Milletlerarası sözleşme
 
359 Sayılı Cenevre'de 28 Temmuz 1951 tarihinde imzalanmış olan Mültecilerin Hukuki durumuna dair Sözleşmenin onaylanması hakkında Kanun

            Madde 1 - Cenevre'de 28 Temmuz 1951 tarihinde imzanmış olan Mültecilerin Hukuki durumuna dair Sözleşme ilişik deklarasyonla birlikte onaylanmıştır.

            Madde 2 -  Mültecilerin Hukuki Durumuna dair Sözleşmenin 45 nci maddesinin bahsşettiği imkana uyun olarak onaylama anında aşağıdaki ihtirazi kayıt kabul edilmiştir.:

            "Bu Sözleşmenin hiç bir hükmü, mülteciye Türkiye'de Türk uyruklu kimselerin haklarından fazlasını sağladığı şeklinde yorumlanamaz."

            Madde3 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 4 - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.