TÜRK TİCARET KANUNU  
TÜRK TİCARET KANUNU 
(Madde 1179 - 1262)
KABUL TARİHİ : 29.06.1956
KANUN NO : 6762
 
 - 
RESMİG.TARİHİ : 09.07.1956
RESMİ G. NO : 9353
 
DÜSTUR NO : 3 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA : 1587
 
 
BEŞİNCİ FASIL
DENİZ KAZALARI
BİRİNCİ KISIM
MÜŞTEREK VE HUSUSİ AVARYALAR
A) UMUMİ HÜKÜMLER 
I - TARİFELER 
Madde  1179 : 1. MÜŞTEREK AVARYA 
Madde  1180 : 2. HUSUSİ AVARYA 
Madde  1181 : II - TEHLİKEYE SEBEBİYET VEREN KİMSENİN DURUMU 
III - MÜŞTEREK AVARYADAN SONRA ÇIKAN HUSUSİ AVARYALARIN TESİRLERİ 
Madde  1182 : 1. GARAMEYE İŞTİRAK BORCU ÜZERİNE 
Madde  1183 : 2. TAZMİNAT İSTEMEK HAKKI ÜZERİNE 
B) MÜŞTEREK AVARYA 
I - HALLERİ 
Madde  1184 : 1. DENİZE YÜK VE SAİRENİN ATILMASI 
Madde  1185 : 2. GEMİNİN HAFİFLETİLMESİ 
Madde  1186 : 3. GEMİNİN KARAYA OTURTULMASI 
Madde  1187 : 4. GEMİNİN YÜZDÜRÜLMESİ 
Madde  1188 : 5. GEMİDE ÇIKAN YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ 
Madde  1189 : 6. YAKIT YERİNE YAKILAN YÜK, GEMİ EŞYASI VE KUMANYASI 
Madde  1190 : 7. BARINMA LİMANINDAKİ MASRAFLAR 
Madde  1191 : 8. MUVAKKAT TAMİRLER 
Madde  1192 : 9. BOŞALTILMA SIRASINDA YÜKE GELEN ZARARLAR 
Madde  1193 : 10. GEMİNİN MÜDAFAASI 
Madde  1194 : 11. GEMİNİN KURTARILMASI 
Madde  1195 : 12. PARA TEDARİKİ 
II - İSTİSNALARI 
Madde  1196 : 1. HUSUSİ AVARYA HALLERİ 
Madde  1197 : 2. MÜŞTEREK AVARYA OLARAK KABUL OLUNAMIYACAK HASARLAR 
III - ZARAR VE TAZMİNATIN TESBİTİ 
1. GEMİ HAKKINDA 
Madde  1198 : a) UMUMİ OLARAK 
Madde  1199 : b) TAMİR TUTARLARINDAN İNDİRİLECEK YENİ - ESKİ FARKLAR 
2. YÜK HAKKINDA 
Madde  1200 : a) UMUMİ OLARAK 
Madde  1201 : b) HASARA UĞRIYAN MALLARIN SATIŞI 
Madde  1202 : 3. NAVLUN HAKKINDA 
IV - GARAMEYE İŞTİRAK BORCU 
Madde  1203 : 1. UMUMİ ESASLAR 
2. TAZMİNATA HAKKI OLANLARIN REHİN HAKLARI 
Madde  1204 : a) UMUMİ OLARAK 
Madde  1205 : b) GEMİYE DÜŞEN GARAME PAYI İÇİN TEMİNAT 
Madde  1206 : c) YÜKÜ TAKYİD EDEN REHİN HAKKININ KULLANILMASI 
C) DİSPEÇ 
I - UMUMİ OLARAK 
Madde  1207 : 1. YAPILACAĞI YER 
Madde  1208 : 2. DİSPEÇÇİ 
Madde  1209 : 3. DİSPEÇİ YAPTIRMA MÜKELLEFİYETİ 
II - DİSPEÇİN TASDİKINI TALEP VE İTİRAZ 
Madde  1210 : 1. DURUŞMA 
Madde  1211 : 2. DİSPEÇİN TASDİKI 
Madde  1212 : 3. TATBİK OLUNACAK USÜL HÜKÜMLERİ 
Madde  1213 : 4. DİSPEÇ RAPORUNUN TASDİKI HAKKINDAKİ KARARIN HÜKMÜ 
D) MÜŞTEREK AVARYA ESASLARINA TABİ OLAN BAŞKA HALLER 
Madde  1214 : 1. ŞARTLAR 
Madde  1215 : 2. HÜKÜMLER
İKİNCİ KISIM
ÇATMA
Madde  1216 : A) KUSURSUZ ÇATMA 
B) KUSURLU ÇATMA 
Madde  1217 : I - BİR TARAFLI KUSUR 
Madde  1218 : II - MÜŞTEREK KUSUR 
Madde  1219 : III - MECBURİ KILAVUZUN KUSURU 
Madde  1220 : C) ÇATMA OLMAKSIZIN ZARAR 
Madde  1221 : D) MAHFUZ TUTULAN HÜKÜMLER
ÜÇÜNCÜ KISIM
KURTARMA VE YARDIM
A) ÜCRET İSTEME HAKKI 
Madde  1222 : I - ŞARTLARI 
II - İSTİSNALARI 
Madde  1223 : 1. NETİCESİZ KALMIŞ HİZMETLER 
Madde  1224 : 2. ÜCRET İSTİYEMİYECEK KİMSELER 
B) ÜCRETİN TAYİNİ 
I - SÖZLEŞME YOKSA 
Madde  1225 : 1. UMUMİ OLARAK 
Madde  1226 : 2. GÖZETİLECEK BAŞLICA HUSUSLAR 
Madde  1227 : 3. ÜCRETE GİRMİYEN MASRAFLAR 
II - MUKAVELE VARSA 
Madde  1228 : 1. MUKAVELENİN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA İPTALİ 
Madde  1229 : 2. ÜCRETİN İNDİRİLME VEYA KALDIRILMASI 
C) ÜCRETİN PAYLAŞTIRILMASI 
Madde  1230 : 1. GEMİ VE YÜKÜN KURTARILMASI HALİNDE 
Madde  1231 : II - İNSAN KURTARANLARA TAZMİNAT 
D) REHİN VE HAPİS HAKKI 
Madde  1232 : I - UMUMİ OLARAK 
Madde  1233 : II - KAPTANIN VE DONATANIN MESULİYETİ 
Madde  1234 : III - GÖNDERİLENİN MESULİYETİ
ALTINCI FASIL
GEMİ ALACAKLILARI VE YÜK ALACAKLILARI
Madde  1235 : A) GEMİ ALACAKLISI HAKKINI VEREN ALACAKLAR 
B) KANUNİ REHİN HAKKI 
I - MEVZUU 
Madde  1236 : 1. GEMİ VE TEFERRUATI 
Madde  1237 : 2. NAVLUN 
Madde  1238 : 3. YOLCULUK 
Madde  1239 : 4. GEMİADAMLARININ REHİN HAKKI 
Madde  1240 : 5. DENİZ ÖDÜNCÜ ALACAKLISININ REHİN HAKKI 
Madde  1241 : II - TEMİN EDİLEN ALACAK 
III - REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ 
Madde  1242 : 1. UMUMİ OLARAK 
Madde  1243 : 2. DONATANIN ŞAHSİ MESULİYETİ 
Madde  1244 : 3. DONATMA İŞTİRAKİ 
IV - SUKUTU 
Madde  1245 : 1. GEMİNİN CEBRİ VEYA ZARURİ SATIŞI 
Madde  1246 : 2. İPTAL KARARI 
V - DERECELERİ 
Madde  1247 : 1. BEKÇİLİK VE MUHAFAZA MASRAFLARI 
Madde  1248 : 2. MUHTELİF YOLCULUKLARDAN DOĞAN ALACAKLAR 
Madde  1249 : 3. AYNI YOLCULUĞA AİT MUHTELİF ALACAKLAR 
Madde  1250 : 4. YUKARKİ MADDEDE YAZILI ALACAKLAR ARASINDAKİ SIRA 
Madde  1251 : VI - NAVLUN ÜZERİNDEKİ REHİN HAKKI 
VII - DONATANIN MAHDUT ŞAHSİ MESULİYETİ 
Madde  1252 : 1. NAVLUNUN TAHSİLİ HALİNDE 
Madde  1253 : 2. NAVLUNUN BAZI ALACAKLILARA TEVZİİ HALİNDE 
Madde  1254 : 3. GEMİNİN CEBRİ VEYA ZARURİ SATIŞI HALİNDE 
Madde  1255 : 4. GEMİNİN YENİ BİR YOLCULUĞA ÇIKARILMASI HALİNDE 
Madde  1256 : TAZMİNAT HALİNDE 
Madde  1257 : VIII - GEMİ ALACAKLILARININ DİĞER ALACAKLILARA KARŞI RÜÇHAN HAKKI 
Madde  1258 : C) YÜK ALACAKLISI HAKKINI VEREN ALACAKLAR VE DERECELERİ
YEDİNCİ FASIL
GEMİ ALACAKLILARI VE YÜK ALACAKLILARI
D) MÜRURUZAMAN 
Madde  1259 : I - MÜDDETİ 
Madde  1260 : II - ŞAHSİ ALACAKLAR HAKKINDA 
Madde  1261 : III - BAŞLANGIÇ 
Madde  1262 : IV - HUSUSİ HALLER