milletlerarası sözleşme  
Resmi Gazete: 05.03.2000 Pazar Sayı : 23984 (Asıl)Düstur Tertip:5 Cilt:  Sahife:

Milletlerarası Sözleşme

Karar Sayısı: 2000/102
Karar Tarihi : 24/01/2000

            Türkiye ile İspanya arasındaki Ekonomik ve Mali İşbirliği Mutabakat Zaptı çerçevesinde sağlanan 400 milyon ABD Doları tutarındaki kredinin 30 milyon ABD Dolar'lık kısmının Ülkemizdeki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)'e tahsis edilmesine ilişkin Hükümetimiz ile adıgeçen Ülke arasında 30 Kasım 1999 tarihinde Madrid'te imzalanan ilişik Kredi Anlaşması ile sözkonusu kredinin kullanım usullerini belirleyen ek anlaşmanın, imza tarihinden geçerli olmak üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 29/12/1999 tarihli ve EİGY-6240 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/1/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Süleyman DEMİREL   CUMHURBAŞKANI
Bülent ECEVİT   Başbakan
 
D. BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.C.ERSÜMER  R. ÖNAL
Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
 
Prof.Dr.T.TOSKAY  M.KEÇECİLER Prof. Dr. Ş.S. GÜREL S. SOMUNCUOĞLU
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Adalet Bakanı
 
Y. YALOVA M.YILMAZ Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU R.K. YÜCELEN
Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı Devlet Bakanı
 
H. GEMİCİ Prof Dr. Ş. ÜŞENMEZ E.S. GAYDALI F. ÜNLÜ
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Devlet Bakanı
 
Prof.Dr.A.ÇAY  M.A.İRTEMÇELİK Prof.Dr.H.S.TÜRK S.ÇAKMAKOĞLU
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı  Milli Savunma Bakanı
 
S.TANTAN İ. CEM  S. ORAL M. BOSTANCIOĞLU
İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı  Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı
 
K.AYDIN Doç.Dr. O. DURMUŞ Prof. Dr. E. ÖKSÜZ Prof.Dr.H.Y.GÖKALP 
Bayındırlık ve İskan Bakanı  Sağlık Bakanı  Ulaştırma Bakanı  Tarım ve Köyişleri Bakanı
 
Y.OKUYAN  A.K.TANRIKULU M.İ.TALAY 
Çalışma ve Sos. Güv.Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı  Kültür Bakanı 
 
E.MUMCU Prof.Dr.N.ÇAĞAN F.AYTEKİN 
Turizm Bakanı Orman Bakanı Çevre Bakanı 
  
İspanya Krallığı Instituto De Credito Oficial ile Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı Arasındaki Kredi Anlaşması


            Bir tarafta, yeterli ve yürürlükte olduğunu beyan ettiği yetkilerine dayanarak hareket eden İspanya Krallığı, Instituto de Credito Official Müdür Yardımcısı Sn. Jose I. Arnaiz Tovar,

            Diğer tarafta, yeterli ve yürürlükte olduğunu beyan ettiği yetkilerine dayanarak hareket eden, Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı Genel Müdür Yardımcısı Sn. Aydın Karaöz.

            İŞBU VESİLE İLE AŞAĞIDAKİLERİ BEYAN EDERLER:

            1) İspanya Krallığı Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile aralarındaki dostluk ve işbirliği esasına dayalı ilişkileri nedeniyle yukarda belirtilen Cumhuriyete, Fondo de Ayuda al Desarrolla (Kalkınma Yardım Fonu) hesabına geçirilmek üzere 8 Ekim 1999 tarihinde 30,000,000 ABD dolarına kadar (OTUZMİLYON) bir kredi limiti tahsis etmiştir.

            2) Bu Kredi bağlı (şartlı) bir kredi olacak ve yüzde yüz İspanyol menşeli ihraç mal ve hizmetlerinin finansmanında kullanılacaktır.

            Duruma göre ve her spesifik proje için İspanyol menşeli ihraç mal ve hizmetleri tutarının, sırasıyla %10 ve/veya %15'ine kadar bir oranda yabancı malzeme ve/veya yurtiçi giderler de finanse edilecektir.

            3) Yukarda belirtilen Kredinin uygulanabilmesi için İspanya Krallığı Hükümeti 8 Ekim 1999 tarihli İspanyol Bakanlar Kurulu hükümleri uyarınca Mali Temsilcisi olarak Instituto de Credito Oficial (ICO) aracılığıyla ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Hazine Müsteşarlığı tarafından ve aracılığıyla hareket etmektedir.

            Burada imzası bulunanlar, ilgili Hükümetleri adına,

            BU CİHETLE AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE MUTABAKATA VARMIŞLARDIR:

            MADDE BİR - Tanımlar

            ANLAŞMA
            İspanya Krallığı, Instituto de Credito Oficial ile Türkiye Cumhuriyeti "Hazine Müsteşarlığı" arasında yukarıda belirtilen ticari muamelelerin finansmanında kullanılacak "Kredi"yi resmileştirmek amacıyla imzalanan "Kredi Anlaşması"nı ifade edecektir. "Anlaşma"ya yapılan atıflar "Kredi Anlaşması"na yapılmış atıflar olarak anlaşılacaktır.

            ANLAŞMA-HESAP
            "Anlaşma"ya ilişkin bütün muamelelerin kaydedilmesi amacıyla "ICO" tarafından kendi defterlerinde "Hazine Müsteşarlığı" adına açılan başlangıç bakiyesi 30,000,000 ABD $ (Otuzmilyon) olan hesabı ifade edecektir. "Hesaba" yapılan atıflar "Anlaşma - Hesap"a yapılmış atıflar olarak anlaşılacaktır. 

            TAHSİS TARİHİ
            "Hazine Müsteşarlığı" ve Ankara'da bulunan İspanyol Büyükelçiliği, Ekonomik ve Ticari İşler Dairesi arasında yapılacak yazışmalarda en son mektup tarihini ifade edecektir, ki bunlar herbir "Ticari Sözleşme" için yapılacak tahsisin "Kredi"den çekilmesini sağlayacaktır.

            BORÇLU
            Söz konusu bu "Anlaşma"nın imzalanması ve yürürlüğe konması için bu "Anlaşma"ya istinaden "Hazine Müsteşarlığı" aracılığıyla hareket eden "Türkiye Cumhuriyeti"ni ifade edecektir. "Borçlu"ya yapılan atıf Türkiye Cumhuriyetine yapılmış atıf olarak anlaşılacaktır.

            İŞ GÜNÜ
            Ankara, Madrid ve New York şehirlerinde ticari bankaların açık olduğu ve işlem yapabildiği günü ifade edecektir.

            CESCE
            İspanyol ihracat Kredi Sigorta Kurumu'nu (Compania Espanola de Seguros de Credito a la Exportacion) ifade edecektir.

            KOD
            "ICO" tarafından verilen gizli numarayı ifade edecektir. Bu "Kod", "Anlaşma" uyarınca teleksle yapılacak bütün başvurular, muhaberat, bildiri ve tebligatların baş tarafında gözükecektir.

            "ICO" ve "Hazine Müsteşarlığı" daha önce benzer tipte herhangi bir Ucuz Maliyetli Kredi Anlaşması imzalamışlarsa aynı kod orada da kullanılacaktır.

            TİCARİ SÖZLEŞME
            Bu "Anlaşma" uyarınca finanse edilecek İspanyol mal ve hizmetlerinin sağlanması için İspanyol ihracatçıları ve Türk ithalatçıları tarafından imzalanmış ticari sözleşmelerden her birini ifade edecektir.

            KABUL EDİLEN PARA BİRİMİ VE ABD $
            "ICO"nun, İspanyol ihracatçıya yapılacak ödemeleri "Hesaba" borç kaydedeceği ve aynı zamanda "Hazine Müsteşarlığı" tarafından yapılacak anapara geri ödemeleri ve/veya faiz, ücret ve komisyon ödemelerini söz konusu hesaba alacak kaydedeceği, Amerika Birleşik Devletlerinde geçerli olan kanuni parayı ifade edecektir.

            ICO
            8 Ekim 1999 tarihli İspanyol Bakanlar Kurulu hükümlerine uygun olarak, İspanya Krallığı Hükümeti tarafından "Anlaşma"yı imzalamak ve yürürlüğe koymak amacıyla Mali Temsilci olarak atanan Instituto de Credito Oficial kuruluşunu ifade edecektir.

            ARACI BANKALAR
            Özel sektörden ticari sözleşmeleri toplayarak "Kredi Anlaşması" kapsamında finanse edilmek üzere "Hazine Müsteşarlığı'na" sunacak olan Sınai Yatırım Bankası A.Ş. ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. veya Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecek diğer bir bankayı ifade edecektir.

            KREDİ
            8 Ekim 1999 tarihli İspanyol Bakanlar Kurulu'nun hükümlerine göre tarafların "Anlaşma" imzaladığı ve "Borçlu" tarafından "Hazine Müsteşarlığı" aracılığıyla "Anlaşma" şartlarına uygun olarak çekilebilecek 30,000,000 ABD $'lık (Otuzmilyon) tutarı ifade edecektir.

            ÖDEMEYİ YAPAN BANKA
            Bu "Anlaşma"ya istinaden, "Borçlu" tarafından tayin edilen ve "ICO" tarafından kabul edilen ve "Anlaşma" uyarınca İspanyol İhracatçılarına ödemelerin yapılacağı ticari banka/bankaları ifade edecektir. "Ödemeyi Yapan Banka", "Ticari Sözleşme" veya bunun yerine ikame edebilecek her ne olursa olsun diğer bütün belgelere uygun olarak, ilgili belgeleri inceleyecek aynı zamanda Ek: IV'te gösterilen şekilde uygun belgeyi tanzim edip verecektir.

            ÖDEME YETKİSİ
            Bu "Anlaşma"ya istinaden, "Hazine Müsteşarlığı" tarafından "ICO"ya gönderilen gayri kabili rücu talimatları ifade edecektir ki bu talimatlar "ICO"yu, "Ödemeyi Yapan Banka" kanalıyla "Ticari Sözleşme" şartlarına ve "Anlaşma"ya ilişik Ek: IV'e göre İspanyol ihracatçılara ödenmesi gerekli tutarları ödemek için yetkili kılar.

            SDR
            Özel Çekim Haklarını ifade edecektir. Bu Uluslararası Para Fonunun şart ve kayıtlarına göre bir kaç çeşit para biriminin ağırlıklı ortalamasından oluşan parasal bir birimdir.

            HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
            "Anlaşma"yı imzalamak ve yürürlüğe koymak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından kendi adına hareket etmek üzere atanmış Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığını ifade edecektir.

            MADDE İKİ- "Anlaşma"nın Yürürlüğe Girme Şartları

            Mevcut "Anlaşma", "ICO"nun aşağıda belirtilen belgeleri tatmin edici bulduğu şekil ve içerikte alması şartıyla yürürlüğe girecektir:

            A) "Hazine Müsteşarlığı"nın "Borçlu" adına ve hesabına "Kredi Anlaşma"sını imzalamasını ve uygulamaya koymasını sağlayan ve bununla kazanılacak bütün yükümlülük ve hakları yerine getirmeyi taahhüt edebilmesini sağlayan gerekli ve uygun bütün kurallar, hükümler ve belgeler.

            B) Bu "Anlaşma"yı veya bu "Anlaşma"yı ilgilendiren her ne olursa olsun diğer bütün belgeleri imzalamak ve icra etmekle yetkili olan kişilerin imza örnekleri ve yetki belgesi.

            C) "Hazine Müsteşarlığı"ndan tasdiklenmiş delil niteliğindeki belge (beyyine) veya "Borçlu"nun kendi kanuni yönetmeliklerine göre gerekli olan "Anlaşma"nın imzalanması ve icra edilmesiyle ilgili bütün kanuni gereksinim ve yetkilerin yerine getirildiğinin kanıtı olan diğer herhangi bir belge.

            D) "Kredi Anlaşması"nın "Hazine Müsteşarlığı"nda tutulan borç kütüğüne kaydedildiğini gösterir tasdik.

            E) Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun "Kredi"yi onaylayan Kararnamesinin resmi olarak tasdik edilmiş bir kopyesi.

            F) "Borçlu" makamlarınca gerekli olabilecek her türlü yetkiler, muvafakatlar veya izin.

            "ICO", yukarıda belirtilen bütün belgelerin ve bu "Anlaşmanın" yürürlüğe girişini gösterir belgenin alındığını Madde Ondokuz'da gösterilen şekilde "Hazine Müsteşarlığı"na bildirecektir.

            Bu "Anlaşma",  anlaşmadan kaynaklanan bütün söz ve taahhütlerin her iki taraf için de tamamıyla yerine getirilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

            Bununla birlikte mevcut "Anlaşma" imzalandığı tarihten itibaren altı aylık bir süre içinde yürürlüğe girecek ve bu süre "Hazine Müsteşarlığı"nın isteği üzerine altı aylık bir dönem daha uzatılabilecektir.

            MADDE 3- Kredinin Miktarı:

            1) Mevcut "Anlaşma" uyarınca "Hazine Müsteşarlığı" aracılığıyla "Borçlu"ya kullandırılacak "Kredi" tutarı azami 30.000.000 ABD $'dır (Otuzmilyon).

            2) Yukarıdaki paragraf 1 amaçları doğrultusunda "ICO" kendi defterlerinde ilk azami tutarı 30.000.000 ABD $ (Otuzmilyon) olan bir "Hesap" açacaktır.

            "Hazine Müsteşarlığı"da defterlerinde ilgili eşdeğer hesabı açacaktır.

            MADDE DÖRT- "Ticari Sözleşme" ile ilgili Tahsisat

            a) Bu "Kredi" ile finanse edilecek her spesifik "Ticari Sözleşme" 2.000.000 SDR'yi geçmeyecektir.

            b) Bu "Kredi" ile finanse edilecek her "Ticari Sözleşme" İspanyol menşeli mal ve hizmetlerin temininde uygulanacaktır. Duruma göre ve her spesifik "Ticari Sözleşme" için ihraç edilen İspanyol menşeli mal ve hizmet tutarının, sırasıyla %10 ve/veya %15'ine kadar olan oranda yabancı malzeme ve/veya yurtiçi hizmet giderleri de dahil edilecektir.

            c) Bu "Kredi" ile finanse edilecek her "Ticari Sözleşme"ye tahsisat, "Hazine Müsteşarlığı" ve Ankara'da bulan İspanyol Büyükelçiliği Ekonomik ve Ticari İşler Dairesi arasındaki yazışmalarla yapılacaktır.

            "Hazine Müsteşarlığı", "ICO"ya karşılıklı gönderilen mektupların bir kopyesini gönderecektir.

            d) "Hazine Müsteşarlığı" tarafından Ankara'da bulunan İspanyol Büyükelçiliği Ekonomik ve Ticari İşler Dairesine gönderilecek mektupların herbiri Ek: V'e göre yazılacaktır.

            "ICO", yukarda belirtilen karşılıklı mektupların alınmasını müteakip "Ticari Sözleşme"ye yapılacak tahsisle ilgili olarak "Hazine Müsteşarlığı"nı bilgilendirecektir.

            "Ticari Sözleşme"nin "Tahsis Tarihi", Madde Bir'de tanımlandığı şekilde bir tarih olacaktır, ancak her zaman "ICO"nun karşılıklı mektupları en son mektubun gönderildiği tarihten itibaren bir ay içinde alması şartı aranacaktır.

            e) İşlemlerle ilgili tahsisat 19 Temmuz 2000 tarihine kadar yapılacaktır. Bu süre İspanya Maliye Bakanlığı tarafından uzatılabilir. Uzatma "Anlaşma"ya ilişik Ek: I'e uygun olarak yapılacaktır. "ICO", İspanya Maliye Bakanlığından cevabı alır almaz "Hazine Müsteşarlığı"nı haberdar edecektir.

            MADDE BEŞ- Çekim Süresi:

            1) "Kredi" çekimlerinin yapılabileceği azami süre mevcut "Anlaşma"nın yürürlüğe girmesinden itibaren 24 ay olacaktır.

            Bu "Anlaşma"nın tarafları, karşılıklı mutabakata vararak, başvurunun çekim süresinin sona erdiği tarihten 30 (otuz) gün önce "ICO"ya yapılmış olması şartıyla, yukarıda belirtilen süreyi Madde Ondokuz'da belirtilen şekilde ve bu "Anlaşma"ya ilişik Ek: II'de belirtilen örnek başvuruya uygun olarak uzatabilirler.

            2) Yukarıdaki paragraf hükmüne bakılmaksızın, çekim süresi otomatik olarak "Ticari Sözleşme"de belirtilen tarihe kadar uzatılacaktır veya sözleşme olmaması durumunda, bunun yerine ikame edebilecek her ne olursa olsun diğer belgelerle "ICO" "Hazine Müsteşarlığı" tarafından yukarıda belirtilen uzatma tarihinden haberdar edilecektir.

            3) Çekim süresinden sonra veya varsa uzatımdan sonra, "Kredi"nin çekilmeyen bölümü otomatik olarak iptal edilmiş sayılacaktır.

            MADDE ALTI- Çekimle İlgili Düzenlemeler:

            1) "Ticari Sözleşme" tahsisatı yapılır yapılmaz, her bir "Ticari Sözleşme" tutarı, Madde Ondokuz'da belirtilen şekilde ve bu Anlaşmaya ilişik Ek: III'e uygun olarak, "Hazine Müsteşarlığı"nın "ICO" adına tanzim ettiği ve bir kopyesi de "Ödemeyi yapan Banka"ya gönderilen gayrikabili rücu ve tek bir " Ödeme Yetki" belgesiyle "Kredi"den çekilebilir.

            İspanyol ihracatçılar adına "ICO" tarafından yapılacak ödemeler sadece "Ödemeyi Yapan Banka" kanalıyla yürütülecek ve bu "Anlaşma"ya ilişik Ek: IV uyarınca "Ödemeyi Yapan Banka" tarafından ciddi ve bağlayıcı bir beyan yapıldıktan sonra gerçekleştirilecektir.

            2) Yukarıda bahsedilen her "Ödeme Yetkisi" gönderim tarihini müteakip numaralandırılacak ve aşağıdaki bilgiyi ihtiva edecektir:

            a) İspanyol ihracatçının adı ve adresi,

            b) "Ödemeyi Yapan Banka"nın adı ve adresi,

            c) Ödemenin ne için yapıldığını bildirir başlık,

            d) "Kabul Edilen Para Birimi" üzerinden ödeme tutarı.

            3) "ICO", "Hazine Müsteşarlığı" tarafından düzenlenen "Ödeme Yetkisi" kullanılarak çekilen tutarları veya ödemeleri "ABD $" cinsinden "Hesaba" borç kaydedecektir.

            4) Bu "Anlaşma" uyarınca "Ödeme Yetkisinin" "ICO" tarafından yerine getirilmesi "Ticari Sözleşme"den bağımsız bir durumdur. "ICO" "Ticari Sözleşme"nin yerine getirilmemesi durumundan sorumlu olmayacaktır. Buna göre, "Hazine Müsteşarlığı" bu "Anlaşma" uyarınca "ICO" tarafından ödenmiş tutarı "ABD $" cinsinden "ICO"ya geri ödemeyi taahhüt eder.

            5) Eğer "Borçlu"nun bu "Anlaşma"dan kaynaklanan veya "ICO ve Borçlu" tarafından yapılmış herhangi diğer bir anlaşmadan kaynaklanan anapara, faiz, komisyon veya ücretler açısından ödenmemiş bakiye ödemeleri varsa "ICO" her ne olursa olsun, bütün çekimleri durdurabilecektir.

            6) "ICO", "Hesap"tan yapılacak her çekime ait borcu "Kabul Edilen Para Birimi" üzerinden tarihiyle birlikte Hazine Müsteşarlığına bildirecektir.

            MADDE YEDİ- Faiz

            1) Bu "Kredi" uyarınca çekilmiş tutarlara, "ICO" lehine, her çekim tarihinden ilgili son geri ödemenin yapıldığı tarihe kadar her altı ayda bir ödenecek yıllık %1.2 oranında faiz tahakkuk edecektir.

            2) Madde On'da belirtilen bir erken ödeme durumunda sadece çekilmiş tutarlara ve kalan bakiyeye faiz tahakkuk edecektir.

            3) Faiz, bilfiil geçen takvim gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacak ve 360 günlük yıl baz alınacaktır.

            MADDE SEKİZ- Komisyon ve Ücretler

            1) Taahhüt Komisyonu:
            Madde Beş'te belirtilen çekim süresi zarfında çekilmemiş olan "Kredi" tutarları, bu "Anlaşma"nın yürürlüğe girmesinden üç ay sonra başlayarak Madde Beş, paragraf 3'e göre tutarların çekileceği veya iptal edildiği ilgili tarihler arasında yıllık %0.25 oranında bir taahhüt komisyonuna tabi olacaktır.

            Taahhüt Komisyonu bilfiil geçen takvim gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacak ve 360 günlük yıl baz alınacaktır.

            2) İdari Ücret:
            "Kredi"nin toplam tutarı üzerinden %0.25 oranında bir yönetim ücreti uygulanacaktır.

            MADDE DOKUZ- Geri Ödeme

            "Kredi"den çekilen toplam tutar "Hazine Müsteşarlığı" tarafından beş yıllık ödemesiz dönem dahil 12 yıl içinde altı aylık 15 eşit taksitlerle ödenecektir. İlk taksit "Anlaşma"nın yürürlüğe girme tarihinden 60 ay sonra ödenecektir.

            "Anlaşma"nın yürürlüğe giriş tarihinden 12 ay sonraki çekişler için ilk taksit "Anlaşma"nın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 72 ay sonra muaccel olacaktır.

            "Kredi"nin yürürlüğe girmesinden bir yıl sonra, "ICO", o tarihe kadar çekilmiş tutarları kapsayan bir ödeme planı önerecektir. İkinci yıl bittiğinde bununla ilgili ikinci bir ödeme tablosu hazırlanacaktır. Her iki durumda da "ICO", bu tabloları onaylaması için "Hazine Müsteşarlığı"na bildiri gönderecektir. "Hazine Müsteşarlığı" bunlarla ilgili mütalaalarını 30 gün içinde "ICO"ya teslim edecektir. Söz konusu sürenin dolmasından sonra herhangi bir cevap alınmadığı takdirde ilgili ödeme planının onaylanmış olduğu sayılacaktır.

            "Hazine Müsteşarlığı" "Kabul edilen Para Birimi" üzerinden geri ödeme taksitleriyle ilgili tutarları vade tarihinde "ICO"ya transfer edecektir.

            Madde Beş'e uygun olarak, çekiş dönemi uzatılırsa, "ICO" yukarıda anılan çizelgeden önce başka bir geri ödeme tablosu hazırlayacaktır.

            MADDE ON- Erken Ödeme

            "Hazine Müsteşarlığı" Madde Dokuz'da öngörüldüğü gibi taksitlerden herhangi birini kısmen veya tamamen ilgili vade tarihlerinden önce herhangi bir zamanda önceden ödeyebilir. Ancak, erken ödeme durumunda ödemenin asgari 100.000 "ABD $" ve artış katlarının 10.000 "ABD $" olması şartı aranacaktır. Bu gibi erken ödemeler bir önceki tahsil edilmemiş ödemelerin, komisyon ve ücretler ve/veya vadesi gelmiş faiz açısından hesaplanmasını gerektirir ve anaparaya vade tarihinden itibaren geriye dönük olarak uygulanacaktır. Herhangi bir erken ödeme yapılmadan 30 gün önce "ICO"ya haber verilecektir.

            MADDE ONBİR- Temerrüt Faizi

            1) Bu "Kredi" uyarınca "Hazine Müsteşarlığı" tarafından vadesi gelmiş ve ödenmesi gerekli her hangi bir tutarın "ICO"ya "Kabul Edilen Para Birimi" üzerinden vade tarihinde ödenmemesi halinde, söz konusu tutara "ICO" lehine vade tarihiyle fiili ödeme tarihi arasında geçen süre için faiz tahakkuk edecektir. Bu faiz, ödemenin yapılması gereken vade tarihinde "ICO" tarafından Reuter Ekranından alınacak 6 aylık "ABD $" LIBOR oranı ortalamasına yüzde bir puan ilave edilerek hesaplanacaktır.

            2) Gecikme süresi 12 ayı aşamaz. Bu tarihten sonra Madde Onbeş'te verilen hükümler geçerli olacaktır.

            MADDE ONİKİ- Faiz, Komisyon ve Ücretlerin Ödenmesi

            1) Madde Yedi ve Onbir'de belirtilen faiz ve temerrüt faizi ödemesi, "Kredi" tamamen geri ödeninceye kadar her 6 aylık dönem sonları itibariyle yapılacaktır.

            Ancak buna bakılmaksızın, faiz ödeme tarihleri, Madde Dokuz'a uygun olarak yapılacak ilk geri ödeme tarihinden sonra anapara geri ödeme tarihlerine tesadüf edecektir.

            2) Madde Sekiz'de belirtilen Taahhüt Komisyonu, yukarıdaki paragrafta faiz için belirtilen aynı tarihlerde ödenecektir.

            3) Madde Sekiz'de belirtilen İdari Ücret, faiz ödeme tarihleri ile aynı tarihlerde dört taksitte ödenecektir. Her bir tarihte ödenen İdari ücret önceki altı aylık dönemde çekilen tutar üzerinden hesaplanacaktır.

            "Hazine Müsteşarlığı" yukarıda belirtilen tahakkuk ve hesaplar sonucu beyan edilen tutarları "Kabul Edilen Para Birimi" üzerinden vade tarihinde "ICO"ya transfer edecektir.

            MADDE ONÜÇ- Ödeme Yeri ve Tarihi

            1) Madde Yedi, Sekiz, Dokuz, On, Onbir ve Oniki'de belirtilen ödemeler "Hazine Müsteşarlığı"nca "Kabul Edilen Para Birimi" üzerinden, INSTITUTO DE  CREDITO OFICIAL - FONDO AYUDA AL DESARROLLO adına "Entes Publicos y otros Organismos no Autonomos de la Administracion Central" in Madrid, Banco de Espana'daki (İspanya Bankası) 21-000904-7 no'lu hesabına alacak kaydedilmek üzere Banco de Espana'nın (İspanya Bankası) Chase Manhattan Bank nezdindeki 544-7-70783 numaralı hesabına ödenecektir.

            2) İlk faiz ödemesi ve Madde Oniki'de belirtilen Taahhüt Komisyonu "Anlaşma"nın yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde yapılacaktır. İlk geri ödeme tarihinden sonra faiz ödeme tarihleri anapara geri ödeme tarihlerine tesadüf edecektir.

            3) Madde Oniki'de belirtilen Yönetim Ücretinin ödemesi ilk faiz ödeme tarihinde yapılacaktır.

            4) Yukarıdaki paragraflarda belirtilen ödemelerin vade tarihi bir tatil gününe rastlıyorsa, bu ödeme tatili takip eden ilk "İş Günü"nde yapılacaktır.

            MADDE ONDÖRT- Ödemeler İçin Yapılacak Tahsisat

            Bu "Anlaşma"dan kaynaklanan ödemelerle ilgili olarak, ne tür bir ödeme olursa olsun, "ICO" tarafından alınan tutarlar aşağıdaki şekilde tahsis edilecektir:

            1) Vadesi gelen ve ödenmemiş ücretlere,

            2) Eğer varsa, temerrüt faizine,

            3) Vadesi gelen ve ödenmemiş faize,

            4) Vadesi gelen ve ödenmemiş anaparaya.

            MADDE ONBEŞ- Temerrüt Durumu

            Aşağıdaki durumlardan biri veya birden fazlasının oluşması temerrüt durumu olarak mütalaa edilecektir:

            1) Madde Onbir paragraf 2 uyarınca belirtilen dönem geçtiği halde "Hazine Müsteşarlığı" bu "Anlaşma" şartlarına uygun olarak herhangi bir anapara geri ödemesi, faiz ödemesi veya komisyon ve ücret ödemelerini ilgili vade tarihlerinde yapmamış olursa;

            2) Madde Onbir, paragraf 2 uyarınca belirtilen dönem geçtiği halde, "Borçlu", "ICO" ve "Borçlu" tarafından her ne amaçla olursa olsun diğer bir anlaşma şartı uyarınca borçlanılan anapara, faiz, taahhüt komisyonu ve ücret gibi herhangi bir tutarı ödememiş olursa;

            3) "Hazine Müsteşarlığı", "Kredi"yi burada belirtilen amaçları doğrultusunda tahsis etmezse;

            4) "ICO"ya atfedilemeyecek herhangi bir nedenle, bu "Anlaşma"nın Madde Dördüne uygun olarak bu "Kredi"yle finanse edilecek ticari işlemlerden herhangi biri, tamamen veya önemli boyutta iptal edildiyse;

            5) "Borçlu"nun Hükümeti, İspanyol kamu sektörü ve/veya CESCE tarafından imzalanmış her ne amaçla olursa olsun herhangi bir dış borç ödemesi için tek taraflı bir moratoryum (borç tehiri) ilan ederse;

            6) "Borçlu"ya ait makamlar Madde İki'de belirtilen yetki, muvafakat veya izinlerden herhangi birini önemli boyutta ve olumsuz olarak tadil ederse veya bunlardan birini geçersiz ve hükümsüz kılarsa;

            7) OECD kuralları, bozuk uygulamaların halledilmesinde başarıyla uygulanmamışsa.

            Bu doğrultuda "ICO";

            "Ticari Sözleşme" açısından bozuk bir uygulama veya gayri kanuni veya bir teşvik olarak veya bir getiri olarak düşünülebilecek hiçbir teklif, hediye veya ödeme, karşılık veya herhangi bir menfaat yapılmadığını ve doğrudan veya dolaylı olarak yapılmayacağını bu vesile ile beyan eder.

            Aynı şekilde, "Hazine Müsteşarlığı";
        
            "Ticari Sözleşme" açısından bozuk bir uygulama veya gayri kanuni veya bir teşvik olarak veya bir getiri olarak düşünülebilecek hiçbir teklif, hediye veya ödeme, karşılık veya herhangi bir menfaat yapılmadığını ve doğrudan veya dolaylı olarak yapılmayacağını bu vesile ile beyan eder.

            MADDE ONALTI- Talep Üzerine Geri Ödeme

            Bir önceki Maddede belirtilen durumlarda, "ICO", zararını telafi etmesi için "Hazine Müsteşarlığı"na haber vermesi gerekli tarihten 30 gün geçtikten sonra;

            a) "Kredi" anaparasının önceden geri ödenmesini ve ayrıca bunun üzerine tahakkuk etmiş bütün faiz ve bu "Anlaşma" uyarınca talep edilebilecek, her ne olursa olsun bütün diğer tutarları da talep edebilir. Ancak bununla birlikte, Madde Onbeş, paragraf 4'te belirtilen durumların oluşması halinde, "ICO", sadece iptal edilmiş işlemle ilgili olarak kullanılmış tutarların önceden geri ödenmesini talep edebilir. Bununla birlikte, "Hazine Müsteşarlığı"nın Madde Dört'te belirtilen koşulların yerine getirilmesine yönelik "ICO"ya resmi bir başvuru yapması şartıyla böyle bir tutar diğer ticari işlemin finansmanına tahsis edilebilir.

            b) Bu "Anlaşma" uyarınca "ICO" tarafından alınmış taahhütleri "Hazine Müsteşarlığına" bildirerek geçersiz ve hükümsüz kılabilir.

            c) Eğer "ICO", "Kredi"nin önceden geri ödenmesini talep etmemişse ve "Borçlu" "Kredi" veya "Ticari Sözleşme" sonucunda sağlanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini garanti ettiği durumlarda veya bunların yerine getirilmesini garanti eden diğer bir karşılama desteği sağlandığı durumlarda, "Borçlu", bu "Kredi" nedeniyle "ICO"ya ödenmesi gerekli tutarı, bu garantilerin icra edilmesiyle sağlanan tutarlarla birlikte "ICO"ya tazmin etmekle yükümlüdür.

            MADDE ONYEDİ- Taahhütler

            "Borçlu" tarafından bu Anlaşma uyarınca sağlanmış olan taahhütler, dış borçlar için alınmış her ne olursa olsun aynı tipte bütün diğer taahhütlerle eşit derecededir ve aynı muameleye tabidir.

            Aynı şekilde, "Borçlu" tarafından aynı türde diğer bir dış borca hangi amaçla olursa olsun verilen imtiyaz veya öncelik, "ICO" tarafından önceden talep edilmeksizin, bu "Anlaşma"ya da otomatik olarak uygulanacaktır.

            MADDE ONSEKİZ- Vergiler ve Giderler

            "Hazine Müsteşarlığı" bu "Anlaşma"dan kaynaklanan bütün ödemeleri, kendi ülkesinde ödenecek her ne olursa olsun bütün vergileri, resim ve harçları ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her ne olursa olsun hiç kesintisiz olarak ödeyecek ve bu "Anlaşma"nın icra edilmesinde yapılacak bütün transfer ve kur değişikliği masraflarını üstlenecektir.

            MADDE ONDOKUZ- Taraflar Arasında Yapılacak Muhaberat

            Taraflara bu "Anlaşma" nedeniyle gönderilecek bütün başvurular, tebligatlar, bildiriler ve muhaberat, Madde İki, paragraf B uyarınca imza yetkisine sahip bir şahıs tarafından imzalanmış bir mektup şeklinde veya teleks veya faksla gönderildiğinde usulü veçhile teslim edilmiş ve gönderilmiş sayılacaktır. Teleksle gönderilmesi durumunda "ICO"nun "Kod" numarası kullanılacaktır.

            Mektup, teleks veya FAKS ile gönderilen tebligat veya muhaberat bu "Anlaşma" taraflarını bağlayıcı olacak ve adresleri ve teleks kodları aşağıda belirtilmiş şahıslar tarafından alınmış sayılacaktır.

            INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL'a GÖNDERİLMESİ HALİNDE
                                            Paseo del Prado, 4
                                            28014, Madrid,
                                            Teleks : 42093 ICO E/48944 ICOFI
                                            Faks   : (341) 592 17 00/592 17 85
                                            Telefon: (341) 592 16 00/592 17 81

            HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINA GÖNDERİLMESİ HALİNDE
                                           Hazine Müsteşarlığı
                                           Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü
                                           İnönü Bulvarı
                                           06510 Emek
                                           Ankara, TURKEY
                                           Telefon: (90-312) 213 07 85/212 88 55
                                           Faks   : (90-312) 212 85 50

            Bununla birlikte, "Ödeme Yetkisi" sadece "ICO", belgenin aslını usülü veçhile imzalanmış veya şifreli teleksle aldığında bağlayıcı olacaktır. Aynı şekilde, "Anlaşma"nın yürürlüğe girmesi için Madde İki'ye göre gerekli olan belgelerin de asılları olması gerekir veya kopyesinin usulü veçhile resmi tasdikli olması gerekir.

            Buradaki taraflardan her birinin adresindeki değişme diğer tarafa bu Madde'de belirtilen şekilde bildirilmedikçe ve adres değişikliği bildirilen taraf da bunu aldığını kabul etmedikçe, hiç bir hüküm taşımayacaktır.

            MADDE YİRMİ- Uygulanacak Hukuk

            Bu "Anlaşma" İspanyol Yasalarına tabi olacak ve bu yasalara göre yorumlanacaktır. Ayrıca, "Anlaşma" tarafları kendilerine uygulanabilecek her ne olursa olsun diğer bütün yasalardan açık bir şekilde feragat ederler ve bu "Anlaşma"nın uygulanması ve yorumlanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlığın halledilmesi için Madrid yasalarına ve Madrid hukuk ve ticaret mahkemelerinin karar merciine uyacaklardır.

            MADDE YİRMİBİR- Müeyyideler

            Bu "Anlaşma"nın yürürlüğe gireceği tarih itibariyle ve "Anlaşma"dan kaynaklanan taahhütlerden herhangi biri yerine getirilmediği müddetçe, "Hazine Müsteşarlığı" "ICO"ya aşağıda belirtilen dökümanları teslim etmeyi taahhüt eder:

            1) "Hazine Müsteşarlığı"nın adını, yapısını ve hukuki sistemiyle ilgili bir tadilatı kapsayan iç tüzük hükümlerinin bir kopyesi,

            2) Madde 2, B'ye göre bu "Anlaşma"yı imzalamak ve yürütmek için yetki verilmiş kişilerle ilgili olarak ortaya çıkan her ne olursa olsun herhangi bir değişiklikle ilgili olarak "Anlaşma"nın Madde Ondokuz'unda belirtilen şekilde verilmiş tebligat.

            Bu "Anlaşma" bu vesile ile açıklanmış ve ikisi İspanyolca, ikisi İngilizce, her biri eşit şekilde bağlayıcı dört asıl nüsha halinde imzalanmıştır. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda İspanyolca aslı geçerli olacaktır.

Madrid, ....................                             Ankara ....................
İSPANYA KRALLIĞI                            TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
INSTITUTO DE CREDITO                  TARAFINDAN VE ARACILIĞIYLA TEMSİL EDİLEN
OFICIAL ADINA                                   TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADINA
 .......... tarafından imzalanmıştır           .......... tarafından imzalanmıştır

EK I

            TAHSİS SÜRESİNİN UZATILMASI İÇİN BAŞVURU

            İspanya Krallığı Instituto de Credito Oficial ile Türkiye Cumhuriyeti "Hazine Müsteşarlığı" tarafından .......... günü imzalanan "Kredi Anlaşması"nın Madde Dördü uyarınca "Kredi"nin tahsis süresinin .......... tarihine kadar uzatılması için bu vesile ile resmi bir başvuruda bulunuyoruz.

            "ICO" tarafından yukarda bahsedilen uzatmanın kabulüne ve bunun yürürlüğe gireceği tarihin bildirilmesine ilişkin tebligatın tarafımıza gönderilmesine müteşekkir kalacağız.

              Sn.................
              HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

EK II

            ÇEKİM SÜRESİNİN UZATILMASI İÇİN BAŞVURU

            İspanya Krallığı Instituto de Credito Oficial ile Türkiye Cumhuriyeti "Hazine Müsteşarlığı" tarafından .......... günü imzalanan "Kredi Anlaşması"nın Madde Beş'i uyarınca "Kredi"nin çekim süresinin .......... tarihine kadar uzatılması için bu vesile ile resmi bir başvuruda bulunuyoruz.

            "ICO" tarafından yukarda bahsedilen uzatmanın kabulüne ve bunun yürürlüğe gireceği tarihin bildirilmesine ilişkin tebligatın tarafımıza gönderilmesine müteşekkir kalacağız.

              Sn.................
              HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

EK III
 

GAYRİKABİLİ RÜCU VE TEK ÖDEME YETKİSİ NO:
(her işlem için geçerlidir)

            İspanya Krallığı, Instituto de Credito Oficial ile Türkiye Cumhuriyeti "Hazine Müsteşarlığı" tarafından __________ günü imzalanan "Kredi Anlaşması"nın Madde Altı'sı uyarınca, __________ tarihli "Ticari Sözleşme"ye uygun olarak, "Ödemeyi Yapan Banka" tarafından Ek: IV'te gösterilen şekilde düzenlenen ve "Ticari Sözleşme"de belirtilen şartların yerine getirildiğini gösteren tasdik belgesi karşılığında, toplam ____________________ (rakam ve yazı ile toplam tutar) __________ __________ Bankasına ("Ödemeyi Yapan Banka"), adresi ____________________ olan İspanyol ihracatçısı __________ adına gayri kabili rücu olarak ödemeniz için sizi bu vesile ile yetkili kılıyoruz.

            Bu "Ödeme Yetkisi"nde bulunan talimatların "ICO" tarafından yerine getirilmesi, "Ticari Sözleşme"nin veya her ne olursa olsun bu sözleşmenin yerine geçebilecek diğer bir belge şartının yerine getirilmesi veya getirilmemesi veya bunların kontrol edilmesinde "ICO" açısından herhangi bir sorumluluk ihtiva etmez ve bütün amaçlar doğrultusunda bunlar hiçbir şekilde "ICO"yu bağlayıcı olmayacaktır. Buna göre, yukarıda belirtilen "Anlaşma" şartlarına uygun olarak talimatımızda "ABD $" cinsinden ödenen bütün tutarları, "Ticari Sözleşme"nin icrası sırasında ödemeden önce veya sonra ortaya çıkabilecek durum ve şartlara bakılmaksızın, "ICO"ya geri ödemeyi bu vesile ile taahhüt ediyoruz.

            Sonuç olarak, ____________________ Bankası ("Ödemeyi Yapan Banka") tarafından düzenlenen müteakip tasdik belgelerini ilgilendiren bütün tutarları "ABD $" cinsinden "Hesaba" borç kaydetmeniz için sizi yetkili kılıyoruz.

                                                           Sn. _______________
                                                           HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

            Bir kopyası "Ödemeyi Yapan Banka'ya gönderilecektir.

EK IV

            ÖDEMEYİ YAPAN BANKA TASDİK BELGESİ

            Referans: İspanya Krallığı, Instituto de Credito Oficial ile Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı tarafından imzalanan __________ tutarındaki ___________ __________ tarihli Kredi Anlaşması.     ____________________ tarafından çıkartılan gayri kabili rücu "Ödeme Yetkisi"ne dayalı olarak İspanyol ihracatçısı (adı)      adına yapılacak __________ ----------- _________ (yazıyla ve rakamla) tutarlık ödemenin, __________ in __________ __________ ile __________ in __________ arasında ___________ __________ tarihinde imzalanan __________ tarihli __________ ___ (yazı ve rakamla) tutarlık "Ticari Sözleşme" hükümlerine uygun olduğunu a) bu vesile ile ciddi ve bağlayıcı tarzda tasdik ediyoruz.

            Alternatif a) Belgelerin gerekli olmadığı durum: ve "Ticari Sözleşme"ye uygun olarak ödemenin yapılması için İspanyol ihracatçı tarafından hiçbir belgenin teslim edilmesi gerekli olmadığını.

            Alternatif b) Belgelerin gerekli olduğu durum: ve İspanyol ihracatçı tarafından ihraç kalemleriyle ilgili olarak teslim edilen belgelerin söz konusu "Ticari Sözleşme"de belirtilen şartlara uygun olduğu ve tamamen doğru olduğunu.

            Bu ödemenin dökümü aşağıdaki şekildedir:

            İspanyol malları ve hizmetleri _______________
            Yabancı malzeme                   _______________
            Yurtiçi giderler                         _______________

            Ayrıca, sahip olduğumuz mevcut belgelere uygun olarak, ek ticari krediden çekilen tutarın __________'a kadar olduğunu TASDİK EDİYORUZ.

            "Ödeme Yapan Banka" olarak biz kendi büromuzda "Ticari Sözleşme"ye uygunluğu açısından her türlü belgeyi denetlemek üzere "ICO"yu yetkili kılmayı taahhüt ediyoruz.

            ÖDEMEYİ YAPAN BANKA

            Mevcut Ek: IV model olarak kullanılmak üzere Ödemeyi Yapan Bankaya gönderilecektir.

EK V

            İŞLEMLER İÇİN YAPILACAK TAHSİSAT TALEBİ

            İspanya Krallığı, Instituto de Credito Oficial (ICO) ile Türkiye     Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı tarafından __________ günü imzalanan Kredi Anlaşma'sının Madde Dördü uyarınca aşağıda tanımlanan ticari sözleşmenin (ekli) finansmanını bu vesile ile rica ediyoruz:     a) İspanyol ihracatçısı ve Türk ithalatçısının adı, adresi ve Maliye Kimlik Numarası (NIF).

            b) Ödemeyi Yapan Bankanın adı ve adresi,

            c) Ticari Sözleşme veya Faturanın referans numarası ve imza tarihi,

            d) Ticari Sözleşmenin konusu

            e) Ticari Sözleşmenin tutarı (yazı ve rakamla)

            Bu ticari işlemle ilgili çekilebilecek Kredi tutarı __________'a (yazı ve rakamla) kadardır ve İspanyol resmi finansmanının %__________'na eşdeğerdir.

            Ek tam olarak imzalanmış "Ticari Sözleşme"nin bir kopyasıdır.

                                                           Sn. _______________
                                                           HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
 

İspanya Krallığı Instituto de Credito Oficial ve Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı Arasında İmzalanan Kredi Anlaşması Çerçevesinde Küçük ve Orta Ölçekli Türk İşletmeleri Adına İspanyol Malları ve Hizmetlerinin Finansmanı

            Küçük ve orta ölçekli Türk işletmelerine İspanyol menşeli mal ve hizmet alımlarını finanse etmek için 30,000,000 ABD $ (OTUZMİLYON ABD DOLARI) tutarında bir kredi limiti tahsis edilmiştir.

            Bu belgenin amacı aşağıda belirtilmiştir:

            - Bu krediyle finanse edilebilecek seçilebilirlik kriterlerine uygun muameleleri tanımlamak.

            - Bu kredinin nihai transfer geri ödeme şartlarını tespit etmek.

            - Tahsis prosedürünü tesis etmek.

            - Kredinin çekilebilme şartlarını tespit etmek.

            I. Seçilebilirlik Kriterlerine Uygun Firmalar:
            Seçilebilirlik kriterlerine uygun şirketler, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ve Sanayilerdir (KOBİ).

            II. Seçilebilirlik Kriterine Uygun İşlemler:
            Bu kredi aşağıdakileri finanse etmek için uygulanacaktır.

            A) İhraç edilen İspanyol mallarının ve bu mallara ilişkin İspanyol hizmetlerinin Türk KOBİ'leri tarafından %100'ünün sağlanması;

            B) İspanyol menşeli mal ve hizmet tutarının, sırasıyla %10 ve/veya %15'ine tekabül eden bir oranda Üçüncü bir ülkeden yabancı mal alımları ve/veya sözleşmelerde öngörülen yurtiçi giderler,

            Seçilebilirlik kriterine sahip sözleşmeler AB doları üzerinden belirtilecektir.

            Bu kredi ile finanse edilecek her spesifik sözleşme tutarı 2,000,000 Özel Çekim Hakkını geçmeyecektir.

            III. Transfer Şartları - Geri Ödeme
            Mali krediler aşağıdaki şartlarla transfer edilecektir:

            A. Türkiye'deki Aracı bankalara:

            - Faiz oranı:(1)

            Geri Ödeme: Birbirini takip eden 15 eşit altı-aylık taksitlerle geri ödenecektir. İlk taksit için ödeme tarihi, ICO ile Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı arasında imzalanan Kredi Anlaşma'sının yürürlüğe girdiği tarihten 60 ay sonra ödenecektir.

            B. KOBİ'lere:

            - Faiz oranı:(1)

            Geri Ödeme: Birbirini takip eden 15 eşit altı-aylık taksitlerle geri ödenecektir. İlk taksit için ödeme tarihi, ICO ile Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı arasında imzalanan Kredi Anlaşma'sının yürürlüğe girdiği tarihten 60 ay sonra ödenecektir.

            IV. İŞLEMLER İÇİN YAPILACAK TAHSİSATLARDA İZLENECEK PROSEDÜR:
            A. Bu kredi yönetimi için yetkili olan aracı bankaların her biri aşağıdakileri yapacaktır:

            . Finansman talebiyle ilgili dosyayı yürütecek ve oluşturacaktır,

            . Finansmanla ilgili talebi Hazine Müsteşarlığına iletecektir. Bu talebin beraberinde şunlar olacaktır:

            - İspanyol ihracatçı ile Türk ithalatçı arasındaki ticari sözleşme veya proforma fatura.

            - Ek 1'de gösterildiği gibi İspanyol ihracatçı tarafından imzalanmış sertifika.

            - Ticari sözleşme yerine proforma fatura verilmesi durumunda, Türk ithalatçı aşağıdaki şekilde bir mektup yazacaktır.     ".......... şirketi adına, Mr/Mrs. .......... tarihinde düzenlenen fatura no: .......... ile ilgili olarak, bu mektupla siparişi teyid eder ve siparişe ait tam miktarı, fiyatı, satış şartlarını ve bu faturada öngörülen ödeme şeklini kabul eder.
                                       .......... yılının .......... günü (gün/ay/yıl)
                                                  Mr/Mrs .............................
                                                  tarafından imzalanmıştır."

            Ticari Sözleşme veya proforma faturada aşağıdaki bilgiler belirtilecektir:

            - Sözleşmenin veya faturanın referans numarası ve imza tarihi.

            - İspanyol ihracatçısının adı, tam adresi, NIF (Maliye kimlik numarası) ve telefon numarası.

            - Türk ithalatçısının adı, tam adresi ve telefon numarası.

            - İhracat sözleşmesinin konusu, ürünlerin tam tanımı, birimleri ve fiyatıyla birlikte.

            - Sözleşmenin toplam fiyatı veya fatura değeri.

            - Sözleşme veya fatura şartlarının idame ettirileceği geçerlilik süresi.

            - Ödeme şartları.

            B. Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı, kredi yönetiminde yetkili olan aracı bankaların finanse edilmek üzere onaylanması için kendisine teslim ettiği talepleri inceleyecektir.

            Onaylanması halinde Hazine Müsteşarlığı, Ankara'da bulunan İspanyol Büyükelçiliği Ekonomik ve Ticari İşler Dairesine aşağıdaki belgeleri gönderecektir:

            - Ek 2'de verilen modele göre bu muamele ile ilgili tahsisin krediden yapılabilmesi için resmi talep.

            - Türk ithalatçısı tarafından kabul edilen ticari sözleşme veya proforma fatura.

            - Ek 1'de verilen modele uygun olarak İspanyol ihracatçısının sertifikası.

            - Türk ithalatçısının proforma fatura şartlarını kabul ettiğini belirten mektubu.

            C. Ankara'da bulunan İspanyol Büyükelçiliği Ekonomik ve Ticari İşler Dairesi, Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı ile taleple ilgili finansmanın onaylanması veya reddedilmesi konusunda yazışma yapacaktır.

            D. Hazine Müsteşarlığı onayla ilgili yazışmayı alır almaz, Hazine Müsteşarlığıyla Ankara'da bulunan İspanyol Büyükelçiliği Ekonomik ve Ticari Danışmanı arasında karşılıklı gönderilen mektupların birer kopyesini, İspanya Krallığı, Instituto de Credito Oficial'a (ICO) gönderecektir.

            E. ICO, yukarda belirtilen mektupları alır almaz, Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığına söz konusu olan ticari sözleşmenin finansmanına ilişkin onayla ilgili olarak haber verecektir.

            F. Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı muamele için yapılacak tahsisatla ilgili nihai anlaşmayı Türk aracı bankalarına da mektupla bildirecektir.

            V. FONLARIN ÇEKİLMESİNE İLİŞKİN ŞARTLAR:
            Krediden kullanılacak tahsisin yapılacağı her muameleyle ilgili olarak, Kredi, Hazine Müsteşarlığının düzenleyip ICO'ya sevkettiği ve bir kopyesi de her bir ayrı işlem için Hazine'nin tayin ettiği ödeme yapan Banka'ya gönderilen gayrikabili rücu tek bir Ödeme Yetki Belgesiyle kullanılacaktır.

            Ödemeyi yapan Banka, İspanya'da bulunan ve şubeleri İspanya'da halka açık herhangi bir banka olacaktır.

            İspanyol ihracatçılar adına "ICO" tarafından yapılacak ödemeler sadece "Ödemeyi Yapan Banka" kanalıyla yürütülecek ve ICO ile Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı arasında yapılan Kredi Anlaşmasına ilişik Ek: IV'te verilen Tasdik Belgesi uyarınca "Ödemeyi Yapan Banka" tarafından ciddi ve bağlayıcı bir beyan yapıldıktan sonra gerçekleştirilecektir.

Madrid, 30 Kasım 1999

    Aydın Karaöz                         Alicia Montalvo
    Genel Müdür                          Genel Müdür
    Hazine Müsteşarlığı              Ticaret, Turizm ve KOBİ'lerle ilgili
                                                   Ticari Politika ve Yabancı Yatırımlar Devlet
                                                   Müsteşarlığı

EK: 1
 

İSPANYOL İHRACATÇI TARAFINDAN DOLDURULACAK BAŞVURU FORMU

            .................... şirketini temsilen Mr. .................... aşağıda verilen bilginin ticari muamele ile ilgili koşulları tam ve doğru olarak yansıttığını bu vesile ile tasdik eder.

            - Ticari Sözleşme veya fatura referans numarası ve imza tarihi
            ..............................................................
            - İspanyol ihracatçının Adı: ................
              Adresi: ...................................
              Maliye Kimlik Numarası (NIF): .............
              Telefon No: ...............................
            - İhraç edilecek malları üreten şirket/şirketlerin
              Adı ve Adresi: .........................................................
            ..........................................................................
            - Türk ithalatçısının Adı: ...............................................
              Adresi ve telefonu: ....................................................
            ..........................................................................
            - İhracat Sözleşmesinin Konusu: ..........................................
            - Ticari Sözleşme veya Faturanın Toplam Tutarı:
            . İhraç edilecek İspanyol menşeli mal ve hizmetler ................ ABD $
            . Üçüncü ülkelerden sağlanacak mal ve hizmetler ................... ABD $
            . Yurtiçi giderler ................................................ ABD $

            Muamele içinde görülen, Üçüncü ülkelerden sağlanacak mal ve hizmet tutarı ve yurtiçi giderler muhtevası İspanyol menşeli mal ve hizmet toplamının sırasıyla %10 ve %15'ini aşmayacaktır.

            ..............., ............... tarihinde imzalanmıştır.

EK: 2
 

MUAMELELERLE İLGİLİ TAHSİS TALEBİ

            - Tarih
            - Konu

            - Muameleye ilişkin tahsis talebi
            - 30,000,000 ABD $'lık Kalkınma Yardım Fonu Kredisi/Türkiye
            - ICO ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki Kredi Anlaşması

            İspanya Krallığı, Instituto de Credito Oficial (ICO) ile Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı tarafından __________ günü imzalanan Kredi Anlaşma'sının Madde Dördü uyarınca aşağıda tanımlanan ticari sözleşmenin (ekli) finansmanını bu vesile ile rica ediyoruz:

            a) İspanyol ihracatçısı ve Türk ithalatçısının adı, adresi ve Maliye Kimlik Numarası (NIF).

            b) Ödemeyi Yapan Bankanın adı ve adresi,

            c) Ticari Sözleşme veya Faturanın referans numarası ve imza tarihi,

            d) Ticari Sözleşmenin konusu

            e) Ticari Sözleşmenin tutarı (yazı ve rakamla)

            Bu ticari işlemle ilgili çekilebilecek Kredi tutarı __________'a (yazı ve rakamla) kadardır ve İspanyol resmi finansmanının %__________'na eşdeğerdir.

                                                           Bay _______________
                                                           HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

EK: 3
 

KÜÇÜK TUTARLI MUAMELELERLE İLGİLİ TAHSİSLER İÇİN YETKİ MEKTUBU

            Tarih:
            Konu :

            - Muameleye ilişkin tahsis talebi
            - 30,000,000 ABD $'lık Kalkınma Yardım Fonu Kredisi/Türkiye
            - ICO ve Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı arasındaki kredi Anlaşması.

            Yukarıda belirtilen krediden muamelelerle ilgili çekilecek tahsis talebine ilişkin olarak .......... tarihli mektubunuza cevaben, Ekonomi ve Maliye Bakanlığı Ticari Politika ve Yabancı Yatırımlar Genel Müdürlüğünün aşağıda belirtilen işlemle ilgili tahsis için yetki verdiğini sizlere bildiriyorum.

            - İspanyol ihracatçı:
            - İthalatçı:
            - Ticari Sözleşme veya proforma fatura referans no:
            - İhracat Sözleşmesinin konusu:
            - Ticari Sözleşmenin Tutarı
            - Kalkınma Yardım Fonu Kredi Tutarı .......... ABD $
                                                                           .......... ABD $

            A. Yine aynı şekilde, bu muameleye ilişkin tahsisatla ilgili yetkinin, Kredi Anlaşmasında belirtilen yabancı malzeme ve yurtiçi giderlerin, İspanyol menşeli mal ve hizmet ihracatının sırasıyla %10 ve %15'ine kadar olan azami oranlarla uygunluk sağlaması şartına bağlı olduğunu da bildiriyoruz.

                                                Ekonomik ve Ticari Danışmanı
                                                İspanyol Büyükelçiliği, Ankara

            (1) Aracı bankalara ve nihai kullanıcılara uygulanacak faiz oranı, karşılıklı yazışarak her iki tarafça mutabakata varılarak tespit edilecektir.

ANDLAŞMANIN İNGİLİZE METNİ 05/03/2000 TARİHLİ VE 23984 SAYILI RESMİ GAZETEDEDİR.