TÜRK TİCARET KANUNU  
 
TÜRK TİCARET KANUNU
(Madde 269 - 398)
 
KABUL TARİHİ : 29.06.1956
KANUN NO : 6762
 
RESMİG.TARİHİ : 09.07.1956
RESMİ G. NO : 9353
 
DÜSTUR NO : 3 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA : 1587
 
 
DÖRDÜNCÜ FASIL
ANONİM ŞİRKET
BİRİNCİ KISIM
ŞİRKETİN MAHİYETİ VE KURULUŞ ŞEKİLLERİ
A) UMUMİ HÜKÜMLER 
Madde 269 : I - TARİFİ 
Madde 270 : II - HUSUSİ KANUNLAR İLE KURULAN ANONİM ŞİRKETLER 
Madde 271 : III - MEVZU VE MAKSAT 
Madde 272 : IV - SERMAYE MİKTARI 
V - DEVLETİN KONTROLU 
Madde 273 : 1. KURULUŞA İZİN 
Madde 274 : 2. MURAKABE 
Madde 275 : 3. AMME HÜKMİ ŞAHISLARININ İŞTİRAKİ 
B) KURULUŞ 
Madde 276 : I - ÇEŞİTLERİ 
II - KURUCULAR 
Madde 277 : 1. SAYISI 
Madde 278 : 2. TARİFİ 
Madde 279 : III - ESAS MUKAVELE 
Madde 280 : IV - İZİN 
C) TEDRİCİ KURULUŞ 
I - İŞTİRAKE DAVET 
Madde 281 : 1. İZAHNAME 
Madde 282 : 2. SİRKÜLER 
II - İŞTİRAK TAAHHÜTNAMESİ 
1. ŞEKİL 
Madde 283 : a) MUHTEVASI 
Madde 284 : b) ŞEKİL NOKSANLIĞI 
2. HÜKÜMLERİ 
Madde 285 : a) TAAHHÜDÜN MAHİYETİ 
Madde 286 : b) PAYLARIN BEDELİ 
Madde 287 : c) İLK TAKSİT 
Madde 288 : d) TEVDİ 
III - KURULUŞ UMUMİ HEYETİ 
1. İLK TOPLANTI 
Madde 289 : a) TOPLANTIYA DAVET 
Madde 290 : b) KARARLAR 
Madde 291 : c) REY HAKKINDAN MAHRUMİYET 
Madde 292 : d) İLK İDARE MECLİSİ VE MURAKABE HEYETİNİN SEÇİM 
Madde 293 : e) BİLİRKİŞİLERİN SEÇİMİ 
2. İKİNCİ TOPLANTI 
Madde 294 : a) TOPLANTIYA DAVET 
Madde 295 : b) KARARLAR 
Madde 296 : c) TOPLANTININ TALİKİ 
Madde 297 : d) DEVLET KOMİSERLERİ VE KARARLARIN MUTEBERLİK ŞARTI 
Madde 298 : 4 - SAĞLANABİLECEK HUSUSİ MENFAATLER 
V - KURULUŞUN TAMAMLANMASI 
Madde 299 : 1. MAHKEMENİN VAZİFESİ 
Madde 300 : 2. ŞİRKETİN TESCİL VE İLANI 
3. HÜKMİ ŞAHSİYET İKTİSABI 
Madde 301 : a) KURULUŞTAN ÖNCEKİ MUAMELELER 
Madde 302 : b) KURULUŞTAN ÖNCE PAYLAR ÜZERİNDEKİ TASARRUFLAR 
D) ANİ KURULUŞ 
Madde 303 : I - USÜL 
Madde 304 : II - HALKA MÜRACAAT 
E) KURULUŞTAN DOĞAN MESULİYET 
I - HALLER 
Madde 305 : 1. VESİKALARIN DOĞRU OLMAMASI 
Madde 306 : 2. ESAS SERMAYE HAKKINDA YANLIŞ BEYANLAR 
Madde 307 : 3. AYIN NEVİNDEN SERMAYEYE DEĞER BİÇİLMESİNDE HİLE 
Madde 308 : 4. İLK İDARE MECLİSİ VE MURAKABE HEYETİ AZALARININ İHMALİ 
II - MÜŞTEREK HÜKÜMLER 
Madde 309 : 1. TAZMİNAT TALEBİ 
Madde 310 : 2. İBRA 
Madde 311 : F) KANUNA KARŞI HİLE
İKİNCİ KISIM
İDARE MECLİSİ
A) KURULUŞ TARZI 
I - SEÇİM VE TAYİN 
Madde 312 : 1. AZALARIN SAYISI VE SIFATI 
Madde 313 : 2. HİSSE SENEDİ TEVDİİ MECBURİYETİ 
Madde 314 : 3. VAZİFE MÜDDETİ 
Madde 315 : II - AZALIĞIN AÇILMASI 
Madde 316: III - AZİL 
B) İDARE VE TEMSİL 
I - UMUMİ OLARAK 
Madde 317: 1. ESAS 
Madde 318: 2. TEŞKİLAT 
Madde 319: 3. VAZİFELERİN AZALAR ARASINDAKİ TAKSİMİ 
Madde 320: 4. AZALARIN İHTİMAM DERECESİ 
II - TEMSİL SALAHİYETİ 
Madde 321: 1. VÜSAT VE ŞÜMULÜ 
Madde 322: 2. İMZA ŞEKLİ 
Madde 323: 3. TESCİL 
III - İDARE VAZİFELERİ 
Madde 324: 1. ŞİRKETİN MALİ DURUMUNUN BOZULMASI HALİNDE 
2. DEFTER TUTMA MÜKELLEFİYETİ 
Madde 325: a) UMUMİ OLARAK 
Madde 326: b) HUSUSİ DEFTERLER 
Madde 327: 3. YILLIK RAPORUN TANZİMİ 
Madde 328: 4. MEMUR VE MÜSTAHDEMLERİN TAYİNİ 
Madde 329: 5. ŞİRKETİN KENDİ HİSSE SENETLERİNİ SATIN ALMASI 
IV - İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI 
Madde 330: 1. KARARLAR 
Madde 331: 2. AZALARIN HAKLARI 
Madde 332: 3. MÜZAKELERE İŞTİRAK EDİLMEMESİ 
V - MECLİS AZALARININ HUKUKİ DURUMU 
Madde 333: 1. HUZUR HAKKI 
2. HAREKET SERBESTİSİNİN TAHDİDİ 
Madde 334: a) ŞİRKETLE MUAMELE YAPMAK YASAĞI 
Madde 335: b) REKABET YASAĞI 
3. MESULİYET 
Madde 336: a) HALLER 
Madde 337: b) YENİ TAYİN EDİLEN AZALARIN MESULİYETİ 
Madde 338: c) MESULİYETTEN KURTULMA HALİ 
Madde 339: d) YANLIŞ BEYANLAR 
Madde 340: e) ORTAKLARIN VE ŞİRKET ALACAKLILARININ TAZMİNAT DAVASINA AİT DİĞER HÜKÜMLER 
Madde 341: f) ŞİRKET NAMINA AÇILACAK DAVA 
VI - MÜDÜRLER 
Madde 342: 1. MESULİYET 
Madde 343: 2. TAYİNİ VE AZLİ 
Madde 344: 3. VAZİFE MÜDDETİ 
Madde 345: 4. VAZİFENİN DEVREDİLMEMESİ 
Madde 346: 5. İDARE MECLİSİ AZALARININ MESULİYETİ
ÜÇÜNCÜ KISIM
MURAKIPLAR
I - SEÇİM VE AZİL 
Madde 347: 1. UMUMİ OLARAK 
Madde 348: 2. HUSUSİ OLARAK 
Madde 349: 3. SEÇİLME MANİLERİ 
Madde 350: 4. AZİL 
Madde 351: 5. BİR MURAKIPLIĞIN AÇILMASI 
Madde 352: 6. TESCİL VE İLAN 
II - VAZİFELERİ 
Madde 353: 1. UMUMİ OLARAK 
Madde 354: 2. YILLIK RAPORUN TANZİMİ VE İHBAR MÜKELLEFİYETİ 
Madde 355: 3. UMUMİ HEYETİN FEVKALADE TOPLANTIYA DAVETİ 
Madde 356: 4. ŞİKAYETLERİ TAHKİK 
Madde 357: 5. İDARE MECLİSİNİN TOPLANTILARINA İŞTİRAK 
III - MESULİYETİ 
Madde 358: 1. SIR SAKLAMA MÜKELLEFİYETİ 
Madde 359: 2. İHTİMAM DERECESİ
DÖRDÜNCÜ KISIM
UMUMİ HEYET
A) AZALIK 
I - TOPLANTIYA İŞTİRAK HAKKI 
Madde 360: 1. UMUMİ OLARAK 
Madde 361: 2. SUİİSTİMAL 
II - MALÜMAT ALMA HAKKI 
Madde 362: 1. BİLANÇO 
Madde 363: 2. TİCARİ DEFTERLER VE SIR SAKLAMA MÜKELLEFİYETİ VE CEZA 
B) TOPLANTILAR 
I - DAVET 
Madde 364: 1. UMUMİ OLARAK 
3. DAVETE SALAHİYETLİ OLANLAR 
Madde 365: a) İDARE MECLİSİ VE MURAKABE HEYETİ 
Madde 366: b) AZLIK 
Madde 367: c) MAHKEMENİN İZNİ 
3. DAVETİN ŞEKLİ 
Madde 368: a) UMUMİ OLARAK 
Madde 369: b) GÜNDEM 
Madde 370: c) BÜTÜN PAY SAHİPLERİNİN HAZIR OLMASI 
Madde 371: II - TOPLANTI YERİ 
Madde 372: III - NİSAP 
C) KARARLAR 
I - REY HAKKI 
Madde 373: 1. UMUMİ OLARAK 
Madde 374: 2. MAHRUMİYET 
II - MÜZAKERELER 
Madde 375: 1. UMUMİ OLARAK 
Madde 376: 2. CETVEL 
Madde 377: 3. MÜZAKERENİN BAŞKA BİR GÜNE BIRAKILMASI 
Madde 378: III - MUTEBERLİK ŞARTLARI 
IV - KARARLARIN TESİRİ 
Madde 379: 1. UMUMİ OLARAK 
Madde 380: 2. İBRA 
V - KARARLARIN İPTALİ 
Madde 381: 1. ŞARTLAR 
Madde 382: 2. KARARIN İCRASININ GERİ BIRAKILMASI 
Madde 383: 3. İPTAL KARARININ TESİRİ 
Madde 384: 4. SUİNİYETLE İPTAL DAVASI AÇANLARIN MESULİYETİ 
D) ESAS MUKAVELENİN DEĞİŞTİRİLMESİ 
I - UMUMİ OLARAK 
Madde 385: 1. MÜKTESEP HAKLAR 
Madde 386: 2. İKTİSAT VE TİCARET VEKALETİNİN MÜSAADESİ 
Madde 387: 3. REY HAKKI 
Madde 388: 4. NİSAP VE EKSERİYET 
Madde 389: 5. BİRÇOK PAY NEVİLERİNİN BULUNMASI 
Madde 390: 6. TESCİL 
II - ESAS SERMAYENİN ARTIRILMASI 
Madde 391: 1. ŞARTLAR 
Madde 392: 2. MUAMELELER 
Madde 393: 3. İZAHNAME 
Madde 394: 4. YENİ PAY ALMA HAKKI 
Madde 395: 5. TESCİL 
III - ESAS SERMAYENİN AZALTILMASI 
Madde 396: 1. KARAR 
Madde 397: 2. ALACAKLILARI DAVET 
Madde 398: 3. KARARIN İCRASI