basın mevzuatı  
ANADOLU AJANSININ MALLARI VE PERSONELİ HAKKINDA KANUN


           Madde 1 - Anadolu Ajansı malları Devlet malı sayılır. Bu mallar aleyhine cürüm işleyenler hakkında umumi hükümler dairesinde kovuşturma yapılır.

           Madde 2 - Anadolu Ajansı personeli Türk Ceza Kanunu'nun tatbikatında, memur
sayılır.

           Madde 3- Anadolu Ajansında İdare Meclisi üyeliklerine ve diğer vazifelere
tayin edilecek memurlar hakkında 788 sayılı Kanunun 8 inci maddesi hükmü
uygulanamaz.

           Geçici Madde - Bu kanunun neşri tarihinden evvel Anadolu Ajansının malları aleyhine işlenmiş olan suçlar hakkında da bu kanunun hükümleri tatbik olunur.

           Madde 4- Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 5- Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.