İşve Sosyal Güvenlik Mevzuatı
 
ÖĞLE DİNLENMESİ KANUNU


Kanun No.: 6301                                               R.G.: 08.03.1954 
Kabul  T.: 02.03.1954                                         Sayı: 8652 

             Madde 1 - Nüfusu on bin ve daha fazla olan şehir ve kasabalardaki fabrika, imalathane, mağaza, dükkan, yazıhane, büro ve bunların benzerleriyle bilumum ticari ve sınai müesseselerde çalıştırılan işçilere ve diğer müstahdemlere bir saatten aşağı olmamak üzere öğle dinlenmesi verilmesi mecburidir.

             Dinlenme devresinin başlama ve bitme saatleri, mevsimlere göre, o mahalin Belediye Meclisi tarafından tesbit ve ilan olunur.                        
 
             Madde 2 - Dinlenme devresinin devamı müddetince işyerlerinin kapalı kalması şarttır. 

             Bu devre içinde müstahdem ve işçiler serbest olup, isterlerse, işyerinden ayrılabilirler. 

             Madde 3 - Birinci maddede yazılı yerlerden: 

             a) Halkın yeme içmesiyle alakalı maddeleri satanların, 

             b) Eczanelerin, umumun yıkanıp temizlenmesini, yatıp kalkmasına veya eğlenmesine mahsus 
bulunanlarla her nevi lokanta, gazino, kahvehane ve benzerlerinin, 

             c) Garaj, akaryakıt satış istasyonları gibi seyrüseferle alakalı olanların, öğle dinlenmesini hangi saatlerde ve ne şekilde tatbik edecekleri 1 inci maddede yazılı makam tarafından tespit ve ilan olunur. 

             Bu maddenin (b) ve (c) fıkralarında gösterilen yerlerin dinlenme devresinin devamı müddetince kapalı kalmaları mecburiyeti olmayıp ancak, buralarda çalışan işçi ve müstahdemlerin öğle dinlenmeleri, münavebe suretiyle temin olunur. 

             Madde 4 - İş Kanununa tabi bulunan iş yerlerinde çalışan "işçiler" hakkındaki öğle dinlenmelerinin tatbikına bahsi geçen Kanunda yazılı hükümler dairesinde devam olunur. 

             Madde 5 - Bu kanun hükümlerinin tatbiki müstahdem ve işçi kazançlarının ve bu kimselere ait sair hakların daha aşağı hadlere indirilmesi için sebep tutulamaz. 

             Madde 6 - Bu kanunda yazılı bulunan hükümler işçi ve müstahdemlere öğle dinlenmesi verilmesi hakkında daha elverişli hak ve menfaatler sağlayan kanun, mukavele, adet, ve teamüllerden doğan haklara halel getirmez. 

             Madde 7 - Bu kanun hükümlerine muhalif olarak müstahdem ve işçilerine öğle dinlemesi yaptırmayan veya (2) nci maddede yazılı hükme aykırı olarak dinlenme devresinde dükkan, mağaza ve müesseselerini kapatmayan iş veren veya iş veren vekilleri hakkında yüz liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezası hükmolunur. 

             Bu kanunun 5'inci maddesine muhalif hareket eden iş veren veya iş veren vekiline müstahdem veya işçi kazançlarının veya bu kimselere ait sair hakların daha aşağı hadlere indirilmesinden dolayı müstahdem veya işçilerin uğradıkları zararın iki misli tutarında hafif para cezası hükmolunur. 

             Madde 8 - Bu kanun hükümlerinin nüfusu on binden az şehir ve kasabalarda dahi tatbikı mahalli belediye meclislerinin karar ve ilanına bağlıdır. 

             Madde 9 - Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer. 

             Madde 10 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.