Milletlerarası Sözleşmeler
 
             “Kuzey Atlantik Andlaşmasına Taraf Devletler arasında, Kuvvetlerinin Statüsüne dair Sözleşme”nin ve Kuzey Atlantik Nazır Yardımcıları Konseyinin, İşbu Sözleşme metninin tadiline mütedair, 4 Nisan 1952 tarihli kararı ile Atlantik Konseyinin 25 Ağustos 1952 tarihli kararının ve “Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtının, Milli Temsilcilerin ve Milletlerarası Personelin Statülerine dair Sözleşme”nin Kuzey Atlantik Nazır Yardımcıları Konseyinin, İşbu Sözleşme metninin tadiline mütedair, 4 Nisan 1952 tarihli kararının ve “Kuzey Atlantik Andlaşması” mucibince kurulmuş Milletlerarası Askeri Kararğahların Statüsüne dair Protokol’ün, kabulüne dair Kanun 
 

            Madde 1- 19 Haziran 1951 tarihinda Londra’da imzalanan, «Kuzey Atlantik Andlaşmasına Taraf Devletler arasında, Kuvvetlerin Statüsüne dair Sözleşme» ile Kuzey Atlantik Nazır Yardımcıları Konseyinin, işbu Sözleşme metninin tadiline mütedair 4 Nisan 1952 tarihli kararı ve Kuzey Atlantik Konseyinin 25 Ağustos 1952 tarihli kararı; 

            20 Eylül 1951 tarihinde Ottowa’da imzalanan, «Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatının, Milli Temsilcilerinin ve Milletlerarası Personelin Statüsülerine dair Sözleşme» ile Kuzey Atlantik Nazır Yardımcıları Konseyinin, işbu Sözleşme metninin tadiline mütedair, 4 Nisan 1952 tarihli kararı; 

            28 Ağustos 1952 tarihinde Paris’te imzalanan «Kuzey Atlantik Andlaşması mucibinde kurulmuş Milletlerarası Askerî Kararğahların  Statüsüne dair Protokol» kabul edilmiştir. 

            Madde 2- 1 inci maddede yazılı Sözleşmelerle Protokolde, alâkadar Devletler arasında yapılacak iki taraflı Anlaşmalarla tesbit edileceği tasrih olunan hususlar için, İcra Vekilleri Heyeti, Kuzey Atlantik Antlaşmasına taraf Devletlerle iki Taraflı Andlamalar yapmaya ve bunları tatbika yetkilidir. 

            Madde 3- Bu kanun neşri tarihinde mer’iyete girer. 

            Madde 4- Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.