milletlerarası sözleşme  
Resmi Gazete: 09.02.2001 Cuma Sayı : 24313 (Asıl)Düstur Tertip:5 Cilt:  Sahife:

Milletlerarası Sözleşme

Karar Sayısı: 2001/1942
Karar Tarihi : 15/01/2001

            28/11/2000 tarihli ve 4606 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avrupa Teşkilatı (EUTELSAT) Sözleşmesi'nde yapılan ekli değişikliklerin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 3/1/2001 tarihli ve UKGY-III-37 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 15/1/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER CUMHURBAŞKANI
Bülent ECEVİT   Başbakan
 
D. BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R. ÖNAL
Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bakanı 
 
Prof.Dr.T.TOSKAY  M.KEÇECİLER Prof. Dr. Ş.S. GÜREL F.BAL
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Devlet Bakanı
 
Y. YALOVA M.YILMAZ Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU R.K. YÜCELEN
Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı Devlet Bakanı
 
H. GEMİCİ Prof Dr. Ş. ÜŞENMEZ E.S. GAYDALI F. ÜNLÜ
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Devlet Bakanı
 
Prof.Dr.A.ÇAY  Prof.Dr.H.S.TÜRK S.ÇAKMAKOĞLU S.TANTAN
Devlet Bakanı Adalet Bakanı  Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı
 
İ. CEM  S. ORAL M. BOSTANCIOĞLU K.AYDIN
Dışişleri Bakanı  Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanı 
 
Doç.Dr. O. DURMUŞ Prof. Dr. E. ÖKSÜZ Prof.Dr.H.Y.GÖKALP  Y.OKUYAN 
Sağlık Bakanı  Ulaştırma Bakanı  Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv.Bakanı
 
A.K.TANRIKULU M.C.ERSÜMER H.GEMİCİ
Sanayi ve Ticaret Bakanı  Enerji ve Tabii Kay. Bakanı  Kültür Bakanı V.
 
E.MUMCU Prof.Dr.N.ÇAĞAN F.AYTEKİN 
Turizm Bakanı Orman Bakanı Çevre Bakanı 
    
Değişiklik Yapılan Sözleşme
ÖNSÖZ

            Bu Sözleşme'ye Taraf olan Devletler,

            Halkları ve ekonomileri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi yolunda uydular aracılığı ile haberleşmenin önemi ve bu alandaki işbirliğini güçlendirmeye yönelik istekleri üzerinde durarak,

            "GEÇİCİ EUTELSAT" olarak adlandırılan Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avrupa Geçici Teşkilatı'nın uydular aracılığı ile haberleşme Avrupa sistemlerine ait uzay kesimlerinin işletilmesi amacıyla kurulmuş olduğunu dikkate alarak;

            27 Ocak 1967 tarihinde Londra, Moskova ve Washington'da yapılan "Ay ve Diğer Gök Cisimleri de Dahil olmak Üzere, Atmosfer Ötesi Uzayın Keşfi ve Kullanımı Alanında Devletlerin Faaliyetlerine Yön Veren İlkelere İlişkin Andlaşma"nın ilgili hükümlerini dikkate alarak;

            Avrupa Birliği ve diğer uluslararası anlaşmalara taraf olan Devletlerin, bu anlaşmalardan doğan hak ve sorumluluklarını etkilemeksizin, iştirakçi tüm Devletlere, telekomünikasyon hizmetlerinin sağlanması amacıyla, Avrupa'nın tamamını kapsamına alan telekomünikasyon şebekesinin bir parçası olarak EUTELSAT uydu telekomünikasyon sistemlerinin tesisini ve işletilmesini sürdürmek isteği ile,

            Avrupa'da ve global olarak teknik, ekonomik, hukuki mevzuat ve politik gelişmelerin izlenmesi ve gerektiğinde uygulanmasına duyulan gereksinim ve özellikle EUTELSAT işletme faaliyetleri ile bunlara ilişkin hak ve sorumlulukların ulusal bir mevzuat çerçevesinde kurulacak, kabul görmüş ticari prensipler doğrultusunda sağlam ekonomik ve mali esaslara ve bu amaçla düzenlenen Anlaşma uyarınca faaliyet gösterecek sınırlı sorumlu bir şirkete devredilmesi niyeti gözönünde bulundurularak,

            Aşağıda belirtilen hususlarda mutabakata varmışlardır:

            MADDE I
             (Tanımlar)
            Bu Sözleşme'de kullanılan:

            a) "Sözleşme", Önsözü ve Ekleri de dahil olmak üzere 15 Temmuz 1982 tarihinde Paris'de Hükümetlerin imzalarına sunulan ve daha sonra değişikliğe uğrayan Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avrupa Teşkilatı'nı (EUTELSAT) oluşturan Sözleşme'yi ifade eder;

            b) "Geçici Anlaşma", Telekomünikasyon İdareleri/Yetkili Özel İşletme Kuruluşları arasında 13 Mayıs 1977 tarihinde Paris'de yapılan ve Fransız İdaresi'ne tevdi edilen Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avrupa Geçici Teşkilatı'nın (GEÇİCİ EUTELSAT) kuruluşuna ilişkin Anlaşma'yı ifade eder;

            c) "ECS Anlaşması", Sabit Servis için Uydu Telekomünikasyon Sistemi Uzay Kesimi (ECS) ile ilgili olarak, 10 Mart 1978 tarihinde Paris'te Geçici Anlaşma'ya ek olmak üzere yapılan Ek Anlaşma'yı ifade eder;

            d) "Taraf" Sözleşme'nin kendisi için yürürlüğe girdiği veya geçici olarak uygulandığı bir Devlet'i ifade eder;

            e) "EUTELSAT Genel Müdürü", EUTELSAT yürütme organının başkanını ifade eder;

            f) "EUTELSAT Sekreteri", EUTELSAT Sekreteryasının başkanını ifade eder;

            g) "Eutelsat S.A Şirketi" Taraflardan birinin kanunlarına göre kurulan anonim ortaklığı ifade eder; şirket başlangıçta Fransa'da kurulacaktır.

            h) "Uzay Kesimi", telekomünikasyon uyduları grubu ile bu uyduların işletilmesi için gerekli izleme, uzaktan ölçme, uzaktan kumanda, kontrol ve denetim ile bunlarla ilgili tesis ve techizatı ifade eder;

            i) "Uydu sistemi", uzay kesimi ile bu uzay kesimine giriş yapan yeristasyonlarının oluşturduğu bir bütünü ifade eder;

            j) "Telekomünikasyon", tel, radyo, optik veya diğer elektromanyetik sistemler vasıtasıyla her türlü işaret, sinyal, yazı, şekil ve görüntü, ses veya her türlü bilginin iletilmesi, yayılması veya alınmasını ifade eder;

            k) "Temel Prensipler", Sözleşme'nin III. Maddesi (a) paragrafında belirtilen prensipleri ifade eder;

            l) "Anlaşma", EUTELSAT ile Eutelsat S.A Şirketi arasındaki ilişkileri, tarafların sorumluluklarını ve özellikle Temel Prensipler'in EUTELSAT tarafından izlenmesi ve Eutelsat S.A Şirketi'nin bu prensiplere riayet etmesini temin edecek yapının belirlenmesi amacıyla EUTELSAT ve Eutelsat S.A Şirketi arasında yapılan Anlaşma'yı ifade eder.

            MADDE II
            (EUTELSAT ve Eutelsat S.A Şirketi'nin Kuruluşu)
            a) Taraflar, bu belge ile, bundan böyle EUTELSAT adıyla anılacak olan Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avrupa Teşkilatı'nı kurmaktadırlar.

            b) i)   Uydu sistemi işletmek ve uydu servisleri sağlamak üzere Eutelsat S.A Şirketi kurulur ve bu amaçla EUTELSAT'ın aktif ve pasif değerleri ile işletme faaliyetleri Eutelsat S.A Şirketi'ne devredilir.

            ii)  Eutelsat S.A Şirketi kendi kuruluş anlaşmalarına ve ortaklığın kurulduğu yerdeki kanunlara göre yönetilir.

            iii) Eutelsat S.A Şirket merkezinin bulunduğu veya şirket merkezinin tesis edildiği ve/veya işletildiği topraklar üzerinde egemen olan bir Taraf, kendisi ile Eutelsat S.A Şirketi arasında yapılan anlaşmalar uyarınca, Eutelsat S.A Şirketi'nin kurulması ve işletilmesi için gerekli olabilecek her türlü tedbirleri alır.

            c) EUTELSAT ile Eutelsat S.A Şirketi arasındaki ilişkiler Anlaşma'da belirtilir.

            d) EUTELSAT ile Eutelsat S.A Şirketi arasındaki faaliyetlerin devamı amacıyla, Sözleşme'nin A-Eki'nin ilgili hükümleri uygulanır.

            MADDE III
            (EUTELSAT'ın Amacı)
            a) EUTELSAT'ın esas amacı bu maddede belirtilen Temel Prensiplerin Eutelsat S.A Şirketi tarafından uyulmasının sağlanmasıdır ki bunlar:

            i) kamu servisi/evrensel servis sorumlulukları: kamu anahtarlamalı telefon şebekesine irtibatlı servisleri sağlamak için uzay kesimine ve onun kullanılmasına uygulanan yükümlülüklerdir; sesli-görüntülü servisler ile gelecekteki servisler, ilgili ulusal yasalara ve uluslararası anlaşmalara, özellikle evrensel servis ve bilgi ortaklığı anlayışına uygulananlar dikkate alınmak suretiyle, Avrupa Sınırötesi Televizyon Andlaşması hükümlerine uyumlu olarak sağlanır.

            ii) tüm Avrupa'nın uydu sistemi kapsamına alınması: Eutelsat S.A Şirketi, Avrupa'yı kapsamına alan kendi uydu sistemi aracılığı ile Üye Devletlerin haberleşme ihtiyacı duyulan her yerine, ekonomik yaklaşımla, hizmet vermeye çalışır.

               iii) ayırım yapmama: ticari değişkenliğe ve mevcut kanunlara uygun olmak kaydıyla, servisler kullanıcılara eşitlik esasına göre sağlanır.

               iv)  adil rekabet: Eutelsat S.A Şirketi adil rekabetle ilgili olarak uygulanan tüm kanun ve tüzüklere uyar.

            b) EUTELSAT'ın diğer bir amacı, Eutelsat S.A Şirketine devredilen EUTELSAT uzay kesiminin işletmeciliğinden uluslararası kanunlar, özellikle Radyo Tüzüğü uyarınca elde edilen frekansların kullanımına ilişkin hak ve sorumlukların devamını sağlamaktır.

            MADDE IV
            (Tüzel Kişilik)
            a) EUTELSAT tüzel kişiliği haizdir.

            b) EUTELSAT görevlerini yerine getirebilmek ve gayelerine erişebilmek için gerekli ehliyete sahiptir ve özellikle:

               i) mukaveleler yapabilir;

               ii) taşınır ve taşınmaz mal edinebilir, kiralayabilir, elde tutabilir ve elden çıkarabilir;

               iii) dava muamelelerine taraf olabilir;

               iv)  Devletler ve uluslararası kuruluşlarla anlaşmalar yapabilir.

            MADDE V
            (Masraflar)
            a) EUTELSAT'ın masraf ve harcamalarının karşılanması için Anlaşma uyarınca EUTELSAT ile Eutelsat S.A Şirketi arasında düzenlemeler yapılır.

            b) Ofisler için bina ve müştemilatının kiralanması ve muhafaza edilmesi ilişkin harcamalar, personelin maaş ve ücretleri, Taraflar Kurulu toplantılarının organize edilmesi ve yapılmasına ilişkin masraflar, EUTELSAT ile Taraflar ve diğer kuruluşlar arasındaki istişare masrafları ile, III. Madde uyarınca EUTELSAT'ın Temel Prensipler'e Eutelsat S.A Şirketi'nce uyulmasını sağlamak amacıyla yapmış olduğu harcamalar dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlandırılmamak kaydıyla; Sekreterya'nın kuruluşu ve faaliyetine ilişkin masraflar; V. Madde'nin (a) paragrafı uyarınca, Anlaşma'da belirtilen limitler dahilinde Eutelsat S.A Şirketi'nce karşılanır.

            MADDE VI
            (EUTELSAT'ın Yapısı)
            a) EUTELSAT'ın organları şunlardır:

            i) Taraflar Kurulu;

            ii) bir Sekreter başkanlığındaki Sekretarya.

            b) Herbir organ Sözleşme'nin verdiği yetki sınırları içerisinde hareket eder.

            MADDE VII
            (Taraflar Kurulu-Teşkili ve Toplantıları)
            a) Taraflar Kurulu, bütün Taraflar'dan oluşur.

            b) Taraflar Kurulu toplantılarında herhangi bir Taraf başka bir Taraf'ca temsil edilebilir ancak hiçbir Taraf ikiden fazla Taraf'ı temsil demez.

            c) Taraflar Kurulu'nun ilk olağan toplantısı, Sözleşme'nin yürürlüğe girdiği tarihi takiben bir yıl içerisinde yapılır. Daha sonraki olağan toplantılar, Taraflar Kurulu herhangi bir toplantıda müteakip toplantının değişik bir sürede yapılmasına dair karar vermedikçe, her iki yılda bir yapılır.

            d) Ayrıca, Taraflar Kurulu, Taraflar'ın en az üçte birinin desteğini sağlayan bir veya daha fazla Taraf'ın isteği üzerine veya Eutelsat S.A Şirketi'nin talebiyle olağanüstü toplantılar yapabilir. Böyle bir talepte toplantı amacı belirtilir.

            e) Her bir Taraf, Taraflar Kurulu toplantılarına katılma masraflarını kendisi karşılar.

            MADDE VIII
            (Taraflar Kurulu-Usül)
            a) Taraflar Kurulu'nda her bir Taraf'ın bir oy hakkı vardır. Çekimser kalan Taraflar oy kullanmamış sayılır.

            b) Esasa ilişkin konularda kararlar, mevcut veya temsil olunan ve oy kullanan Taraflar'ın en az üçte ikisinin olumlu oyları ile alınır. Sözleşme'nin VII. Maddesi'nin (b) paragrafına göre bir veya iki Taraf'ı temsil etmekte olan bir Taraf, temsil ettiği her bir Taraf için ayrı ayrı oy kullanabilir.

            c) Usüle ilişkin konularda kararlar, her biri bir oy hakkına sahip olmak üzere mevcut ve oy kullanan Taraflar'ın basit çoğunluğunun olumlu oyu ile alınır.

            d) Toplam Taraf sayısının en az üçte birinin mevcut olması kaydıyla, Taraflar Kurulu'nun tüm toplantılarında yeter sayı, toplam Taraf sayısının basit çoğunluğu ile sağlanır.

            e) Taraflar Kurulu, Sözleşme hükümlerine uygun ve özellikle aşağıdaki hususları kapsayan bir iç yönetmelik kabul eder:

            i) Taraflar Kurulu Başkanı ile diğer görevlilerin seçilmesi;

            ii) toplantıların düzenlenmesi

            iii) temsil ve yetki işlemleri;

            iv) oylama usülleri.

            MADDE IX
            (Taraflar Kurulu-Görevleri)
            Taraflar Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir:

            a) Eutelsat SA Şirketi'nin Temel Prensiplerle ilgili faaliyetlerini ele alır ve inceler. Eutelsat S.A Şirketi bu hususta, Taraflar Kurulu'nca değerlendirilecek olan tavsiyelerde bulunabilir;

            b) Anlaşma'ya uygun olarak Temel Prensiplerin Eutelsat S.A Şirketi'nce yerine getirilmesini sağlar.

            c) Anlaşma'ya taraf olanların karşılıklı olarak anlaşmaları kaydıyla, Anlaşma'da değişiklik yapılması önerileri hakkında karar alır.

            d) Eutelsat S.A Şirketi'ne devredilen EUTELSAT uzay kesiminin işletmeciliğinden, uluslararası kanunlar, özellikle Radyo Tüzüğü uyarınca elde edilen frekansların kullanımına ilişkin hak ve sorumlukların devam ettirilmesi için gerekli tedbirleri alır.

            e) EUTELSAT ile Taraf olsun veya olmasın Devletler veya uluslar arası kuruluşlar arasındaki resmi ilişkiler hakkında kararlar alır ve özellikle, Sözleşme'nin XII. Maddesi'nin (c) paragrafında sözü edilen Merkez Anlaşması ile ilgili görüşmeler yapar.

            f) Sözleşme'nin XIV. Maddesi (c) paragrafı uyarınca Sözleşme'nin sona erdirilmesine ilişkin teklif hakkında karar alır.

            g) Taraflar'ca yapılan şikayetleri inceler.

            h) Sözleşme'nin XIII. Maddesi gereğince EUTELSAT'dan herhangi bir Taraf'ın çekilmesi ile ilgili kararlar alır.

            i) Sözleşme'nin XIV. Maddesi gereğince Sözleşme'de yapılacak değişikliklere ilişkin teklifler hakkında karar verir ve Şirket faaliyetlerinin performansını etkileyecek olan değişiklik tekliflerini Eutelsat S.A Şirketi'ne iletir.

            j) Sözleşme'nin XVIII. Maddesi'nin (e) paragrafı gereğince üyelik için yapılacak talepler hakkında karar verir;

            k) Sözleşme'nin X. Maddesi gereğince, Sekreter'in atanmasına ve görevden alınmasına karar verir ve Sekreterin tavsiyesi üzerine Anlaşma'yı, gereği şekilde dikkate alarak Sekreterya'da görev alan tüm personelin sayısını, statüsünü, çalışma kural ve şartlarını belirler.

            l) Sekreter'in yokluğunda veya Sekreterya görevlerini yerine getiremediği durumlarda veya Sekreterlik makamının boşaldığında, Sekreter Vekili olarak görev yapmak üzere, yüksek düzeyde bir Sekreterya görevlisini tayin eder.

            m) yıllık veya iki yıllık bütçeyi onaylar

            n) Anlaşma'ya uygun olarak Eutelsat S.A. Şirketi'nin yerleşiminde meydana gelen değişiklikleri onaylar.

            MADDE X
            (Sekreterya)
            a) Sekreterya, Taraflar Kurulu'nca tayin edilen bir Sekreter tarafından yönetilir.

            b) Taraflar Kurulu'nca aksine bir karar alınmadıkça Sekreter'in görev süresi dört yıldır.

            c) Taraflar Kurulu sebebe dayanarak görev süresi bitmeden Sekreter'i görevden alabilir.

            d) Sekreter EUTELSAT'ın kanuni temsilcisidir. Sekreter Taraflar Kurulu'nun emri altında çalışır ve Sekreterya'nın bütün görevlerinin yerine getirilmesinde doğrudan Taraflar Kurulu'na karşı sorumludur.

            e) Sekreter, IX. Madde (k) paragrafı uyarınca Taraflar Kurulu'nun onayına tabi olmak üzere Sekreterya'nın bütün personelini atama yetkisine sahiptir.

            f) Sekreterlik makamının boş olduğu sürece veya Sekreter'in yokluğunda yada görevlerini yapamaz durumda olduğunda, Taraflar Kurulu'nca tayin edilen Sekreter Vekil, Sözleşme'de Sekreter'e tanınan yetkileri kullanma hakkına sahiptir.

            g) Sekreter ve Sekreterya görevlileri EUTELSAT'a karşı sorumlulukları ile bağdaşmayacak hiç bir harekete girişmemelidirler.

            MADDE XI
            (Haklar ve Yükümlülükler)
            a) Taraflar, Sözleşme'nin hüküm ve prensiplerine tamamen uyacak bir tarzda; Sözleşme'nin tanıdığı haklarını kullanır ve yükümlülüklerini yerine getirirler.

            b) Bütün Taraflar Sözleşme'nin hükümleri uyarınca temsil edilmeye yetkileri olan bütün konferans ve toplantılar ile EUTELSAT tarafından düzenlenen veya EUTELSAT'ın himayesinde yapılan diğer bütün toplantılara, bu toplantılar için EUTELSAT tarafından tesbit edilen hükümlere uygun olarak toplantıların nerede yapılacağı dikkate alınmaksızın iştirak edebilirler.

            c) EUTELSAT Merkezi'nin bulunduğu ülke dışında sözkonusu konferans veya toplantıların yapılmasından önce Sekreter, konferans ve toplantılara katılma hakları olan bütün Taraf temsilcilerinin, davet eden ülkeye kabul edilmeleri ve konferans veya toplantı süresince ikametlerine müsaade edilmelerini sağlayacak hükümlerin, davet eden Taraf ile yapılacak anlaşmada yer almasını temin eder.

            MADDE XII
            (EUTELSAT Merkezi, İmtiyaz, Muafiyet, Masuniyet)
            a) EUTELSAT'ın Fransada'dır.

            b) Sözleşme ile tesbit edilen faaliyet sahası içinde EUTELSAT ve mülkleri, tüm Taraf ülkelerinde gelir ve vasıtasız emlak vergileri ile gümrük vergisinden muaftır.

            c) Her bir Taraf, işbu paragrafta anılan Protokol uyarınca; EUTELSAT'a görevlilerine, Protokol'da belirtilmiş kategorilerdeki personeline, Taraflar'a, Taraflar'ın temsilcilerine ve hakem mahkemelerine iştirak eden şahıslar için gerekli imtiyaz, muafiyet ve masuniyeti tanır. Özellikle her bir Taraf; ilgili şahıslara, işbu paragrafta anılan protokolda öngörülen durumların belirlediği sınır ve kapsam içerisinde görevlerini yerine getirirlerken, ilgili hareketlerine, yazılı ve sözlü beyanatlarına hukuki masuniyet tanır. Toprakları üzerinde EUTELSAT Merkezi'nin bulunduğu Taraf; EUTELSAT ile, mümkün olan en kısa zamanda imtiyaz, muafiyet ve masuniyeti de kapsayan bir Merkez Anlaşması için görüşmeler yapar veya duruma göre yeni görüşmelerde bulunur. Diğer Taraflar da mümkün olan en kısa sürede imtiyaz, muafiyet ve masuniyet konularını kapsayan bir Protokol yaparlar. Merkez Anlaşması ile Protokol, Sözleşme'den bağımsız olup, her biri sona eriş şartlarını öngörürür.

            MADDE XIII
            (Üyelikten Çekilme)
            a) Herhangi bir Taraf, kendi arzusu ile istediği zaman XXI. Madde'de tanımlanan Müstevdi'ye yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla, EUTELSAT'tan çekilebilir. Böyle bir çekilme, ilgili bildirimin Müstevdi tarafından alınma tarihinden üç ay sonra geçerli olur.

            b) Herhangi bir Taraf Sözleşme'de belirtilen yükümlülüklerden herhangi birini yerine getiremez ise, Taraflar Kurulu; bu konunun kendine intikal etmesi üzerine veya kendi inisiyatifi ile ve sözkonusu Taraf'ca sunulan bütün izahatı inceledikten sonra, Taraf'ın yükümlülüğünü yerine getirmediğini tesbit etmesi halinde, ilgili Taraf'ın EUTELSAT'tan çekilmiş sayılmasına karar verebilir ve kararın veriliş tarihinden itibaren Sözleşme, sözkonusu Taraf için geçerli değildir. Bu amaçla Taraflar Kurulu olağanüstü bir toplantı yapabilir.

            c) EUTELSAT'tan çekilen veya çekilmiş sayılan bir Taraf'ın, Taraflar Kurulu'ndaki temsil hakkı ortadan kalkar ve çekilmenin geçerli olduğu tarihten sonra, o tarihe kadar yapılan veya yapılmayan işlerden doğan sorumluluklar hariç, ilgili Taraf'a hiçbir görev veya sorumluluk yüklenmez.

            d) Çekilme ile ilgili her bildiri ve çekilmiş sayılmaya ilişkin her karar, Müstevdi tarafından tüm Taraflara derhal iletilir.

            MADDE XIV
            (Değişiklikler ve Sona Erdirme)
            a) Herhangi bir Taraf'ca Sözleşme'de değişiklik yapılması teklif edilebilir ve teklifleri derhal Taraflara bildirecek olan Sekreter'e sunulur. Taraflar Kurulu, değişiklik teklifinin tebliğinden itibaren altı aydan önce olmamak üzere, Sözleşme'de önerilen değişikliklerin Şirket faaliyetlerinin performansını etkileyecek nitelikte olması halinde, Eutelsat S.A Şirketi tarafından yapılan tavsiyeleri de dikkate alarak, teklifi inceler. Belirtilen süre, özel durumlarda Taraflar Kurulu'nun esasa ilişkin konularda uygulanan usüle göre alacağı bir kararla kısaltılabilir.

            b) Taraflar Kurulu'nca kabul edildiği takdirde; değişiklik, kabul tarihinde Taraf olan Devletlerin üçte ikisinin kabul bildirilerinin Müstevdi tarafından alınmasından yüz yirmi gün sonra yürürlüğe girer. Yürürlüğe girmesinden sonra değişiklik tüm Taraflar için bağlayıcı niteliktedir.

            c) Tüm Taraflar'ın üçte-iki çoğunluğu ile Taraflar Sözleşme'ye son vererek EUTELSAT'ı nihayete erdirebilirler.

            d) Sözleşme'nin sona ermesi Eutelsat S.A Şirketi'nin varlığının devamını etkilemez.

            e) Eutelsat S.A Şirketi ile aksi kararlaştırılmadıkça, III. Madde'nin (b) paragrafındaki uluslararası hak ve yükümlülükler bütünüyle ortadan kalkmadığı sürece, bu Madde'nin (c) paragrafına göre EUTELSAT'ı sona erdirme maksadıyla hiçbir karar alınmaz.

            MADDE XV
             (Anlaşmazlıkların Giderilmesi)
            a) Taraflar'ın kendi aralarında ya da EUTELSAT ile bir Taraf veya Taraflar arasında, Sözleşme'nin uygulanması veya yorumu ile ilgili olarak ortaya çıkan bütün anlaşmazlıklar; anlaşmazlığa taraf olanlardan birinin diğerine, anlaşmazlığın sulh yoluyla çözümlenmesi teklifini yapmasından sonraki bir yıl içerisinde giderilemez ise, Sözleşme'nin Ek-B'si uyarınca hakem usülüne başvurulur.

            b) Bir Taraf ile Taraf olma sıfatını kaybeden bir Devlet, veya EUTELSAT ile Taraf olma sıfatını kaybeden bir Devlet arasında, sözkonusu Devletin Taraf olma sıfatı ortadan kalktıktan sonra, Sözleşme'nin uygulanması ve yorumu ile ilgili olarak ortaya çıkan bütün anlaşmazlıklar; anlaşmazlığa taraf olanlardan birinin diğerine anlaşmazlığın sulh yoluyla çözümlenmesi teklifini yapmasından sonraki bir yıl içerisinde giderilemez ise, Taraf olma sıfatı ortadan kalkan Devlet'in kabul etmesi kaydıyla, Sözleşme'nin Ek-B hükümlerine uygun olarak, hakem usülüne başvurulur. Herhangi bir anlaşmazlığın giderilmesi için işbu Madden'in (a) paragrafına göre hakem usülüne başvurulmasından sonra, anlaşmazlıkla ilgili bir Devletin Taraf olma sıfatı ortadan kalksa bile, hakem usülü devam eder ve sonuçlanır.

            MADDE XVI
            (İmzalama-İhtirazı Kayıtlar)
            a) Geçici Anlaşmaya İmzacı Taraf olan veya olma hakkı bulunan, Telekomünikasyon İdaresi'ne veya Yetkili Özel İşletme Kuruluşu'na sahip her Devlet; Sözleşme'ye aşağıdaki şekilde Taraf olabilir:

            i) onay, kabul veya tasvip kaydı olmaksızın imzalama suretiyle, veya

            ii) imzayı müteakip onay, kabul veya tasvip kaydıyla; imzalama suretiyle veya

            iii) katılma ile.

            b) Sözleşme; 15 Temmuz 1982 tarihinden, yürürlüğe girene kadar Paris'te imzaya açık olup, müteakip katılmalar için de açık tutulur.

            c) Sözleşme'ye hiçbir ihtirazı kayıt konamaz.

            MADDE XVII
            (Yürürlüğe Giriş)
            a) Sözleşme; Sözleşme'nin XVI. Maddesi'nin (a) paragrafı (i) bendi uyarınca, imzalandığı tarihten veya Sözleşme'nin imzaya açıldığı tarihte Geçici Anlaşmanın İmzacı Tarafları üzerinde nüfuzu bulunan Devletlerin üçte ikisinin onayı, kabulü veya tasvibinden altmış gün sonra yürürlüğe girer. Ancak sözü edilen İmzacı Taraflar veya kendilerince ECS Anlaşması için tayin edilmiş olan İmzacılar, ECS Anlaşmasında belirtilen mali hisselerin üçte ikisini sağlamalıdırlar.

            b) Sözleşme, imzaya açıldığı tarihi takip eden sekiz aydan önce yürürlüğe giremez. Sözleşme, imzaya açıldığı tarihi takip eden otuz altı içerisinde işbu Madde'nin (a) paragrafına göre imzalanmadığı, onaylanmadığı, kabul ve tasvip edilmediği takdirde yürürlüğe girmez.

            c) Sözleşme'nin yürürlüğe girdiği tarihten sonra herhangi bir Devlet tarafından onaylama, kabul, tavsip veya katılma belgesi verilir ise; Sözleşme, bu Devlet için, belgenin veriliş tarihinde yürürlüğe girer.

            d) Onaylanması, kabul ve tasvip edilmesi kaydıyla Sözleşme'yi imzalayan ve imzalama sırasında veya Sözleşme yürürlüğe girmeden önce daha sonraki bir tarihte bu yolda bir talepte bulunan herhangi bir Devlet için; Sözleşme, yürürlüğe girişini müteakip, geçici olarak uygulanır. Geçici uygulama şu durumlarda son bulur:

            i) Onay, kabul veya tasvip belgesinin ilgili Devlet tarafından teslim edilmesi üzerine; veya

            ii) Sözleşme'nin yürürlüğe girdiği tarihi müteakip iki yıllık bir süre içinde, Sözleşme ilgili Devlet tarafından onaylanmaz, kabul veya tasvip edilmez ise, bu sürenin bitiminde; veya

            iii) İşbu paragrafın (ii) bendinde belirtilen süre dolmadan, ilgili Devlet'in Sözleşme'yi onaylamama, kabul veya tasvip etmeme kararını bildirmesi halinde.

            Geçici uygulama işbu paragrafın (ii) veya (iii) bendleri gereğince son bulur ise, Taraf'ın hak ve yükümlülüklerine Sözleşme'nin XIII. Maddesi'nin (c) paragrafı uygulanır.

            e) Yürürlüğe girmesinden sonra Sözleşme, Geçici Anlaşma'nın yerini alır ve onu yürürlükten kaldırır. Bununla birlikte, Sözleşme'deki hiçbir hüküm herhangi bir Taraf'ın daha önce Geçici Anlaşma'ya İmzacı Taraf olma sıfatı ile elde etmiş olduğu her tür hak ve yükümlülüğü etkilemez.

            MADDE XVIII
            (Katılma)
            a) Sözleşme'nin imzaya açıldığı tarihte Geçici Anlaşma'ya İmzacı Taraf olmuş veya Taraf olma hakkını kazanmış bulunan Telekomünikasyon İdaresi'ne veya Yetkili Özel İşletme Kuruluşu'na sahip her Devlet, Sözleşme'nin yürürlüğe girmesinden itibaren iki yıl içinde Sözleşme'ye katılma kaydıyla, Sözleşme'nin imzaya kapanmasından sonra da Sözleşme'ye katılabilir.

            b) Aşağıdaki Devletlerin Sözleşme'ye katılma taleplerine, işbu Madde'nin  (c), (d) ve (e) paragraflarında yeralan hükümler uygulanır:

            i) Sözleşme'nin imzaya açıldığı tarihte Geçici Anlaşma'ya İmzacı Taraf olmuş veya Taraf olma hakkını kazanmış bulunan Telekomünikasyon İdaresi'ne veya Yetkili Özel İşletme Kuruluşu'na sahip, ancak işbu Madde'nin (a) paragrafına veya Sözleşme'nin XVI. Maddesi'nin (a) paragrafının (i) veya (ii) bendine göre Sözleşme'ye Taraf olmayan bir Devlet'in katılma talebine;

            ii) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'ne üye herhangi bir Avrupa Devleti'nin Sözleşme'nin yürürlüğe girmesinden sonraki katılma talebine.

            c) İşbu Madde'nin (a) paragrafında belirtilen şartlarda, Sözleşme'ye katılmak isteyen bir Devlet, "Müracaatçı Devlet" sıfatıyla Sekreter'e yazılı olarak başvurur ve başvuru ile ilgili her türlü bilgiyi Sekreter'e temin eder.

            d) Sekreter, Müracaatçı Devlet'in başvurusunu alır ve aynen Taraflar Kurulu'na sunar.

            e) Taraflar Kurulu, Müraatçı Devletin talebinin işbu Madde'nin (c) paragrafı uyarınca gerekli tüm bilgiyi ihtiva ettiğine Sekreter'ce karar verilmesini müteakip altı ay içerisinde, sözkonusu talep hakkında karar alır. Sekreter'in bu kararı Taraflar Kurulu'na derhal bildirilir. Taraflar Kurulu'nun kararı gizli oyla ve esasa ilişkin konularda karar alınması usulune uygun olarak alınır. Bu amaçla olağanüstü bir Taraflar Kurulu toplantısı yapılabilir.

            f) Sekreter; Müraatçı Devlete, Taraflar Kurulu'nca tesbit edilen katılma şartlarını bildirir, ilgili Devlet tarafından Müstevdiye tevdi edilecek olan katılma belgesine, sözkonusu şartlara ilişkin bir protokol eklenir.

            MADDE XIX
            (Sorumluluk)
            Sorumluluğun, ilgili Taraf ve tazminat talebinde bulunan bir Devlet'in taraf oldukları bir andlaşmadan doğması halinin dışında; hiçbir Taraf, EUTELSAT'ın icraat ve yükümlülüklerinden dolayı münferiden sorumlu olmaz. Bu durumda EUTELSAT, ilgili Taraf böyle bir sorumluluğu kabullenmeyi açıklıkla taahhüt etmedikçe, sözkonusu Taraf'a sorumlulukla ilgili tazminatta bulunur.

            MADDE XX
            (Muhtelif Hükümler)
            a) EUTELSAT'ın resmi ve çalışma dilleri İngilizce ve Fransızca'dır.

            b) EUTELSAT, Taraflar Kurulu'nun genel görüşlerini dikkate alarak, özellikle Uluslararası Telekomünikasyon Birliği ve diğer uluslar arası teşkilatlar olmak üzere Birleşmiş Milletler ve bünyesindeki ihtisas Kuruluşları ile müşterek menfaatlere ilişkin konularda işbirliği yapar.

   c) Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1721 (XVI) sayılı kararı uyarınca, EUTELSAT, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne ve ilgili İhtisas Kuruluşları'na bilgi vermek amacıyla, faaliyetlerine ilişkin yıllık rapor gönderir. Yıllık rapor ayrıca Eutelsat S.A Şirketi'ne de gönderilir.

            MADDE XXI
            (Müstevdi)
            a) Onay, kabul, tasvip veya katılma belgelerinin, geçici uygulanma taleplerinin değişikliklere ilişkin onay, kabul veya tasvip bildirileri ile, EUTELSAT'tan çekilme veya Sözleşme'nin geçici olarak uygulanmasının sona erişine ilişkin karar bildirilerinin teslim edildiği Fransa Cumhuriyeti Hükümeti; Sözleşme'nin Müstevdi'sidir.

            b) Sözleşme, Müstevdinin arşivlerinde muhafaza edilir. Müstevdi, Sözleşme'yi imzalayan veya katılma belgelerini kendisine teslim eden bütün Devletler'e ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'ne, Sözleşme metninin tasdikli suretlerini gönderir.

            c) Müstevdi, Sözleşme'yi imzalayan veya Sözleşme'ye katılan bütün Devletler'e ve gerekirse Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'ne aşağıdaki hususları bildirir:

            i) Sözleşme'ye atılan tüm imzalar;

            ii) onay, kabul, tasvip veya katılma belgelerinin teslimi;

            iii) Sözleşme'nin XVII. Maddesi'nin (a) paragrafında sözü edilen altmış günlük sürenin başlaması;

            iv) Sözleşme'nin yürürlüğe girişi;

            v) Sözleşme'nin XVII. Maddesi'nin (d) paragrafında yeralan geçici uygulanmaya ilişkin tüm talepler;

            vi) Sözleşme'nin X. Maddesi'nin (a) paragrafına göre Sekreter'in atanması;

            vii) Sözleşme'de yapılacak değişikliklerin kabülü ve yürürlüğe girişi;

            viii) çekilme ile ilgili tüm bildiriler;

            ix) Taraflar Kurulu'nun Sözleşme'nin XIII. Maddesi'nin (b) paragrafına göre, bir Taraf'ın EUTELSAT'tan çekilmiş sayılmasına ilişkin tüm kararları;

            x) Sözleşme ile ilgili diğer bütün bildiriler ve yazışmalar.

            d) Sözleşme'nin yürürlüğe girmesini takiben Müstevdi, Birleşmiş Milletler Yasası'nın 102. Maddesi uyarınca, Sözleşme'nin kabul edilen tasdikli suretlerini kayıt ve yayınlanmaları için Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'ne gönderir.

            BUNUN BELGESİ OLARAK, aşağıda imzaları bulunan ve kendi Hükümetleri tarafından gerekli şekilde yetkili kılınanlar, işbu Sözleşme'yi imzalamışlardır(*).

            Bindokuzyüz seksen iki Temmuz'unun onbeşinci günü Paris'te İngilizce ve Fransızca dillerinde, her iki metin de geçerli olmak üzere, tek bir asıl nüsha olarak imzaya açılmıştır.

            * EUTELSAT'a üye Devletler: Avusturya, Almanya (Federal Cumhuriyeti), Belçika, Danimarka, Hollanda, Finlandiya, Fransa, İngiltere, İspanya, İsveç, İsviçre, İrlanda, İzlanda, İtalya, Kıbrıs, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Monako, Norveç, Portekiz, San Marino, Türkiye, Vatikan, Yunanistan, Yugoslavya.

            EK-A
             (Geçici Hükümler)
            1. Faaliyetlerin Sürekliliği

            a) EUTELSAT tarafından yapılan ve Eutelsat S.A Şirketi'nin kurulduğu tarihte yürürlükte bulunan herhangi bir anlaşma; kendi hükümlerine göre değiştirilmez veya feshedilmezse yürürlükte kalır. EUTELSAT tarafından alınan ve Eutelsat S.A Şirketi kurulduğu tarihte yürürlükte bulunan herhangi bir karar; değiştirilene veya feshedilene kadar yürürlükte kalır.

            b) Eutelsat S.A Şirketi'nin kurulduğu tarihte, EUTELSAT'ın herhangi bir organı, yapmaya yetkili kılındığı veya yapması gereken bir faaliyete başlamış ancak bunu tamamlayamamış ise, Sekreter veya Eutelsat S.A Şirketi'nin ilk Baş Yöneticisi, kendi yetkileri dahilinde ve EUTELSAT ile Eutelsat S.A Şirketi arasında yapılan Anlaşma'ya göre, bu faaliyetin tamamlanması amacıyla ilgili organın yerini alır.

            2. Devir Yöntemi

            a) EUTELSAT, faaliyetleri (Transfer Anlaşması'nda daha detaylı olarak belirtilmiştir) ile ilgili olarak varlıklarının ve sorumluluklarının bir kısmını veya tamamını Eutelsat S.A Şirketi'ne devretmek (Devir") için Eutelsat S.A Şirketi ile bir devir anlaşması ("Devir Anlaşması") yapar.

            b) Devir, beraberindeki tüm yükümlülük ve sorumluluklarla birlikte, devredilen aktif ve pasif değerlerin tüm hak, ünvan, menfaat ve kazançların evrensel bir devri şeklinde olur ve bu şekilde devredilmiş varlıklar ve sorumluluklar tam ve otonom bir özelliğe sahiptir. Böyle bir transfer ticari şirketlere ilişkin 24 Temmuz 1966 tarih ve 66-537 sayılı Fransız kanununun 382. Maddesi'nde belirtilen devir işlemine göre (bir şirket aktifinin başka şirketin hisse senetlerine karşılık devri ve bu hisse senetlerinin devreden şirket ortaklarına kar hissesi olarak dağıtılması) yapılır, ancak sözkonusu kanunla normal olarak devredene uygulanan yükümlülük ve formalitelerden EUTELSAT sorumlu tutulmaz.

               c) Devir, her halükarda, yukarıdakileri ihlal etmeksizin, kendilerine karşı yükümlülük ve sorumluluk bulunulan kişiler de dahil olmak üzere, hiç kimsenin onayına ve iznine veya herhangi bir ihbara gerek kalmadan veya hiç kimseye ihbarda bulunulmadan, Devir Anlaşması'nda belirtilen tarihte gerçekleşmiş sayılır. Devir, aynı zamanda EUTELSAT'ın kendisiyle mukavele yaptığı gerçek şahıslar için de geçerlidir.

            3. İdare

            a) Yukarıda 2(c) uyarınca, EUTELSAT Yürütme Organı'ndaki tüm personel Eutelsat S.A Şirketi'ne nakil hakkına sahip olup, bu hakkı kullanan şahıslar, nakil oldukları tarihte, en azından nakil tarihinden hemen öncesindeki haklara eşdeğer olmak üzere, Fransız kanunlarının elverdiği ölçüde çalışma kural ve şartlarına sahip olurlar.

            b) Devir tarihinde EUTELSAT Emeklilik Programı çerçevesinde şahıslara yapılmakta olan ödemelere, Devir tarihinde yürürlükte bulunan Tüzük'ün ilgili hükümleri uyarınca, devam edilir.

            c) Devir tarihinde, EUTELSAT Emeklilik Programı'ndan yararlanma hakkı bulunan şahıslar için, bu hakların korunması maksadıyla, gerekli düzenlemeler yapılır.

            d) İşbu Ek'in (1) paragrafı uyarınca yürürlükte olan personel istihdam şartları, Eutelsat S.A Şirketi'nce yeni istihdam şartları tesbit edilinceye kadar uygulanmaya devam eder.

            e) Eutelsat S.A Şirketi Müdürlüğü'nün ilk Başkan'ı ve ilk Sekreter görevlerine başlayıncaya kadar onların görevleri, EUTELSAT Genel Müdürü tarafından yürütülür.

            4. EUTELSAT görevlerinin Eutelsat S.A Şirketi'ne ve Sekreter'e Aktarılması.

            a) Eutelsat S.A Şirketi'nin ve Sekreterya'nın kurulduğu tarihte, EUTELSAT Genel Müdürü tüm ilgilileri haberdar eder.

            b) EUTELSAT Genel Müdürü, EUTELSAT'ın hukuki temsilcisi olmak sıfatıyla, EUTELSAT'ın elde etmiş olduğu tüm hak ve yükümlülüklerin uygun bir zamanlama ile Eutelsat S.A Şirketi ve Sekreter'e aktarılması için gerekli bütün tedbirleri alır.

            EK-B
             (Hakem Usülü)
            1. Sözleşme'nin XV. Maddesi'nde sözü edilen herhangi bir anlaşmazlık hakkında hüküm vermek amacıyla, aşağıdaki paragraflar uyarınca, bir Hakem Mahkemesi kurulur.

            2. Sözleşme'ye taraf olan herhangi bir Taraf, hakem usülüne başvurulan anlaşmazlığa taraf olanlardan birine katılabilir.

            3. Hakem Mahkemesi üç üyeden oluşur. Anlaşmazlık için hakem usülüne başvurulması yolunda bir tarafca yapılan talebin alınmasından itibaren iki aylık bir süre içerisinde, anlaşmazlık halindeki iki taraftan herbiri, bir hakem seçer. Sözleşme'nin XV. Maddesi'nin anlaşmazlığa taraf olanların hakem usülüne başvurulması hususunda anlaşmalarını gerektirmesi halinde; sözü edilen iki aylık süre, bu anlaşma tarihinden itibaren hesap edilir. İlk iki hakem, ikinci hakemin seçilme tarihinden itibaren iki aylık bir süre içerisinde, Hakem Mahkemesi'nin Başkan'ı olacak olan üçüncü hakemi seçer. İki hakemden birisi gereken süre içerisinde seçilmemişse; seçilemeyen hakem, iki taraftan birinin talebi üzerine, Uluslararası Adalet Divanı Başkanı'nca veya taraflar arasında bir anlaşma olmadığı takdirde, Daimi Hakem Mahkemesi'nin Genel Sekreter'i tarafından tayin edilir. Hakem Mahkemesi Başkanı'nın gereken süre içerisinde seçilmemesi halinde de aynı usüle başvurulur.

            4. Hakem Mahkemesi, toplanacağı yeri ve usülle ilgili kurallarını tesbit eder.

            5. Her bir taraf; Mahkeme'de temsil edilmekten doğan masrafların yanısıra, seçilmesinden sorumlu olduğu hakemle ilgili masrafları da karşılar. Hakem Mahkemesi Başkanı ile ilgili harcamalar, anlaşmazlığa taraf olanlarca eşit olarak paylaşılır.

            6. Hakem Mahkemesi'nin kararı, oylamada çekimser kalamayacak olan üyelerin çoğunluğu tarafından verilir. Bu karar nihai olup, anlaşmazlık halindeki tüm tarafları bağlayıcı niteliktedir ve temyiz edilemez. Taraflar karara vakit geçirmeksizin uyarlar. Kararın anlamı ve kapsamı hakkında herhangi bir anlaşmazlığın ortaya çıkması halinde; Hakem Mahkemesi, anlaşmazlık halindeki taraflardan birinin talebi üzerine kararı yorumlar.

ANDLAŞMANIN İNGİLİZCE METNİ 09/02/2001 TARİHLİ VE 24313 SAYILI RESMİ GAZETEDEDİR.