Milletlerarası Andlaşma

 

Resmi Gazete: 09.05.2002 Sayı : 24750 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sahife:

     

Milletlerarası Andlaşma

 

Karar Sayısı: 2002/3954
Karar Tarihi : 27/03/2002 
     
           29 Kasım 2001 tarihinde Prag'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Çek Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasında Askeri Tarih, Askeri Müzecilik ve Askeri Yayın Konularında İşbirliği Protokolu"nun onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 12/3/2002 tarihli ve OABY-90206 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanun'un 3 ncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 27/3/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

    

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

 

 

Bülent ECEVİT

Başbakan

 

 

 

 

 

 

Prof.Dr.Ş.ÜŞENMEZ

Devlet Bak.ve Başb.Yrd. V.

H.H.ÖZKAN

Devlet Bak.ve

Başb.Yrd.

M.YILMAZ

Devlet Bak.ve Başb.Yrd.

R.ÖNAL

Devlet Bakanı V.

 

 

 

Prof.Dr.T.TOSKAY

Devlet Bakanı

M.KEÇECİLER

Devlet Bakanı

Prof.Dr.Ş.S.GÜREL

Devlet Bakanı

F.BAL

Devlet Bakanı

 

 

 

N.ARSEVEN

Devlet Bakanı

M.YILMAZ

Devlet Bakanı

Prof.Dr.R.MİRZAOĞLU

Devlet Bakanı

Dr.Y.KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

 

 

 

H.GEMİCİ

Devlet Bakanı

Prof.Dr.Ş.ÜŞENMEZ

Devlet Bakanı

E.S.GAYDALI

Devlet Bakanı

F.ÜNLÜ

Devlet Bakanı

 

 

 

Prof.Dr.A.AKCAN

Devlet Bakanı V.

R.ÖNAL

Devlet Bakanı

Prof.Dr.H.S.TÜRK

Adalet Bakanı

S.ÇAKMAKOĞLU

Milli Savunma Bakanı

 

 

 

R.K.YÜCELEN

İçişleri Bakanı

İ.CEM

Dışişleri Bakanı

S.ORAL

Maliye Bakanı

M.BOSTANCIOĞLU

Milli Eğitim Bakanı

 

 

 

Prof.Dr.A.AKCAN

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Prof.Dr.R.MİRZAOĞLU

Sağlık Bakanı V.

O.VURAL

Ulaştırma Bakanı

Prof.Dr.H.Y.GÖKALP

Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

 

 

Y.OKUYAN

Çalışma ve Sos. Güv.Bakanı

Prof.Dr.T.TOSKAY

Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

E.S.GAYDALI

Enerji ve Tabii Kay.Bakanı V.

H.GEMİCİ

Kültür Bakanı V.

 

 

 

M.TAŞAR

Turizm Bakanı

Prof.Dr.N.ÇAĞAN

Orman Bakanı

F.AYTEKİN

Çevre Bakanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Çek Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasında Askeri Tarih, Askeri Müzecilik ve Askeri Yayın Konularında İş Birliği Protokolu


             Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Çek Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı (bundan böyle "taraflar" olarak anılacaktır), iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını pekiştirmek, karşılıklı saygı çerçevesinde taraflar arasındaki mevcut ikili ilişkileri sağlamlaştırmak ve işbirliğini geliştirmek arzusuyla aralarında mevcut 22 Ekim 1997 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ve Çek Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı arasında Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşmasının (bundan böyle Anlaşma olarak anılacaktır) hükümlerini dikkate alarak aşağıdaki konularda anlaşmaya varmışlardır.

 

             MADDE-I

             AMAÇ

             Bu protokolun amacı; taraflar arasında askeri tarih, askeri müzecilik ve askeri yayın alanlarında taraf devletlerin yasalarına uygun olarak işbirliği tesis etmektir.

 

             MADDE-II

             KAPSAM

             1. Bu protokolde yer alan terimler aşağıdaki gibidir:

             a. Askeri müze; Silahlı Kuvvetlerin geçmişte ve şu anda belirli zaman dilimlerindeki sosyal, tarihi ve teknik gelişimini yansıtan kuruluş anlamındadır.

             b. Askeri tarih; Silahlı Kuvvetlerin sosyal, tarihi ve teknik gelişimi ile tarih içerisindeki askeri harekatına ilişkin hususları tarihi bir açıdan yazılı kaynaklar, arkeolojik ve diğer tarihi müze malzemelerine dayalı olarak sebep sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen sürekli bir bilimsel faaliyettir.

             c. Askeri yayın, basılmış kitaplar, dergiler, makaleler ve çalışmalar anlamındadır.

             d. Kabul eden taraf; bu protokolun uygulanmasına ilişkin diğer tarafa hizmet sağlayan veya diğer tarafın personeline ev sahipliği yapan taraf anlamındadır.

             e. Talep eden taraf; bu protokolun uygulanmasına ilişkin olarak diğer taraftan herhangi bir hizmet talebinde bulunan taraf anlamındadır.

             2. Bu protokolun amacına uygun olarak diğer koşullar anlaşmaya uygun olarak yorumlanacaktır.

 

             MADDE-III

             GENEL PRENSİPLER

             1. Bu protokolde düzenlenmemiş olan konular anlaşma uyarınca düzenlenecektir.

             2. Tarafların önceden bildirmeleri ve koordine etmeleri koşuluyla askeri ve diğer personelin diğer tarafın askeri müzelerine girmelerine izin verilecektir.
             3. Bu protokolun VII. maddesinde bahsi geçen kabul eden taraf yetkili makamının özel iznine bağlı olarak ortak tarih veya taraflardan birinin tarihi ile ilgili dokümanların çoğaltılmasına ve mikrofilmlerinin çekilmesine izin verilecektir.

             4. Sanat eserleri, silah, üniforma, resim, litografi, gravür, gemi maketleri, savaş kadırgası gibi ortak tarihi ya da ülkelerden birinin tarihini ilgilendiren değerlerin zenginleştirilmesi için çoğaltılmalarına izin verilecektir. Bu kopyalara ait masraflar kabul eden tarafca karşılanacaktır ve kabul eden tarafın kopya izin işaretini taşıyacaktır. İlgili herşey bu protokolun VII. maddesinde bahsedilen kabul eden taraf makamlarının özel iznine bağlı olacaktır.

 

             MADDE-IV

             İŞBİRLİĞİ ESASLARI

             1. Taraflar ilgili heyetlerini görevlendireceklerdir.

             2. Taraflar bu protokolun uygulama programını belirleyebilecektir.

             3. Kabul eden taraf askeri personelin mikrofilm alma ve dokümanlar üzerinde çalışmalar yapmalarını kabul etme veya reddetme hakkına sahip olacaklardır.

             4. Tarafların askeri müzelere ve tarihi kurumlara ziyaretlerde bulunmalarına, kabul eden tarafın yasaları ve düzenlemeleri dikkate alınarak izin verilecektir.

             5. Tarafların araştırma ve inceleme için ihtiyaç duyabilecekleri teçhizat, materyal veya tesisler, faaliyet sonunda geri iade edilmek kaydıyla bu protokolun VII. maddesi uyarınca kabul eden taraf yetkililerince temin edilecektir. Askeri müzelerden karşılıklı olarak kültür varlıklarının araştırma, inceleme ve sergilenmek üzere alınması ve iadesi, sigortası dahil tüm masrafları istekte bulunan tarafca karşılanmak kaydıyla ve her iki tarafın bu konudaki mevzuatına uygun olarak yapılacaktır.

             6. Taraflar arasındaki bilgi ve doküman alış verişi doğrudan bu protokolun VII. maddesinde bahsedilen makamlar aracılığıyla veya askeri diplomatik yollarla yapılacaktır.

             7. İki tarafın ortak menfaatlerine dayanan müşterek proje, konu ve araştırma çalışmaları için belirli sürelerle, belirli konuların üzerinde çalışacak ortak gruplar oluşturulacaktır. Taraflar katılımcıların sayısını kendileri belirleyeceklerdir. Bu araştırmalardan elde edilen sonuçları iki tarafta eşit şekilde kullanacaktır.

 

             MADDE-V

             TARİHİ ARAŞTIRMALARIN OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ

             1. Taraflar karşılıklı olarak personelin, kültürel değerlerin restorasyonu ve sanat eserlerinin yapılması, verilmesi ve kalıplanması ile ilgili olarak eğitilmelerini sağlayacaklardır.

             2. Her iki taraf tarihi araştırmalarını aşağıdaki sahalarda uygulamakla yükümlüdürler.

             a. Tarafların ortak tarihleri ya da taraflardan birinin tarihi ile ilgili deneyim, bilgi, belge ve yayınların değişimi,

             b. Dokümanların dağıtımı ve sergi düzenlenmesi,

             c. Konferans ve kolokyum düzenlenmesi,
             d. Her iki tarafın katıldığı savaşlar, çarpışmalar ve seferler hakkında araştırma çalışmaları,

             e. Askeri tarih ile ilgili sanat eserlerinin röprodüksiyonu,

             f. Bu protokolde belirtilmiş faaliyetlerle ilgili olarak yapılan araştırma ve çalışma sonuçlarının karşılıklı değişimi,

             g. Askeri yazarların hazırlamış oldukları makalelerin gönderilmesi, bu makaleler incelendikten sonra Silahlı Kuvvetler yayınlarında yer alabileceklerdir.

 

             MADDE VI

             PERSONELE YÖNELİK HUSUSLAR

             Bu protokolun uygulanmasına yönelik olarak kabul eden taraf devletin topraklarında bulunan askeri ve sivil personel ve ailelerinin durumları 19 Haziran 1951 tarihinde Londra'da imzalanan kuvvetlerinin durumuna ilişkin Kuzey Atlantik Anlaşmasına uygun olarak taraflar arasındaki anlaşma uyarınca belirlenecektir.

 

             MADDE-VII

             UYGULAMA

             1. Bu protokolun uygulanmasından Türk tarafı olarak Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Dairesi, Çek tarafı olarak da Çek Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetler Tarih Kurumu yükümlüdür.

             2. Bu protokolun uygulanması ile ilgili olarak, önceki paragrafta bahsedilen makamlar detaylar konusunda yazılı olarak anlaşmaya varabilirler. Bu düzenlemeler yasal açıdan bağlayıcı olmayacaktır.

 

             MADDE-VIII

             NİHAİ KOŞULLAR

             1. Bu protokol belirsiz bir süre için imzalanmaktadır ve imza edilmesini müteakip yürürlüğe girecektir.

             2. Taraflar bu protokole ilişkin düzeltme veya değişiklik önerisinde bulunabilirler. Bu durumda taraflar 30 gün içerisinde görüşmelere başlayacaklardır. Herhangi bir değişiklik veya düzeltme tarafların anlaşmalarına bağlı olarak yazılı şekilde yapılacaktır.

             3. Taraflardan biri 90 gün öncesinde yazılı bir bildiri yaparak bu protokolu sona erdirebilir.

             4. Anlaşmanın sona erdiği gün bu protokolde sona ermiş olur.

             29 Kasım 2001 tarihinde Prag'da imzalanmış ve dört (4) kopya olarak İngilizce dilinde hazırlanmıştır.

 

             TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                         ÇEK CUMHURİYETİ

             GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ADINA                 SAVUNMA BAKANLIĞI ADINA

 

İLGİLİ EKLER 09/05/2002 TARİH VE 24750 SAYILI R.G. de YER ALMAKTADIR.