Vergi Mevzuatı  
ÜÇÜNCÜ KISIM
TAHRİR USULÜ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL ESASLAR

        TARİF   
        Madde 50 -Tahrir usulü, gayrimenkullerden alınan vergilere ait matrahların bu kanuna göre kurulan komisyonlarca tahmin ve tespit edilmesidir.  

        Tahrir usulü, birlik itibariyle yapılan "genel tahrir " ile "tadilat " i ihtiva eder.  

        Bu tahrirlere dayanılarak tasarruf iddia olunamaz.  

        GENEL TAHRİR  
        Madde 51-Genel tahrir, bir ilce dahilindeki bütün binaların veya bütün arazinin yazılarak binalarda gayrisafi iratların, arazide kıymetlerin yeniden tahmin edilmesidir.  
  
        TADİLAT  
        Madde 52 - Tadilat, iki genel tahrir arasında, bu kanunda yazılı sebeplerden dolayı binaların gayrisafi iratlarında ve arazinin kıymetlerinde vukua gelen devamlı ve tabii değişiklikler tespit edilerek, yeni irat veya kıymetin tahmin edilmesidir.  

        TAHRİR VARAKASI 
        Madde 53 -Tahrir muameleleri " tahrir varakası " üzerinde tesbit edilir  

        Tahrir varakası, bina ve arazi  için tahmin olunan irat ve kıymetlerin zaptına mahsus vesikadır.  

        Tahrir varakası , genel tahrir veya tadilatı yapan komisyon tarafından tanzim edilerek imzalanır.  

        TAHRİR VARAKASININ MUHTEVİYAT  
        Madde 54- Tahrir varakasına ne gibi bilgiler yazılacağı Maliye Bakanlığınca tayin olunur. Maliye Bakanlığı , arazi tahrir ve tadilat işlemlerinde tahrir varakası kullanılmamasına veya tahrir varakasının tahrir cetveliyle birleştirilerilerek birleşik tahrir varaka ve cetveli kullanılmasına karar verebilir. Bu cetvellere  yazılacak bilgiler de Maliye Bakanlığınca tayin olunur.  

        VERGİ DAİRESİNE VERİLMESİ  
        Madde 55- Tahrir varakaları tahriri veya tadilat komisyonalrı tarafından aşağıdaki süreler içinde  ve imza karşılığında vergi dairesine verilir.  

        1.Genele tahrirlerde ve mevzii tyadilatta bir mahalle veya köye ait tahrir varakaları, bunların tahrir veya tadilat işlemlerini bitiği tarihi takip eden beş gün içinde,  

        2.Diğer tadilatta, her gayrimenkule ait tahrir varakası tadilaat ileminin bitiği günü takip eden beş gün içinde.  

        Genel tahrirler ile mevzii tadilatta tahrir veya tadilat komisyonları tarafından mahalle ve köy itibariyle düzenlenen tahrir cetvelleride tahrir varakaların bağlanır.  

İKİNCİ BÖLÜM 
GENEL TAHRİR 
         GENEL TAHRİR ZAMANI VE İLANI 
       Madde 56 -Bu kanuna göre yapılacak genel tahrirler, her on yılda bir tekrar edilebilir. Ancak iki genel tahrir arasındaki süre on beş yıldan fazla uzatılamaz. Her hangi bir ilcede genel tahrir yapılmasına Maliye Bakanlığı karar verir.  

        Tahrir kararı, ilce merkezinde çıkan gazetelerde, gazete çıkmayan yerlerde mütat  vasıtalarla ilan edilir.  

        Tahrir muamelelerini karaın ilanından en az onbeş gün geçtükten sonra başlanır.  

        ÇALIŞMA PLANI  
        Madde 57- Tahrir komisyonları kurulur kurulmaz mahallin en büyük mülkiye memuru ile  en büyük mal memuru müştereken bir çalışma planı tanzim edereler ve planda  " tahrir mıntıkalarını " ve " tahrir sırasını " gösterirler.  

        Her tahrir mıntıkasına bir komisyon tarafından bir yıl içinde tahriri mümkün olacak mahalle ve köy ayrılır.  

        TAHRİRE BAŞLAMA  
        Madde 58- Her tahrir mıntıkasında tahrire başlamazdan en az beş gün evvel, tahrir komisyonu başkanı tahririn hangi gün başlayacağını şehir ve kasabalarda belediye başkanına, köylerde ihtiyar meclisine yazı ile bildirir.  

        Bu ihbar belediye başkanı veya ihtiyar meclisi tarafından gazete çıkan yerlerde gazetelerle neşredilmek, lazım gelen yelere ilanlar asılmak suretiyle ve ayrıca mütat vasıtalarla, duyurulacak şekilde köy, çarşı ve mahallelelerde  halka derhal ilan edilir.  

        BİRLİK  
        Madde 59- Genel tahrirde her ilce bir birliktir.  

        TAHRİR CETVELİ  
        Madde 60- Genel tahrir veya mevzii tadilat işlemi bittikten sonra tahrir varakaları esas tutularak mahalle veya köyün tahrir cetveli tanzim ve komisyonu teşkil edenler tarafından imza olunur.  

        Tahrir cetveline ne gibi bilgilerin yazılacağı Maliye Bakanlığınca tesbit edilir.  

        GENEL TAHRİR NETİCELERİNİN UYGULANMASI  
        Madde 61- Bir birliğin genel tahrir neticeleri, itiraz incelemelerinin bitmesini takip eden mali yıldan başalıyarak uygulanır.  

        62 nci madde gereğince yapılan genel tahrir neticeleri tahrir kayıtlarının yandığı veya sair sebeplerle mahvolduğu tarihin rastladığı mali yıla ait ödenmemiş taksitlerle ve itiraz incelemelerinin mali yıl sonuna kadar geçen yılların vergilerine de şamil olmak üzere itiraz incelemelerinin bittiği yılı takip eder. Mali yıldan başlıyarak uygulanır.  

        TAHRİRİN YENİLEMESİ  
        Madde 62- Tahrir kayıtları yalan veya sair sebeplerle mahvolan yerlerde on yıl beklenmeksizin yeniden tahrir yapılır.  

        TADİLAT SEBEPLERİ  
        Madde 63 - Aşağıdaki hallerde binaların gayrisafi iratları ve arazinin kıymetleri tadilat yoluyle tahmin ve yeniden takdir olunur :  

        1.Herhangi bir sebep yüzünden devamlı olarak bina gayrisafi iratları ile arazi kıymetlerinin en az % 20 nisbetinde artması veya eksilmesi;  

        2.Bina veya arazinin genel tahrirde unutularak mektum kalmış olması;  

        3.Yeni bina inşaa edilmesi (Mevcut binalara ilaveler yapılması veya sabit istihsal, asansör veya kalorifer tesisleri konulması yeni inşaat hükmündedir);  

        (Bu hallerde yalnız ilave inşaat veya sabit istihsal, asansör ve kalorifer tesislerinin gayrisafi iratları takdir olunarak binanın mevcut gayrisafi iradına ilave edilir. Sabit istihsal, asansör ve kalorifer tesislerinin gayrisafi iratları 307'nci maddedeki esasa göre takdir olunur);  
  
        4.Bir binanın yanması, yıkılması suretiyle veya sair sebeplerle tamamen veya kısmen harap olması veya binada mevcut sabit istihsal, asansör veya kalorifer tesislerinin kısmen veya tamamen kaldırılması;  

        5.Bir binanın kullanış tarzının tamamen değiştirilmesi veya bir binanın ikamete mahsus mahallerinden bir kısmının dükkan, mağaza, depo gibi ticaret ve sanat icrasına mahsus mahaller haline veya bu hallerde bulunan yerlerin ikamete mahsus mahaller haline kalbedilmesi (Bu hükmün uygulanmasında bir apartmanın her dairesi ayrı bir bina sayılır ve yalnız kullanış tarzı tamamen veya kısmen değiştirilen dairenin iradı yeniden takdir olunur);  

        6.Arazinin hal ve heyetinde değişiklik olması;  

        7.Daimi müstesnalıktan faydalanan ve irat veya kıymeti bulunmayan bir bina veya arazinin müstesnalıktan çıkması;  

        8.Bir binanın mütemmimi durumunda olan arazinin mütemmimlik durumundan çıkması veya bir arazi ve arsanın bina mütemmimi durumuna girmesi;  

        9.Bir bina veya arazinin taksim ve ifraz edilmesi (Araziden bir kısmının istimlak edilmesi de ifraz hükmündedir.);  

        10.Müteaddit arazi ve arsaların tek bir arazi ve arsa haline getirilmesi veya müteaddit hisselere ayrılmış olan bir binanın bütün hisselerinin birleştirilmesi.  

        ARAZİNİN HAL VE HEYETİNDE DEĞİŞİKLİK  
        Madde 64 - Aşağıdaki haller arazinin hal ve heyetinde değişiklik olduğunu ifade eder.  

        1.Arazinin fidanlandırılması veya ağaçlandırılması, bağ haline getirilmesi;  

        2.Fidanlı, ağaçlı veya kütüklü bir arazinin tarla haline getirilmesi veya gelmesi;  

        3.Tarım yapılan bir arazinin tabii bir afet veya arıza sebebiyle veya sair sebepler yüzünden tarıma elverişsiz hale gelmesi;  

        4.Tarım yapılmayan bir arazinin tarıma elverişli hale getirilmesi;  

        5.Arazinin üzerine veya altına inşaat yapılması;  

        6.Arazinin parsellenmek suretiyle arsalar haline getirilmesi.  

        MEVZİİ VE FERDİ TADİLAT  
        Madde 65 - Binaların gayrisafi iratlarında ve arazi ve arsaların kıymetlerinde 63'üncü maddenin 1'inci bendinde yazılı nispette vuku bulan artma veya eksilme sebebiyle yapılacak tadilat mevzii veya ferdi olunur.  

        Bir şehir, kasaba veya köyün tamamında mevcut bina, ve arazi için yapılacak tadilat mevziidir. Münferit mükelleflerin arazisi veya binaları için yapılan tadilat ferdidir.  

        MEVZİİ TADİLAT KARARI  
        Madde 66- Mevzii tadilat yapılabilmesi için:  

        1.İlgili bir veya birkaç mükellefin veya vergi dairesinin mevzii tadilat isteğinde bulunması,  

        2.Şehir ve kasabalardaki tadilat için belediye encümeninin, köylerdeki tadilat için köy ihtiyar meclisinin, mevzii tadilatı gerektiren sebepleri muhtevi olarak tanzim edeceği mazbata üzerine il idare kurulunca tadilatın lüzumuna karar verilmesi.  

        3.Maliye Bakanlığınca mevzii tadilatın yapılmasına izin verilmesi  

        şarttır.  

        FERDİ TADİLAT İSTEĞİ  
        Madde 67 - Ferdi tadilat yapılabilmesi için ilgili mükellefin binası veya arazisi için tadilat isteğinde bulunması gerekli ve kafidir.  

        Vergi daireleri ferdi tadilat isteğinde bulunamazlar.  

        DİĞER TADİLATIN YAPILMASI  
        Madde 68 - 63'üncü maddenin 2-10'uncu bentlerinde yazılı hallerde tadilat herhangi bir isteğe lüzum olmaksızın ya ilgili mükelleflerin bu halleri bildirmeleri veya vergi dairesinin yoklama ile tespit etmesi neticesinde yapılır.  

        İFRAZ VE BİRLEŞTİRME  
        Madde 69 - Bir bina veya arazinin taksim veya ifraz edilmesi (Arazinin parsellenmek suretiyle arsalar haline getirilmesi hariç) dolayısıyle yapılacak tadilatta binanın gayrisafi iradı ve arazinin kıymeti yeniden takdir edilmeyip vergide kayıtlı gayrisafi irat veya kıymet müfrez parçalar veya hisseler arasında her parça veya hissenin yüz ölçümüne ve mevki ve şerefine göre taksim olunur.  

        63'üncü maddenin 10'uncu bendinde yazılı halde yapılacak tadilatta birleştirilen bina ve araziye yeniden gayrisafi irat veya kıymet takdir edilmeyip her birinin vergide kayıtlı gayrisafi irat veya kıymetleri toplanır ve bu toplam birleştirilen bina ve arazinin gayrisafi irat veya kıymeti olur.  

        Birleştirilen parçalardan bir kısmının vergide kayıtlı gayrisafi irat veya kıymeti bulunmadığı hallerde yalnız bu parça veya hisselere gayrisafi irat veya kıymet takdir olunarak yukarıki fıkra gereğince işlem yapılır.  

        YÜZÖLÇÜMÜ FAZLA VEYA NOKSAN TESPİT EDİLEN ARAZİ  
        Madde 70 - Genel tahrir veya mevzii tadilatta arazinin yüzölçümü noksan veya fazla tahrir edilmiş olduğu sonradan meydana çıkarsa noksan yazıldığı anlaşılan miktar kayıtlı yüzölçümüne ilave, fazla yazıldığı anlaşılan miktar kayıtlı yüzölçümünden tenzil edilir ve arazinin kayıtlı kıymetinden beher metre kareye isabet eden kıymet esas tutularak noksan veya fazlaya ait kıymetler tespit ve kayıtlı kıymete ilave veya mezkur kıymetten tenzil olunur.  

        Bu ilave ve tenziller dolayısiyle noksan veya fazla alındığı anlaşılan vergiler mükelleften tahsil veya kendisine iade edilir.  

        TADİLAT NETiCELERİNİN UYGULANMASI  
        Madde 71 - Ferdi tadilat neticeleri tadilat taleplerinin yapıldığı mevzii tadilat neticeleri de, itiraz incelemelerinin bittiği yılı takip eden mali yıldan başlıyarak uygulanır.  

        Ferdi tadilat talebin yapıldığı mali yıl içinde bitirilemezse, ileride belli olacak matrahlara göre düzeltmeler yapılmak üzere, bina ve arazinin mevcut irat ve kıymetleri tarha esas tutulur. Bunlar dışındaki tadilatta tadil neticeleri :  

        1.Genel tahrirlerde mektum kalan bina ve arazi için genel tahririn yürürlüğe girdiği mali yıldan,  

        Ve aşağıdaki hallerde :  

        2.Yeni inşaat için inşaatın hitam bulduğu veya inşaatın  hitamından evvel kısmen kullanılmaya başlanılmışsa her kısmın kullanılmasına başlandığı; binaya sonradan sabit istihsal, asansör ve kalorifer tesisleri konulmuşsa bu tesislerin konulmasının tamamlandığı;  

        3.63'üncü maddenin 5'inci bendinde yazılı şekilde kullanış tarzı değişen binalar için bu değişikliğin vuku bulduğu;  

        4.Muafiyeti sukut eden bina ve arazide muafiyetin sukut ettiği;  

        5.Yanan, yıkılan ve sair sebeplerle tamamen veya kısmen harap olan binalarda ve ifraz ve taksim edilen veya birleştirilen bina ve arazide bu olayların vuku bulduğu;  

        6.Hal ve heyeti değişen arazide değişikliğin rastladığı;  

        7.Binanın mütemmimi durumunda olan arazinin mütemmimlik durumundan çıkması, bir arazi ve arsanın bina mütemmimi durumuna girmesi hallerinde bu değişikliğin vuku bulduğu;  

        Tarihi takip eden mali yıldan başlıyarak yürürlüğe konulur.  
 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
TAKDİR, ZİRAİ KAZANÇLAR ve ÖZEL KOMİSYONLARI
BİRİNCİ BÖLÜM 
TAKDİR KOMİSYONU 

        KURULUŞ  
        Madde 72 -Takdir Komisyonu; mahallin en büyük malmemurunun veyahut tevkil edeceği memurun başkanlığı altında ilgili vergi dairesinin yetkili bir memurundan ve seçilmiş iki üyeden kurulur.  

        Takdir komisyonları daimi veya geçici olurlar. Daimi komisyonların nerelerde kurulacağını Maliye Bakanlığı belli eder.  

        Daimi komisyon bulunmayan yerlerde takdir işleri geçici komisyonlar tarafından görülür.  

        ÜYELERİN SEÇİLMESİ  
        Madde 73 - Üyeler, tüccarlar için ticaret odasınca, diğer sanat ve meslek erbabı için bunların mensup oldukları mesleki teşekküllerce kendi üyeleri arasından veya hariçten seçilir. Bu teşekküller, Takdir Komisyonu Başkanının yazılı talebi üzerine en geç bir ay içinde iki asıl ve iki de yedek üye seçmeye mecburdurlar. Bu mecburiyet zamanında yerine getirilmezse üyeler mahallin en büyük mülkiye amiri tarafından seçilir.  

        Komisyon toplantılarına mükellefin sanat veya meslek bakımından bağlı veya ilgili olduğu teşekkülden, servet takdiri işlerinde ise yalnız Ticaret Odasından seçilen üyeler iştirak eder. Ticaret Odası ve mesleki teşekkül bulunmayan yerlerde bunlar tarafından seçilecek üyeler, yukarıdaki esaslara göre belediyeler tarafından seçilir.  

        Komisyonlar kendilerine tahsis edilen dairede, yoksa vergi dairesinde toplanırlar ve keyfiyet bir tutanakla tespit olunur.  

        KOMİSYONLARIN GÖREVLERİ  
        Madde 74 -Takdir komisyonunun görevleri şunlardır:  

        a)Yetkili makamlar tarafından istenilen matrah ve servet takdirlerini yapmak;  

        b)Vergi kanunlarında yazılı fiyat, ücret veya sair matrah ve kıymetleri takdir etmek (Bu gibi takdirler de takdir kararına bağlanır.)  

        Takdir komisyonu bu görevlerini yaparken takdir sebepleri bulunup bulunmadığını incelemez. Yalnız hatalı gördüğü muamelelerde, ilgili vergi dairesini yazı ile ikaz etmeye mecburdur.  

        KOMİSYONUN YETKİLERİ  
        Madde 75 - Takdir komisyonu 74 üncü maddedeki görevleri dolayısıyla bu Kanunda yazılı inceleme yetkisine haizdir.  

        Servet takdiri ile görevli komisyonlar bilirkişiye müracat edebilirler.  

        Sınai ve edebi mülkiyet haklarını, imtiyazları, madenleri, mücevheratı, eski eserleri ve sanat eserlerini değerlemede bilirkişiye müracaat etmek mecbudir.  

        BEYANA BAĞLILIK  
        Madde 76 - Mükellefin evvelce beyan ettiği bir matraha ait olan takdir işlerinde, takdir olunan matrah mükellefin beyanından düşük olamaz.  

İKİNCİ BÖLÜM 
TAHRİR KOMİSYONU 
  
        GÖREV VE KURULUŞ 
        Madde 77 -Binaların ve arazinin genel tahriri üçer kişilik " Tahrir komisyonları " tarafından yapılır. Bu komisyonlar valilerce tayin oluna bir zatın başkanlığı altında iki seçilmiş üyeden kurulur.  

        Her ilcede, ilcenin büyüklüğüne gere, lüzumu kadar " Tahrir komisyonu " kurulur.  

        Valiler, tahrir komisyonlarına sıfat ve yetkilerini gösteren birer vesika verirler. Komisyonlar gitikleri yerde bu vesikayı gezilip görülecek bina veya arazinin mutasarrıflarına veya bunları işgal edenlere göstermeye mecburdurlar.  

        ÜYELERİN SEÇİLMESİ  
        Madde 78- Tahrir komisyonlarının üyeleri aşağıdaki şekilde seçilir:  

        1.Üyelerden biri tahriri yapılacak ilcenin bağlı bulunduğu il genel meclisince genel meclis üyeleri dışından ve ilce halkından seçilir.  

        62nci maddede yazılı sebeplerle yapılacak tahrirlerde, il genel meclisi taoplantı halinde değilse bu üyenin aynı suretle il daimi encümenince seçilmesi caizdir.  

        2.Belediye sınırları içindeki yerlerin tahriri için ikinci üyeyi belediye meclisleri kendi üyeleri veya diğer hemşeriler arasından seçer.  

        3.Köylerde yapılan tahrirlerde köy ihtiyar meclisi tarafından kendi üyesi arasından veya  köy halkından seçilecek bir zat ikinci üye olarak tahrir komisyonuna girer.  

        Tahrir komisyonlarına girecek üyeler sayısınca ayrıca ve aynı usul dairesinde yedek üye de seçilir.  

        İl genel meclisleri ile belediye meclisleri asıl ve yedek üyeleri genel tahrir kararının ilanından başlıyarak en geç bir ay içinde seçmeye ve bunların adlarını en büyük mülkiye memuruna bildirmeye mecburdurlar.  

        YETKİ  
        Madde 79 - Tahrir komisyonları :  

        1.İradı veya kıymeti tahmin edilecek binaları ve araziyi gezebilirler;  

        2.Mükelleflerden ve kiracılardan gayrimenkulün genel durumu, kullanış tarzı, kira veya hasılat miktarı ve tahmine yarıyacak sair lüzumlu malumatı isteyebilerler;  

        3.Lüzumlu gördükleri malumatı, muhtar ve ihtiyar meclisleri, ticaret ve tarım odaları, belediyeler ve noterler gibi resmi veya yarı resmi teşekküllerle özel teşekküller ve şahıslardan isteyebilirler;  

        4.Fabrika, değirmen ve imalathanelerin iratlarının takdirinde içlerinde bulunan sabit istihsal tesislerinin kıymetlerini tespit için lüzum gördükleri takdirde bilirkişiye müracaat edebilirler.  

        Çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde, bina ve arazi, bunları işgal edenlerin muvafakatı olmaksızın gezilemez. Binaların gezilmesi sırasında, komisyon başkan ve üyeleri, ev halkının rahatsız edilmemesine dikkat etmiye mecburdurlar.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
TADİLAT KOMİSYONLARI 

        GÖREV VE KURULUŞ  
        Madde 80 - Gerek binalarda, gerek arazide tadilat üçer kişilik "Tadilat komisyonları" tarafından yapılır.  

        Bu komisyonlar, mahallin en büyük mülkiye memurunun vergi dairesi müdürü olmayan gelir memurları arasından seçeceği bir başkan ile iki üyeden kurulur.  

        Lüzum görülen yerlerde birden fazla tadilat komisyonu kurulması caizdir.  

        ÜYELERİN SEÇİLMESİ  
        Madde 81 - Tadilat komisyonlarına girecek üyeler :  

        1. Belediye sınırı içinde bulunan yerler için, belediye meclislerince biri kendi üyeleri arasından veya dışardan, diğeri tadilat yapılacak bina ve arazinin bulunduğu şehir ve kasaba halkı arasından;  

        2. Belediye teşkilatı olmayan yerlerde köy ihtiyar meclisince biri kendi üyeleri, diğeri köy halkı arasından,  

        Seçilir.  

        Belediyeler ve belediye teşkilatı bulunmıyan köy ihtiyar meclisleri mahallin en büyük mülkiye memurunun yapacağı tebliğden başlıyarak en geç bir ay içinde tadilat komisyonuna girecek üyeleri ve onların bir misli yedek üyeleri seçmeye ve adlarını en büyük mülkiye memuruna bildirmeye mecburdurlar.  

        YETKİ  
        Madde 82 - Tahrir komisyonlarının haiz olduğu yetkileri tadilat komisyonları da haizdirler.  

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
ZİRAİ KAZANÇLAR İL ve MERKEZ KOMİSYONLARI 
  
        ZİRAİ KAZANÇLAR İL KOMİSYONU  
        Madde 83 - Zirai Kazançlar İl komisyonu valinin başkanlığında defterdar, gelir müdürü, ziraat müdürü, veteriner müdürü, il merkezindeki ziraat bankası şube müdürü ve seçilmiş üç üyeden kurulur.Ormancılığa ilişkin konuların görüşülmesinde komisyona veteriner müdürü yerine orman işletme müdürü veya tevkil edeceği bir temsilci katılır.  

        Ziraat, veteriner  ve orman müdürleri toplantı tarihinden önce gerekli incelemeleri yaparak neticelerini komisyona bildirir.  

        Orman ve Ziraat Bankası şube müdürlerinin  taaddüt etttiği il merkezlerinde aralarından biri komisyona katılır.  

        ÜYELERİN SEÇİLMESİ  
        Madde 84 - Zirai Kazançlar İl Komisyonunun seçilmiş üyelerinden ikisi il ziraat odası biri il ticaret odası tararfından kendi üyeleri arasından veya dışardan seçilir.  

        Bu odalar  valinin yazılı tebliği üzerine en geç bir ay içinde komisyon üyelerini ve onların bir misli yedek üyeyi seçerek adlarını valiye bildirmeye mecburdurlar.  

        Üyeler bu süre içinde seçilip bildirilmedikleri takdirde vali tarafından seçilir.  

        Ziraat ve ticari odaları bulunmayan yerlerde bunların seçeceği üyeler, aynı esaslar dairesinde belediyelerce seçilir.  

        ZİRAİ KAZANÇLAR MERKEZ  KOMİSYONU  
        Madde 85 - Zirai kazançlar Merkez Komisyonu, Maliye Bakanlığı Müsteşarının Başkanlığında; Gelirler Genel Müdürü Tarım Bakanlığından üç Ticaret ve Gümrük ve Tekel Bakanlıklariyle Yüksek Murakebe Heyeti, İstatistik, Devlet Üretme Çiftlikleri, Devlet Su İşleri , Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Etve Balık Kurumu Genel Müdürlüklerinden  ve Ziraat Odaları Birliğinden birer temsilciden ve Ankara Üniversitesi Ziraat, Veteriner, Orman ,Siyasal Bilgilerler ve Hukuk Fakülteleri Profösörler Kurulunca seçilen birer profösör veya doçentten kurulur.  

        KOMİSYONLARIN YETKİLERİ  
        Madde 86 - Zirai kazançlar il ve merkez komisyonları kamu idare ve müesseseleri ile Devlet ekonomi kurumlarından ve görevlerinin gerektirdiği sair gerçek ve tüzel kişilerden her türlü bilgileri isteyebilirler. Gerekli gördükleri hallerde bilirkişilere inceleme de yaptırabilirler.  

        Bilgi istemede 148'inci maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.  

        Komisyonlarca bu hükümlere göre istenilen bilgileri vermiyenler ve bilirkişiliği kabul ettikleri halde gerekli incelemeleri yapmıyanlar hakkında 361'inci madde hükmü uygulanır.  

BEŞİNCİ BÖLÜM 
MÜŞTEREK HÜKÜMLER 

         KOMİSYONLARA SEÇİLECEK ÜYELERDE ARANACAK VASIFLAR  
        Madde 87 -Takdir,tahrir, tadilat ve zirai kazançlar il komisyonlarına memurların dışında, seçilecek kimselerde aşağıdaki vasıflar aranır :  

        1.İyi ahlak sahibi olmak ve ikamet ettiği veya iş gördüğü muhitin emniyet ve itimadını kazanmış bulunmak;  

        2.Kamu hizmetlerinden memnu olmamak ve medeni haklardan ıskat edilmiş bulunmamak;  

        3.Ağır hapis veya şeref ve haysiyeti muhil bir suçtan dolayı hapis cezasiyle hükümlü olmamak;  

        4.Vergi kaçakçılığından dolayı cezalandırılmış olmamak,  

        5.Takdir komisyonlarına seçileceklerde,ayrıca 30 yaşını bitirmiş olmak;  

        6.Tahrir, tadilat ve zirai kazançlar il komisyonlarına seçileceklerde ayrıca mensup olduğu şehir veya kasabanın iktisadi şartlarına ve emlak ve ziraat işlerine vukufu olmak ve yirmibeş yaşını bitirmiş bulunmak;  

        7.Arazi tahrirlerinde ayrıca çiftçi olmak.  

        YEMİN  
        Madde 88 - Bu kısımda yazılı komisyonlara seçilen üyeler ve tahrir komisyonu başkanları şehir ve kasabalarda idare heyeti, köylerde ihtiyar meclisi huzurunda aşağıda yazılı şekilde yemin ederler :  

        "Komisyonda çalışacağım süre zarfında tam manasiyle vicdan ve kanaatim icaplarına tabi kalacağıma; hiçbir sebep ve tesir altında adaletten ve doğruluktan ayrılmıyacağıma, gerek Devlet gerek mükellef haklarını bir tutacağıma, takdir ve tahminlerde herhangi bir tarafa temayül suretiyle görevimi kötüye kullanmıyacağıma namusum üzerine yemin ederim".  

        NİSAP  
        Madde 89 - Bu kısımda yazılı komisyonlar tam mürettepleri ile toplanır ve mutlak ekseriyetle karar verir.Reyler müsavi olursa başkanın bulunduğu taraf ekseriyet sayılır.  

        DEVAM  
        Madde 90 - Komisyon toplantılarında herhangi bir sebeple olursa olsun bulunamıyacağı anlaşılan üyenin yerine yedek üye davet olunur.  

        Seçilmiş üyelerden, mücbir sebebe dayanmaksızın, üç müteakip toplantıya gelmiyenler istifa etmiş sayılarak yerlerine yedek üye asil üye olarak getirilir.  

        Mücbir sebep veya mezuniyetle devam edemiyecek olan asil üyeye yedek üye vekalet eder.  

        Tahrir komisyonu başkanı hastalık gibi mücbir bir sebeple veya mezuniyetle görevine devem edemeyecek olursa yerine valiler tarafından bir başkan vekili tayin olunur.  

        GÖREV SÜRESİ  
        Madde 91 - Tahrir komisyonları başkan ve üyelerinin görevleri genel tahrir bitinceye kadar devam eder.  

        Takdir, tadilat ve zirai kazançlar il komisyonlarına seçilen üyelerin görev süresi üç yıldır. Bunları seçen daire, meclis ve mesleki teşekküllerin seçimlerinin yenilenmesi bu üyelerin görev sürelerini kısaltmaz.  

        Süreleri dolanların yeniden seçilmesi caizdir.  

        ÜCRETLER  
        Madde 92 -Bu kısımda yazılı komisyonların ( Zirai kazançlar merkez komisyonu hariç )  seçilmiş üyelerine komisyonlardaki görevleri dolayısiyle mahaali defterdarlığın teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca tayin olunacak miktarda ücret verilir.  

        Zirai Kazançlar Merkez Komisyonu üyelerine komisyondaki çalışmaları dolaysiyle  verilecek ücretin miktarı Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu karaiyle tayin olunur.  
  

BEŞİNCİ KISIM
TEBLİĞLER
 
BİRİNCİ BÖLÜM
TEBLİĞ ESASLARI ve MUHATAPLAR

        TEBLİĞ ESASLARI  
        Madde 93 - Tahakkuk fişinden gayri, vergilendirme ile ilgili olup, hüküm ifade eden bilumum vesikalar ve yazılar adresleri bilinen gerçek ve tüzelkişilere posta vasıtasiyle ilmühaberli taahhütlü olarak, adresleri  
bilinmeyenlere ilan yolu ile tebliğ edilir.  

        Şu kadar ki, ilgilinin kabul etmesi şartiyle, tebliğin daire veya komisyonda yapılması caizdir.  

        TEBLİĞ YAPILACAK KİMSELER  
        Madde 94 - Tebliğ mükelleflere, bunların kanuni temsilcilerine, umumi vekillerine veya vergi cezası kesilenlere yapılır.  

        Tüzelkişilere yapılacak tebliğ, bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerine, vakıflar ve cemaatler gibi tüzelkişiliği olmayına teşekküllerde bunları idare edenlere veya temsilcilerine yapılır. Tüzelkişilerin müteaddit müdür veya temsilcisi varsa tebliğin bunlardan birine yapılması kafidir.  

        VELİ, VASİ VE KAYYIMLARA TEBLİĞ  
        Madde 95 - Mükellef yerine geçen veli, vasi veya kayyım gibi vergi sorumlusu birden fazla olursa, tebliğ bunlardan yalnız birine yapılabilir.  

        Şayet tebliğin mevzuu olan işe ayrı bir vasi veya kayyım bakmakta ise, tebliğ bunlara yapılır.  

        VASITALI TEBLİĞ  
        Madde 96 - Kara, deniz, hava ve jandarma eratına yapılacak tebliğler kıta komutanı veya müessese amiri gibi en yakın üst vasıtasiyle yapılır. Bu evrakı derhal tebliğ olunacak kimseye vermediği takdirde üst tazminle mahkum olur. Bu cihetin tebliğ evrakında yazılı olması şarttır.  

        YABANCI MEMLEKETTE BULUNANLARA TEBLİĞ  
        Madde 97 - Yabancı memlekette bulunanlara tebliğ o memleketin yetkili makamı vasıtasiyle yapılır. Bunun için anlaşma varsa veya o memleketin kanunları müsait ise o yerdeki Türk siyasi memuru veya konsolosu tebliğin yapılmasını yetkili makamdan ister.  

        Kendisine tebliğ yapılacak kişi Türk vatandaşı ise tebliğ Türk siyasi memuru veya konsolusu vasitasiyle de yapılabilir.  

        Yabancı memleketlerde bulunan kimselere tebliğ olunacak evrak, tebligatı çıkaran merciin bağlı bulunduğu Bakanlık vasıtasiyle Dışişleri Bakanlığına, oradan da Türkiye elçilik veya konsolosluğuna gönderilir.  

        Yabancı memlekette resmi görevle bulunan Türk memurlarına tebliğ Dışişleri Bakanlığı vasıtasiyle yapılır.  

        Yabancı memlekette bulunan askeri şahıslara yapılacak tebliğ, bağlı bulundukları kara,deniz,hava kuvvetleri komutanlıklariyle Jandarma Genel Komutanlığı vasıtasiyle yapılır.  

        KAMU İDARE VE MÜESSESELERİNE TEBLİĞ  
        Madde 98 - Kamu idare ve müesseselerine yapılacak tebliğ bu idare ve müesseselerin en büyük amirlerine veya bunların muavinlerine veya en büyük amirin yetkili kılacağı memurlara yapılır.  
  

İKİNCİ BÖLÜM
POSTA İLE TEBLİĞ USULÜ

        KAPALI ZARF ESASI  
        Madde 99 - Posta ile tebliğde tebliğ edilecek vesika kapalı bir zarf içinde postaya verilir. Bunun için, şekilleri Maliye Bakanlığınca tespit edilen özel zarflar kullanılır.  

        BİLİNEN ADRESLERE TEBLİĞ  
        Madde 100 - Bilinen adrese gönderilen mektuplar posta idaresince muhatabına teslim edildiği tarihte tebliğ edilmiş sayılır.  

        BİLİNEN ADRESLER  
        Madde 101 - Bu kanuna göre bilinen adresler şunlardır :  

        1.Mükellef tarafından işe başlamada bildirilen adresler;  

        2.Adres değişikliğinde bildirilen adresler;  

        3.İşi bırakmada bildirilen adresler;  

        4.Vergi beyannamelerinde bildirilen adresler;  

        5.Yoklama fişinde tespit edilen adresler;  

        6.İtiraz ve temyiz  dilekçelerinde ve cevaplarında gösterilen adresler;  

        7.Yetkili memurlar tarafından bir tutanakla tespit edilen adresler (ilgilinin tutanakta imzası bulunmak şartiyle);  

        8.Bina ve arazi vergilerinde komisyonlarca tahrir varakalarında tespit edilen adresleri.  

        Mektupların gönderilmesinde bu adreslerden tarih itibariyle tebligat yapacak makama en son olarak bildirilmiş veya bu makamca tespit edilmiş olanı nazara alınır.  

        TEBLİĞ EVRAKININ TESLİMİ  
        Madde 102 - Tebliğ olunacak evrakı muhtevi zarf pota idaresince muhatabına verilir ve keyfiyet muhatap ile posta memuru tarafından taahhüt ilmuhaberine tarih ve imza konulmak suretiyle tespit olunur.  

        Muhatabın zarf üzerinde yazılı adresini değiştirmesinden dolayı bulunamamış olması halinde posta memuru durumu zarf üzerine yazar ve mektup posta idaresince derhal tebliği yaptıran daireye geri gönderilir.  

        Muhatabın geçici olarak başka bir yere gittiği, bilinen adresinde bulunanlar veya komşuları tarafından bildirildiği takdirde keyfiyet ve beyanda bulunanın kimliği tebliğ alındısına yazılarak altı beyanı yapana imzalatılır. İmzadan imtina ederse, tebliği yapan bu ciheti şerh ve imza eder ve tebliğ edilemiyen evrak çıkaran mercie iade olunur.  

        Bunun üzerine tebliği çıkaran merci tarafından tayin olunacak münasip bir süre sonra yeniden tebliğ çıkarılır. İkinci defa çıkarılan tebliğ evrakı da aynı sebeple tebliğ edilemiyerek iade olunursa tebliğ ilan yolu ile yapılır.  

        Muhatap imza edecek kadar yazı bilmez veya herhangibir sebeple imza edemiyecek durumda bulunursa sol elinin baş parmağı bastırılmak suretiyle tebliğ olunur.  

        Muhatap tebellüğdan imtina ederse tebliğ edilecek evrak önüne bırakılmak suretiyle tebliğ edilir.  

        Yukarıki fıkralarda yazılı işlemler komşularından bir kişi veya muhtar veya ihtiyar heyeti üyelerinden biri veyahut bir zabıta memuru huzurunda icra ve keyfiyet taahhüt ilmühaberine yazılarak tarih ve imza vaz'edilmek ve hazır bulunanlara da imzalatılmak suretiyle tespit olunur.  
  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İLAN YOLUYLA TEBLİĞ USULÜ

        TEBLİĞİN İLANLA YAPILACAĞI HALLER  
        Madde 103 - Aşağıda yazılı hallerde tebliğ ilan yolu ile yapılır :  

        1.Muhatabın adresi hiç bilinmezse;  

        2.Muhatabın bilinen adresi yanlış veya değişmiş olur ve bu yüzden gönderilmiş olan mektup geri gelirse;  

        3.Başkaca sebeplerden dolayı posta ile tebliğ yapılmasına imkan bulunmazsa;  

        4.Yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkan bulunmazsa.  

        İLANIN ŞEKLİ  
        Madde 104 - İlan aşağıda yazılı şekilde yapılır :  

        1.İlan ilgili vergi dairesinin bulunduğu yerin belediye sınırları içinde çıkan bir veya daha fazla gazetede yayınlanır. Gazete çıkmayan yerlerde mutat vasıtalarla yapılır.  

        2.İlan yazısı tebliğ yapan dairenin ilan koymaya mahsus mahalline asılır ve bir sureti mükellefin bilinen son adresinin bağlı olduğu muhtarlığa gönderilir.  

        3. İstanbul Belediye sınırları dışındaki yerlerde ilan yolu ile yapılan tebliğin konusu on bin lirayı aşan bir  vergiye veya vergi cezasına taalluk ettiği takdirde ilan ayrıca Ankara ve İstanbul'da çıkan birer gazete ile yayınlanır.  

        Tebliğ olunacak evrakın örnekleri yabancı memlekette bulunan mükellefin bilinen adresine ayrıca posta ile gönderilir.  
  
        İLANIN MUHTEVİYATI  
        Madde 105 - İlanlarda, tebliğin ilgili bulunduğu vergiler gösterilmek suretiyle adları (Tüzelkişilerde unvanları) yazılı muhataplara aşağıdaki hususlar ihtar olunur :  

        1.İlan tarihinden başlıyarak bir ay içinde ilanı yapan makama bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri;  

        2.Kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı.  

        İLANIN NETİCELERİ  
        Madde 106 - İlan üzerine bizzat veya bilvekale müracaat edenlere yerinde, adres bildirinlere ise posta ile tebliğ yapılır.  

        Posta ile yapılan bu tebliğ hakkında da 100'üncü madde hükmü cari olur.  

        İlan tarihinden başlıyarak bir ay içinde ne vergi dairesine müracaat yapmış ve ne de adresini bildirmiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılır.  
  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TEBLİĞLERE AİT TÜRLÜ HÜKÜMLER

        MEMUR VASITASİYLE TEBLİĞ  
        Madde 107 - Posta ile tebliğ yapılması müşkül veya faydasız görülen hal ve yerlerde veyahut özel veya acele hallerde  Maliye Bakanlığı tebliğleri posta yerine memur vasıtasiyla yaptırmaya yetkilidir.  

        Bu madde hükmünün uygulanmasında da bu kısımdaki tebliğ esaslarına uyulur.  

        HATALI TEBLİĞLER  
        Madde 108 -  Tebliğ olunan vesikalar, esasa müessir olmayan şekil hatalarından dolayı hukuki kıymetlerini kaybetmezler; yalnız vergi ihbarı ile ilgili vesikalarda mükellefin adının verginin nevi veya miktarının, vergi mahkemesinde dava açma süresinin hiç yazılmamış lması veyahut bu vesikaların görevli bir makam tarafından tanzim edilmemiş bulunması vesikayı hükümsüz kılar.  

        TEBLİĞ YERİNE GEÇEN MUAMELELER  
        Madde 109 - Verginin tarh ve tahakkukunda tebliğ yerine geçen muameleler hakkındaki hükümler mahfuzdur.  

        Ücret ve kazançları götürü usulde tespit edilen tüccar, hizmet ve serbest meslek erbabının vergileri, tarh zamanında bu mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairesine müracaatla ibraz edecekleri vergi karnelerine yazılmak suretiyle tarh ve tebliğ olunur.  

        Vergi karneye yazıldığı tarihte tebliğ edilmiş sayılır.  

        Yukarıdaki hükmü riayet etmiyenlerin vergileri (251'inci madde hükmüne giren mükellefler hariç) bu kanunun umumi hükümleri dairesinde yoklama fişine dayanılarak tarh ve tebliğ olunur.

 
 
<---Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa---->