Milletlerarası sözleşme

 

Resmi Gazete: 11.02.2002 Pazartesi Sayı : 24668 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sahife:

     

Milletlerarası Sözleşme 

Karar Sayısı: 2002/3566 
Karar Tarihi : 14/01/2002     
 
            26 Kasım 2001 tarihinde Astana'da imzalanan ekli 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vatandaşların Karşılıklı Ziyaretlerini Düzenleyen Anlaşma'nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 28/12/2001 tarihli ve KOVD-2136 sayılı yazısı üzerine, 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 10 uncu ve 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 14/1/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.             

 


 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

 

 

 

Devlet BAHÇELİ

Başbakan V.

 

 

 

 

 

D.BAHÇELİ

Devlet Bak.ve

Başb.Yrd.

H.H.ÖZKAN

Devlet Bak.ve

Başb.Yrd.

M.YILMAZ

Devlet Bak.ve

Başb.Yrd.

Prof.Dr.N.ÇAĞAN

Devlet Bakanı V.

 

 

 

 

A.K.TANRIKULU

Devlet Bakanı V.

M.KEÇECİLER

Devlet Bakanı

M.BOSTANCIOĞLU

Devlet Bakanı V.

R.DOĞRU

Devlet Bakanı V.

 

 

 

 

N.ARSEVEN

Devlet Bakanı

M.YILMAZ

Devlet Bakanı

Prof.Dr.R.MİRZAOĞLU

Devlet Bakanı

Dr.Y.KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

 

 

 

 

H.GEMİCİ

Devlet Bakanı

Prof.Dr.Ş.ÜŞENMEZ

Devlet Bakanı

E.S.GAYDALI

Devlet Bakanı

F.ÜNLÜ

Devlet Bakanı

 

 

 

 

R.DOĞRU

Devlet Bakanı

R.ÖNAL

Devlet Bakanı

Prof.Dr.H.S.TÜRK

Adalet Bakanı

S.ÇAKMAKOĞLU

Milli Savunma Bakanı

 

 

 

 

R.K.YÜCELEN

İçişleri Bakanı

H.H.ÖZKAN

Dışişleri Bakanı V.

S.ORAL

Maliye Bakanı

M.BOSTANCIOĞLU

Milli Eğitim Bakanı

 

 

 

 

Prof.Dr.A.AKCAN

Bayındırlık ve

İskan Bakanı

Doç.Dr.O.DURMUŞ

Sağlık Bakanı

O.VURAL

Ulaştırma Bakanı

Prof.Dr.H.Y.GÖKALP

Tarım ve Köyişleri

Bakanı

 

 

 

 

Y.OKUYAN

Çalışma ve Sos. Güv.Bakanı

A.K.TANRIKULU

Sanayi ve Ticaret

E.S.GAYDALI

Enerji ve Tabii

M.İ.TALAY

Kültür Bakanı

 

 

 

 

 

Bakanı

Prof.Dr.N.ÇAĞAN

Orman Bakanı

Kay.Bakanı V.

F.AYTEKİN

Çevre Bakanı

 

M.TAŞAR

 

Turizm Bakanı

 

 

 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti

 Hükümeti Arasında Vatandaşların Karşılıklı Ziyaretlerini

 Düzenleyen Anlaşma


 

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti, bundan sonra "Taraflar" olarak anılacaktır,

             İki ülke arasındaki dostane ve kardeşlik ilişkilerini daha geliştirmek amacıyla,

             Vatandaşlarının iki ülke arasındaki karşılıklı ziyaretlerini düzenlemeyi arzulayarak,

             Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:

 

             Madde 1

             Her bir Taraf ülkenin, işbu Anlaşmanın 1. ve 2. eklerinde belirtilen geçerli belgeler hamili vatandaşları karşı Taraf ülkesinin topraklarına işbu Anlaşmada geçen şartlara göre girebilir, çıkabilir, transit geçebilir ve süreli olarak kalabilirler.

 

             Madde 2

             Her bir Taraf ülkesi vatandaşlarının, karşı Taraf ülkesinin topraklarına girişi, çıkışı ve transit geçişi Tarafların uluslararası yolcu trafiği için belirlenmiş sınır kapılarından yapılacaktır.

             Devlet sınırlarını geçişlerinde, her bir Taraf ülkenin vatandaşları, Tarafların milli mevzuat ve kurallarına uygun olarak gereken işlemlere uymakla yükümlüdürler.

 

             Madde 3

             Her bir Taraf ülkesinin geçerli diplomatik, hususi ve hizmet pasaportu hamili vatandaşları, karşı Taraf ülkesinin topraklarına vizeden muaf olarak girebilir, çıkabilir ve transit geçebilirler. Fakat, devlet sınırlarını geçtikten sonra sadece doksan güne kadar kalabilirler. Öngörülen kalış süresi doksan günü geçtiği takdirde önceden gerekli vizeyi almak zorundadırlar.

             Madde 4

             1. Her bir Taraf ülkesinin, karşı Tarafın ülkesinde bulunan diplomatik, konsolosluk temsilciliğine ve uluslararası kuruluşlar nezdinde atadığı geçerli diplomatik, hususi ve hizmet pasaportu hamili vatandaşlarına görev süresine uygun olarak çok girişli vizeler verilir.

             2. Bu Maddenin 1. paragrafındaki hükümler sözkonusu şahısların, geçerli diplomatik, hususi ve hizmet pasaportu hamili aile fertlerine de uygulanır.

             3. Taraflar bu şekildeki her atama hakkında diğer Tarafa yazılı olarak diplomatik kanaldan bilgi verirler.

 

             Madde 5

             İşbu Anlaşmanın 1. ve 2. eklerinde belirtilen geçerli belgeler hamili aşağıdaki kişilere vizesiz giriş hakkı uygulanır:

             1) Ulusal pasaport hamili ve Genel Uçuş Bildirisi'nde kayıtlı olmaları şartıyla Tarafların sivil havayolları uçuş personeli. Personel değişimi, hastalık, yaralanma, uçağın bozulması, hava muhalefeti gibi sebeplerle uçak personelinin diğer Akit Tarafın ülkesini terketmesinde kısa süreli gecikmelerde de vize şartı aranmayacaktır.

             2) Her bir Taraf ülkenin resmi Devlet ve Hükümet heyeti üyeleri ve ülkede bulunduğunda onlara refakat edenler. Heyet üyeleri ve refakatçilerin listesi makul bir süre önce diplomatik kanaldan karşı tarafa bildirilir.

             3) Kazakistan bandıralı geminin Kazakistan vatandaşı gemi adamı cüzdanı hamilleri, gemi mürettebatı listesine kayıtlı olmaları şartıyla Türk limanlarına geldiklerinde Türkiye'ye vizesiz giriş yapabilirler.

             Madde 6

             Taraf ülkelerinin, firmalar ile şirketlerinin sahipleri, temsilcilikleri ve şubelerin yöneticileri olan vatandaşlarına ve onların aile fertlerine, iki yıla kadar geçerli çok girişli vizeler en kısa zamanda verilir.

 

             Madde 7

             Bir Tarafın, karşı Tarafın ülkesine ilk defa gidecek işadamlarına, bağlı bulundukları ticaret veya sanayi odasından getirecekleri referans belgesi üzerine azami otuz gün geçerli vizeleri verilir.

 

             Madde 8

             Taraf ülkelerin umuma mahsus pasaport hamili, bilim, eğitim, kültür, din ve spor adamlarına, görevleri, iki ülke mevzuatlarına göre ilgili makamlar tarafından teyid edilirse, bir yıla kadar geçerli çok girişli vizeler verilir.

 

             Madde 9

             Bir Taraf ülkenin karşı Taraf ülkesine eğitim için gidecek olan vatandaşlarına, yabancı öğrenci davet etmeye hakkı olan eğitim kurumlarından alınacak resmi belge ile müracaat edildiğinde bir yıla kadar geçerli çok girişli vizeler verilir.

 

             Madde 10

             1. Bir Taraf ülkenin, karşı Taraf ülkesinde bulunan firmalarda, onların garantisiyle çalışmak için gidecek olan vatandaşlarına, yabancı işçilere verilen resmi izinlerin süresi kadar geçerli olacak çok girişli vizeler verilir.

             Yabancı işçilere çalışma izinleri ilgili makamlarca Tarafların mevzuatlarına uygun şekilde verilir.

             Bir tarafın, karşı tarafın ülkesinde en az 6 ay geçerli ikamet tezkeresi hamili olarak bulunan vatandaşlarının, birinci ve ikinci derecedeki akrabalarına giriş vizeleri davetiyelerini ibraz etmeleri kaydıyla verilir.

             2. Tarafların, uluslararası mal ve yolcu kara taşımacılığıyla iştigal eden sürücü ve yardımcıları vatandaşlarına her bir tarafın mevzuatına göre bir yıla kadar geçerli çok girişli vizeler verilir.

 

             Madde 11

             Bir tarafın, karşı tarafın ülkesine muteber turizm acentaları vasıtasıyla düzenlenen münferit veya grup gezilerine katılan vatandaşlarına otuz güne kadar geçerli giriş ve çıkış vizesi verilir.

             Yukarıdaki şahısların kalması ve zamanında çıkması konusunda her ülkenin ilgili turistik şirketleri Tarafların mevzuatlarına göre sorumluluk taşımaktadırlar.

 

             Madde 12

             Bu anlaşma hükümlerine girmeyen umuma mahsus pasaport hamilleri, seyahat edecekleri ülkenin diplomatik veya konsolosluk temsilciliklerine, ilgili ülkenin muteber tüzel veya gerçek kişileri tarafından istenen şekilde düzenlenen davet mektubunu ibraz etmek suretiyle vize alırlar.

 

             Madde 13

             Bir tarafın karşı taraf vatandaşlarına vereceği vizeler harçtan muaftır.

 

             Madde 14

             Bir Tarafın vatandaşları, diğer Tarafın ülkesinde bulundukları sürede pasaportlarını kaybetmeleri halinde, ilgili polis makamlarına bilgi verirler. Bu müracaat üzerine ilgili polis makamları müracaat sahibine ücretsiz olarak bir kayıp belgesi verirler. Bu gibi durumlarda ilgili diplomatik ve konsüler temsilcilik, vatandaşı için yeni bir pasaport veya seyahat belgesi düzenler.

             Madde 15

             Her bir Taraf, gerekçe göstermeksizin, karşı Taraf vatandaşlarının kendi ülkesine girişlerini reddetme veya ülkede kalışlarını kısaltma hakkını saklı tutar.

             Akit Taraflar, olağanüstü hallerde (ulusal güvenlik, kamu sağlığı, kamu düzeni, doğal afetler, epidemi, epizooti vs.) diğer Akit Tarafa diplomatik yoldan bildirimde bulunarak Anlaşmanın tamamını veya bazı maddelerini geçici olarak askıya alabilirler. Akit Taraflar askıya alma kararlarını en geç 72 saat içinde diplomatik yoldan bildirirler.

 

             Madde 16

             1. Taraflar bu anlaşmanın imzalanmasından itibaren 30 gün içinde ek 1 ve ek 2'de belirtilen belgelerin örneklerini diplomatik yoldan teati ederler.

             2. Taraflardan biri ek 1 ve ek 2'de belirtilen belgelerde değişiklik yaparsa yeni belgelerin örneklerini bunlar yürürlüğe girmeden 60 gün önce karşı Tarafa gönderir.

 

             Madde 17

             1. Taraflar gerektiği halde işbu Anlaşma hükümlerinin uygulanması konusunda bilgi teatisi yaparlar.

             2. Bu anlaşmanın uygulanması esnasında çıkan tüm anlaşmazlıklar Taraflarca diplomatik yoldan veya karşılıklı görüşmeler yoluyla halledilir.

 

             Madde 18

             Bu Anlaşmaya, Taraflarca üzerinde mutabık kalınacak değişiklikler ve eklemeler ayrı bir protokol imzalanmak suretiyle yapılabilir. Sözkonusu protokol anlaşmanın ayrılmaz bir parçası sayılır.

             Madde 19

             Bu Anlaşma, Taraflarca, iç işlemlerini tamamladıklarını belirten son yazılı bildirimin alındığı günden itibaren yürürlüğe girer.

             Bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle, Nota teatisiyle yürürlüğe giren "2 Mart 1992 tarihli Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti arasındaki iki ülke vatandaşlarının giriş-çıkış vizelerinden karşılıklı muafiyeti anlaşması" ve "Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti arasındaki Vize Muafiyeti Anlaşmasına" ek 2 Eylül 1993 tarihli Ek Protokol yürürlükten kalkar.

 

             Bu Anlaşma süresiz olarak akdedilmiştir. Taraflar bu Anlaşmayı her an feshetme hakkını saklı tutar. Bu anlaşmayı sona erdirme niyetinde bulunan Taraf karşı Tarafı altmış gün önce bilgilendirir.

 

             Aşağıda imzası bulunanlar, Hükümetleri tarafından usulü dairesinde yetkilendirilmiş olarak bu Anlaşmayı imzalamışlardır.

             26 Kasım 2001 tarihinde Astana şehrinde Türkçe, Kazakça, İngilizce ve Rusça dillerinde akdedilmiştir.

             İşbu Anlaşmanın hükümlerinin yorumuna ilişkin uyuşmazlık halinde İngilizce metin geçerlidir.

 

             TÜRKİYE CUMHURİYETİ                           KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ

             HÜKÜMETİ ADINA                                     HÜKÜMETİ ADINA

 

 

 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

 Vatandaşların Karşılıklı Ziyaretlerini Düzenleyen Anlaşmaya

 EK-1 Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşlarının Türkiye

 Cumhuriyetine giriş, çıkış ve seyahat etmeleri için gereken

 belgelerin listesi

 

             1. Diplomatik Pasaport;

             2. Hizmet Pasaportu;

             3. Umuma Mahsus Pasaport;

             4. Uçak mürettebatının uçuş kimliği (mürettebat dahilinde yolculuk yaparken);

             5. Gemi adamı cüzdanı (Gemi Jurnalinde kayıtlı olmak şartıyla),

             6. Seyahat Belgesi

 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

 Vatandaşların Karşılıklı Ziyaretlerini Düzenleyen Anlaşmaya

 EK-2 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Kazakistan

 Cumhuriyeti'ne giriş, çıkış ve seyahat etmeleri için gereken

 belgelerin listesi

             1. Diplomatik Pasaport;

             2. Hususi Pasaport;

             3. Hizmet Pasaportu;

             4. Umuma Mahsus Pasaport;

             5. Uçak mürettebatının uçuş kimliği (Mürettebat dahilinde yolculuk yaparken);

             6. Seyahat Belgesi

 

            Not: İngilizce ve Rusça metinler 11 Şubat 2002 gün ve 24668 sayılı Resmi Gazetededir.