milletlerarası sözleşme  
Resmi Gazete: 01.03.2000 Çarşamba Sayı : 23980 (Asıl)Düstur Tertip:5 Cilt:  Sahife:
 
Milletlerarası Sözleşme

Karar Sayısı: 2000/111
Karar Tarihi : 24/01/2000
 
            4/11/1999 tarihli ve 4474 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avrupa Teşkilatı (EUTELSAT) Sözleşmesinde yapılan ekli değişikliklerin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 3/1/2000 tarihli ve UKGY-III-5461 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/1/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Süleyman DEMİREL   CUMHURBAŞKANI
Bülent ECEVİT   Başbakan
 
D. BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.C.ERSÜMER  R. ÖNAL
Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
 
Prof.Dr.T.TOSKAY  M.KEÇECİLER Prof. Dr. Ş.S. GÜREL S. SOMUNCUOĞLU
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Adalet Bakanı
 
Y. YALOVA M.YILMAZ Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU R.K. YÜCELEN
Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı Devlet Bakanı
 
H. GEMİCİ Prof Dr. Ş. ÜŞENMEZ E.S. GAYDALI F. ÜNLÜ
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Devlet Bakanı
 
Prof.Dr.A.ÇAY  M.A.İRTEMÇELİK Prof.Dr.H.S.TÜRK S.ÇAKMAKOĞLU
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı  Milli Savunma Bakanı
 
S.TANTAN İ. CEM  S. ORAL M. BOSTANCIOĞLU
İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı  Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı
 
K.AYDIN Doç.Dr. O. DURMUŞ Prof. Dr. E. ÖKSÜZ Prof.Dr.H.Y.GÖKALP 
Bayındırlık ve İskan Bakanı  Sağlık Bakanı  Ulaştırma Bakanı  Tarım ve Köyişleri Bakanı
 
Y.OKUYAN  A.K.TANRIKULU M.İ.TALAY 
Çalışma ve Sos. Güv.Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı  Kültür Bakanı 
 
E.MUMCU Prof.Dr.N.ÇAĞAN F.AYTEKİN 
Turizm Bakanı Orman Bakanı Çevre Bakanı 
   
EUTELSAT
Sözleşmesinde Yapılan DeğişikliklerinTürkçe Metinleri

            (Değişiklik Yapılan Kısımlar Koyu Harflerle Yazılmıştır)

            MADDE II (EUTELSAT'ın Kuruluşu)

            b) Her bir Taraf, İşletme Anlaşması'nı kendisi imzalamadığı takdirde; İşletme Anlaşması'nı imzalaması için, ülkesinde yürürlükte bulunan mahalli mevzuata tabi olarak, bir veya daha fazla sayıda kuruluşu tayin eder. Her bir Taraf, kendisi tarafından tayin edilen kuruluşa, telekomünikasyon servislerinin işletilmesi izninin verilmesini, kuruluşun EUTELSAT uzay kesimini kullanmaya niyetli olduğunu ve EUTELSAT faaliyetlerini destekleyeceğini beyan etmesini temin eder.

            MADDE X (İmzacılar Kurulu-Teşkili)

            a) İmzacılar Kurulu, her biri yatırım hisseleri toplamının en az yüzde 0.1'ne sahip ve en az bir İmzacı'yı temsil eden Kurul Üyelerinden oluşur.

            b) İmzacılar Kurulu toplantılarında Kurul Üyesi olsun veya olmasın herhangi bir İmzacı Kurul Üyesi olan başka bir İmzacı tarafından temsil edilebilir. Ancak, hiçbir Kurul Üyesi dörtten fazla İmzacı'yı temsil edemez.

            MADDE XI (İmzacılar Kurulu-Usuller)

            f) İmzacılar Kurulu toplantılarında yeter sayı; oy kullanma hakkına sahip tüm Kurul Üyelerinin ağırlıklı oy toplamının en az üçte ikisini sağlamak kaydıyla, oy kullanma hakkına sahip (Madde-X'un (a) paragrafında tanımlanan) Kurul Üyelerinden veya temsil ettikleri ağırlıklı oy miktarı dikkate alınmaksızın, oy kullanma hakkı olan toplam Kurul Üyesi sayısının üç eksiğini temsil eden Kurul Üyelerinden oluşur.

            g) İmzacılar Kurulu oy birliği ile karar almaya gayret gösterir. Aksi takdirde, kararlar, aşağıdaki şekilde alınır:

            i) İşbu paragrafın (ii) ve (iii) bendlerindeki özel şartlara bağlı kalarak, esasa ilişkin konularda kararlar, aşağıdaki şekilde alınır:

            - Oy kullanmada dikkate alınacak tüm İmzacıların ağırlıklı oy toplamının en az üçte ikisini sağlayan ve en az dört İmzacıyı temsil eden Kurul Üyeleri'nin olumlu oyu ile, veya

            - ağırlıklı oy miktarı dikkate alınmaksızın, en azından, mevcut veya temsil edilen toplam İmzacı sayısının üç eksiğinin olumlu oyu ile;

            MADDE XVI (Diğer Uzay Kesimleri)

            Bu madde iptal edilmiştir.

            MADDE XVIII (Üyelikten Çekilme ve Hakların Askıya Alınması)

            a)iii) Bir İmzacı'nın çekilme kararı, o İmzacı'yı tayin etmiş olan Taraf'ca yazılı olarak Genel Müdür'e bildirilir. Bu bildirim İmzacı'nın çekilme kararının ilgili Taraf'ca kabulü anlamına gelir. Bir İmzacı EUTELSAT'tan çekildiğinde, o İmzacı'yı tayin etmiş olan Taraf; kendisi tarafından tayin edilmiş başka İmzacı kalmamış ise; çekilme tarihinde, ya EUTELSAT'tan çekilecek ya da yeni bir İmzacı tayin etmez ise veya edinceye kadar, kendisi İmzacı sıfatına haiz olur.

            b)ii) B) İmzacılar Kurulu; İmzacı veya İmzacıyı tayin etmiş olan Taraf'ca sunulan izahatı inceledikten sonra, İmzacının EUTELSAT'tan çekilmiş sayılmasına ve bunun geçerli olduğu tarihten itibaren de İşletme Anlaşması'nın ilgili İmzacı için yürürlükten kalkacağına karar verebilir. Bir İmzacı EUTELSAT'tan çekilmiş sayıldığında, o İmzacı'yı tayin etmiş olan Taraf; kendisi tarafından tayin edilmiş başka İmzacı kalmamış ise; çekilme tarihinde ya EUTELSAT'tan çekilecek ya da yeni bir İmzacı tayin etmez ise veya edinceye kadar, kendisi İmzacı sıfatına haiz olacaktır.

            iii) B) Ödemesi gerekli meblağların, hakların askıya alınmasından sonra üç ay içerisinde de ödenmemesi halinde, İmzacılar Kurulu; İmzacı veya İmzacıyı tayin etmiş olan Taraf'ca sunulan izahatı inceledikten sonra, o İmzacının EUTELSAT'tan çekilmiş sayılmasına ve bunun geçerli olduğu tarihten itibaren de İşletme Anlaşması'nın ilgili İmzacı için yürürlükten kalkacağına karar verebilir. Bir İmzacı EUTELSAT'tan çekilmiş sayıldığında, o İmzacı'yı tayin etmiş olan Taraf; kendisi tarafından tayin edilmiş başka İmzacı kalmamış ise; çekilme tarihinde ya EUTELSAT'tan çekilecek ya da yeni bir İmzacı tayin etmez ise veya edinceye kadar, kendisi İmzacı sıfatına haiz olacaktır.

            c) Herhangi bir sebeble, bir Taraf tayin edilmiş bir İmzacı'nın yerini almak veya o İmzacı'nın yerini alacak yeni İmzacı tayin etmek ister ise; bunu yazılı olarak Müstevdi'ye bildirir. Sözleşme ve İşletme Anlaşması; yeni İmzacının İşletme Anlaşması'nı imzaladığı ve önceki İmzacı'dan kalan tüm sorumlulukları yüklendiği tarihten itibaren, yeni İmzacı için yürürlüğe girer ve önceki İmzacı için yürürlükten kalkar.

            MADDE XIX (Değişiklikler)

            c) Bu bend iptal edilmiştir.

ANDLAŞMANIN İNGİLİZCE METNİ 01/03/2000 TARİHLİ VE 23980 SAYILI RESMİ GAZETEDEDİR.