belediye ve imar mevzuatı  
 
HARİTA VE PLANLARA AİT İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN


            Madde 1- Harita ve planlara ait amme hizmetine mahsus (Nirengi, nivelman, poligon, röper tesisleri gibi) işaretleri yerinden çıkaranlar, yerinden oynatanlar, tanınmaz hale getirenler  veya ilgili makamlardan müsaade almıksızın yerini değiştirenler Türk Ceza Kanunu'nun 516 ncı maddesinin 4 üncü  fıkrası uyarınca cezalandırılmakla beraber, ayrıca bu işaretlere ait tesislerin yeniden tesis ve ihyası için ilgili makamlarca yapılması gereken bilcümle masrafları tanzim ederler.

            Madde 2-  Mahalli idare amirleri ile köy muhtarları ve belediye başkanları bu işaretlerin kontrol ve muhafazası tedbirlerini almak, suçlular hakkında takibat yapılmak üzere zabıta ve savcılıkları ve gereği yapılmak üzere işaretler ile ilgili dairesini durumdan haberdar etmekle mükelleftirler.

            Madde 3-  Bu kanunun uygulanmasına ait esaslar, Milli Eğitim Bakanlığının ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının mütalaası alındıktan sonra, Devlet Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü), Milli Savunma (Harita Genel Müdürlüğü), Tarım (Orman Genel Müdürlüğü), İçişleri, İmar ve İskan ve Bayındırlık Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir talimatname ile tesbit olunur.

            Madde  4- Bu kanun yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girer.

            Madde 5- Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.