milletlerarası sözleşme  
Resmi Gazete: 02.03.2000 Perşembe Sayı : 23981 (Asıl)Düstur Tertip:5 Cilt:  Sahife:
 

Milletlerarası Sözleşme

Karar Sayısı: 2000/116
Karar Tarihi : 26/01/2000

            4/11/1999 tarihli ve 4476 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan "Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilatı İşletme Anlaşması"nda yapılan ekli değişikliklerin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 3/1/2000 tarihli ve UKGY-III-03 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 26/1/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Süleyman DEMİREL   CUMHURBAŞKANI
Bülent ECEVİT   Başbakan
 
D. BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.C.ERSÜMER  R. ÖNAL
Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
 
Prof.Dr.T.TOSKAY  M.KEÇECİLER F. ÜNLÜ S. SOMUNCUOĞLU
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Adalet Bakanı
 
E.S.GAYDALI M.YILMAZ Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU R.K. YÜCELEN
Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı  Devlet Bakanı Devlet Bakanı
 
H. GEMİCİ Prof Dr. Ş. ÜŞENMEZ E.S. GAYDALI F. ÜNLÜ
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Devlet Bakanı
 
Prof.Dr.A.ÇAY  M.A.İRTEMÇELİK Prof.Dr.H.S.TÜRK S.ÇAKMAKOĞLU
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı  Milli Savunma Bakanı
 
S.TANTAN İ. CEM  S. ORAL M. BOSTANCIOĞLU
İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı  Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı
 
K.AYDIN Doç.Dr. O. DURMUŞ Prof. Dr. E. ÖKSÜZ Prof.Dr.H.Y.GÖKALP 
Bayındırlık ve İskan Bakanı  Sağlık Bakanı  Ulaştırma Bakanı  Tarım ve Köyişleri Bakanı
 
Y.OKUYAN  A.K.TANRIKULU M.İ.TALAY 
Çalışma ve Sos. Güv.Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı  Kültür Bakanı 
 
E.MUMCU Prof.Dr.N.ÇAĞAN F.AYTEKİN 
Turizm Bakanı Orman Bakanı Çevre Bakanı 

Birden Fazla İmzacı Uygulamasına İlişkin Olarak INTELSAT İşletme Anlaşması'nda Yapılan Değişikliklerin Onaylanmış Metni            (Yapılan değişiklikler ve ilaveler koyu harflerle gösterilmiştir)

            1. Madde 6 (Yatırım Hisseleri)

            (h) İşbu maddenin diğer hükümlerinden bağımsız olarak, hiçbir İmzacı, yatırım hisseleri toplamının yüzde 0.05'inden daha az veya işbu maddenin (b) bendine göre tesbit edilen, bütün İmzacıların toplam INTELSAT uzay kesimi kullanımından kendine düşen oranın yüzde 150'sinden daha fazla bir yatırım hissesine sahip olamaz. Yöneticiler Kurulu, bu paragrafta belirtilen asgari miktarın değiştirilmesi için İmzacılar Toplantısı'na tavsiyede bulunabilir. Her yeni asgari miktar, İmzacılar Toplantısı'nın onayını müteakip (c)(ii) paragrafına göre yapılacak müteakip yatırım hissesi düzenlemesinde geçerli olacaktır.

            (i) Yöneticiler Kurulu; İmzacılar veya Taraflarca tayin edilmiş kuruluşların, Yöneticiler Kurulu'nca belirlenen şartlarla INTELSAT yatırım hisselerine sahip olmalarına karar verebilir.

            2. Madde 14 (Yer İstasyonlarının Onaylanması)

            (a) INTELSAT uzay kesimini kullanmak üzere bütün yeristasyonlarının onaylanma talepleri, yeristasyonlarının toprakları üzerine kurulmuş olduğu veya kurulacağı Tarafın tayin ettiği bir İmzacı, sözkonusu İmzacı veya Tarafın tayin ettiği bir telekomünikasyon teşekkülü veya yeristasyonları herhangi bir Tarafın yetkisindeki topraklar üzerinde kurulu değil ise, yetkili bir telekomünikasyon teşekkülü tarafından INTELSAT'a yapılır.

            3. Madde 15 (Uzay Kesimi Kullanma Hisselerinin Tahsisi)

            (a) INTELSAT uzay kesimi kapasitesinin tahsisi ile ilgili bütün talepler, bir İmzacı, İmzacı veya Taraf tarafından tayin edilen bir telekomünikasyon teşekkülü veya bir Tarafın nüfuzu altında olmayan topraklar olması halinde, yetkili bir telekomünikasyon teşekkülü tarafından INTELSAT'a yapılır.

            (b) Anlaşmanın X uncu maddesindeki hükümlere istinaden Yöneticiler Kurulu tarafından tesis edilen usul ve şartlar uyarınca INTELSAT uzay kesimi kapasitesi, talebi yapan İmzacıya, İmzacı veya Taraf tarafından tayin edilen bir telekomünikasyon teşekkülüne veya, bir Tarafın hükümranlığı altında olmayan topraklar olması halinde, yetkili bir telekomünikasyon teşekkülüne tahsis edilir.

            4- Madde 22 (Değişiklik)

            (d) İmzacılar Toplantısı tarafından tasvip edilen herhangi bir değişiklik, işbu maddenin (e) fıkrası hükümleri uyarınca değişikliğin aşağıdaki şartları sağlayan İmzacılarca tasvibinin Müstevdiye bildirilmesini müteakip yürürlüğe girer:

            (i)  İmzacılar Toplantısının değişikliği onayladığı tarihte İmzacı olan İmzacıların sayıca üçte ikisini teşkil edip te, yatırım hisseleri toplamının üçte ikisini elinde tutan İmzacılar; veya

            (ii) İmzacıların toplam hisseleri göz önüne alınmaksızın, İmzacılar Toplantısının değişikliği onayladığı tarihte İmzacı olan İmzacıların toplam sayısının yüzde seksenbeşi veya daha çoğunluğunu teşkil eden İmzacılar.

            Herhangi bir değişikliğin İmzacı tarafından tasvip edildiği Müstevdiye, ilgili Tarafca bildirilir. Bu bildirim değişikliğin Taraflarca da kabülü anlamına gelir. Bir değişikliğin onaylanması esnasında, bir Tarafca tayin edilmiş İmzacıların hepsi, müşterek olarak tek bir İmzacı gibi telakki edilecektir.

ANDLAŞMANIN İNGİLİZCE METNİ 02/03/2000 TARİHLİ VE 23981 SAYILI RESMİ GAZETEDEDİR.