Vergi Mevzuatı  
ALTINCI KISIM
VERGİ ALACAĞININ KALKMASI
 
BİRİNCİ BÖLÜM
ÖDEME

        VERGİNİN ÖDENECEĞİ DAİRE 
        Madde 110 - Vergi borcu, mükellefin bu bakımdan bağlı olduğu vergi dairesine ödenir. 

        Mükellef vergi borcunu vergi dairesinin bulunduğu belediye sınırlarının dışındaki vergi dairelerine de yatırabilir. Bu takdirde ödemenin hangi vergi dairesi hesabına yapıldığının bildirilmesi şarttır. 

        ÖDEME ZAMANI 
        Madde 111 - Vergi, kanunlarında gösterilen süreler içinde ödenir.  

        Ödeme süresinin son günü verginin vadesi tarihidir. 

        Bu Kanunun 15, 17 ve 342'nci maddelerinin uygulanması dolayısiyle sürenin uzaması halinde vade uzayan sürenin bittiği gündür. 

        Beyannamenin posta ile gönderilmesi halinde, beyan edilen vergi tahakkuk işleminin bitmesi beklenmek sizin vadesinde ödenir. 

        500'den fazla mükellefi olan vergi dairelerine para yatırmak bakımından mükelleflere, vadenin bitmesini takip eden tarihten başlıyarak 15 gün içinde gün belli etmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

        Bu suretle belli edilen günler verginin vadesi yerine geçer. 

        ÖZEL ÖDEME ZAMANLARI 
        Madde 112- 1. İkmalen, veya res'en idarece tarh olunan vergiler taksit zamanlarından evvel tahakkuk etmişse taksit süreleri içinde; taksit süreleri kısmen veya tamamen geçtikten sonra tahakkuk etmişse; geçmiş taksitler, tahakkuk tarihinden başlayarak bir ay içinde ödenir. 

        2.Memleketi terk ve ölüm gibi mükellefiyetin kalkmasını mucip haller dolayısıyla beyan üzerine tarholunan vergiler, beyanname verme süreleri içinde ödenir. 

        Mükellefin, vadeleri mezkur süreden sonra gelen vergileri de aynı süre içinde alınır. 

        Memleketi terk edenlerin, ölenlerin veya benzeri haller dolayısıyla mükellefiyetleri kalkanların ikmalen, veya re'sen tarh olunan vergileri tahakkuk tarihinden başlayarak bir ay içinde ödenir. 

        Bu fıkrada yazılı tahsil süreleri Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Kanun mucibince teminat gösterildiği takdirde, Vergi Kanunu ile belli taksit zamanına kadar ve taksit zamanı geçmiş ise üç ay uzatılır. 

        3.İtiraz dolasıyla 389 uncu madde mucibince tahsili durulan vergilerden taksit süreleri geçmiş olanlar, İtiraz Komisyonu kararına göre hesaplanan vergiye ait ihbarnamenin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. 

        4. Sermayelerinin tezyid eden şirketler, sermayenin artırılan miktarına ait Damga Resmini, tezyit  kararının tescil ve ilanı tarihinden itibaren üç ay içinde öderler. 
  

İKİNCİ BÖLÜM
ZAMANAŞIMI ve TERKİN

        ZAMANAŞIMININ MAHİYETİ 
        Madde 113 - Zamanaşımı, süre geçmesi suretiyle vergi alacağının kalkmasıdır. 

        Zamanaşımı, mükellefin bu hususta bir müracaatı olup olmadığına bakılmaksızın hüküm ifade eder. 

        ZAMANAŞIMI SÜRELERİ 
        Madde 114 - Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlıyarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar. 

        Şu kadar ki, vergi dairesince matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulması zamanaşımını durdurur. Duran zamanaşımı mezkur komisyon kararının vergi dairesine tevdiini takip eden günden itibaren işlemeye devam eder. 

        Damga resmine tabi olup resim ve cezası zamanaşımına uğrayan evrakın hükmünden tarh zamanaşımı süresi dolduktan sonra faydalanıldığı takdirde mezkur evraka ait vergi alacağı yeniden doğar. 

        VERGİNİN TERKİNİ 
        Madde 115 - Yangın, yer sarsıntısı, yer kayması, su basması, kuraklık, don, muzir hayvan ve haşarat istilası ve bunlara benzer afetler yüzünden : 

        1.Varlıklarının en az üçte birini kaybeden mükelleflerin bu afetlerin zarar verdiği gelir kaynakları ile ilgili bulunan vergi borçları ve vergi cezaları; 

        2.Mahsullerinin en az üçte birini kaybeden mükelleflerin, afete maruz arazi için zararın tahakkuk ettiği hasat ve devşirme zamanına tesadüf eden yıla ait olarak tahakkuk ettirilen Arazi Vergisi borçları ve vergi cezaları; 

        Maliye Bakanlığınca zararla mütenasip olmak üzere, kısmen veya tamamen terkin olunur. 

        Zarar derecesini ve ilgili bulunduğu gelir kaynağını mahalli idare heyetleri yaptıracağı tahkikat üzerine tespit eder. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VERGİ HATALARINI DÜZELTME

        VERGİ HATASI 
        Madde 116 - Vergi hatası, vergiye müteallik hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır. 

        HESAP HATALARI 
        Madde 117 - Hesap hataları şunlardır : 

        1.Matrah hataları : Vergilendirme ile ilgili beyanname, tahakkuk fişi, ihbarname, tekalif cetveli ve kararlarda matraha ait rakamların veya indirimlerin eksik veya fazla gösterilmiş veya hesaplanmış olmasıdır. 

        2.Vergi miktarında hatalar : Vergi nispet ve tarifelerinin yanlış uygulanması, mahsupların yapılmamış veya yanlış yapılmış olması, birinci bentte yazılı vesikalarda verginin eksik veya fazla hesaplanmış veya gösterilmiş olmasıdır. 

        3.Verginin mükerrer olması : Aynı vergi kanununun uygulanmasında belli bir vergilendirme dönemi için aynı matrah üzerinden  bir defadan fazla vergi istenmesi veya alınmasıdır. 

        VERGİLENDİRME HATALARI 
        Madde 118 - Vergilendirme hataları şunlardır : 

        1.Mükellefin şahsında hata : Bir verginin asıl borçlusu yerine başka bir kişiden istenmesi veya alınmasıdır; 

        2.Mükellefiyette hata : Açık olarak vergiye tabi olmıyan veya vergiden muaf bulunan kimselerden vergi istenmesi veya alınmasıdır. 

        3.Mevzuda hata : Açık olarak vergi mevzuuna girmiyen veya vergiden müstesna bulunan gelir, servet, madde, kıymet, evrak ve işlemler üzerinden vergi istenmesi veya alınmasıdır. 

        4.Vergilendirme veya muafiyet döneminde hata : Aranan verginin ilgili bulunduğu vergilendirme döneminin yanlış gösterilmiş veya süre itibariyle eksik veya fazla hesaplanmış olmasıdır. 

        HATALARIN MEYDANA ÇIKARILMASI 
        Madde 119 - Vergi hataları şu yollarla meydana çıkarılabilir : 

        1.İlgili memurun hatayı bulması veya görmesi ile; 

        2.Üst memurların yaptıkları incelemeler neticesinde hatanın görülmesi ile; 

        3.Hatanın teftiş sırasında meydana çıkarılması ile; 

        4.Hatanın vergi incelenmesi sırasında meydana çıkarılması ile; 

        5.Mükellefin müracaatı ile. 

        DÜZELTME YETKİSİ VE REDDİYAT 
        Madde 120 - Vergi hatalarının düzeltilmesine, ilgili vergi dairesi müdürü karar verir. 

        Bu hatalar düzeltme fişine dayanılarak düzeltilir. Hatanın mükellef aleyhine yapılmış olması halinde, fazla vergi aynı fişe dayanılarak terkin ve tahsil olunmuş ise mükellefe reddolunur. Düzeltme fişinin bir nüshası, reddedilecek miktarla müracaat edeceği muhasebe ve müracaat süresi zikredilmek suretiyle mükellefe tebliğ edilir. Mükellef tebliğ tarihinden başlıyarak bir yıl içinde parasını geri almak üzere müracaat etmediği takdirde hakkı sakıt olur. 

        RE'SEN DÜZELTME 
        Madde 121 - İdarece tereddüt edilmeyen açık ve mutlak vergi hataları re'sen düzeltilir. Kendi aleyhlerine düzeltme yapılan kimselerin düzeltmeye itiraz etmek hakları mahfuzdur. 

        DÜZELTME TALEBİ 
        Madde 122 - Vergi muamelelerindeki hataların düzeltilmesini vergi dairesinden yazı ile isteyebilirler. 

        Düzeltme talepleri 381'inci maddede yazılı itiraz dilekçeleri şeklinde tanzim olunur ve vergi dairesine verilir. 

        Bunların posta ile taahhütlü olarak gönderilmesi caizdir. 

        DÜZELTME TALEBİNİN İNCELENMESİ 
        Madde 123 - Vergi dairesinin ilgili servisi düzeltme talebini, kendi mütalaasını da ilave ederek düzeltme merciine gönderir. 

        Düzeltme mercii talebi  yerinde gördüğü takdirde, düzeltmenin yapılmasını emreder; yerinde görmediği takdirde, keyfiyet düzeltmeyi isteyene yazı ile tebliğ olunur. 

        Düzeltme taleplerinin müracattan başlayarak bir ay içinde incelenip karara bağlanması ve neticenin talepte bulunana bu süre içinde tebliğ olunması lazımdır. 

        İtiraz süresi içinde düzeltme talebindeki bulunanların bu talepleri reddolunduğu takdirde düzeltme talebi itiraz dilekçesi yerine geçer. 

        Bu takdirde itiraz hükümleri uygulanır. 

        ŞİKAYET YOLU İLE MÜRACAAT 
        Madde 124 - İtiraz süresi geçtikten sonra yaptıkları düzeltme istekleri redolunurlar şikayet yolu ile Maliye Bakanlığınca müracaat edebilirler. 

        Bu madde gereğince il özel idare vergileri hakkında valiliğe ve belediye vergileri hakkında belediye başkanlığına müracaat edilir.  

        DÜZELTME ŞUMULÜ  
        Madde 125 - İtiraz veya temiz komisyonlardan geçmiş olan muamelelerde vergi hatları taktirde, bu hatalar, komisyon kararı kesinleşmiş olsa bile, evvelki maddelerde yazılı usul dairesinde düzeltilebilir. Şu kadar ki; düzeltmenin yapılabilmesi için hatalar hakkında sözü geçen komisyonlar tarafından bir karar verilmemiş olması şarttır. 

        DÜZELTMEDE ZAMANAŞIMI 
        Madde 126 - 114'üncü maddede yazılı zamanaşımı süresi dolduktan sonra meydana çıkarılan vergi hataları düzeltilemez. Şu kadar ki, düzeltme zamanaşımı süresi : 

        a) Zamanaşımı süresinin son yılı içinde tarh ve tebliğ edilen vergilerde hatanın yapıldığı; 

        b) İlan yolu ile tebliğ edilip itirasız tahakkuk eden vergilerde mükellefe ödeme emrinin tebliğ edildiği; 

YEDİNCİ KISIM
YOKLAMA ve İNCELEME
 
BİRİNCİ BÖLÜM
YOKLAMA

        MAKSAT 
        Madde 127 -  Yoklamadan maksat; mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddi olayları, kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etmektir. 

        YOKLAMAYA YETKİLİLER 
        Madde 128 - Yoklama : 

        1.Vergi dairesi müdürleri; 

        2.Yoklama memurları; 

        3.Yetkili makamlar tarafından yoklama işi ile görevlendirilenler; 

        4.Vergi incelemesine yetkili olanlar; 

        Tarafından yapılır. 

        HÜVİYET İBRAZI MECBURİYETİ 
        Madde 129 - Yoklama yapanların elinde yoklama yetkilerini gösteren fotoğraflı resmi bir vesika bulunur. 

        Yoklama yapanlar bu vesikayı, kendilerinden sorulmasa bile, nezdinde yoklama yapılan kimseye gösterirler. 

        Toplu yoklamalarda kolbaşının vesikayı ibraz etmesi kafidir. 

        YOKLAMA ZAMANI 
        Madde 130 - Yoklama her zaman yapılabilir. 

        Yoklamanın ne zaman yapılacağı ilgiliye haber verilmez. 

        YOKLAMA FİŞİ 
        Madde 131 - Yoklama neticeleri tutanak mahiyetinde olan "yoklama fişine" geçirilir. 

        Bu fişler yoklama yerinde iki nüsha tanzim olunarak tarihlenir, bulunursa nezdinde yoklama yapılana veya yetkili adamına imza ettirilir; bunlar bulunmaz veya imzadan çekinirlerse keyfiyet fişe yazılır ve yoklama fişi polis, jandarma, muhtar veya ihtiyar meclisi üyelerinden birine imzalatılır. 

        YOKLAMA NETİCELERİNİN BİLDİRİLMESİ 
        Madde 132 - Yoklama fişlerinin birinci nüshası yoklaması yapılan şahıs veya yetkili adamına bırakılır. Bunlar bulunmazsa bilinen adresine 7 gün içinde posta ile gönderilir. 

        Vergi karnesi alanlar hakkında yapılan yoklamalar ayrıca bu karneye işaret olunur. 

        Yoklama fişlerinin ikinci nüshaları vergi dairesine tevdi olunur. 

        TOPLU YOKLAMA 
        Madde 133 - Vergi uygulamalarının gerektirdiği hallerde münferit fiş yerine yoklama cetvellerinin kullanılması ve neticelerin toplu olarak bu cetvellerde gösterilmesi caizdir. 

        Yoklama cetvellerinin kullanılacağı halleri Maliye Bakanlığı belli eder. 

        Yoklama cetveli kullanılan hallerde ihtilaflı olaylar yoklama fişi mahiyetinde ayrı bir tutanakla tespit olunur. 

İKİNCİ BÖLÜM
VERGİ İNCELEMELERİ

        MAKSAT 
        Madde 134 -  Vergi incelemesinden maksat, defter, hesap ve kayıtlara dayanılarak ödenmesi lazım gelen vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır. 

        İncelemeye yetkili olanlar tarafından lüzum görüldüğü takdirde inceleme, işletmeye dahil iktisadi kıymetlerin fiili envanterinin yapılmasına ve beyannamelerde gösterilmesi gereken unsurların tetkikine de teşmil edilebilir. Fiili envanterin yapılmasının gerektirdiği ve incelemeyi yapan tarafından tasdik edilen giderler Hazinece mükellefe ödenir. 
  
        İNCELEMEYE YETKİLİLER  
        Madde 135 -  Vergi İncelemesi; hesap uzmanları, hesap uzman muavinleri , ilin en büyük malmemuru kontrol memurları veya vergi dairesi müdürleri tarafından yapılır. 
  
        Maliye Müfettişleri, Maliye Müfettiş Muavinleri, ve gelir kontrolleri her hal ve taktire vergi inceleme yetkisine haizdir. 

        HÜVİYET İBRAZI  
        Madde 136 - Vergi incelemesi yapanlar, yanlarında memuriyet sıfatlarını ve inceleme yetkisini gösteren fotoğraflı resmi bir vesika bulundururlar ve gittikleri yerde işe başlamadan evvel bu vesikayı ilgililere gösterirler. 

        İNCELEMEYE TABİ OLANLAR  
        Madde 137 - Bu kanuna veya diğer kanunlara göre defter ve hesap tutmak, evrak ve vesikaları muhafaza ve ibraz etmek mecburiyetinde olan gerçek ve tüzel kişiler vergi incelemelerine tabidirler. 

        İNCELEME ZAMANI  
        Madde 138 - Vergi incelemesinin ne zaman yapılacağının evvelden haber verilmesi mecburi değildir. 

        İnceleme, neticesi alınmamış hesap dönemi de dahil olmak üzere, tarh zamanaşımı süresi sonuna kadar her zaman yapılabilir. 

        Evvelce inceleme yapılmış veya matrahın re'sen takdir edilmiş olması yeniden inceleme yapılmasına ve gerekirse tarhiyatın ikmaline mani değildir. 

        İNCELEMENİN YAPILACAĞI YER  
        Madde 139 - Vergi incelemeleri, esas itibariyle incelemeye tabi olanın iş yerinde yapılır. 

        İş yerinin müsait olmaması, ölüm, işin terk edilmesi gibi zaruri sebeplerle incelemenin yerinde yapılması imkansız olur veya mükellef ve vergi sorumluluları isterlerse inceleme dairede yapılabilir. 

        Bu takdirde incelemeye tabi olanın lüzumlu defter ve vesikalarını daireye getirmesi kendisinden yazılı olarak istenilir. 

        İncelemenin dairede yapılması halinde istenilen defter veya vesikaları belli edilen zamanda mazeretsiz olarak getirmiyenler, bunları ibraz etmemiş sayılırlar. Haklı bir mazeret gösterenlere, defter ve vesikalarını daireye getirmesi için münasip bir mühlet verilir. 

        İNCELEMEDE UYULACAK ESASLAR  
        Madde 140 - Vergi incelemesi yapanlar, yaptıkları inceleme sırasında aşağıdaki esaslara uymaya mecburdurlar; 

        1.İncelemeye tabi olana, bunun mevzuunu işe başlamadan evvel açık olarak izah ederler; 

        2.Nezdinde inceleme yapılanın muvafakati olmadıkça resmi çalışma saatleri dışında inceleme yapamazlar veya buna devam edemezler. (Tutanak düzenlenmesi ve inceleme ile ilgili emniyet tedbirlerinin alınması bu hükmün dışındadır. Ancak bu gibi tedbirler, incelemelerin yapıldığı yerdeki faaliyeti sekteye uğratmıyacak şekilde yapılır); 

        3.İnceleme bitince, bunun yapıldığını gösteren bir vesika nezdinde inceleme yapılana verilir. 

        İNCELEME TUTANAKLARI  
        Madde 141 - İnceleme esnasında lüzum görülen hallerde, vergilendirme ile ilgili olaylar ve hesap durumları ayrıca tutanaklar ile tespit ve tevsik olunabilir.İlgililerin itiraz ve mülahazaları varsa bunlar da tutanağa geçirilir. Bu suretle düzenlenen tutanakların bir nüshasının mükellefe veya nezdinde inceleme yapılan kimseye bırakılması mecburidir. 

        İlgililer tutanakları imzalamaktan çekindikleri takdirde tutanakta bahis konusu edilen olaylar ve hesap durumlarını ihtiva eden defter veya vesikalar nezdinde inceleme yapılandan rızasına bakılmaksızın alınır ve inceleme neticesinde tarh edilen vergiler ve kesilen cezalar kesinleşinceye kadar geri verilmez. İlgililer her zaman bu tutanakları imzalıyarak defter ve vesikaları geri alabilirler. Ancak bu defterlerin suç delili olmaması şarttır. 

        143'üncü madde hükmü, yukarıki şekilde alınan defter vesikalar hakkında da uygulanır. 

        144'üncü maddenin dördüncü ve son fıkraları hükümleri yukarıki şekilde defter ve vesikaları alınan mükellefler hakkında da caridir. 
  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
ARAMA 

        ARAMA YAPILABİLECEK HALLER  
        Madde 142 - İhbar veya yapılan incelemeler dolayısıyle, bir mükellefin vergi kaçırdığına delalet eden emareler bulunursa, bu mükellef veya kaçakçılıkla ilgisi görülen diğer şahıslar nezdinde ve bunların üzerinde arama yapılabilir. 

        Aramanın yapılabilmesi için : 

        1.Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların buna lüzum göstermesi ve gerekçeli bir yazı ile arama kararı vermeye yetkili sulh yargıcından bunu istemesi; 

        2.Sulh yargıcının istenilen yerlerde arama yapılmasına karar vermesi; 

        şarttır. 

        İrtibatları sebebiyle muhtelif şahıslar nezdinde ve mahallerde yapılmasına lüzum gösterilen aramalardan birine karar vermeye yetkili olan sulh yargıcı bunlardan diğer sulh yargıçlarının selahiyetine dahil bulunanlar hakkında da karar vermeye yetkilidir. 

        İhbar üzerine yapılan aramada ihbar sabit olmazsa nezdinde arama yapılan kimse muhbirin adının bildirilmesini istiyebilir, bu takdirde, vergi dairesi muhbirin ismini bildirmeye mecburdur. 

        ARAMADA BULUNAN DEFTER VE VESİKALAR  
        Madde 143- Aramada bulunan ve incelenmesine lüzum görülen defter ve vesikalar müfredatlı olarak bir tutunakla tespit olunur. 

        Vesikaların dosya ve dosya içinde sayı itibariyle tespit olunması müfredatlı tespit demektir. 

        Arama yapıldığı sırada zaman müsaadesizliği ve sair sebeplerle bu tutanağın tanzimi mümkün olmazsa, bulunan ve incelenmesine lüzum görülen defter ve vesikalar, mükellef nezdinde emin bir yere konur veya kablar içinde daireye nakledilir. Bu defter ve vesikaların konulduğu yerlerin ve kabların aramayı yapan tarafından mühürlenmesi ve mümkün olan ahvalde mükellefin mühürünün de vaz'ı şarttır. Bilahare, mükellefin huzuriyle kablar ve yerler açılarak müfredatlı tutanaklar tanzim olunur. Mühürleme ve mühürün fekki halleri de birer tutanakla tespit edilir ve müfredatlı tutanağın bir nüshası da defter ve vesikaların sahibine veya adamına verilir. 

        Bu işler : 

        a)Mükellefin, aramada hazır bulunmakta veya mühür vaz'ından imtinaı hallerinde aramada hazır bulunanlar marifetiyle; 

        b)Mükellefin, mühürün fekki veya tutanağın tanzimi sırasında hazır bulunmaktan imtinaı hallerinde de aramayı yapan tarafından iki memurla birlikte; 

        tamamlanır. 

        Aramada bulunup mükellef nezdinde emin bir yere konulmuş veya kablar içinde daireye nakledilmiş olan ve incelemesine lüzum görülen defter ve vesikalar, arama kararında açıkça yazılmamış olsa bile, inceleme yapanın çalıştığı yere sevk veya celp edilebilir. 

        Yukarıdaki hükümlere göre alınan defter ve vesikaların iyi saklanması şarttır. 

        Bunların iyi saklanmamasından doğacak zararı idare tazmine mecburdur. 

        İNCELEMEDE USUL  
        Madde 144 - Arama yapılan hallerde inceleme çabukça ve her işten önce yapılır. 

        İnceleme sırasında vergi ile ilgisi olmıyan şahsi ve özel mektup ve diğer evrak makbuz karşılığında sahiplerine geri verilir. 

        Mükellef, ilgili memurun huzuriyle, bu defterler ve vesikalar üzerinde incelemeler yapmaya ve bunlardan suret ve kayıtlar çıkarmaya yetkilidir. 

        Defter ve vesikaların muhafaza altına alınmış olması, süresi gelen vergi beyannamelerinin verilmesi ödevini kaldırmaz. Mükellef beyannamesini tanzim için gerekli bilgileri defter ve vesikalardan yukarıdaki fıkra hükmü dairesinde çıkarabilir. Mükellefin bu husustaki yazılı isteği yetkililerce derhal yerine getirilir. 

        Şu kadar ki, defter ve vesikaların muhafaza altına alındığı tarihten vergi beyannamesinin verileceği tarihe kadar olan süre bir aydan az ise beyanname verme süresi kendiliğinden bir ay uzar ve ek süre bu müddetin sonundan başlar. (13'üncü maddenin 1-3'üncü fıkralariyle 17'nci madde hükümleri saklıdır). 

        İNCELEMENİN BİTMESİ  
        Madde 145 - Arama neticesinde alınan defter ve vesikalar üzerindeki incelemeler en geç üç ay içinde bitirilerek sahibine bir tutanakla geri verilir. 

        İncelemelerin haklı sebeplere binaen üç ay içinde bitirilmesine imkan olmayan hallerde sulh yargıcının vereceği karar üzerine bu süre uzatılabilir. 

        Defter ve vesikaların incelenmesi sırasında kanuna aykırı görülen olaylar ve hesap durumları tutanakla tespit olunur. Mükellef bu tatanakları imzadan çekindiği takdirde, bahis mevzu olayları ve hesap durumlarını ihtiva eden defter veya vesikalar aramanın mevzuu ile ilgili vergi ve cezalar kesinleşinceye kadar kendisine geri verilmez. 

        İlgililer tutanaklara diledikleri itiraz ve mülahazaları kaydedebilirler. 

        İlgililer bu tutanakları her zaman imzalıyarak defter ve vesikalarını geri alabilirler. Ancak, bu defter ve vesikaların suç delili teşkil etmemesi şarttır. 

        KAYITLARIN YENİDEN İŞLENMESİ  
        Madde 146 - Arama neticesinde bulunan defter ve vesikaların muhafaza altına alınması sebebiyle 219'uncu madde gereğince yapılamıyan kayıtlar defterlerin geri verilmesinden sonra idare ile mükellef arasında kararlaştırılan münasip bir süre içinde ikmal edilir. Bu süre bir aydan az olamaz. 

        Mükellef dilerse defterlerinin muhafaza altına alındığında işlemlerini yeniden tasdik ettireceği defterlere kayıt ve iadesi halinde iade edilen defterlere intikal ettirebilir. 

        GENEL HÜKÜMLERİN UYGULANMASI  
        Madde 147 - Bu bölümde açıkça yazılı olmayan hallerde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun arama ile ilgili bulunan hükümleri uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
BİLGİ TOPLAMA 

        BİLGİ VERME  
        Madde 148 - Kamu idare ve müesseseleri, mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzelkişiler, Maliye Bakanlığının veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların istiyecekleri bilgileri vermeye mecburdurlar. 

        Bilgiler yazı veya sözlü istenilir. Sözle istenen bilgileri vermeyenlere keyfiyet yazı ile tekit ve cevap vermeleri için kendilerine münasip bir mühlet tayin olunur. Bilgi istenmek üzere ilgililer vergi dairesine zorla getirilemez. 

        Memleket dışı imtiyazlarından faydalanan yabancı Devlet memurları bilgi verme mecburiyetine tabi olamazlar. 
  
        DEVAMLI BİLGİ VERME  
        Madde 149- Kamu idare ve müesseseleri vergi dairelerince kendilerinden yazı ile istenecek bilgileri belli fasıtalarla ve devamlı olarak yazı ile vermeye mecburdurlar. 

        ÖLÜM VAKALARINI VE İNTİKALLERİ BİLDİRME  
        Madde 150 - Aşağıda yazılı resmi makamlarla gerçek ve tüzelkişiler, her ay muttali oldukları ölüm vakaları ile intikalleri ertesi ayın 15'inci günü akşamına kadar vergi dairesine yazı ile bildirmeye mecburdurlar. 

        1.Sulh yargıçları, icra, nüfus ve tapu memurları; 

        2.Yabancı memleketlerdeki Türk konsolosları veya konsolosluk görevini yapanlar (Memur oldukları yerde ölen Türk tebaasının soyadı, adı ve sıfatları ile Türkiye'deki ikametgahlarını Maliye Bakanlığına bildirirler); 

        3.Mahalle ve köy muhtarları (Kendi mahalle veya köylerinde ölenleri bildirirler); 

        4.Banka, bankerler ve şirketler ile emanet kabul eden gerçek ve tüzelkişiler (Mevduat, şirket hissesi, emanet para ve eşya veya sair suretle alacak sahiplerinden birinin ölümü halinde, ölenin soyadını, adını, alacağının nev'ini ve miktarını bildirirler). 

        BİLGİ VERMEKTEN İMTİNA EDEMEMEK  
        Madde 151 - Kendilerinden bilgi istenilen gerçek ve tüzelkişiler, özel kanunlarda yazılı mahremiyet hükümlerini ileri sürerek, bilgi vermekten imtina edemezler. Ancak : 

        1.Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin muhabereler hakkında tutmaya mecbur olduğu mahremiyet saklıdır; 

        2.Hekimlerden, diş hekimlerinden, dişçilerden, ebelerden ve sağlık memurlarından hastaların hastalıklarının nev'ine müteallik bilgiler istenemez. 

        3.Avukatlardan ve dava vekillerinden kendilerine tevdi olunan işler veya görevleri dolayısıyle muttali oldukları ahval ve hususların bildirilmesi istenemez; şu kadar ki, bu yasak müvekkil adlariyle vekalet ücretlerine ve giderlerine şamil değildir. 

        4.Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun 88'inci maddesi gereğince gösterilmesi veya teslimi caiz olmıyan evrakın muhteviyatı hakkında bilgi istenemez. Şu kadar ki, doğrudan doğruya vergi ile ilgili olmak üzere, bu gibi evraka müsteniden doğan borçların miktarlarına ve alacakların adlarına ait 
bilgiler istenebilir. 

        İSTİHBARAT ARŞİVİ  
        Madde 152 - 150'nci maddedekiler hariç olmak üzere bu bölümde yazılı kaynaklardan toplanacak bilgiler istihbarat arşivlerinde gizli olarak saklanır. 

        Bu arşivlerden kimlerin ve ne suretle faydalanabileceği Maliye Bakanlığınca tespit olunur.

 
  
<---Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa---->