İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UÇUCULARINA VERİLECEK UÇUŞ TAZMİNAT HAKKINDA KANUN


            Madde 1 - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Aero Fotogrametri uçuş ekibini teşkil eden personelden:

            a) Başpilot ve pilotlara maaş veya ücret tutarının % 80 i,

            b) Uçuş ekibine dâhil olup uçuş görevlerine pilotla beraber katılmaya mecbur olan Uçuş Şube Müdürü (Aero fotogrametri uçucusu), başrâsit, râsıt, başmakinist, makinist, hava fotoğrafçısı ve telsizcilere maaş veya ücret tutarının % 60 ı nisbetinde aylık tazminat verilir. Bu tazminat aylıklarla beraber ödenir. bu kanunla verilen tazminatlara 7244 sayılı kanunun 3 ve 4 üncü maddeleriyle 24.02.1961 tarih ve 263 sayılı kanunun aynı maddelere dair hükümleri uygulanmaz.

            Madde 2 - Sıhhi Heyet raporuna müsteniden uçuştan ayrılan başpilot ve pilotlara uçuş ekibine dâhil diğer personel, Genel Müdürlük emrinde başka bir vazifeye nakledilirler. Bunlardan başpilot ve pilotlara uçuştan ayrıldıkları sırada almakta oldukları maaş veya ücret tutarının % 50 si uçuş ekibine dâhil diğer personele uçuştan ayrıldıkları sırada almakta oldukları maaş veya ücret tutarının % 40 ı her ay yıpranma tazminatı olarak verilir.

            Bu kanunla verilen tazminatlara 7244 sayılı kanunun 3 ve 4 üncü maddeleriyle 24.02.1961 tarih ve 263 sayılı kanunun aynı maddelere mütedair hükümleri uygulanmaz.

            Madde 3 - Aero Fotogrametri uçuş ekibine dâhil olmayıp da muvakkat vazife ile uçuş esnasında tayyarede vazife alanlara her uçuş saati başına (7) şer lira verilir. Ancak bu suretle bir ay zarfında verilecek para maaş veya ücretleri tutarının % 30 unu geçemez.

            Madde 4 - Vazife uçuşu yapan uçucular ile uçuş esnasında tayyare içerisinde vazife alanlardan uçuştan mütevellit kaza neticesinde sakat kalanlara (10.000), memuriyetten daimî olarak ayrılanlara (15.000), şehit olanların maaşa müstahak dul ve yetimlerine, yoksa kanuni mirasçılarına (20.000) lira tazminat verilir.

            Madde 5 - Uçuştan mütevellit sebeplerle tedavi veya hava değişimi dolayısiyle uçuş yapamıyan uçuculara hâdise tarihinden itibaren bir sene müddetle uçuş tazminatı verilir.

            Madde 6 - 5602 sayılı Tapulama Kanununa 6383 sayılı kanunun ikinci maddesi ile eklenen Ek: 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeler yürürlükten kaldırılmıştır.

            Madde 7 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 8 - Bu kanunun hükümlerini Bakanlar kurulu yürütür.