milletlerarası sözleşme  
Resmi Gazete: 03.03.2000 Cuma Sayı : 23982 (Asıl)Düstur Tertip:5 Cilt:  Sahife:

Milletlerarası Sözleşme

Karar Sayısı: 2000/117
Karar Tarihi : 26/01/2000

            4/11/1999 tarihli ve 4475 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan "Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilatı Anlaşması" ve "Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilatı İşletme Anlaşması"nda yapılan ekli değişiklerin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 3/1/2000 tarihli ve UKGY-III-03 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 26/1/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Süleyman DEMİREL   CUMHURBAŞKANI
Bülent ECEVİT   Başbakan
 
D. BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.C.ERSÜMER  R. ÖNAL
Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
 
Prof.Dr.T.TOSKAY  M.KEÇECİLER F. ÜNLÜ S. SOMUNCUOĞLU
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Adalet Bakanı
 
E.S.GAYDALI M.YILMAZ Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU R.K. YÜCELEN
Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı  Devlet Bakanı Devlet Bakanı
 
H. GEMİCİ Prof Dr. Ş. ÜŞENMEZ E.S. GAYDALI F. ÜNLÜ
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Devlet Bakanı
 
Prof.Dr.A.ÇAY  M.A.İRTEMÇELİK Prof.Dr.H.S.TÜRK S.ÇAKMAKOĞLU
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı  Milli Savunma Bakanı
 
S.TANTAN İ. CEM  S. ORAL M. BOSTANCIOĞLU
İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı  Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı
 
K.AYDIN Doç.Dr. O. DURMUŞ Prof. Dr. E. ÖKSÜZ Prof.Dr.H.Y.GÖKALP 
Bayındırlık ve İskan Bakanı  Sağlık Bakanı  Ulaştırma Bakanı  Tarım ve Köyişleri Bakanı
 
Y.OKUYAN  A.K.TANRIKULU M.İ.TALAY 
Çalışma ve Sos. Güv.Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı  Kültür Bakanı 
 
E.MUMCU Prof.Dr.N.ÇAĞAN F.AYTEKİN 
Turizm Bakanı Orman Bakanı Çevre Bakanı 
 
Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilatı "INTELSAT" Anlaşmasında Birden Fazla İmzacı Uygulanmasına İlişkin Değişiklik

            Aşağıdaki bentler veya paragraflar, aşağıda gösterildiği şekilde Anlaşma'nın ilgili maddelerine yerleştirilmeli veya ilave edilmelidir. 

            MADDE I (Tanımlar)
            (g) 'İmzacı' deyimi, İşletme Anlaşmasını imzalayan, Anlaşmanın kendisi için yürürlüğe girdiği veya geçici olarak tatbik edildiği Taraf veya bu Tarafca tayin edilen bir telekomünikasyon teşekkülünü ifade eder.

            MADDE II (INTELSAT'ın Kuruluşu)
            (b) Her Taraf Devlet Anlaşmanın hükümlerine uygun olarak Anlaşma ile aynı zamanda imzaya sunulan İşletme Anlaşması'nı imzalar veya İşletme Anlaşması'nı imzalamak üzere en az bir kamu veya özel telekomünikasyon teşekkülünü görevlendirir. İmzacı herhangi bir telekomünikasyon teşekkülü ile, teşekküle bu yetkiyi veren Taraf arasındaki ilişkiler, ilgili mahalli mevzuata göre düzenlenecektir.

            MADDE VIII (İmzacılar Toplantısı)
            (e) İmzacılar toplantısının bütün oturumlarında yeter sayı, İmzacıların çoğunluğunun mevcudiyeti ile sağlanır. İmzacıların herbirinin birer oy hakkı vardır. Esasa ilişkin konulardaki kararlar, temsilcileri mevcut olup oy veren İmzacıların en az üçte ikisinin müspet oylaması ile verilir. Usulle ilgili konulardaki kararlar, temsilcileri mevcut olup oy veren İmzacıların basit çoğunluğu ile verilir. Bir konunun esasa ilişkin konu mu, yoksa usul konusu mu olduğu yönünden bütün ihtilaflar temsilcileri mevcut olup oy veren İmzacıların basit çoğunluğu ile çözümlenir. Çoğunluğun tesbitinde ve oylamalarda, tek bir Taraf'ca tayin edilmiş İmzacıların tümü, müştereken tek bir İmzacı olarak mütalaa edilecektir.

            MADDE IX (Yöneticiler Kurulu: Teşekkül Tarzı ve Oylama)
            (a) iv. Yukarıdaki hükümlere bakmaksızın, tek bir Taraf'ca tayin edilmiş bir veya daha fazla İmzacı'yı temsil etmek üzere birden fazla Yönetici olamaz.

            MADDE XVI (Çekilme)
            (d) Bu sıfatı ile hareket eden herhangi bir Tarafın çekilmesi, durumuna göre, Tarafca tayin olunan tüm İmzacıların veya İmzacı sıfatındaki Tarafın aynı anda çekilmesini husule getirir ve işbu Anlaşma ve İşletme Anlaşması her bir İmzacı için, onu tayin eden Taraf için Anlaşmanın geçerliliğinin son bulduğu tarihten itibaren geçerli değildir.

            (e) Herhangi bir İmzacının Intelsat'tan herhangi bir suretle çekilmesi halinde, onu tayin eden Taraf İmzacılık sıfatını deruhte eder veya tayininin çekilme tarihinden itibaren geçerli olabileceği başka bir İmzacı'yı tayin eder, veya, bu Taraf'ca tayin edilen hiçbir İmzacı kalmamış ise, INTELSAT'tan kendisi de çekilir.

            (f) Sebebi ne olursa olsun, herhangi bir Taraf tayin ettiği bir veya daha fazla İmzacının yerini almak veya daha önce tayin ettiği bir İmzacı'yı başka bir İmzacı ile değiştirmek istiyorsa, kararını yazılı olarak Müstevdiye bildirmelidir; eski İmzacı'ya ait olup yerine getirilmeyen bütün vecibeleri değiştirilen İmzacı'nın yerine getirmesi ve İşletme Anlaşması'nı imzalaması üzerine işbu Anlaşma ve İşletme Anlaşması değiştirilen İmzacı için yürürlüğe girer ve bu tarihten itibaren eski İmzacı için geçerli değildir.

            (g) Duruma göre Müstevdi veya yürütücü organa işbu maddenin a(i) bendi hükümleri gereğince çekilme kararının bildirilmesini müteakip, bu hususu bildiren Taraf ve tayin ettiği İmzacıların INTELSAT'ın bütün organlarındaki temsil edilme ve oy verme hakkı düşer; Yöneticiler Kurulu'nun İşletme Anlaşması'nın 21 inci maddesinin (d) fıkrasındaki hükümler uyarınca aksine karar vermesi hali hariç, hem çekilme talebinin alınmasından önce yapılmasına yetki verilen mukaveleli taahhütleri, hem de söz konusu talebin alınmasından önce vuku bulan herhangi bir işi yapma veya yapmamadan mütevellit sorumlulukları karşılamak için gerekli sermayeye katkı hissesinin ödenmesi durumunun saklı kalması kaydıyla, çekilme talebinin alınmasını müteakip söz konusu Taraf ve tayin ettiği İmzacılar veya bu kararın namına bildirildiği bir İmzacıya hiçbir sorumluluk veya vecibe yüklenemez.

            (k) İşbu maddenin b(i) bendi gereğince Taraflar Kurulu, herhangi bir Tarafın INTELSAT'tan çekilmiş sayılmasına karar verir ise, Yöneticiler Kurulu'nun İşletme Anlaşması'nın 21 inci maddesinin (d) fıkrası hükümleri uyarınca aksine karar vermesi hali hariç, hem çekilme talebinin alınmasından önce yapılmasına yetki verilen mukaveleli taahhütler, hem de sözkonusu talebin alınmasından önce vuku bulan herhangi bir işi yapma veya yapmamadan mütevellit sorumlulukları karşılamak için gerekli sermayeye katkı hissesini İmzacı sıfatıyla veya tayin ettiği İmzacılar namına Tarafın ödemesi durumunun saklı kalması, kaydıyla duruma göre, İmzacı sıfatıyle Taraf veya tayin ettiği her bir İmzacı'nın, bu karardan sonra hiçbir vecibe ve sorumluluğu kalmaz.

            (n) Hiçbir Taraf veya tayin edilen İmzacı, söz konusu Taraf'ın Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğine karşı statüsünün değişmesi sebebiyle INTELSAT'tan çekilme mecburiyetinde değildir.

Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilatı "INTELSAT" İşletme Anlaşması'nda Yapılan Değişiklik

            MADDE 6 (d) (i), değiştirilmiş hali
            (d) (i) Herhangi bir İmzacı kendisine daha az bir yatırım hissesinin tahsisini isteyebilir. Bu tür talepler INTELSAT'a yapılır ve istenen düşük yatırım hissesi belirtilir. INTELSAT, bu taleplerden bütün İmzacıları derhal haberdar eder ve yatırım hisselerinin arttırılmasını kabul eden İmzacılar nisbetinde talepler karşılanır.

            MADDE 6 (h), değiştirilmiş hali
            (h) İşbu maddenin diğer hükümlerinden bağımsız olarak, hiçbir İmzacı, yatırım hisseleri toplamının yüzde 0.05 inden daha az veya işbu maddenin (b) bendine göre tesbit edilen, bütün İmzacıların toplam INTELSAT uzay kesimi kullanımından kendine düşen oranın yüzde 150'sinden daha fazla bir yatırım hissesine sahip
olamaz.

            MADDE 22 (f) - İPTAL EDİLMİŞTİR

ANDLAŞMANIN İNGİLİZCE METNİ 03/03/2000 TARİHLİ VE 23982 SAYILI RESMİ GAZETEDEDİR.