Bakanlıklar Mevzuatı  
DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜNÜN GÖREV, YETKİ VE KURULUŞU HAKKINDA KANUN


            Madde 1- Başbakanlığa bağlı bir "Devlet İstatistik Enstitüsü" kurulmuştur.

            GÖREV VE YETKİLERİ 
            Madde 2- Devlet İstatistik Enstitüsünün görevleri şunlardır:

            A ) Memlekitin ekonomik ve sosyal faliyetleri ile ilgili olarak;

            a ) Nüfus hareketleri ve sağlık,
            b ) Eğitim ve kültür,
            c ) Tarım ( Hayvancılık ve benzeri faaliyetler dahil )
            d ) İmalat, inşaat ve istihraç sanayii,
            e ) Milli muhasebe
            f ) Dış ticaret,
            g ) Fiyat, ticaret ve hizmet,
            h ) İnsan gücü, iş, işçi ve ücret,
            i ) İç ve dış nakliyat,
            j ) Maliye ve mali kurumlar,
            k ) Adalet,

            İstatistiklerini ve yukarıda yazılı olanlar dışında kalan diğer her çeşit faliyetlere ait istatistikleri düzenlemek,

            B ) İstatistikle ilgili olarak kamu müesseseleri arasında koordinasyonu sağlamak ve istatistik standartlarını tesbit etmek,

            C ) İstatistik analizleri ve etüdleri yapmak,

            D ) Düzenlenen istatistikleri, ekonomik ve sosyal konularda yapılan analiz ve etüdleri yayınlamak,

            E ) Her yıl, memleketin çeşitli alanlardaki durum ve faliyetlerini kavrıyan ve özet tablolarını gösteren bir "İstatistik Yıllığı" çıkarmak,

            F ) Sonu (0) ve (5) ile biten yıllarda genel nüfus sayımı sonu, (0) ile biten yıllarda tarım sayımı ve sonu (1) ile biten yıllarda genel sanayi ve iş yerleri sayımı yapmak ve ayrıca Hükümet tarafından ihtiyaç görülen diğer konularda her çeşit sayım ve anketleri yürütmek,

            G ) Genel sayım ve anketleri en kısa zamanda sonuçlandırmak ve yayınlamak,

            H ) Kamu oyu araştırmaları yapan bilimsel kurumların çalışmalarına yardım etmek,

            Madde 3 - Devlet İstatistik Enstitüsü, gerekli gördüğü bilgileri, her türlü kamu idaresi ve kurumlarından, diğer gerçek ve tüzel kişilerden doğrudan doğruya istemeye yetkilidir. 

            Askerlik işleriyle ilgili bilgilerin veya herhangi bir kamu idaresi veya kurumundan istenilen başka bilgilerin verilmesi mahzurlu görüldüğü taktirde, anlaşmazlığı Başbakan halleder.

            Kendilerinden bilgi istenilen her türlü kamu idare ve kurumları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler, bu bilgileri Devlet İstatistik Enstitüsünün tayin edceği şekil ve süre içinde doğru olarak vermeye mecburdurlar.

            Enstitü, verilen bilgilerin doğruluğundan şüphelendiği taktirde, bu bilgilerin doğruluğunu araştırmaya ve ilgililerden kanaat verici tafsilat istemeye yetkilidir.

            Madde 4 - Enstitü, istatistik bilgilerinin en ileri metodlarla elde edilmesi, geliştirilmesi ve bu konudaki yayınların mübadelesi hususunda diğer memleketlerle ve milletlerarası teşekküllerle temaslarda bulunur ve işbirliği yapar.

            Madde 5 - İstatistik teknik metodolojisinin geliştirilmesi ve yeter ve kalifiye personel temini amaciyle; 

            a) Enstitü, görgü, bilgi ve ihtisaslarını geliştirmek gayesiyle yurt içindeki öğretim kurumlarına veya yabancı memleketlere eleman gönderebilir.

            b) Enstitü, istatistik ile ilgili personelin bilgisini artırmak ve menlekette istatistik kültürünü geliştirmek üzere pratik ve teorik kurslar açabilir, millî ve milletlerarası istatistik eğitim merkezi kurabilir ve bu konuda milletlerarası teşekküller, yerli ve yabancı üniversitelerle yakın bir işbirliği yapar.

            c) Enstitü, uzun süreli eleman ihtiyacı için yurt içinde ve dışında Enstitü hesabına burslu öğrenci okutabilir.

            d) Kurulacak istatistik eğitim merkezinin görevleri, programı, eğitim süreleri ve yetiştirilecek elemanlara verilecek diploma ile tanınacak haklar, Devlet İstatistik Enstitüsünce hazırlanıp Millî Eğitim Bakanlığınca teklif ve Bakanlar Kurulunca kabul edilecek yönetmeliklerle tesbit olunur.

            Madde 6 - Genel nüfus, genel tarım ve genel sanayi ve işyerleri sayımları dışında gerekli görülecek diğer sayımların tarihleri, ilgili bakanlıklarında mütaalası alınarak Enstitünün teklifi ve Başbakanlığın onayı ile tesbit olunur.

            Madde 7 - Enstitü, sayımlardan önce deneme sayım ve anketleri yapabileceği gibi, sayımlarla birlikte ve iki sayım arasındaki devrede, kısmi sayımlar da yapabilir.

            Madde 8 - Enstitü, sayım ve anketlere ait yönetmeliklerin hazırlanmasında ve cari istatistiklerin toplanmasında ilgili bakanlıklar, kamu idare ve kurumları ve müesseselerle işbirliğinde bulunabilir.

            Madde 9 - İşbirliğine ihtiyaç görülen sayım ve anketlerin hazırlanmasında Enstitü Başkanının veya seçeceği bir zatın başkanlığında ilgili bakanlıklar, daire ve kurumlar temsilcilerinden mürekkep bir Merkez Sayım Komitesi kurulabilir. Bu Komite, Enstitünün çalışmalarına istişari mahiyette yardımcı olur.

            Madde 10 - Sayım ve anketleri, Enstitünün tesbit edeceği esaslar dahilinde hazırlamak, yürütmek ve bu hususta gerekli bütün tedbirleri almak üzere, Enstitünün belirteceği il ve ilçelerde en büyük idare üstünün başkanlığında bunların seçeceği üç veya beş kişilik birer Sayım Komitesi kurulur. Bu komitelerin çalışmalarından ve işlerin yönetmeliklere uygun olarak yürütülmesinden en büyük idare üstleri sorumludur.

            Madde 11 - Genel nüfus sayımlarında, okur yazar her vatandaş, geçerli bir özrü olmadıkça sayım komiteleri ve bunların bulunmadığı yerlerde o yerin en büyük idare üstü tarafından verilecek nüfus sayım ve denetleme memurluğu işini kabul etmek zorundadır. Diğer sayım ve anketlerde, başta ilgili bakanlıklar memurları olmak üzere, çeşitli bakanlıklar ve bunlara bağlı teşekküller memurlarından gereği kadarı, aynı makamlar tarafından görevlendirileceği gibi, yurttaşların yardımına da başvurulabilir. Sayım ve anketlerle ilgili işlerden istisnası gereken kimseler, Bakanlar kurulu kararı ile tesbit olunur.

            Madde 12 - Devlet İstatistik Enstitüsü, sayım ve anketlerin bütün memlekette aynı metodlar ve esaslar uyarınca yapılmasını sağlamak amaciyle, gerekli görülecek yerlerde, sayım memur ve yöneticilerini yetiştirmek üzere kurslar açmaya yetkilidir.

            Madde 13 - Sayım ve anketlerle ilgili işlerde, bu kanun gereğince görevlendirileceklere ödenecek ücretler, gündelikler veya soru kağıdı başına verilecek ödenekler, mesai saatleri içinde ve dışında çalıştırılacak memurlara verilecek zaruri gider karşılıkları ile, her çeşit ödenekler ve Harcırah Kanunu dışında kalanlara verilecek yolluklar, Bakanlar Kurulu kararı ile tesbit olunur. 

            Madde 14 - Devlet İstatistik Enstitüsü memurlarından olup, sayımların hazırlık ve denetleme işlerinde merkezleri dışında çalışanlara, Bakanlar Kurulu Kararı ile her sayım için bir defaya mahsus olmak üzere, en çok üç aylık tutarı nispetinde fazla çalışma ücreti ödenebilir.

            Birden fazla sayımda görev alanlara verilecek fazla çalışma ücreti, bir yıl içinde üç aylık tutarını geçemez.

            KURULUŞ
            Madde 15 - Devlet İstatistik Enstitüsü bir Başkan, iki Başkan Yardımcısı ve aşağıdaki dairelerden meydana gelir:

            Tetkik ve Araştırma Dairesi Başkanlığı,
            Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanlığı,
            Sosyal İstatistikler Dairesi Başkanlığı,
            Teknik İşler Dairesi Başkanlığı,
            İdari İşler Dairesi Başkanlığı.

            Madde 16 - Enstitü Başkanı, enstitüyü idare ve kanunun Enstitüye tevdi ettiği görevlerin yapılmasını sağlamak ve kovuşturmakla ödevlidir. Başkan yardımcılarının, görev yetki ve sorumluluklarını başkan tayin eder.

            Madde 17 - Tetkik ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, sosyal hesaplar; etüd ve analiz; sayım, anket ve örnekleme; koordinasyon, standart ve eğitim ihtisas gruplarından meydana gelir.

            Görevleri; Enstitü tarafından yapılacak istatistiklerin ilmi ve teknik esaslarını hazırlamak, yurt içinde istatistikle ilgili koordinasyonu temin ve standartları tesbit etmek, sayım ve anketlerin ilmi hazırlıklarını, mevcut milli ve yabancı istatistiklerin incelenmesi ve mukayesesi ile istatistik alanındaki gelişmeleri takip ederek gerekli etüd ve analizleri yapmak, eğitim çalışmalarını düzenlemek ve programlarını hazırlamak ve en ileri istatistik metodlarının ve tekniğinin uygulanması imkanlarını sağlamaktır.

            Madde 18 - Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanlığı : 

            Maliye, tarım, sanayi ve inşaat, dış ticaret, fiyat ve ticaret, çalışma, nakliyat, maden ve benzeri konulardaki istatistik bilgilerini derlemek ve düzenlemek, genel tarım, sanayi ve işyerleri sayımlarını, kısmi sayım ve anketleri icra etmekle görevlidir.

            Sosyal İstatistikler Dairesi Başkanlığı
            Nüfus ve mesken, milli eğitim, adalet, turizm ve muhaceret, sağlık ve benzeri konulardaki istatistikleri derlemek ve düzenlemek, genel nüfus sayımlarını icra etmek, nüfus hareketleri, sağlık, kültür faaliyetleriyle ilgili her türlü kısmi sayım ve anketleri yapmakla görevlidir.

            Teknik İşler Daire Başkanlığı 
            Derlenen bilgilerin istatistik makinaları ile tasnifini, her türlü teksir ve dizgi işlerinin icrasını, sayım ve anketlerin kodlama işlemlerinin ifasını, hazırlanan bülten, kitap, broşür, ve çeşitli yayınların yayınlanmasını, her türlü istatistik makine ve araçlarının tamir ve bakımını temin etmekle görevlidir. 

            İdari İşler Dairesi Başkanlığı
            Enstitü personelinin devamlı eğitimi ve Enstitünün yazı, zat, evrak, arşiv, bütçe ve masraf, levazım ve ayniyat işlerini yürütmekle görevlidir. 

            Madde 19 - 3656 sayılı kanunla bu kanunun eklerine bağlı (1) sayılı cetvellerin İstatistik Umum Müdürlüğü kısmında yazılı kadrolar çıkarılmış, yerine ilişik (1) sayılı cetveldeki kadrolar eklenmiştir.

            Bu kadrolardan Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkan Yardımcıları, Daire Başkanları, Başkan Yardımcıları, İstatistik Uzmanları, İstatistik Uzman Yardımcıları ve İhtisas Şubesi Müdürleri kadrolarına yapılacak tayinler 3656 sayılı kanunun 6 ncı Maddesine tabidir.

            Bu kadrolara aşağıdaki nitelikleri haiz olanlar 32 nci Madde gereğince hazırlanacak yönetmelik ile tesbit olunan esaslara göre tayin edilirler. 

            a ) Yüksek öğrenimini tamamlamış olmak 

            b ) Bilimsel incelemelere yarıyacak dillerden birini hakkiyle vakıf bulunmak,

            c ) İstatistik alanında tecrübe veya ihtisası bulunmak.

            Bu kadrolardan Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkan Yardımcıları, Daire Başkanları, Daire Başkan Yardımcıları, İstatistik Uzmanları, İstatistik Uzman Yardımcıları ile İhtisas Şubesi Müdürleri kadrolarını işgal edenlere, müktesep maaş derecelerine bakılmaksızın ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı miktarlarda tahsisat verilir. 

            Bu kadrolara tayin edilenlerden yıllık izinlerini kullananlarla, yurt içi ve yurt dışında geçici bir görevle gönderilenler hariç, görevleri başında bulunmıyanlara görevlerinden ayrı bulundukları sürece tahsisat verilmez.

            Hastalık sebebi ile görevi başına gelemiyenlere, bu yüzden görevlerine devam etmedikleri günlerin toplamı bir yılda altmış günü geçmemek kaydı ile bu tahsisat ödenir.

            Tahsisatla ilgili diğer hususlarda 5017 sayılı kanunun 3 üncü Maddesi hükmü uygulanır.

            Madde 20 - Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı, Devlet İstatistik Entitüsü Başkan Yardımcıları, Tetkik ve Araştırma Dairesi Başkanı, Başkanın (Veya görevlendireceği Devlet Bakanının) inhası ve Cumhurbaşkanının tasdiki ile, uzmanlar, uzman yardımcıları, daire başkanları, daire başkan yardımcıları ve şube müdürleri bu husustaki yönetmelikte yazılı şartları haiz bulunmak kaydiyle, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanının inhası ve Başbakanın (Veya görevlendireceği Devlet Bakanının) tasvibi ile diğer memur ve müstahdemler Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı tarafından tayin edilirler.

            Madde 21 - Tasnif, teksir ve matbaa, bakım ve tamir işlerinde fiilen makina başında çalışanlara, aylıklarının dörtte birine kadar makina zammı verilebilir.

            Madde 22 - Bu kanunda sayılı görevler, Enstitü memurlarının asli görevleri olup, kendilerine Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı tarafından ek olarak verilecek görevlerin ifası da mecburidir. Başkan, gerekirse herhangi bir memuru dilediği görevde çalıştırabilir.

            Madde 23 - Enstitü, gerektiği takdirde Ankara dışında muvakkat veya daimi bürolar kurabilir ve mahalli muhabirler istihdam edebilir.

            Madde 24 - İnzibat Komisyonu, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı veya görevlendireceği Devlet İstatistik Enstitüsü Başkan Yardımcılarından birinin başkanlığında Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanının daire başkanı veya şube müdürleri arasından seçeceği dört üyeden meydana gelir ve Memurlar Kanununun inzibat işlerine ait hükümlerine göre karar verir.

            Madde 25 - Devlet İstatistik Enstitüsünün, Devlet ve memleket ihtiyaçlarını en iyi bir şekilde karşılaması için yapılması lazım gelen çalışmalar konusunda, danışma kurulu vazifesini görmek üzere en az iki yılda bir defa, Yüksek İstatistik Şurası toplanır.

            Bu Şuraya, Bakanlıklar ve Devlet Planlama teşkilatı müsteşarları, Yüksek Murakabe Heyeti Başkanı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı, başkan yardımcıları ve daire başkanları, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanının seçeceği iki uzman, Devlet Planlama Teşkilatı Daire Başkanları, üniversite ve yüksek okulların istatistik ve demografi öğretim ile uğraşan öğretim üyeleri, Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Umumi Katibi ve bu Birliğin seçeceği üç üye,i Ziraat Odaları birliğinden seçilecek bir üye, Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreteri ve Başbakanlıkça istatistik işleri ile ilgili olmaları yönünden seçilecek on üye katılır.

            YASAKLILIK HÜKÜMLERİ
            Madde 26 - Türkiye'de istatistik toplama görevi Devlet İstatistik Enstitüsüne aittir. Genel bütçeye dâhil daireler ancak kendi ihtiyaçları için istatistiki malûmat derleyebilirler. Bu dairelerin kendi ihtiyaçları için fakat kendi kuruluşları dışından istatistiki malûmat derleyebilmeleri, Devlet İstatistik Enstitüsünün muvafık mütalâa vermesine ve Başbakanın iznine bağlıdır.

            Bu daireler kendi kuruluşları içinden veya dışından derlemiş oldukları malûmatı kendi kuruluşları dışında kullanmak veya neşretmek için Devlet İstatistik Enstitüsünün muvafakatini alırlar.

            Katma bütçeli daireler, İktisadi Devlet teşekkülleri, özel idareler ve belediyelerle bunlara bağlı teşekküller ve özel kanunlarla kurulu kurumlar yalnız kendi ihtiyaçları için gerekli istatistik bilgilerini toplayabilirler ancak bu bilgilerin toplanması için kullanılacak formüler, soru kâğıdı ve sair belgelerin hazırlanması ve bu belgelerin bir defadan fazla kullanılmasında ve toplanan bilgilerin yayınlanmasında Devlet İstatistik Enstitüsünün muvafakatini almaları şarttır.

            Madde 27 - Enstitü, toplanan istatistik bilgilerinden kişisel ve özel nitelikte bulunanları, resmî veya özel herhangi bir makama vermekten veya açıklamak ve yayınlamaktan yasaklıdır. Bu bilgileri toplıyan ve düzenliyen memurlar dahi, kesin bir saklılık göstermeğe mecburdurlar.

            Kişisel ve özel nitelikte olmasa dahi, Devlet İstatistik Enstitüsünce toplanan istatistik bilgileri, yayınlanmadan önce, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı dışında hiç bir görevli herhangi bir şahsa veya makama veremez.

            Bu bilgiler istatistik amaçları dışında kullanılamaz ve subut vasıtası olamaz.

            CEZAİ HÜKÜMLER
            Madde 28 - Bu kanunda belirtilen hizmetlerin yapılmasında savsaklama ve kusuru görülen memur ve hizmetliler Ceza Kanununun 230 uncu Maddesine göre cezalandırılırlar.

            Madde 29 - 27 nci Maddede yazılı yasaklara aykırı hareket eden memur ve hizmetliler on beş günden iki aya kadar hafif hapis cezası ve elli liradan iki yüz liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır. Tekerrürü halinde verilecek ceza evvelce verilen cezanın iki katından az olamaz. Her iki halde de doğan zarar ve ziyan ödettirilir.

            Madde 30 - İstenilen bilgileri belirli süre içinde veya doğru olarak veya gerektiği şekilde, geçerli bir özrü olmaksızın vermiyen resmî veya özel sektöre dâhil şahıslarla, şirket veya kurumların müdür veya temsilcileri bir haftadan iki aya kadar hafif hapis cezası ve iki yüz liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar. Tekerrürü halinde bu cezalar evvelce verilenlerin iki katından aşağı olamaz.

            Madde 31 - Nüfus sayımlarında geçerli bir özre dayanmaksızın sayım ve kontrol memurluğu görevini yapmaktan kaçınanlara elli liradan iki yüz liraya kadar ve sayım işleri hakkında tesbit olunan esaslara aykırı hareket edenlere veya sorulara cevap vermiyenlere veyahut bilerek gerçeğe aykırı cevap verenlere yüz liradan beş yüz liraya kadar hafif para cezası hükmolunur.

            Tarım sayımı ve anketlerindeki sorulara, belli edilen süre içinde, geçerli bir özre dayanmaksızın cevap vermiyenlere veya bilerek gerçeğe aykırı cevap verenlere, yüz elli liradan beş yüz liraya kadar hafif para cezası hükmolunur.

            Sanayi ve iş yerleri sayım ve anketleri ile, diğer her çeşit sayım ve anketlerdeki sorulara, belli edilen süre içinde, geçerli bir özre dayanmaksızın cevap vermiyen veyahut bilerek gerçeğe aykırı cevap veren gerçek ve tüzel kişilere, iki yüz elli liradan bin liraya kadar hafif para cezası ve bu gerçek veya tüzel kişilerin işlemlerini fiilen yöneten sorumlu müdür veya memurlarına bir haftadan iki aya kadar hafif hapis cezası verilir. Tekerrürü halinde verilecek ceza evvelce verilenlerin iki katından aşağı olamaz. 29 ve 30 uncu Maddelerle bu Maddede cezaları belirtilmiş olan suçlara ait dâvalar Sulh Ceza Mahkemelerinde görülür. 

            Tüzel kişiler hakkında verilecek para cezaları, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri uyarınca tahsil olunur.

            Genel sayımlar ile diğer sayımlar ve anketlerde görevlendirilmek üzere yetiştirme kurslarına katılan kimseler, görevlerini geçerli bir özre dayanmaksızın yapmaktan kaçındıkları takdirde yetiştirilmeleri için yapılan giderler kendilerine ödettirilir.

             ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
            Madde 32 - Bu kanunun uygulanması ile ilgili hususlar, yönetmeliklerle düzenlenir.

             Madde 33 - 1 Şubat 1930 tarihli ve 1554 sayılı İstatistik Umum Müdürlüğünün salâhiyet ve vazifeleri hakkında kanun,

            20 Mayıs 1933 tarihli ve 2203 sayılı istatistik Umum Müdürlüğünün teşkilâtı hakkında kanun.

            15 Mayıs 1939 tarihli ve 3604 sayılı İstatistik Umum Müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 2203 sayılı kanuna bağlı (B) cetvelinde bazı tadilât yapılması hakkında kanun.

            23 Mart 1950 tarihli ve 5622 sayılı Sayımlar Kanunu,

            23 Mart 1950 tarihli ve 5629 sayılı, 1554 sayılı kanuna iki Madde eklenmesi hakkında kanun ve 13 Nisan 1955 tarihli ve 6534 sayılı, 5622 sayılı Sayımlar Kanununun 1, 10, 11 inci Maddelerinin tadili hakkındaki kanun ile, 

            23.02.1961 tarih ve 248 sayılı kanun ile 09.08.1961 tarih ve 345 sayılı kanun hükümleri saklı olmak üzere diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri kaldırılmıştır.

            Geçici Madde 1 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte İstatistik Genel Müdürlüğünde çalışan memurlar, kazanılmış hakları saklı tutulmak kaydı ile bu kanuna bağlı (1) sayılı cetveldeki kadrolara yeniden tayin edilirler.

            Yeni tayinler yapılıncaya kadar, bu memurların almakta oldukları aylıklarının ödenmesine devam olunur. Yeni tayinler yapıldığı tarihte geçici görev, izin ve hastalık gibi kanuni sebeplerle görevi başında bulunmıyanlardan işe başlama kaydı aranmaz.

            Geçici Madde 2 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, İstatistik Genel Müdürlüğünde çalışan memur ve hizmetlilerden:

            19 uncu Maddedeki nitelikleri haiz bulunanlar bu Maddede tayinleri 3656 sayılı kanunun 6 ncı Maddesine tabi olduğu belirtilen kadrolara tayin edilebilirler.

            19 uncu Maddedeki nitelikleri haiz bulunmasalar dahi, halen tecrübe, hizmet bve ihtisaslarından fiilen istifade edilmekte olanların mezkur kadrolardan ancak ihtisas şube müdürlüğü kadrolarına tayinleri caizdir.

            Geçici Madde 3 - İstatistik Genel Müdürlüğünde Bütçe Kanuna bağlı (D) cetveli kadrolarında halen istihdam edilenlerden, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca maaşlı memuriyet kadrolarına geçirilmeleri uygun görülenlere, 3656 sayılı kanunun 3 üncü Maddesi hükmü gereğince girebilecekleri dereceye bu kadrolarda geçen hizmet sürelerinin her üç yılı için bir derece ilave edilmek suretiyle bulunacak derece maaşı verilebilir.

            Ancak, bu gibilere verilecek maaş, tayin edilecekleri memuriyetin kadro maaşını geçemiyeceği gibi, halen (D) cetvelinde almakta oldukları ücretten de fazla olamaz.

            Geçici Madde 4 - Bu kanun gereğince verilecek aylık ve tahsisat 1962 Bütçe yılı zarfında İstatistik Genel Müdürlüğü Merkez memurları maaşı ve hizmetliler ücreti tertibinden ödenir. Bu kanunun 13 üncü Maddesi gereğince yapılacak ödemeler için 1962 Bütçe Kanununa bağlı ( R) işaretli cetvelin İstatistik Genel Müdürlüğü kısmındaki 417 nci bölüm uygulanır.

            Madde 34 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 35 - Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.