Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
ASKERİ GARNİZONLARIN İÇME VE KULLANMA SULARININ TEMİNİ HAKKINDA KANUN


             Madde 1 - Askeri garnizonların içme ve kullanma sularının temin ve isalesi işleri Bayındırlık Bakanlığınca (Devlet Su İşleri) köy içme suları gibi yürtülür.

             Bu işlerin programları Milli Savunma Bakanlığı ile Bayındırlık Bakanlığı (Devlet Su İşleri) tarafından müştereken hazırlanır. Belediye hudutlar içinde bulunan, içme ve kullanma suyu ihtiyaçları mevcut tesislerden karşılanamıyan askeri garnizonların da bu ihtiyaçları belediyeler, İmar ve İskan Bakanlığı (İllerBankası) ve Milli Savunma Bakanlığı ile iş birliği yapılmak suretiyle Bayındırlık Bakanlığınca (Devlet Su İşleri) temin olunur.

             İkmal edilen tesisler 7478 sayılı kanunun dokuzuncu maddesindeki esaslar dahilinde ilgililere devredilir.

             Madde 2 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 3 - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.