MEVZUAT  
 

TEBLİGAT KANUNU


KABUL TARİHİ : 19.02.1959
KANUN NO : 7201
 
RESMİG.TARİHİ : 19.02.1959
RESMİ G. NO : 10139
 
DÜSTUR NO : 3 TERTİP 40
DÜSTUR SAYFA : 147
 
 
BİRİNCİ BAP
UMUMİ HÜKÜMLER
BİRİNCİ FASIL
KANUNUN ŞÜMULÜ
Madde   1 : TEBLİGATIN PTT VASITASİYLE YAPILMASI
Madde   2 : TEBLİGATIN MEMUR VASITASİYLE YAPILMASI
Madde   3 : UCRET TARİFESİ
Madde   4 : MEMUR VASITASİYLE TEBLİĞLERDE ZARURİ MASRAFLAR
Madde   5 : ÜCRET VE MASRAFIN PEŞİN ÖDENMESİ
Madde   6 : TEBLİĞ EVRAKININ ZİYAI HALİNDE MASRAFLAR
Madde   7 : UÇAK, TELGRAF VE DİĞER VASITALARLA TEBLİGAT VE ÜCRETLERİ
İKİNCİ FASIL
TEBLİGAT ESASLARI
Madde   8 : TEBLİĞ EVRAKININ NÜSHALARI VE MAKBUZ VERİLMESİ
Madde   9 : DAVETİYENİN İHTİVA EDECEĞİ KAYITLAR
Madde 10 : BİLİNEN ADRESTE TEBLİGAT
Madde 11 : VEKİLE VE KANUNİ MUMESSİLE TEBLİGAT
Madde 12 : HÜKMİ ŞAHISLARA VE TİCARETHANELERE TEBLİGAT
Madde 13 : HUKMİ ŞAHISLARIN MEMUR VE MUSTAHDEMLERİNE TEBLİGAT
Madde 14 : ASKERİ ŞAHISLARA TEBLİGAT
Madde 15 : SEFER HALİ
Madde 16 : AİLE EFRADINA VEYA HİZMETÇİYE TEBLİGAT
Madde 17 : BELLİ BİR YERDE VEYA EVDE MESLEK VE SANAT İCRASI
Madde 18 : OTEL, HASTANE, FABRİKA VE MEKTEP GİBİ YERLERDE TEBLİGAT
Madde 19 : MEVKUF VE MAHKUMLARA TEBLİGAT
Madde 20 : MUHATABIN MUVAKKATEN BAŞKA YERE GİTMESİ
Madde 21 : TEBLİĞ İMKANSIZLIĞI VE TEBELLÜĞDEN İMTİNA
Madde 22 : YAŞ VE EHLİYET ŞARTI
Madde 23 : TEBLİG MAZBATASI
Madde 24 : İMZA EDEMİYECEK DURUMDA OLMAK
Madde 25 : YABANCI MEMLEKETTE TEBLİGAT USULU
Madde 26 : TURKİYE'DEKİ ELÇİLİK VEYA KONSOLOSLUKLARDAN TEVDİ OLUNAN TEBLİGAT
EVRAKI
Madde 27 : YABANCI MEMLEKETTE TÜRK MEMURLARINA VE ASKERİ ŞAHISLARA TEBLİGAT
Madde 28 : İLANEN TEBLİGAT
Madde 29 : İLAN ŞEKLİ
Madde 30 : İLANIN İHTİVA EDECEĞİ KAYITLAR
Madde 31 : İLANEN TEBLİGATTA TEBLİĞ TARİHİ
Madde 32 : USULUNE AYKIRI TEBLİĞİN HÜKMÜ
Madde 33 : GECE VAKTİ VE RESMİ TATİL GÜNLERİNDE TEBLİGAT
İKİNCİ BAP
HUSUSİ HÜKÜMLER
BİRİNCİ FASIL
KAZAİ TEBLİGAT
Madde 34 : ŞÜMULÜ
Madde 35 : ADRES DEĞİŞTİRMENİN BİLDİRİLMESİ MECBURİYETİ
Madde 36 : CELSE ESNASINDA TEBLİGAT
Madde 37 : AVUKAT KATİPLERİNE VE STAJYERLERİNE TEBLİGAT
Madde 38 : VEKİLLERİN YEKDİĞERİNE TEBLİGAT YAPMASI
Madde 39 : TEBELLÜĞ EDECEK ŞAHSIN HASIM OLMASI
Madde 40 : TEBLGİTA AİT KARARLARIN MUSTACELİYETİ
Madde 41 : MEMUR VASITASİYLE TEBLİGAT
Madde 42 : MÜSTACEL HALLERDE TEBLİGAT
Madde 43 : CUMHURİYET MÜDDEİUMUMİLİĞİNE TEBLİGAT
Madde 44 : ASKERİ KAZADA TEBLİGAT
İKİNCİ FASIL
İDARİ TEBLİGAT
Madde 45 : ŞÜMULÜ
Madde 46 : PTT TEŞKİLATI OLMAMASI
Madde 47 : MÜTAADDİT ŞAHSIN MÜMESSİLİNE TEBLİGAT
Madde 48 : GÜMRÜK VE İNHİSAR İŞLERİNDE TEBLİGAT
Madde 49 : TAPU İDARELERİNCE YAPILACAK TEBLİGAT
ÜÇÜNCÜ FASIL
MALİ TEBLİGAT
Madde 50 : DİVANI MUHASEBAT TARAFINDAN YAPILACAK TEBLİGAT
Madde 51 : DİĞER MALİ TEBLİGAT
ÜÇÜNCÜ BAP
CEZAİ HÜKÜMLER
Madde 52 : KANUNU TATBİK İLE MÜKELLEF OLANLARIN İŞLİYECEKLERİ SUÇLAR
Madde 53 : YANLIŞ ADRES BİLDİRMEK
Madde 54 : TEBLİĞ EVRAKININ MUHATABINA VERİLMEMESİ 
Madde 55 : YALAN BEYAN
Madde 56 : TEBLİĞ EVRAKININ TALİKİ İLE İLGİLİ SUÇLAR
Madde 57 : TEBLİĞ MEMURLARI ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR
DÖRDÜNCÜ BAP
MÜTEFERRİK HÜKÜMLER
Madde 58 : TEBLİĞİN VAKTİNDE YAPILMAMASI
Madde 59 : TEBLİĞ MAZBATALI KAPALI ZARF
Madde 60 : NİZAMNAME YAPILMASI
Madde 61 : DİĞER KANUNLARDAKİ ATIFLAR
Madde 62 : KALDIRILAN HUKUMLER
Madde 63 : KANUNUN MER'İYETE GİRMESİ
Madde 64 : KANUNU İCRA EDECEK MAKAM