Sağlık Mevzuatı  
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ KANUNU


            BİRLİĞİN KURULUŞU VE VAZİFELERİ
            Madde 1- Türkiye hudutları içinde meslek ve sanatlarını icraya salahiyetli olup da sanatiyle iştigal eden bütün eczacıların iştirakiyle bir Türk Eczacıları Birliği kurulmuştur.

            Serbest icrayı sanat eden eczacılarla resmi dairelerde veya resmi ve hususi diğer bilumum müessese ve teşekküllerde meslekleriyle alakalı hizmetlerde çalışan sivil ve askeri eczacılar, bulundukları bölgede kurulucak olan veya nakledilecekleri bölgede bulunan eczacı odalarına bir ay içinde kayıt olmaya ve azalık vecibelerini yerine getirmeye mecburdurlar.

            Her hangi bir sebeple sanatı ile iştigal etmiyen eczacılar diledikleri takdirde ikinci fıkradaki müddetle mukayyet olmaksızın odalara kaydolunabilirler.

            Madde 2- Türk Eczacıları Birliği:

            a) Eczacı Odaları,

            b) Merkez Heyeti,

            c) Yüksek Haysiyet Divanı,

            d) Büyük Kongreden mürekkep hükmi şahsiyeti haiz bir teşekküldür.

            Madde 3- Türk Eczacıları Birliği amme hizmetine yarar mesleki bir teşekküldür. Cemiyetler Kanununa uygun olarak ayrıca kurulmuş veya kurulacak ilmi ve mesleki eczacı dernek ve teşekküllerine mümkün olan manevi yardımda bulunur.

            Madde 4- Türk Eczacıları Birliğinin vazifeleri şunlardır

            a) Halk sağlığına ve hastalara fedakarlık ve feragatle hizmeti gaye bilen eczacılık mesleğine ait gelenekleri muhafaza ve geliştirmeye çalışmak,

            b) Azasının maddi ve manevi hak ve menfaatlerini korumak ve bunları halkın ve Devletin menfaati ile en iyi şekilde telife çalışmak,

            c) Eczacılık mesleğinin icrası hakkındaki kanunların ve bunlarla ilgili mevzuatın gereği gibi uygulanmasına yardım etmek,

            d) Azasının daha yüksek bir meslek kültürüne erişebilmesi için kütüphaneler tesis etmek, dergi çıkarmak, ilmi konferans ve kongreler tertibeylemek ve eczacı okulu öğrencilerinin eczanelerde yapacakları stajı düzenlemek,

            e) Hususi ihtisas komisyonlarına hazırlattıracağı ilaç fiyat tarifelerini Sıhhat ve İctimai Muavenet Vekaletinin tensip ve tasdikine arzetmek ve tasdik edilen tarifelerin tatbik olunup olunmadığını kontrol etmek,

            f) Halk sağlığını korumaya, azasını muayyen refah seviyesine ulaştıracak gerekli iş sahaları bulmaya, iş kanunları ile içtimai kanunların ve bunlara müsteniden çıkarılan nizamname ve talimatname hükümlerinin tatbikatında meslek ve meslektaşların hak ve menfaatlerini korumaya ve her türlü iş tevziini adilane bir şekilde tanzime çalışmak, 

            g) Azasından yaşlı ve malul olanlarla ölenlerin bakmakla mükellef olduğu kimselere yardım etmek üzere meslektaşlar arasında yardımlaşma sandığı kurmak,

            h) Eczanesi bulunmayan yerlerde eczane açılması için icabeden teşebbüslerde bulunmak,

            i) Yerli tıbbi müstahzarların revacını temin edecek tedbirleri almak,

            j) Halk sağlığı ve eczacılık mesleki ile alakalı meseleler için resmi makamlarla karşılıklı işbirliği yaparak bu makamların yardımını temine çalışmak,

            k) Eczacılar ve Eczaneler Kanununa göre azasının tutmaya mecbur olduğu defterleri tertip, tabı ve bedeli mukabilinde tevzi etmek.

            Madde 5- Merkez Heyeti kararı ile yurdun lüzumlu görülen bölgelerinde eczacı odaları kurulur.

            Memleketin coğrafi durumu, muvasala imkanları ve eczacıların toplu bulundukları yerler gözönüne alınmak suretiyle her bölgenin merkezi ile hangi vilayet ve kazaları hudutları içine alacağı merkez heyeti tarafından tesbit olunur.

            Madde 6- Eczacı odalarının uzuvları şunlardır:

            a) Umumi Heyet,

            b) İdare Heyeti,

            c) Haysiyet Divanı.

            UMUMİ HEYET
            Madde 7- Umumi Heyet odalara kayıtlı azanın toplanması ile teşekkül eder.

            Madde 8- Umumi Heyet yılda bir defa Eylül ayı içinde mukayyet azanın mutlak ekseriyeti ile içtima eder. İlk toplantıda ekseriyet hasıl olmazsa ertesi günü mevcut aza ile iktifa olunarak toplantı yapılır.

            Seçim için yapılacak toplantıda ancak odanın bulunduğu merkezin belediye hudutları dışında kalanlar zarf göndermek suretiyle seçime katılabilirler. Zarf gönderme suretiyle seçime iştirak edenelr reylerini imzasız bir kağıda yazıp, yazısız bir zarfa koyarlar, zarfı kapattıktan sonra bunu ikinci bir zarfın içine koyup bu zarf üzerine kendi adını, soyadını ve adresini yazarak imzasını atar ve taahhütlü olarak Umumi Heyet Reisliğine gönderirler.

            Madde 9- Oda idare heyeti, umumi heyet toplantısı hakkında bütün azaya üç hafta evvel şahsan ve gazete ile ilan suretiyle tebligat yapar.

            Bu tebligatta toplantının günü, yeri, saati ve ruznamesi bildirilir. Seçim yapılacaksa aza listesi de gönderilir.

            Madde 10- Umumi Heyet Toplantılarında evvelce bildirilen ruznamedeki mevzular müzakere edilir. Şu kadar ki, ayrıca müzakeresi teklif edilen bir mevzu umumi heyetin ekseriyeti tarafından kabul edilirse ruznameye ithal olunur.

            Madde 11- İdare Heyeti reisi Umumi Heyet Toplantısını açtıktan sonra müzakereleri idare etmek üzere gizli reyle bir reis, bir reis vekili ve iki katip seçilir.

            Umumi Heyette kararlar ekseriyetle verilir. Reylerde müsavat halinde reisin bulunduğu taraf ekseriyet kazanır.

            Madde 12- Umumi Heyetin vazifeleri şunlardır:

            a) İdare Heyetinin yıllık çalışma raporu ile murakıpların raporunu incelemek,

            b) İdare Heyetinin bilançosunu tetkik ve kabulü halinde ibra etmek,

            c) Bütçeyi tasdik eylemek,

            d) İdare Heyetince teklif edilen veya aza tarafından teklif edilip umumi heyetin ekseriyeti tarafından kabul olunan mevzuları müzakere etmek,

            e) İdare Heyeti azasını seçmek,

            f) Büyük Kongreye gidecek asıl ve yedek temsilcileri seçmek,

            g) Üç ası ve üç yedek murakıp seçmek,

            h) Haysiyet Divanı azasını seçmek.

            Bu madde hükmüne göre yapılacak seçimler gizli reyle olur.

            İDARE HEYETİ
            Madde 13- Eczacı odaları idari heyeti azaları umumi heyet tarafından gizli reyle seçilir. Kur’a ile ayrılacak beş aza tasnifi açık olarak yapar. 

            Reylerde müsavat halinde kur’a çekilerek tasnifin neticesi hemen bildirilir. Tasnifin başlamasından sonra gelen rey zarfları hesaba katılmaz.

            Rey puslalarının ve umumi heyet zabıtlarının yeni seçime kadar saklanması şarttır.

            Madde 14- Aza sayısı ikiyüzelliye kadar olan eczacı odalarının idare heyeti beş asıl ve beş yedek, ikiyüzelliden fazla olanlarda yedi asıl ve yedi yedek azadan teşekkül eder.

            Madde 15- İdare Heyetinin müddeti iki yıldır.

            Bu devre içinde asıl azalıklardan açılan yerlere yedeklerden en çok rey alan aza getirilir.

            Madde 16- Bir seneden fazla ağır hapis veya üç seneden fazla hapis cezasına veya mesleki bir suçtan dolayı hürriyeti tahdid eden bir cezaya veya meslek ve sanattan muvakkaten tatil cezasına mahkum olanlar veyahut Eczacı Odaları             Haysiyet Divanlarının kararı ve Yüksek Haysiyet Divanının tasdiki ile muvakkaten sanat icrasından menedilenler İdare Heyetine seçilemezler.

            Yukarıdaki cezalara mahkum edilmiş olanlar İdare Heyeti azalığından düşerler. Bu mahkumiyetlerin devamı müddetince hiçbir aza seçimlere katılamaz ve rey veremez.

            Madde 17- İdare Heyeti azası ilk toplantıda kendi aralarında gizli reyle bir reis, bir umumi katip, bir muhasip ve bir veznedar seçerler.

            Reisin bulunmadığı zamanlarda eczacı odalarını umumi katipler temsil eder.

            Madde 18- İdare Heyeti en az onbeş günde bir toplanır. Üst üste üç toplantıya mazeretsiz olarak gelmeyen aza istifa etmiş sayılır.

            İdare Heyetinin müzakereye başlayabilmesi için toplantıda azadan yarıdan bir fazlasının bulunması şarttır. Reylerde müsavat halinde reisin bulunduğu taraf ekseriyet kazanır.

            İDARE HEYETİNİN VAZİFELERİ
            Madde 19 - İdare heyeti odanın bilançosunu ve bütçesini hazırlayarak murakıp raporu ile birlikte umumi heyete sunar. Odanın durumu ile muamele ve faaliyetleri hakkındaki raporunu umumi heyete okuduktan sonra ibrasını ister. İbra edilmeyen İdare Heyeti düşmüş sayılarak yeni bir İdare Heyeti seçilir. Yeni seçilen İdare Heyeti azası aradan iki sene geçmedikçe tekrar seçilemez.

            İdare heyeti yıllık çalışma raporunun bir suretini Merkez Heyeti'ne gönderir.

            Madde 20- İdare Heyetinin diğer vazifeleri şunlardır:

            a) Kanun haricinde menfaat temin etmek maksadıyla gerek aza ve gerek meslek mensupları ile başka şahıslar arasında gizli anlaşmalar yapılmasına ve muvazaa yoluyla müesseseler kurulmasına mani olmak,

            b) Meslektaşların Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince kabul ve tasdik edilen formül, imal tarzı ve fiyatlar dışında ilaç yapmalarını, kanunun müsaadesine aykırı olarak başka şahıs ve müesseselere ilaç satmalarını, ruhsatnameyi haiz yerli ve yabancı müstahzaratın isim, marka, ambalajlarını taklit veya kopya ederek veyahut iltibasa meydan verecek şekilde isim veya marka koyarak halkı istismar etmelerini, konulan kar hadlerine riayet etmeyerek ihtikara tevessül eylemelerini, eczaneler ve müstahzarlar hakkında meslek adabına ve bu husustaki kanun hükümlerine uymıyacak şekilde reklam, ilan ve propaganda yapmalarını önlemek,

            c) Oda azası arasında çıkacak meslek ihtilaflarını deontoloji bakımından halletmek,

            d) Oda azası ile işverenler arasında çıkabilecek ihtilafları mevzuat hükümlerine göre halletmek ve bu kabil müesseselerde çalışan meslek mensuplarına ücret, huzur hakkı ve mesai saatlerine müteallik esasları tarafların karşılıklı mefaatlerini göz önünde bulundurmak suretiyle tanzime çalışmak,

            e) Oda azaları ile hasta ve hasta sahipleri arasında çıkabilecek ilaç bedeli vesaireden mütevellit ihtilafları meslek şerefi ile mütenasip olmak üzere işin ehemmiyetine, hasta ve oda azasının vaziyetine göre uzlaştırma yolu ile halletmeye çalışmak veyahut hakem usulüne başvurmak,

            f) Azanın mesleki tekamüllerini temin için gerekli teşebbüslerde bulunmak ve bu hususun yerine getirilmesi maksadıyla resmi ve hususi sağlık müesseselerinden faydalanmaya çalışmak,

            g) Kütüphane açmaya gayret etmek, azasını memleketin sağlık ve ilaç meselelerini incelemeye ve bu hususta araştırmalar yapmaya teşvik etmek ve bunlardan çıkacak neticelere göre alakalı sağlık makamlarından dileklerde bulunmak,

            h) Mesleğin şeref ve haysiyetini ve meslektaşların hukuk ve menfaatlerini müdafaa etmek,

            i) Lüzum görülecek yerlere belirtilecek salahiyetler dairesinde mümessil tayin etmek.

            Madde 21- İdare Heyeti meslektaşlar arasında vukuunu herhangi bir suretle haber aldığı ihtilafları hal ve telife çalışır ve icabında tahkikatını tamamlayarak evrakını Haysiyet Divanı'na verir.

            Madde 22- 20'nci maddenin a, b, c, d ve e bentlerinin şümulüne giren fiil ve hareketleri İdare Heyetlerince hal ve tesviye edilemediği takdirde meslek adabı ile telifi mümkün olmıyan hallere kalkıştıkları görülen meslek mensuplarının deontolojiye veya amme hizmet ve selametine aykırı hareketleri delillerle tespit olunarak müdafaaları istenir.

            Yapılan tebligata onbeş gün içinde cevap vermeyen azanın evrakı doğrudan doğruya, cevap verenlerinki müdafaalarıyla birlikte Haysiyet Divanına tevdi olunur.

            HAYSİYET DİVANI
            Madde 23- Her Eczacı Odasında bir Haysiyet Divanı kurulur. Divan beş asil ve beş yedek azadan terekküb eder. Müddeti iki yıldır.

            Haysiyet Divanı Azası Umumi Heyette gizli reyle seçilir. Reyler açık olarak tasnif edilir.

            Asil azalıktan herhangi bir surette yer açıldığı takdirde yedek azadan en çok rey alan asil azalığa geçer.

            Madde 24- Haysiyet Divanına seçilebilmek için yurtiçinde en az beş sene çalışmış olmak şarttır. Bu vasıftaki aza ile Heyet tamamlanamadığı taktirde en az üç sene hizmet etmiş bulunanlar da seçilebilirler.

            Madde 25- Bu kanunun 16'ncı maddesi hükmü Haysiyet Divanı azaları için de caridir.

            Madde 26- Haysiyet Divanı azası ilk toplantıda kendi aralarında bir reis, bir reis vekili, bir de sözcü seçerler.

            Müzakereler ve bu maksatla tutulan zabıtlar gizli olup reisin mesuliyeti altında muhafaza edilir.

            Madde 27- Haysiyet Divanının toplanmasına lüzum görüldüğü taktirde keyfiyet taahhütlü bir mektupla veya imza mukabilinde en az bir hafta evvel azaya yazılı olarak bildirilir. Toplantıya gelemeyecek aza toplantıdan üç gün evvel yazı ile mazeretlerini bildirmeye mecburdur.

            Azanın mazeretleri halinde heyet yukarıdaki müddetle mukayyet olmaksızın çağrılacak yedek aza ile tamamlanır. Üç defa mazeretsiz olarak toplantıya gelmeyen aza istifa etmiş sayılır.

            Haysiyet Divanına iştirak edecek azaya mensup olduğu oda bütçesinden yol ve zaruri masrafları ödenir.

            Madde 28- Haysiyet Divanı azası bitaraflıklarını şüpheye düşürecek bir vaziyetin mevcudiyeti halinde reddolunabilirler. Ret talebinde bulunan aza iddiasını delilleriyle birlikte bildirmeye mecburdur. Bu takdirde reddolunan azanın yerleri yedekleriyle ikmal edilerek ve reis ile vekilinin birlikte reddi halinde gizli reyle geçici bir reis seçilmek suretiyle ret talebi incelenir.

            Ret talebi kabule şayan görülürse esas mesele bu heyet tarafından tetkik edilerek karara bağlanır. Ret talebi kabule şayan görülmediği takdirde, talebin reddine karar verilmekle beraber, ayrıca yirmi beş liradan elli liraya kadar para cezası ödenmesine karar verilir.

            Reddedilenlerin çokluğu dolayısiyle Haysiyet Divanının yedeklerle dahi teşkiline imkan görülmezse ret talebi en yakın Eczacı Odası Haysiyet Divanında incelenir. Yukarıdaki hükümler bu takdirde dahi aynen tatbik olunur.

            Ret talebinin reddi hakkındaki kararlara karşı esas mesele ile birlikte Yüksek Haysiyet Divanına itiraz olunabilir.

            Madde 29- Aşağıdaki vaziyette bulunan haysiyet divanı reis ve azası heyete katılamazlar.

            a) İncelenilen mesele ile alakası bulunanlar,

            b) Hakkında inceleme yapılan kimsenin usul ve füruu,

            c) Üçüncü dereceye kadar olan civar hısımları (bu derece dahil) kardeş, amca, dayı, hala, teyze ve yeğenler,

            d) Evlilik rabıtası mürtefi olsa dahi karı ve koca ile bunların usul ve füruu,

            e) Evlatlık ile evlat edinenler.

            HAYSİYET DİVANININ VAZİFE VE SALAHİYETLERİ
            Madde 30- Haysiyet Divanı odaya girmeyen veya bu kanunun kendisine tahmil ettiği diğer vecibeleri yerine getirmeyenler ile evrakı kendisine tevdi edilen azanın meslek adap ve haysiyetine aykırı olan fiil ve hareketlerinin mahiyetine göre aşağıdaki inzıbati cezaları verir.:

            a) Yazılı ihtar,

            b) Yirmi beş liradan yüz liraya kadar para cezası,

            c) On beş günden altı aya kadar sanat icrasından men’i

            d) Bir bölgede üç defa sanat icrasından memnuiyet cezası almış olanları o mıntıkada çalışmaktan menetmek,

            Haysiyet divanları bu cezaların verilmesinde sıra gözetmeksizin takdir hakkını kullanırlar. Ancak (c) fıkrasına göre muvakkaten sanat icrasından menedilen azanın eski fiil ve hareketlerinin tekerrürü dolayısıyla yeniden sanat icrasından menedilmeleri icabettiği takdirde bu fıkrada yazılı cezanın azami haddi verilir.

            Madde 31- Haysiyet divanları tarafından yazılı ihtar ve yüz liraya kadar para cezası kati olup derhal tatbik olunur. Bu kararlar aleyhine hiçbir mercie başvurulamaz.

            Geçici olarak sanat icrasından veya bir mıntıkada çalışmaktan memnuiyet cezasına itiraz, kararın azaya tebliğinden itibaren on beş gün zarfında yazılı olarak ve karar aleyhindeki müdafaa ile birlikte Yüksek Haysiyet Divanına gönderilmek üzere oda idare heyeti reisliğine imza mukabilinde verilir. Böyle bir itiraz olmasa dahi geçici olarak sanat icrasından veya bir mıntıkada çalışmaktan memnuiyet kararı idare heyeti reisliğince Yüksek Haysiyet Divanına gönderilir. Bu kararlar Yüksek Haysiyet Divanı tarafından tasdik edildikten sonra tatbik olunur.

            BİRLİĞİN MERKEZ TEŞKİLATI
            Madde 32- Türk Eczacıları Birliğinin merkez teşkilatının uzuvları şunlardır:

            a) Merkez Heyeti,

            b) Yüksek Haysiyet Divanı,

            c) Büyük Kongre.

            MERKEZ HEYETİ
            Madde 33- Merkez heyeti, meslek hayatı ile alakalı bütün işler ile meşgul olmak ve bu kanunda derpiş edilen hükümleri tatbik etmek üzere kurulmuştur.

            Madde 34- Merkez Heyeti, Birliği dahilde ve hariçte temsil eder.

            Madde 35- Birlik merkez heyetinin çalışma yeri İstanbul’dur. 

            Heyet, büyük kongrenin gizli reyle seçeceği yedi asil ve yedek azadan terekkübeder. 

            Heyetin hesap ve muamelatını murakabe ile vazifeli üç asıl ve üç de yedek murakıp seçilir.

            Heyetin müddeti iki yıldır.

            16 ıncı madde hükümleri heyet azası ve murakıplar hakkında da tatbik olunur.

            Madde 36- Heyeti azası kendi aralarında bir reis, bir ikinci reis, bir umumi katip, bir muhasip ve bir de vezdenar seçer. Heyet haftada en az bir defa toplanır. Üst üste üç toplantıya mazeretsiz olarak gelmeyen aza istifa etmiş sayılır. 

            Umumi Katibe büyük kongrece tesbit edilecek tazminat verilebilir.

            Madde 37- Merkez Heyetine seçilen azanın İstanbul’da oturmaları şarttır. Seçimde ekseriyet kazandığı halde İstanbul’da oturmak istemeyen veya İstanbul’dan ayrılan azanın yerine yedeklerden rey sırası gözetilmek suretiyle İstanbul’da oturmayı kabul eden aza getirilir.

            Madde 38- Birlik merkez heyeti tarafından çalıştırılacak kimselerin adet ve ücretleri büyük kongre tarafından tesbit edilir. 

            Bunları merkez heyeti tayin eder.

            Madde 39- Merkez Heyetinin vazifeleri şunlardır:

            a) Lüzumu halinde eczacı odaları idare heyetini alakalı makamlar nezdinde temsil etmek,

            b) Birliğin eczacı odaları ile alakalı işlerini takibetmek,

            c) Eczacı odalarının çalışmaları ve muamelerini ahenkli vaziyette bulundurmak, takip ve murakebe etmek,

            d) Her iki ylda bir büyük kongreyi toplamak,

            e) Eczacı odalarının dahili faaliyetlerine ve lüzumlu görülecek sair hususlara dair hazırlayacağı talimatnameleri kongrenin tasvibine arzetmek,

            f) Birlik azasını Sosyal Sigortaya teşvik etmek ve isteklilerin bu husustaki işlerini teshil ve yardımlaşma sandığına ait muamelelerini takip ve tanzim etmek,

            g) Meslektaşların birbirleriyle veya müşterileri ve diğer iş sahipleri ile münasebetlerini gösteren deontoloji nizamnamesini hazırlamak.

            h) Lüzum görülecek hallerde büyük kongreyi fevkalade toplantıya çağırmak.

            YÜKSEK HAYSİYET DİVANI
            Madde 40- Yüksek Haysiyet Divanı, on iki asil ve dört müşavir azadan teşekkül eder.

            Divan Ankara'da Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinde toplanır. Asil aza, her toplantı müddeti için aralarından gizli rey ile bir reis seçerler.

            A) Asil aza şunlardır:
            1. Büyük Kongre tarafından gizli rey ile seçilecek ve meslekte en az on sene çalışmış bulunan alı asil ve altı yedek aza,

            2. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Zat İşleri ve Muamelat Umum Müdürü,

            3. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Hukuk Müşaviri

            4. Temyiz Mahkemesi Umumi Heyetinin kendi azasından seçeceği bir mümessil,

            5. Devlet Şurası Umumi Heyetinin kendi azasından seçeceği bir mümessil,

            6. Eczacı Odaları Merkez Heyetinin seçeceği bir mümessil,

            B) Müşavir azalar şunlardır:
            1. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Eczacılık ve Tıbbi Müstahzarlar Umum Müdürü,

            2. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Zat İşleri ve Muamelat Umum Müdürü,

            3. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Hukuk Müşaviri,

            4. Erkanı Harbiye Sıhhat Dairesi Personel Şubesi Müdürü.

            Müşavir azalar müzakereye iştirak ederler, ancak rey veremezler.

            Madde 41- Bu kanunun 16'ncı maddesi hükmü Büyük Kongre tarafından seçilen Yüksek Haysiyet divanı azası hakkında da tatbik olunur.

            Madde 42- Yüksek haysiyet Divanına seçim ile gelen asil ve yedek azanın müddeti iki yıldır. Eski aza yeniden seçilebilir. Açılan asil azalığa rey sırasına göre yedeklerden alınır.

            Madde 43- Yüksek haysiyet Divanı üçte iki ekseriyeti ile toplanır ve mevcudun üçte iki ekseriyeti ile karar verir.

            Madde 44- Bölge Haysiyet Divanı tarafından verilen kararların Yüksek Haysiyet Divanında tetkik ve müzakeresi sırasında alakalıların talepleri üzerine yazılı ve şifahi müdafaaları alınır.

            Madde 45- Bölge haysiyet divanından gelen evrakın incelenmesinden sonra Yüksek Haysiyet Divanınca aynen veya tadilen kabul ve tasdik olunan kararlar katidir.

            Yüksek Haysiyet Divanı, evrakı tetkik ederek mahallince verilen kararı uygun bulmazsa bu husustaki mütalaası ile birlikte mezkur dosyayı ilgili haysiyet divanına iade eder. Bölge haysiyet divanının bu mevzuda vericeği ikinci karar üzerine Yüksek Haysiyet Divanı tarafından ihtihaz olunacak karar katidir.

            Kabul ve tasdik edilmek veya ikinci defa karara iktiran etmek suretiyle 
kesbi katiyet eden Yüksek Haysiyet Divanı kararları aleyhine idari ve kazai hiçbir mercie başvurulamaz.

            Bu kararlar Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti tarafından bölge haysiyet divanına bildirilir.

            Madde 46- Yüksek Haysiyet Divanı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin daveti ile Haziran ve Aralık aylarında toplanır. Lüzumu halinde divan fevkalade toplantıya çağırılır.

            Madde 47- Yüksek Haysiyet Divanı kararı ile geçici olarak sanat icrasından menedilen aza hiçbir suretle sanatlarını icra edemeyeceği gibi varsa müessesesi de kapatılır.

            Bu kararın, ilgililerce bilinmek üzere Sıhhat ve İctimai Muavenet Vekaleti tarafından münasip görülecek şekilde ilan olunarak tatbiki sağlanır.

            Tek eczaneli yerlerdeki eczaneler için verilen kapatma cezaları, kapatma müddetinin beher günü için yirmi liradan yüz liraya kadar para cezasına tayin edilir. 

            Madde 48- Yukarıdaki madde hükmüne göre sanat icraasından men veya bu cezaları para cezasına tahvin edilen eczacılar, kati karara rağmen sanatlarını yaparlar veya para cezasını ödemezlerse Yüksek Haysiyet Divanınca ayrıca yüz liradan bin liraya kadar para cezasına mahkum edilir.

            Madde 49- Her türlü oda aidatı ile bölge ve Yüksek Haysiyet Divanlarınca hükmedilen para cezalarını tebliğ tarihinden itibaren otuz gün zarfında ödemiyenler hakkında, İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre takibat yapılır.

            Madde 50- Yüksek Haysiyet Divanı azasının huzur hakları ve yollukları ve zaruri masrafları Birlik bütçesinden ödenir. Bunların miktarı Merkez Heyeti tarafından hazırlanacak bir talimatname ile tesbit edilir.

            BÜYÜK KONGRE
            Madde 51- Büyük Kongre Eczacı Odaları Umumi Heyetlerince ve gizli rey ile seçilen mümessillerden teşekkül eder. 

            Azası iki yüze kadar olanlar beş, iki yüzden fazla olanlar yedi mümessil ve aynı miktarda yedek seçerler.

            Mümessillerin alakalı oda azası bulunmaları şarttır. 

            Kongreye iştirak edecek olan sivil nve askeri eczacılara mensup oldukları vekalet, daire müessese tarafından izin verilmesi mecburidir.

            Bütün mümessillerin yol ve sair zaruri masrafları bağlı bulundukları odalar tarafından ödenir.

            16 ncı madde hükmü Büyük Kongre mümessilleri hakkında da caridir.

            Madde 52- Büyük Kongre, mümessillerin mutlak ekseriyetiyle toplanır, ilk toplantıda ekseriyet bulunmazsa bir gün sonra mevcut aza ile toplantısını yapar.

            Kongre, Merkez Heyeti Reisi tarafından yoklamayı mütaakıp açılır.

            Kongreyi idare etmek üzere gizli rey ile bir reis, bir reis vekili ve lüzumlu kadar katip seçilir.

            Kongre kararları ekseriyet ile verilir. Müsavat halinde reisin bulunduğu taraf ekseriyeti kazanır.

            Madde 53- Büyük Kongre, iki yılda bir Kasım ayında İstanbul’da toplanır.

            Vazifeleri şunlardır:

            a) Merkez Heyetinin ve murakıplarının yıllık çalışma raporlarını incelemek,

            b) Merkez Heyetinin bilançosunu tetkik ve kabulü halinde ibra etmek,

            c) Bütçeyi tasdik etmek,

            d) Merkez Heyeti azasını seçmek,

            e) Yüksek Haysiyet Divanı azasını seçmek,

            f) Üç asil ve üç yedek murakıp seçmek,

            g) Merkez Heyetince teklif olunan mevzuları müzakere etmek,

            h) Eczacı Odalarının ihtiyaçlarını tesbit etmek,

            i) Eczacı Odalarının iç işlerini müzakere etmek,

            j) Eczacı Odalarının merkez heyetine gönderdikleri yıllık çalışma raporları hakkında bilgi edinmek,

            k) Kongreye arz edilen dilekleri müzakere ve yapılması gereken işleri tesbit etmek,

            Madde 54- Büyük Kongre tarafından yapılacak seçimlerin rey pusula ve mazbataları sonraki seçimin yapılmasına kadar merkez heyeti tarafından muhafaza edilir.

            MALİ VE İDARİ HÜKÜMLER
            Madde 55- Eczacı Odalarının gelirleri şunlardır: 

            a) Her azadan bir defaya mahsus olmak üzere giriş parası olarak on lira,

            b) Hiç sanat icra etmediği veya mesleki ile alakalı bir hizmette çalışmadığı halde 1 nci maddenin son fıkrası gereğince kendi isteği ile kaydedilenlerden altı lira,

            c) Resmi daire veya resmi ve hususi diğer müessese ve teşekküllerde sanatlarını icra eden veya mesleki ile alakalı hizmetlerde çalışan, bu maddenin (d) ve (e) fıkralarında yazılı tesislerden birine sahip bulunmıyan eczacılardan senede on sekiz lira,

            d) Eczane sahibi eczacılardan senede otuz lira,

            e) Ecza deposu, tıbbi veya ispençiyari müstahrazat laboratuvarı, fabrika veya imalathane sahibi olan eczacılardan senede yüz lira,

            f) Her türlü bağış ve diğer çeşitli gelirler,

            g) Haysiyet divanları kararları ile hükmedilip tahsil olunacak para cezaları,

            h) Gelirleri giderlerini karşılamıyan odalara merkez heyetince yapılacak yardımlar,

            Bölgeden nakil, giriş ve yıllık aidat paralarını yeniden ödemeyi gerektirmez.

            Aza, 1219 sayılı kanun hükümlerine tevfikan kurulan mülga etibba odalarında kayıtlı olsalar bile eczacı odalarına giriş aidatını ödemeye mecburdurlar.

            Madde 56- Eczacı odaları idare heyeti, hastalık, ihtiyarlık veya yoksulluk dolayısiyle aidatını veremiyecek durumda olan oda mensuplarından muvakkat veya daimi olarak aidat almamaya veya aidat miktarını azaltmaya karar verebilir.

            Madde 57- Oda gelirlerinden, Türk Eczacılar Birliğine harcanmak üzere merkez heyetine gönderilecek miktar büyük kongrece tesbit edilir. Bu miktar odanın gayrisafi gelirinin %25 inden aşağı olamaz.

            Madde 58- Türk Eczacıları Birliğince bir yardımlaşma sandığı kurulur. Bu sandığa birlik azasının hepsi kaydedilmeye ve vecibelerini yerine getirmeye mecburdurlar.

            Sandığın vazife ve salahiyetleri ve azadan alacağı primlerle kimlere ne gibi hallerde ve ne miktarda yardım yapılacağı ve sair işler, hazırlanacak bir nizamname ile tesbit edilir.

            MÜLGA HÜKÜMLER
            Madde 59- Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı icrasına dair olan 1219 sayılı Kanunun etibba odalarına ait hükümleri ile bu kanuna bazı maddeler tezyili hakkındaki 1686 sayılı kanun mülgadır.

            Muvakkat Madde- Bu kanunun neşri tarihinden itibaren iki ay içinde eczacılık mesleki ile alakası bulunan cemiyetler, umumi heyetlerini toplıyarak ilk büyük kongre için aralarından beşer mümessil seçerler. Cemiyet merkezleri belediye hududu haricinde bulunanlar 8 inci madde hükümleri dairesinde zarf göndermek suretiyle seçime katılabilirler.

            İlk büyük kongre, kanunun neşri tarihinden sonra dört ay içinde Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin daveti ile Ankara’da toplanarak merkez heyeti ile Yüksek Haysiyet Divanı azası ve murakıplarını ve büyük kongreye gidecek mümesillerini seçerler.

            Mütaakıp büyük kongrede bütün seçimler yenilenir.

            Eczacılar Cemiyetinde kayıtlı bulunmakla beraber eczacı olmıyan mümessiller seçime iştirak edemezler ve mümessil gönderemezler.

            Madde 60- Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.

            Madde 61- Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilleri memurdur.