seçim mevzuatı  
SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN

 
BİRİNCİ BÖLÜM
İLKELER 

            KANUNUN UYGULANACAĞI SEÇİMLER 
            Madde 1 - Özel kanunlarına göre yapılacak Millet Meclisi ,Cumhuriyet Meclisi il Genel Meclisleri, Belediye Meclisleri, Belediye Meclisleri , Muhtarlar, İhtiyar Meclisleri ve İhtiyar Heyetleri seçimlerinde bu kanun hükümleri uygulanır. 

            SEÇİM ESASLARI 
            Madde 2 - Seçimler, serbest, eşit, tek dereceli genel oy esaslarına göre yapılır. 

            Seçmen oyunu kendisi kullanır. 

            Oy gizli verilir. 

            Oyların sayımı, dökümü ve tutanaklara bağlanması açık olarak yapılır. 

            SEÇİM ÇEVRESİ 
            Madde 3 - Özel kanunlarındaki çevre ayırmaları saklı kalmak şartiyle, seçimlerde her il bir seçim çevresidir. 

            SEÇİM BÖLGESİ 
            Madde 4 - Seçimlerde, her muhtarlık, bir seçim bölgesidir. 

            SANDIK BÖLGESİ 
            Madde 5 - Seçimlerde, her seçim bölgesi, gerektiği kadar sandık bölgesine ayrılır. 

            Bir sandık bölgesi, esas itibariyle (300) seçmeni kapsar. 

            Seçmen sayısı (400) ü aşmıyan seçim bölgelerinde seçmenler oylarını bir sandıkta verebilirler. 

            SEÇMEN 
            Madde 6 - Yirmi bir yaşını bitiren her Türk seçmendir. 

            OY KULLANAMAYACAK OLANLAR 
            Madde 7 - Aşağıda yazılı olanlar oy kullanamazlar: 

             1. Silah altında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (Her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir), 

            2. AskerI öğrenciler. 

            SEÇMEN OLAMAYANLAR 
            Madde 8 - Aşağıdaki kimseler seçmen olamazlar: 

             1. Kısıtlı olanlar, 

             2. Kamu hizmetinden yasaklı olanlar. 

 
İKİNCİ BÖLÜM
SEÇİM KURALLARI
 
            SEÇİM İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 
            Madde 9 - Seçim işleri, seçim kurullarınca yürütülür. 

            SEÇİM KURULLARI 
            Madde 10 - Ankara'da bir Yüksek Seçim Kurulu, her seçim çevresinde bir il seçim kurulu, her ilcede bir ilce seçim kurulu ve seçim bölgelerine konulacak her sandık için bir sandık kurulu bulunur. 

            İl merkezlerinde, ayrıca bir merkez ilce seçim kurulu teşkil olunur. 

            YÜKSEK SEÇİM KURULU 
            Madde 11 - Yüksek Seçim Kurulu, bir başkan ve altı üyeden kurulur. 

            Altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel  Kurullarınca, kendi üyeleri arasından olmak üzere gizli oyla onbir kişi seçilir. Bunlar gizli oy ve salt çoğunlukla aralarından bir başkan vekili seçerler. 

            Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından ad çekme ile ikişer yedek üye ayrılır. Başkan ve başkan vekilleri ad çekmeye girmezler. 

            ÜYE SEÇİMİ ZAMANI  
            Madde 12- Yüksek Seçim Kurulu için üye seçimi, her dört yılda bir, Ocak ayının  ilk haftasında yapılır. 
            Bu tür içinde üye sayısında azaalma olursa, yukarıki madde gereğince tamamlanır. 

            KARAR VERME 
            Madde 13 - Yüksek Seçim Kurulu, kararlarını salt çoğunlukla verir; oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf üstün tutulur. 

            Yüksek Seçim Kurulunun nihai kararları ile, prensip kararları  Resmi Gazete'de,  en kısa zamanda yayınlanır. 

            GÖREV VE YETKİLERİ 
            Madde 14 - Yüksek Seçim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 

            1. Seçimlerde, içine oy pusulası konulacak olan zarfların, icabında her seçim için başka başka renk ve ölçüde olmak ve gerek piyasada, gerek Devlet Mazleme Ofisince imal edilen veya ettirilen veya depolarında bulunan zarfların renklerinden ve ölçülerinden farklı ve kağıdında "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı bulunmak üzere, yeteri kadar özel zarf imal ettirmek ve bu imalatı, kağıt hamurundan başlayarak zarfın, imaline ve teslim alınmasına kadar olan safhalarını; üyeleri arasından seçeceği üç yargıcın devamlı gözetim ve denetim altında yaptırmak ve bu zarfları, il seçim kurullarına, her ilim ihtiyacına yetecek sayıda, alındı belgeleri karşılığında göndermek, 

            2. Özel zarfların imali için gerekli "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigran kalıpları ile zarf ölçü kalıplarını yaptırıp gerekli miktarda kağıt ve zarf imalinden sonra ,saklamak, 

            3. Kütük düzenleme işlarinin başlamasından seçim sonuçları nın kesinleşmesine bu kanunda söz konusu edilen işlemlerin gerektirdiği cetvel, alındı belgesi,  tutanak , seçmen kartı gibi her türlü basılı kağıt ve defterlerin, İstatislik Genel Müdürlüğü uzmanları ve diğer uzmanlar yardımı ile şekillerini tesbit edip Adalet Bakanlığı eliyle ilve ilcelerin ihtiyacına yetecek sayıda bastırılmasnı, il ve ilce seçim kurullarına yollanmasını sağlamak, 

            4.Seçimin başlangıç tarihinden en geç yedi gün önce ve seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde bu kararın ilanından itibaren beş gün içinde il ve ilce seçim kurullarının teşekkülünü sağlamak, 

            5. İl seçim kurullarının teşekkülüne, işlemlerine ve kararlarına karşı yapılacak itirazları, oy verme günündün önce ve itiraz konusunun gerektirdiği süratle, kesin karara bağlamak, 

            6. Adaylığa ait itirazlar hakkında özel kanunları gereğince kesin karar vermek, 

            7. İl seçim kurullarınca, oy verme günü işlemleri hakkında verilmiş olan kararlara karşı yapılan itirazları derhal inceleyip kesin karara bağlamak, 

            8. İl seçim kurullarınca düzenlenen tutanaklara karşı yapılan itirazları inceleyip kesin karara bağlamak, 

            9. Seçimlerden sonra, kendisine süresi içinde yapılan, seçimin sonucuna müessir olacak ve o çevre seçiminin veya seçilenlerden bir veya birkaçının tutanağının iptalini gerektirecek mahiyette itirazları, alt kurullara yapılan itirazların silsilesine ve sürelerine uygunluğunu araştırmaksızın inceleyip kesin karara bağlamak, 

            10. İl seçim kurulları başkanlıklarınca seçim işlerinin yürütülmesi hakkında sorulacak hususları derhal cevaplandırmak ve seçimin bütün yurtta düzenle yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak ve bu hususta gereken genelgeleri zamanında yapmak, 

            11. Kanunla kendisine verilen başkaca görevleri yapmak. 

            İL SEÇİM KURULU 
            Madde 15 - İl seçim kurulu,il merkezindeki en yüksek dereceli üç yargıçtan kurulur. Bunlardan derecesi en yüksek olanı kurulun başkanıdır.  Kurulun yargıçlardan iki de yedek üyesi vardır. 

            Kurul başkanlığı ile asıl ve yedek üyelikleri için, aynı derecedeki yargıçlar arasında en kıdemlisi ve kıdemde eşitlik halinde en yaşlısı görevlendirilir. 

            İl seçim kurulu başkanlığı ile, asıl ve yedek üyeliklerini ve ilce seçim kurulu başkanlığını yapacak olan yargıçlardan biri herhangi bir sebeple bu görevi yapamaz ve o yerde bu görevi yapabilecek başka bir yargıç da bulunmazsa, o yerin bağlı olduğu ağır ceza mahkemesinin yargı çevresi içinde bulunan ve görevinden ayrılmasında sakınca görülmeyen bir yargıca merciince bu yetki verilir. 

            Eksiklerin, ağır ceza çevresi içindeki yargıçlardan tamamlanmasına imkan bulunmayan hallerde, bu ağır ceza merkezine en yakın ağır ceza mahkemelerinin yargı çevresi içindeki yargıçlardan biri, yukarıdaki usule göre yetki verilerek gönderilir. 

            Bu suretle kendisine yetki verilen yargıcın gelip görevine başlamasına kadar, seçim kurulu başkanlığını, kurulun kendi arasından gizli oyla seçeceği bir üye yapar. 

            GÖREV VE YETKİLERİ 
            Madde 16 - İl seçim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır: 

            1. İl seçim çevresi içinde seçimin düzenle yürütülmesini sağlamak için gereken bütün tedbirleri almak ve seçim işlerini denetlemek, 

            2. İlce seçim kurullarına oy sandıklarını ve bu kanunda yazılı diğer seçim araç ve gereçlerini göndermek, 

            3. İlce seçim kurullarının teşekkülüne, işlemlerine ve kararlarına karşı yapılan itirazları inceleyerek derhal karara bağlamak, 

            4. İlce seçim kurulları başkanlıklarınca seçim işlerinin yürütülmesi hakkında sorulacak hususları derhal cevaplandırmak, 

            5. Aday beyanname veya listelerini almak ve ilan etmek, bunlar hakkında yapılacak itirazları incelemek ve bu beyanname veya listelerden kanuna göre muteber olmıyanlar hakkında karar vermek, geçici ve kesin aday listelerini yerlerine göndermek ve ilan etmek, 

            6. İle bağlı ilce seçim kurullarından gelen tutanakları birleştirerek il seçim çevresi için bir tutanak düzenlemek, 

            7. Kanunla kendisine verilen başkaca görevleri yapmak. 

            SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ 
            Madde 17 - Seçime katılan siyasi partiler, il ve ilce seçim kurullarında birer temsici bulundurulurlar. Bu temsilciler kurulun bütün çalışmalarına ve görüşmelerine katılırlar. Ancak, oy kullanamazlar. 

            Görüşülen iş hakkında siyasi partiler temsilcileri görüşlerini bildirirlerse , kurul, bunlarıda dinledikten sonra, kendi arasında işi görüşerek karar verir ve kararı temsilcilere bildirir. 

            Siyasi parti temsilcilerinin toplantılara, işlerin görüşülmesini durdurmaz. 

            Görüşülen iş hakkında siyasI partiler temsilcileri görüşlerini bildirirlerse, kurul bunları da dinledikten sonra, kendi arasında işi görüşerek karar verir ve kararı temsilcilere bildirir. 

            SiyasI parti temsilcilerinin toplantılara katılmamaları, işlerin görüşülmesini durdurmaz. 

            İLÇE SEÇİM KURULU 
            Madde 18 - İlce seçim kurulu bir başkan ile altı üyeden kurulur. İlcedeki en yüksek dereceli yargıç kurulun başkanıdır. 

            İlcede aynı derecede birkaç yargıç bulunduğu takdirde en kıdemlisi, kıdemde de eşitlik halinde en yaşlısı seçim kuruluna başkanlık eder. 

            İl merkezlerinde kurulacak merkez ilce seçim kurullarına il seçim kurullarına başkanlık edecek yargıçtan sonra gelen en yüksek dereceli yargıç, kıdem ve yaş sırasına göre başkanlık eder. 

            İLÇE SEÇİM KURULU ÜYELİKLERİ 
            Madde 19 - İlce seçim kurulu  dördü  siyasi partilerden alınır. Bu üyeler aşağıda yazılı olduğu gibi belli edilir: 

            1. a) İlce seçim kurulu başkanı, tüzüklerine göre ilk genel toplantılarını yapmış olup, o seçim çevresiyle birlikte en az on beş seçim çevresinde altı aydan beri bu kurulun yeniden kurulması için yukardaki maddede öngörülen süresinin başında, ilcede teşkilatı bulunan ve son milletvekili genel seçiminde o ilcede en çok oy almış olan dört siyasi partiye birer asıl ve birer yedek üye adını iki gün içinde bildirmelerini tebliğ eder. 

            b) İlce seçim kurulu üyeliği için ad bildiren partiler altından fazla olduğu takdirde, bildiren kimseler arasında ad çekilir. Ad çekmedeki sıraya göre ilk çıkan dört kişi kurulun asıl üyesi, diğer bildirdikleri kimseler de ad çekme sırasına göre yedek üyesi olurlar. 

            c) Beş parti bulunduğu veya ad bildiren siyasi parti beş olduğu takdirde (b) fıkrasındaki usule ve ad çekmedeki sıraya göre ilk çıkan dört kişi kurulun asıl üyesi, diğer partinin bildirdiği kimse de yedek üyesi olur. 

            Ad çekmedeki sıralar tuıtanağa geçirilerek, siyasi partilere bildirirlir.Yedek üyelerin göreve çağırılmalarında bu sıralara uyulur. 

             d) Siyasi parti dört ve daha az olduğu veyahut dört ve daha az parti ad bildirdiği takdirde, bu partilerin adlarını bildirdikleri kimseler doğrudan doğruya kurulun üyesidirlert.. 

            e) İlce seçim kurulu başkanı, kurulun eksik kalan asıl üyeliğini o çevrede bulunan ve kurulda görev verilmesini sakınca olmıyan kimselerden doldurur ve aynı suretle iki de ydek üye seçer. Görev verilmesinde sakınca olmadığı takdirde emekliler edilir. 

            (c) fıkrasındaki eksik yedek üye de fıkraya göre belli edilir. 

            Yedek üyeliklerde eksilme olursa kurul başkanı aynı suretle tamamlar. 
 
             2. Diğer iki üyelik için, ilce seçim kurulu başkanının çağırması üzerine, ilce merkezinde bulunan okulların ( İlk, orta, lise, ve dengi ) öğretmenleri toplanarak kendi aralarında, gizli oyla, dört kişi seçerler. Bunlardan, aldıkları oy sırası ile, ilk ikisi  ilce seçim kurulu asıl üyesi, diğer ikisi de yedek üyesidir. 

            Bu toplantı yeter sayı aranmaksızın ilce seçim kurulu başkanı tarafından idare edilir. Bu üyelikler için ilce merkezindeki öğretmen sayım yetmediği takdirde, noksanlar, o ilceye bağlı köy öğretmenleri arasından seçilerek doldurulur. 

            Siyasi partileri arasında yapılacak ad çekme ile, öğretmenlerin yapacağı toplantının gün, saat ve yeri gazetelerle, gaazete olmıyan yerlerde alışılmış araçlarla duyurulur. 
 
            GÖREV VE YETKİLERİ 
            Madde 20 - İlce seçim kurullarının, başlıca görev ve yetkileri şunlardır: 

            1. İlce çevresinde seçimin düzenle yürütülmesini sağlamak için gereken bütün tedbirleri almak ve seçim işlerini denetlemek, 

            2. Sandık kurullarını kurmak, 

            3. İlcedeki sandık kurullarına, oy sandıklarını ve bu kanunda yazılı diğer seçim araç ve gereçlerini göndermek, 

            4. Sandık kurullarının teşekküllerine, işlemlerine ve kararlarına karşı yapılan itirazları inceliyerek karara bağlamak, 

            5. Sandık kurulları başkanlıklarınca seçim işlerinin yürütülmesi hakkında sorulacak hususları derhal cevaplandırmak, 

            6. İlce çevresindeki sandık kurullarından gelen tutanakları birleştirerek, ilce seçim tutanağını düzenlemek ve bu tutanağı seçim işlerine ait diğer evrak ile birlikte il seçim kuruluna derhal teslim etmek, 

            7. Kanunla kendisine verilen başkaca görevleri yapmak. 

            SANDIK KURULU 
            Madde 21 - Sandık kurulu bir başkan ve dört üyeden kurulur. 

            SANDIK KURULU BAŞKANININ SEÇİMİ 
            Madde 22 - İlce seçim kurulu toplanarak, sandığın konacağı seçim bölgesi içindeki veya dışındaki seçmenler arasından iyi ün sahibi olmakla tanınmış, okur-yazar kimselerden, kurula bağlı seçim bölgelerindeki sandıklardan her biri için birer kişi olmak üzere bir liste düzenlenir. 

            Kurul, bunlardan birini açık ad çekme ile sandık kurulu başkanlığına seçer. 

            Sandık kurulu başkanının görevi başına gelmemesi halinde, yerine kurul üyelerinden en yaşlısı başkanlık eder. 

            SANDIK KURULU ÜYELİKERİ 
            Madde 23 - Sandık kurulu üyelikleri aşağıdaki şekilde belli edilir: 

            İlce seçim kurulu başkanı; kendi tüzüklerine göre, ilk genel kurul toplantılaarını yapmış olup, o yer seçim bölgesi ile birlikte en az on beş seçim çevresinde, altı aydan beri, il ve ilce teşkilatı kurmuş bulunan ve seçime katılan bütün siyasi, her sandık için, birer isim bildirmelerini tebliğ eder. 

            Siyasi partiler bu isimleri, beş gün içinde bildirmek zorundurdadırlar. 

            İlce seçim kurulu önünde yapılacak ad çekme sonunda sıraya göre bunlardan ilk üçü sandık kurulu asıl üyesi, diğerleri sırasiyle yedek üyesidir. 

            Bundan başka, sandığın bulunduğu köy ve mahalle ihtiyar heyeti ve ihtiyar meclisi asıl ve yedek üyelerinden keza ad çekme ile iki kişi seçilir. Bu ad çekme sırasına göre ilki asıl, diğer yedek üyedir. 

            Ad çekmenin yapılacağı gün, saat ve yer gazetelerle ve gazete olmıyan yerlerde alışılmış araçlarla duyrulur. Bildirilen saatte ad çekme açık olarak, başkan tarafından yapılır. 

            Ad çekme gününün ilan edildiği ve ad çekmenin açık olarak yapıldığı nir tutanakla tesbit olunur. 
 
            Üyeliklerin bu şekilde doldurulması mümkün olmazsa, eksikler 19 uncu maddeye göre tamamlanır. 

            GÖREV SÜRESİ 
            Madde 24 - Sandık kurulları asıl ve yedek üyelere oy verme gününden 48 saat önce göreve başlarlar ve oy verme günü, seçim işleri bitinceye kadar çalışmaya aralıksız devam ederler. 

            ADAYLAR VE MÜŞAHİTLERİ 
            Madde 25 - Sandık başı işlemlerini takibetmek üzere, siyasi partiler ve bağımsız adaylar, birer müşahit gönderebilirler. 

            KURULLARDA GÖREV ALAMAYACAK OLANLAR 
            Madde 26 - İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanununun 3 üncü maddesinde yazılı askeri şahıslar, milletvekilleri ve adaylar, bu Kanunda gösterilen kurullara seçilemezler. 

            AND İÇME 
            Madde 27 - Yüksek Seçim Kurulu, il ve ilce seçim kurulları başkan, asıl ve yedek üyeleri, görevlerine başlamadan önce, kurul önünde birer birer şöyle and içerler: 

            (Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirmesi için görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusun, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine and içerim.) 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SEÇİM ÖNCESİ İŞLERİ
 
BİRİNCİ KESİM
SEÇMEN KÜTÜKLERİ

            SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜN GEÇİCİLİĞİ 
            Madde 28 -Seçimlerde, her seçim bölgesi için bir seçmen kütüğü düzenlenir. şu kadar ki, kütüklerin kesinleştiği tarihten itibaren altı ay içinde yapılacak seçimlerde yeniden kütük düzenlenmez. 

            SEÇMEN KÜTÜĞÜNE YAZILACAK KİMSELER 
            Madde 29 - Seçme yeterliğine sahip olan her vatandaş, ikametgahının veya en az üç aydan beri oturmakta bulunduğu muhtarlığın seçmen kütüğüne yazılır. 

            Devlet, katma bütçeli idare, özel idare, belediye kadrolarına ve İktisadi Devlet Teşekkülü ve müesseselerinde, bunların ortaklıklarında ve kamu tüzelkişilikleri ile bu mahiyetteki müesseselerde sürekli görevli bulunanlar ve bunlarla birlikte oturanlar, süre kaydı aranmaksızın, oturdukları yer muhtarlığının seçmen kütüğüne yazılırlar. Yukarda sayılan yerlerde, geçici ve nöbetleşe çalışanlar birinci fıkradaki üç aylık müddet kaydına bağlıdırlar. 

            Yabancı memleketlerde bulunan vatandaşlar, istekleri üzerine, tayin ettikleri seçim bölgesi veya bildirdikleri son ikametgahları kütüğüne yazılırlar. 

            KÜTÜĞE YAZILMA ŞARTLARI 
            Madde 30 - Seçmenlik sıfatının tayininde esas, seçmen kütükleridir. 

            Her seçmenin, kütüğünde yazılı bulunduğu seçim bölgesinde ve oturduğu yere en yakın sandığa ait seçmen listesine yazılması ve o sandıkta oy vermesi esastır. 

            Bir seçmen, birden çok seçmen kütüğüne ve sandık seçmen listesine yazılamaz ve birden fazla oy kullanamaz. 

            SEÇİM BÖLGESİ KROKİSİVE BİNALAR CETVELİ 
            Madde 31 - Şehir ve kasabalarda ilce seçim kurulu başkanının deneti altında, her seçim bölgesi için, seçim kütüğüne esas olmak üzere, basit bi kroki düzenlemek zorundadırlar. 

            A) Krokide: 

            1. Seçim bölgesinin sınırları ile, bu sınırlar içindeki sokakların adları ve her sokağın baş sonundaki binaların numaraları, 

            2. Sçim bölgesi sokaklara ayrılmamış dağınık yapılardan ibaret ise, bu dağınık yapılar numaraları ile birlikte, okunaklı şekilde gösterilir. 

            B) Köylerde ve kroki yapılamsına teknik imkan bulunmayan şehir ve kasabalarda kroki yerini tutmak üzere, her seçim bölgesi için (binalar cetveli) düzenlenir. 

            (binalar cetveli) ilce seçim kurulu başkanının deneti altında, şehir ve kasabalarada belediyelerce, köylerde muhtarlıklarca yapılır. 

            C) Seçim bölgesinde, numarası olmıyan ve içinde insan oturan yerler bulunduğu takdirde bu yerler numaralanır. 

            Yukarıda (B) bendinden yazılı (Binalar cetveli), (C) bendinde numarasız yerlerin numaralanması işleri, İstatistik Genel Müdürlüğünün (Numaralama Yönetmeliği) esaslarına göre yapılır. 

            KROKİ VE CETVELLERİN PARTİLERE VERİLMESİ 
            Madde 32 - Yukarıki madde gereğince, her seçim bölgesi için düzenlenen kroki veya binalar cetvelinin onaylı birer örneğini, ilce seçim kurulu başkanı tarafından, siyasi partilerin ilce başkanlıklarına, kütük yazımına başlanmadan önce, alındı belgesi karşılığında verilir. 

            SEÇMEN KÜTÜĞÜ 
            Madde 33 - Seçmen kütükleri aşağıda yazılı esaslara göre hazırlanır: 

            A) Her seçim bölgesi için tek bir kütük düzenlenir. Bu kütük, seçmenlerin oturdukları cadde, sokak ve kapı numarası sırasına göre tertiplenir. 

            Her seçmene, (1) den başlıyan ve kütüğe yazılma sırasını gösteren bir seçmen sıra numarası verilir. 

            B) Seçmen kütüğü ilce seçim kurulu başkanlığınca görevlendirilen kimse veya kimseler tarafından, krokiye göre muhtarlığın bir sınırından başlıyarak sokak sokak ve bir sokağın önce tek numaralı, sonra çift numaralı binaları ve bir bina içinde, varsa muhtelif daireleri, muhtarlık bölgesi içinde kütüğe yazılmamış hiçbir seçmen kalmamak üzere, birer birer ve sıra ile yazılarak tesbit edilir. Krokisi yapılamamış bulunan seçim bölgelerinde, bu iş (Binalr cetveli) ne göre yapılır. 

            C) Her evde seçme yeterliliğine ve o bölgede oy kullanmak hakkını haiz olan kimseler, o ev halkından bir veya birkaçının önünde, seçmen kütüğüne yazılır. Ve her seçmene, adının hizasındaki imza yeri imzalatılır. Ev halkından, seçme yeterliğini ve o seçim bölgesinde oy kullanma hakkını haiz olup da o esnada evde bulunmıyanlar da, ev halkının beyanına göre yazılır. Bu gibi adların hizasına da beyanı yapanın adı, okunaklı bir surette yazıldıktan sonra, beyanı yapana imzalatılır.( İmza edemiyenlere parmak bastırılır.) 

            D) Seçmen kütüğü, her seçmen için, cadde veya sokak adı, bina, kapı numarası, apartman, daire numarası, seçmen sıra numarası, seçmenin adı ve soyası, babasının adı, doğum yeri, doğum tarihi ve imzası yazılabilecek şekilşde hazırlanmış cetvelerin doldurulması suretiyle düzenlenir. 

            SEÇME YETERLİĞİNİN TESBİTİNDE ESAS 
            Madde 34 - Seçmen kütüğüne yazılmayan esas olan seçme yeterliliği ile ikamet süresi, memuriyet hali gibi hususların tesbitinde resmi belgeler esas tutulur. Muhtar ve ihtiyar heyetlerinin kayıt ve özel bilgilerinde de faydalanılır. 

            KÜTÜK BÜROSU 
            Madde 35 - Her ilce için (Merkez ilce dahil kroki ve binalar cetvelinin hazırlanması ve seçmen kütüklerinin düzenlenmesi işi, ilce seçim kurullarının teşekkülünü takip eden günden başalayarak en geç yirmi gün içinde ilce seçim kurulu başkanı tarafından sağlanır. Bu amaçla her ilcede, ilce seçim kurulu başkanının yönetiminde kütük işlemlerinin devamı süresince bir (Kütük Bürosu) kurulur. 

            İlce seçim kurulu başkanı kütük işleri için mahalle ve köy muhtar ve ihtiyar heyetlerini görevlendirileceği gibi, Devlet, katma bütçe idare, özel idare, belediye, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve kamu tüzelkişiliklerindeki (Yargıçlar, vali ve kaymakamlar, nahiye müdürleri, askeri şahıslar ve zabıta amir ve memurları hariç) bütün memurları görevlendirebilir; dışardanda gerekli gördüğü kimseleri çalıştırabilir. 

            Vali ve kaymakamlar, ilce seçim kurulu başkanı tarafından istenen her türlü yardımda bulunmak zorundadırlar. 

            KÜTÜKLERİN DÜZENLENMESİNDE SİYASİ PARTİLERİN MÜŞAHİT BULUNDURMASI 
            Madde 36 - Seçmen kütükleri düzenlenirken siyasi partilerin il ve ilce başkanlıklarına, kütük düzenleme işlerinin fiilen başlamasından önce yazı ile bilgi cveriri. bu yazıda her seçim bölgesinin kütüğünü düzenlemeye memur edilenlerin ad ve soyadları ile adresleri ve işe başlayacakalı yer, gün ve saatleri bildirilir. 

            Siyasi partilerce atanan temsilciler parti il veya ilce başkanlarından aldıkları belge ile müşahitlik görevini yaparlar. 

            GÜNLÜK ÇALIŞMALARIN TESPİTİ 
            Madde 37 - 35 inci madde gereğince, kütük yazımına memur edilen kimseler, her gün günlük çalışmalarının sonucunu bir tutanakla tespit ve kütüğün o gün yazılan sayfalarının altını imza ederler. 

            Kütük yazımı işlerine, siyasi parti  müşahitleri dekatılmış ise, bu tutanak ve kütüğün o gün yazılmış bulunan sayfaları bu müşahitlere de imzalatılır. 

            KÜTÜKLERİN TESLİMİ, DENETİ, DAKTİLO EDİLMESİ 
            Madde 38 - Kütük yazımına memur edilen kimseler hazırladıkları kütüğü hemen ilce seçim kurulu başkanlığına teslim ederler. 

            Başkan, kütüklerin, usulüne uygun ve eksiksiz hazırlanıp hazırlanmadığını, kroki ve binalar cetveli ve başka araçlardan faydalanarak denetler veya sorumluluğu altında denetletir. Varsa noksanlarını tamamlatarak, daktilo ile iki nüsha yazdırır ve her sayfasını ayrı ayrı mühürleyip imzalattıktan sonra kütüğün kapsadığı sayfa ve seçmen sayısını, sonuna yazıp onaylamak suretiyle bunlardan birini ilce seçim kuruluna verir, diğerini aslı ile birlikte yanıda saklar. 

            SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜN SANDIK SEÇMEN LİSTELERİNE BÖLÜNMESİ  
            Madde 39 - İlce seçim kurulu, madde gereğince kendisine verilen kütük nüshası üzerinden, 5 inci 30 uncu maddelerindeki esasları göz önünde tutarak, en geç on gün içinde sandık bölgelerini  tesbit eder ve seçmenleri, kütüteki teselsüle ve seçmen sıra numarasına göre sandık seçmen listelerine ayırır. Bu listeler 33 üncü maddenin ( D) ve bendine göre düzenlenir. Yaylaların sandık bölgesi olarak  kabulü gerekip gerekkmiyeceği, 5 inci madde hükmü göz önünde tutularak, karara bağlanır. İlce seçim kurulu başkanı, bu suretle yeter sayıda hazırlanan sandık seçmen listesinin her sayfasının ayrı ayrı mühürleyip imzaladıktan sonra, listenin kapsadığı sayfa ve seçmen sayısını sonuna yazılarak onaylar. 

            SANDIK SEÇMEN LİSTESİ  
            Madde 40 - İlce seçim kurulu başkanı, sandık seçmen listelerinin hazırlanmasından sonra, her seçim bölgesinin kaç sandığa ayrıldığını, bu sandıkların numaralarını, her sandığın hangi sokakları veya mahalle ve sokakların hangi kısmını içine aldığını, o sandıklardan  her birine, kütüğün hangi numarasından hangi numarasına kadar olan seçmenlerin oy atacağını gösteren, sandık sayısınca birer cetvel yaparak bunları aşağıdaki madde gereğince, asılacak sandık seçmen listelerinin yanına astırılır. 

            Sandık seçmen listelerinin onaylı birer nüshası, en geç, asılacağı güne kadar, teşkilatı bulunan yerlerde, siyasi partilerin, ilcelerde  ilce, illerde il başkanlıklarına, alındı belgesi karşılığında verilir. 

            SANDIK SEÇMEN LİSTELERİNİN ASILMASI 
            Madde 41 - Sandık seçmen listeleri, 39 uncu maddedeki süre bitince ait oldukları mahalle veya köylerde, halkın kolaylıkla görüp okuyabileceği yerlere asılır. Bunların, asıldıkları tarih ve yerler, seçim bölgelerinin ayrıldığı sandık bölgelerini gösteren cetvel ile birlikte, maliye gazetelerle ve ayrıca alışılmış araç ve usullerle ilan edilir. 

             Listelerin hangi tarihlerde ve nerelere asıldığı, ilanın ne suretle yapıldığı, ilce seçim kurulu başkanı tarafından görevlendirilen kimselerce bir tutanakla tesbit edilir. Bu tutanaklar, ilce seçim kurulu başkanı tarafından ayrı bir dosyada saklanır. 

            SANDIK SEÇMEN LİSTELERİNİN KORUNMASI 
            Madde 42 -İlce seçim kurulu başkanı, sandık seçmen listelerinin asıldıkları tarih ve yerleri bir yazı ile mahallin mülkiye amirine derhal bildirilir. 

            Asılı kaldıkları sürece, sandık seçmen listelerinin korunmasından, idare amirleri ile zabıta amir ve memurları sorumludur. 

            ASKI YERİ GÖREVLİSİ 
            Madde 43 - İlce seçim kurulu başkanı, askı devam ettiği sürece incelemeleri kolaylaştırmak ve itirazları kaydetmek üzere, muhtar veya ihtiyar heyeti üyelerinden veya bu iş için görevlendirilmiş kimselerden birinin, müracatlar için uygun düşen belli saaatlerde askı yerinde ilan eder. 

            KÜTÜĞÜN SİYASİ PARTİLERCE İNCELENMESİ 
            Madde 44 - İlce seçim kurulu başkanı nezdindeki seçmen kütüğünün aslı ile, daktilo edilmiş nüshasını ve sandık seçmen listelerini siyasi partiler, her zaman inceleyebilirler. 

            ASKI SÜRESİ 
            Madde 45 - Her seçim bölgesinde, sandık seçmen listeleri yedi gün süre ile asılı kalır. 

            KÜTÜKLERİN VE SANDIK SEÇMEN LİSTELERİNİN KESİNLEŞMESİ 
            Madde 46 - Askı süresi sona erdikten veya itirazlar üzerine verilen kararlar ve bu kararlara göre yapılan işlemler tamamlandıktan ve gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra, kütükler ve sandık seçmen listeleri kesinleşir. 

            Düzeltme işlemleri 39 uncu ve 40 ıncı maddelerde olduğu gibi ilce seçim kurulu başkanı tarafından ayrıca onaylanır. Düzeltme olmamış ise bu husus kütük ve sandık seçmen listelerinin sonuna kaydolunur. 

            Siyasi partilere verilmiş olan sandık seçmen listeleri de istekleri üzerine son şekline göre düzeltilir. 

            Kesinleşen kütükler ve sandık seçmen listeleri üzerinde hiçbir değişiklik yapılamaz. 

            Seçmen kütükleriyle sandık seçmen listelerinin, kesinleşmeye ilişkin süreler saklı kalmak üzere, en geç oy verme gününden önceki yirmibirinci gün akşamına kadar tamamlanmış ve kesinleşmiş olması şarttır. 

            SEÇMEN KARTI 
            Madde 47 -Seçmen kütüğünde kayıtlı her seçmene bir seçmen kartı verilir. 

            Seçmen kartı, seçmenin kimliğini ispata yarar. 

            Seçmen kartında seçmenin hangi seçim bölgesinde hangi sandıkta oy vereceği ve listedeki seçmen sıra numarası gösterilir. 

            Bundan başka, seçmen kartında seçmenin adı ve oturduğu yer yazılır. 

            SEÇMEN KARTLARININ DAĞITILMASI 
            Madde 48 - Seçmen kartları, sandık seçmen listelerinin kesinleşmesinden itibaren, ilce seçim kurulu başkanları tarafından hazırlattırılır ve bunları dağıtmakla görevlandirilecek olanlara alındı belgesi karşılığında verilir. 

            Bu alındı belgeleri ilce seçim kurulu başkanlarınca sıra numarasına göre bir dosyada saklanır. 

            İlce seçim kurulu başkanları, seçmen kartlarının ev ev dolaşılarak dağıtılmasını sağlamak zorundadırlar. Seçmen kartlarının hazırlanmasında ve dağıtılmasında ilce seçim kurulu başkanları 35 inci maddede yazılı yetkiyi kullanabilirler. 

            Sahipleri bulunmadığı için dağıtılmayan kartları ilgililer bizzat müracat ederek alabilirler. 

            Oy verme gününden üç gün öncesine kadar, dağıtılamayan veya alınmıyan kartlar, ilce seçim kurulu başkanına listesiyle birlikte geri verilir. Bu listeler sandık kurulu başkanına verilinceye kadar ilce seçim kurulunda uygun bir yere asılır. Bu kartlar oy verme gününde sahipleri tarafından istendiği takdirde verilmek üzere listesiyle birlikte sandık kurulu başkanlarına teslim olunur. 

 
İKİNCİ KESİM 
SEÇİM PROPAGANDASI

            SERBESTLİK 
            Madde 49 - Seçimlerde propaganda, bu kanun hükümleri dairesinde serbesttir. 

            AÇIK YERLERDE PROPAGANDA 
            Madde 50 - Seçim zamanında, genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde ve ilce seçim kurullarınca gösterileceklerden başka meydanlarda toplu olarak sözlü propaganda yapılması yasaktır. 

            İlce seçim kurulları, gidiş-gelişi bozmıyacak ve pazarların kurulması engel olmıyacak surette toplantıların genel olarak yapıldığı ve varsa elektrik tesisatı olan yerleri seçmek suretiyle hangi meydanlarda toplu olarak sözlü propaganda yapılabileceğini tespit ederler. 

            Siyasi partilerin toplu olarak sözlü propaganda yapmak için müracaatları üzerine, toplantı, meydan, gün, sıra ve saatlerini ilce seçim kurulu ad çekme ile belirtir ve ilgililere tebliğ eder. Bağımsız adaylar için de aynı suretle haftada bir gün ayrılır. 

            Açık yerlerde, güneş battıktan doğuncaya kadar toplu olarak, sözlü propaganda yapılamaz. 

            KAPALI YERLERDE PROPAGANDA 
            Madde 51 - Seçimlere katılan siyasi partiler veya bağımsız adaylar adına kapalı yer toplantısı yapılabilir. 

            Kapalı yer toplantısı yapmak istiyenler, üç kişilik bir heyet kurar ve en yakın zabıta amir veya memuruna haber verirler. Köylerde, muhtara veya vekiline haber vermek kafidir. 

            Heyetin görevleri, toplatının düzenini sağlamak, kanunlara karşı hareketleri, edep törelerine aykırı veya suç işlemeye kışkırtıcı mahiyet taşıyan söz veya fiilleri, önlemektir. 

            Heyet, yukarıki fıkraya aykırı bir durum baş gösterdiğinde, bunu önlemeye çalışır, gerekirse zabıtayı çağırır. 

            Heyet, toplantıda hazır bulunanlardan söz alacak olanları tayin ve tahdit edebilir. 

            Bu toplantılarda yapılacak konuşmalar, 56 ncı madde hükmü saklı kalmak üzere, haporlörle yayınlabilir. 

            Kapalı yer toplantılarına, toplantıyı idare eden heyetin isteği veya yetkili seçim kurullarının kararı dışında, zabıta, amir ve memurları, muhtar veya ihtiyar meclisleri, hiçbir suretle müdahale edemezler. 

            Mabedlerde, okullarda, kışla, karargah, ordugah gibi askeri bina ve tesislerle askeri mahfillerde ve kamu hizmeti görülen diğer yerlerde, kapalı yer toplantısı yapılamaz. 

            RADYOLARLA PROPAGANDA 
            Madde 52 - Özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak üzere, seçimlere katılan siyasi partiler, oy  verme gününden önceki 15 inci günden itibaren 4 üncü gün saat 21 e kadar radyolarla propaganda yapabilirler. 

            Bu konuşmalar, Türkiye'deki bütün radyo postaları ile aynı zamanda yayınlanır. Yayınları her gün hangi saatte hangi parti adına yapılacağı Türkiye radyoları tarafından haber yayınları sırasında, önceden duyurulur. 

            MÜRACAAT 
            Madde 53 - Seçimlere katılan siyasi partilerin genel merkezleri radyolarda propaganda yapmak istediklerini oy verme gününden önceki yirmi birinci gün akşamına kadar Yüksek Seçim Kuruluna yazılı olarak bildirirler. 

            YAYIN ZAMANIN TESBİTİ 
            Madde 54 - Yüksek Seçim Kurulu, radyolarda yayın için müracat eden partiler arasında, bunların birer temsilcisiyle Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Temsilcilerinin ad çekerek, yayın zaman ve sıralarını tayin eder. Bu ad çekme oy verme günüden en az yirmi gün önce yapılır. Yayınların başlangıç saati, partilerin sayısı ve en uygun dinleme imkanları gözönüne alınarak Yüksek Seçim Kurulunca kararlaştırılır. Yayınlar en geç saat 21 e kadar devam eder. 

            RADYO KONUŞMALARININ TESPİTİ 
            Madde 55 - Siyasi partiler adına radyo ile yapılacak konuşmalar, Yüksek Seçim Kurulunun görevlendirileceği bir kurul üyesi huzurunda, adına konuşma sırasında, ses alma cihazı ile tesbit edilir. Konuşmanın hangi parti adına ve kimin tarafından yapıldığına dair görevli kurul üyesiyle radyo idaresinde görevli en az iki kişi tarafından tutanak düzenlenir. Konuşmaları tespit eden bant ve sair tespit araçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından saklanır. 

            Konuşmalar bir dava konusu yapıldığı ve istenildiği takdirde merciine verilir. 

            Suç teşkil eden konuşmaları yapanlar hakkında kanunen belli olan cezalar yarısından bir misline kadar artırılarak hükmolunur. 

            HOPARLÖRLE PROPAGANDA 
            Madde 56 - Hoparlörle propaganda, halkın huzur ve rahatını bozmamak ve 50 nci maddenin son fıkrası hükümlerine uymak şartıyla serbesttir. 

            İlce seçim kurulları, kendiliğinden veya siyasi partilerin istekleri üzerine mahallin özelliklerini gözönünde tutarak hoparlörle yayının yerini, zamanını, süresini ve diğer şartlarını tespite yetkilidir. 

            Siyasi partiler isterlerse ilce seçim kurulunun düzenleyeceği programa göre varsa belediye hoparlörlerinden bedeli karşılığında eşit surette faydalanabilirler. 

            DUVAR VE EL İLANLARI 
            Madde 57 - Seçimlere katılan siyasi partiler, bağımsız adaylar, duvar ilanı asmak, el ilanı ve her türlü matbua dağıtmakda serbesttir. Ancak, oy verme gününden önceki üç gün içinde, ilan, beyanname, genelge, açık mektup ve her çeşit propaganda mahiyeti taşıyan matbuanın dağıtılması, yapıştırılması, asılması ve satılması yasaktır. 

            Oy pusulası her zaman dağıtabilir. 

            PROPAGANDA YAYINLARINA İLİŞKİN YASAKLAR 
            Madde 58 - Propaganda için kullanılan duvar ilanları ile el ilanları ve diğer her türlü matbualar üzerinde, Türk Bayrağı, dini ibareler, arap harfleri ile yazılar ve her türlü resim bulundurulması yasaktır. 

            Partilerin kabul etmiş oldukları parti alametleri resim sayılmaz. 

            MUAFİYET 
            Madde 59 - Propaganda için kullanılan duvar ilanları ile el ilanı mahiyetindeki matbualar, seçimin başlangıcından propaganda süresinin sonuna kadar, her türlü harç ve resimlerden muaftır. 

            İLAN YERLERİ 
            Madde 60 - Propaganda için duvar ilanları, şehir ve kasabalarda ilce seçim kurularınca, köylerde köy ihtiyar heyetlerince gösterilecek yerlere asılır. 

            Her siyasi partiye ve her bağımsız adaya aynı ölçüde saha verilir ve kendilerine verilen yerler birbirinden kalın boyalı çizgilerle veya çıtalarla ayrılır. 

            Şehir ve kasabalarda, ilce seçim kurulu, köylerde muhtar ve ihtiyar heyetleri tarafından, o çevrede seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylardan müracaat edenlere, varsa temsilcileri önünde çekilecek ad çekme ile bunların, bu sahadaki ilanlarının  yer sırası tesbit edilir. 

            Ad çekme, oy verme gününden önceki yirminci gün akşamına kadar yapılır. 

            Kendisine ayrılan ilan yerini boş bırakan siyasi parti veya aday, belediye veya köye yer ayrılamsı için yapılmış olan masrafları ödemek zorundadır. 

            BAŞKA YERLERE ASMA YASAĞI 
            Madde 61 - Yukarıdaki madde gereğince gösterilen yerlerden başka herhangi bir yerde ilan asılması, yapıştırılması veya teşhiri yasaktır. 

            Bu suretle asılan, yapıştırılan veya teşhir edilen ilanlar, ilce seçim kurulu kararı ile kaldırılır. 

            MATBUA DAĞITIMI 
            Madde 62 - El ilanı mahiyetindeki matbuaları dağıtacak kimselerin seçme yeterliğini haiz olmaları şarttır. 

            Devlet, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyelerle bunlara bağlı daire ve müesseseler, İktisadi Devlet teşekkülleri ve bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile diğer kamu tüzel kişiliklerinde memur ve hizmetli olarak çalışanlar, ilan dağıtamazlar. 

            SEÇİM SÜRESİNCE YAPILAMAYACAK İŞLER 
            Madde 63 - 62 nci maddede sayılanlarla, umumi menfaatlere hadim cemiyetler ve bunlarda görev almış bulunan memur ve hizmetliler seçimlerde de tarafsızlıklarını muhafaza etmek zorundadırlar. 

            Yukarıda yazılı olanları, 5830 sayılı kanunda yazılı yasak hükümleri saklı kalmak üzere seçim süresince: 

            a) Siyasi partilere veya adaylara her nam ile olursa olsnun bağış ve yardımlarda bulunmaları, 

            b) Memur ve hizmetlileriyle her türlü araç ve gereç ve imkanlarını siyasi bir partinin veya adayın emrinde veya her hangi bir siyasi faaliyette çalıştırmaları, kullanmaları veya kullandırmaları yasaktır. 

            Birinci fıkrada yazılı olanlarla, Bankalar Kanununa tabi teşekküllerin, siyasi bir partinin lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyuna tesir etmek maksadiyle her türlü yayınlarda bulunmaları yasaktır. 

            Daha önce basılmış ve yayınlanmış ve yukarıki fıkradaki mahiyeti taşıyan her türlü kitap, broşür, afiş ve bunlara benzer yayınlar da aynı hükme tabidir. 

            TÖRENLERE AİT YASAKLAR 
            Madde 64 - Seçimim başalngıç tarihlerden seçim sonuçları ilan edilinceye kadar olan süre içinde 62 nci maddede sayılan bütün daire, teşekkül ve müesseselerle Bankalar Kanuna tabi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla (açılış ve temel atma dahil) törenler tertiplemek, nutuklar söylemek, demeçler vermek ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunmak yasaktır. 

            BAŞBAKAN VE BAKANLARA İLİŞKİN YASAKLAR 
            Madde 65 - Seçimin başlangıç tarihinden seçim sonuşları ilan edilinceye kadar olan süre içinde, Başbakan ve bakanlarla, milletvekilleri, Cumhuriyet Meclisi üyeri yurt içinde yapacakları gezileri makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamazlar. Her ne meksatla olursa olsun yapacakları gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlamalarla, törenler yapılamaz ve resmi ziyafet verilemez. 

            Yukarıda yazılı süre içinde Başbakan ve Bakanlar seçimle ilgili faaliyetlerinde ve konuşmalarında bu kanun hükümleriyle bağlıdırlar. 

            MEMURLARIN GEZİLERE KATILMA YASAĞI 
            Madde 66 - Seçimin başlangıç tarihinden, seçim sonuçları ilan edilinceğe kadar geçen süre içinde Başbakan, bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adayların illerde yapacakları gezilere hiçbir memur katılamaz. 

 
ÜÇÜNCÜ KESİM
ARAÇLAR 

            ARAÇLARIN SAĞLANMASI 
            Madde 67 - Seçim kurulu başkanları, seçim için gerekli bütün araçları ve parayı zamanında ve muntazam bir surette sağlamak ve yerlerine göndermekle yükümlüdürler. 

            Bu hususlarda kurul başkanlarının emirleri üzerine zabıta amir ve memurları, belediyeler ve muhtarlıklar gerekli yardımlarda bulunmak zorundadırlar. 

            OY VERME ARAÇLARI VE TESLİMİ 
            Madde 68 - Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı, il, ilce seçim kurulları ile sandık kurulları mühürlerini ve seçim işleri için mahallerinde sağlanamıyan gerekli her çeşit kırtasiye ve gereçleri zamanında il ve ilce seçim kurulu başkanlıklarına gönderilir. 

            İl seçim kurulu başkanları, oy verme gününden en az on gün önce ilce seçim kurulları başkanlıklarına, ilce seçim kurulu başkanları da oy verme gününden en az kırksekiz saat önce, aşağıda yazılı eşyanın sandık kurulları başkanlarına  teslimini sağlarlar. 

            1. Seçim bölgesinde her sandık için ağzı mühürlü bir kese içine konulmuş numaraları bir mühür (Hangi sandığa, hangi numaralı mühürün verildiği bir tutanağa geçirilir). 

            2. Her seçim bölgesinde bulunacak kapalı oy verme yerleri sayısı toplamına eşit miktarda çevre adaylarının onaylı listesi ile 76 ncı maddede yazılı levha, 

            3. İlce seçim kurulu mühürü ile mühürlenmiş ve oy pusulalarının konulmasına mahsus zarfları havi bir paket, 

            4. Oy sandıkları, 

            5. Sandık sayısınca ıstampa ve mürekkebi, 

            6. Sandık sayısınca örneğine uygun onaylı tutanak defteri, 

            7. Örneğine uygun basılı sayım cetvelleri. 

            8. Öreğin uygun basılı tutanak kağıtları, 

            9. Sandık sayısınca boş torba, 

            10. Uygun sayıda kopya kalemi, 

            11. Gerektiği takdirde oy verme yeri inşaası için malzeme, 

            12. O Seçim  çevresinde, seçimin özelliğine göre yeteri kadar beyaz boş kağıt ve gerekli başka eşya, 

            13. Her yaprağı ilce seçim kurulu tarafından mühürlü ve sonu onaylı, iki nüsha sandık seçmen listesi, 

            14. Siyasi partiler tarafından kapalı oy verme yerlerine konulmak üzere ilce seçim kurulu başkanına teslim edilmiş bulunan basılı oy pusuları, 

            15. Her bağımsız adayın, yalnız kendi ad ve soyadını taşıyan, ilce seçim kurulu başkanına teslim edilmiş bulunan oy pusulaları, 

            16. Üstü ilce seçim kurulunca mühürlü ve numaralı birleşik oy pusulası paketi, 

            TUTANAK DEFTERİ 
            Madde 69 - Her kurulda bir tutanak defteri bulunur. İl seçim kurulları, kendi tunanak defterlerini; ilce seçim kurulları da kendi kurallarına ve sandık kurullarına ait tutanak defterlerini, sahifelerini numaralamak ve mühürlemek suretiyle onaylarlar. 

            Kurulların işlem ve kararları bu defterlere yazılır ve başkan ve üyeler tarafından imza olunur. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SEÇİM GÜNÜ İŞLERİ
 
BİRİNCİ KESİM 
SANDIK BAŞI İŞLERİ

            AND İÇME 
            Madde 70 - Sandık kurulu başkan ve üyeleri, oy verme günü göreve başlamazdan önce, ilk iş olarak, sandık başında, sandık kurulu ve hazır bulunanlar önünde birer birer şöyle and içerler: 

            (Hiçbir tesir altında kalmasızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirmesi için, görevimi kanuna göre dosdoğru yapacağına, namusun, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine and içerim.) 

            GÖREV VE YETKİLER 
            Madde 71 - Sandık kurullarının başlıca görev ve yetkileri şunlardır: 

            1.Sandık alanı içinde seçimin düzenle geçmesi için gereken tedbirleri almak ve oy verme işlerini yürütmek ve denetlemek, 

            2. Sandık alanında, sandığın konulacağı yeri tayin etmek ve sokak başlarına bu yeri göze çarpacak surette gösterir işaretleri koymak veya alışılmış araçlar ile duyurmak, 

            3. Oy verme işleri hakkında ileri sürülecek itirazları incelemek ve bir karara bağlamak ve kararlarını tutanak defterine geçirerek altını imzalamak, 

            4. Bu kararlardan itiraza uğrayanları derhal ilce seçim kuruluna göndermek, 

            5. Bu kanundaki esaslara göre sandığa atılmış olan oy pusulalarını saymak, dökümlerini ve sonuçlarını tutanağa geçirmek ve bunları seçim işlerine ait diğer evrak ile birlikte, derhal ilce seçim kuruluna teslim etmek, 

            6. Kendisine kanunla verilen başkaca görevleri yapmak. 

            MÜŞAHİTLER 
            Madde 72 - Siyasi partilerin müşahitleri ile adayları ve bağımsız adaylarla müşahitleri, sandıkbaşı işlemlerini takip etmek üzere hazır bulunabilirler. Bağımsız aday müşahitleri üçten fazla olursa, sandık kurulu başkanı bunlar arasında ad çeker. Adları ilk çıkan üç müşahit, sandık başında bırakılır. Diğerleri, sandık alanında kalabilirler. 

            KURULDA ÇOĞUNLUĞUN SAĞLANMASI 
            Madde 73 - Sandık başında, oy verme başlamazdan önce veya oy verme sırasında, sandık kuruluna dahil siyasi parti üyelerinden biri veya birkaçı görevini yapmazsa, ceza hükümleri saklı kalmak üzere, yerine siyasi parti yedek üyelerinden biri getirilir. Bu dahi mümkün olmaz ve kurul üyeleri üçten aşağı düşerse bu cihet tutanağa geçirilir ve eksikler, o sandık alanında seçme yeterliğini haiz ve okur-yazar olanlar arasından, başkanın seçeceği kimselerle doldurulur. 

            SANDIĞIN KONULACAĞI YER 
            Madde 74 - Sandığın konulacağı yeri ve oy verme işinin vaktinde sona ermesi için gerekli tedbirleri, sandık kurulu tesbit eder. Sandığın konulacağı yerin belirtilmesinde, seçmenin oyunu kolaylıkla, serbestçe ve gizli şekilde verebilmesi düşünülür. 

            Sandık; okul avlusu veya salonları, mabetlerin elverişli kısımları gibi geniş, umumi yerlere konur. Açık, yerlerde saçağı, sahanlığı, sundurması bulunan yerler seçilir. 

            Hükümet konaklarına, kışla, karargah, ordugah gibi askeri bina ve tesislerle, karakollara ve parti binalarına, muhtarlık odalarına sandık konulamaz. 

            Aynı yerde dörtten fazla sandık bulundurulmaz. 

            KAPALI OY VERME YERİ 
            Madde 75 - Sandık kurulları, oy serbestliğini ve gizliliğini sağlayacak şekilde, yeteri kadar kapalı oy verme yeri hazırlar. 

            Seçmen, oy pusulasını kapalı oy verme yerinde, kendi eliyle zarfa koyup kapatmak zorundadır. 

            OY VERME YERİNİN NİTELİKLERİ 
            Madde 76 - Kapalı oy verme yeri; içerisi dışardan gözetlenemiyecek ve oy pusulasını seçmenin inceleyip zarflıyabileceği şekil ve nitelikte olur. 

            Aday listeleri ve bu kanunun oy verme serbestliğine ve gizliliğine dair hükümlerinin levha halinde basılmış metni, kapalı oy verme yerinde asılı durur. 

            Kapalı oy verme yerinde masa veya benzeri bir şey bulundurulur. 

            SANDIĞIN VE ZARFLARIN KURULCA MÜHÜRLENMESİ 
            Madde 77 - Sandık kurulu başkanı, oy verme işlerine başlamadan önce, sadığın boş olduğunu hazır bulunan sandık kurulu üyeleri ile müşahitler önünde tespit ederek sandığı kapatır, mühür bozulmadan açılamayacak şekilde sandık mühürü ile mühürler. 

            Sandık kurulu, and içme, sandığı yerleştirme, kapalı oy verme yerini düzenleme işlerini bitirdikten sonra, hazır bulunanlar önünde, ilce seçim kurulu başkanından teslim alınan ve ilce seçim kurulu başkanlığı mührünü taşıyan özel zarfları sayar, her birinin üzerine, sandık kurulu mühürünü basar, böylece üzerinde biri ilce seçim kurulunun, diğer sandık kurulunun mühürleri bulunan çift mühürlü özel zarfların sayısını tespit eder. 

            Sandık kurulu, bu madde gereğince yaptığı işlemleri tutanak tefterine geçirip imzalar. 

            OY PUSULASI 
            Madde 78 - Sandık kurullarında kapalı oy verme yerine konmak üzere o seçim çevresinde bağımsız aday varsa, boş ve beyaz kağıtlar bulundurulur. Siyasi partilerle bağımsız adayların seçmenlere dağıtıcakları basılı oy pusulası renkli olabilir ve bunlarda kendilerince kanul edilmiş özel işaretler basılı bulunabilir. 

            Bu işaretlerin 2596 sayılı Kanun hükümlerine göre kullanılması gerekir. 

            Bir siyasi partinin kendisince kabul edilmiş bulunan özel işaret ve benzerleri diğer siyasi partiler ve bağımsız adaylar tarafından kullanılamaz. 

            Partiler ve bağımsız adayların oy pusulalarında kullanacakları renk ve özel işaretleri aday gösterme süresinin bitmesinden en çok üç gün içinde Yüksek Seçim Kuruluna bildirmeleri gerekir. Bu süre içinde bildirmeyenler renkli oy pusulası ve özel işaret kullanamazlar. 

            Renk ve özel işaretler birbirine benzerse, önce bildirilen kabul ve diğeri reddolunur. Red iki gün içinde ilgili siyasi parti veya adaya bildirilir. 

            Bunlar üç gün içinde yenisini vermezler veya verdikleri renk ve özel işaret yine kendisinden önce verilmiş diğer renk ve işarette benzerse artık o parti ver bağımsız aday renk ve işaret kullanamaz. 

            Siyasi partilerle bağımsız adayların oy verme yerlerine konulmasını isteyecekleri basılı oy pusulaları oy verme gününden bir gün önce sandık kurulları başkanlarına teslim olunur. 

 
İKİNCİ KESİM
YASAKLAR VE SANDIKBAŞI DÜZENİ

            İÇKİ VE SİLAH TAŞIMA YASAĞI 
            Madde 79 -  Oy verme günü her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. 

            Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğini haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. 

            Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz. 

            Bu kanunun uygulanmasında silahtan maksat Türk Ceza Kanununun 189 uncu maddesine gösterilen aletlerdir. 

            YAYIN YASAĞI 
            Madde 80 -  Seçim günü saat 18 e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasaktır. 

            Saat 18 ve 21 arasında ancak radyolarda Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim ile ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilir. 

            Saat 21 den sonra bütün yayınlar serbesttir. 

            SANDIK ALANI, SANDIK YERİ VE DÜZENİN SAĞLANMASI 
            Madde 81 - Bu kanuna göre sandık alanı; sandığın, kapalı oy verme yerinin ve sandık kurulunun yerleştiği mahallin yüz metre mesafesi içinde kalan çevredir. 

            Sandık alanında düzenin sağlanması sandık kurulu başkanına aittir. 

            BAŞKASINA AİT YETKİLER 
            Madde 82 -  Sandık alanında, seçmenin oyunu tam bir serbestlikle ve gizli şekilde kullanmasına veya sandık kurulunun görevini yapmasına engel olmaya kalkışanlara, yahut da oy verme işinin yolunda gitmesini aksatanlarla, sandık başı işlemlerinin düzenini bozmaya yeltenenleri başkan uyarır. Bu uyarmayı dinlemiyenleri sandık alanından dışarı çıkartabilir. Bu kimse sandık kurulu üyesi ise, ancak kurul kararı ile çıkartılabilir. 

            Bu işlerde zabıta kuvvetleri, başkanın emrine göre hareket etmek zorundadırlar. 

            SANDIK ALANINDA SUÇ İŞLENMESİ 
            Madde 83 - Sandık alanında bir suç işlenmesi halinde, sandık kurulu, durumu tutanağa geçirir ve sanığı zabıtaya teslim eder. 

            SANDIK ALANINDA İNZIBAT TEDBİRLERİ 
            Madde 84 - Sandık alanında, kurul üyeleriyle bu kanunla kendilerine yetki verlimiş olanlardan ve seçmenlerden başka kimse bulunamaz. 

            Sandık alanında ancak, sandık kurulu başkanının gerektiğinde çağıracağı zabıta kuvvetleri bulunur. Alınacak inzıbati tedbirler, seçmenlerin seçim işlerini takip etmelerini engelliyecek mahiyette olamaz. 

            Yukarki fıkrada yazılı zabıta kuvvetleri dışında kalan zabıta amir ve memurlariyle resmI üniforma giymiş kimseler ve silah taşıyanlar sandık alanına giremezler. 

            SANDIK ALANI DIŞINDAKİ İNZIBAT TEDBİRLERİ 
            Madde 85 - Sandık alanı dışında, zabıtaya emir verme yetkisine sahip makamlarla, zabıta amir ve memurları tarafından alınacak tedbirler, seçmenin sandık alanına serbestçe girmesini engelleyici veya güçleştirici mahiyette olamaz. 

            Sandık kurulu başkanı, seçmenin sandık alanına serbestçe girmesini engelleyen veya güçleştiren her türlü hareketleri önler. 

 
ÜÇÜNCÜ KESİM
OY VERME 

            OY VERME YETKİSİ 
            Madde 86 - Seçmen kütüğüne kayıtlı her seçmen oy verme yetkisini haizdir. Bir seçmen, birden fazla oy kullanamaz. 

            Seçmen kütüğünde kaydı olmayanların, oy kullanmalarına izin verilemez. 

            Oy verme gününe kadar, haklarında seçme yeterliliğini kaybettiğine dair yetkili mercilerden, resmI belge gelmiş bulunanlara, seçmen kütüğünde kayıtlı olsalar bile oy verdirilmez. 

            KİMLİĞİN TESBİTİ 
            Madde 87 - Seçimde her hangi bir sebeble, seçmen kartının göstermiyenlerden veya kartın sahibi olduğunda tereddüt edilenlerden, nüfus hüviyet cüzdanı istenebilir. 

            Seçmenin kimliğini kurul, kendisince tanınan iki seçmen marifetiyle de tesbit ettirebilir. 

            Bu suretle oy veren seçmenin imzası yanına, tanıklık yapanların adları ve kimlikleri  yazılır ve kendilerine imzalattırılır. 

            OY VERME DÜZENİ 
            Madde 88 - Hiçbir seçmene sandık başında müdahale, telkin veya tavsiyede bulunulamaz ve hiçbir seçmen oyunu kullandıktan sonra sandık başında kalamaz. 

            OY VERME SÜRESİ 
            Madde 89 - Oy verme günü, saat sekizden on yediye kadar geçecek zaman, oy verme süresidir. Ancak, saat on yediye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekliyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sıra ile oylarını kullanırlar. 

            OY VERMEDE SIRADA 
            Madde 90 - Oy verme günü sandık başına gelecek seçmenler, sandık kurulu önüne başkan tarafından sıra ile birer birer alınırlar. Gebeler, hastalar ve sakatlar bekletilemezler. Yaşlılar önce alınabilirler. 

            OY VERMEDEN ÖNCEKİ İŞLER 
            Madde 91 - Sandık kurulu önüne alınan kimse, seçmen kartını başkana verir veya seçmen sıra numarasını başkanaa söyler ve kimliğini ispat eder. 

            Başkan, seçmenin adını, seçmen listesinde bulur ve masa üzerinde duran çift mühürlü özel zarflardan bir tane vererek, sandık yerinde birden fazla oy verme yeri varsa hangi kapalı oy verme yerine gireceğini söyler ve oy pusulasını zarfa koyup iyice kapadıktan sonra çıkmasını ve bu özel zarftan başka bir zarfa konulacak oy pusulasının muteber sayılmayacağını kendisine anlatır. 

            Zarfı alan seçmen doğruca kapalı oy verme yerine gider ve oyunu kullanmadan, başka yere gidemez. 

            Kapalı oy verme yerine girmeyen veya zarfı alıp oy vermeyen seçmenden zarf geri alınır. 

            KAPALI OY VERME YERİNDE KALMA 
            Madde 92 - Bir seçmen kapalı oy verme yerinden dışarı çıkmadıkça hiç kimse oraya giremez. Şu kadar ki, oy pusulasını veya zarfı hazırlamak için gerekli normal süreden fazla kapalı oy verme yerinde kalan seçmen, başkan tarafından uyarılır; çıkmamakta devam ederse çıkarılır. 

            ZARFIN ATILMASI VE İMZA 
            Madde 93 - Kapalı oy verme yerinde oy pusulasını zarfa koyup kapadıktan sonra, seçmen burasını terkeder ve zarfını sandığa bizzat atar. 

            Körler, felçliler veya bu gibi bedeni sakatlıkları açıkca belli olanlar, bu seçim çevresi seçmeni olan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilirler. Bir seçmen birden fazla malule refakat edemez. 

            Kurul başkanı, oyunu kullanan seçmene ait olup, zarf alabilmek için kendisine bırakılmış olan seçmen kartının mahsus yerine mühürler ve seçmen listesindeki adı hizasına imzasını attırdıktan sonra kartı kendisine geri verir. 

            İmza atmasını bilmeyen veya arıza sebebiyle imza edecek durumda bulunmıyan seçmen, sol elinin baş parmağını basar. Bu parmağı olmayan seçmenin hangi parmağını bastığını yanına yazar. Hiç parmağı olmayan seçmenin durumu, ismi yerine işaret edilir. 

            KURUL GÖREVLİLERİNİN OY VERMESİ 
            Madde 94 - Sandık kurulu başkan ve üyeleri, hangi seçim bölgesinin sandık seçmen listesinde kayıtlı olursa olsunlar, seçmen kartının göstermek şartı ile görevli oldukları sandıkta oy verirler. 

            Seçim çevresinde oy vermeye yetkili aday ve müşahitler, seçmen kartını göstermek şartıyle, hazır bulundukları sandıkta saat on yediden sonra oy verebilirler. 

            Bunun için, sandık başında oy vermek üzere bekliyen seçmenlerin arkası alınmış olması lazımdır. 

            Sandık kurulu başkanı ve üyeleriyle aday ve müşahitlerin o sandıkta oy verdikleri tutanağa geçirilir. 

            Bunların, adları ve hüviyetleri o sandık seçmen listesine yazılarak adları hizasına imzaları alınır.