Vergi Mevzuatı
 
 
VERGİ USUL KANUNU
(Birinci Kitap)
   
KABUL TARİHİ : 04/01/1961
KANUN NO : 213
 
RESMİG.TARİHİ : 10/01/1961
RESMİ G. NO : 10703-10705
 
DÜSTUR NO : 4 TERTİP 1
DÜSTUR SAYFA : 1037
 
 
GİRİŞ
KANUNUN ŞÜMULÜ
Madde 1 :    
Madde 2 : GÜMRÜK VE TEKEL VERGİLERİ      
Madde 3 : VERGİ KANUNU TABİRİ 
BİRİNCİ KİTAP 
VERGİLENDİRME
BİRİNCİ KISIM
GENEL ESASLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
VERGİ UYGULAMASINDA YETKİ
Madde   4 : VERGİ DAİRESİ       
Madde   5 : VERGİ MAHREMİYETİ      
Madde   6 : YASAKLAR      
Madde   7 : İDARENİN YARDIMI 
İKİNCİ BÖLÜM
VERGİ SORUMLULUĞU
Madde   8 : MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLUSU     
Madde   9 : VERGİ EHLİYETİ       
Madde 10 : KANUNİ TEMSİLCİLERİN ÖDEVİ      
Madde 11 : VERGİ KESENLERİN SORUMLULUĞU      
Madde 12 : MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU       
Madde 13 : MÜCBİR SEBEPLER 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
SÜRELER 
Madde 14 : KANUNİ VE İDARİ SÜRELER       
Madde 15 : MÜCBİR SEBEPLERLE GECİKME     
Madde 16 : ÖLÜM HALİNDE SÜRENİN UZAMASI       
Madde 17 : MÜHLET VERME     
Madde 18 : SÜRELERİN HESAPLANMASI 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
VERGİ ALACAĞININ TAYİNİ
Madde 19 : VERGİYİ DOĞURAN OLAY     
Madde 20 : TARH       
Madde 21 : TEBLİĞ     
Madde 22 : TAHAKKUK       
Madde 23 : TAHSİL     
Madde 24 : TAHAKKUKU TAHSİLE BAĞLI VERGİLER
İKİNCİ KISIM
TARH VE TAHAKKUK USULÜ
BİRİNCİ BÖLÜM
BEYANNAMEYE DAYANA TARH
Madde 25 : TAHAKKUK FİŞİ ESASI       
Madde 26 : TAHAKKUK FİŞİNİN MUHTEVİYATI       
Madde 27 : TAHAKKUK FİŞİNİN KESİNLİĞİ      
Madde 28 : VERGİ BEYANNAMESİNİN POSTA İLE GÖNDERİLMESİ 
İKİNCİ BÖLÜM 
İKMALEN VE RE'SEN İDARECE TARH
Madde 29 : İKMALEN VERGİ TARHI       
Madde 30 : RE'SEN VERGİ TARHI       
Madde 31 : TAKDİR KARARI     
Madde 32 : TAKDİR KARARLARININ TEVDİİ       
Madde 33 : RE'SEN TARHTA MAHSUP     
Madde 34 : İHBARNAME ESASI         
Madde 35 : İHBARNAMENİN MUHTEVİYATI 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
TAHRİRE DAYANAN TARH
Madde 36 : TAHRİRE GÖRE VERGİ TARH      
Madde 37 : TAKDİR İHBARNAMESİ       
Madde 38 : İHBARNAMENİN MUHTEVİYATI     
Madde 39 : TEKALİF CETVELİ 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
GÖTÜRÜ MATRAHLARIN TESPİTİ
Madde 40 : GÖTÜRÜ MATRAHLARIN TESBİTİ     
Madde 41 : GÖTÜRÜ MATRAHLARA İTİRAZ      
Madde 42 : ORTALAMA KAR HADLERİNİN TESPİTİ      
Madde 43 : ORTALAMA KAR HADLERİNE İTİRAZ      
Madde 44 : UYGULAMA SÜRESİ 
BEŞİNCİ BÖLÜM
ZİRAİ KAZANÇ ÖLÇÜLERİ ve TESPİTİ
Madde 45 : ÖLÇÜLER VE TARİFLERİ       
Madde 46 : ZİRAİ KAZANÇ ÖLÇÜLERİNİN TESPİTİ       
Madde 47 : ZİRAAT BİRİMLERİ     
Madde 48 : TASDİK VE İLAN     
Madde 49 : UYGULAMA SÜRESİ 
ÜÇÜNCÜ KISIM
TAHRİR USULÜ 
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL ESASLAR
Madde 50 : TARİF     
Madde 51 : GENEL TAHRİR     
Madde 52 : TADİLAT       
Madde 53 : TAHRİR VARAKASI     
Madde 54 : TAHRİR VARAKASININ MUHTEVİYAT       
Madde 55 : VERGİ DAİRESİNE VERİLMESİ  
İKİNCİ BÖLÜM
GENEL TAHRİR
Madde 56 : GENEL TAHRİR ZAMANI VE İLANI     
Madde 57 : ÇALIŞMA PLANI     
Madde 58 : TAHRİRE BALAMA     
Madde 59 : BİRLİK     
Madde 60 : TAHRİR CETVELİ     
Madde 61 : GENEL TAHRİR NETİCELERİNİN UYGULANMASI     
Madde 62 : TAHRİRİN YENİLENMESİ     
Madde 63 : TADİLAT SEBEPLERİ     
Madde 64 : ARAZİNİN HAL VE HEYETİNDE DEĞİŞİKLİK     
Madde 65 : MEVZİİ VE FERDİ TADİLAT    
Madde 66 : MEVZİİ TADİLAT KARARI      
Madde 67 : FERDİ TADİLAT İSTEĞİ       
Madde 68 : DİĞER TADİLATIN YAPILMASI     
Madde 69 : İFRAZ VE BİRLEŞTİRME     
Madde 70 : YÜZÖLÇÜMÜ FAZLA VEYA NOKSAN TESPİT EDİLEN ARAZİ     
Madde 71 : TADİLAT NETiCELERİNİN UYGULANMASI 
DÖRDÜNCÜ KISIM
TAKDİR, ZİRAİ KAZANÇLAR ve ÖZEL KOMİSYONU
BİRİNCİ BÖLÜM
TAKTİR KOMİSYONU
Madde 72 : KURULUŞ       
Madde 73 : ÜYELERİN SEÇİLMESİ       
Madde 74 : KOMİSYONLARIN GÖREVLERİ     
Madde 75 : KOMİSYONUN YETKİLERİ      
Madde 76 : BEYANA BAĞLILIK 
İKİNCİ BÖLÜM
TAHRİR KOMİSYONU
Madde 77 : GÖREV VE KURULUŞ     
Madde 78 : ÜYELERİN SEÇİLMESİ     
Madde 79 : YETKİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TADİLAT KOMİSYONLARI
Madde 80 : GÖREV VE KURULUŞ       
Madde 81 : ÜYELERİN SEÇİLMESİ      
Madde 82 : YETKİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ZİRAİ KAZANÇLAR İL VE ÖZEL KOMİSYONLAR
Madde 83 : ZİRAİ KAZANÇLAR İL KOMİSYONU     
Madde 84 : ÜYELERİN SEÇİLMESİ      
Madde 85 : ZİRAİ KAZANÇLAR MERKEZ  KOMİSYONU     
Madde 86 : KOMİSYONLARIN YETKİLERİ 
BEŞİNCİ BÖLÜM
MÜŞTEREK HÜKÜMLER
Madde 87 : KOMİSYONLARA SEÇİLECEK ÜYELERDE ARANACAK VASIFLAR     
Madde 88 : YEMİN     
Madde 89 : NİSAP     
Madde 90 : DEVAM     
Madde 91 : GÖREV SÜRESİ       
Madde 92 : ÜCRETLER 
BEŞİNCİ KISIM
TEBLİĞLER
BİRİNCİ BÖLÜM
TEBLİĞ ESASLARI VE MUHATAPLAR
Madde 93 : TEBLİĞ ESASLARI       
Madde 94 : TEBLİĞ YAPILACAK KİMSELER     
Madde 95 : VELİ, VASİ VE KAYYIMLARA TEBLİĞ     
Madde 96 : VASITALI TEBLİĞ     
Madde 97 : YABANCI MEMLEKETTE BULUNANLARA TEBLİĞ     
Madde 98 : KAMU İDARE VE MÜESSESELERİNE TEBLİĞ
İKİNCİ BÖLÜM
POSTA İLE TEBLİĞ USULÜ
Madde   99 : KAPALI ZARF ESASI    
Madde 100 : BİLİNEN ADRESLERE TEBLİĞ    
Madde 101 : BİLİNEN ADRESLER     
Madde 102 : TEBLİĞ EVRAKININ TESLİMİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İLAN YOLUYLA TEBLİĞ USULÜ
Madde 103 : TEBLİĞİN İLANLA YAPILACAĞI HALLER   
Madde 104 : İLANIN ŞEKLİ    
Madde 105 : İLANIN MUHTEVİYATI    
Madde 106 : İLANIN NETİCELERİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TEBLİĞLERE AİT TÜRLÜ HÜKÜMLER
Madde 107 : MEMUR VASITASİYLE TEBLİĞ    
Madde 108 : HATALI TEBLİĞLER 
Madde 109 : TEBLİĞ YERİNE GEÇEN MUAMELELER  
ALTINCI KISIM
VERGİ ALACAĞININ KALKMASI
BİRİNCİ BÖLÜM
ÖDEME
Madde 110 : VERGİNİN ÖDENECEĞİ DAİRE    
Madde 111 : ÖDEME ZAMANI    
Madde 112 : ÖZEL ÖDEME ZAMANLARI 
İKİNCİ BÖLÜM
ZAMANAŞIMI VE TERKİN
Madde 113 : ZAMANAŞIMININ MAHİYETİ    
Madde 114 : ZAMANAŞIMI SÜRELERİ    
Madde 115 : VERGİNİN TERKİNİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VERGİ HATALARINI DÜZELTME
Madde 116 : VERGİ HATASI    
Madde 117 : HESAP HATALARI    
Madde 118 : VERGİLENDİRME HATALARI    
Madde 119 : HATALARIN MEYDANA ÇIKARILMASI    
Madde 120 : DÜZELTME YETKİSİ VE REDDİYAT    
Madde 121 : RE'SEN DÜZELTME    
Madde 122 : DÜZELTME TALEBİ    
Madde 123 : DÜZELTME TALEBİNİN İNCELENMESİ    
Madde 124 : ŞİKAYET YOLU İLE MÜRACAAT    
Madde 125 : DÜZELTME ŞUMULÜ    
Madde 126 : DÜZELTMEDE ZAMANAŞIMI 
YEDİNCİ KISIM
YOKLAMA VE İNCELEME
BİRİNCİ BÖLÜM
YOKLAMA
Madde 127 : MAKSAT    
Madde 128 : YOKLAMAYA YETKİLİLER    
Madde 129 : HÜVİYET İBRAZI MECBURİYETİ    
Madde 130 : YOKLAMA ZAMANI    
Madde 131 : YOKLAMA FİŞİ    
Madde 132 : YOKLAMA NETİCELERİNİN BİLDİRİLMESİ    
Madde 133 : TOPLU YOKLAMA
İKİNCİ BÖLÜM
VERGİ İNCELEMELERİ
Madde 134 : MAKSAT    
Madde 135 : İNCELEMEYE YETKİLİLER    
Madde 136 : HÜVİYET İBRAZI    
Madde 137 : İNCELEMEYE TABİ OLANLAR    
Madde 138 : İNCELEME ZAMANI    
Madde 139 : İNCELEMENİN YAPILACAĞI YER    
Madde 140 : İNCELEMEDE UYULACAK ESASLAR    
Madde 141 : İNCELEME TUTANAKLARI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ARAMA
Madde 142 : ARAMA YAPILAİLECEK HALLER    
Madde 143 : ARAMADA BULUNAN DEFTER VE VESİKALAR    
Madde 144 : İNCELEMEDE USUL    
Madde 145 : İNCELEMENİN BİTMESİ    
Madde 146 : KAYITLARIN YENİDEN İŞLENMESİ    
Madde 147 : GENEL HÜKÜMLERİN UYGULANMASI
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BİLGİ TOPLAMA
Madde 148 : BİLGİ VERME    
Madde 149 : DEVAMLI BİLGİ VERME    
Madde 150 : ÖLÜM VAKALARINI VE İNTİKALLERİ BİLDİRME     
Madde 151 : BİLGİ VERMEKTEN İMTİNA EDEMEMEK    
Madde 152 : İSTİHBARAT ARŞİVİ
 
İkinci Kitap
Üçüncü Kitap
Dördüncü Kitap
Beşinci Kitap