milletlerarası sözleşme  
Resmi Gazete: 01.03.2000 Çarşamba Sayı : 23980 (Asıl)Düstur Tertip:5 Cilt:  Sahife:
 
Milletlerarası Sözleşme

Karar Sayısı: 2000/120
Karar Tarihi : 26/01/2000
 
            4/11/1999 tarihli ve 4472 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan "Uydular Aracılığı ile Telekomünikasyon Uluslararası Örgütü (INTELSAT)"ne ilişkin Anlaşma'da yapılan ekli değişikliğin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 3/1/2000 tarihli ve UKGY- III-03 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 26/1/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Süleyman DEMİREL   CUMHURBAŞKANI
Bülent ECEVİT   Başbakan
 
D. BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.C.ERSÜMER  R. ÖNAL
Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
 
Prof.Dr.T.TOSKAY  M.KEÇECİLER F. ÜNLÜ  S. SOMUNCUOĞLU
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Adalet Bakanı
 
E.S. GAYDALI M.YILMAZ Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU R.K. YÜCELEN
Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı  Devlet Bakanı Devlet Bakanı
 
H. GEMİCİ Prof Dr. Ş. ÜŞENMEZ E.S. GAYDALI F. ÜNLÜ
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Devlet Bakanı
 
Prof.Dr.A.ÇAY  M.A.İRTEMÇELİK Prof.Dr.H.S.TÜRK S.ÇAKMAKOĞLU
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı  Milli Savunma Bakanı
 
S.TANTAN İ. CEM  S. ORAL M. BOSTANCIOĞLU
İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı  Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı
 
K.AYDIN Doç.Dr. O. DURMUŞ Prof. Dr. E. ÖKSÜZ Prof.Dr.H.Y.GÖKALP 
Bayındırlık ve İskan Bakanı  Sağlık Bakanı  Ulaştırma Bakanı  Tarım ve Köyişleri Bakanı
 
Y.OKUYAN  A.K.TANRIKULU M.İ.TALAY 
Çalışma ve Sos. Güv.Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı  Kültür Bakanı 
 
E.MUMCU Prof.Dr.N.ÇAĞAN F.AYTEKİN 
Turizm Bakanı Orman Bakanı Çevre Bakanı 
  

INTELSAT 
DEĞİŞTİRİLMİŞ PARAGRAF (F) PARANTEZ İÇERİSİNDEKİ İFADEYİ İPTAL ETMEKTEDİR

            MADDE 17
             (Değişiklik)

            a) Herhangi bir Taraf, işbu Anlaşmada değişiklik teklifinde bulunabilir. Değişiklik teklifleri en kısa sürede bütün Taraf ve İmzacılara iletilecek olan yürütücü organa gönderilecektir.

            b) Oturumun açılışından en az doksan gün önce yürütücü organ tarafından dağıtılmış olması şartıyla herhangi bir değişiklik teklifi, teklifin dağıtılmasını müteakip Taraflar Kurulunun ilk mutad toplantısında veya daha önceden Anlaşmanın VII. maddesi hükümleri uyarınca çağrılacak olağanüstü oturumda incelenir. Taraflar Kurulu İmzacılar Toplantısı veya Yöneticiler Kurulu tarafından kendine gönderilen değişiklik teklifi ile ilgili bütün görüş ve tavsiyeleri inceler.

            c) Bütün değişiklik tekliflerinde Taraflar Kurulu, Anlaşmanın VII. maddesinde öngörülen yetersayı ve oylama kuralları gereğince karar verir. Taraflar Kurulu işbu maddenin (b) fıkrası uyarınca dağıtılan bütün değişiklik tekliflerini değiştirilebilir ve söz konusu fıkra uyarınca dağıtılmayıp da, bu tür dağıtılan bir değişiklik teklifi ile doğrudan ilgisi olan değişiklik teklifleri üzerinde de karar verebilir.

            d) Taraflar Kurulu tarafından tasvip edilen herhangi bir değişiklik, değişikliğin aşağıdaki şartları, sağlayan Devletlerce tasvibinin, kabulünün veya onaylanmasının Müstevi tarafından haber alınmasını müteakip işbu maddenin (e) fıkrasındaki hükümler uyarınca yürürlüğe girer:

            i) Taraflar Kurulunun değişikliği onayladığı tarihte Taraf olan Devletlerin sayıca üçte ikisini teşkil edip de, yatırım hisseleri toplamının üçte ikisini elinde tutan Taraflar veya bu toplamı elinde tutan imzacıları tayin eden Taraflardan müteşekkil Devletler:

            ii) Tarafların veya tayin ettikleri İmzacıların toplam hisseleri gözönüne alınmaksızın, Taraflar Kurulunun değişikliği onayladığı tarihte Taraf olan Devletlerin Toplam sayısının yüzde seksenbeşi veya daha çoğunu teşkil eden Devletler:

            e) Değişikliğin yürürlüğe girebilmesi için işbu maddenin (d) fıkrasında belirtilen tasvip, kabul veya onayları alır almaz Müstevdi Tarafından haberdar eder. Bu haberin verilmesinden doksan gün sonra, değişikliği kabul etmeyip, tasvip etmeyip veya onaylayıp INTELSAT'tan çıkmayan Taraflar da dahil olmak üzere değişiklik bütün Taraflar için yürürlüğe girer.

            f) İşbu maddenin yukarıdaki fıkralarındaki hükümlere bakmaksızın, hiçbir değişiklik Taraflar Kurulunca onaylandığı tarihten itibaren sekiz aydan önce (veya onsekiz aydan sonra) yürürlüğe giremez.

ANLAŞMANIN İNGİLİZCE METNİ 01/03/2000 TARİHLİ VE 23980 SAYILI RESMİ GAZETEDEDİR.