRLİK HALİNDE YABANCI ÜLKELERE GÖNDERİLECEK ORDU MENSUPLARININ HARCIRAHI
            Madde 17 - Milletlerarası anlaşmalar gereğince askeri birlikler halinde yabancı ülkelere gönderilecek ordu mensuplarına verilecek harcırahın miktarı İcra Vekilleri Heyetince tesbit olunur.

            Yabancı memleketlere gönderilecek bu birliklere mensup subay, askeri ve sivil memur ve hizmetlilerle astsubayların bu durumlarının devamı sırasında harcıraha müstahak aileleri efradını Türkiye sınırları dahilinde ikamet edecekleri bir mahalle kadar gönderenlere bir defaya mahsus olmak üzere 45 inci madde esasları da uygulanmak suretiyle aile masrafı ile yer değiştirme masrafı verilir.

            Yabancı memleketlere gönderilen birliklere birliklere mensup subay, askeri ve sivil memurlarla hizmetliler ve astsubayların hava değişimi maksadiyle ana vatana gelmelerini icabettiren hallerde bunlara, ailelerinin bulunduğu veya raporlarında yazılı hastalıklarının fennen icabettirdiği mahallere kadar geliş ve dönüşleri için bu kanuna göre yol masrafı ve yevmiye verilir. Aynı maksatla ana vatana gelen ve dönen erlere ödenecek yol masrafları ile yevmiyeler İcra Vekilleri Heyetince tesbit olunur.

            Yukarıdaki fıkra gereğince hastalık icabı başka bir mahalde oturmaları fennen zaruri olan ordu mensuplarının bu mahallere kadar gelecek harcıraha müstahak aile efradına azimet ve avdetleri için yanlız yol masrafı verilir.

            EHLİYET TESPİTİ, İMTİHAN, HAVA DEĞİŞİMİ VE TEDAVİ İÇİN BAŞKA YERE GÖNDERİ LENLER
            Madde 18 - Memurlardan:
            a) Mesleki kiyafetleri veya vazifelerine ait sıhhi ehliyetleri tesbit edilmek üzere;

            b) Kurumlarınca görülecek lüzum üzerine imtihan için;

            c) Hava değiştirme veya kanunları gereğince sağlık müesseselerinde yatarak veya ayakta tedavi maksadiyle;

            Başka mahalle gönderilenlere gidiş ve gelişleri için yol masrafı ve mesleki kifayet, sıhhi ehliyet tesbiti ve imtihan ve ayakta tedavi için gönderilenlere ayrıca yevmiye verilmekle beraber ayakta tedavi görenlere ikamet ettikleri yer ile tedavi müessesesi arasındaki mütat nakil vasıtası ücretleri de ayrıca ödenir. Ancak (a) ve (b) bentlerinde sayılan hallerde (Yolda geçen müddetler hariç) bir haftadan fazla yevmiye verilemez.

            MUVAKKAT VAZİFE MAHALLERİNDE HASTALANANLARA VERİLECEK YEVMİYE:
            Madde 19 - Muvakkat vazife mahallinde hastalanmaları sebebiyle vazife ifa edemiyen memur ve hizmetlilere, bu sebeple vazife göremedikleri günlerin en çok yedi günü için yevmiye verilebilir. Hastanede yatırılmak suretiyle tedavi masraflarının kurumlarınca ödenmesi halinde bu günler için yevmiye verilmez.

            HASTALARA REFAKAT HALİNDE HARCIRAH
            Madde 20 - Hastalıkları icabı 18 inci maddenin (c) bendinde yazılı yerlere bir kimse refakatinde gitmesi lüzumu resmi tabip raporiyla tevsik edilenlere refakat edecek aile efradından birisine yalnız gidiş ve dönüş için ve aile efradından refakat edecek bir kimse bulunmadığı takdirde kurumlarınca terfik olunacak memur veya hizmetliye de bu işin devamı müddetince yevmiye ve yol masrafı verilir.

            YATACAK YERİ BULUNMIYAN MAHALLERDE MUVAKKAT VAZİFE
            Madde 21 - Şehir ve kasaba haricinde, yatacak yeri bulunmıyan ve böyle bir yeri bulunan mahalle bir nakil vasıtası ile gidilip gelinmesi zaruri olan yerlere muvakkat vazife ile gönderilenlere, her gün için bu mahalden en yukarı köy, kasaba veya şehire kadar gidiş ve geliş mütat nakil vasıtası ücreti ödenir.

            VAZİFE MAHALLİNİ TERKETMEK MECBURİYETİNDE KALANLARIN HARCIRAHI
            Madde 22 - Harp zaruretleri dolayısiyle memuriyet mahallerini terketmeye mecbur olan memur ve hizmetlilerden (4 üncü maddenin son fıkrası şümulüne giren hizmetliler dahil) kurumlarınca gösterilen mahalle veya memuriyet merkezine en yakın vilayet veya kaza merkezine iltica edenlere o mahallere kadar bu kanun hükümleri dairesinde yol masarafı ve yevmiye verilir. Ancak bunlar bu mahallere aileleri ile birlikte gelmiş iseler kendilerine aile masrafı ile yer değiştirme masrafı da ödenir. Bunların vazife mahallerine avdetlerinde aynı suretle harcırah tesviye olunur.

            YURT İÇİ VE DIŞI SPOR TEMASLARINDA HARCIRAH
            Madde 23 - Yurt içinde ve dışında tertip edilen milli ve resmi spor temasları dolayısiyle seyahat edecek sporcu ve idarecilerin bu seyahatlerine ait yol masrafları ile yevmiyeleri Maliye Vekaletinin mütalaası alınmak suretiyle İcra Vekilleri Heyetince tesbit edilecek esaslar dairesinde ödenir.

            MÜFETTİŞ VE BENZERLERİNİN AİLE VE YER DEĞİŞTİRME MASRAFI
            Madde 24 - 33 üncü maddenin (b) fıkrası şümulüne girenlerin vazife seyahatlerinde aileleri efradı için harcırah verilmez. Ancak bunlardan bu vazifelere ilk defa tayin edilenlere veya mıntakaları tebdil olunanlara yeni mıntaka merkezlerine kadar bu kanun hükümlerine göre aile ve yer değiştirme masrafı verilir.

            BAŞKA YERDE BIRAKILAN AİLE EFRADI
            Madde 25 - Memur veya hizmetli tarafından tayin veya naklolunduğu mahalle götürülmiyerek ikamet maksadiyle ve topluca bu mahalden başka bir yere gönderilen aile efradı için - yeni memuriyet mahalline kadar hesaplanacak harcırahı tecavüz etmemek ve bilahare bu mahalle celplerinde bir şey verilmemek şartiyle - bu yerlere kadar ve mütaakıp tayin ve nakillerde de memur veya hizmetlinin bulunduğu yerden yeni vazife mahalline kadar hesaplanacak miktarı tecavüz etmemek kaydiyle aile efradının bulundukları yerden yeni memuriyet mahalline kadar harcırah verilir.

            İZAMINDAN SARFINAZAR OLUNANLARIN HARCIRAHLARI
            Madde 26 - Daimi veya muvakkat vazife ile bir tarafa izamları takarrür ettikten sonra gönderilmelerinden sarfınazar edilenler harcırah almamış ve hareket etmemi ş bulundukları takdirde kendilerine bir şey verilmez.

            Ancak daimi vazife ile bir tarafa gönderilmeleri takarrür edip de harcırahları ödendikten sonra izamlarından sarfınazar olunanlara - bu kanuna göre müstahak bulundukları yer değiştirme masrafını tecavüz etmemek şartiyle - harcırah hesabına esas tutulan aylık veya ücretleri tutarının 1/4 ü nispetinde bir tazminat verilmekle beraber peşinen ödenmiş ve istirdadı kısmen veya tamamen imkansız bulunmuş olan tren, vapur ve tayyare bileti ücretleri gibi yol masrafları da bu tazminata ilave olunur.

            Harcrahlarına mahsuben para ödenmiş olup da muvakkat vazife ile bir tarafa gönderilmelerinden sarfınazar edilmiş olanlara, yalnız peşinen ödenmiş ve istirdadı kısmen veya tamamen imkansız bulunmuş olan bilet ücretleri ödenir.

            Hareket ettikten sonra izamından sarfınazar olunanlara, gönderilmelerinden sarfınazar olunduğuna dair emrin kendilerine tebliğ edildiği mahalle ve oradan da asıl vazife mahallerine veya başka bir mahalle tayin veya izam kılınmakta iseler bu son mahalle kadar hesap olunacak harcırahları kendilerine tesviye olunur ve istirdadı kısmen veya tamamen imkansız bulunmuş olan bilet ücretleri de yol masrafına ilave olunur.

KISIM III
HARCIRAH UNSURLARI

BÖLÜM I
YOL MASRAFI

            YURT İÇİNDE YOL MASRAFI
            Madde 27 - Yurt içinde yol masrafı, muayyen tarifeli nakil vasıtaları ile seyahatte, bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin birinci sütununda yazılı makam ve sıfatlar ile vazifeli aylık veya ücret tutarlarına göre aynı cetvelin ikinci sütununda yazılı mevkiin tarife üzerinden bilet parası ve muayyen tarifeli olmıyan nakil vasıtalarıyla seyahat halinde ise 3 numaralı sütunda gösterilen nakil vasıtalarına göre ihtiyar olunan hakiki masraftan terekküp eder.

            Ancak Reisicumhur, Büyük Millet Meclisi Reisi, Başvekil, vekiller ve Erkanı Harbiyei Umumiye Reisine vazife seyahatlerinde refakat eden kimseler, bu madde hükmiyle mukayyet olmaksızın bu zevat tarafından tayin olunacak mevkilerde seyahat edebilirler.

            ŞEHİR VE KASABALARIN BELEDİYE HUDUTLARI İÇİNDE YOL MASRAFI
            Madde 28 - (48 nci madde şümulüne girenler hariç olmak üzere) şehir ve kasabaların beediye hudutları dahilinde bir vasıta ile gidilmesi icabeden bir mahalle vazife ile gönderilenlerin yol masrafı; bu mahaller arasında mütat olan vesaite göre yapılacak hakiki masraf üzerinden verilir.

            Müstacel ve zaruri ahvalde, daire amirinin tasvibi ile bu mahallere mütat vesaitten gayrı vasıtalarla gidilmesi halinde bu vasıta için yapılacak hakiki masraf, yol masrafı olarak ödenir.

            YURTDIŞINDA YOL MASRAFI
            Madde 29 - Yurt dışında daimi ve muvakkat vazife seyahatlerinde ekspres ve yataklı vagon ücreti dahil olmak üzere aylık ve ücret tutarları 475 lira ve daha fazla olanlara birinci mevki, 475 liradan aşağı olanlara da ikinci mevki tren, vapur ve uçak bilet parası ile otomobil, araba, kayık ve sair nakil vasıtaları ve hamal ücretleri için ihtiyar olunan hakiki masraflar yol masrafı olarak ödenir. Bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 7 numaralı notundaki esaslar dış memleketlerde hususi otomobilleriyle seyahat edenler hakkında da uygulanır.

            Bu maddeye göre verilecek yol masrafı muayyen tarifeli nakil vasıtalariyle seyahatte bu vasıtaların Türkiye’deki aktarmasız hareket mebdeinden ve memuriyet merkezi bu mebde ile hudut arasında bulunanlar için vasıtanın güzergahında memuriyet merkezine en yakın tevakkuf mahallinden; muayyen tarifeli olmıyan nakil vasıtalariyle seyahatte yol üstünde hududa en yakın vilayet veya kaza merkezinden itibaren hesap olunur. Memuriyet merkezinden aktarmasız hareket mebdeine, en yakın tevakkuf mahalline veya hududa en yakın kaza veya vilayet merkezine kadar olan yolculuklar hakkında bu kanunun yurt içi seyahatlerine ait hükümleri tatbik olunur.

            BİLETİNİN YEMEKSİZ OLARAK ALINMASI MÜMKÜN OLMIYAN VASITALARDA SEYAHAT
            Madde 30 - Biletinin yemeksiz olarak alınması mümkün olmıyan bir vasıta ile seyahat halinde bilet bedeline dahil yemek bedeli de yol masrafı olarak kabul olunur.

            PARASIZ VE TENZİLLİ TARİFE İLE SEYAHATTE YOL MASRAFI
            Madde 31 - Birinci maddenin a, b ve c bentlerinde yazılı kurumlara ait veya bunlar tarafından kiralanmış nakil vasıtalarında paso veya permi ile veya diğer her hangi bir suretle parasız olarak seyahat edenlere yol masrafı verilmez. Tarifeler gereğince bilet ücretlerinde tenzilat yapılması halinde yol masrafı fiilen ödenen ücrete göre hesaplanır.

            HUSUSİ VAZİFELİ EMNİYET MENSUPLARININ YOL MASRAFI
            Madde 32 - Emniyet mensupları merkezden aldıkları hususi vazifenin icabettirdiği her türlü nakil vasıtasından istifade ederler. Bunların yol masrafları istifade edilen vasıtaya göre ihtiyar olunacak masraf üzerinden ödenir.

BÖLÜM II
YEVMİYELER

            YURT İÇİNDE VERİLECEK YEVMİYELERİN MİKTARI VE ASGARİ HADLERİ
            Madde 33 - Bu Kanun gereğince verilecek yurt içi yevmiyelerin miktarı her sene bütçe kanunları ile tesbit olunur. Ancak bu yevmiyeler:

            a) Büyük Millet Meclisi Reisi, Başvekil, vekiller ve mebuslar ile Erkanı Harbiyei Umumiye Reisi hariç olmak üzere memur ve hizmetliler için – 6 liradan aşağı düşmemek kaydiyle – aylık veya ücret tutarının % 3 ünden az ve % 6 sından çok;

            b) Bu kanuna tabi kurumlarca mıntaka merkezleri haricine vazife ile gönderilecek alelumum müfettiş ve müfettiş muavinleriyle Maliye Vekaleti hesap uzman ve uzman muavinleri ve vekaletler merkez teşkilatına dahil kontrolörler, bankalar yeminli murakıpları, senelik hesap tetkikı maksadiyle taşraya gönderilecek Divanı Muhasebat murakıp ve muavinleri için – 15 liradan aşağı olmamak kaydiyle – aylık veya ücret tutarlarından %3,5 inden az %7 sinden çok;

            Olamaz.

            Ancak, (b) fıkrası gereğince verilecek yevmiyeler, teftiş heyeti reisi veya müdürleriyle, Hesap Uzmanları Kurulu Reisi için 3 üncü derece, diğerleri için 4 üncü derecedeki Devlet memurlarının aylık tutarlarına tekabül eden miktaları geçemez.

            MEMLEKET DIŞINDA YAPILACAK VAZİFE SEYAHATLERİNDE YEVMİYE
            Madde 34 - Yabancı memleketlerde yapılacak daimi vazife seyahatleri ile muvakkat vazife seyahat ve ikametlerinde memur veya hizmetliye ödenecek yevmiyenin, iç yevmiyelerin en çok kaç misli üzerinden verilebileceği her yıl bütçe kanunları ile tesbit olunur.

            Gidilecek memlekete, memur ve hizmetlilerin aylık veya ücret tutarlariyle izam sebeplerine göre bu azami hadleri aşmamak üzere iç yevmiyelere tatbik olunacak emsaller Maliye Vekaletinin teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetince tayin olunur.

            HUSUSİ EHEMMİYETİ HAİZ MERASİMLERE İŞTİRAK EDECEKLERİN DIŞ YEVMİYELERİ
            Madde 35 - Taç giyme ve cenaze merasimleri gibi hususi ehemmiyeti haiz bir merasim dolayısiyle yabancı memleketlere gönderilecek olanlara verilecek yevmiye, İcra Vekilleri Heyeti karariyle, 34 üncü maddenin birinci fıkrası gereğince tayin olunacak azami haddin % 50 si nispetinde artırılabilir.

            SEVKE MEMUR JANDARMALARA VERİLECEK YEVMİYE
            Madde 36 - Mahkum veya mevkufların sevkine memur edilen veya refakat vazifesiyle mensup olduğu vilayet mıntıkası haricine çıkan jandarma eratına verilecek yevmiye İçişleri ve Maliye vekaletlerince müştereken tesbit olunur.

            KURSLARA İŞTİRAK EDENLERİN YEVMİYESİ
            Madde 37 - Mesleki bilgilerini artırmak amacıyla vazife mahallerinden başka mahallerde açılan kurs veya mekteplere gönderilenlere yatacak yer temin edilip edilmediğine göre verilecek yevmiye, muvakkat vazife ile gönderilen emsallerine verilen yevmiyenin ½ sini tecavüz etmemek ve 4 liradan aşağı olmamak üzere, Maliye Vekaleti ve ilgili vekaletçe müştereken tesbit olunur.

            Bunlardan iaşe edilenlerin iaşe bedelleri yevmiyelerinden mahsup edilir.

            HAYATİ TEHLİKE ARZEDEN HASTALIKLARLA MÜCADELEDE YEVMİYE
            Madde 38 - Bir hastalığın münteşiren hüküm ferma olduğu zamanlarda bu hastalığın insana sirayeti dolayısiyle mücadele tehlike arzediyorsa bu takdirde bu mücadeleye iştirak eden memur ve hizmetlilerin bu kanuna göre müstahak oldukları yevmiyeyi, ilgili vekaletin teklifi ve Maliye Vekaletinin mütalaası üzerine İcra Vekilleri Heyeti iki misline kadar artırmaya salahiyetlidir.

            BELEDİYE HUDUTLARI DAHİL HAYATİ TEHLİKE ARZEDEN HASTALIKLARLA MÜCADELEDE YEVMİYE
            Madde 39 - Şehir ve kasabaların belediye hudutları dahilinde resmi bir vazife ile muvakkaten bir tarafa gönderilenlere yevmiye verilmez. Şehir ve kasaba belediye hudutları haricindeki bir yere aynı sebeple gönderilenlerden buralarda öğle ve akşam yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 ve geceyi de geçirenlere tam yevmiye verilir.

            MEMLEKET İÇ VE DIŞINDA MÜCBİR VEYA ZATİ SEBEPLER VE VAHİM HASTALIKLAR YÜZÜNDEN YOLA DEVAM EDEMEME HALİNDE YEVMİYE
            Madde 40 - Aktarma ve karantina beklemek, alınan bir emir üzerine yola devam edememek veya yol kapanmak gibi mücbir sebeplere müstenit tevakkuf günlerinin her biri için yevmiye verilir. Hastalık yüzünden olsa dahi zati sebeplare dayanan tevakkuf günleri için yevmiye verilmez. Ancak, ani ve ağır bir hastalık veya şahsi kusurlardan mütevellit olmıyan bir kaza dolayısiyle yola devam etmesinin hayatı için tehlike arzettiği hastane heyeti sıhhiye raporu ile - bulunmıyan yerlerde resmi tabip raporiyle - tebeyyün eden memur ve hizmetlilere yolculuk yapabilecek hale gelinceye kadar yevmiye verilir. Bu hastalıkları dolayısiyle hastanelere yatarak tedavi paraları daireleri tarafından ödenenlere yevmiye verilmez.

            KURUMLARCA TEMİN EDİLEN BİNALARDA YATANLARIN YEVMİYELERİNDEN YAPILACAK TENZİLAT
            Madde 41 - Muvakkat vazife mahallinde kurumlarca temin edilen ikamete mahsus yerlerde veya kara veya deniz nakil vasıtalarında ve ordu evlerinde parasız yatanların bu kanuna göre müstahak oldukları yevmiyelerinin 1/3 ü tenzil olunur.

            Bu ikamet dolayısiyle ücret veya kira alındığı takdirde yukardaki fıkraya göre yaplacak tenzilat ile fiilen ödenen kira miktarı arasındaki fark kesilir.

            MUVAKKAT VAZİFEDE YEVMİYELERİN MÜDDETE GÖRE AZALMASI VE YEVMİYE VERİLEBİLECEK AZAMİ MÜDDET
            Madde 42 - Yurt içinde ve dışında muvakkat bir vazife ile başka bir mahalle gönderilenlere bu kanuna göre verilecek yevmiyeler, bu mahalle varış tarihinden ilk 90 gün için tam ve mütaakıp müddet için de 2/3 nispetinde ödenir.

            Yurtiçinde muvakkat vazife mahalline varış tarihinden itibaren bir yıllık devre zarfında aynı yerde, aynı iş için aynı şahsa 180 günden fazla yevmiye verilmez. Muvakkat vazifede yapılacak inkıtalar bu müddeti veya gündelik nispetini tezyide müessir olamaz.

            Yevmiyeleri 33 üncü maddenin (b) fıkrasına göre tesbit edilenlerle 50 nci maddede zikrolunanlar ve etüd ve inşaat maksadiyle arazi üzerinde bilfiil çalışan yüksek mühendis, mühendis, jeolog, fen memuru, desinatör, topograf ve bunlarla birlikte çalışması zaruri bulunan diğer memur ve hizmetliler hakkında bu madde hükmü tatbik olunmaz.

            MEMLEKET İÇ VE DIŞINDA SEYAHAT GÜNLERİNİN HESABI
            Madde 43 - Seyahat günlerine ait yevmiyeler, seyahat edilen vasıtanın hareket saatinden gidilecek yere muvasalat saatine kadar gelen her 24 saat için hesap olunur. Bu süreden az devam eden seyahatler bir gün itibar olunur.

            Seyahat müddetinin her 24 saati aşan kesri tam gü n sayılır.

BÖLÜM III
AİLE MASRAFI

            AİLE MASRAFININ MİKTARI
            Madde 44 - Aile masrafı, aile efradından her biri için memur ve hizmetlilerin bu kanuna göre müstahak oldukları nakil vasıtası ücretinin tamamı ile yevmiyesinin yarısından terekkübeder.

            Ancak, munhasıran otomobil veya araba kiralanması suretiyle gidilmesi mümkün olan yerlere memur veya hizmetli ile birlikte seyahat eden aile efradından dördü için ayrıca nakil vasıtası ücreti ödenmez.

            45 inci maddenin son fıkrası hükmü o fıkrada yazılı hallerde aile efradından birisinin yevmiyesi hakkında da uygulanır.

BÖLÜM IV
YER DEĞİŞTİRME MASRAFI

            YURTİÇİNDEN YER DEĞİTİRME MASRAFI
            Madde 45 - Yurt içinde yer değiştirme masrafı beher kilometre veya deniz mili için, verilecek miktar ile memur veya hizmetlinin harcıraha müstahak ailesi efradı bulunup bulunmadığına göre ödenecek miktarın yekunundan teşekkül eder. Beher kilometre veya mil başına verilecek miktar her sene bütçe kanunlariyle tesbit olunur. Ancak bir kilometre ve deniz mili başına verilecek para, aylık veya ücret tutarları 475 lira veya daha fazla olan memur ve hizmetlilerin şahısları için 20 kuruşla harcıraha müstahak aile efradından beheri için 5 kuruştan ve daha az aylık ve ücretli olanların şahısları için 15 kuruşla harcıraha müstahak aile efradından her biri için keza beş kuruştan aşağı olamaz.

            Şu kadar ki, yer değiştirme masrafı verilmesini icabettiren yolculuğun bulunulan kaza hududu haricine vakı olması şartiyle, kilometre ve deniz mili hesabiyle verilecek paranın baliği, harcıraha müstahak aile efradı bulunan memur ve hizmetliler için 45 liradan ve bulunmıyanlar için de 30 liradan dun olamaz.

            Yer değiştirme masrafının aile efradı bulunup bulunmadığına göre ödenecek kısmı, harcıraha müstahak aile efradı bulunmıyan memur ve hizmetliler için bunların bu kanuna göre müstehak bulundukları yevmiyenin iki katı ve bulunanlar için dört katından ibarettir. Ancak yer değiştirme masrafı verilmesini icabettiren seyahat aynı kaza hudutları içinde vakı olursa bu miktar seyyanen ve yevmiyenin iki katı olarak verilir.

            11, 13, 15, 16 ve 17 nci maddelerde yazılı olup aile efradının memur veya hizmetli ile birlikte olmaksızın başka bir mahalle gitmeleri veya bu başka mahalden avdetleri dolayısiyle harcırah verilmesi derpiş edilmiş olan hallerde, aile efradına verilecek yer değiştirme masrafı bunlardan birisinin memur veya hizmetli olarak nazarı itibara alınması suretiyle hesaplanır.

            HESABA ESAS TUTULACAK KİLOMETRE VEYA DENİZ MİLİ
            Madde 46 - Yurt içinde yer değiştirme masrafının hesabında nazarı itibara alınacak kilometre veya deniz mili, iki mahal arasında gidip gelmeye elverişli en kısa kara ve deniz yolu esas tutularak bulunur.

            16 ncı maddenin b, c ve d bentlerinde yazılı hallerde nazarı itibara alınacak kilometre veya deniz mili, askeri şahısların vazife ve aileleri efradının ikamet yerlerinden yeni vazife veya ikamet yerine kadar olan en kısa kara ve deniz yolu mesafelerinin mecmuunun yarısıdır. 25 inci maddede yazılı halde de bu esas uygulanır.

            DIŞ SEYAHATLERDE YER DEĞİŞTİRME MASRAFI
            Madd 47 - Bu kanunun yer değiştirme masrafı verilmesini tecviz ettiği hallerde yabancı memleketlere veya bu memleketlerden yurda yapılacak seyahatlerde, bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı miktardaki eşya için ihtiyar olunacak hakiki nakliye masrafları, yer değiştirme masrafı olarak ilgiliye ödenir.

KISIM IV
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

            BELEDİYE HUDUTLARI DAHİLİNDE SEYYAR OLARAK VAZİFE İFA EDEN MEMUR VE HİZMETLİLERİN YEVMİYE VE YOL MASRAFI
            Madde 48 - Belediye hudutları dahilinde seyyar olarak vazife gören tahsildar, tebliğ memuru, müvezzi, muakkip, mübaşir gibi memur ve hizmetlilere yevmiye ve yol masrafı verilmez. Bu gibilere birinci maddenin a, b ve c bentlerinde yazılı kurumlar tarafından işletilen nakil vasıtalarında seyahat için bu kurumlarca fotoğraflı birer kart verilir.

            Bu kartların kimlere, hangi mıntaka ve vasıtalar için ve hangi şartlarla verileceği Ulaştırma, İçişleri ve Maliye Vekaletlerince müştereken tesbit olunur.

            BELEDİYE HUDUTLARI DARİCİNDE SEYYAR OLARAK VAZİFE GÖRENLERİN HARCIRAHI; HAYVAN SATINALMA AVANSI
            Madde 49 - Şehir ve kasabaların belediye hudutları dışında ve muayyen bir vazife sahası dahilinde seyyar olarak vazife gören müvezzi, muakkip, mübeşir, sağlık memuru, sağlık koruyucusu, köy grup ebesi, mücadele memuru, muhafaza memuru, takip memuru, koruma memuru, tahsil memuru, tahsildar, gezici başöğretmen, öğretmen ve tarım memuru gibi memur ve hizmetlilere yevmiye ve yol masrafı verilmez.

            Bu gibilere asıl istihkaklarına ilavaten aylık veya ücret tutarlarının hizmetlilerde ücrete en yakın aylık tutarının %30 undan fazla olmamak üzere alakalı vekalet ile Maliye Vealeti arasında tesbit edilecek bir tazminat verilir.

            Dairesinin teklifi üzerine mahalli en büyük mülkiye amirleri bu kabil memur ve hizmetlileri hayvan (At veya katır) beslemeye veya bisiklet almaya mecbur tutabilir. Bu takdirde bunlara, bir senelik tazminat miktarını geçmemek üzere, hayvan veya bisiklet satınalmaya yetecek kadar avans verilebilir. Bu avans, tediyeyi takibeden aydan itibaren alakalının bu maddeye göre tahakkuk edecek tazminatının her ay yarısı kesilmek suretiyle tahsil olunur.

            FİİLEN ARAZİ ÜZERİNDE ÇALIŞANLARA VERİLECEK TAZMİNAT
            Madde 50 - Aşağıdaki bentlerde gösterilen memur ve hizmetlilerden (4 üncü maddenin son fıkrası şümulune girenler dahil) 1, 2, 3 ve 5 numaralı bentlerde yazılı olanlara her türlü arazi üzerinde fiilen çalıştıkları günler için ve 4 numaralı bendinde yazılı olanlara da Ankara dışında görevle geçirdikleri günler için derece ve vazifelerinin mahiyetine göre her yıl Bütçe Kanununa bağlı bir cetvel ile tesbit edilecek miktarlarda yevmiyeler tazminat olarak verilir.

            1. Harita almak veya harita almaya mütaallik işleri görmek üzere araziye çıkan Harita ve Orman Umum müdürlükleri fen memurlarına;

            2. Amenajman, teşcir ve orman sınırlama işlerinde fiilen çalışan orman fen memurları ile teknik memurlara ve diğer memur ve hizmetlilere;

            3. Toprak üzerinde ve köylerde kadastro ve tapu tahriri işlerinde ve Tapulama Kanununun tatbikında bilfiil çalışan memur ve hizmetlilere;

            4. Toprak komisyonları reis, aza ve memurlariyle tayinleri merkezden yapılan hizmetlilerine ve bu komisyonların bulundukları yerlerde gezici olarak vazifelendirilen hakim, zabıt katibi ve mübaşirlere; (6092 sayılı kanunun birinci maddesinin son fıkrası gereğince teşkil olunan komisyonların memur olan azaları dahil);

            5. Maden arama işlerinde çalışan mühendis, jeolog, prospektörler ve bunlarla beraber çalışması zaruri bulunan diğer memur ve hizmetlilere;

            (Orman sınırlama komisyonlariyle kadastro ve tapu tahriri komisyonlarının memur olmıyan azalarına ve bilirkişilere bu kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü dahilinde yevmiye verilir.)

            MİSAFİR VE ZİYARETÇİLERE TERFİK EDİLENLERİN MASRAFLARI
            Madde 51 - Devletin misafiri veya ziyaretçisi olarak Türkiye'ye gelecek yabancılara terfik edilen memurlara, memuriyet ve asli sıfatları ne olursa olsun, refakatin şekil ve vaziyetine göre tanzim edilecek müfredatlı hesap puslasına istinaden yol, ikamet, yemek, içmek ve teferruatı için ihtiyar ettikleri masraflar ödenecek başkaca harcırah verilmez. Ancak misafir ve ziyaretçilere iltihak etmek veya bunları karşılamak üzere başka mahalle gidenlerle bunlardan ayrılarak eski eski vazifeleri mekiine dönenlere bu gidiş ve dönüşleri için bu kanuna göre müstahak oldukları yol masrafı ve yevmiye verilir.

            HARCIRAHLARINI HARÇLAR KANUNUNA GÖRE ALANLAR
            Madde 52 - 5887 sayılı Harçlar Kanununun 33, 47, 76, 83 ve 125 nci maddelerinde yazılı hallerde alakadar hakim, adalet memuru, tebliğ memuru, akit icrasına giden tapu memuru veya konsolosluk memurlarına bu kanuna göre ayrıca harcırah verilmez.

            Madde 53 - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Devlet Havayolları gibi ulaştırma hizmeti ifa eden müesseselerin memur ve hizmetlilerine verilecek harcırah, bu kanun ile tesbit edilmiş bulunan miktarları aşmamak ve kanunun umumi esasları dışına çıkmamak şartiyle, Maliye ve Ulaştırma Vekaletlerince, müesseselerin hususiyetlerine göre nizamnamelerle tesbit olunur.

            DIŞİŞLERİ VEKALETİ MEMURLARI VE BENZERLERİNİN TAKİBEDECEKLERİ YOL
            Madde 54 - Daimi bir vazife ile yabancı memleketlere gönderilecek veya yurda celbolunacak memur ve hizmetlilerin 6 ncı madde esasları dahilinde takibedecekleri yol itibariyle vazife mahallerine kaç günde gidip gelecekleri Dışişleri ve Maliye Vekaletlerince müştereken hazırlanacak bir cetvelle tesbit olunur.

            CENAZE NAKİL MASRAFLARI
            Madde 55 - Daimi veya muvakkat bir vazife ile yabancı memleketlerde bulunanlardan bu yerlerde veya yolda vefat edenlerin cenaze teçhiz ve tekfin masrafları ile Hükümet tarafından görülecek lüzuma veya aileleri tarafından vukubulacak talebe istinaden cenazelerinin Türkiye'de her hangi bir mahalle kadar olan nakil masrafları kurumlarınca ödenir.

            Yurt içinde daimi veya muvakkat bir vazife ile bir tarafa izam kılınanlardan yolda veya muvakkat vazife mahallinde vefat edenler hakkında da yukarki fıkra hükmü uygulanır.

            HARCIRAH ALABİLMEK İÇİN MÜRACAAT MÜDDETİ
            Madde 56 - a) Re'sen veya isteği üzerine emekliye ayrılan memur ve hizmetlilerle açıkta kalan ve vekalet emrine alınan memurlara ve cezaen olmamak üzere kurumlarınca vazifelerine son verilen hizmetlilere vazifelerinden ayrıldıkları;

            b) İşten el çektirilmek suretiyle vekalet emrine alınan memurlardan men'i muhakeme kararı alan veya beraat edenler veyahut haklarındaki takibat afla ortadan kaldırılanlara, haklarında verilen kararın kesbi katiyet ettiği;

            c) Memur ve hizmetlilerden vefat edenlerle ( 4 üncü maddenin son fıkrası şümulüne giren hizmetliler de dahil olmak üzere) emekliye veya açığa çıktıktan sonra ayrılış tarihini takibeden 6 ay içinde vefat edenlerin aileleri efradına ölüm hadisesinin vukuu;

            Tarihlerinden itibaren 6 ay zarfında müracaat edenlere bu kanuna göre müstahak oldukları harcırah verilir. Müracaata mani bir mücbir sebebin vukuu halinde bu müddet mücbir sebebin zail olduğu tarihten itibaren başlar. Bu müddetlerin geçmesinden sonra müracaat edilmesi halinde harcırah verilmez.

            HARCIRAHIN SURETİ TEDİYESİ
            Madde 57 - Harcırah hizmetin taallük ettiği kurum bütçesinden ödenir. 52 nci madde hükmü mahfuz kalmak şartiyle, ceza davalarında mezkür maddede yazılı yol masrafı ve tazminatların, işin ifasından evvel makbuz mukabilinde vezneye yatırılmasına imkan bulunmıyan hallerde, bunlar, bilahara mahküm olan veya haksız çıkan taraftan tahsil olunmak üzere, evvel emirde Adalet Vekaleti Bütçesinden ödenir. (1631 sayılı Askeri Muhakeme Usul Kanununun 281 inci maddesinin (A) fık rası hükmü mahfuzdur.)

            Bir dava ve ihtilafın tetkiki sırasında, gerek alakalılardan birinin talebi ile olsun gerekse kurumun göstereceği lüzuma müstenit bulunsun, tahkik, tetkik, keşif, tebliğ gibi bir muamele için belediye hudutları iç ve dışında bir mahalle gönderilen 52 nci maddede yazılı olanlardan gayrı Adalet memurları ile diğer kimselere verilecek harcırah, bilahara haksız çıkan taraftan istirdat olunmak üzere evvel emirde alakalılardan talepte bulunan veya bunu ödemeye razı olandan alınır.

            Madde 58 - 15/2/1937 tarihli ve 3135 sayılı kanun mucibince verilecek harcırah miktarı, her sene bütçe kanunlariyle tesbit olunur. Ancak, bu miktar senelik ödenek yekununun % 40 ından aşağı ve % 50 sinden fazla olamaz.

            HARCIRAHIN SURETİ TEDİYE VE MAHSUBU
            Madde 59 - Harcırah, memur ve hizmetlinin gidişinde ve ailenin nakli sırasında peşin olarak verilir. Harcırahın tam miktarının önceden tayin ve tespitinin mümkün olmadığı hallerde yetecek miktarda para avans olarak verilir. Harcırahını kati olarak veya avans suretiyle alanlardan zati sebepler yüzünden daimi veya muvakkat vazife mahallerine 15 gün içinde hareket etmiyenler aldıkları parayı derhal iade etmeye mecburdurlar.

            Aile için harcırah itasında ilgililerin verecekleri beyan kağıtları esas tutulur. Bu beyan kağıdında harcırahın tahakkuk ettirilebilmesi için lüzumlu malümat gösterilir.

            Daimi memuriyetle bir yere gönderilenler gidecekleri mahalle varış tarihinden ve muvakkat vazife ile gönderilenler de memuriyetleri mahalline dönüş tarihlerinden itibaren bir ay zarfında harcırah beyannamelerini, evrakı müspiteleri ile birlikte dairesi amirine tevdi ederler. Memurun kendisinden evvel veya sonra hareket eden ailesi için avans para verildiği takdirde bu bir aylık müddet, ailenin evvel gitmesi halinde memur veya hizmetlinin yeni vazifesi mahalline varış tarihinden ve sonra gitmesi halinde de bunların memur veya hizmetli nezdine muvasalatları tarihinden itibaren hesap olunur.

            Beyannameyi alan daire amirleri bunu vize ettikten sonra taşrada mahallin en büyük malmemuruna ve merkezde de alakadar mali mercie vermekle mükelleftirler.

            Vakı masraf verilen avans paradan ziyade ise fazlası tesviye ve az ise farkı re'sen istirdat olunur.

            Evrakı müspite tedariki mümkün olmıyan hallerde bu imkansızlığın sebepleri ile vakı masrafın hesabı alakadar tarafından mensup olduğu daire amirine yazılı olarak bildirilir. İmkansızlık sebepleri dairesince varit ve muhik görüldüğü ve masrafın hesabında bir fazlalık bulunmadığı neticesine varıldığı takdirde avans bu hesaba göre mahsup olunur.

            Alındıkları tarihten itibaren tahakkuk ettirilecek faizleri de dahil olmak üzere birinci fıkra gereğince derhal iade edilmiyen paralarla harcırahlarını avans olarak alıp da bu zimmetlerinin mahsubu için muktazi evrakı üçüncü fıkrada yazılı müddetler zarfında teslim etmiyenlerin bu borçları bu evrakı verdikleri zaman harcırah istihkakları ayrıca tahakkuk ettirilip ödenmek üzere aylık, ücret veya kabili haciz sair istihkaklarının yarısı bu borçları tamamen kapanıncaya kadar ve hüküm alınmaya hacet kalmaksızın re'sen istirdat olunmak suretiyle tahsil olunur.

            Harcırah itası ve avansların mahsubu muamelelerinde aksi sabit oluncaya kadar memurun beyanına itibar olunur.

            HİLAFI HAKİAT BEYANNAME VERENLER
            Madde 60 - Bu kanuna göre tahakkuk edecek, istihkakın miktarını artıracak şekilde - maddi hatalar hariç - hilafı hakikat beyanname verenler hakkında, mensup oldukları kurumların inzibat, memurin, müdürler komisyonları gibi salahiyetli heyet ve makamlarının kararı ile ve işlenen suçun mahiyet ve şümülüne göre rütbe veya sınıf tenzili veya ihraç cezalarından her hangi biri tatbik olunur ve bu gibilerin bu suretle aldıkları fazla harcırah, Devlet özel idare ve belediyelerce Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanununa göre ve bu kanuna tabi diğer kurumlarca da umumi hükümlere tevfikan tahsil olunur.

            Suçlu hakkında idarece ittihaz olunan inzıbati kararlar cezai takibata mani olmayıp bu gibiler hakkında ayrıca hukuku amme davası ikame ve kanuni takibat icra olunur.

            Madde 61 - Bu kanuna göre ödenecek istihkaklar borç için haczedilemez.

            Madde 62 - Aşağıda yazılı kanunlarla bu kanuna muhalif diğer hükümler kaldırılmıştır.

Kanun veya Kararnamenin
Tarihi                Numarası                Unvanı
3/ 4/1333                 250             Memurini hariciyeye verilecek
                                          harcırahların sureti tesviyesi
                                          hakkında Kanun
15/ 5/1335                155             Mülkiye Harcırah Kararnamesi
10/11/1335                277             15 Mayıs 1335 tarihli Mülkiye
                                          Harcırah Kararnamesinin mevaddı
                                          muvakkate faslının tadili
                                          hakkında Kararname

27/11/1336                 44             İşgal dolayısiyle terki mevkie
                                          mecbur olan memurin ve ailelerine
                                          harcırah itası hakkında Kanun
16/10/1338                 273            Hasbellüzum celp veya bir mahalle
                                          izam kılınacak İmalatı Harbiye sivil
                                          ustalariyle Levazımatı Umumiye
                                          Fabrika ve Müessesatı sanatkarlarına
                                          harcırah itasına dair Kanun
22/ 4/1341                 646            15 Mayıs 1335 tarihli Mülkiye
                                          Harcırah Karanamesine müzeyyel
                                          Kanun
21/11/1341                 668            Vazifei memureleri haricinde emrazı
                                          sariyei hayvaniye mücadelesine
                                          memur edilecek memurini fenniye ve
                                          saireye verilecek yevmiyeler
                                          hakkında Kanun
17/ 2/1926                 745            15 Mayıs 1335 tarihli Mülkiye
                                          Harcırah Kararnamesinin 27 nci
                                          maddesinin 2 nci fıkrasını muaddil
                                          Kanun
10/ 3/1926                 778            10 Teşrinisani 1335 tarihli Harcırah
                                          Kararnamesinin birinci maddesine
                                          Müzeyyel Kanun
28/ 4/1926                 829            Tekaüt edilenlerle infisal edenlerin
                                          harcırahlarının müddeti tesviyesi
                                          hakkında Kanun
5/ 6/1926                  902            Memurini Hariciye harcırahları
                                          hakkındaki 3 Nisan 1333 tarihli
                                          kanuna müzeyyel Kanun
28/ 3/1927                 999            Müfettiş ve müfettiş muavinlerinin
                                          yevmiye ve harcırahlarına dair
                                          Kanun
18/ 6/1927                1092            Harcırah Kararnamesine müzeyyel
                                          Kanun
29/12/1927                1185            Harcırah Kararnamesine müzeyyel
                                          18/6/1927 tarihli ve 1092 numaralı
                                          kanuna müzeyyel Kanun
8/ 6/1929                 1508            Amenajman ve teşçir işlerinde
                                          müstahdem memurini fenniyeye
                                          verilecek yevmiyeler hakkında
                                          Kanun
19/ 7/1931                1846            15 Mayıs 1335 tarihli Harcırah
                                          Kararnamesi ve müzeyyelatının
                                          tadili hakkında Kanun
15/12/1934                2616            Harcırah Kararnamesinin 13 üncü
                                          maddesine bir fıkra eklenmesine dair
                                          Kanun
13/6/1938                 3441            Yabancı memleketlere gönderilecek
                                          memurların harcırahları hakkında
                                          Kanun
13/6/1938                 3442            15 Mayıs 1335 tarihli Mülkiye
                                          Harcırah Kararnamesine ek Kanun
13/6/1938                 3443            Müfettiş ve müfettiş muavinlerinin
                                          yevmiye ve harcırahlarına dair olan 28
                                          Mart 1927 tarihli ve 999 sayılı kanuna
                                          ek Kanun
17/1/1940                 3770            Genelkurmay Başkanının seyahat ve
                                          ikamet yevmiyesi hakkında Kanun
11/8/1941                 4101            Harcırah Kararnamesine ek Kanun
l6/3/1942                 4192            Alelümum seyyar küçük sıhhat
                                          memurlarına hayvan yem bedeli
                                          verilmesine dair Kanun
3/8/1942                  4278            Askeri kara, deniz ve hava ateşeleri
                                          maiyetlerine birer er verilmesi
                                          hakkında Kanun
3/8/1942                  4279            Yabancı memleketlere gönderilecek
                                          memurların harcırahları hakkındaki
                                          3441 sayılı kanuna ek Kanun
10/8/1942                 4287            Maliye atlı tahsildarlarına hayvan yem
                                          bedeli verilmesi hakkında Kanun
12/8/1942                 4291            Hayvan sağlık memurlarına hayvan
                                          yem bedeli verilmesi hakkında Kanun
16/12/1942                4327            Memur ve müstahdemlere verilecek
                                          fevkalade zam hakkındaki 4178 sayılı
                                          kanuna Ek Kanun
23/12/1942                4333            P. T. T. Umum Müdürlüğü süvari
                                          müvezzilerine hayvan yem bedeli
                                          verilmesi hakkında Kanun
18/6/1943                 4440            Harcırah Kararnamesi ve
                                          müzeyyelatının tadili hakkındaki 1846
                                          sayılı kanuna bağlı cetvel ile 3135 sayılı
                                          Kanunda değişiklik yapılması hakkında
                                          Kanun
29/5/1946                 4909            Subay ve askeri memurlarla gedikli
                                          erbaşlardan ve askeri kadrolardaki
                                          çeşitli hizmetlilerden kurslara
                                          gönderilenlerin gündelikleri hakkında Kanun
22/12/1947                5143            3135 ve 4440 sayılı kanunlara ek kanun
20/2/1948                 5190            Tekel Genel Müdürlüğü atlı takip
                                          memurlariyle atlı koruma ve tahsil
                                          memurlarına hayvan yem bedeli
                                  verilmesi hakkında Kanun


            Madde 63 - Aşağıda yazılı kanunların hizalarında gösterilen madde ve fıkralarının harcırah, hayvan mubayaası, hayvan yem bedeli veya bu maksatla zaruri masraf verilmesine mütaallik olan hükümleri kaldırılmıştır.

 
           Kanun
Tarihi       No                     Unvanı            Madde ve Fıkrası
15/3/1329                 İdarei Umumiyeyi Vi1layat   İdarei Umumiyeyi
                          Kanunu                      Vilayat Kanununun
                                                      5048 sayılı kanunla
                                                      değişik 116 ncı
                                                      maddesi
22/4/1341  657            Harita Müdiriyeti
                          Umumiyesi Kanunu            7 nci maddesi
26/5/1926  858            Çekirge Kanunu              7 nci maddesi
7/6/1926   912            Ordu, Bahriye ve            4 üncü maddesi
                          Jandarma Zabitan
                          ve Memurini Hakkında
                          Kanun
16/6/1927 1076            İhtiyat Zabitleri ve        19 uncu maddesi
                          ihtiyat Askeri Memurları
                          Kanunu
20/6/1927 1108            Maaş Kanunu                 8 inci maddesinin (B)
                                                      fıkrası
19/5/1930 1613            Büyük Millet Meclisi        3 üncü maddesinin son
                          Azasının Tahsisat ve        fıkrası
                          Harcırahları Hakkında
                          Kanun
19/7/1931 1843            Maaşatın Tevhit ve
                          Teadülü Hakkındaki
                          1452 ve 1489 sayılı
                          Kanunlara Müzeyyel Kanun    4 üncü maddesi
4/6/1932  2000            1932 Senesinden İtibaren    2 nci maddesinin 2 ve
                          Tıp Fakültesinden Neşet     3 üncü fıkraları
                          Edecek Tabiplerin Mecburi
                          Hizmetlerinin Lağvı ve Leyli
                          Tıp Talebe Yurduna Alınan
                          Tıp Talebesinin Tabi Olacak-
                          ları Mecburi Hizmetler Hak-
                          kında Kanun
15/12/1934 2613           Kadastro ve Tapu Tahriri     5055 sayılı kanunla
                          Kanunu                       değiştirilen 43 ünc
                                                       maddesi
15/11/1935 2847           Devlet Demiryolları ve
                          Limanları İşletme U. Md.
                          Memur ve Müstahdemlerinin
                          Ücretlerine dair Kanun       9 uncu maddesi
20/1/1936  2897           Hayvanlar Vergisi Kanunu     4 üncü maddesinin son
                                                       fıkrası
29/5/1936  2996           Maliye Vekaleti Teşkilat     5655 sayılı kanunla
                          ve Vazifeleri Hakkında       değiştirilen 21  inci
                          Kanun                        maddesi
8/2/1937   3116           Orman Kanunu                 5653 sayılı kanunla
                                                       değişik 12 nci
                                                       maddesi
11/6/1937  3238           Köy Eğitmenleri Kanunu       4 üncü maddesi
7/6/1939   3634           Milli Müdafaa Mükelle-       26 ncı maddesi
                          fiyeti Kanunu
30/6/1939  3656           Devlet Memurları Aylık-      20 nci maddesi
                          larının Tevhit ve Teadü-
                          lüne Dar Kanun
3/7/1939   3659           Bankalar ve Devlet Müesse-   4621 sayılıkanunun 4
                          seleri Memurları Aylıklar-   üncü maddesiyle
                          ının Tevhit ve Teadülü       değiştirilen 13 üncü
                          Hakkında Kanun               maddesinin B ve J
                                                       fıkrası
26/6/1940  3888           Devlet Memurları Aylıklar-   5 inci maddesi
                          ının Tevhit ve Teadülü Hak-
                          kındaki 3656 Sayılı Kanuna
                          Ek Kanun
18/12/1940 3944           Gümrük Muhafaza ve Muamele   8 inci maddesi
                          Sınıfı Memurları Teşkilatı
                          Hakkında Kanun
30/5/1941  4047           Beden Terbiyesi Kanununa     3 üncü maddesi
                          Ek Kanun
19/6/1942  4274           Köy Okulları ve Enstitüleri  43 üncü maddesi
                          Teşkilat Kanunu
18/6/1943  4440           Harcırah Kararnamesi ve      1 inci maddesi
                          Müzeyyelatının Tadili
                          Hakkındaki 1846 Sayılı
                          Kanuna Bağlı Cetvel ile
                          3135 Sayılı Kanunda Değişik-
                          lik Yapılması Hakkında Kanun
9/7/1943  4459            Köy Ebeleri ve Köy Sağlık     1 inci maddesinin
                          Memurları Teşkilatı Yapılma-  3 üncü bendi
                          sına ve 3017 Numaralı Sıhhat
                          ve İçtimai Muavenet Vekaleti
                          Teşkilat ve Memurin Kanununun
                          Bazı Maddelerinin Değiştiril-
                          mesine Dair Kanun
19/7/1943  4481           Ziraat Vekaleti Teşkilatının   2 ve 3 üncü
                          Nakil ve Teknik İşletme Vası-  maddeleri
                          talariyle Teçhizine Dair Kanun
6/9/1943   4487           Seferberlikte ve Fevkalade     2 ve 3 üncü
                          Hallerde Askeri Şahısların     maddeleri
                          Ailelerini İcabında Yanlarında
                          Bulundurmalarının Men'i Hak-
                          kında Kanun
21/6/1944  4598           Devlet Memurları Aylıklarının  9 uncu maddesi
                          Tevhit ve Teadülüne Dair Olan
                          365 Sayılı Kanunun Bazı Madde-
                          lerinin Değiştirilmesi ve Bu
                          Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi
                          Hakkında Kanun
28/3/1945  4709           Hesap Uzmanları Kurulu Kurul-   7 nci maddesi
                          masına ve Maliye Vekaleti Merkez
                          ve İller Kadrosunda Bazı Değişik-
                          likler Yapılması Hakkında Kanun
6/7/1945   4784           Tarım Bakanlığı Toprak İşleri   19 uncu maddesi
                          Genel Müdürlüğü Görev ve Kuruluş
                          Kanunu
28/12/1946 4988           Devlet Memurları Aylıklarının   2 nci maddesinin
                          Tevhit ve Teadülün e Dair Olan  3 üncü bendiyle 6
                          3656 Sayılı Kanunla Buna Ek     ncı maddesinin son
                          4644 Sayılı Kanunda Değişiklik  fıkrası
                          Yapılması Hakkında Kanun
31/5/1948  5213           Devlet Havayolları Gn.Md.lüğü   2 nci maddesi
                          Teşkilatı Hakkındaki 3424
                          Sayılı Kanuna Ek Kanun
26/12/1949 5479           Köy Enstitüsü Mezunu Öğret-     1 inci maddesinin
                          menlerle Köy Sağlık Memur-      son fıkrasının
                          larının Geçimlerini Düzenle-
                          mek Üzere 3803, 4274 ve 4459
                          Sayılı Kanunlara Ek 5129 Sayı-
                          lı Kanunda Değişiklik Yapılması
                          Hakkında Kanun
1/3/1950   5572           Devlet Memurları Aylıklarının   3 üncü maddesinin
                          Tevht ve Teadülüne Dair Olan    3 üncü fıkrası
                          3656 Sayılı Kanuna Bağlı (1)
                          Sayılı Cetvelin Adalet Bakanlığı
                          ve Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü
                          Bölümlerinde Değişiklik Yapılması
                          ve Kadastro Mahkemeleriyle Gezici
                          Mahkemelerin Kaldırılması Hakkında
                          Kanun
16/3/1950  5602           Tapulama Kanunu                  49 ve 50 nci
                                                           maddeleri
6/12/1950  5686           Birleşmiş Milletler Emrine       1.2 ve 3 üncü
                          Verilmek Üzere Askeri Birlikler  maddeleri
                          Halinde Yabancı Ülkelere
                          Gönderilecek Ordu Mensuplarının
                          Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli
                          İstihkakları ve Birliğin Sair
                          Masrafları Hakkında Kanun
2/7/1951   5802           Astsubay Kanunu                   9 uncu maddesi
1/7/1953   6091           Tapulama Kanununun Bazı           3 üncü maddesi
                          Maddelerinde Değişiklik
                          Yapılmasına Dair Kanun


EK KANUNLAR

   Madde 64 - Harcırah mevzuu ile alakalı hükümler ancak bu kanuna ek olarak çıkacak kanunlarda yer alır.

   DEVLET DEMİRYOLLARI VE DEVLET HAVAYOLLARININ HÜKÜMLERİNİN MER'İYETİ
    Muvakkat Madde 1 - 53 üncü maddede zikredilen nizamnameler mer'iyete girinceye kadar bu hususlardaki eski hüküm ve usullerin tatbikına devam olunur.

   ESKİ HÜKÜMLERE GÖRE HARCIRAH AMIŞ OLUP TA HENÜZ HAREKET ETMEMİŞ VEYA AİLELERİNİ YANLARINA CELBETMEMİŞ OLANLAR
    Muvakkat Madde 2 - a) Eski hükümlere göre harcırah almış olup da bu kanunun mer'iyeti tarihinde henüz hareket etmemiş olanların harcırahları bu kanun hükümlerine göre hesap ve noksanı varsa ikmal olunur.

    b) Bu kanunun mer'iyeti tarihinde yolda bulunanlardan veya bu tarihten ev vel vazife mahallerine muvasalat etmiş oldukları halde aileleri efradını mezkür tarihten sonra nezdlerine celbedenlerin bu kanuna göre müstahak oldukları aile ve yer değiştirme masrafları yekünundan Harcırah Kararnamesine göre ödenmiş bulunan infikak ve muvasalat yevmiyelerinin tutarı tenzil olunur.

   Madde 65 - Bu kanun 1 Mart 1954 tarihinden itibaren mer'idir.

   Madde 66 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.