Ticaret Mevzuatı  
SİGORTA ŞİRKETLERİNİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUN

            UMUMİ HÜKÜMLER 
            KANUNUN ŞÜMULÜ
            Madde 1- Sigorta şirketleri ve istihsal organları bu kanun hükümleri dairesinde Ticaret Vekaleti tarafından murakabe olunur.

            Sosyal sigorta müesseseleri kendi hususi kanunlarına tabidir.

            SİGORTA MUAMELELERİ YAPABİLECEK ŞİRKETLER
            Madde 2- Bu kanun hükümleri mucibince sigorta muameleleri yapabilmek için şirket nev’inin anonim veya karşılıklı sigorta “mütüel” olması lazımdır.

            Anonim şirket halinde kurulanların ödenmiş asgari sermayesi 1.000.000 lira olacaktır.

            Karşılıklı sigorta şirketleri kooperatif esasına göre kurulur. Bunların asgari ortak adedi yüz kişi olup; tabi olacakları sair şartlar Ticaret Vekaleti tarafından tanzim kılınacak nizamnamede gösterilir.

            Karşılıklı sigorta şirketlerinin tatbik edecekleri tarife ayarlamaları Ticaret Vekaletince tasdik olunur.

            Yabancı sigorta şirketlerinin, Türkiye’de faaliyette bulunabilmek için tabiiyetlerini taşıdıkları memleket kanunlarına göre anonim veya kooperatif şirket muadili bir statüye sahip olmaları mecburidir.

            SİGORTA ŞİRKETLERİNE RUHSAT VERİLMESİNDE ARANAN ŞARTLAR
            Madde 3- Sigorta şirketleri muameleye başlamak için :

            a) 2 nci madde hükümlerinin yerine getirildiğini,

            b) Bu kanun hükümleri dairesinde tevdii icabeden sabit teminatın tesis edildiğini,

            c) Ferdi ve kolektif hayat sigortalarında kullanılacak vefiyat ve malüliyet tablolarını, komütasyon cetvellerini, safi prim ve tarife primi formül ve cetvellerini, tenzil, iştira ve ikraz muamelelerine mütaallik esaslarını, temettüata iştirak şartı ile akdolunan sigortalarda temettüatın hesap tarzı ile tevzi suretlerini, rant ve kapital taahhütlerine ait riyazi ihtiyat ve muallak hasar formülleriyle bu hesaplara tatbik olunacak teknik faiz nispetlerini,

            d) Hayat branşı dışında kalan, nakliyat branşında %25 ve diğerlerinde %33 1/3 ten aşağı olmamak üzere işliyecek sigorta müddetlerine mahsus olarak bilanço tarihinde prim ihtiyatları ayıracağını ve iştigal edilen her branşa ait konservasyon hadlerini gösterir tablolarını,

            Ticaret Vekaletine tevdi ederek ruhsatname almaya ve usulü dairesinde tescil ve ilan ettirmeye mecburdurlar.

            YABANCI ŞİRKETLERE RUHSATNAME VERİLMESİNDE ARANAN ŞARTLAR
            Madde 4- Yabancı sigorta şirketleri ruhsatname alabilmek için 3 üncü maddede yazılı vesikalardan başka :

            a) Statülerinin aslı ile tercümelerinin tasdikli ikişer nüshasını,

            b) Memleketlerinin sigorta mevzuatına göre kurulmuş bulunduklarını ve icra etmek istedikleri muamelatı kendi memleketlerinde on seneden beri fiilen ve aynı unvan altında yapmakta bulunduklarını müsbit resmi vesikalar ile son üç senelik bilançolarını,

            c) Türk sigorta şirketlerinin de o memleketlerde çalışabilmelerinin tecviz edildiğini mübeyyin, salahiyetli makam tarafından verilmiş olan bir vesikayı,

            d) Türkiye Umumi Vekilinin hüviyetini mübeyyin salahiyetli mercilerden alınmış vesika ile, tasdikli vekaletnamesi aslı ve iki nüsha musaddak tercümesini ve yabancı memleket tabiiyetinde bulunan Umumi Vekilin iflas etmediğini, emniyeti suiistimal, dolandırıcılık, hırsızlık, zimmet, ihtilas ve sahtekarlık suçları ile mahkum olmadığına dair o memleketin salahiyeti mercilerinden alınmış ve Türk sefaret veya konsoloslukları tarafından tasdik edilmiş vesikalarla, Türkiye’de ikamet edenlerden ise mahkumiyetleri bulunmadığına dair cumhuriyet müddeiumumiliklerinden alınmış vesikayı,

            e) Tebligat ve takibata esas olmak üzere kanuni ikametgah adresini,

            Ticaret Vekaletine tevdi etmeye ve bildirmeye mecburdurlar.

            RUHSATNAME TALEBİNİN KABULÜ
            Madde 5- Ticaret Vekaleti 3 ve 4 üncü maddelerde yazılı vesaikın tetkiki üzerine ve icabı halinde yapacağı tahkikat neticesine göre, her branş için ayrı ayrı ruhsatname verilmesi hususunda takdir hakkını haizdir.

            YABANCI ŞİRKETLER İÇİN MÜTEKABİLİYET ESASLARI
            Madde 6- Türkiye’de çalışmakta olan veya çalışmak isteyen yabancı sigorta şirketlerinin mensup oldukları memleketlerde, Türk sigorta şirketlerini çalışmak istemeleri halinde, o memleketler mevzuatına göre tabi olacakları şartlar, bu kanunun yabancı sigorta şirketleri için vaz’ettiği şartlardan daha ağır olduğu veya bilhare ağırlaştığı takdirde, Ticaret Vekaleti bilmukabele alakalı yabancı sigorta şirketlerinden aynı şartları yerine getirmelerine isteyebilir ve bu talebe uymıyanların ruhsatnamelerine iptal edebilir.

            UMUMİ VEKİLLER
            Madde 7- Yabancı sigorta şirketleri, Türkiye Cumhuriyetinin mer’iyette bulunan veya mer’iyete vaz’edilecek olan kanun, nizamname, kararname, talimatname ve sairi mukarrerat hükümleri dairesinde işlerini yürütmek, şirketinin kanuni müessili sıfat ve salahiyetine haiz ve her türlü muamelelerden mesul olmak üzere bir umumi vekil tayin edeceklerdir.

            Umumi vekilin tayini keyfiyeti Ticaret Vekaletinin tasvibi ile tekemmül eder.

            Yabancı sigorta şirketleri, Türkiye’de yapacakları muameleleri müteallik bilcümle kayıt, hesap, defterler ile bunlara müteferri vesikaları, hayat sigortalarında karşılık hesapları ve envanter kartlarının aynı veya bordrolarına umumi vekilin faaliyet icra ettiği dairede bulundururlar.

            UMUMİ VEKALETNAMENİN ŞÜMULÜ
            Madde 8- Yabancı sigorta şirketlerinin umumi vekillerine verecekleri vekaletnameler :

            a) 7 nci maddenin birinci fıkrasında yazılı hususları, 

            b) Sigorta muamelelerinden doğan davalarda davacı, davalı veya üçüncü şahıs sıfatiyle; davayı kabul, davadan feragat, sulh ve ibra gibi kanunen salahiyeti mahsusa itaasına mütevakkıf bulunan hususları da ifayı mezun olduklarını,

            c) Akdolunacak bilumum sigorta mukavelanamelerini doğrudan doğruya imza etmeye, hasar bedellerine ve sair tediyatı merkezlerinden sormaksızın ödemeye salahiyetli bulunduklarını,

            d) Türkiye’nin her yerinde acentalar ve tali acentalar tesis ve tayin edebileceklerini, 

            e) Umumi vekilin bulunmadığı ahvalde, kendisinin haiz olduğu hak ve salahiyetler ile aynı evsafı haiz vekil tayinine izinli oldukları, 

            İhtiva edecektir.

            Bu vekaletnameler masrafları şirketce verilmek suretiyle, Ticaret Vekaleti tarafından ilan olunur.

            İSTİHSAL TEŞKİLATI
            Madde 9- Sigorta şirketlerinin memleket içersinde açacakları şube ve acentalıklar için yeniden ruhsatname almalarına lüzum yoktur.

            Ancak; umumi, hususi, tali veya alelıtlak acentalığa tayin olunacak kimselerin iflas etmediğine ve emniyeti suiistimal, dolandırıcılık, hırsızlık, zimmet, ihtilas ve sahtekarlık suçlariyle mahkum bulunmadıklarına dair Cumhuriyet Müddeiumumiliklerinden alınmış vesikanın ibraz edilmesi lazımdır.

            Acentalıklara verilecek salahiyetlerin hudut ve şümulü muameleye başlamadan önce, şirketlerce mahallinde usulü dairesinde tescil ve ilan olunur.

            DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ
            Madde 10- Bu kanunun 3, 4, 7,8 ve 9 uncu maddelerinde yazılı hususlarda vukua gelecek bilcümle, değişikliklerin on beş gün içinde Ticaret Vekaletine bildirilmesi mecburidir.

            Ticaret Vekaleti lüzum gördüğü hallerde bu değişikliklerin tescil ve ilanını talebeder.

            YABANCI ŞİRKETLERİN MERKEZLERİNE AİT DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ
            Madde 11- Yabancı sigorta şirketleri, başka bir şirketle birleşmeleri veya faaliyetlerini tatil veyahut iflas etmeleri hallerinde bunları derhal Ticaret Vekaletine yazı ile bildirmeye mecburdurlar.

            Vekalet bu değişiklikleri tetkik ile icabında haklarında 20 ila 24 üncü maddeler hükümlerini tatbik eder.

            SABİT VE MÜTEHAVVİL TEMİNAT
            Madde 12- Sigorta şirketleri yapacakları sigorta akitleri dolayısiyle sigortalılarına vakı taahhütlerine karşılık olmak üzere Ticaret Vekaleti emrine biri sabit diğeri mütehavvil iki nevi teminat göstermeye mecbudurlar.

            I- Sabit teminat :

            Yangın branşı için 75.000
            Hayat branşı için 75.000
            Nakliyat branşı için 50.000
            Kaza branşı için 100.000 liradır.

            Ticaret Vekaletince hazırlanacak nizamnamede bu branşlardan her birine giren sigorta nevileri tedat olunur. Bu tadat dışında kalan her müstakil branş için tesisi icabeden sabit teminat 25.000 liradan ibarettir.

            Şu kadar ki, yalnız bir branşta çalışmak isteyen sigorta şirketlerinin verecekleri sabit teminat miktarı 150.000, yalnız iki branşta çalışmak isteyen şirketlerin 200.000, yalnız üç branşta çalışmak isteyen şirketlerin 250.000 liradır.

            II- Mütehavvil teminat :

            a) Hayat branşı için, alakalı şirketin Türkiye dahilinde akdetmiş olduğu hayat sigortalarının safi primleri üzerinden her hesap senesi sonunda, tesis etmiş bulunacağı riyazi ihtiyatlar baliğinden, hayat poliçeleri üzerine yapılmış olan ikrazlar ile riyazi ihtiyat hesabında senelik olarak nazarı itibara alınmış primlerin henüz vadesi gelmemiş kısımları çıkarıldıktan sonra kalan bakiye ile hayat muallak tazminatları ve tahakkuk etmiş temettü hisseleri yekünudur.

            Cari sene içerisinde akdedilen ve istisnai ehemmiyet arz eden hayat sigortaları dolayısiyle Ticaret Vekaleti her zaman hayat mütehavvil teminatının itmamını sigorta şirketlerinden talep edebilir.

            b) Diğer sigorta branşları için, şirketin son hesap senesi zarfında Türkiye’de akdetmiş olduğu sigortalardan fesih ve iptal edilenlere ait olanları çıkarıldıktan sonra kalan primler baliğinin yüzde beşidir.

            Ancak, hayat branşı hariç, her branş için yatırılacak mütehavvil teminat o branş için tesis edilmiş olan sabit teminatın yüzde ellisinden az olamaz.

            Mütehavvil teminat akçelerinin hesabında primlerin mütaaddit reassürörler beyninde tevzi edilmiş olması nazarı itibara alınmaz.

            Ticaret Vekaleti lüzum gördüğü hallerde hayat branşı hariç bu nispeti dört misline kadar artırarak altı ay içinde teminatın tamamlanmasını talep edebilir.

            TEMİNAT KARŞILIKLARININ TESİSİ
            Madde 13- Sigorta şirketleri mütehavvil teminat karşılıklarını, en geç hesap senesini takip eden beşinci ayın sonuna kadar tesis veya ikmale mecburdurlar. Ticaret Vekaletince yaptırılacak tetkikler neticesinde mütehavvil teminat karşılıklarında her hangi bir noksanlık tesbit olunduğu takdirde, alakalı şirket keyfiyetin kendisine vekaletçe tebliğinden itibaren bir ay içinde bu noksanlığı ikmale mecburdur. Vekalet lüzum gördüğü takdirde bu müddeti uzatabilir.

            Tesis edilen karşılıkların tutarı, ayrılması gereken mütehavvil teminat miktarından fazla ise, fiyat temevvücar marjı olarak vekaletçe tesbit edilecek nispete tekabül eden miktar düşüldükten sonra, fazlası Ticaret Vekaletince verilecek izinle serbest bırakılır.

            TEMİNAT AKÇELERİNİN KULLANILMASI
            Madde 14- Teminat akçeleri hangi branş için tesis edilmiş ise evvelemirde bu kısım için teminat olarak kullanılır.

            Fesih, tasfiye ve iflas halinde her sigorta branşı alacaklılarının o branş teminatı üzerindeki rüçhan hakkı mahfuz olmak kaydiyle teminat akçelerinin bakiyelerinden hasıl olan yekün kül halinde açık kalacak sigorta taahhüt ve vecibelerinin garameten karşılığıdır.

            Teminat akçeleri, şirketin sigorta taahhüt ve vecibeleri tamamen ifa edilmedikçe, başka alacaklar için karşılık tutulamıyacağı ve haczedilemiyeceği gibi, yabancı bir memlekette açılacak iflas masasına da sokulamaz.

            Bilumum sigorta taahhüt ve vecibelerini tamamen ifa ettiği tesbit olunan sigorta şirketlerinin teminat akçeleri tasfiye bittikten sonra Vekaletçe serbest bırakılır.

            Her hangi bir branş üzerindeki faaliyetin ihtiyari olarak tatili halinde, o branşa ait bütün taahhüt ve vecibeler tasfiye edilmek ve 20 nci maddede derpiş edilen hal varid olmamak şartı ile o branş için tesis edilmiş bulunan teminat akçeleri Vekaletçe iade edilir.

            TEMİNAT AKÇELERİNİN YATIRIM NEVİLERİ
            Madde 15- Sabit ve mütehavvil teminat akçeleri ancak aşağıdaki kıymetlere yatırılabilir.

            a) Türk lirası olarak nakden tevdiat,

            b) Devlet iç ve dış istikraz tahvilleriyle amortisman ve kredi 

            c) Sermayesi tamamen veya kısmen Devlete ait teşekküllerle, belediyelerin ve Ticaret Vekaletinin tesbit ve kabul edeceği şekil ve miktarda Türk şirketlerinin borsada kote edilmiş olan tahvilleriyle hisse senetleri,

            d) Türkiyede’ki gayrimenkuller,

            e) Gayrimenkullerin muhammen satış kıymetlerinin yüzde ellisi aşmamak üzere ipotek mukabil ikrazlar,

            Şu kadar ki, gayrimenkullerle ipotek mukabili ikrazat olarak gösterilecek teminat karşılıkları, sabit ve mütehavvil teminat tutarının yarısını geçemez.

            TEMİNAT AKÇELERİ KARŞILIĞI MENKUL KIYMETLERİN BLOKAJI
            Madde 16- Sabit ve mütehavvil teminat karşılığı olmak üzere gösterilecek kıymetlerden, Türk lirası olarak nakden yapılacak tevdiat ile menkul kıymetlerin, Ticaret Vekaleti emrine bloke olarak Vekaletin göstereceği milli bankalardan birine yatırılması lazımdır.

            Ticaret Vekaletince karşılık olarak kabul edilecek kıymetler, sigorta şirketlerine ve milli bankalara bildirilir. Teminat karşılığı olarak gösterilen esham ve tahvilatın kıymetleri, bidayeten bankaya tevdi edildikleri tarihe takaddüm eden son muamele gününün ve mütaakiben Haziran ve Aralık ayları sonunda borsadaki son muamele gününün kapanış fiyatlarına göre tesbit olunur.

            Ticaret Vekaleti bloke edilen kıymetler için her zaman yeniden takdiri kıymet yapılmasını talep edebilir.

            Bu kıymetlerde vakı tenezzüllere tekabül eden farklar, alakalı şirketçe bir ay zarfında ikmal olunur.

            Bu madde hükmüne göre, milli bankalara yapılacak tevdiat mukabilinde iki nüsha olarak tanzim edilecek makbuzlardan bir nüshası bankalar tarafından Ticaret Vekaletine gönderilir. Bu tevdiat, Ticaret Vekaletinin emir ve müsaadesi olmaksızın hiçbir suretle iade olunamaz.

            Ancak; milli bankalardan, bloke edilmiş olan menkul kıymetlerin (nakit dahil) kısmen veya tamamen değiştirilmesi veya satılması alakadar sigorta şirketi tarafından talep edildiği takdirde, müstevdi banka bu muameleleri Ticaret Vekaletinden müsaade almaksızın yapmaya mezundur.

            Şu kadar ki değiştirilen veya satılan menkul kıymetler yerine muamele tarihinde muteber listede yazılı muadil kıymette, diğer kıymetlerin veya bu miktara tekabul eden nakdin yatırılması ve keyfiyetin azami üç gün zarfında Ticaret Vekaletine banka tarafından bildirilerek yeni makbuzun göderilmesi şarttır.

            TEMİNAT AKÇELERİ KARŞILIĞI GAYRİMENKULLERİN BLOKAJI
            Madde17- Sabit ve mütehavvil teminat karşılığı olmak üzere gösterilecek gayrimenkuller, teminat gösterilecekleri miktar için, Ticaret Vekaleti lehine birinci derecede ve sırada ipotek edilir ve ipotek akdini mutazammın bulunan tapu sicil sureti tevdi olunur.

            Teminat gösterilen gayrimenkulün kıymetine Ticaret Vekaletince itiraz edildiği taktirde, alakalı şirket bu kıymeti, gayrimenkulün bulunduğu mahalde ticaret davalarını görmekle vazifeli mahkeme marifetiyle taktir ettirir.

            Mahkeme basit usule göre bu talebi tetkik ve karar bağlar.

            Teminat gösterilen gayrimenkulün kıymetinde tahavvül olduğu takdirde şirket isterse, gayrimenkulün kıymetini ikinci fıkra hükmüne göre yeniden takdir ettirebilir. Sabit ve mütehavvil teminat karşılığı gösterilen gayrimenkuller takdir edilen kıymetlerinin ancak yüzde sekseni nispetinde karşılık gösterilebilir.

            Kıymet taktiri masrafları alakalı şirkete aittir.

            Takdir edilen kıymetler, gayrimenkullerin vergiye matrah teşkil eden kıymetleri üzerine tesir icra etmez.

            Kıymet tahavvüllerinden dolayı teminat karşılıklarında husule gelebilecek noksanlar, alakalı şirketçe yeni kıymetin tebliğinden itibaren bir ay içinde ikmal olunur.

            Kıymette vakı olan değişiklik, karşılıklarda fazlalık husule getirirse, fark vekaletçe serbest bırakılır.

            RİYAZİ İHTİYATLARIN SERBEST BIRAKILMASI
            Madde 18- Hesap senesi içinde, hayat branşındaki tahsilatını tecavüz edecek surette bu branşta sigortalılara tediye yapmak mecburiyetinde kalan şirketlerin mezkur branşa ait riyazi ihtiyat akçeleri karşılıklarından, mütecaviz miktar dahilinde Ticaret Vekaletince tensip edilecek kısım serbest bırakılır.

            İSTİHKAK SAHİPLERİNCE ARANMIYAN PARALAR
            Madde 19- Sigorta şirketlerince ödenmesi lazım gelipde, istihkak sahiplerince aranmıyan her türlü tazminat, prim iadeleri ve saireden mütevellit paralar, vecibüttediye oldukları tarihten itibaren on sene geçtikten sonra onuncu seneyi takip eden takvim yılı başından itibaren altı ay içinde sahiplerinin isim ve hüviyetleri ve malum olan adresleri ve haklarının faizleriyle birlikte baliğ olduğu miktarlar gösterilerek tanzim olunacak bir cetvel ile, Maliye Vekaleti emrine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına tevdi olunur. 

            Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu paraları, tevdi tarihinden itibaren iki sene müddetle muhafaza ve bu müddet zarfında sahip ve varislerini tahkike çalışmakla beraber, her takvim senesi sonunda, sahiplerine tebligat icra veya gazetelerle sahip ve varislerinin bankaya müracaatlarını ilan eder. İki senenin sonunda hak sahipleri bulunmıyan paralar Devlete intikal eder. 

            ISLAH TEDBİRLERİ
            Madde 20- Sigorta şirketlerinin durumu sigortalıların ve diğer alacaklıların haklarını karşılayabilmek bakımından kafi teminat arz etmediği takdirde, Ticaret Vekaleti durumun düzeltilmesini temin için gerekli tedbirlerin alınması hakkında şirkete münasip bir mehil verir ve bu maksatla:

            a)Salahiyetli şirket organ veya organlarını fevkalade toplantıya çağırabilir.

            b)Mütehavvil teminatın ikmaline mahsus mehli uzatabilir.

            c)Hayat sigorta poliçelerine mütaallik ikrar ve iştiraları ve riyazi ihtiyattan tediyeleri durdurabilir.

            TASFİYE
            Madde21-Durumu, 20 nci maddede derpiş olunan tedbirlere rağmen sigortalıların ve diğer alacaklıların haklarını karşılayabilmek bakımından kafi teminat arz etmemekte devam eden şirketler hakkında, Ticaret Vekaleti yeni sigorta muamelesi yapmaktan men kararı verebileceği gibi fesihlerine hükmolunmak üzere salahiyetli mahkemeye de müracaat edebilir.

            Sigortalılar, teminat akçeleri ile karşılanmamış olan alacaklarının şirket serbest aktifinden istifasında, iflas masasına üçüncü sırada iştirak ederler.

            TASFİYE VE İFLAS MERASİMİ
            Madde 22- Faaliyetine nihayet veren veya ruhsatnamesi geri alınan veyahut infisah veya iflas eden şirketlerin bu durumları Ticaret Vekaletince biri Resmi Gazete’de olmak üzere, üç gazetede onbeşer gün fasıla ile dört defa ilan olunur.

            Sigorta şirketleri, tasfiye ve iflas muamelelerinin cereyanı sırasında müracaat etmeyen hak sahiplerini veya mirasçı bırakmadan ölenlere ait sigorta poliçelerini gösteren bir cetvel tanzim ederek Ticaret Vekaletine tevdi ederler. Şirketler hak sahiplerine ödemeye mecbur bulundukları mebaliği, sahipleri zuhurunda kendilerine verilmek üzere, Ticaret Vekaletince gösterilecek bir milli bankaya yatırırlar. 19 uncu madde hükümleri bu paralar hakkında da tatbik olunur.

            Tasfiye halinde en son ilan tarihinden itibaren bir sene geçtikten sonra sabit ve mütehavvil teminat akçeleri bütün vecibelerin ifa edildiğinin tevsiki suretiyle alakadarlara iade olunur.

            İFLAS HALİNDE HAYAT PORTFÖYÜNÜN DEVRİ VE TEMİNAT AKÇELERİNİN İTMAMI
            Madde 23- Bir sigorta şirketinin iflası halinde, hayat sigorta portföyünün bütün hak ve vecibeleriyle devrini kabul eden bir veya birkaç şirket bulunduğu takdirde, tasfiye neticesi beklemeksizin Ticaret Vekaletinin izin ve muvafakati ile devir yapılır.

            Bu suretle devrolunan sigortaların mütehavvil teminat akçelerinin karşılıkları da birlikte devredilir veya devralan şirket tarafından tesis olunur. Mütehavvil teminat akçeleri, devalınan portföylerin devri tarihindeki taahhütlerini karşılayamıyacak durumda ise, farkı devreden şirketin bu branşa ait sabit teminat akçelerinden itmam olunur.

            PORTFÖY DEVİRLERİ
            Madde 24- Sigorta şirketleri malik oldukları sigorta portföylerini, kısmen veya tamamen Ticaret Vekaletinin tasvibi ile Türkiye’deki diğer bir veya birkaç sigorta şirketine devredebilirler.

            Devir talebinin birer hafta fasıla ile ve biri Resmi Gazete’de olmak üzere en az iki gazete ile dört defa ilan olunması ve devredilecek hayat portföyü ise sigortalıların ayrıca devreden şirketçe yazılacak taahhütlü birer mektupla haberdar edilmesi şarttır.

            Alakalılar son ilan tarihinden itibaren iki ay içinde devir keyfiyetine, Ticaret Vekaleti nezdinde itiraz edebilirler. Ticaret Vekaleti son ilan tarihinden itibaren iki aylık müddet geçtikten ve sigortalılara itirazlarını tetkik ederek devir keyfiyetinin sigortalıların menfaatlerini muhil olmadığına kanaat getirdikten sonra devre muvafakat eder. Devredilecek portföylere ait mütehavvil teminat akçlerinin karşılıkları da birlikte devredilir veya devralan şirketler tarafından tesis olunur.

            RİSTURN VE İSKONTO MEMNUİYETİ
            Madde 25- Sigorta şirketleriyle bilumum sigorta istihsal organları, tanzim edilecek poliçe, tecditname, temditname, zayilname ve sair muameleler dolayısiyle sigortalılara veya sigorta emrine verenlere, doğrudan doğruya veya dolayısiyle her ne şekilde olursa olsun risturn ve iskonto yapamıyacakları gibi bu mahiyette telakki edilecek terk, tenzil ve ödemelerde de bulunamaz, bu gibi menfatler sağlayamaz ve vekaletçe tesbit olunacak mehillerden fazla ödeme mehli veremezler.

            Sigorta istihsalciliğini meslek ittihaz etmiyen ve bu mevzu ile bilfiil uğraşmıyan hakiki ve hükmi şahıslara (Bankalar hariç) sigorta istihsal organı vasfını vererek komisyon ödemek birinci fıkra hükmüne aykırı hareket sayılır.

            AZAMİ KOMÜSYON HADLERİ VE ÖDEME MEHİLLERİ
            Madde 26- Sigorta şirketlerinin istihsal organlarına, bu organların durumlarına göre verebilecekleri komüsyonların azami nispetleriyle prim tahsil ve ödeme mehilleri, Ticaret Vekaletince tesbit olunur.

            Bu nispetler veya mehiller fevkinde muamele ifası memnudur. Vekaletçe bu suretle tesbit olunan nispetlerde komüsyonlardan gayri şirketlerin istihsal organlarına, rapel, sürkomüsyon, sürrapel, tahsisat, maktu, aidat, maaş, ikramiye, vergi, kira ve iade masrafları karşılığı, alacaklardan bonifikasyon ve sair her ne nam ve şekilde olursa olsun ödemelerde ve tavizde bulunmaları, menfaat temin etmeleri, Vekaletçe tesbit edilen nispetler fevkinde komüsyon ödeme sayılır.

            Hayat sigortaları istihsali için yapılacak seyahatler dolayısiyle, istihsal organlarına ödenebilecek masraf karşılıklariyle yeni tesis olunacak acentalıklara ilk sene için ödenebilecek tesis masrafları miktarları Ticaret Vekaletince tesbit olunur ve bunlar, kabul olunan hadler dahilinde birinci fıkraya göre tespit edilen nispetler fevkinde komüsyon ödeme sayılmaz.

            Bu maddeye aykırı muameleler ve mukavele hükümleri batıldır.

            İSTİHSAL ORGANLARI NEZDİNDEKİ ŞİRKET MATLUBATI
            Madde 27- İstihsal organlarının yaptıkları sigorta tahsilatı, emanet para hükmünde olup mukavelelerinde yazılı ödeme mehilleri ve bir mehli tayin edilmemiş olduğu hallerde 26 ncı maddeye göre Ticaret Vekaletince tesbit edilecek ödeme mehilleri içerisinde alakalı sigorta şirketine ödenir.

            UMUMİ ŞARTLARLA TARİFE TALİMATI
            Madde 28- Sigorta umumi şartları ve tarifeleriyle bunlara ait talimat Ticaret Vekaletince tanzim veya tasdik olunur. Sigorta şirketleri gerek bu şartların ve gerekse tarife ve talimatların dışında muamele yapamazlar.

            Hayat sigorta kombinezon ve tarifeleri alakalı şirketlerce tanzim ve Vekaletin tasdiki ile tekemmül eder.

            Ticaret Vekaleti ihtiyaç halinde dilediği sigorta branşlarında sigorta şirketlerini, tarifelerini tanzim ve tatbikte serbest bırakabilir ve bu serbestiyi kaldırabilir.

            TÜRKİYE’DE YAPTIRILMASI MECBURİ SİGORTALAR
            Madde 29- Türkiye’de ikamet eden veya çalışan hakiki ve hükmi her şahıs, bilumum sigortalarını ancak Türkiye’de faaliyette bulunan ruhsatlı sigorta şirketlerine ve Türkiye’de yaptırabilir.

            Ticaret Vekaletince tesbit ve tayin edilecek esaslara göre ithalat ve ihracat mevzuu nakliyat sigortalariyle hayat sigortaları ve dış memleketlere seyahat edenlerin orada yaptıracakları bedeni kaza ve otomobil sigortaları memleket dışında da akdedilebilir.

            Türkiye’de faaliyette bulunan ruhsatlı sigorta şirketlerine Türkiye’de yaptırılacak her nevi hayat sigortalarının Türk lirası üzerinden yaptırılması mecburidir.

            MURAKABE TEŞKİLATI VE AİDATI
            Madde 30- Ticaret Vekaleti sigorta şirketlerinin ve istihsal organlarının bilumum muamelatını, murakabe kurulu ve icabında Teftiş Heyeti marifetiyle teftiş ve murakabe eder.

            Murakabe kurulunu teşkil edecek zevatın tayin ve intihap şartlariyle, vazife, salahiyet ve mesuliyetleri Ticaret Vekaletince hazırlanacak nizamnamede gösterilir.

            Murakabe Kurulunun masraflarına karşılık olarak sigorta şirketlerinden senelik prim tahakkukatından, iptaller tenzil edildikten sonra kalan safi primler tutarının binde üçünü geçmemek üzere aidat alınır.

            Murakabe aidatı Ticaret Vekaleti emrine, tayin edeceği bir bankada tesis edilecek fon hesabına yatırılır. Bu fondan tediye edilecek ücretler için 3656 ve 3659 sayılı kanun hükümleri tatbik olunmaz. Her beş sene de bir fonda teraküm edecek bakiye Maliye Vekaleti emrine yatırılarak bütçeye irat kaydolunur. Bu fon her hangi bir sebep ve vesile ile başka bir tarz ve maksat için kullanılamaz.

            FAALİYET RAPORU
            Madde 31- Murakabe Kurulu tarafından, murakabeye tabi bulunan bilumum sigorta şirketlerinin faaliyet neticeleri hakkında her sene bir rapor hazırlanır. Vekalet bu raporu kısmen veya tamamen neşredebilir.

            MALUMAT VERİLMESİ VE İBRAZ MÜKELLEFİYETİ
            Madde 32- Sigorta şirketleri ve istihsal organları işbu kanunun sureti tatbik ve murakabesiyle alakalı olarak Ticaret Vekaletince istenilecek- hayat sigortalarının ve müntefilerinin isimlerinden başka- her türlü malumatı vermeye ve salahiyetli murakabe elemanlarına talep edecekleri bütün hesap, kayıt, defter ve vesikaları ibraza mecburdurlar.

            SİGORTA TETKİK KURULU
            Madde 33- Ticaret Vekaletince, İç Ticaret Umum Müdürünün riyaseti altında vekalet mümessilleriyle, sigortacılık sahasında tanınmış ilim ve iş adamlarından teşekkül etmek ve adedi yediden az ve on beşten fazla olmamak üzere bir Sigorta Tetkik Kurulu teşkil edilir.

            TARİFE KOMİTELERİ
            Madde 34- Ticaret Vekaleti, sigorta umumi ve hususi şartları ve tarifeleriyle bunlara ait talimatı tanzim veya tatbikat sırasında görülecek lüzum ve ihtiyaca göre tadilinde istişari mütalaası alınmak üzere Ticaret Vekaletinin bir temsilcinin dahil bulunduğu, sigorta mevzuunda ihtisasıolan azalardan müteşekkil beşer kişilik lüzumu kadar Tarife Komitesi kurabilir.

            TETKİK KURULU VE TARİFE KOMİTESİ TALİMATNAMESİ
            Madde 35- Sigorta Tetkik Kurulu ile Tarife Komitelerinin vazife ve salahiyetlerini ve çalışma şekillerini, Ticaret Vekaleti bir talimatname ile tayin eder.

            SİGORTA ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ
            Madde 36- Bu kanunun mer’iyete vaz’ı tarihinden itibaren üç ay içinde sigortacılık meslekinin inkişafı, sigorta şirketleri arasında tesanüt temini ve haksız rekabeti bertaraf edecek tedbirleri ittihaz ve tatbik etmek maksadiyle hükmi şahsiyeti haiz bir sigorta ve reassürans şirketleri birliği kurulur.

            Birliğin ana nizamnamesi Ticaret Vekaletinin teklifi ve İcra Vekilleri Heyetinin kararı ile mer’iyete vazedilir.

            Türkiye’de faaliyette bulunan bütün sigorta ve reassürans şirketleri bu Birliğe aza olmakla mükelleftirler.

            Sigorta ve reassürans şirketleri bu mükellefiyetleri kuruluşları tarihinden itibaren üç ay içinde yerine getirirler.

            Sigorta ve reassürans şirketleri birlik nizamnamesi hükümlerine riayet ve birliğin salahiyetli organlarının alacağı kararları tatbike mecburdurlar.

            Sigorta ve reassürans şirketleri birliğinin masrafları her takvim yılı başında aza şirketler arasında ana nizamname mucibince tesbit olunacak rey adedine göre mütenasiben taksim edilir. Sigorta ve reassürans şirketleri kendilerine isabet eden masraf hisselerini her sene Şubat ayı sonuna kadar Birlikçe tayin olunacak bir banka nezdinde açılacak hususi bir hesaba yatırmaya mecburdurlar.

            SİGORTA PRODÜKTÖRLERİ
            Madde 37- Her hangi bir sigorta şirketinde doğrudan doğruya memur ve müstahdem bulunmıyan (Mutavassıt sıfatiyle) muhtelif sigorta branşları hakkında sigorta olmak isteyenlere malumat vererek sigorta mukavelesinin şartlarını müzakere ve tehlikenin mahiyet ve hususiyetlerine göre sigorta teklifnamesini ihzar salahiyetini haiz ve teşebbüslerinin neticesi olarak komüsyon almak suretiyle iş temin eden hakiki ve hükmi şahıslara sigorta prodüktörü denir.

            Prodüktörlerin vasıfları, çalışma şekli ve şartları ve tabi olacakları murakabe esasları Ticaret Vekaletince hazırlanacak Talimatname ile tesbit olunur.

            Sigorta prodüktörlerinin meslek teşekküllerine ve meslek teşekküllerinin de Ticaret Vekaletinin göstereceği lüzum üzerine bir federasyona bağlanmaları mecburidir. Bu teşekküllere ve federasyona ait nizamname Ticaret Vekaletince tasdik olunur.

            Bilumum sigorta prodüktörleri Ticaret Vekaletince tayin edilecek defterleri tutmaya ve 3.000 liradan az olmamak üzere Vekalet tarafından tayin edilecek teminat akçelerini çalıştıkları sigorta şirketlerine tevdi etmeye mecburdurlar.

            Teminat akçesi tevdi etmemiş sigorta prodüktörü istihdam edilmesi memnudur.

            SİGORTA EKSPERLERİ
            Madde 38- Sigorta mevzuunda vakı zıya ve hasarları, sebep ve mahiyetleri itibariyle tesbit ve bunların miktarını tayin ile diğer hususat ve muamelatı mutat meslek halinde ifaedenlere sigorta eksperi denir.

            Sigorta eksperlerinin vasıfları, çalışma şekil ve şartları ve tabi olacakları murakabe esasları, Ticaret Vekaletince hazırlanacak Talimatname ile tesbit ve meslek cemiyetlerine ait nizamname mezkur vekaletçe tasdik olunur.

            TİP BİLANÇO, KAR VE ZARAR HESAPLARI VE NEŞİR VE İLAN MÜKELLEFİYETİ
            Madde 39- Sigorta şirketlerinin bilanço, kar ve zarar hesaplariyle birlikte vekalete göndermeleri icabeden müfredat cetvellerini ve bilanço ve kar, zarar hesaplarının neşir ve ilan edilecek tiplerini Ticaret Vekaleti, Maliye Vekaletinin de mütalaasını alarak tesbit eder. Sigorta şirketleri, her takvim yılı sonunda bilanço, kar ve zarar hesaplarını tesbit olunan formüle uygun olarak tanzim etmeye ve riyazi ihtiyat hesaplarını bir aktüere tasdik ettirmeye ve umumi heyetlerinin bunları tasdikı tarihinden itibaren bir ay içinde ikişer nüshasını Ticaret Vekaleti ile Maliye Vekaletine göndermeye ve bilanço, kar ve zarar hesaplarını aynı müddet zarfında en az iki gazete ile neşir ve ilan etmeye mecbudurlar.

            Yabancı sigorta şirketleri Türkiye’deki muamelelerine ait bilanço, kar ve zarar hesaplarına ilaveten merkezlerine ait bilanço ve kar ve zarar hesaplarını da Ticaret Vekaletine tevdie ve Türkiye muamelatına ait olanlarını yukardaki esaslar dairesinde neşir ve ilana mecbudurlar.

            Neşir ve ilanlar sigorta şirketlerinin Türkiye dahilindeki merkezlerinin bulunduğu mahal gazeteleri ile yapılır.

            TABİİYET ŞARTI
            Madde 40- Sigorta şirketlerinin memur ve müstahdemleri ve istihsal organları ve hasar ve sair işlerinde çalıştıracakları eksperler Türk vatandaşı olacak, ancak Ticaret Vekaletinden izin almak suretiyle yabancı tebaasından memur ve mütehassıs istihdam edilebilecektir.

            Yabancı sigorta şirketlerinin umumi vekilleri, yabancı devlet tabiiyetinde olabilir.

            SİGORTA ŞİRKETLERİNİN FAALİYET SAHASI
            Madde 41- Sigorta şirketleri bizzat iştigal mevzulariyle alakası olmıyan taahhüt ve muamelelere girişemezler.

            CEZAİ MÜEYYİDELER
            Madde 42- 3 üncü maddedeki mecburiyete aykırı olarak ruhsatname almaksızın sigorta muameleleri yapanlar üç aydan bir seneye kadar hapis ve 5.000 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasiyle cezalandırılırlar.

            Ruhsat alıp da usulü dairesinde tescil ve ilan ettirmeksizin sigorta muameleleri yapanlara, 1.000 liradan 5.000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.

            Madde 43- 7 nci maddenin son fıkrasiyle 11 inci maddedeki mecburiyetlere riayet etmiyenler 1.000 liradan 5.000 liraya kadar ağır para cezasına mahkum edilirler.

            Madde 44- 10 uncu maddedeki değişikliklerin bildirilmesi mecburiyetini yerine getirmiyenlere, 1.000 liradan 5.000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.

            Madde 45- 12 nci maddeye aykırı olarak sabit ve mütehavvil teminat akçesi tesis etmiyenlere veya mezkur teminatları kasten noksan hesap veya tesis edenlere altı aydan üç seneye kadar hapis veya 10.000 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası veya bunların her ikisi birden hükmolunur.

            Madde 46- 13,16 ve 17 nci maddelerdeki mecburiyetlere riayet etmiyenler 2.000 liradan 10.000 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar.

            Aynı fiilin tekerrürü halinde hükmolunacak para cezası 10.000 liradan aşağı olamaz.

            Madde 47- 19 uncu madde hükümlerine aykırı hareket edenlere, 1.000 liradan 10.000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.

            Aynı fiilin tekerrürü halinde, alınacak para cezası evvlkinin iki mislinden aşağı olamaz.

            Madde 48- 25 ve 26 ncı maddelere aykırı hareket edenlere 5.000 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur.

            Bu fiilin tekerrürü halinde hükmolunacak ağır para cezası evvelce verilen ağır para cezasının iki mislinden aşağı olamaz.

            Sigorta şirketleri namına muamele yaparak tahsil ettikleri paralar üzerinde emniyeti suiistimal eden istihsal organları hakkında Türk Ceza Kanununun 510 uncu maddesi tatbik olunur.

            Madde 49- 28 inci maddedeki memnuiyetlere muhalif hareket edenlere, 1.000 liradan 10.000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.

            Tekerrürü halinde verilecek ceza evvlkinin iki mislinden aşağı olamaz.

            Madde 50- 29 uncu madde hükmüne aykırı hareket edenlere 1.000 liradan 5.000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. Ancak hükmolunacak para cezası tahsil olunan primin on mislinden az olamaz.

            Madde 51- Sigorta şirketlerinin itibarını kırabilecek veya şöhretine zarar verebilecek bir hususu isnadeden veya bu yolda asılsız haberler yayanlar bir aydan üç aya kadar hapis, 500 liradan 2.000 liraya kadar ağır para cezasına mahkum edilirler.

            Bu fiilin Basın Kanununda yazılı neşir vasıtalarından biri ile veya radyo ile işlenmesi halinde iki aydan altı aya kadar hapis ve 2.000 liradan 5.000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.

            Madde 52- Bu kanunun tatbikını murakabe vazifesi ile mükellef olanlar ile bu teşkilatta çalışan diğer memurlardan, vazifeleri dolayısiyle ifşasında zarar melhuz olan bir sırra vakıf olup da meşru bir sebebe müstenit olmaksızın o sırrı salahiyetli mercilerden gayrısına ifşa edenler hakkında Türk Ceza Kanununun 198 inci maddesi tatbik edilir ve muvakkaten memuriyetten mahrumiyetlerine de karar verilir.

            Madde 53- 32 nci maddede yazılı mecburiyetle 41 inci maddedeki memnuiyete riayet etmiyenler 1.000 liradan 5.000 liraya kadar ağır para cezasına mahkum edilirler.

            Murakabe ve teftişle vazifelilere mümanaat edenlere veya yapacakları tetkikatı kasden yanlış yola sevk edenlere, yukardaki cezadan başka, ayrıca bir aydan bir seneye kadar hapis cezası hükmolunur.

            Madde 54- 2, 36, 37 ve 38 inci maddelerde geçen nizamname hükümlerine aykırı hareket edenlere 1.000 liradan 5.000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.

            Madde 55- 39 uncu maddedeki mecburiyetleri yerine getirilmiyenlerle, 40 ıncı maddeye aykırı hareket edenlere 1.000 liradan 5.000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.

            Madde 56- 45, 46 ve 48 inci maddelerde yazılı fiillerin üçüncü defa işlenmesi halinde Ticaret Vekaletinin talebi ile sigorta şirketinin ruhsatnamesi mahkeme kararı ile istirdat olunur. Ruhsatnamenin istirdadı halinde bu kanun hükümlerine göre şirketin tasfiyesine gidilir.

            Mükerrir istihsal organı ise icrayı faaliyetten menolunur.

            Madde 57- Bu kanunda yazılı cürümlerin mesulleri şahsan tayin edilmemiş bulunan hallerde, cezai mesuliyet, bu kanunun hükmünü yerine getirmekle mükellef olan idare meclisi reis ve azalıklarından ve imzalariyle şirketi ilzama salahiyetli müdür ve memurlarından, cezayı müstelzim fiili işlemiş veya buna iştirak etmiş veya bu hususta emir vermiş olanlara racidir.

            Madde 58- Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı tahkikat Ticaret Vekaletince yapılarak keyfiyet bir müzekkere ile Cumhuriyet Müddeiumumiliğine bildirilir. Bu müzekkere ile Ticaret Vekaleti müdahil sıfatını iktisabeder.

            Cumhuriyet Müddeiumumiliğince ademi takip kararı verildiği takdirde Ticaret Vekaletince itiraz edilebilir.

            Kanuna aykırı fiillere, ihbar veya sair suretle ıttıla kesbeden Cumhuriyet Müddeiumumiliği işin takibi için keyfiyeti Ticaret Vekaletine intikal ettirir. Tehirinde mazarrat umulan hallerde Cumhuriyet Müddeiumumisi gerekli tedbirleri almaya salahiyetlidir.

            Vekaletçe yapılan tahkikat sonunda evrak Cumhuriyet Müddeiumumiliğine tevdi olunur.

            MÜTEFERRİK HÜKÜMLER
            Madde 59- Türkiye’de faaliyette bulunan sigorta şirketlerinin sermaye ve ihtiyat akçelerine göre Türkiye’de akdettiği her nevi sigorta miktarları üzerinden Ticaret Vekaletince musaddak cetveller mucibince kendi üzerlerinde muhafaza edebilecekleri kısımdan mütebakisini kısmen veya tamamen mükerrer sigorta mecburiyetine tabi tutmaya İcra Vekilleri Heyeti salahiyettardır.

            Madde 60- Munhasıran reassürans muamelatı ile iştigal eden şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunabilmeleri için anonim şirket halinde kurulmuş olmaları ve en az 1.000.000 lira ödenmiş sermayesi bulunması ve bu kanunun 3,4,5,36 ve 39 uncu maddeleri hükümlerine tabi olmaları şarttır.

            Reassürans şirketleri 12 nci maddenin 1 inci fıkrasındaki sabit teminat akçesini de tesis etmekle mükelleftir. Ticaret Vekaleti tesis edilecek bu teminat akçesini bir misline kadar artırabilir.

            Madde 61- Heyeti Vekilece kabul olunacak fevkalade hallerde Ticaret Vekaleti umumi menfaat ve sigortalıların lehine lüzumlu göreceği sair tedbirleri de almaya yetkilidir.

            Madde 62- 30 uncu maddenin ikinci fıkrası hükümlerine muhalif olarak murakabe kurulu aidatını zamanında ödenmiyen sigorta şirketlerinden tahakkuk eden aidat borçları yüzde on fazlasiyle Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

            Madde 63- Bu kanunun tatbik suretini gösterir nizamname, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir sene zarfında hazırlanarak tatbik mevkiine konur.

            MÜLGA HÜKÜMLER
            Madde 64- Sigortacılığın ve sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkındaki 25 Haziran 1927 tarih ve 1149 sayılı Kanun ve bu kanunun bazı maddelerinin tadiline ve mezkur kanuna bazı hükümler ilavesine dair olan 20 Mayıs 1938 tarih ve 3392 sayılı Kanun ve Sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkındaki Kanuna müzeyyel 26 Haziran 1927 tarih ve 1173 sayılı Kanun hükümleri ile 29 Haziran 1956 tarih ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 42 nci maddesinin ecnebi sigorta şirketleri hakkındaki kanunu muvakkatın 7- 15 inci maddelerini mahfuz tutan son fıkrası mer’iyetten kaldırılmıştır.

            İNTİKAL HÜKÜMLERİ
            Muvakkat Madde 1- Türkiye’de faaliyette bulunmaya ruhsatlı sigorta şirketleri, bu kanunun neşri tarihinden itibaren bir sene içinde 2 nci maddede yazılı sermayeleri ile 12 nci maddede yazılı sabit ve mütehavvil teminat akçelerini mezkur maddelerde tesbit olunan miktarlara iblağa mecburdurlar. 

            Muvakkat Madde 2- Sigorta şirketleriyle istihsal organları arasında mevcut mukavelenamelerin 26 ncı maddeye aykırı hükümleri, işbu kanunun mer’iyete girdiği tarihten itibaren üç ay sonra hükümsüz kalır.

            Muvakkat Madde 3- 28 inci madde gereğince sigorta umumi şartları, tarife ve talimatnameleri Ticaret Vekaletince tanzim edilinceye kadar halen tatbik edilmekte bulunanlar mer’iyette kalır ve bunlar 28 inci madde mucibince tanzim ve tasdik edilmiş tarifeler hükmüne tabidir.

            Muvakkat Madde 4- Reassürans İnhisar rejimi gereğince evvelce Milli Reassürans Şirketine devrolunan hayat sigortalarının riyazi ihtiyat akçeleri mezkur şirket tarafından işbu kanunun hükümlerine uygun olarak aynı esaslar dairesinde tesis edilecek ve Ticaret Vekaleti emrine teminat olarak gösterilecektir.

            Sigorta şirketleri bu işler için Milli Reassürans’a devredilen kısmından mütebakısı için ihtiyat tesis ederler.

            MERİYET HÜKÜMLERİ
            Madde 65- Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer’iyete girer.

            Madde 66- Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.